13.07.2015 Views

Shkarko librin si PDF - Media Print

Shkarko librin si PDF - Media Print

Shkarko librin si PDF - Media Print

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Eduard Andoni, Aishe Hajredini (Karaj)Për klasën e njëmbëdhjetë, gjimnaz


Prof. Dr. Eduard Andoni, Aishe Hajredini (Karaj)Për klasën e njëmbëdhjetë, gjimnaz


Miratuar nga Ministria e Ar<strong>si</strong>mit dhe e Shkencës, maj 2012Titulli:Autorë:Drejtuese botimi:Kimia 11Prof. Dr. Eduard AndoniAishe Hajredini (Karaj)Anila BishaRedaktor shkencor: Dr. Arben MemoRecensentë: Dr. Bujar SeitiIrena KotobelliRedaktore:Flaviola ShahinajDe<strong>si</strong>gn: "Grafika Elzana"Kopertina: Vi<strong>si</strong>De<strong>si</strong>gnShtypi: <strong>Media</strong>-printISBN: 978-9928-08-057-8Botimi i parë: 2012© Të gjitha të drejtat janë të rezervuaraS H T Ë P I AB O T U E S ETë gjitha të drejtat e autorit lidhur me këtë botim janë ekskluzivisht te zotëruara/rezervuara nga Shtëpia Botuese“<strong>Media</strong>print” sh.p.k..Ndalohet çdo prodhim, riprodhim, shitje, rishitje, shpërndarje, kopjim, fotokopjim, përkthim, përshtatje,huapërdorje, shfrytëzim dhe/ose çdo formë tjetër qarkullimi tregtar, <strong>si</strong> dhe çdo veprim cënues me çfarëdo llojmjeti apo apo forme, pjesërisht dhe/ose tërë<strong>si</strong>sht, pa miratimin paraprak me shkrim nga Shtëpia Botuese“<strong>Media</strong>print” sh.p.k.Ky botim, në tërë<strong>si</strong> dhe/ose në pjesë të tij, ndalohet të transmetohet dhe/ose përhapet në çdo lloj forme dhe/osemjet elektronik, mekanik, regjistrues dhe/ose tjetër, të ruhet, depozitohet ose përdoret në <strong>si</strong>steme ku mund tëcënohen të drejtat e autorit, pa miratimin paraprak me shkrim nga Shtëpia Botuese “<strong>Media</strong>print” sh.p.k..Çdo cënim i të drejtave të autorit passjell përgjegjë<strong>si</strong> <strong>si</strong>pas legjislacionit në fuqi.Kontaktet:www.mediaprint.alShtëpia Botuese Sektori i Shpërndarjes dhe Marketingut: Shtypshkronja:Kutia Postare 7467 - Tiranë Tel.: 04 4500605Tel.: 04 4500605Tel.: 04 2251614 Cel.: 069 40 44 441Cel.: 069 40 50 380Cel.: 069 40 44 443 Cel.: 069 40 20 201Cel.: 069 20 79 021botime@mediaprint.al distributor@mediaprint.al print@mediaprint.alKomente dhe sugjerime janë të mirëpritura në email: botime@mediaprint.al


3 3


4 4


5 5


6 6


-1 +1-1 O HH +177


Eduard Andoni, Aishe Hajredini (Karaj)Për klasën e njëmbëdhjetë, gjimnazISBN: 978-9928-08-057-89 789928 080578260

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!