13.07.2015 Views

Reportér 2008/1 - AŽD Praha, sro

Reportér 2008/1 - AŽD Praha, sro

Reportér 2008/1 - AŽD Praha, sro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Z D A R M AB E Z P E Č N Ě K C Í L IAŽD PrahaRE PORTÉR1 | 2008Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H ARacionalizace tratě Bakovnad Jizerou–Česká LípaJEDNOZNAČNÉ ZVÝŠENÍBEZPEČNOSTI PROVOZU DÍKYMODERNÍM TECHNOLOGIÍMVědecko-technickýpark v MstěticíchKOMPLEXNÍ ZÁZEMÍ PRO INOVAČNĚ ORIENTOVANÉMALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Z OBLASTI ZABEZPEČOVACÍCHTECHNOLOGIÍProjekt SAFEDMIÚČAST AŽD NA PRESTIŽNÍM EVROPSKÉM PROJEKTUO VÝVOJI NOVÉHO ROZHRANÍ PRO HNACÍ VOZIDLASE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ JÍZDY VLAKU


AŽD EDITORIAL PRAHAÚVODNÍ SLOVOMilí čtenáři, kolegové,buďte vítáni u prvního letošního Reportéra, ve kterém vám v souladus jeho posláním přinášíme mnoho aktuálních a zajímavých informacíz vybraných oblastí činnosti naší společnosti.AŽD Praha vstoupila do nového roku aktivně. Navázali jsme na rokminulý, ale rovněž jsme investovali náš potenciál do získání novýchobchodních příležitostí ve sféře železniční infrastruktury. A povedlose! V prvním čtvrtletí jsme se úspěšně účastnili soutěží Modernizaceželezniční stanice Kroměříž, Optimalizace tratě Stříbro–Planá u MariánskýchLázní a Rekonstrukce koleje a výhybek v železniční staniciČeská Kubice.Připsali jsme si i několik významných zahraničních úspěchů. Veveřejné soutěži jsme získali zakázku na modernizaci tratě Polock–Vitebskv Bělorusku, uspěli jsme ve výběrovém řízení na modernizacihlavního nádraží v Bělehradě a v neposlední řadě také v tendru nadodávky přejezdového zařízení v železárně Nikšič v Srbsku. Těchtoúspěchů si velice vážíme jako ocenění naší práce. Chápeme je takéjako potvrzení naší stabilní pozice mezi světovými giganty na železničnímtrhu.K začátku roku již tradičně patří příprava plánu a organizace všechprezentačních akcí, jako jsou veletrhy, výstavy či prezentace, kterýchse AŽD v tomto roce účastní. Dále jsme se věnovali přípravěstrategických jednání dlouhodobého významu. Za vůbec nejdůležitějšíakce roku 2008 považujeme účast na mezinárodním veletrhudopravní a kolejové techniky InnoTrans v Berlíně, Mezinárodnímstrojírenském veletrhu v Brně, na mezinárodní výstavě a konferencio dopravě a logistice Transbaltica ve Vilniusu nebo na konferenciRail Traffic v Soči.A jak se na první číslo sluší, zahajujeme seriál o skupině AŽD,ve kterém vám postupně představíme její významné členy. V prvnímdíle přinášíme profil dceřiné společnosti Signal Mont, výrobcekomponent pro zabezpečovací techniku a zavedeného dodavatelespecializovaného nábytku.Příjemné čtení přejeVaše redakční rada2REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


OBSAHOBSAHEDITORIAL2 Úvodní slovoAKTUÁLNĚ4 Trať Bakov nad Jizerou–Česká Lípa: technologickášpička v síti české železnice5 Návštěva delegace zástupcůNKŽI Bulharské republiky6 Školení zaměstnanců údržby zabezpečovacíhozařízení z Tepelné elektrárny Nikoly Tesly6 Výroční zpráva 2006–7 právě vychází4 TRAŤ BAKOV NAD JIZEROU–ČESKÁ LÍPA:TECHNO LOGICKÁ ŠPIČKA V SÍTI ČESKÉ ŽELEZNICEPŘEDSTAVUJEME7 Signal Mont – dodavatel prvkůzabezpečovacího zařízeníAKTIVITY8 Vědecko-technický park v Mstěticích:významný projekt AŽD pro inovačně orientovanémalé a střední firmy9 Audit IMS potvrdil pozitivní trendPROJEKTY10 Projekt SAFEDMI11 Zajímavosti odevšad5 • NÁVŠTĚVA DELEGACE ZÁSTUPCŮ NKŽIBULHARSKÉ REPUBLIKYLIDÉ12 Při výběru nových zaměstnanců se budeme musetmnohem více zaměřit na odbornostInterview s Danielou Veselou, ředitelkou ZOZ Olomouc15 Blahopřání jubilantůmVELETRHY16 Proč je účast na veletrzích pro AŽD důležitáZÁBAVA17 Křížovka o ceny8 VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK V MSTĚTICÍCHKALEIDOSKOP18 8. ročníkem do 9 kuželek18 Střelecké odpoledne pracovníků VZ Brno19 Technologie AŽD v úspěšném pořadu České televizeReportér AŽD Praha 1/2008Vychází 4× ročně. Toto číslo vyšlo v dubnu 2008.VYDÁVÁ: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, tel.: 267 287 288, 267 287 754REDAKČNÍ RADA: Sandra Chvojková, MSc., předsedkyně, Ing. Miloslav Sovák, tajemníkČlenové a spolupracovníci redakce: Ing. Jan Káda, Ing. Josef Schrötter, Ing. Petr Žatecký, Blanka PrešinskáE-mail: chvojkova.sandra@azd.cz, sovak.miloslav@azd.cz, reporter@azd.czGRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, redakce: Marek ŠplíchalRegistrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR 12411 ze dne 27. června 2001.12 INTERVIEW S DANIELOU VESELOUREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 3


AKTUÁLNĚPřestřižení pásky, která byla na slavnostní akci natažena před pravidelným vlakem jedoucím na nově upravenou trať. Zleva: Ing. Zdeněk Chrdle,generální ředitel AŽD Praha, Ing. Jiří Kolář, Ph.D., náměstek generálního ředitele Českých drah pro provoz, Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje,Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., náměstek ministra dopravy, Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa, Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDCTrať Bakov nad Jizerou–Česká Lípa: technologickášpička v síti české železnice26. března jsme v České Lípě slavnostně ukončili racionalizaci tratě Bakov nad Jizerou–Česká Lípa. Do provozubyla uvedena již v prosinci a procházela testováním. Díky instalaci elektronického stavědla ESA 11 s plněelektronickými vstupními a výstupními jednotkami (EIP) se jedná o nejmodernější mimokoridorovou traťv České republice.Tato trať je významnou spojnicí mezi Středočeskýma Libereckým krajem. Denně poní projede kolem 60 vlakových souprav,které mohou po dokončení racionalizaceúsekem projíždět rychlostí až 100 km/h.V rámci racionalizace byla trať vybavenanejmodernějším zabezpečovacím zařízeníms dálkovým ovládáním české výroby, kteréumožňuje řídit provoz tohoto traťovéhoBronislav Popovský, specialista na telekomunikačnísystémy AŽD Praha – DTI, prezentujeschvalovatelům Ing. Antonínu Blažkovi, generálnímuřediteli VUZ, a Ing. Jaroslavu Grimovi, technickémuřediteli VUZ, systémy našich technologiíúseku v délce 45 kilometrů z jednohodispečerského pracoviště umístěnéhov České Lípě. V rámci stavby bylo novězabezpečeno rovněž 17 železničníchpřejezdů. „Jedná se o nejnovějšísystém z produkce AŽD, který jsmepremiérově nasadili na této trati. Díkymaximálnímu využití elektronickýchprvků snižuje personální náročnostobsluhy na minimum a praktickyvylučuje možnost selhání lidskéhofaktoru,“ řekl Ing. Zdeněk Chrdle, generálníředitel AŽD Praha. Na stavědlojsou napojena zabezpečovací zařízenístanic Bělá pod Bezdězem, Bezděz,Okna, Doksy, Jestřebí a Srní u ČeskéLípy a traťová zabezpečovací zařízenív mezistaničních úsecích.„Všichni víme, jak velká rizika s sebou nesounechráněné železniční přejezdy. Dochází zdečasto ke zbytečným nehodám, zapříčiněnýmjak nepozorností řidičů, tak z důvodu jejichnezabezpečení. Proto nové zabezpečovacísystémy tolik vítáme. Kraj rovněž těší, že provozovateltratě investuje do věcí, které přispějív budoucnu ke stabilizaci růstu nákladů,“ ocenilhejtman Petr Skokan nové zabezpečovacízařízení.Proslov Ing. Zdeňka Chrdleho, generálního řediteleAŽD Praha, vlevo moderátor slavnostní akce VáclavŽmolíkProvedené úpravy navíc výrazně zvýšily bezpečnostželezničního provozu a snížily provoznínáklady. „Správa železniční dopravní cesty věnujemaximální pozornost nejen modernizacím koridorů,ale i rekonstrukcím dalších významnýchcelostátních a regionálních tratí. A právě zde jsoupro nás zásadními parametry vysoká bezpečnostprovozu a snižování nákladů na řízení provozu,“řekl Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnosti4REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


AKTUÁLNĚNávštěva delegace zástupců NKŽI Bulharské republikyV prvním únorovém týdnu seuskutečnila čtyřdenní pracovnínávštěva delegace bulharskéhoNárodního podniku pro železničníinfrastrukturu (NKŽI) v ČR. Delegace,vedená Tončem Karadžovem,náměstkem generálního ředitele,měla během svého pobytuvýbornou příležitost seznámit ses úrovní železniční infrastruktury.Bulharští hosté navštívili např. stavbu„Nové spojení“, zkušební okruh VUZve Velimi, jednali s partnerskouspolečností SŽDC i s jejímidodavateli.Členy delegace byli dále Nedelčo Spasov,náměstek ředitele NKŽI pro bezpečnost,Stojan Stojanov, ředitel oddělení energetiky,a Valentin Mačikov, ředitel společnosti TEE.Úkolem delegace bylo seznámit se s postupya zkušenostmi Správy železniční dopravnícesty a s možnostmi v oblasti dodávek konkrétníchzařízení, systémů a služeb, kterénabízejí české společnosti pro odběratele jakv České republice, tak v zahraničí. Jednalo setedy nejen o konkrétní produkty a služby, alepředevším o komplexní proces aplikace těchtosystémů a zařízení v provozu a možnost jejichpřípadného uplatnění při procesu rekonstrukcea modernizace bulharských železnic.Komplexní prezentace s důrazemna železniční a silniční dopravu5. února návštívila delegace NKŽI sídloAŽD Praha. Připravili jsme si jedenapůldenníprogram, ve kterém jsme představili našispolečnost nejen jako tradičního a osvědčenéhododavatele ČD, ale i jako moderní,Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitelAŽD, vítá hosty ve své kancelářirozvíjející se firmu orientující se na zahraničí.Program zahájil náš generální ředitelIng. Zdeněk Chrdle slavnostním přijetímbulharské delegace na půdě AŽD. Následovalatéměř dvouhodinová prezentace, kterouvedli Ing. Josef Jírovec, ředitel zastoupeníAŽD Praha v Bulharsku, a Ing. Jindřich Očenášek,vedoucí odboru nabídek. Prezentacebyla koncipována tak, aby AŽD představilabulharským hostům komplexně všechnyoblasti našich aktivit se zdůrazněním oblastiželezniční a silniční dopravy. Samozřejmostíbyla informace o činnosti naší dceřiné společnostiBalkan SAST v Bulharsku.Podrobněji jsmeprezentovali výrobníprogram v oblastiželezniční zabezpečovacía řídicí techniky.Vzhledem k tomu,že do bulharštinypřekládala Mgr. EliMandažijeva, nováposila v našem „bulharském“oddělení,stala se prezentaceodbornou diskusís mnoha fundovanýmidotazy, týkajícímise především praxedodávek pro SŽDCGenerální ředitel AŽD Ing. Zdeněk Chrdle a generální ředitelVUZ Ing. Antonín Blažek při rozhovoru s bulharskými hostya parametrů našich systémů. Odborná diskuseprobíhala i po prohlídce dispečerského centraHlavního nádraží Praha. Zde lze za hlavní témadiskuse označit výhodnost jednotlivých systémů,resp. kolejové obvody versus počítače náprav.Ing. Zdeněk Chrdle bulharským kolegůmpodrobně vysvětlil přístup SŽDC i AŽD k tétoproblematice.Prohlídka metra s našímodborným výklademVzhledem k tomu, že bulharští hosté projevilizájem o pražské metro (v Sofii toho času probíhalovyhodnocování tendru na stavbu druhétrasy sofijského metra), zorganizovali jsmena následující den jeho prohlídku. Podrobnývýklad byl v kompetenci našich pracovníkůIng. Martina Vágnera a Ing. Done Ničovského.Vysvětlili funkce všech námi dodávaných systémůpro metro, a to jak v depu a dispečinku staniceHostivař, tak i přímo za jízdy speciální jízdnísoupravou na lince Depo Hostivař–Dejvická.Při této příležitosti byl plně demonstrovánsystém LZA pro řízení metra včetně automatickéhoobratu jízdních souprav. Tím byl programpro bulharskou delegaci ukončen.Věřme, že pobyt bulharských kolegů v Prazepřinese konkrétní výsledky např. v podobě přímýchdodávek pro NKŽI z produkce AŽD nebodceřiné společnosti Balkan SAST.Ing. Lubomír GabryšREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 5


AKTUÁLNĚŠkolení zaměstnanců údržby zabezpečovacího zařízeníz Tepelné elektrárny Nikoly TeslyV tomto roce bude v Srbské republice aktivováno první elektronické stavědlo ESA 11-SB. Novým elektro nickýmzařízením bude zabezpečena stanice Vreoci v areálu Tepelné elektrárny Nikoly Tesly (TENT).Jednou z podmínek úspěšné aktivacea následného bezproblémového provozuzařízení je zajištění kvalifikované údržbya servisu v místě instalace. AŽD Praha se, jakbývá v těchto případech obvyklé, zavázalaprovést komplexní proškolení zaměstnancůúdržby provozovatele.Pracovníci TENTu poznali zařízeníESA 11-SB v praxiPrvní část školení proběhla ve dnech 11. až15. února v Praze pod vedením divize Servisu.Obsahem byla teoretická i praktická část,která se konala na polygonu závodu Technikaa také v přímém železničním provozu.Pracovníci elektrárny TENT se dále seznámilis činností SZZ ESA 11-SB přímo v praxi, a tov Sokolovské uhelné a Karlových Varech. V Sokolovskéuhelné probíhalo školení zaměřenéna počítačové ovládání zařízení a zkušenostis provozem v obdobných podmínkách, jakéjsou předpokládány v srbské elektrárně. V KarlovýchVarech to bylo školení zaměřené na systémDOZ a diagnostiku AŽD. Kromě technicképroblematiky se pracovníci údržby elektrárnyTENT zajímali o způsob servisu a údržby elektronickýchzabezpečovacích zařízení v českýchpodmínkách, o spolupráci zaměstnanců údržbyprovozovatele a servisních zaměstnancůAŽD a o určení technického rozhraní při jejichčinnostech. Ve stejném termínu byli ve školicímstředisku AŽD v Brně školeni staniční dispečeřisrbského provozovatele na ovládání elektronickéhostavědla ESA 11-SB.Pokračování v elektrárně TENTDruhá část školení bude realizována těsně předvlastní aktivací zařízení v místě jeho instalacea bude provedena technikem divize Servisu. Tenzůstane ve Vreoci i po uvedení SZZ ESA 11-SBdo provozu, aby nadále zajišťoval technickoupodporu a dohled nad pracovníky elektrárnyTENT v prvních týdnech po aktivaci.Otakar Kameníkdivize Servisu sdělovací a zabezpečovací technikyVýroční zpráva 2006–7 právě vycházíVydání výroční zprávy představuje důležitý okamžik v životě každé firmy. Jejím prostřednictvímzveřejňujeme hospodářské výsledky a zároveň se jedná o nejprestižnější propagační materiál,kterým se společnost bude prezentovat při všech důležitých jednáních.Mnoho firem proto již pochopilo, jak vzácnápub likace výroční zpráva je a že je třeba věnovatjejí přípravě náležitou pozornost. Za posledníroky proto můžeme vysledovat, že se přístupk tvorbě výročních zpráv v mnohém změnil.Namísto uniformní, často prostěpopisné, faktografickéročenkyplné tabulek a grafů se čím dál častěji setkávámes originální výpovědí o životě společnosti.Změna je patrná již v designu výroční zprávy,kde bývá uplatňován uvolněnější, vzdušnějšístyl. Pečlivě se pracuje s fotografiemi, které dodávajívýroční zprávě osobitý charakter.I my každým rokem usilujeme o lepší úroveňnaší prezentace ve výroční zprávě. Věříme, ženejen naši investoři, partneři a obchodnípřátelé ohodnotí naši snahu představit rokživota AŽD se všemi aspekty podnikání v oblastidopravního průmyslu.RedakceAŽD Praha věnuje trvalou pozornost úspoře energií, snižováníkoridoru SŽDC. Servis zajišťujeme také v oblasti silniční technikya nově na části první etapy mýtného systému na dálnicíchprodukce odpadů, omezování spotřeby vody a snižování emisíarychlostních komunikacích.Firma AŽD Praha diverzifikuje své činnosti a aktivněškodlivin do ovzduší. Šetrný vztah k ochraně přírody a krajinyse stal součástí výrobních i montážních procesů.Při vývoji nových zařízení je respektován, mimo požadavkůvstupuje do jiných segmentů trhu. Jedná se například o výstavbubytových komplexů v Berouně, kterou realizuje naše dceřináspolečnost AŽD – Harmonie. Pevně věřím, že se v závěrečnémna vysokou technickou úroveň a bezpečnost zařízení, rovněžpožadavek na minimální vliv zařízení na životní prostředí,a to od výběru použitých vstupních materiálů přes technologieúčtu tento projekt ukáže jako profitabilní. Také v oblasti revitalizacínádraží ČD jsme po Havlíčkově Brodě převzali do správyvýroby až po provoz a likvidaci.AŽD Praha s.r.o. vyřešením úkolu technického rozvoje naplnilastanici Kolín arovněž zde očekávám splnění našich dlouhodobýchzáměrů. Jako perspektivní se jeví i program zabezpečeníspeciálních objektů – zejména věznic. Zde jsme v minulémSměrnici evropského parlamentu a rady 2002/95/ES ze dne27. ledna 2003 o omezování některých nebezpečných látekroce realizovali projekt v objektech věznic Sabinov, Banská Bystricaa Žilina. V plánech příštího roku jsou objekty věznic Ilavav elektrických a elektrotechnických zařízeních v podobě zvládnutítechnologie bezolovnatého pájení.aŽeliezovce.AŽD Praha dlouhodobě čerpá prostředky z evropskýchprogramů inovace či rozvoje techniky a technologií.Za významné jistě stojí připomenout výstavbu technologickéhoparku veMstěticích, jehož stavba bude dokončena ještěv tomto roce, dotace na nákup špičkových technologií dovýrobních závodů či podpor některých vývojových projektů.Význam auznání práce našich lidí a naší firmy se projevujeivúčasti našich zástupců v řadě evropských komisí, českýchievropských rozvojových programů a řady sdružení. Na stálese zvyšující význam evropské integrace jsme museli reagovatotevřením stálého zastoupení AŽD Praha v Bruselu.9Vážení přátelé,uplynulý rok byl pro naši společnost velmi dynamický, významnýZPRÁVA O ČINNOSTIA VÝSLEDCÍCH SPOLEČNOSTIAŽD PRAHA s.r.o.ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 / 20071. 10. 2006 – 30. 9. 2007azajímavý. Odkazuji na další části této výroční zprávy, kde jsoudosažené výsledky minulého roku vidět nejenom vzrcadle čísel,ale také na kapitoly, kde jsou jednotlivé oblasti aktivit naší společnostipodrobně popsány. Děkuji všem zaměstnancům a společníkům,kteří svojí prací přispěli k výborným výsledkům a dobrémujménu společnosti. Jsem si vědom toho, že se pracovalo často vevelmi obtížných podmínkách skrátkou časovou lhůtou a o to víc21 Výstražník přejezdového zabezpečovacího zařízení63Rád bych poděkoval rovněž našim obchodním partnerůmazákazníkům, kteří nám umožnili uplatnit naše schopnostisi vážím těch, kteří i takové úkoly dokázali úspěšně splnit.a využít náš široký potenciál. Jejich důvěra je pro nás největšímzávazkem do budoucna a vynasnažíme se ji nadále podporovattím, že budeme pracovat spolehlivě akvalitně, aby naše techno-název společnosti AŽD Praha.logie dlouho a bezpečně plnily svůj účel. Je mým přáním, abyse při slovech profesionalita, kvalita a korektnost všem vybavilIng. Zdeněk Chrdlejednatel společnosti a generální ředitel6REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


PŘEDSTAVUJEMESignal Mont – dodavatel prvkůzabezpečovacího zařízeníSpolečnost Signal Mont s.r.o. vznikla privatizací v roce 1998 jako soukromáspolečnost navazující na dlouholetou tradici podniku Sdělovací a zabezpečovacídílny. Pokračovala v původní specializaci se zaměřením nadrážní sdělovací a zabezpečovací techniku. Současný ředitel firmy JaromírHádek patří k uznávaným odborníkům v oboru, stejně tak vrcholovýmanagement firmy a ostatní zaměstnanci, kterých je dnes zhruba sto.Skupina AŽD se každýmrokem rozrůstá. Postupněvám proto v Reportérovipředstavíme dceřinéspolečnosti a firmy, kterénaši skupinu tvoří.Jaromír Hádek, ředitel společnosti Signal MontProduktová škála firmy Signal Mont se postupemčasu rozrostla do dalších oblastí. Signal Montse například vypracoval do pozice dvorníhododavatele specializovaného nábytku a vybavenídopravních a provozních kanceláří modernizovanýchželezničních stanic. V oboru zabezpečovacítechniky došlo k významné specializaci produkce.Velkou konkurenční výhodou společnosti jejejí flexibilita, se kterou může uspokojit potřebymalosériové i kusové výroby a přizpůsobit délkupřípravy a výroby podle přání zákazníka.Produkci firmy můžeme rozdělit do tříhlavních oblastí:• Výroba elektronických zdrojů – zavedenávýrobaElektronické zdroje, tedy zdroje pro napájeníkolejových obvodů, přestavníků, návěstidela dalších venkovních prvků, přičemž jsou konstruoványpředevším s ohledem na bezpečnéchování v dané aplikaci (dohlížecí obvody). Pronapájení kolejových obvodů dodává SignalMont dva základní typy těchto zdrojů. VýkonnějšíBZS1-R96 umožňuje zabezpečit napájeníkolejových obvodů i velkých stanic a menšítyp EZ1 je určený pro menší stanice a napájenítraťových kolejových obvodů. Oba zdroje jsoumodulární a umožňují jak autonomní, taksynchronizovaný provoz, jakož i zálohovanýprovoz pro případy výpadku sítě. Dalším vyráběnýmtypem jsou zdroje kmitavých signálůpoužívaných obecně v kolejové dopravě (návěstidla,přejezdová zařízení apod.).• Truhlářská výroba – nejúspěšnějšíkomoditaVýroba obzvláště atypického nábytku, nábytkudle vlastního návrhu zákazníka a speciálníhonábytku určeného pro dopravní kancelářeje v současnosti dominantní a hlavně velmiúspěšnou oblastí produkce společnosti SignalMont. Nábytek firma vyrábí z kvalitníchlaminovaných desek, využívá široké škálySignal Mont slaví10. výročísvé činnostibarevných odstínů a provedení. Velká částtruhlářské produkce firmy je určena pro využitív dopravních a provozních kanceláříchželezničních stanic. Tyto výrobky jsou většinousoučástí komplexní dodávky zabezpečovacíhozařízení mateřské firmy AŽD Praha,jsou to například: podíl na řešení a kompletnírealizaci vybavení centrálního dispečerskéhopracoviště v Přerově a na revitalizaci osobníhonádraží v Havlíčkově Brodě.• Výroba lanových kolejnicových propojekFirma disponuje specializovaným pracovištěmna výrobu lanových kolejnicových propojek,kterými je schopna uspokojit širokoupotřebu železničního průmyslového odvětvípři modernizaci českých koridorovýchi regio nálních tratí.Muzejní expozice sdělovacía zabezpečovací technikyOd roku 2001 funguje v prostorách SignalMontu stálá expozice sdělovací a zabezpečovacítechniky, která obsahuje řadu unikátůa zajímavých relikvií. Expozice čítá více než370 převážně provozuschopných exponátůa rozkládá se v sedmi výstavních halách a navenkovní ploše, kde jsou k vidění převážněnávěstidla a další signalizační prvky.Signal Mont, jako jedna z nejvýznamnějšíchdceřiných společností AŽD Praha, představujeneustále se rozvíjející inovativní organizaci.Kvalitu jejích výrobků podtrhuje fakt, že získalacertifikaci ČSN EN ISO 9001:2001, kteroukaždoročně obhajuje. Signal Mont je rovněždržitelem certifikátu opravňujícího k servisníčinnosti v síti SŽDC pro všechny své elektronickésystémy.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnostiSignal MontVýrobce komponent pro zabezpečovacítechniku a zavedený dodavatelspecializovaného nábytkuKydlinovská 1300500 02 Hradec Králové 2www.signalmont.czREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 7


AKTIVITYVědecko-technický park v Mstěticích:významný projekt AŽD pro inovačně orientovanémalé a střední firmyVědecko-technický park (VTP) je novým projektem AŽD Praha, jehož hlavním posláním je posílení vzdělanostiv oblasti výzkumu a vývoje nových dopravních technologií. Projekt je částečně hrazen z fondů Evropské unie,proto jeho realizace prochází velmi náročným schvalovacím procesem.Projekt VTP byl zahájen 9. 7. 2007 podpisemsmlouvy. Partnerem projektu a garantem odbornéúrovně výzkumu a vývoje realizovanéhove VTP je Fakulta dopravní ČVUT. Partneremprojektu garantujícím odbornost řízení provozuVTP a organizace poskytovaných služeb jeTechnologické a vývojové centrum Bautzen.Kolaudace a slavnostní otevření je plánovánona červen letošního roku.VTP je koncipován jako nájemní objekt provědecké týmy se širokým spektrempodpůrných služeb.Jeho přínos spočívápředevším v tom, ževytvoří komplexnízázemí pro inovačněorientované malé a střednífirmy z oblasti zabezpečovacíchtechnologií a dalších příbuzných oborů. Tytofirmy budou mít v rámci VTP k dispozici nejmodernějšítechnologie potřebné pro realizacivlastního výzkumu a vývoje, dále poradenskéslužby a možnost využít vazeb na vysokoškolskéa vědecko-výzkumné instituce.V rámci VTP budou existovat třizákladní možnosti spolupráce:• Vědecko-technický park – technologickyorientovaným firmám realizujícím výsledkyvlastního výzkumu a vývoje poskytne:• pronájem kancelářských prostor včetně základníhovybavení• pronájem prostor a technologií pro realizacivýzkumu a vývoje• zprostředkování spolupráce s vědeckýmipracovníky z partnerské univerzity• možnost využívat poradenských, informačnícha vzdělávacích služeb poskytovanýchCentrem pro transfer technologií• podnikatelské a marketingové poradenskéslužby zaměřené na rozvoj začínajícíchspolečností.• Podnikatelský inkubátor – nově vzniklýmči vznikajícím technologicky orientovanýmmalým a středním firmám usnadní realizacipodnikatelského záměru. Jedná se o následujícíčinnosti:• posouzení podnikatelského plánu a dalšíhorozvoje• pronájem kancelářských prostor včetně základníhovybavení za zvýhodněné ceny• pronájem prostor a technologií pro realizacivýzkumu a vývoje (laboratorní, výpočetní,testovací a simulační technologie)• možnost využívání poradenských, informačnícha vzdělávacích služeb poskytovanýchCentrem pro transfer technologií• podnikatelské a marketingové poradenskéslužby zaměřené na rozvoj začínajícíchspolečností• pomoc při vyhledávání finančníchzdrojů.• Centrum pro transfer technologií – zajišťujeporadenské, informační a vzdělávací programypro společnosti sídlící ve vědecko-technickémparku a podnikatelském inkubátoru.Centrum bude dále poskytovat:• technologický transfer• technologický audit• zprostředkováníspolupráce ve výzkumua vývoji s univerzitamia výzkumnýmiorganizacemi• zprostředkování mezinárodní spolupráce vevýzkumu a vývoji• organizaci technologických a kooperačníchburz, networkových akcí• organizaci a účast na domácích i mezinárodníchkonferencích a veletrzích• poskytování služeb technology watch a zasílánítechnologických novinek• poradenství v oblasti zajištění financovánívýzkumu a vývoje• další odborné poradenství: ochrana duševníhovlastnictví, komercializace výsledkůvýzkumu atd.Více informací nawww.vtpmstetice.euRedakce8REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


AKTIVITYAudit IMS potvrdil pozitivní trendVe dnech 21. a 22. února probíhal pravidelný externí audit k prověření integrovaného systému managementu(IMS) na ředitelství společnosti, v divizi Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky a závodě Technika.Tentokrát byl časový odstup od předchozíhoauditu delší než obvykle. Podle pravidel procertifikaci systémů managementu mají audityprobíhat jedenkrát ročně, avšak předchozí auditcertifikačního orgánu CQS se konal v prosinci2006. Vzhledem k tomu, že konec rokubývá zaplněn mnoha významnými akcemia neskýtá klidný prostor pro provedení auditů,dohodli jsme se s certifikačním orgánem nařešení vyhovujícím oběma stranám.Auditorský tým konstatoval zvýšeníúrovně IMSExterní audit ředitelství společnosti, divizeServisu sdělovací a zabezpečovací technikya závodu Technika budeme směrovat vždyna začátek kalendářního roku s tím, že hodnocenírelevantních výkonnostních ukazatelů,cílů a programů IMS bude prováděno zapředchozí ukončený fiskální rok. Tento auditbude nadále uzavírat cyklus externích auditův jednotlivých organizačních jednotkách,které jsou samostatnými certifikačnímimísty.Letošní audity probíhaly jako dozorové– certifikaci IMS jsme obnovovali recertifikačnímiaudity v roce 2006. V jejich průběhuna organizačních jednotkách nedošlok žádným významným zjištěním, která byznamenala systémové zásahy do stávajícístruktury systému řízení. Průřezovým nedostatkembyl pouze způsob vedení stavebního(montážního) deníku v návaznosti na novouAuditoři poslouchají prezentaciIng. Jana Kády, představitele AŽD pro IMSprávní úpravu v této oblasti a neúplnostzáznamů v tomto dokumentu. Problematikabyla vyřešena přijetím příslušného opatřeník nápravě, na jehož realizaci se pod vedenímprovozního úseku ředitelstvíspolečnosti a představitelevedení pro IMS aktivně podílelizástupci montážníchzávodů.Dozorový audit na ředitelstvíspolečnosti, v diviziServisu sdělovací a zabezpečovacítechniky a v závoděTechnika rovněž skončilúspěšně. Auditorský tým vesložení Ing. Šantora (vedoucíauditor), Ing. Bezděkovskýa Ing. Malý hodnotil velmikladně úroveň IMS, jeho metodickévedení a konstatovalzlepšení v útvarech a oblastech,kde při předchozímauditu byly zjištěny drobnénedostatky. Konkrétně bylo vyzdviženozvýšení úrovně splnění požadavků IMS v úsecíchProjekce a Výzkumu a vývoje (závodTechnika) a odboru Zahraničního obchodua marketingu.Zahájení audituAudit je zdrojem námětů ke zlepšeníV průběhu auditu, který již tradičně probíhalv atmosféře vzájemné důvěry a snahy optimalizovatprocesy a činnosti v rámci IMS, sesamozřejmě odhalila některá slabší místa,kde lze hledat prostor pro další zlepšování.Některé náměty byly formulovány jako doporučenía budou uvedeny ve „Zprávě z auditu“,ostatními diskutovanýmiotázkami se budeme zabývatv jednotlivých útvarechi v Radě IMS.Z pohledu prověřovanýchčinností mohou mít v jednotlivýchútvarech pocit, žeauditoři zvládnutí základníchadministrativních úkonůpřehlížejí (distribuce dokumentace,seznámení všech zainteresovanýchs dokumenty,registry apod.). Ve skutečnostije toto projevem důvěry – je topovažováno za samozřejmost.Připomínky směřují spíše k jakésinadstavbě a prohloubenísystému managementu nadrámec základních požadavkůpříslušných standardůISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Velmi cennábyla dílčí upozornění na zvláštní požadavkynového standardu kvality pro dodavatele v železničnídopravě IRIS. Zvládnutí těchto požadavkůa následná certifikace nás v nejbližších letech čekají.Certifikační orgán CQS nám bude i v tomtopřípadě poskytovat účinnou spolupráci.Pokračujeme v nastoleném trenduVýsledky auditu jsou opravdu dobré, alenesmí nás uvést do pověstného spánku navavřínech. Naopak, hodnocení pozitivníhotrendu certifikačním orgánem pro nás musíbýt závazkem k dalšímu zlepšení účinnostia efektivnosti IMS, aby závěry příštího auditubyly nejméně stejně příznivé. Při dozorovýchauditech se neprověřují všechny činnostia procesy, přesto se důvodně domnívám, žei v ostatních útvarech ředitelství společnostia na pracovištích divize Servisu sdělovací a zabezpečovacítechniky i závodu Technika jsoupožadavky IMS na úrovni srovnatelné s těmiprověřovanými.V letošním roce nás čeká recertifikace systémumanagementu bezpečnosti a ochranyzdraví při práci – přizpůsobení požadavkůmOHSAS 18001:2007. Vzhledem k tomu, žedoplňující články nové normy a upravenépožadavky nejsou žádnou převratnou změnou,nepředpokládám výskyt problémů při přípravěna audity. Metodické materiály jsou průběžněpřipravovány z úrovně ředitelství společnosti.Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkůmna všech úrovních řízení zaspolupráci a snahu posunout výsledky v integrovanémsystému řízení na vyšší kvalitativníúroveň. Zajištění kvality produktů, péče o životníprostředí a zajištění bezpečnosti a ochranyzdraví a jejich prezentace jsou významnýmiatributy image úspěšné firmy.Ing. Jan Kádapředstavitel vedení pro IMSREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 9


AŽD PROJEKTY PRAHAProjekt SAFEDMI: bezpečnérozhraní člověk–stroj prosystém automatického řízenía zabezpečení jízdy vlakůERTMSVysokou technickou úroveň vývojových kapacitAŽD Praha dokazuje mimo jiné naše spoluúčast naevropském projektu SAFEDMI, který se zabývá vývojemnového rozhraní pro hnací vozidla se systémemautomatického řízení jízdy vlaku ERTMS. Projekt bylotevřen z iniciativy firmy Ansaldo v rámci 6. rámcovéhoprogramu EU v září 2006 na období dvou let.ERTMS systémy automatického řízení a zabezpečení vlaků zahrnujízařízení umístěná na trati i na palubě vlaku. Jejich vývoj je výrazněovlivněn postupným zaváděním nových technologií. Objem železničnídopravy i počet vlaků překračujících státní hranice se zvyšuje a docházík rychlému rozvoji vysokorychlostních železničních tratí, cožs sebou nese zvyšující se požadavky na úroveň bezpečnosti systémůATC/ATP. Doposud si každá země definovala své vlastní specifikacepožadavků pro řízení pohybu vlaků a zajištění bezpečnosti systému.Pro zajištění kompatibility a součinnosti mezi jednotlivými systémyATC/ATP vyráběnými v různých evropských zemích byl zaveden programEvropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS), jehožcílem je zajišťovat jednotné požadavky na normy (funkčnosti i jiné)jako požadavky na rozhraní, bezpečnost a požadavky kladené na vzájemnousoučinnost.Absence požadavku na bezpečnostrozhraní člověk–strojArchitektura ERTMS pro automatické palubní řídicí systémy (ATC)zahrnuje komponentu „rozhraní člověk–stroj“, resp. „strojvedoucí–lokomotiva“(DMI), jejíž hlavní funkcí je přijímat povely od strojvedoucíhoa zobrazovat informace, které podporují řízení vlaku. Za tímto účelem seDMI skládá především z displeje a soustavy tlačítek pro přijímání příkazůstrojvedoucího a z audio výstupu. Funkce a ergonomické vlastnosti DMIjsou definovány tak, aby uspokojovaly všechny požadavky vyplývajícíz příslušných standardů CENELEC pro tato rozhraní.Tyto požadavky však neobsahují bezpečnost. A to navzdory tomu, žekomponenta DMI má fungovat (jako podřízená komponenta) v poměrněkritických podmínkách. Mnohé železniční společnosti však začínají odsvých dodavatelů požadovat komponenty DMI, které uspokojí náročnépožadavky na bezpečné rozhraní při dosažení úrovně integrity bezpečnostinejméně SIL2 v souladu s dalšími standardy CENELEC.V roce 2006 byl za tímto účelem navržen a schválen projektSAFEDMI, který je dotovaný z prostředků 6. rámcového programuEU. Jeho cíle jsou následující:• Navrhnout a vyvinout bezpečné DMI integrované se stávajícímipalubními systémy ERTMS a vyvinuté v souladu se specifikacemirozhraní ERTMS.• Zkoumat a vyvíjet potřebná hardwarová a softwarová řešení tak, abyse podařilo co nejlépe vyřešit otázky bezpečnosti a odolnosti vůčiporuchám indukované požadavky SIL2.• Vyvinout a vestavět bezpečné bezdrátové komunikační rozhraní DMIpro účely dálkové konfigurace, dálkové výměny firmware a diagnostickéúčely.• Navrhnout a vyvinout infrastrukturu hardwarových a softwarovýchnástrojů na podporu provádění automatických testů zahrnujícíchsimulaci chování strojvedoucího.Podíl AŽD na projektu SAFEDMIAŽD se zavázala zajistit správu dokumentů v průběhu celého projektu,organizaci rozšiřování informací o projektu a jeho výsledcích včetně jeho10REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


AŽD ZAHRANIČÍ PRAHAZAJÍMAVOSTIODEVŠAD• Firma Bombardier Transportation oznámila získání kontraktu nazabezpečovací zařízení na vysokorychlostní lince z Wuhan do Guangzhouv Číně. Jedná se o dodávku ERTMS Level 2 pro čínského integrátora,firmu China Railway Signalling and Communications Corp.(CRSC). Dodávka za 66 mil. EUR má obsahovat 120 ERTMS palubníchjednotek pro 60 jednotek a 9 RBC pro traťovou část. Projekt by mělbýt uveden do provozu v lednu 2010.plnohodnotné prezentace v médiích a na internetu. Po odborné stránceje naším úkolem podílet se na analýze rizika, tvorbě požadavků nasystém, návrhu a zejména na implementaci bezpečného protokolu probezdrátové spojení DMI s centrem údržby, dále zabezpečení integritypřenášených dat a testování funkčnosti a odolnosti navrženého systému.Hlavní díl prací na těchto úkolech spadá na úsek Výzkumu a vývoje závoduTechnika, v nemalé míře však přispívají i další úseky, jako Propagace,Informatika a Zahraniční obchod a marketing.Vysoké požadavky standardemPožadavky na bezpečnost vyplývají z neustále rostoucích nároků zestrany drážních úřadů zemí EU na kapacitu železnic a interoperabilitusystémů železnic evropských zemí. Důsledkem toho je čím dál většísložitost palubních systémů ATC/ATP. Ty se obvykle skládají z jednotlivýchzařízení, která se nacházejí na několika místech a každé z nichvyžaduje vizualizaci specifických dat. To ještě komplikuje požadavek,aby v důsledku velkého množství zobrazených informací nedocházeloke zhoršení pozornosti strojvedoucího, který musí jednat podle zobrazenýchinformací. V důsledku toho železniční úřady požadují takovéDMI, které by dokázalo vizualizovat data získaná z různých zdrojů tak,aby nebyla ohrožena bezpečnost. Na jedné straně tedy máme důrazna neustále větší komplexnost palubních systémů ATC/ATP, a to jakz hlediska podporovaných funkcí, tak z hlediska výkonu, a na stranědruhé je tu požadavek, aby displej strojvedoucího navenek působil conejjednodušeji.Partneři projektu:• Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A., Itálie• Institut pro informační vědy a technologie, Itálie• Univerzita pro technologii a ekonomiku, Budapešť, Maďarsko• AŽD Praha s.r.o., Česká republika• Aalborg University, Center for TeleInFrastruktur, DánskoA project partially funded bythe European CommissionDG ResearchVíce o projektu nawww.safedmi.orgSandra Chvojková, MSc.ředitelství společnosti• 1. února byl ve výrobním závodě Bombardier v saském Bautzenuotevřen testovací okruh pro lehkou železnici. Jedná se o trať dlouhou850 m, která bude určena pro testování a schvalování nových vozidela která doplňuje již dříve vybudovanou standardní trať o délce800 m z roku 2006. Na této trati je možno testovat vozidla o celkovédélce max. 45 m a různých rozchodů i napájecích systémů.• Ředitelství pro výzkum a vývoj EU vyhlásilo druhou výzvu prodopravní výzkum. Organizace UNIFE, jejímž členem je AŽD, zorganizovalapracovní jednání s cílem pomoci členským firmám připodání projektů do této výzvy. Jednání se zúčastnilo cca 40 firem.Paní Prista, ředitelka oddělení pozemní dopravy, vysvětlila prioritypodpory EU. Uzávěrka podání přihlášek je 7. května 2008. UNIFEprozatím připravuje 14 projektů.• AŽD v současné době spolupracuje na projektu SAFEDMI (vícena www.safedmi.org), který byl vybrán v 6. rámcovém programua klade si za cíl navrhnout a vyvinout bezpečný systém rozhraní prostrojvedoucího ve vlaku vybaveném systémem ETCS. Využití výsledkůtohoto úkolu bude široké a implementováno bude i do dalšíchproduktů AŽD. Dále probíhá vyjednávání s EU o projektu INESS, kterýbyl vybrán v 7. rámcovém programu v první výzvě. AŽD se účastnív širokém konsorciu firem, univerzit a železničních operátorů. Cílemtohoto projektu je navrhnout a specifikovat elektronické stavědloplně spolupracující a integrující prvky ETCS. Pro EU se jedná o jedenz důležitých projektů, neboť Evropská komise nyní masivně podporujerozvoj systému ETCS. Do projetku jsme se zapojili, jelikož našespolečnost si nemůže dovolit zůstat stranou těchto aktivit.• Dne 20. února byla oficiálně uvedena do provozu 630 km dlouhávysokorychlostní trať Madrid–Barcelona. Výstavba spotřebovalafinanční prostředky ve výši 7 mld. EUR. Cestovní dobu zkrátí z původních6 na 2 hod. 38 min. Provozovatel RENFE nasadí 18 párůvlaků denně s intervalem ve špičce 30 minut a s maximální rychlostí350 km/h. RENFE předpokládá, že v prvním roce provozu přepraví5 milionů cestujících. Do budoucna počítá navýšit počet párů vlakůaž na 25. Španělsko tak může pro zbytek Evropy sloužit jako ukázkovýpříklad, jak rozvoj vysokorychlostní železnice vrací lidi ze silnicezpět do vlaku.• Indická železnice (IR) zvýšila za loňský rok svůj zisk o 43 % narekordních cca 6,3 mld. USD. Jako výsledek dobrého hospodaření byloznámen plán dalšího rozvoje. IR bude v letech 2008 a 2009 investovat375 mld. Rs (cca 9,5 mld. USD). Kromě dalšího rozvoje vyhrazenésítě pro nákladní vlaky by z uvedené částky měla být 17,3 mld. Rsfinancována výstavba nových tratí, 25 mld. Rs zdvojkolejňovánístávajících tratí, 24,9 mld. Rs přeměna rozchodu, 6,3 mld. Rs elektrifikacea 6,5 mld. Rs městská železnice.Ing. Vladimír Kampíkzastoupení AŽD Praha v BruseluREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 11


AŽD PRAHA LIDÉPředstavitelé ZOZ Olomouc. Stojící zleva: Václav Zaleski, Ing. Ladislav Holouš, Dušan Kejval, Mgr. Magdalena Krátká, Ing. Vlasta Ambrožová,JUDr. Alena Sazovská, Ing. Jaroslav Lakomý. Sedící zleva: Ing. Josef Vytopil, Marie Klváčková, Daniela Veselá, Ing. František Grambal,Ing. Jan Sedlařík, Roman KubešPři výběru nových zaměstnanců se budeme musetmnohem více zaměřit na odbornostříká Daniela Veselá, ředitelka Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc.❯ Dovolte mi začít náš rozhovor trochu neformálně.Jak vnímáte skutečnost, že jste je činnost ZOZ jako logistického centra❯ Pojďme tedy k vašemu závodu. Jakájediná žena v AŽD na ředitelském postu? v AŽD?Přiznám se, že nemám příliš času se tím zabývat.Nikdy jsem však v AŽD nepocítila žádnou bou všem organizačním jednotkám. NašímV AŽD je logistické centrum především služ-diskriminaci vůči ženám. Celou svou kariéru úkolem je úplné a efektivní zajištění veškerýchpožadovaných dodávek, centralizacepracuji v převážně mužském prostředí a vyhovujemi to. Jako náměstek ředitele jsem ve materiálových požadavků a jejich hromadnésvém úseku řídila zejména obchodní agendu, objednávání, udržování zásob v potřebnémtakže přechod na ředitelskou funkci mi v této sortimentu. Samozřejmě musíme včas reagovatna změny způsobené technickýmoblasti nečinil žádné problémy. Při ostatníchčinnostech souvisejících s funkcí ředitele mi vývojem nejen v AŽD, ale i u dodavatelů. Jenvydatně pomáhají kolegové. Ráda pracuji v kolektivua netrvám na absolutistických rozhod-a výrobků se průběžně vyskytuje až 40 tisícpro představu – v našem seznamu materiálůnutích. Rovněž si nemyslím, že mám tzv. patent položek.na rozum a ponechávám kolegům prostor.S žádnou negativní reakcí jsem se po nástupu ❯ Jedním ze stěžejních úkolů byl, a dodo funkce nesetkala.jisté míry stále je, přechod na nový infor-mační systém. V případě ZOZ je to modulDistribuce. Jak u vás probíhalo zaváděnítohoto modulu a jaké s ním máte zkušenostidnes?Jak známo, každý informační systém vyžadujevysokou míru pořádku a určitou neměnnostpožadavků. Splnit tuto podmínku v provozuAŽD bylo právě to nejobtížnější. Vždyť hlavnídevizou AŽD je schopnost rychle a přesněreagovat na veškeré změny, přeskládat stavbyjak v pořadí, tak v řešení. To všechno se muselinformační systém „naučit“. Dnes můžemeříci, že původní stav, kdy se požadavky narůzné sestavy a prokazování správnosti dathrnuly ze všech stran, už opadl, avšak stále jeco zlepšovat. Od kvantity se přesouváme kekvalitě: práci se systémem se snažíme trochupolidštit.12REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


AŽD LIDÉ PRAHA❯ Jaké úkoly jsou spojeny s dalším fungovánímmodulu Distribuce?Do budoucna usilujeme o sjednocení a nastavenívýstupů z informačního systému tak,aby všichni oprávnění uživatelé dostávali vestejný čas stejné údaje. Toho ovšem budemožné dosáhnout až po zavedení všechzbývajících modulů, zvláště pak modulu ETOpro montáž. Do té doby bychom rádi zavedlinadstavbový produkt Business Inteligence,který je velkým pomocníkem v manažersképráci. Díky němu totiž budou mít všichni určenípracovníci neustále k dispozici shodnéúdaje, které dostávají v pravidelných intervalechpřímo do počítače.❯ Dotýká se zavedení nového informačníhosystému personální otázky?Jsme si dobře vědomi, že základní hodnotoua zdrojem úspěšnosti každé firmy jsou jejízaměstnanci. Proto považujeme za důležité cílevědoměvytvářet podmínky pro jejich stabilizacia odborný růst. Vytváříme efektivní systémodměňování s důrazem na cílenou motivacizaměstnanců. Uvědomujeme si význam fungovánízpětné vazby, komunikace mezi jednotlivýmiútvary a převzetí osobní odpovědnosti zaplnění uložených úkolů. Se zavedením novéhoinformačního systému se výrazně zvýšilymožnosti získávání mnoha informací, s nimižlze pracovat a na základě kterých je možnose rozhodovat. Současně se ukázalo, že novýinformační systém klade mnohem větší nárokyna kvalitu pracovní síly, na schopnost a ochotuvyužívat svůj potenciál ku prospěchu firmy.Bez zavedení informačního systémubychom určitě nebyli schopni zvládnoutenormní nárůst objemu výkonů a odbytu,včetně průkazné evidence, bez nárůstupočtu zaměstnanců. V personální oblastiplatí, že při výběru nových zaměstnanců sebudeme muset mnohem více zaměřit na odbornost,a to jak technickou, tak i jazykovou.Dnes je téměř nemožné získat středoškolákys elektrotechnickým nebo strojnickým vzdělánímpři současné znalosti jazyků a ochotěvěnovat se nejen technickým, ale i ekonomickýmpovinnostem. Například každý pracovníkzásobování či skladu by měl mít jaktechnické znalosti o materiálu, tak i obchodnía ekonomické dovednosti – umět pracovats cenami, znát skladové zásoby, evidenci prodejeapod. Mimoto je AŽD organizačně velmirozsáhlá firma a k tomu je nutné mít znalostio obchodních partnerech. Nicméně obměnapersonálního obsazení je nutná a nemůžemese jí vyhnout.❯ Jak se vám daří plnit požadavky integrovanéhosystému managementu ve vašemzávodě?Velmi dobře. Postupně jsme získali certifikáty navšechny tři systémy managementu, které pravidelněúspěšně obhajujeme. Náš systém budujemejako integrovaný od roku 2004, v roce 2005bylo naše snažení oceněno Zlatým certifikátem.❯ Mohla byste uvéstnějakou zajímavoudodávku či zisk zajímavéhoobchodu,který stojí mimohlavní obor vaší činnosti?Velkou měrou jsmese podíleli a stálepodílíme na obchodus firmou Whirlpool,nyní s dceřinouspolečností AŽD WPoprad. Aniž bychzacházela do podrobností,byl to právěZOZ, kdo v minulostive spolupráci s VZOtento obchod nastartoval.A ukázalose, že to bylo dobrérozhodnutí, které seAŽD vyplatilo. Dálemusím vzpomenoutna vytvoření komisníhoskladu kabelů,který provozujemeod roku 1993 a kterýse postupně stal nej-Daniela Veselá, ředitelka ZOZ Olomoucvětším skladem sdělovacích a zabezpečovacíchkabelů v ČR. I tato činnost přináší AŽD nemalévýhody.❯ Přejděme k realizaci zahraničních zakázek,které jsou logisticky poměrně komplikované.A to je právě parketa ZOZ.Oproti dobám minulým, kdy nákup materiálu,který nebyl na tuzemském trhuk dispozici, zajišťovalo dovozní odděleníZOZ prostřednictvím tehdejších podnikůzahraničního obchodu, využíváme v současnostivýhradně vlastních přímých vztahůs výrobci a dodavateli, které jsme si vytvořilibez jakýchkoliv doporučení či preferencí.Jako příklad lze uvést počítače náprav firmyFrauscher nebo ještě donedávna kolejovárelé DSŠ z Ruska.Ziskem zahraničních zakázek se nejenpodstatně zvýšila úloha dovozního oddělenía managementu ZOZ, ale bylo potřeba účinnězapojit i další úseky, konkrétně oba sklady, celníDaniela Veselá• Do ZOZ Olomouc nastoupila v roce1973 jako referent zásobování.• V letech 1977–1994 vedoucí referentkazásobování a pověřena vedenímútvaru nákupu a prodeje výrobkůvlastní průmyslové výroby.• V roce 1994 jmenována do funkcenáměstkyně ředitele pro zásobovánía odbyt.• 1. října 2005 byla jmenována ředitelkouZásobovacího a odbytovéhozávodu Olomouc.REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 13


LIDÉJUDr. Alena Sazovská, náměstek ředitelepro techniku, provoz a ekonomikudeklaraci a dopravu, na které ležel hlavní dílzodpovědnosti za správnost a včasnost expedice.Kromě toho bylo nutné vyhledat a navázatkontakty s dalšími novými partnery v oblastidopravy, tlumočení, překladů nebo spedice.Například běžně konzultujeme s celním úřademv Olomouci jednoduché i složitější případydovozů a vývozů do zemí mimo EU.Podmínky v jednotlivých destinacích jsourůzné a různé jsou i požadavky na jejich řešení,plnění a dodržování. V tom je důležitá iniciativa,pomoc a aktivní účast pracovníků ZMOa rovněž kolegů ze zahraničních dceřinýchspolečností AŽD. Vývozy musí být uskutečněnynejen v souladu s našimi zákony, ale současněmusíme respektovat zákony a předpisypříjemce.❯ Jak vysoké nároky jsou kladeny na zajištěnízahraničních zakázek?Nároky jsou dost vysoké a hlavně všechny stejnědůležité, musíme například zajistit leteckoupřepravu do Indie, vyřídit záležitost s maďarskýmcelníkem nebo se domluvit s kolegou přímov AŽD. To platí i o českých zakázkách, stejnědůležitá je dodávka např. do Plané u Táboranebo zajištění zdroje ÚNZ do Břeclavi. Zvýšenéjsou pochopitelně i nároky na součinnosts ostatními zainteresovanými organizačnímijednotkami, což se ne vždy daří. Složitější jsousamozřejmě jednání s cizími partnery. Ne vždyZOZ dostává konkrétní a důležité informacev potřebném termínu, který vyžaduje rychlérozhodování a hledání operativních, mnohdynestandardních řešení. Ta nejsou vždy v souladus možnostmi informačního systému, a protostále hledáme a doplňujeme stávající aplikacetak, aby se vývoz zařízení do budoucna stalněčím zcela běžným.❯ Jaké jsou konkrétní příklady úspěšnýchzahraničních zakázek?Realizace ucelených dodávek na zahraniční akce– pomineme-li expedice různých prezentačníchvzorků (např. přestavníky do JAR) – bylazahájena zakázkou do Indie (11 staničníchzabezpečovacích zařízení ESA 11-IR) a potéIng. František Grambal, náměstek ředitelepro zásobování a odbytna Slovensko pro stavbu v Banské Bystrici.Následovaly další stavby na Slovensku (Poprad,Prešov, Rača, KIA), některé ve spolupráci s jinýmislovenskými firmami. Významná byla realizacedodávky kompletního zařízení ESA včetnězdroje ÚNZ do stanice Polock v Bělorusku vespolupráci s MZO a ZMO. Průběžně probíhajídodávky pro dceřinou společnost Balkan SASTv Bulharsku. Současnost patří Balkánu. V roce2006 byla zahájena stavba Podgorica–Nikšičv Černé Hoře, která stále probíhá. V roce 2007byly expedovány dodávky pro přejezdy Bajmok,14REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


AŽD LIDÉ PRAHANegotin a Ratina v Srbsku, již předtím propřejezd Čačak. Aktuální je další stavba v Srbsku– elektrárna TENT (stanice Vreoce a Obrenovac),kde byly dílčí dodávky realizovány prostřednictvímministerstva průmyslu a obchodu v rámciprogramu rozvojové spolupráce.❯ Jaký vývoj očekáváte do budoucna?Na co je potřeba se zaměřit?Vzhledem k tomu, že naše skladové prostory,volné skládky i uložiště a transportní komunikacejsou víceméně dané, ani kapacitupracovišť nemůžeme libovolně zvyšovat, jejedinou možnou cestou vývoje intenzivní využitísoučasných možností. Jedná se zejménao optimalizaci skladby zásob, jejich zrychlenouobrátku, částečně směnný provoz v případěpotřeby apod. Budoucnost ZOZ, stejně jakocelé AŽD, vidím optimisticky: všichni se přecesnažíme dostát svým úkolům co nejlépe.❯ Děkuji za rozhovor.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnostiBlahopřání jubilantůmVedení společnosti a odborové organizace OSŽ děkují všem spolupracovníkům, jejichž životní a pracovní jubileapřipadla na 1. čtvrtletí roku 2008, za vykonanou práci a přejí jim hodně štěstí, osobní spokojenosti, rodinnépohody a především pevné zdraví.ŽIVOTNÍ VÝROČÍ70 LETZÁVOD TECHNIKAIng. Miroslav Chlumský,Ing. Hubert LeischnerMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCVladimír Tollerián, Radomír Zdráhal60 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIKvětoslava Vlachová,Ing. Petra Svobodová, Vít ŠtamberskýZÁVOD TECHNIKAZdeněk TyralíkVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAFrantišek BauchMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNJiří Holakovský, Jiří Rédl, Jiří VoseckýVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCAlois Soldán, Milan Lamač,Olga TischlerováVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOVěroslav Pružina55 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Petr VelínskýDSE PRAHAJosef KopáčekMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNJosef Slavíček, Josef VančuraVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCAlena Bučková, Věra Trtilová,Josef Holoubek50 LETZÁVOD TECHNIKALenka KůstováMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNIng. Dušan ValentMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCVáclav TolarVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCIng. Josef ŠtěpánekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOMarie Brejchová, Lumír Krejčí,Stanislav Souček, Jiří VansaDO STAROBNÍHO DŮCHODUODEŠLI, RESP. ODEJDOUŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIDana Lipovčanová, Jaroslav Rieger,Marie Vajčnerová, Jaroslav Skalník,Věra MachanskáZÁVOD TECHNIKAMiloš Černý, Ing. Jiří Houser,Ing. Jan Šefčák, Ing. Miluše HöfnerováMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJosef KovářVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOAlena KolářováPRACOVNÍ VÝROČÍ40 A VÍCE LETVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAZdeněk RůžičkaMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCIng. Karel Opravil, Miroslav Svozil,Václav Masopust35 LETMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJiří DolénekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOAlena Kolářová30 LETMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNPavel TomanMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCZdeněk Dokoupil, Jiří KroupaVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiroslav MedekZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCVlastimil Krejčiřík25 LETMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJiří KocábVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCHelena StrejčkováVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOAlexandra Janíčková20 LETDIVIZE TELEINFORMATIKALadislav ČeřovskýVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJan Cigánek, Božena ZdřálkováZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCMgr. Marta Konrádová,Jiří Dočkal,K poděkování a přání pevnéhozdraví a životní pohody se připojujei redakční rada.REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 15


VELETRHYProč je účast na veletrzích pro AŽD důležitáS našimi partnery, investory, dodavateli i odběrateli se v průběhu roku pravidelně setkáváme jak při formálních,tak neformálních událostech. Mezi ty formální patří veletrhy, kterých není v našem kalendáři zrovna málo.A zřejmě nejen u nás pravidelně probíhá diskuse na téma účasti na těchto akcích, resp. jaký pro nás mají význam,zda se účast vyplatí, co a jakým způsobem prezentovat a mnohé další.Na efekt naší účasti na veletrzích můžeme nahlížet z různých pohledů.Pro AŽD, jako společnost s velmi úzce profilovanou skupinou obchodníchpartnerů, je zisk z účasti na veletrhu téměř nevypočitatelnouveličinou. V následujícím textu naleznete pomyslný žebříček pozitivníchhodnot, které účast na veletrzích přináší.Budování imageZřejmě číslo jedna v přínosu pro společnost. Veletrh, na kterém seprezentují dodavatelé technologií pro dopravu, představitelé českéhoprůmyslu a ostatní výrobci i dodavatelé, je přehlídkou daného segmentutrhu. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že prosperita určitého oboru seodráží právě na jeho oborovém veletrhu. Nejde tedy jen o obsah, ale takéo procento vystavujících podnikatelských subjektů z celkového počtuv tomto oboru působících.Účast na veletrhu v tomto smyslu pro vystavovatele znamená budováníimage, neboli demonstrujeme naše místo v oboru, na trhu,je zde příležitost zaujmout potenciální zákazníky a také „ohromit“konkurenci.Přehled veletrhů v roce 20081.–4. 4. Amper 2008 (PVA, Praha)1.–4. 4. Intertraffic 2008 (RAI, Amsterdam, Holandsko)9.–11. 4. Transbaltica 2008 (Vilnius, Litva)12.–16. 5. Technika 2008 (Bělehrad, Srbsko)13.–15. 5. Roadware 2008 (Výstaviště Holešovice, Praha)17.–19. 6. Czech Raildays 2008 (Ostrava)15.–19. 9. MSV 2008 (BVV, Brno)23.–26. 9. InnoTrans 2008 (Berlín, Německo)Komunikace v rámci oboru, nové formyspolupráce se zákazníkyPři přípravě veletržních expozic se všichni snaží zaujmout, vhodněprezentovat produkty, služby a řešení. Velmi efektivní a efektní jsounapříklad propojené expozice prezentující technologické možnostiv rámci určité služby nebo oboru. Tato spojení vyžadují náročnou a dlouhodoboupřípravu, společnou přítomnost na veletržním stánku, avšakmnohdy jsou základem pro další rozvoj obchodních vztahů. V době stálese zvyšující poptávky po oborově vzdělaných odbornících či šikovnýcha samostatných potenciálních zaměstnancích je právě veletrh možnostípro setkávání a navázání důležitých kontaktů. Proto i AŽD využívá účastina veletrzích pro náborovou činnost, například ve spolupráci s odbornýmiškolami a profesními organizacemi.Vizitkou firmy nejsou jen produkty a logoExpozice je vždy přehlídkou firemní identity. Do ní, kromě barev a celkovéhoarchitektonického řešení stánku, patří také lidé reprezentující firmu.Nejde jen o jejich vzhled (i když ten je samozřejmě také důležitý), alei o náladu, způsob vystupování a jednání. Jde také o to, zda mezi reprezentantyfirmy existuje jistá komunikační disciplína. Je třeba mít stále napaměti okřídlené pravidlo: náš zákazník, náš pán. A také to, že návštěvník,resp. zákazník má právo na informace. Dokonce i děti, které pobíhají postánku, lezou, kam je napadne a křičí, lze usměrnit na úrovni. Ostatně, mohouto být naši budoucí zákazníci. Obsluha na stánku je vizitkou expozice.Je velmi náročné mít recepci deset hodin denně obsazenou usmívajícímse, příjemným a znalým personálem. Bohatě se to však vyplatí!Public relations (PR) neboli vztahy s veřejnostíVeletrh můžeme brát i jako velmi efektivní formu PR. Kromě návštěvnostina stánku lze pro zviditelnění využít i akce, které se obvyklev rámci veletrhu pořádají, jako např. semináře, kulaté stoly, konference,tiskové konference a dokonce i soutěže. Pokud nezklamepořadatel veletrhu, představují tyto akce velkou příležitost, jak sesetkat se zajímavými lidmi. Výhodou veletrhu je také vysoká koncentraceodborných novinářů, kteří dychtí po zajímavostech a novýchtechnologiích. Záleží tedy opravdu jen na přípravě exponátů a výběruprezentujících obchodníků a další přidaná hodnota veletrhu jena světě.A konečně: účast na veletrhu je řehole!Představa, že organizační týmy jezdí na veletrhy za odměnu na rekreaci,je zcela mylná. Práce na veletrhu je zodpovědnou a hlavně velmi vyčerpávajícímisí ve jménu firmy. Zkuste si alespoň představit sebe sama, jakstojíte pět dnů v týdnu, více než deset hodin denně na malém prostoruosvětleném rozpálenými zářivkami uprostřed neutuchajícího mumraje– tisíce návštěvníků proudících kolem vaší expozice, celý den se střídajícínávštěvy na stánku.Snažme se proto respektovat práci organizačních týmů, a to zejménav období vrcholících příprav na veletržní akci nebo při jejím samotnémprůběhu.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnosti16REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


ZÁBAVAKŘÍŽOVKAPokušení společné všem...: cynismus.Dokončení citátu, jehož autorem je francouzský spisovatel, publicista a filozof Albert Camus (1913–1960), naleznete v tajence.AUTORJIŘÍZVOLÁNEKJEDOVATÝHADKOLOBĚŽECKÉHOZÁVODUTUŇÁK(ANGLICKYZAČÁTEKTAJENKYZNAČKAKILOVOLTUPŘÍSLOVCEMÍSTAJMÉNO HERCEALDYKONECTAJENKYDRUH PÍSMA(KURZIVA)PATŘÍCÍ TETĚMALÁ ALINAČERNÍZPĚVNÍPTÁCIJAKOSTKRÁTERNA MĚSÍCINÁČELNÍKJIHOEVROPANBRATŘI(NÁŘEČNĚ)VYHUBOVATIANEBOHAZARDNÍHRAV KASINUPATŘÍCÍ NELENA ONO MÍSTOINICIÁLYSKIBOBISTKYHANOUSKOVÉGRAPEFRUITJMÉNO HEREČ-KY DVORSKÉDRUHBONBONUSILNÝ PROVAZHESLOV ZÁHLAVÍAMERICKÝNOREKCHAČATURJA-NOVO JMÉNOHAD Z KNIHYDŽUNGLÍSTRUMAHORKÝNÁPOJZ RUMULODNÍ HOTELČERVEŇANGLICKÝŠLECHTICČÍNSKÝ VŮDCEOBSAH KOSTÍMOŽNÁ(BÁSNICKY)ARMÁDNÍ TĚLO-VÝCH. KLUBZNAČKA PARDUBICKÝSPORTOVNÍCH HOKEJOVÝPOTŘEB ÚTOČNÍKNÁRODO-HOSPODÁŘČERSTVÝINSTINKTYINICIÁLYZPĚVÁKASPÁLENÉHOTRNITÉ KŘOVÍPOLOOSTROVV ČERNÉMMOŘITLAK KRVENÁŠ BÝVALÝFOTBALISTAINICIÁLYREDFORDAKARETNÍPOJEMOSOBNÍZÁJMENODOMÁCKYEDUARDMOŘŠTÍKYTOVCIMRAVOUKPRACOVATS JEHLOUOTÁZKA1. PÁDUSPZ KARVINÉSETINAHEKTARUZKRATKASAMOSPRÁVYPOMŮCKA: MINK, OKEN, ONDRUŠCeny pro tři vylosované luštitele jsou:1. cena – bezdrátová optická myš2. cena – plážová osuška3. cena – pánská kravata/dámský šátek.Tajenku zasílejte do 30. května 2008 společně se svým jménem a telefonnímkontaktem na e-mailovou adresu reporter@azd.cz, nebo písemně na adresu:AŽD Praha s.r.o., Reportér, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, heslo: KŘÍŽOVKA.Tajenka křížovky z minulého čísla je dokončením citátu„Věc, jejíž podstatu nechápeme,... klade odpor“.Vylosovaní výherci:1. cena – Miroslav Látal, ZTE (sportovní taška)2. cena – Jiří Zouzal, ZTE (termosada)3. cena – Jitka Šatánková, VZO (cestovní sada nářadí).REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 17


KALEIDOSKOP8. ročníkem do 9 kuželekAlespoň trochu zasvěcení nadpisu článku jistěporozuměli: ano, proběhl již 8. ročník tradičníhokuželkářského turnaje AŽD v olomoucké lokalitě.Termín byl přímo tuctový, neboť se hrálo 12. ledna 2008 na osmidrázeHKK Olomouc. Všech 8 drah bylo permanentně obsazeno po dobu3 hodin, protože závodilo celkem 10 smíšených družstev, tj. 40 závodníků(33 mužů a 7 žen). Pro hodnocení turnaje jsou důležité i výsledky,takže ještě dalších pár čísel:Družstva1. VZO I (888 bodů)2. MZO I (872 bodů)3. VAV I (867 bodů)JednotlivciMuži: 1. Vlastimil Jílek, VZO I (254 bodů)2. Jiří Kroupa, ZOZ II (234 bodů)3. Jiří Novotný, MZO I (233 bodů)Ženy: 1. Magda Harlenderová, VAV I (233 bodů)2. Alice Piterková, VAV I (224 bodů)3. Jarmila Jílková, VZO I (214 bodů)Statistici by si jistě povšimli, že pořadí družstev je stejné jako v minulémročníku, v soutěži jednotlivců je ovšem téměř všechno jinak. Dobrou motivacík těmto výsledkům byly určitě i pěkné ceny, které si právě ti nejlepšíodnesli. Jako vždy se našla i cena útěchy pro závodníka s možná největšísnahou, ale prokazatelně nejslabším výsledkem – letos zůstala pro závodníka,který zde měl svou kuželkářskou premiéru. Jako vždy se všeobecnéhodnocení turnaje protáhlo až do večerních hodin při společném posezení,ale koneckonců tak to má být. A hlavní motto při společné zábavě:Už se těšíme na 9. ročník. Hodu zdar!Stanislav NovotnýVZO – vedoucí turnajeStřelecké odpoledne pracovníků VZ BrnoV únoru proběhlo setkání pracovníků VZ Brno na střeleckém stadionuv Brně-Soběšicích s cílem zastřílet si na holuby.Ne, neposílejte na nás ochránce přírody, střílelijsme na holuby asfaltové. Plně připravenitakticky, s nastudovanou teorií balistiky střely,v klidu dýchat a pálit, abychom co „nejhumánněji“rozsekali na kousky ty malé létající potvůrky.Ne vždy to fungovalo, mnohým z násse holubi tříštili až při dopadu na zem. Střelbyproběhly v následující sestavě: Ing. MiroslavOnderko, Pavel Sláma, Tomáš Bojda, Ing. MichalFibich, Ing. Michal Čerlík, Jan Červinka,Roman Pecina. Nejúspěšnější byl Ing. MichalFibich se 100% sestřelem.Určitě to nebyla návštěva poslední, v každémz nás je přece kus lovce.Tomáš BojdaVýrobní závod Brno18REPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008


KALEIDOSKOPTechnologie AŽD v úspěšném pořadu České televizeTelevizní pořad Svět na kolejích je velice oblíbený u všech železničních nadšenců a fanoušků. V následujícífotoreportáži vám přibližujeme průběh natáčení příspěvku o nových řídicích technologiích, které na romantickétrati Bakov nad Jizerou–Česká Lípa instalovala AŽD a díky kterým provoz celé tratě řídí jeden člověk.Příspěvek natáčel štáb Václava Žmolíka28. ledna ve Staré Lípě, v Doksech i StarýchSplavech. Vláčkem nakonec projeli celou trasuBakov–Česká Lípa, která se proplétá malebnoupřírodou a krásnými přírodními scenériemi mezihrady Bezděz a Houska. V televizi byl pořadvysílán 21. února na programu ČT2. Zhlédnoutjej můžete i prostřednictvím archivu Českételevize na internetové adresewww.ceskatelevize.cz.Redakce12435861) Generální ředitel Ing. Zdeněk Chrdle se připravuje na vystoupení před kamerou 2) Příprava štábu České televizev kanceláři generálního ředitele 3) Václav Žmolík při natáčení v Bakově 4) Natáčení na dispečinku v České Lípě5) Trocha adrenalinu na přejezdu v Bakově 6) Natáčení v kanceláři generálního ředitele 7) Snímání přestavníku AŽD8) Rozhovor s panem Mládkem, přednostou uzlové stanice Mladá Boleslav7Foto: Pavel KřepskýREPORTÉR AŽD PRAHA JARO 2008 19


AŽD Prahaželezniční dopravasilniční dopravatelekomunikaceTradiční český dodavatel moderních řídicícha zabezpečovacích systémů pro dopravuBezpečně k cíliwww.azd.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!