Swadro 46 T - Agromix

agromix.agro.pl

Swadro 46 T - Agromix

Instrukcja użytkowania150 000 025 00 PLObrotowy zgarniacz pokosówSwadro 46 T(od nr maszyny: 562 754)


Deklaracja zgodności WEzgodnie z Wytycznymi WE 98/37/EGMyMaschinenfabrik Bernard Krone GmbHHeinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelleoświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyróbtyp:obrotowy zgarniacz pokosów KroneSwadro 46 Tdo których odnosi się niniejsza deklaracja , odpowiada obowiązującym podstawowym wymogom wsprawie zachowania zdrowia i bezpieczeństwa wg Wytycznych WE 98/37/EG .Spelle, dnia 02.05.2005(dr inż. Josef Horstmann, kier. p-stwa)(ppa. dr inż. Klaus Martensen, kier. dz. d/s ,konstrukcji i rozwoju)Szanowny kliencie,szanowna klientko,Otrzymałeś (-aś) instrukcję użytkowania do zakupionegoprzez Ciebie wyrobu firmy KRONE.Instrukcja zawiera ważne informacje potrzebne dlaprawidłowej eksploatacji oraz bezpiecznej obsługi maszyny.W razie gdyby instrukcja ta miała się z jakiegokolwiek powoduokazać w całości lub w części nie użyteczną, możesz dla swejmaszyny otrzymać instrukcję zastępczą, podając nam numerumieszczony na odwrocie strony.


Szanowny kliencie !Dokonując zakupu kosiarki talerzowej uzyskałeśwysokiej jakości wyrób firmy KRONE.Dziękujemy za zaufanie okazane nam przeznabycie tej maszyny..Aby móc optymalnie wykorzystać kosiarkę talerzowąnależy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcjęprzed przystąpieniem do jej użytkowania.Treść instrukcji została ułożona w taki sposób, żeużytkownik jest szczegółowo informowany co dokoniecznych w danej chwili czynności zgodnie zprzebiegiem technologicznym. Instrukcja zawieraobszerne wskazówki oraz informacje na tematkonserwacji sprzętu, bezpiecznego użytkowania,bezpiecznych metod pracy, szczególnych środkówostrożności oraz dostępnych elementówdodatkowego wyposażenia. Przestrzeganie tychwskazań oraz informacji jest potrzebne, ważne ikorzystne dla bezpieczeństwa pracy, niezawodnościi zachowania wartości użytkowej kosiarkitalerzowej.Prosimy pamiętać:Instrukcja użytkowania stanowi integralną częśćTwej maszyny.Maszynę należy obsługiwać tylko po uprzednimpoinstruowaniu i przy stosowaniu się do wskazańzawartych w instrukcji.Koniecznie należy stosować się do wskazań dot.bezpieczeństwa!Podobnie należy stosować się do obowiązującychprzepisów w sprawie zapobiegania wypadkom jakrównież do innych, ogólnie przyjętych zasad zzakresu techniki bezpieczeństwa, medycyny pracyoraz ruchu drogowego.Wszystkie informacje, rysunki i dane technicznezawarte w niniejszej instrukcji odpowiadająnajnowszemu stanowi techniki w momencieopublikowania.Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania w każdejchwili zmian konstrukcyjnych bez podawaniaprzyczyn. W razie gdyby instrukcja ta miała się staćw całości lub w części nieużyteczną, możeciePaństwo otrzymać instrukcję zastępczą dla swejmaszyny, podając numer wymieniony z drugiejstrony.Życzymy dożo powodzenia przy użyciu Waszejmaszyny firmy KRONE..Maschinenfabrik Bernard KroneGmbH Spelle


Spis treści1 Uwagi ogólne.....................................................................................I -11.1 Przeznaczenie ......................................................................................................... I-11.2 Dane techniczne....................................................................................................... I-11.2.1 Adres producenta..................................................................................................... I-11.2.2 Zaświadczenie ......................................................................................................... I-11.2.3 Oznakowania............................................................................................................ I-11.2.4 Dane dla zapytań i zamówień ................................................................................... I-11.2.5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.................................................................... I -21.2.6 Ogólne dane techniczne .......................................................................................... I -22 Bezpieczeństwo ...............................................................................II-12.1 Oznakowanie wskazówek w instrukcji....................................................................... II-12.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem................................................................... II-12.3 Przepisy dot. bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom............................................ II-12.3.1 Podczepiany sprzęt................................................................................................. II-22.3.2 Użycie wałka czopowego ........................................................................................ II-22.3.3 Układ hydrauliczny................................................................................................... II-32.3.4 Ogumienie............................................................................................................... II-32.3.5 Konserwacja............................................................................................................ II -32.4 Wstęp..................................................................................................................... II -42.4.1 Miejsce umieszczenia i objaśnienie piktogramów ostrzegawczych.............................. II -42.4.2 Miejsce umieszczenia naklejek ze wskazówkami typu ogólnego............................... II -63 Przygotowanie do pracy.................................................................III -13.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa............................................................. III -13.2 Podczepienie zgarniacza do ciągnika...................................................................... III -13.3 Wałek przegubowy ................................................................................................. III-23.3.1 Uwagi ogólne......................................................................................................... III-23.3.2 Dopasowanie długości wałka przegubowego .......................................................... III -33.3.3 Montaż i konserwacja wałka przegubowego ........................................................... III -33.4 Hydraulika.............................................................................................................. III-43.4.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa ............................................................ III -43.5 Przejście z pozycji transportowej na roboczą............................................................ III -53.6 Przejście z pozycji roboczej na transportową............................................................ III -63.7 Odczepienie zgarniacza ........................................................................................ III -74 Nastawienie zgarniacza pokosów.................................................IV-14.1 Uwagi ogólne........................................................................................................ IV-14.2 Nastawa podstawowa............................................................................................ IV -14.3 Nastawienie głębokości roboczej........................................................................... IV-14.4 Nastawienie nachylenia bocznego podwozia .......................................................... IV -14.5 Zespół formowania pokosów ................................................................................. IV-24.6 Prędkość jazdy a liczba obrotów napędu ................................................................ IV -24.7 Nastawne dławiki .................................................................................................. IV-3


5 Konserwacja i dogląd .................................................................... V - 15.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa............................................................ V-15.2 Wskazówki ogólne................................................................................................ V-15.3 Ogumienie............................................................................................................. V - 25.4 Wymiana ramion pazurów zgarniających ............................................................... V - 25.5 Wymiana węży hydraulicznych .............................................................................. V - 36 Smarowanie ................................................................................... VI -16.1 Ułożyskowanie zgarniacza.................................................................................... VI -16.2 Wałek przegubowy ................................................................................................ VI-17 Przezimowanie............................................................................. VII -18 Ponowne uruchomienie ............................................................. VIII -19 Wyposażenie specjalne / części dodatkowe.............................. IX -19.1 Zabezpieczenie przed zgubieniem pazurów zgarniacza........................................... IX -19.2 Montaż płachty zgarniającej................................................................................... IX -19.3 Koło podpórki ......................................................................................................... IX-210 Usterki – przyczyny i ich usuwanie ............................................... X-110.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa............................................................. X -110.2 Podstawowe usterki, ich przyczyny i usuwanie.......................................................... X -1


1 Uwagi ogólneInstrukcja zawiera podstawowe wskazówki, do którychnależy się stosować przy podłączeniu sprzętu, jegoeksploatacji i konserwacji. Z tego względu winien personelobsługujący niniejszą instrukcję przed uruchomieniem iużyciem przeczytać. Instrukcja musi być dla personelustale dostępna.1.2.3 OznakowanieDane maszyny znajdują się na tabliczce znamionowejPrzestrzegać należy nie tylko ogólne wskazówki tyczącebezpieczeństwa a zamieszczone w rozdziale pod tymtytułem, lecz także specjalne w tym zakresie wskazaniawłączone do innych rozdziałów.1.1 PrzeznaczenieKosiarka talerzowa EasyCut służy do koszenia zbożanisko rosnącego przy gruncie.1.2 Dane techniczne1.2.1 Adres producentaMaschinenfabrik Bernard Krone GmbH Heinrich-Krone-Straße 10 D-48480 Spelle ; telefon: 059 77/935-0telefaks: 059 77/935-339e-mail:info.ldm@krone.de1.2.2 ZaświadczenieDeklaracja zgodności WE wgWytycznych WE – patrz naodwrocie strony tytułowej.typnr maszynyrok prod.Całe oznakowanie ma wartośćdokumentu i nie wolno go zmieniać aniczynić nieczytelnym!1.2.4 Dane dla zapytań i zamówieńW razie zapytań dotyczących maszyny oraz przyzamawianiu części zamiennych należy podawaćoznaczenie typu, numer oraz rok budowy maszyny.Aby dane te mieć zawsze pod ręką, radzimy wpisać jedo powyższych pól.Oryginalne części zamienne orazakcesoria autoryzowane przez producentazapewniają bezpieczeństwo.Stosowanie innych części możeskutkować cofnięciem odpowiedzialnościza wynikłe stąd szkody.


1.2.5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniemZgarniacz obrotowy został wyprodukowany wyłączniedo normalnego zastosowania w robotachgospodarstwa rolnego (użycie zgodne zprzeznaczeniem).Zatem każde użycie poza tym właśnie, jest uznawaneza niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające stądszkody nie odpowiada producent maszyny – ryzykoponosi wyłącznie sam użytkownik.Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należyrównież zachowanie zalecanych przez producentaprzepisów w sprawie eksploatacji, konserwacji iutrzymania.1.2.6 Ogólne dane techniczneJazda maszyną po drogach jest dozwolona tylko przyramieniu obrotowym ustawionym w położenietransportowe.TypSwadro 46 TDyszel doczepnyseryjnieOś tandemowaseryjnieLiczba ramion z pazurami sztuk 13Liczba pazurów podwójnych/ramię sztuk 4Szerokość robocza ok. mm 4600Średnica wirnika ok. mm 3600Wys. W pozycji transportowej [W] ok. mm 2700Wys. W pozycji roboczej ok. mm 1200Długość [D] ok. mm 5100Szer. transportowa [Sz] ok. mm 2580Maks. szerokość w poz. roboczej ok. mm 4600Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM 37/50Obroty wałka czopowego obr./min. maks.. 540 obr./minZalecane obroty robocze350-450 obr/minEkwiwalentny poziom hałasuponiżej70dB(A)Wydajność zgarniacza w ha/h ok. h 5,5-6 haOgumienie18x8,50-8 6PRCiśnienie w oponach bar 1.0Napięcie oświetlenia V 12maks. ciśn. robocze układu hydraulicznego bar 200Ciężar własny [kg] 720


2 Bezpieczeństwo2.1 Oznakowanie wskazań bezp.w instrukcjiZawarte w niniejszej instrukcji wskazania dot.bezpieczeństwa, które w razie ich nieprzestrzeganiamogą stanowić zagrożenia dla osób, są tu oznakowaneprzy użyciu ogólnych symboli zagrożenia.Znak bezpieczeństwa wg. DIN 4844 - W9Ogólne wskazówki dot. funkcjonowania są oznakowane wsposób jak niżej::Wskazówki umieszczone bezpośrednio na maszynienależy bezwzględnie przestrzegać i utrzymywać je wdobrze czytelnym stanie.2.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniemZgarniacz jest skonstruowany wyłącznie dla normalnychrobót w gospodarstwie rolnym (użycie zgodne z przeznaczeniem).Każde użytkowanie wykraczające poza w/w jesttraktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. Zawynikające stąd szkody nie odpowiada producent.Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należyrównież stosowanie się do zalecanych przez producentawarunków eksploatacyjnych, dot., konserwacji i napraw.Zgarniacz może być użytkowany, konserwowany inaprawiany jedynie przez osoby obeznane z nim ipoinstruowane o zagrożeniach.Zachowujemy obowiązujące przepisy w spr. zapobieganiawypadkom jak również inne ogólnie uznane zasady zzakresu techniki bezpieczeństwa, medycyny pracy orazprzepisy ruchu drogowego.Samowolne zmiany dokonywane na maszynie wykluczająodpowiedzialność producenta z tytułu wynikających stądszkód.Przed jazdą na drogach publicznych orazprzed każdym uruchomieniemsprawdzamy zgarniacz oraz ciągnik podkątem bezpieczeństwa ruchu drogowegooraz eksploatacji!2.3 Przepisy dot. bezpieczeństwa izapobiegania wypadkom1. Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcjiprzestrzegamy także ogólnie obowiązujące przepisyw spr. bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom!2. Umieszczone na maszynie tablice ostrzegawcze iinformacyjne zawierają wskazówki ważne dlabezpiecznego użytkowania - ich przestrzeganiesłuży Twemu bezpieczeństwu!3. Przy korzystaniu z dróg publicznych przestrzegamyodnośne przepisy!4. Przed rozpoczęciem pracy należy się zapoznać zewszystkimi urządzeniami i elementami obsługi jakrównież z ich funkcjami. W trakcie pracy jest już nato za późno!5. Odzież osoby obsługującej winna ściśle przylegaćdo ciała. Unikamy luźnej odzieży!6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru maszynęutrzymujemy w czystości!7. Przed najeżdżaniem do przeszkód oraz przeduruchomieniem sprawdzamy najbliższesąsiedztwo maszyny (dzieci!). Zwracamy uwagęna wystarczającą widoczność!8. Zabieranie na maszynę osób w czasie pracy oraztransportu jest zabronione.9. Sprzęt podczepiamy w sposób prawidłowy,zamocowując go wyłącznie do przepisowychurządzeń i zabezpieczając!10. Przy podczepianiu do ciągnika i odczepianiu odniego we właściwe położenie ustawiamy elementypodporowe maszyny!11. Szczególną ostrożność jest wymagana przypodczepianiu i odczepianiu sprzętu do i od ciągnika!12. Ciężary balastowe umieszczamy zawszeprzepisowo w przewidzianych do tego punktachzamocowania!13. Przestrzegamy dopuszczalne obciążenia osi, ciężarwłasny oraz wymiary transportowe!


14. Wyposażenie na czas transportu, jak np. oświetlenie,urządzenia ostrzegawcze i ewtl. ochronnenależy po ich sprawdzeniu zamontować!15. Elementy zdalnej obsługi maszyny (linki, łańcuchy,drążki itd.) należy tak układać, by w trakcie wszelkichpozycji transportowych czy roboczych nie powodowałyniepożądanych ruchów.16. Sprzęt przeznaczony do jazdy po drogach doprowadzamydo właściwego stanu i blokujemy go zgodnie zewskazówkami producenta!17. Nigdy w czasie jazdy nie schodzimy ze stanowiskaoperatora (kierowcy)!18.Prędkość, z jaką jedziemy, musi zawsze być dostosowanado warunków otoczenia! Przy jeździe wterenie górskim i dolinnym oraz w poprzek stokówunikamy nagłych skręceń maszyną!19. Na sposób jazdy, zdolność kierowania i hamowaniawpływ wywierają podczepione sprzęty oraz ciężarybalastowe, stąd należy zwracać szczególną uwagę nawystarczającą możliwość kierowania i hamowania!20.Podczas jazdy na zakrętach należy uwzględniaćzakres występu części maszyny oraz masę zamachowąsprzętu!21. Sprzęt uruchamiamy dopiero wtedy, gdy wszystkieurządzenia ochronne są założone we właściwympołożeniu!22. Nie wolno zatrzymywać się w strefie wykonywanejpracy!23. Nie zatrzymywać się w zasięgu obrotu i wychyleniasprzętu!24. Uchylane hydraulicznie ramy wolno uruchamiaćjedynie, gdy w zasięgu obrotu (wychylenia) nie mażadnych osób!25. Na elementach uruchamianych siłą obcą (zzewnątrz – np hydraulicznie) znajdują sięmiejsca, gdzie istnieje możliwość zgniecenia lubucięcia (np. kończyny)!26. Przed zejściem z ciągnika osadzamy sprzęt na ziemi,gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk zapłonowy!27. Nikomu nie wolno się zatrzymywać między ciągnikiema sprzętem bez uprzedniego zabezpieczenia pojazduprzed odtoczeniem przez zaciągnięcie hamulcaręcznego lub podłożenie klinów!2.3.1 Podczepiany sprzęt1. Zabezpieczamy sprzęt przed odtoczeniem.2. Zachować maks. dopuszczlne obciążeniesprzęgu doczepnego!3. Przy podczepieniu z użyciem dyszla zapewnićwystarczającą swobodę ruchu w punkcie sprzęgu!2.3.2 Użycie wałka czopowego1. Wolno stosować wyłącznie wałki czopowe zalecaneprzez producenta maszyny!2. Należy zamontować będące w należytym stanierurę ochronną i lej ochronny wałka przegubowego,jak również osłonę wałka czopowego –także od strony sprzętu !3. W wypadku wałków przegubowych pamiętajmy ozalecanych osłonach rur w pozycji transportowej iroboczej!4. Wałki przegubowe montujemy i demontu8jemyjedynie przy odłączonym wałku czopowym, zgaszonymsilniku i wyjętym kluczyku zapłonowym!5. Przy stosowaniu wałków przegubowych ze sprzęgłemprzeciążeniowym lub jednokierunkowym, nie przykrytychosłonami ochronnymi na ciągniku, sprzęgło przeciążeniowelub jednokierunkowe umieszczamy odstrony podczepionego sprzętu!6. Zawsze zwracajmy uwagę na właściwe zamontowaniei zabezpieczenie wałka przegubowego!7. Osłonę wałka przegubowego zabezpieczamyprzed wspólnym obracaniem się przez zawieszeniełańcuchów!8. Przed włączeniem wałka czopowego upewniamysię, czy dobrane obroty wałka czopowego ciągnikazgodne są z dopuszczalnymi obrotami sprzętu!9. Przy użyciu wałka czopowego przy jeździe po drodzepamiętajmy, by jego obroty były dostosowane doprędkości jazdy oraz by kierunek jego obrotu zmieniałsię przy jeździe do tyłu!10. Przed włączeniem wałka czopowego zwracajmyuwagę, by nikt nie znajdował się w strefie zagrożeniaprzez sprzęt!11. Nigdy nie włączamy wałka czopowego przyzgaszonym silniku!12. Przy pracach z wałkiem czopowym w zasięgurotującego wałka czopowego lub przegubowego niemoże się znajdować żadna osoba!13. Wałek czopowy wyłączamy zawsze, gdy zgina sie onpod zbyt dużym kątem, który jest w tym momenciezbędny!14. Uwaga! Pod odłączeniu wałka czopowego zachodziniebezpieczeństwo w wyniku dobiegu masy zamachowej!W tym czasie nie podchodzić zbyt blisko dosprzętu, a dopiero gdy jest on w całkowitym bezruchuwolno przy nim pracować.15. Czyszczenie, smarowanie lub regulację sprzętunapędzanego wałkiem czopowym lub takie sameczynności przy wałku przegubowym, wykonujemyjedynie przy odłączonym wałku czopowym (przegubowym),zgaszonym silniku i wyjętym kluczykuzapłonowym ze stacyjki!


16. Odłączony wałek przegubowy odkładamy na przewidzianydo tego uchwyt!17. Po wymontowaniu wałka czopowego tuleję osłonowąnasadzamy na końcówkę wałka!18. W przypadku szkód natychmiast je usuwamy, zanimprzystąpimy do pracy ze sprzętem!2.3.3 Układ hydrauliczny1. Układ hydrauliczny jest pod ciśnieniem!2. Przy podłączaniu cylindrów i siłowników hydraulicznychzwracamy uwagę na prawidłowe połączeniawęży hydraulicznych!3. Przy podłączaniu węży hydraulicznych do hydraulikiciągnika zwracamy uwagę, by układ hydraulicznyzarówno od strony ciągnika jak i maszyny nie był podciśnieniem!4. Przy połączeniach hydraulicznych między ciągnikiema maszyną należy oznakować tuleje oraz wtykisprzęgów, aby wykluczyć wadliwą obsługę. W raziezamienienia złączy funkcja przebiegać będzie wodwrotnym kierunku (np. podnoszenie/opuszczanie)-zagrożenie wypadkiem!5. Węże łączące układu hydraulicznego regularniekontrolujemy i w razie uszkodzenia czy oznakstarzenia wymieniamy! Wymieniane węże musząodpowiadać wymogom technicznym producentasprzętu!6. Podczas wyszukiwania miejsc wycieku stosujemyodpowiednie środki zaradcze z uwagi naniebezpieczeństwo zranienia!7. Płyny uchodzące pod wysokim ciśnieniem (olejhydrauliczny) mogą przeniknąć przez skórę ispowodować ciężkie uszkodzenia i zranienia! Wtakim wypadku wzywamy natychmiast lekarza –niebezpieczeństwo zakażenia!8. Przed przystąpieni8em do prac nad układemhydraulicznym odłączamy sprzęt, spuszczamyciśnienie z układu i gasimy silnik!2.3.4 Ogumienie1. Podczas prac przy oponach należy zwracać uwagę,by sprzęt (maszyna) był ustawiony w sposób pewny ibezpieczny, zabezpieczony klinami przedodtoczeniem..3. Roboty naprawcze przy oponach i kołach mogąwykonywać jedynie siły fachowe dysponująceodpowiednim sprzętem montażowym!4. Regularnie sprawdzamy ciśnienie powietrza woponach i utrzymujemy je na przepisowym poziomie!2.3.6 Konserwacja1. Czynności związane z naprawami, konserwacją iczyszczeniem jak również usuwani9e usterek wfunkcjonowaniu wykonujemy z reguły przy wyłączonymnapędzie i nie pracującym silniku – wyciągamykluczyk ze stacyjki!2. Nakrętki oraz śruby regularnie sprawdzamy czy sądobrze przykręcone i w razie potrzeby dokręcamy!3. W trakcie prac konserwacyjnych na uniesionymsprzęcie zawsze zabezpieczamy się stosując odpowiednieelementy podporowe.4. Przy wymianie narzędzi roboczych wyposażonych wostrza używamy w tym celu stosowne narzędzia irękawice!5. Oleje, smary oraz filtry usuwamy zgodnie z obowiązującymiprzepisami!6. Przed robotami nad instalacją elektryczną zawszeodłączamy zasilanie!7. Jeśli elementy ochronne ulegają zużyciu, należy jeregularnie sprawdzać i wczas wymieniać!8. Podczas spawania elektrycznego na ciągniku oraz napodczepionym sprzęcie odłączamy kable alternatora ibaterii!9. Części zamienne muszą odpowiadać co najmniejwymogom technicznym stawianym przez producentasprzętu! Zapewniają to stosowane wyłącznie częścioryginalne!10. Do napełniania gazu stosujemy wyłącznie azot –zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu!2. Montaż kół oraz opon wymaga wystarczających w tymzakresie umiejętności i odpowiedniego sprzętumontażowego!


2.4 WstępKosiarka talerzowa KRONE jest wyposażona we wszelkie wymagane urządzenia bezpieczeństwa (urządzeniaochronne) . Nie wszystkie miejsca zagrożeń na maszynie dają się jednak całkowicie uczynić bezpiecznymi z uwagi nakonieczność zachowania sprawności maszyny. Na maszynie umieszczono odpowiednie wskazówki na temat jeszczeistniejących zagrożeń.Wskazówki te podajemy w formie tzw. piktogramów ostrzegawczych. Odnośnie do umieszczenia tablic ostrzegawczychoraz ich znaczenia / uzupełnienia – patrz poniższe uwagi!Zapoznaj się ze znaczeniem piktogramówostrzegawczych. Umieszczony obok nichtekst oraz miejsce ich umieszczeniawskazują na szczególnie niebezpiecznemiejsca na maszynie.2.4.1 Miejsce naklejek dot. bezpieczeństwa umieszczonych na maszyniePrzeczytaj instrukcję istosuj się do jej wskazańObroty wałka czopowego nie mogąprzekraczać 540 obr. / min.Ciśnienie robocze układu hydraulicznego niemoże przekraczać 200 barnr zamów.: 939 471-1 (1x)nr zamów.: 939 100-4 (1x)


Przed przystąpieniem dorobót kabłąk ochronnyustawiamy we właściwejpozycji (przechylamy w dół).nr zamów.: 939 574-0 (2x)Zagrożenie w obrębie ruchu wirników –zachowaj odstęp!nr zamów.: 939 472-2 (2x)Nie manipulować wmiejscach grożącychprzygnieceniem, dopókiczęści są w ruchunr zamów.: 942 196-1 (2x)


2.4.2 Umieszczenie ogólnie obowiązujących naklejek informacyjnych


3 Przygotowanie do pracy3.1 Szczególne wskazówki dot. bezpieczeństwa• Przy pracach związanych z pielęgnacją, konserwacją, naprawami i montażem maszynyz reguły wyłączamy wałek czopowy. Gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.Ciągnik oraz obrotowy zgarniacz pokosów zabezpieczamy przed odtoczeniem!• Maksymalna liczba obrotów wynosi 540 obr./min.• Elementy włączające, jak linki, cięgła oraz węże hydrauliczne jak i okablowanie układamy wtaki sposób, by wykluczyć niezamierzone uruchomienie oraz stykanie się z kołami ciągnika.Grozi to wypadkiem!• Przy podnoszeniu i opuszczaniu między ciągnikiem a zgarniaczem wzgl. pod uniesionymiramionami zgarniacza nie może się znajdować żadna osoba. Duże ryzyko zranienia!• Upewnijmy się przed włączeniem wałka czopowego, czy nie ma kogoś w strefie zagrożeniaprzez zgarniacz. Zagrożenie wypadkowe!• Pamiętajmy, by w trakcie pracy maszyny oraz jazdy po drogach publicznych prawidłowozainstalować urządzenia zabezpieczające. Sprawdzić działanie oświetlenia.• W czasie pracy personelowi obsługi nie wolno zejść z ciągnika! Innym osobom należynakazać opuścić strefę zagrożenia!3.2 Podczepienie zgarniacza dociągnikaDo podczepienia zgarniacza do ciągnika koniecznyjest przy ciągniku zaczep pociągowy lub belkazaczepowa.Przy podczepianiu zgarniacza zwracaćuwagę, by nikt nie zatrzymywał sięmiędzy maszyną a ciągnikiem.• Łączymy zgarniacz do belki zaczepowej (1) izabezpieczamy kołkiem (2).Łańcuch zabezpieczający (4) należy założyć zgodnie zrys. SW46 TO28 do wideł pociągowych (5) a popodczepieniu maszyny połączyć z ciągnikiem.Nie we wszystkich krajach wymaganejest użycie łańcucha zabezpieczającego.Podpórkę (2) wkręcamy na tyle, by wpozycji transportowej wzgl. przednawrotką na polu nie stykała się zpazurami zgarniającymi. Podpórkę (3) unosimy z przodu do góry.


3.3 Wałek przegubowy3.3.1 Uwagi ogólnePo podczepieniu zgarniaczado prowadnicy górnej i dolnejwyłączamy silnik i wyciągamykluczyk zapłonowy.Zabezpieczamy ciągnik przedodtoczeniem!Wałek przegubowy jest wyposażony wSsrzęgło przeciążeniowe. Sprzęgła techronią ciągnik oraz podwieszony sprzętprzed uszkodzeniem. Nastawy sprzęgłaprzeciążeniowego nie wolno zmieniać.Gwarancja wygasa, jeśli manipulując przy tymsprzęgle dokonamy zmiany nastawy momentuobrotowego.W wypadku przeciążenia moment obrotowyulega ograniczeniu i przy poślizgu jest onprzenoszony impulsowo.W celu uniknięcia przedwczesnegozużycia sprzęgła przeciążeniowegonależy w momencie zadziałania tegosprzęgła natychmiast wyłączyć wałekprzegubowy.Porównaj wybitą na sprzęgleprzeciążeniowym wartość momentuobrotowego RM z wartością podanż nazałączonej tabelce. Jeśli wartości te niezgadzają się, proszę skontaktować się zdealerem f-y KRONE.TypSwadro46TMoment obrotowy (RM)550 Nm


3.3.2 Dopasowanie długości wałka przegubowego• Przy czynnościach utrzymania, konserwacji, naprawczych i montażowych prowadzonychprzy zgarniaczu należy wyłączyć wałek czopowy. Zgasić silnik, wyjąć kluczyk zapłonowy.Zabezpieczyć ciągnik oraz zgarniacz przed odtoczeniem!Niebezpieczeństwo powstaniaszkód materiałowych: nie wyjmowaćwałka przed dopasowaniemjego długości !W celu dopasowania długości wałkaprzegubowego musimy wałek wyciągnąć.Teraz nasuwamy odpowiednią długość połówkiwałka – (1) od strony maszyny, (2) od stronyciągnika. Sprzęgło przeciążeniowe należyzamontować od strony sprzętu !Zgarniacz należy umieścić w położeniunajkrótszym dla wałka przegubowego. Obiepołówki trzymamy obok siebie i odmierzamywłaściwą długość. Dokładny sposób postępowaniaprzy odmierzaniu i skracaniu – patrz instrukcjaproducenta wałka przegubowego.3.3.3 Montaż i konserwacja wałkaprzegubowegoRusy osłonowe (3) zabezpieczyć przed obracaniem sięwraz z wałkiem przy pomocy łańcuchów mocujących (4).!Sprawdzić zasięg obrotu oraz wolnaprzestrzeń dla wałka przegubowego!Dotykanie wałka przez ciągnik orazdoczepioną maszyne powodujeuszkodzenia.Wałki przegubowe smarujemy w odstępach jak narysunku smarem uniwersalnym, zgodnie z instrukcjąużytkowania dostarczona przez producenta wałków.Używamy do tego smarów na bazie roślinnej.


Po podłączeniu zgarniacza do wahacza pociągowegogasimy silnik, wyjmujemy kluczyk zapłonowyi zabezpieczamy ciągnik przed odtoczeniem !Wałek przegubowy nasuwamy na końcówkę wałka czopowegociągnika. Pamiętajmy o wzębieniu się zabezpieczenia. Osłonęwałka przegubowego (1) zabezpieczamy łańcuchem (2) przedwspólnym obracaniem się z wałkiem.Podczas pierwszego użycia zgarniacza oraz przykażdej zamianie ciągnika sprawdzimy, czy długośćwałka przegubowego jest prawidłowa.Gdyby jego długość nie była dostosowanado ciągnika, koniecznie postępujmy wg ust.3.3.2 – Dopasowanie wałka przegubowego.3.4 Hydraulika3.4.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa Przy podłączaniu węży układu hydraulicznegodo hydrauliki ciągnika, systemmusi być po obu stronach pozbawionyciśnienia! W trakcie wyszukiwania wycieków z układunależy korzystać z odpowiednichzabezpieczeń z uwagi na niebezpieczeństwoskaleczenia oraz zakładaćokulary ochronne. Płyny uchodzące pod wysokim ciśnieniem(olej hydrauliczny) mogą przeniknąćprzez skórę, powodując ciężkiezranienia ! W takim wypadku wzywamynatychmiast lekarza! Grozi zakażenie! Przed odczepieniem węży hydraulicznychoraz przed czynnościami na układzie hydraulicznymspuszczamy z niego ciśnienie! Regularnie sprawdzamy węże hydrauliczne iw razie ich uszkodzenia czy objawów starzeniawymieniamy! Wymienione węże hydraulicznemuszą odpowiadać wymaganiomtechnicznym producenta sprzętu.Dla prawidłowej eksploatacji zgarniacza potrzebnyjest na ciągniku zawór sterujący pojedynczegodziałania.• Wąż hydrauliczny (1) łączymy z mufą (2) zaworusterującego.Podczas łączenia węża hydraulicznegosterownik systemu hydraulicznegowinien się znajdować w tzw. „pozycjipłynnej” lub w pozycji „opuszczanie”.


3.5 Przestawienie z pozycjitransportowej w robocząPrzy przestawianiu z pozycji transportowej wroboczą należy zgasić silnik ciągnika i wyjąćkluczyk zapłonowy ze stacyjki ! Zaworem sterującym powoli opuszczamy wirnikizgarniacza pokosów tak, aż zderzaki gumowe (1)spoczną na ramie osi. Wyjąć kołki wsuwane (2) odchylanych ramion pazurówzgarniających. Ramiona pazurów (3) obrócić o 180 o . w położenierobocze. Ustalić położenie ramion pazurów zgarniających (3)kołkami wsuwanymi (2) i zabezpieczającymi kołkamiskładanymi (4). Kabłąk ochronny prawy (5) i lewy (6) obrócić wpołożenie robocze.


3.6 Przestawienie z pozycji roboczejw transportowąPrzy przestawianiu z pozycji roboczej w transportowąnależy zgasić silnik ciągnika i wyjąćkluczyk zapłonowy ze stacyjki ! Wirniki obrócić na tyle, aż zabezpieczenie obrotu (A)pokryje się z zaznaczonym ramieniem pazura wirnika. Wsuwamy płachtę zgarniającą (7) . Kabłąki ochronne (5) i (6) podnosimy. Wyciągamy kołek wsuwany (2) składanych ramionpazurów zgarniających (3). Ramiona pazurów (3) obracamy o 180 o w pozycjętransportową, zakładamy kołki wsuwane (2) i zabezpieczamyskładanymi wtykami (4).Należy pamiętać, by przy transporcie 7 ramion zpazurami (3) [4 ramiona z prawej i 3 ramiona zlewej strony] zawsze były obrócone w położenietransportowe.


Zaworem sterującym powoli podnosimy wirniki.W trakcie transportowania maszyny po drogachpublicznych, czy to w dzień czy w nocypamiętajmy. by były zainstalowane wymaganeprzepisami lampy pozycyjne oraz urządzeniazabezpieczające. Montowany na maszyniezestaw oświetleniowy jest do nabycia u Twegodealera KRONE. Znormalizowane profilenasadkowe dla lamp są już zamontowane nasprzęcie.3.7 Odłączenie zgarniacza pokosówPrzednia podpórka• Przy odstawianiu zgarniacza pokosów zwracajmy uwagę, by podłoże, na którym stawiamymaszynę, było równe i umocnione !• Przy odczepianiu i opuszczaniu zgarniacza nikt nie powinien się znajdować między ciągnikiema maszyną.• Wyjmujemy kluczyk zapłonowy, ciągnik oraz zgarniacz zabezpieczamy przed odtoczeniem!• Przestrzegajmy także wszystkie pozostałe przepisy bezpieczeństwa.Odstawiając zgarniacz pokosów należy opuścićpodpórkę..• Kołek (2) wyciągamy z poz. I• Opuszczamy podpórkę (1)• Kołek (2) wkładamy w poz. I.Gasimy silnik, wyjmujemy kluczykzapłonowy. Zabezpieczamy ciągnikprzed odtoczeniem. I dopiero terazwyciągamy wałek przegubowy.• Luzujemy łańcuch przytrzymujący (6), wyjmujemywałek przegubowy (3) z ciągnika i odkładamy go naprzewidziany w tym celu uchwyt (4).Łańcuchy przytrzymujące rur osłonowych(wałka) nie nadają się i nie sąprzewidziane do zawieszania na nichwałka przegubowego.Przy podłączaniu i odejmowaniu wężahydraulicznego do i od hydrauliki ciągnika,układ hydrauliczny nie może byćpod ciśnieniem ! Odpowiednie zaworysterujące ustawiamy w pozycję płynną.• Odłączamy wąż hydrauliczny (5) od ciągnika -Nakładamy kapturek chroniący przed pyłem.• Podkładamy kliny (7) zapobiegające odtoczeniu sięzgarniacza.• Odczepiamy zgarniacz pokosów od ciągnika.


4 Nastawy zgarniacza pokosów4.1 Uwagi ogólneCzynności naprawcze, konserwacyjne iczyszczące prowadzimy z reguły przywyłączonym napędzie i silniku! – wyjmujemykluczyk ze stacyjki!Zgarniacz został przystosowany do jednejtylko liczby obrotów wałka czopowego =maks. 540 obr./min. Zalecana liczba obrotóww czasie pracy 350-450 obr./min.Pod żadnym pozorem nie wolno napędzaćzgarniacza wałkiem czopowym oliczbie obrotów 1000/min.4.2 Nastawa podstawowa• Zaworem sterującym powoli opuszczamy zgarniacz.• Trzpieniem nastawczym (1) ustawiamy wirnik poziomo, zlekkim nachyleniem ku przodowi.4.3 Nastawienie głębokości roboczejPowoli podnosimy wirnik za pomocą zaworu sterującego.Gasimy silnik, wyjmujemy kluczykzapłonowy.• Zderzak (2) ustawiamy w żądanej pozycji• Zaworem sterującym powoli opuszczamy wirnik• Trzpieniem nastawczym (1) ustawiamy wirnik poziomo,z lekkim nachyleniem ku przodowi.4.4 Nastawienie nachyleniabocznego podwozia maszynyAby zapewnić zawsze optymalne dopasowanie pazurówzgarniacza do podłoża, można dodatkowo ustawićnachylenie boczne wirnika w stosunku do podwozia.Gasimy silnik, wyjmujemy kluczykzapłonowy. Śrubą nastawną (3) nastawiamy żądany kąt nachyleniapodwozia. Śrubę nastawną z powrotem wkładamy w zabezpieczenie(4).


4.5 Zespół formowania pokosówOdstęp zespołu formowania pokosów w stosunku dowirnika możemy nastawiać bezstopniowo dla wąskiegolub szerokiego odkładania pokosu wzgl. celemdopasowania do ilości paszy (zżętego zboża).Dopasowanie odstępu zespołu od wirnika do ilościpaszy:dużo paszy = duży odstępmało paszy = mały odstępLuzujemy w tym celu śrubę nastawczą (1), zespółformujący (2) przesuwamy w żądane położenie,śrubę nastawczą (1) ponownie dokręcamy.Przestawienie zespołu formującego w kierunkuwzdłużnym. Przestawienie takie jest wymaganewtedy, gdy pokosy spadają np. z przodu zespołuformującego. W tym celu wykręcamy śruby (3),ustawiamy zespół w żądanym położeniu i śruby (3)ponownie dokręcamy.Przestawienie wysokości zespołu formującego:Takie przestawienie jest wymagane, gdy pasza np.spada poniżej zespołu formującego, a nie można tejwysokości wyrównać przestawiając głębokość roboczą.W tym celu: wyciągamy składaną zatyczkę (4) wyciągamy zespół formujący z uchwytu przekładamy tuleję (5) wkładamy zespół formujący w uchwyt izabezpieczamy składaną zatyczką (4)4.6 Prędkość jazdy a liczbaobrotów napęduPrędkość jazdy oraz liczba obrotów napędu zależą od:• Ilości paszy• podłoża• stopnia wysuszeniaJako wartości wyjściowe przyjmujemy:• liczba obrotów wałka czopowego ok. 450 obr./min.• prędkość jazdy ok. 8 - 10 km/hLiczbę obrotów napędu oraz prędkość jazdydostosowujemy do aktualnych warunków roboczych.


4.7 Nastawne dławikiZa pomocą nastawnego dławika (1) możemy nastawiaćprędkość opadania i wyjmowania zginanego dyszla. luzujemy śrubę z łbem 6-kątnym (a) wkręcamy lub wykręcamy kołek gwintowany (b)(wkręcenie powoduje zredukowanie przepływu oleju,tym samym i wolniejsze wyjmowanie oraz opuszczaniezginanego dyszla).


5 Konserwacja i dogląd5.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa Czynności naprawcze, konserwacyjne, czyszczące oraz dogląd przeprowadzamyz reguły wyłącznie przy wyłączonym napędzie i silniku! – Wyjmujemy kluczykzapłonowy! Unikamy kontaktu skóry ciała z olejami i smarami. W przypadku zranienia spowodowanego przez uchodzący olej natychmiastwzywamy lekarza. Stosujemy się także do wszystkich innych wskazań bezpieczeństwa, aby uniknąćzranień i wypadków.5.2 Wskazania ogólneW celu zapewnienia niezawodnej pracy zgarniacza pokosów oraz zmniejszenia jego zużycia,należy zachować określone interwały czasowe zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych.Należą tu m.inn. czyszczenie, smarowanie olejem i smarami elementów konstrukcji maszyny iwyposażenia.Nakrętki oraz śruby regularnie (co 50 godzin) sprawdzamy pod katem mocnego ichosadzenia i w razie potrzeby dokręcamy!Moment dociągający M A = wielkość gwintu(o ile nie podano inaczej). (klasa A = wielkość wytrzymałości gwintu podana na główce śruby)(klasa wytrzymałości podana na główce śruby)A 5.6 6.8 8.8 10.9 12.90 M A(Nm)M4 2,2 3,0 4,4 5,1M5 4,5 5,9 8,7 10M6 7,6 10 15 18M8 18 25 36 43M10 29 37 49 72 84M12 42 64 85 125 145M14 100 135 200 235M 14x1,5 145 215 255M16 160 210 310 365M 16x1,5 225 330 390M20 350 425 610 710M24 730 1050 1220M 24x1,5M24x2 800 1150 1350M27 1100 1550 1800M27x2 1150 1650 1950M30 1450 2100 2450


Śruby (1) pazurów zgarniających należy po pierwszymużyciu maszyny podokręcać zgodnie z podanym wyżejmomentem dociągającym (tabelka).5.3 Ogumienie• Montaż kół i opon wymaga odpowiednich umiejętności oraz stosownych narzędzi.• Prace naprawcze przy oponach mogą wykonywać wyłącznie siły fachowe przy użyciuwłaściwego sprzętu montażowego.• Zgarniacz pokosów ustawiamy na mocnym, trwałym podłożu. Zabezpieczamy klinamiprzed odtoczeniem.• Nakrętki kół regularnie sprawdzamy czy są mocno osadzone i w razie potrzebydociągamy.• Regularnie sprawdzamy ciśnienie powietrza w oponach.5.3.1 Ciśnienie powietrza w oponachW regularnych odstępach czasu (100 h) sprawdzamyciśnienie powietrza w oponach i w razie potrzebydopompowujemy. Odpowiednie wartości – patrztabelka obok:Swadro46T Ogumienie Ciśnienie [bar]oś tandemowa 18x8,50-8 6PR 1,05.4 Wymiana ramion z pazurami zgarniającymi(w razie naprawy)W razie naprawy można, demontując ramiona,wymieniać je pojedynczo.• Wykręcamy śruby (1) ramienia pazurów zgarniających.• Luzujemy śruby (2) sąsiednich ramion.• Wykręcamy ramię (3) i wymieniamy uszkodzoneczęści.• Podczas montażu ramienia zwracamy uwagę,by krążek sterujący został wprowadzony wbieżnię krzywizny.• Wszystkie śruby dociągamy wymaganym momentemdociągającym (105 Nm)


5.5 Wymiana węży hydraulicznychWęże hydrauliczne ulegają starzeniu:Właściwości tych węży zmieniają się pod wpływem ciśnienia, obciążenia termicznego orazoddziaływania promieni UV. Na wężach wydrukowana jest data ich produkcji, dzięki czemu bezdługiego szukania możemy stwierdzić ich wiek. Zgodnie z wymogami przepisów węże hydraulicznemuszą zostać wymienione na nowe po 5-letnim okresie ich żywotności.Węże hydrauliczne wymieniamy tylko na oryginalne części zamienne !


6 SmarowanieCzynności naprawcze, konserwacyjne,czyszczące oraz doglądu przeprowadzamyz reguły wyłącznie przy wyłączonymnapędzie i silniku! – Wyjmujemy kluczykzapłonowy!Stosujemy oleje i smary na bazieroślinnej.6.1 Ułożyskowanie zgarniaczaPrzekładnia wirnika (1) oraz obudowa wirnika (2) niewymagają konserwacji ani doglądu i zostały nasmarowanena cały okres ich żywotności !Ilości i nazwy środków smarnych dla przekładniBio-smaryIlość l. Nazwa / marka Nazwa / markaPrzekładnia wirnika 0,5 Nasmarowana na cały okres żywotności Na żądanie6.2 Wałek przegubowyWałki przegubowe smarujemy w odstępach czasowychwg rysunku obok smarem uniwersalnym. Stosujemy sięprzy tym do instrukcji użytkowania dostarczonej przezproducenta wałków.


Na tej stronie zaznaczono wszystkie miejsca smarne.Długą żywotność Twej maszyny uzyskasz zachowującpodane tu okresy konserwacji i smarowania.Zarówno przekładnia jak i obudowa wirnika nie wymagajązabiegów konserwacyjnych przez cały okres swejżywotności.


7 Przezimowanie• Przed odstawieniem zgarniacza na okres zimowygruntownie go czyścimy. Jeśli do tego celu użyjemysprzętu działającego pod wysokim ciśnieniem, wtedynie kierujemy strumienia wody wprost na ułożyskowania.Po czyszczeniu wtłaczamy smar do wszystkichsmarowniczek.• Wszystkie ruchome elementy konstrukcyjne maszynysprawdzamy, czy bez trudu się dają poruszać. Wrazie potrzeby demontujemy je, czyścimy, smarujemyi na powrót zakładamy. Jeśli zachodzi taka potrzeba,wymieniamy je na nowe.Stosujemy wyłącznie oryginalne częścizamienne KRONE.• Oliwimy wszystkie miejsca przegubu.• Gruntownie smarujemy całą maszynę.• Smarujemy rury osłonowe wałków przegubowych wcelu zapobieżenia ich zamarznięciu.• Ustawiamy zgarniacz pokosów w suchym miejscu, zdala od składowania nawozów sztucznych.• Wykonujemy wyprawki uszkodzonych miejsc lakieru,miejsca bez lakieru konserwujemy gruntownie środkiemrdzochronnym.• Smarujemy rurę profilową w obrębie przesuwnegosiedzenia przy obrotnicy oraz przy ramieniu palcówzgarniających.• Aby odciążyć opony, podkładamy koziołki, nie spuszczającpowietrza z opon. Chronimy opony przed promieniamisłońca, działaniem olejów i smarów.• Sporządzamy spis wszystkich potrzebnych częścizamiennych i wczas je zamawiamy. Będzie to ułatwieniedla Waszego dealera KRONE, gdy przygotujeczęści poza sezonem. Poza tym maszyna jest znów wpełni gotowa do eksploatacji w sezonie.


8 Ponowne uruchomienie maszyny• Zetrzeć naniesiony dla konserwacji olej i smar nałańcuchach oraz wewnątrz maszyny.• Nasmarować na nowo całą maszynę. Usuniemyw ten sposób skropliny, jakie się ewtl. nagromadziływ łożyskach.• Podociągać wszystkie śruby i nakrętki.• Sprawdzić wszystkie nastawy maszyny, w raziepotrzeby nastawić na nowo.• Ponownie starannie przeczytać instrukcjęużytkowania.Stosujemy oleje i smary na bazieroślinnej.


9 Wyposażenie specjalne / części dodatkowe9.1 Zabezpieczenie pazurów zgarniających przedzgubieniem• Przy pracach pielęgnacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i montażowychprowadzonych na zgarniaczu pokosów zawsze odłączamy wał czopowy.• Gasimy silnik i wyciągamy kluczyk zapłonowy.• Ciągnik oraz zgarniacz zabezpieczamy przed odtoczeniem!Montaż zabezpieczeniaZabezpieczenie podwójnych pazurów sprężynowychskłada się z:- liny- dwu zacisków liny składających się zawsze z- dwu śrub z łbem okrągłym płaskim, podkładekoraz nakrętek zabezpieczającychLinę (1) wraz z zaciskami (2) mocujemy do pazurów(3).Lina musi się, z uwagi na kierunekobrotów, znajdować poza pazurami.Nakrętki (4) zacisków liny winny byćskierowane na zewnątrz.9.2 Montaż płachty pokosówWzmocnienie (1) - bednarka (Bd 3 x 40 x 540, 4 sztuki)oraz pręt okrągły (2) (Rd 20 x 595) wsunąć do kieszenipłachty (3). Płachtę (3) wraz z taśmą stalową (4) (2 x30 x 1065, 2 sztuki) przykręcamy do kątownika (5)(M6x25, podkładka 6,4x18x1,6 oraz nakrętkazabezpieczająca o wym. nomin. 6). Przykręcamy prętokrągły (2) między kątownikiem a nakładką (śruby M10x 50oraz nakrętka zabezpieczająca NM 10).Nakrętki zabezpieczającej NM 10 nie należy mocnodociągać. Pręt okrągły musi swobodnie zwisać.


9.3 Koło podporoweKoło podporowe (5) nasadzamy zawsze nadążnie !Montaż koła podporowego:• Uchwyt koła podporowego (4) z płytą kołnierzową (1)montujemy do ramy (2) w kierunku jazdy z lewej strony.• Koło (5) wkładamy do uchwytu (4) i zabezpieczamytrzpieniem (6) oraz zatyczką sprężystą (7).Nastawienie wysokości:Głębokość roboczą nastawiamy przekładającodpowiednio koło podporowe (5) w uchwyciekoła (4).


10 Usterki – ich przyczyny i usuwanie10.1 Specjalne wskazówki dot. bezpieczeństwa Czynności naprawcze, pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz czyszczenie wolno wykonywaćwyłącznie przy zatrzymanej maszynie. Gasimy silnik, wyjmujemy kluczyk zapłonowy iodłączamy napięcie zasilające 12V. Zgarniacz obrotowy oraz ciągnik zabezpieczamy przed odtoczeniem. Unikamy zetknięcia się skóry ciała z olejami i smarami. W razie skaleczenia w wyniku uchodzącego oleju natychmiast wzywamy lekarza. Stosujemy się także do wszystkich dalszych wskazówek bezpieczeństwa dla uniknięciazranień i wypadków.10.2 Ogólnie spotykane usterki, ich przyczyny i usuwanieUsterka Możliwa przyczyna UsunięcieNieczysto pracuje wirnikZbyt wysoko nastawiono głęb.robocząZa szybka prędkość roboczaZa niskie obrotyWadliwie nastawiononachylenie boczneKrzywe ramię (-ona) pazurówUstawić głębokość roboczą niżejZmniejszyć prędkość roboczą, wartośćorientacyjna 8-10 km/h. W terenie nierównym,dużej ilości jechać ewtl. wolniej.Zwiększyć obroty, wartość wskazana 450 obr./min.Zmienić nachylenie boczne (rozdz. 4.4)Wymienić ramionaZnaczne zanieczyszczeniepaszyZbyt duża szerokość pokosuZa głęboka nastawa głębokościroboczejZgięte ramię (-ona) pazurówUstawić wyżejWymienić ramionaZa duża szerokość robocza Wsunąć płachtę pokosów (rozdz. 4.5)Za niskie obrotyZwiększyć obroty


... konsekwentnie, kompetentnieMaschinenfabrikBernard Krone GmbHHeinrich-Krone-Straße 10, D-48480 SpellePOB11 63, D-48478 SpelleTel.: +049 (0) 59 77/935-0Faks:+049(0) 59 77/935-339 :internet:http://www.krone.demail:info.ldm@krone.de

More magazines by this user
Similar magazines