13.07.2015 Views

Reportér 2007/3 - AŽD Praha, sro

Reportér 2007/3 - AŽD Praha, sro

Reportér 2007/3 - AŽD Praha, sro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Z D A R M ABEZPEČNĚ K CÍLIAŽD PrahaRE PORTÉR3 | 2007Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H AČeská technika uspělav zahraničíSYSTÉM ESA 11 BCZPROVOZNĚN V BĚLORUSKÉŽELEZNIČNÍ STANICI POLOCKV Pelhřimově vzniklocentrum dálkového řízenípro trať Horní Cerekev–TáborLEPŠÍ KOMFORT CESTOVÁNÍ, VYŠŠÍ BEZPEČNOST PROVOZUŽELEZNIČNÍ I SILNIČNÍ DOPRAVYTento rok byl pro našezávody opravdu mimořádnýHODNOCENÍ UPLYNULÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ROKUING. JIŘÍM BAŤKOU, PROVOZNÍM ŘEDITELEM AŽD PRAHA


EDITORIALAKTUÁLNĚÚVODNÍ SLOVOAsi všichni jsme doufali, že si v létě trochuodpočineme a nabereme síly do dalšího období.Letošní léto však předčilo svým tempem všechnapředešlá. Obchodníci připravovali nabídky,projekce projektovala jako o závod, montážnícipracovali na stavbách s velkým nasazením. Myvšichni v kancelářích jsme měli pocit, že si asinikdo nečerpal dovolenou, protože telefony nea ne utichnout.Vezměme letní měsíce pěkně popořadě a začněmečervnem, jehož některé události se do druhéhovydání Reportéra nevešly. V polovině červnajsme přivítali delegaci egyptského ministerstvadopravy. Naše firma byla vybrána, aby jako přednídodavatel technologií pro dopravu zastupovalačeský průmysl. Egyptské delegaci jsme prezentovalistavbu na koridoru v Uhříněvsi a dopravníkancelář pražského hlavního nádraží. Společněs Dopravním podnikem hl. města Prahy jsme připrojížďce metrem prezentovali systém automatickéjízdy vlaku, který AŽD Praha zprovoznila natrase A.Konference Telematika pro regionální dopravu,která se letos uskutečnila v Plzni, představovalavýznamné datum pro odborníky v oblasti dopravnítelematiky a příbuzných oborů. Všichni jejíúčastníci měli možnost zapojit se do diskuze sezástupci města Plzně na téma „Propojení vědya praxe“, které dnes trápí většinu odborných školi průmyslových podniků.Velmi úspěšně pokračují přípravné práce navýstavbě Vědecko-technologického parku Mstětice,kterou realizujeme za podpory Evropské unie.Svou činnost zahájí za necelé dva roky a budesloužit začínajícím firmám a vývojovým pracovištímjako technologická základna pro vývojovéprojekty v oboru dopravních technologií.Září je již tradičně měsícem konferencí a veletrhů.AŽD letos přijala partnerství konference Transtec2007, kterou pořádá Fakulta dopravní ČVUT. Připravujemese na Mezinárodní strojírenský veletrhv Brně a mnoho dalších podzimních konferencí.Divize Teleinformatika finišuje se stavbou Bakov–Česká Lípa, která je velkou výzvou pro celouAŽD. Je to výborná příležitost, jak prezentovatvšechny naše nejmodernější systémy, jako napříkladplně elektronická stavědla s elektronickýmivýstupy, kolejové obvody KOA či systém dálkovéhořízení DOZ.Přejeme vám plno sil do událostmi nabitéhopodzimu!Vaše redakční rada2REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


AKTUÁLNĚOBSAHOBSAHEDITORIAL2 Úvodní slovoAKTUÁLNĚ4 V Pelhřimově vzniklo centrum dálkovéhořízení pro trať Horní Cerekev–Tábor4 Dopravní stavba roku5 45 let v AŽD Praha5 První etapa Královského horizontu dokončenaKONFERENCE6 Odborníci na dopravní telematiku v Plzni4 V PELHŘIMOVĚ VZNIKLO CENTRUM DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍPRO TRAŤ HORNÍ CEREKEV–TÁBORZAHRANIČÍ7 Zlomový rok v Černé Hoře8 Česká technika uspěla v BěloruskuLIDÉ10 Tento rok byl pro naše závody opravdu mimořádnýRozhovor s ing. Jiřím Baťkou, provozním ředitelem AŽD Praha12 Blahopřání jubilantůmPODPORUJEME13 Třetím rokem podporujeme extraligový klubHC Lasselsberger Plzeň13 15. ročník Dne bez aut6 ODBORNÍCI NA DOPRAVNÍ TELEMATIKU V PLZNIVELETRHY14 Czech Raildays 2007ZÁBAVA15 KřížovkaSERIÁL16 Železnice, zabezpečovací zařízení a AŽD PrahaZávěrečný dílKALEIDOSKOP18 9. ročník sportovních her v Zadní Třebani8 ČESKÁ TECHNIKA USPĚLA V BĚLORUSKUReportér AŽD Praha 3/2007Vychází 4× ročně. Toto číslo vyšlo v září 2007.VYDÁVÁ: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, tel.: 267 287 288, 267 287 754REDAKČNÍ RADA: předsedkyně Sandra Chvojková, MSc., tajemník Ing. Miloslav SovákČlenové a spolupracovníci redakce: Ing. Jan Káda, Ing. Zdeněk Procházka, Ing. Josef Schrötter,Blanka Prešinská, Josef WeisgerberE-mail: chvojkova.sandra@azd.cz, sovak.miloslav@azd.cz, reporter@azd.czGRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5,redakce: Marek Šplíchal, grafická úprava: Jakub SmolkaRegistrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR 12411 ze dne 27. června 2001.10 TENTO ROK BYL PRO NAŠE ZÁVODY OPRAVDUMIMOŘÁDNÝREPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007 3


AKTUÁLNĚV Pelhřimově vzniklo centrumdálkového řízení pro traťHorní Cerekev–Tábor25. září byla slavnostně ukončena racionalizace regionální železniční tratě Horní Cerekev–Tábor. Modernizacezabezpečovacího a sdělovacího zařízení na 69 kilometrech této tratě přinese kromě lepšího komfortu cestovánívyšší bezpečnost provozu železniční i silniční dopravy a také významnou úsporu pracovních sil.V rámci racionalizačních opatření byl natéto trati nasazen systém ESA 11, kterýs nadstavbou DOZ 1 umožňuje řídit provozdálkově z jednoho dispečerského stanoviště.Řídicím centrem se stala železniční stanicePelhřimov. „V Pelhřimově jsme vybudovalijednotné obslužné pracoviště, které jepodporováno systémem dálkového ovládání,a je tudíž schopno řídit kompletní provoz natrati,“ vysvětluje systém řízení generální ředitelAŽD Praha ing. Zdeněk Chrdle. Součástípelhřimovského systému je i graficko-technologickánadstavba (GTN), obsahující takémodul pro zjednodušené vedení elektronickédopravní dokumentace a přenos číselvlaků.Moderní železniční přejezdySoučástí stavby bylo vybavení dvanáctiželezničních přejezdů moderní technologiía rekonstrukce dalších pěti. „Přejezdy jsounyní napojeny na řídicí systém a jsou vybavenyprovozní diagnostikou,“ říká ing. ZdeněkChrdle a dodává: „Provozní diagnostika neustálesleduje stav zabezpečovacího zařízení napřejezdu a tato data uchovává pro pozdějšípotřebu v případě nehody nebo poruchy.“ Procestující je nově instalováno rozhlasové zařízení.Hlasový informační systém je také dálkověřízen z Pelhřimova a umožňuje jak místní, taki dálkové automatické hlášení v návaznosti napohyb vlaků na trati.Dokončení o šest měsíců dříveTato racionalizace, která byla dokončena o celýchšest měsíců dříve, než se předpokládalo, výraznězjednoduší dopravní situaci v Jihočeském krajia kraji Vysočina umožní snížení počtu provozníchmíst o 39. Stavba byla financována z prostředkůStátního fondu dopravní infrastruktury a objednatelema současně investorem byla Správaželezniční dopravní cesty. Vzhledem k tomu, žepři modernizaci navíc došlo ke zrušení nepotřebnéinfrastruktury a zefektivnění provozu, budevýsledkem racionalizace výrazné snížení nákladů.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnostiDopravní stavba roku18. září byla na nominačním večeru soutěže Dopravní stavbaroku 2006 slavnostně vyhlášena i námi přihlášená stavbaCentrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov, kterou jsmerealizovali pro investora a objednatele Správu železniční dopravnícesty. CDP bylo nominováno mezi 12 dopravními stavbami,které postupují do finále. Celkem bylo přihlášeno 32 staveb,vyhodnocení soutěže proběhne v listopadu.Centrální dispečerské pracoviště umožňuje centralizovat řízení na 100km trati Přerov–Břeclavdo jednoho místa. O každém úseku jsou tak k dispozici dokonalé informaceze železničního provozu, které vedou k zajištění efektivního provozování dopravy.Základním rysem centralizovaného řízení je umístění řídících zaměstnanců jednohotechnologického celku na jedno řídicí pracoviště, do jednoho řídicího sálu.-sch-4REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


AKTUÁLNĚ45 let v AŽD PrahaRádi vás prostřednictvím časopisu Reportér informujeme, že náš dlouholetý kolega ing. ZdeněkProcházka u příležitosti svého odchodu do důchodu sepsal vzpomínky na své působení v AŽDPraha. Díky tomuto počinu se zájemci mohou seznámit s 45letou historií naší společnosti.Zdeněk Procházka provází čtenáře velmi zajímavým,barvitým a dobrodružným vypravěčskýmstylem všemi důležitými technickými milníky,se kterými se za svého působení ve vývojisetkal. Uveďme například: řešení vývojovýchproblémů v oblasti rozhlasu (1967), vývoj tranzistorovérozhlasové ústředny VRU, která bylapoprvé nasazena ve stanicích pražského metra(1973), změna způsobu ozvučení nádražníchhal – nahrazení páru mohutných reproduktorůsítí malých reproduktorů (70. léta), řešení komplexuzařízení pro spádoviště (rychloměr, váhoměra paměť váhové kategorie), kdy vývojovépracoviště, již pod jeho vedením, mělo za úkolvyřešit rychloměr, dále inovace rozhlasovýchústředen v 80. letech – nová ústředna RÚ 85,jejíž zesilovače se na dráze používají dodnes,a rovněž mnohá řešení v oblasti výkonovýchnapájecích zdrojů pro kolejové obvody.Privatizační agendaDočteme se také o složité „porevoluční“ době.Zdeněk Procházka měl na starosti privatizačníagendu a díky velikému úsilí jeho týmu sepodařilo udržet AŽD pohromadě a v českýchrukou. I proto mohlo vzniknout pro AŽD takvýznamné české elektronické zabezpečovacízařízení a fungovat, dnes již nejen, na českýchželeznicích.Vedoucí zahraničního obchoduDalším milníkem v kariéře ing. Procházky jejeho působení ve funkci vedoucího zahraničníhoobchodu. V této pasáži nalezneme místyvelmi dobrodružné,reportážní vyprávěníz realizací zahraničníchzakázekv 80. a 90. letechzejména v Řecku,Turecku, Irákua Indii.Po odchodu do důchodu v roce 2002 ještěpracoval do roku 2007 ve vedení společnostijako odborný poradce generálního ředitele.Celý text vzpomínek ing. Zdeňka Procházky jevšem zájemcům k dispozici na webových stránkáchnaší společnosti v sekci novinky.Redakční radaPrvní etapa Královského horizontu dokončenaPrvní část výstavby bytových domů Královský horizont byla úspěšně dokončena kolaudací. Všech 225 bytůdostalo své majitele a ti se již mohou těšit na oficiální předání bytu. Projekt Královský horizont však nekončí.Další fáze výstavby, která obsahuje 12 jednotek, pokračuje.Lídrem projektu Královský horizont je developerskáspolečnost HARMONIE GROUP. AŽDse na projektu podílí zastoupením „dceřinky“AŽD Harmonie. Bytové domy vznikají veměstě Králův Dvůr, které je vzdáleno 25 kmzápadně od hlavního města Prahy. Město ležív těsném sousedství města Berouna a nacházíse v překrásném údolí řek Berounky a Litavkyna hranici jedinečné chráněné krajinné oblastiČeský kras. Bytové domy byly postavenydoslova na zelené louce.Unikátní moderní řešeníProjekt charakterizuje unikátní modernířešení bytových dispozic, důraz na maximálnívelikost obývacích ploch, které jsou na úkorminimálně využívaných místností, jako jsouchodby a předsíně. Jednotlivé domy jsouodlišeny barevnými maskami na budováchv široké škále barevných odstínů modréa pískově žluté. Další objekty budou zářitzeleně či červeně.Součástí projektu je samozřejmě kompletníinfrastruktura, tj. inženýrské sítě, komunikace,chodníky, parkoviště a travnaté plochy.-red-REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007 5


KONFERENCEZleva: Martin Pichl, ředitel odboru strategie MD ČR, Miroslav Haxa, výkonný ředitel KPM CONSULT,Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha, Petr Náhlík, náměstek primátora PlzněOdborníci na dopravní telematiku v Plzni18. června byl v Plzni zahájen 2. ročník konference Telematika pro regionální dopravu. Pořadatelemdvoudenního setkání odborníků byla společnost KPM CONSULT, a.s. AŽD Praha se letos stala generálnímpartnerem této významné odborné události. Záštitu nad konferencí převzali ministr dopravy Aleš Řebíček,první náměstek primátora města Plzně Jiří Uhlík, děkan Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos a prezidentSdružení pro dopravní telematiku Miroslav Svítek.Telematika je poměrně novým oborem, kterývznikl spojením telekomunikací a informatikyv polovině 90. let minulého století. Dodopravy v té době začaly stále více vstupovatinteligentní dopravní systémy a služby, kterédnes souhrnně označujeme jako dopravnítelematiku. Po roce 2000 vznikla samostatnávědecká disciplína, jejímž úkolem je integrovatjednotlivé aplikace a systémy, kterépodporují celý dopravní proces. V dopravníminženýrství se objevily zcela nové pojmy,jako například služby dopravní telematiky,architektura ITS, systémové parametry nebojednotná informační báze. Rozvoj dopravnítelematiky ovlivňují také další obory – ekonomika,systémové inženýrství a legislativa.„Chceme, aby nejnovější výsledky výzkumudopravní telematiky v oblasti podporyudržitelného rozvoje dopravy, zejménav městských a příměstských aglomeracích,byly přeneseny co nejrychleji do praxea odborná diskuse na konferenci je pro tonejvhodnější platformou,“ řekl Petr Augusta,generální ředitel KPM CONSULT a zároveňpředseda organizačního výboru konference.Zaměření konferenceKonference byla tematicky rozčleněna dopěti bloků: informační podpora výkonu státnísprávy a územní samosprávy, přenos informacív dopravně-telematických systémech,vzdělávání a osvěta v dopravní telematice,telematická podpora udržitelného rozvojedopravy v regionech a ekonomika a dopravnítelematika. Byla určena zejména zastupitelůma pracovníkům státní správy a územnísamosprávy, dopravcům ve veřejné dopravě,správcům dopravních cest, ale samozřejmětaké pracovníkům vysokých škol a výzkumnýchpracovišť a dodavatelům telematickýchaplikací a dílčích technologických řešení.„Přichází období, kdy český průmysl musíukázat, že je sám schopen přinášet inovativnímetody a technologie a že není jenmontážní základnou pro nadnárodní společnosti.Proto se AŽD Praha intenzivně snažípodporovat vznik nejen originálních českýchtechnologií, ale také vzdělávání novýchkvalifikovaných odborníků,“ řekl v úvodnímvystoupení Zdeněk Chrdle, generální ředitelAŽD Praha.Aktivní účast AŽD PrahaAŽD Praha se konference zúčastnila aktivněv podobě prezentace odborných příspěvkůa dopravní telematiky. Vlastimil Polachvystoupil první den v sekci přenosu informacív dopravě s příspěvkem na téma „Nové přístupyk řešení dopravní cesty na mimokoridorovýchtratích“. Zdeněk Trnka z naší dceřinéspolečnosti Signal Projekt, která se zabýváprojekcí a vzděláváním v oblasti technologiípro železniční dopravu, promluvil na téma„Profesní vzdělávání dospělých“. Na závěr konferencevystoupila Ivana Černá z úseku silničnítelematiky AŽD Praha s příspěvkem na téma„Optimalizace dopravních toků“.-sch-6REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


ZAHRANIČÍZlomový rok v Černé HořePavel Žák, ředitel stavby Podgorica–Nikšič, vzpomíná vedle významného posunu v realizaci stavbyi komplikace, které by v Čechách pravděpodobně nikdy neřešil.Téměř 60 km dlouhý traťový úsek se proplétáhorským terénem. Zemní práce ztěžuje hornatápůda, k tomu si letošní letní teploty, které stoupalyaž nad 40 °C, vyžadovaly šetrnější pracovnípodmínky pro naše zaměstnance.Pokročily zejména stavební práceStavba započala v květnu roku 2006 s předpokládanýmtermínem ukončení v roce 2008.Práce AŽD však mohly být zahájeny až v dubnuroku 2007. Trať Podgorica–Nikšič je pracovněrozdělena na 4 úseky: Podgorica–Spuš, Spuš–Danograd, Danograd–Ostrog, Ostrog–Nikšič.Na stavbě jsme se sešli s našimi tradičnímičeskými partnery – stavební firmou OHL ŽS,která je druhým členem konsorcia s AŽD Praha,a firmou Elektrizace železnic, zajišťující výstavbutrakčního vedení.Letos výrazně pokročily zejména stavebnípráce. Místní investor totiž kvůli katastrofálnímustavu kolejiště upřednostnil práce na kolejovémsvršku a spodku, čímž se však nabralozpoždění s realizací přípravy našich technologií.„Nyní jsme ve fázi realizace venkovníchzemních prací. Dokončujeme první úsekPodgorica–Spuš o délce 13 km a začínámepracovat na části Spuš–Danograd,“ informujePavel Žák.Problémy se začaly řešitV průběhu letošního roku došlo v již připravenýchprojektech neočekávaně k mnohazměnám, což velmi ovlivnilo plánovaný harmonogramvýstavby a zapříčinilo zpoždění, kterébudeme těžce dohánět. „Oproti předešlým plánům,které vycházely z předpokladu zachovánípůvodních projektů z roku 1997, jsme se letošnírok velmi odchýlili jak technologicky, takčasově. Jsem však rád, že tento rok se problémyzačaly řešit a dokonce můžu říci, že letošekje z tohoto důvodu zlomový,“ říká Pavel Žák.Na stavbě bylo původně 35 přejezdů – vevětšině případů nelegálních. Po měsících diskuzía změn přistoupil investor na nabídku AŽDzabezpečit elektronickým zabezpečovacímzařízením PZZ-EA 13 přejezdů a zrušit přejezdyve stanicích Spuš a Danograd. „Vyřešili jsmes investorem technické problémy a v rámcinašeho zastoupení v Černé Hoře jsme k našívelké spokojenosti zajistili i odpovídající personálníobsazení,“ dodává Pavel Žák.Venkovní práce budou pokračovati v zimních měsícíchDíky celoročně celkem příznivému počasípředpokládají kolegové z našeho černohorskéhozastoupení pokračování venkovníchprací i v zimních měsících. „Na jaře příštíhoroku plánujeme vnitřní montáž zabezpečovacíhoa sdělovacího zařízení v žst. Spuša Danograd,“ říká Pavel Žák. „Doufejme, ženás nečekají další změny, v Černé Hoře člověknikdy neví,“ směje se.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnostiRealizační tým stavby Podgorica–Nikšič, zleva: Pavel Žák, ZdeněkŠauer – zástupci AŽD v ČernéHoře, Vesna Preščevič – zástupceinvestora, Zdeněk Toman – OHLŽS, Radmila Džurovič – AŽDPraha, Laden Cánovič


ZAHRANIČÍZleva: ing. Ladislav Malý, ředitel AŽD Praha pro Bělorusko,ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha, ing. Karel Opravil,ředitel Montážního závodu OlomoucČeská technika uspěla v BěloruskuZabezpečovací zařízení ESA 11 BC naší výroby slavnostně zahájilo 13. července po necelém roce výstavbyprovoz v běloruské železniční stanici Polock. Systém zde v minulých měsících nainstalovali odborníci našehoMontážního závodu Olomouc. Společnost AŽD Praha tak vykročila svou první dodávkou na běloruskou železnici.Všichni pevně věříme, že se nejedná ani zdaleka o poslední krok v naší spolupráci s Běloruskou železnicí.U příležitosti slavnostního uvedení elektronickéhostavědla ESA 11 BC do provozu uspořádalovedení Běloruské železnice odbornou konferencina téma „Automatizace v železniční dopravě“.Předmětem jednání konference bylo zaváděnímoderních elektronických systémů v oblastiřízení a zabezpečení dopravy. Konferenci, v jejímžprůběhu vystoupilo mnoho zajímavýchhostů, zahájil hlavní inženýr Běloruské železniceValerij Šubaděrov. Naši firmu představil ve svémvystoupení generální ředitel ing. Zdeněk Chrdle.Moderní dopravní kancelář v PolockuPro první nasazení elektronického stavědlav Bělorusku byla vedením Běloruské železnicevybrána relativně velká a složitá železniční stanice– Polock. Modernizace této stanice mělaukázat jak schopnosti AŽD coby dodavatelemoderních zabezpečovacích systémů, taki možnosti spolupráce mezi AŽD a Běloruskouželeznicí. Obojí se s vysokou kvalitou potvrdiloa vytváří tak předpoklad pro další úspěšnouspolupráci. Při slavnostním uvedení systémustaničního zabezpečovacího zařízení do provozugenerální ředitel AŽD ocenil velké nasazení,obětavost a flexibilitu všech osob zainteresovanýchdo této úspěšné dodávky.ESA 11 BCPro získání certifikace v Běloruské republicebyl systém ESA 11, běžně užívaný v Českérepublice, modifikován pro místní podmínky.Díky softwarovým, jazykovým i technickýmúpravám tak vznikla nová verze s názvemESA 11 BC. „Běloruská dráha uplatňuje velmivstřícný přístup k novým, moderním technologiíma to se v plné míře týká i zabezpečovacítechniky. Při implementaci našich systémův Bělorusku napomáhá příbuznost funkce technologiínaší firmy a technologií používanýchna Běloruské železnici,“ říká ing. Ladislav Malý,ředitel AŽD Praha pro Bělorusko. A dodává:„Výrazným rysem spolupráce s běloruskýmiželezničními specialisty je jejich vysoká profesionalitaa erudovanost. “ Vedení Běloruskéželeznice se s AŽD Praha dohodlo na kooperacipři výrobě dodávaných technologií. Jednímz kroků je například zavedení společné výrobynapájecích zařízení a staničního zabezpečovacíhozařízení v Brestském elektrotechnickémzávodě, které se momentálně zajišťuje. Jednáse také o možnosti výroby prvků výhybkovéhoprogramu, jako jsou přestavníky a čelisťovézávěry v městě Gomel.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnosti8REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


ZAHRANIČÍModernizace dopravní stanice PolockVelkoplošné zařízení a pracoviště výpravčího před a po modernizaciSystém UNZ (univerzální napájecí zdroj) vyrobený již v kooperacis Brestským elektrotechnickým závodemPracoviště posunového dispečera před a po modernizaciVýpravčí a delegáti konferenceREPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007 9


LIDÉTento rok byl pro naše závodyopravdu mimořádnýříká ing. Jiří Baťka, provozní ředitel AŽD Praha, v hodnocení uplynulého hospodářského roku.V září skončí pro AŽD hospodářský rok.Jaký byl z pohledu provozního ředitele?Tento rok byl pro naše závody z hlediskavytíženosti a počtu realizovaných staveb opravdumimořádný. Všechny závody pracovaly nasto a více procent a já jejich nasazení opravduvelice oceňuji. Příští rok očekáváme také velmináročný. Proto se na něj důkladně připravujemea řešíme i personální kapacitu. Velká řadastaveb totiž přechází do následujícího období.Dále opět plánujeme účast v mnoha soutěžíchna dodávky zabezpečovacích a řídicích systémůpro železniční dopravu jak v Čechách, takstále více i v zahraničí.Mohl byste uvést významnější stavby, nakterých se AŽD podílela, resp. bude podíleti v následujícím období?Každou stavbu považujeme pro naši firmuza významnou. Kromě typicky velkých staveb,jako jsou koridorové, přibyly v průběhuroku i některé další, které nebyly součástíliniových staveb. Byly to většinou realizovanézáměry pro zvýšení bezpečnosti silničníhoprovozu v krajích. Významné stavby letošníhoi následujícího roku bych rozdělil podlemontážních závodů, které je realizují. Zmínímtaké stavby, které pokračují, i ty, o kterébudeme soutěžit.Začněme Montážním závodem Kolín, kterýkromě staveb v Čechách má na starosti i Srbskoa Černou Horu. Dále to jsou stavby: ČeskéBudějovice–České Velenice, optimalizacePlzeň–Stříbro, racionalizační stavba Zdice–Protivín,Nové spojení Praha a s ním souvisejícístavby Libeň–Běchovice a Masarykovo nádraží,dále je to modernizace železničního uzlu Ústínad Labem, stavba IV. koridoru Tábor–Doubía nakonec Velký Osek–Kolín.Montážní závod Olomouc (MZO) pracuje nastavbách Benešov–Strančice, Strančice–Hostivař,Jihlava–Havlíčkův Brod – velmi důležitástavba kraje Vysočina, Ostrava hl. nádraží–Kun-10REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


LIDÉčice, Červenka–Zábřeh. Ukončena byla letosvýstavba centrálního dispečinku v Přerově(CDP). Vedle železnice však MZO zodpovídátaké za technologie instalované v pražskémmetru.Divize Teleinformatika kromě velkého projektuvýstavby infrastrukturní části pro mýtný systém,který letos dokončila, pracuje na úsecíchBakov–Česká Lípa a Zdice–Protivín.To je úctyhodný výčet. Mohl byste námk těmto realizacím říci ještě něco bližšího?Každá stavba má své specifikum. V případěstavby v hlavním městě jsou to přesněnastavené termíny a výluky, které musí býtnačasovány s ohledem na velkou frekvencidopravy. Ně které stavby jsou výjimečné technologií,která je na nich použita. Jako příkladmohu uvést stavbu Bakov–Česká Lípa, kterounyní realizuje divize Teleinformatika. Jsou zdeinstalovány nejmodernější technologie, kteréje AŽD v tuto chvíli schopna dodat. StavědlemESA EIP počínaje přes počítače náprav PZN-1až po komunikační systémy KSZZ.Stavby jsou význačné i regionálním významem.Mohu uvést stavbu Jihlava–HavlíčkůvBrod, která vytvoří rychlejší a bezpečnějšíspojení mezi dvěma významnými městy krajeVysočina. Některé stavby jsou realizoványnapříklad jako objízdné trasy a to je také velmidůležitá věc pro případy výpadku či poruchy.A na závěr samozřejmě nesmím opomenoutkoridorové stavby, jejichž význam není pouzeregionální, ale i mezinárodní.Jaké jsou výhledy AŽD pro příští rok? Naco je z vašeho pohledu potřeba se zaměřit?V tuto chvíli připravujeme věcnou náplňpříštího roku. Vzhledem k velké rozpracovanostia počtu staveb očekáváme obdobnývývoj jako letos. Přes problémy, které samozřejměvždycky vznikají, jsme zvládli vše tak,jak jsme slíbili. V některých případech sepodařilo plánovaný harmonogram zkrátit.To vše jen díky extrémnímu nasazení našichzávodů. Zní to sice jako fráze, ale nasazenívšech je skutečně enormní. Pro příští rok semusíme, jak jsem již v úvodu zmínil, zaměřitna rozvoj kapacit. V našem případě se jednáo velmi specifické profese se zaměřením naželezniční technologie, jako jsou pracovníciprojekce, výroby, montáže, řízení staveb,regulanti a další. Kvalifikovaných pracovníkůje bohužel nedostatek, proto se zaměřujemestále více na podporu školství a vzdělávání.Zde naše dceřiná společnost realizovala několikpřejezdových zabezpečovacích zařízenía účastníme se výběrových řízení na většístavby. V již zmíněné Indii jsme letos dokončilizakázku na zabezpečení 11 stanic ve státěAndhra Pradesh. V současné době jednámeo formě další spolupráce v této zemi. Plánujemeúčastnit se zde dalších výběrových řízenía doufáme, že díky cenným zkušenostem,získaným na této referenční zakázce, budemev dalších tendrech úspěšní. Práce v zahraničí jeobzvláště náročná a vyžaduje vysokou profesníodbornost, samostatnost, vytrvalost a samozřejmějazykovou vybavenost.Podle počtu zahraničních lokalit, kde realizujemesvé zakázky, je vidět, že naši zaměstnancijsou skuteční odborníci, kteří zvládajísvou práci výborně i v nestandardně těžkýchpodmínkách. Úspěšně provedená zakázkaprávě v těchto zemích je tou nejlepší referencía dává šance do budoucna. Příkladem je jižzmiňované Bělorusko, kde kvalitní provedenícelé dodávky do žst. Polock vytváří další novéobchodní perspektivy pro naši firmu.AŽD slaví úspěchy i v zahraničí. Jak tonaši pracovníci vedle staveb v Čecháchzvládají?Letos jsme realizovali významnou zakázkuv Bělorusku, zakázky v Indii, Srbsku a ČernéHoře, kde pracujeme na stavbě Podgorica–Nikšič. Rozvíjíme aktivity v Bulharsku.REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007 11


LIDÉŘídíte činnost montážních závodů, o kterýchjsme mluvili, ale zodpovídáte také za výrobnízávody a Zásobovací a odbytový závod Olomouc.Jak byste zhodnotil jejich činnost?K zajištění odpovídající produkce pro našestavby je třeba špičkových technologií strojírenskéhocharakteru i technologií pro výrobumikroelektroniky, kterými naše výrobní závodydisponují. Posíleny byly i nákupem nových strojů,který se za významné finanční podpory Evropskéunie uskutečnil v loňském a letošním fiskálnímroce. Stejně jako montážní závody i výroba jela naplné obrátky a díky flexibilnímu přístupu našichzávodů mohly montáže postupovat ve stavbáchpodle harmonogramu.K zajištění uvedeného rozsahu zakázek přispělvýznamně svou logistickou činností náš Zásobovacía odbytový závod Olomouc (ZOZ), a to jakpůsobením v rámci AŽD, tak i nákupy u tuzemskýcha zahraničních dodavatelů. Zahraničnízakázky vyvolaly nové požadavky na dopravua procesy spojené s vývozem technologií dozahraničí, které ZOZ rovněž perfektně zvládl.K zabezpečení všech úkolů, které jsem zmínil,bylo potřeba překonat řadu problémů v oblastipřípravy, projekce, výrobní a montážní realizace.Právě koordinační a kompletační činností sezaobírali pracovníci provozního úseku a vedeníspolečnosti.Hodnotím-li uplynulý fiskální rok z hlediska rozsahurealizovaných zakázek, chci zdůraznit i významnýpřínos zaměstnanců naší společnosti k naplněníplánovaných cílů. Za což jim upřímně děkuji.Děkuji za rozhovor.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnostiBlahopřání jubilantůmVedení společnosti a odborové organizace OSŽ děkují všem spolupracovníkům, jejichž životní a pracovníjubilea připadla na 3. čtvrtletí kalendářního roku 2007, za vykonanou práci a přejí jim hodně štěstí, osobníspokojenosti, rodinné pohody a především pevné zdraví.ŽIVOTNÍ VÝROČÍ60 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIMiroslav Kučera, Marie VajčnerováVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAStanislav Dvořák, František HolubMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNJosef Píša st., František ChocholaMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCVáclav Masopust, Miroslav ŠlampaVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJosef ŠiborZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCPetr Linhart55 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIMiroslav Macháček, Karel JiroušekZÁVOD TECHNIKAIng. Josef BorečekDIVIZE TELEINFORMATIKAJán GérikMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNJan Havlín, Vlasta HerčíkováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCStanislav MedekVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOMilan Krmíček, Ivana NovákováZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCDanuše Koubková50 LETZÁVOD TECHNIKAIng. Jan HovorkaVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAVěra ŠiklováDIVIZE TELEINFORMATIKAZdeněk BednářVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJarmila Koutná, Jaroslav PilmajerVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOLudmila MařatováDO STAROBNÍHO DŮCHODUODEŠLI, RESP. ODEJDOUVÝROBNÍ ZÁVOD PRAHAVojtěch Doležal, Helena KodetováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCVojtěch SpáčilZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCJitka Křepská, Věra ŠubrtováPRACOVNÍ VÝROČÍ40 A VÍCE LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIIng. Petra SvobodováZÁVOD TECHNIKAJitka Polanská, Ing. František Skopalík,Ing. Jan ŠefčákMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNVáclav Březina, Pavel Krejčí, MiroslavLejnar, Oldřich Myška, Milan Novotný,Josef Píša st., Jiří RédlMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCAntonín Šalša, Jaroslav VyhnálekVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCJaromír Buček, Zdeněk Kopečný,Miroslav Jílek, Mgr. Jaromír PolášekZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCMilan Horák, Zdeněk Habarta35 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIMiroslav MacháčekDIVIZE TELEINFORMATIKAMiroslav HoraMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNJosef VančuraVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCMiroslav ChmelařVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOZdeněk Francálek, Věra Uličná,Jan Červinka30 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIPavel HouserekZÁVOD TECHNIKAMarek ŠímaMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNJiří Krupička, Olga NěmečkováZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCFrantišek SedláčekMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCJiří Kosek, Vlastimil JanekVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCLibuše Hromádková, Jiří Kadlčík,Miloslava Kopečná, Stanislav Křemenek,Milan Lamač, Rostislav VlachVÝROBNÍ ZÁVOD BRNOIng. Josef Hrdlička, Jiří Vrba25 LETŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTIJaroslav Bílek, Jan Lebeda, JanaPetříkováDIVIZE TELEINFORMATIKAJiří MatějkaMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNPetr Bauer, Vladimír FiedlerMONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCPavel JežekVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCLeo HoffmannZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVODOLOMOUCHana Malúšová20 LETZÁVOD TECHNIKAAlena EidlpesováDIVIZE TELEINFORMATIKAJaromír BrejlaMONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍNHana Hájková, Josef Píša ml.MONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUCAnna JelínkováVÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUCMarek ŠrubařK poděkování a přání pevného zdravía životní pohody se připojuje i redakčnírada.Současně uvádíme na pravou mírutiskovou chybu z minulého číslaReportéra s tím, že jubilea 55 let dovršilnikoli ing. Petr Hanzlík, nýbrž ing. PetrHanzlíček z DTI Praha. Redakční rada setímto omlouvá ing. Hanzlíčkovi a všemostatním čtenářům.12REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


PODPORUJEME15. ročníkDne bez autV sobotu 22. září proběhl již15. ročník Dne bez aut, kterývyhlašuje ekologické sdružení DětiZemě. Akce proběhla společněs 8. ročníkem Evropského dne bezaut a s 6. ročníkem Evropskéhotýdne mobility, které koordinujeministerstvo životního prostředí.Hlavním cílem Dne bez aut jeaspoň jednou v roce systematicky,masově a mediálně upozornit natrvalé poškozování našeho zdravía života automobilovou dopravouve městech a nabídnout řaduřešení. Mottem letošní akce bylo:„Budoucnost patří šetrné dopravě!“Třetím rokempodporujemeextraligový klubHC LasselsbergerPlzeňNaše firma dlouhodobě podporuje celou řadu společenských aktivit. Podporukultury, vzdělávání a sportu vnímáme jako jeden z velmi důležitýchznaků vyspělé společnosti. Svým podílem tak přispíváme k významnémuprocesu, ve kterém je možno navazovat a rozvíjet naše národní tradicev jejich celospolečenské pestrosti.HC Lasselsberger Plzeň má před sebou důležitousezonu 2007/08. Po třech ročnících bezplay-off všichni fanoušci, hráči, partneři i vedenívěří a očekávají postup do vyřazovací části.Prvním krokem bylo prodloužení smluv s klíčovýmihráči loňského kádru. Nové kontraktypodepsali Málek, Cartelli, Čakajík, Dobrovolný,Matějovský, Kracík, Vampola, Adamský, Šindela Důras. Zároveň se povedlo doplnit obrannéřady zkušenou dvojicí Stanislav Jasečko, AngelNikolov a mladíkem Janem Dreslerem. Útokposílil střelec Tomáš Vlasák a řadu fanouškůdále potěšil návrat bojovníka Michala Dvořáka.Záruku kvality bude mít klub i v brankovišti.Romanu Málkovi bude krýt záda zkušený gólmanKamil Jarina.Tým má na play-offPrvní, byť zatím jen přípravná, utkání již ukázalanovou tvář týmu. Plzeňští hokejisté si zatímv dosavadních duelech udrželi domácí neporazitelnosta celkové výsledky jsou o mnohopříznivější než v utkáních před uplynulýmisezonami. Trenéři se mohou spolehnout načtyři vyrovnané formace a juniory, kteří dopřípravných duelů také zasáhli a dokázali, žes nimi může trenérská dvojice Kučera–Černýpočítat.AŽD Praha přeje HC Lasselsberger Plzeň úspěšnousezonu 2007/08!Redakční radaPartnery akce byly letos již posedmé Českédráhy, které navíc připravily na sobotu29. září sedmý ročník Dne železnice, a čtvrtýmrokem Správa železniční dopravní cesty.Finančními dárci byly ministerstvo životníhoprostředí, šestým rokem Odborové sdruženíželezničářů a čtvrtým rokem společnostAŽD Praha. K akci se hlásili všichni ti, kterýmnení negativní vliv dopravy na životníprostředí a zdraví lidí lhostejný. Ve jménupetiční výzvy „Nechte auto doma!“ používalipo celý den k přepravě například veřejnoudopravu, bicykl nebo vlastní nohy. K nimpatřili mnozí ze zaměstnanců AŽD Praha.Historie Dne bez aut v EvropěVůbec první Den bez aut (DBA) v ČR proběhl15. listopadu 1991 na základě výzvynizozemské Evropské mládežnické organizacepro les (EYFA). Akci zorganizovalopět ekologických sdružení v Praze a v Brně.EYFA Den bez aut vyhlásila ještě v roce1993. V letech 1992 a 1994 byly přestávky.Od roku 1995 mají v ČR hlavní iniciativuDěti Země. Letos proběhl v ČR již 15. ročníkčeského DBA, začali jsme tedy o sedm letdříve než v Evropě.Miroslav Patrikkoordinátor českého DBAREPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007 13


VELETRHYCzech Raildays 2007Ve dnech 19.–21. června 2007 se odborníci českého železničního průmyslu opět sešli v Ostravě na mezinárodnímveletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy, aby se seznámilis vývojem technologických inovací a realizací staveb jak v moravskoslezském regionu, tak v celé ČR.AŽD jako přední český představitel zabezpečovacícha řídicích technologií se zde prezentovalarealizovanou racionalizační stavbouPlzeň–Žatec. Návštěvníci našeho stánku takmohli vidět demoverzi systému jednotnéhoobslužného pracoviště (JOP), které řídí dopravuna této trati z žst. Blatno.Panelová diskuze o budoucnostiželezniceCzech Raildays nezůstal bez povšimnutí vysokýchstátních úředníků a ředitelů státníchorganizací a firem. Sdružení firem z oblasti železničníhoprůmyslu ACRI letos totiž, vedle tradičněpořádané odborné konference, upořádalo ještěpanelovou diskuzi, kde o budoucnosti železničnídopravy a železničního průmyslu diskutovali ing.Petr Šlegr, náměstek ministra dopravy ČR, ing.Jan Komárek, generální ředitel SŽDC, s.o., ing. JiříKolář, náměstek generálního ředitele ČD, a.s., proosobní přepravu, ing. Tomáš Ignačák, předsedapředsednictva ACRI a současně generální ředitelPars nova a.s., ing. Zdeněk Chrdle, místopředsedapředsednictva ACRI a současně generálníředitel AŽD Praha s.r.o. a ing. Tomáš Krsek, generálníředitel Škoda Transportation s.r.o.Na stánku nás navštívil moderátor panelovédiskuze Václav Žmolík, který na veletrhu natočilpro pořad „Svět na kolejích“ příspěvek s našímgenerálním ředitelem.Sandra Chvojková, MSc.ředitelství společnostiSlavnostní zahájení veletrhu Czech Raildays 2007


ZÁBAVAKŘÍŽOVKADevět desetin moudrosti je...Dokončení citátu naleznete v tajence.AUTOR JIŘÍZVOLÁNEKCHOBOTNATCIDIVÁKU KARETNÍCHHERVYSNĚNÁMODLALESINICIÁLYHERCEVÍZNERATAJENKAAKADEMIEVĚDNOČNÍPODNIKTUČNOLISTÁROSTLINABÝVALÁZNAČKANEALKONÁPOJEANTIMONOVÁRUDAZIMNÍSPORTOVNÍPOTŘEBAKONOPÍTÝKAJÍCÍ SELIDUSOUČÁSTBÍLKOVIN100 °CPOLEPŮSOBNOSTIAFRICKÝVELETOKJEDEN ZESMYSLŮPOZORNOSTITELEVIZNÍVYSÍLÁNÍVRCHPRAŽSKÉŽELEZÁŘSTVÍPOHYB NAŠACHOVNICIZKR.SOUHVĚZDÍERIDANUSPROUDŘÍMSKY 99SKONČITS ORBOUČERNÁ KÁVAINICIÁLY OMBUDSMANAMOTEJLAKORÝŠČESKÝCYKLISTASLOVENSKÉHOPŮVODUZASTÉNÁNÍ(BÁSNICKY)MARIE(DOMÁCKY)ZDRAVOTNICKÁPOTŘEBAVEDROAUTONOMNÍOBLASTATOMOVÁČÁSTICESPZ KOLÍNATAKÉJMÉNOSPISOVATELEPAVLAZNAČKASODÍKUNEPŘIJET NANÁVŠTĚVUŠKOLAHARRYHOPOTTERAZNAČKANIOBUPOPÁLITVAŘÍCÍ VODOUNÁZEV HLÁSKY„R“OLDŘICH(DOMÁCKY)OKRESNÍZEMĚDĚLSKÁASOCIACEVOZKOVOCITOSLOVCEOPADNUTÍ12 MĚSÍCŮ SPZ KLADNAČÁST TĚLAPRIMÁTMEZINÁRODNÍAGENTURA CEST.RUCHUMOŽNÁ(BÁSNICKY)SPZ TÁBORADĚTSKÝPOZDRAVDRUHLEPENKYZNAČKATELURUZNAČKAASTATUITALSKÝSOUHLASSETINAHEKTARUPTAČÍCITOSLOVCEPOTOMDRUHPAPOUŠKAPOMŮCKA: ABACA, AITI, KAON, VALINCeny pro tři vylosované luštitele jsou:1. cena – sada termosky a dvou termohrnků2. cena – mikina3. cena – zimní sada na auto.Tajenku zasílejte do 31. října 2007 společně se svým jménem a telefonním kontaktemna e-mailovou adresu reporter@azd.cz, nebo písemně na adresu: AŽDPraha s.r.o., Reportér, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, heslo: KŘÍŽOVKA.Tajenka křížovky z minulého čísla je dokončením citátu velkého řeckéhofilozofa Aristotela „Lidé začali filozofovat, protože se... něčemu divili“.Vylosovaní výherci:1. cena – Zdeněk Francálek, Výrobní závod Brno (grilovací náčiní)2. cena – Petr Špůr, redakce časopisu Automa (taška přes rameno)3. cena – ing. Michal Bolek, závod Technika (hrací karty – cestovní sada).REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 200715


SERIÁLŽeleznice, zabezpečovací zařízení a AŽD PrahaZávěrečný dílFaktický vývoj elektronických zabezpečovacích zařízení se na našem území rozběhl až v 90. letech minulého století.Firma AŽD Praha nejprve produkovala staniční zabezpečovací zařízení SZZ-ETB, která využívala osvědčenýchprincipů reléových zabezpečovacích zařízení, ale současně byla doplněna bezpečným počítačovým ovládáním.Prvním elektronickým zabezpečovacím zařízenímz produkce AŽD Praha bylo zařízení ESA11, které bylo spuštěno do provozu v žst. StaráBoleslav v roce 1997. S vývojem elektronickýchzařízení musel vzniknout zcela nový způsobovládání, který je dnes definován Českýmidrahami jako „jednotné obslužné pracoviště“(JOP). Je to soubor požadavků na zobrazování(na monitorech), na množinu obslužných funkcía jejich faktické zadávání prostřednictvímpočítačové klávesnice a počítačové myši.Moderní dálkové ovládáníTechnické inovace byly spouštěcím mechanismempro rozvoj dalších funkcionalit zabezpečovacíhozařízení, jako jsou moderní dálkovéovládání a využití nadstavbových systémů,které slouží k řízení dopravy. Dnes je možnéz jednoho místa na trati ovládat rozsáhlé traťovéúseky. Výpravčím a dispečerům je k dispozicielektronická forma plánovaného a splněnéhografikonu vlakové dopravy a také systémautomatického vedení elektronické dopravnídokumentace. Obojí je velmi účinný prostředekpro zefektivnění práce výpravčího. Velkou roliv tom hraje skutečnost, že systémy pro řízenídopravy automaticky přejímají ze zabezpečovacíhozařízení údaje o jízdě vlaků. Pro zajištěníkomfortu obsluhy ve velkých železničníchuzlech nebo v případě dálkového ovládání bylovyvinuto tzv. velkoplošné zobrazování – zobrazovánídopravní situace prostřednictvím dataprojektorů.Fakticky se jedná o soustavu boxůse zpětnou projekcí.16REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


SERIÁLStaniční zabezpečovací zařízení ESA 11Z technického hlediska lze staniční zabezpečovacízařízení ESA 11 charakterizovat jako multiprocesorovýsystém, který slouží pro řízenítechnologických procesů v reálném čase. Součástízařízení jsou vnitřní i vnější datové sběrnice,které jsou řešeny jako uzavřený přenosovýzabezpečovací systém dle ČSN EN 50 159-1.Pro sběr informací z navazujících technologiía jejich ovládání slouží reléový interface.Zařízení je programovatelné konfiguračnímidaty, jeho skladba je variabilní vzhledemke konkrétním podmínkám použití. Zařízeníumožňuje spolupráci s navazujícími (nadřazenými)informačními systémy. Základem zařízeníje bezpečné jádro, které pracuje v systému2 ze 2, a to se studenou nebo horkou zálohou.Jádro zařízení je tvořeno dvojicí průmyslovýchpočítačů kategorie PC (zálohu tvoří další dvojice).Pro potřeby zajištění bezpečnosti je každýpočítač z této dvojice vybaven jiným operačnímsystémem (ETS PharLap a WIN NT) a takéjiným programovým vybavením. Vnější odezvaobou počítačových programů musí být v taktučinnosti zařízení stejná (200 ms), programyjsou vytvořeny podle společného zadání dvěmarůznými pracovními týmy.IT struktura a komunikaceS bezpečným jádrem zařízení komunikuje tzv.zadávací úroveň. Její terminály jsou opět nabázi průmyslových PC. Počítače jádra komunikujímezi sebou a s počítači zadávací úrovněprostřednictvím firemního (AŽD) komunikačníhoprotokolu ETMNET, který je postaven nazákladě komunikačního systému Ethernet IPX.Komunikační prostředky pro místní i dálkovoukomunikaci jsou komerční. Pro dostatečnézajištění bezpečnosti se používají vyhrazenépřenosové prostředky.Průmyslové počítače jsou sestaveny jakz komerčních dílů, tak z dílů speciálně vyvinutýchpro dané použití. Řídicí část dále komunikujes částí výkonnou, jejíž hlavní úloha spočíváv ovládání reléového interface (bezpečnéovládání výstupů a bezpečné načítání indikací).Komunikace je realizována dvěma komunikačnímilinkami RS 485 s vlastním komunikačnímprotokolem PENET. Samotná komunikace probíhájako asynchronní s komunikační rychlostí62,5 Kb/s. Výkonná část pracuje opět v systému2 ze 2 a je tvořena speciálním firemním (AŽD)hardwarem, který se skládá z dvojice 8bitovýchpočítačů a dalších obvodů. Pomocí speciálníchmodemů lze výkonnou část oddálit až o desítkykilometrů od jádra systému. Této vlastnostise využívá na vedlejších tratích k efektivnímuřízení více železničních stanic z jednoho centra.Ing. Vladimír Novákvedoucí technického odboruREPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007 17


KALEIDOSKOPVítězné družstvo turnaje v malé kopané z Olomouce9. ročník sportovních her v Zadní TřebaniSportovní turnaj „O pohár generálního ředitele AŽD Praha s.r.o.“ se konal letos již podeváté na osvědčeném místěv Zadní Třebani v termínu 22.– 24. června. Této tradiční sportovní akce se zúčastnila družstva Olomouce, DTIPraha, RSP-VZP Praha, ZTE, VZ Brno. .Poprvé byl odehrán turnaj v malé kopané. Bezkonkurenčněnejlepší bylo zkušené mužstvoOlomouce, druhé místo obsadili několikanásobnívítězové z let minulých: RSP-VZP, třetímísto patřilo DTI Praha. Nejlepším střelcemturnaje se stal pan Jílek z družstva vítězů.Paralelně s malou kopanou se uskutečnili turnaj v odbíjené, který proběhl bez velkýchpřekvapení. Nutno říci, že po velmi dobrýchvýkonech zvítězilo družstvo RSP, druhé bylodružstvo Olomouce, třetí VZ Brno. Na tomtomístě je třeba poznamenat, že za výraznépomoci naší společnosti bylo zrekonstruovánodruhé hřiště na odbíjenou, takže příští rokbude možno turnaj odehrát na dvou hřištích.V neděli 24. června se uskutečnil turnaj v nohejbalu.Vzhledem k velkému počtu účastníků bylopřikročeno k přísné kvalifikaci do finálové sku-Turnaj v nohejbalu – skupina ATurnaj v nohejbalu – skupina BDTI II VZB I ZTE II Skóre Body PořadíZTE I DTI I Olomouc II Skóre Body PořadíDTI II 0:2 1:1 1:3 1* 2.ZTE I 2:0 1:1 3:1 3 1.VZB I 2:0 2:0 4:0 4 1.DTI I 0:2 1:1 1:3 1 3.ZTE II 1:1 0:2 1:3 1* 3.Olomouc II 1:1 1:1 2:2 2 2.* O pořadí rozhodl dosažený poměr míčů v jednotlivých setech.18REPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007


KALEIDOSKOPTurnaj v nohejbalu – skupina CTurnaj v nohejbalu – fináleVZP VZB II Olomouc I Skóre Body PořadíZTE I VZP VZB I Skóre Body PořadíVZP 2:0 1:1 3:1 3* 1.ZTE I 2:0 2:0 4:0 4 1.VZB II 0:2 0:2 0:4 0 3.VZP 2:0 0:2 2:2 2 2.Olomouc I 1:1 2:0 3:1 3* 2.VZB I 0:2 0:2 0:4 0 3.OlomoucRSP+VZP* O pořadí rozhodl dosažený poměr míčů v jednotlivých setech.Turnaj v malé kopanéDTIPrahaVZ BRNOZTEPrahaSkóre Body PořadíRSP Olomouc VZ Brno ZTE ITurnaj v odbíjenéDTIPrahaZTE II Skóre Body PořadíRSP 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10:0 10 1.Olomouc 4:1 9:0 5:0 4:0 22:1 12 1.RSP+VZP 1:4 5:1 5:1 4:1 15:7 9 2.Olomouc 0:2 1:1 2:0 1:1 2:0 6:4 6* 2.VZ Brno 0:2 1:1 1:1 2:0 2:0 6:4 6* 3.DTI Praha 0:9 1:5 1:1 5:1 7:16 4 3.ZTE I 0:2 0:2 1:1 2:0 2:0 5:5 5 4.VZ Brno 0:5 1:5 1:1 1:1 3:12 2 4.DTIPraha0:2 1:1 0:2 0:2 2:0 3:7 3 5.ZTE Praha 0:4 1:4 1:5 1:1 3:14 1 5.ZTE II 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:10 0 6.* O pořadí rozhodl dosažený poměr míčů v jednotlivých setech.piny. Celkové pořadí si vyměnili loňští finalisté– zvítězilo družstvo ZTE, poraženým finalistou sestalo družstvo VZ Praha, na třetím místě skončilinohejbalisté VZB I. Turnaj měl vysokou sportovníúroveň, kterou ocenili všichni přihlížející.Lze říci, že celý turnaj proběhl ve velmi přátelskéatmosféře, a to jak na sportovištích, taki v ostatních prostorách. Jistě k tomu přispělai skutečnost, že nedošlo k žádnému zranění.Turnaj byl ukončen v neděli 24. červnapo obědě slavnostním vyhlášením vítězů zaúčasti generálního ředitele AŽD Praha s.r.o.ing. Zdeňka Chrdleho. Výsledky turnaje dokumentujítabulky z jednotlivých soutěží a celkovouatmosféru několik připojených snímků.Nezbývá tedy již nic jiného než zkontrolovata připravit sportovní výstroj a výzbroj a těšit sena příští, jubilejní desátý ročník turnaje.Ing. František Klimenthlavní pořadatel a organizátorREPORTÉR AŽD PRAHA PODZIM 2007 19


ZVEME VÁS NA KONFERENCIModerní zabezpečovací, řídicía telekomunikační technika na tratích ČRjako součást evropského železničního systémukonanou pod záštitouministra dopravy ČRIng. Aleše Řebíčkaa hejtmana Jihočeského krajeRNDr. Jana Zahradníka.Více informací na www.cd.cz/tucd.6.–8. listopadu 2007Kulturní centrum BazilikaPražská 1247/24České Budějovice

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!