Výroční zpráva 2009 - Česká správa sociálního zabezpečení

cssz.cz

Výroční zpráva 2009 - Česká správa sociálního zabezpečení

Výroční zpráva 2009


Výroční zpráva 2009


Obsah5610182436404448Klíčová data za rok 2009ÚvodemÚvodní slovo ministra práce a sociálních věcí, úvodní slovo ústředníředitelky České správy sociálního zabezpečeníProfil ČSSZÚloha a působnost, organizační uspořádáníZaměstnanciPočet a věková struktura zaměstnanců, kvalifikační strukturaa vzdělávání, jazykové znalosti, pracovní poměry a platHlavní činnostiVýběr pojistného na sociální zabezpečení, kontroly zaměstnavatelů,správa pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, rozhodovánío dávkách důchodového pojištění a jejich výplata, důchody vyplácenédo zahraničí, výplata dávek nemocenského pojištění, kontrolydodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců, lékařskáposudková služba, odškodňování podle zvláštních předpisů, informováníklientů o jejich důchodových nárocích, příprava na zásadnílegislativní změny v oblasti sociálního pojištěníHospodařeníPříjmy, výdaje, provozní výdaje, majetekZahraniční vztahyEvropská unie, mezinárodní projekty, mezinárodní smlouvy,spolupráce se zahraničními institucemiInformační a komunikační technologieRozvoj Integrovaného informačního systému ČSSZ, e - Podání,Integrovaný operační program v oblasti IKT ČSSZVztahy s veřejnostíPoskytování informací, webové stránky, ediční činnost, úředníhodiny, kontaktyČSSZ - Výroční zpráva 2009


Klíčová data za rok 2009Klíčová data za rok 2009Zaměstnanci 8 906Klienti 8 172 069z tohozaměstnanců 4 155 026komunikujících zaměstnavatelů 267 387osob samostatně výdělečně činných 955 659důchodců* 2 790 391občanů dobrovolně důchodově pojištěných 3 606Vyplácené důchody 3 477 926Vyřízené nové žádosti o důchod 254 192Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení vč. dobrovolnéhopojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti337 746 mil. KčVýdaje na dávky důchodového pojištění331 705 mil. KčVýdaje na dávky nemocenského pojištění26 033 mil. KčÚspěšnost výběru pojistného po očištění o nedobytné pohledávky 98,40 %Úkony spojené s EU 208 789Země, do kterých ČSSZ vyplácí důchody 84Informativní osobní listy důchodového pojištění poslané klientům 152 609Posudky vypracované LPS ČSSZ 307 038Přijatá e - Podání 2 310 546Přijaté elektronicky podané dokumenty 7 108 646* důchody vyplácené v ČR, tj. bez výplat do cizinyČSSZ - Výroční zpráva 2009


Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcíČeská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má za seboudalší rok. Rok, který se nesl ve znamení světové hospodářskékrize a s ní spojenou rostoucí nezaměstnaností.ČSSZ v daném období musela mimo jiné reagovat na přijetíúsporného balíčku a realizovat řadu dalších změn. Finančníopatření vedoucí k jiné konstrukci dávek se týkalanemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného,ale také sociálního pojištění. Kromě toho začalaČSSZ od 1. 1. 2009 provádět nemocenské pojištění i profirmy s více než 25 zaměstnanci. To vše si vyžádalo personálnía organizační změny - např. se podařilo prosadit,že oblast nemocenského pojištění v ČSSZ posílilo 448nových zaměstnanců - se záměrem co nejvíc eliminovatmožné negativní dopady na občany České republiky.Jednou z priorit ČSSZ také bylo a stále je snižování administrativnízátěže osob samostatně výdělečně činných.Od 1. 1. 2009 se proto zjednodušila ohlašovací povinnost.A v rámci protikrizových opatření Ministerstvapráce a sociálních věcí (MPSV) se rovněž snížila pojistnásazba pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvekna státní politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatelé.Opatření mělo dva důvody: zavedení platbynáhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnostia novelu zákona č. 589/1992 Sb. Kromě toho mohli zaměstnavateléod 1. 8. 2009 do konce roku 2009 uplatnitslevu na pojistném.


ÚvodemZměnu legislativy zaznamenaly i důchody. V rámci důchodovéreformy se dále zvyšuje věková hranice pro odchoddo penze a prodloužila se doba pojištění potřebnápro nárok na starobní důchod. V roce 2009 se rovněž připravovaltřístupňový systém invalidity, účinný od ledna2010. MPSV na změně invalidních důchodů spolupracovalos odborníky z České lékařské společnosti Jana EvangelistyPurkyně tak, aby změny v posuzování invalidityodpovídaly pokrokům v medicíně. Dalším výrazným tématembyla valorizace důchodů, kterou jsem se snažilprosadit. Bohužel nakonec musela ustoupit úsporám vestátním rozpočtu.Výrazným tématem přelomu roku 2009–2010 byla taképlatba pojistného za 1. pololetí roku 2007. Přesnějiotázka, zda v daném období měli zaměstnavatelé povinnostodvádět pojistné na sociální pojištění do státníhorozpočtu. Nakonec Nejvyšší správní soud rozhodl, že tatopovinnost existovala vždy. K dané věci by nikdy nedošlo,pokud by zákony nebyly schvalovány příliš rychlea nepřehledně. Vše bohužel vedlo k další administrativnízátěži ČSSZ a jsem rád, že se ji daří zvládnout.Je zřejmé, že se v roce 2009 odehrála řada zásadníchzměn. MPSV i ČSSZ se o nich snažilo klienty informovatvšemi dostupnými prostředky. Za všechny bych rád zmínilnapříklad nové Call centrum ČSSZ, v němž veřejnostmůže získat potřebné informace o nemocenském pojištění.Vyšly rovněž informační publikace a letáky. Koncemroku 2009 to byla například „Příručka nezaměstnanéhov roce 2010“, kterou vydalo MPSV a která navázala nadřívější úspěšné a veřejností vyhledávané publikace ČSSZs názvy „Příručka budoucího důchodce“ a „Příručka OSVČpro oblast sociálního pojištění“.Se všemi novinkami roku 2009 se ČSSZ snažilavyrovnat tak, aby se co nejméně dotklyjejích klientů. Tak, aby i nadále byla největšífinančně správní organizací České republiky,která efektivně využívá moderní informačnítechnologie třetího tisíciletí.Rád bych za veškeré úsilí a každodennímravenčí práci poděkoval vedení ČSSZ,v čele s ústřední ředitelkou JUDr. BoženouMichálkovou, i všem zaměstnancům ústředía okresních správ sociálního zabezpečení.Do dalších let bych pak chtěl celému týmuČeské správy sociálního zabezpečení popřáthodně energie.JUDr. Petr Šimerkaministr práce a sociálních věcí


Úvodní slovo ústřední ředitelkyČeské správy sociálního zabezpečeníČeská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)bilancuje již 19. rok své novodobé historie.Jaký byl, co přinesl a v čem se odlišoval odpředcházejících? Jeho charakter se nesl v duchuněkolika zásadních legislativních změn.Ať už plánovaných nebo vyvolaných vývojemekonomické krize. ČSSZ je spolu se všemi svýmizaměstnanci zdárně uvedla a zapracovalado praxe. Kdybych měla tedy rok 2009 popsatjedním slovem, pak byl určitě pestrý.K prioritním úkolům ČSSZ patří výběr pojistnéhona sociální zabezpečení. Zahrnuje pojistnéna důchodové pojištění, pojistné na nemocensképojištění a příspěvek na státní politikuzaměstnanosti. Úspěšnost výběru, v hospodářskyobtížném roce, dosáhla 98,40 %. Když porovnámtoto procento s údaji z minulých let, jeo několik desetin nižší. Ekonomická krize, kteránáhle zasáhla velkou část světového hospodářství,se dotkla také České republiky. Reakcena sebe nenechaly dlouho čekat. Od 1. 8. 2009umožnila novela zákona o pojistném na sociálnízabezpečení uplatňovat slevy pro zaměst-


Úvodemnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státnípolitiku zaměstnanosti. Jejich cílem bylo zlevnit náklady na pracovnísílu, a tím přispět k udržení zaměstnanosti v rámci protikrizovýchekonomických opatření vlády. Vliv na výběr pojistného měla i vysokámíra nezaměstnanosti a pokles počtu podnikatelských subjektů.V roce 2009 vybrala ČSSZ na pojistném na důchodové pojištění vícenež 300 miliard korun a na pojistném na nemocenské pojištění přes23 miliard korun. Na dávkách důchodového pojištění pak vyplatila331 miliard korun a na dávkách nemocenského pojištění celkem 26miliard korun.Pokud jde o nemocenské pojištění, soustředila se ČSSZ na realizacizcela nové legislativní úpravy systému nemocenského pojištění zavedenés účinností od 1. 1. 2009 novým zákonem o nemocenském pojištění.Konkrétně to znamenalo, že OSSZ od roku 2009 zabezpečujínemocenské pojištění nejen zaměstnancům tzv. malých organizacído 25 zaměstnanců a pojištěným osobám samostatně výdělečněčinným jako v předcházejících letech, ale i všem ostatním zaměstnancům,tedy více než 4 milionům zaměstnanců. Dávky nemocenskéhopojištění vyplatily OSSZ zaměstnancům v téměř 2 milionech500 tisících případech a celkové výdaje na dávky nemocenskéhopojištění v roce 2009 byly 26 miliard Kč.V oblasti důchodového pojištění patřila příprava na provádění zákonač. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém pojištění,mezi prioritní úkoly ČSSZ. Tímto zákonem se významně upravujízákladní podmínky pro nárok na dávky důchodového pojištění i parametrypro jejich výpočet v rámci I. etapy důchodové reformy.Neméně důležitá byla soustředěnost ČSSZ na zavedení institutunámitkového řízení. Představuje dvoustupňové správní řízení i přirozhodování o dávkách důchodového pojištění.V polovině roku došlo k převedení lékařské posudkové služby (LPS)z úřadů práce zpět na ČSSZ a její sloučení s LPS ČSSZ. Očekávanýplynulý průběh transformace LPS se naplnil. Kontinuitu v posuzovánízdravotního stavu občanů ČR změna nepřerušila.Mnoho aktivit ČSSZ souviselo také s realizací projektů, pro kteréČSSZ získala prostředky z fondů EU. Vždyť ČSSZ patřila k prvním orgánůmstátní správy, který takovéto projekty zpracoval a předložil.V roce 2009 ČSSZ úspěšně realizovala pět twinningových projektůz programu Transition Facility, jejichž cílem bylo posílení adminis-trativních kapacit úřadu, konzultacevýkladu a aplikace ustanovení novýchnařízení EU v souladu s vnitrostátnímiprávními předpisy, proškolení odborníkůa doporučení vhodných postupův souladu s praxí EU.Každé nové období je stejně náročnéjako to předcházející. Mám-li stručněshrnout úkoly, které jsou dlouhodoběpřed ČSSZ, týkají se zrychlení a zvýšeníkvality služeb cestou klientských center,odbourávání zbytečné administrativy,přechodu od papírové k elektronickékomunikaci a s tím spojenécentralizaci dat.Výsledky další práce celé organizacezávisí na pracovním nasazení zaměstnancůČSSZ. Dovolte mi proto v závěrupoděkovat všem zaměstnancůma spolupracovníkům za dosavadníkaždodenní práci, plnění vytčenýchcílů i nezbytný optimismus.JUDr. Božena Michálkováústřední ředitelka ČSSZ


Profil ČSSZpopulaci ČR. Do státního rozpočtu ČSSZ přispívá více nežjednou třetinou příjmů, a to výběrem pojistného na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)je největší a zcela výjimečnou finančněsprávní institucí státní správy ČR s celkovýmročním objemem příjmů a výdajů vevýši téměř 704 miliard Kč.Spravuje záležitosti více než 8 milionů172 tisíc klientů, z toho jsou více než 2 miliony790 tisíc důchodců. ČSSZ vyplácí více než3 miliony 477 tisíc důchodů.ČSSZ sama či prostřednictvím zaměstnavatelezajišťuje výplatu nemocenského,peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacíhopříspěvku v těhotenství a mateřstvía ošetřovného pro prakticky celou pracujícíPodle koordinačních nařízení EU je ČSSZ styčným orgánema kompetentní institucí vůči zahraničním institucím propeněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a posuzovánípříslušnosti k právním předpisům.Součástí ČSSZ je i lékařská posudková služba (LPS), která posuzujezdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účelynemocenského a důchodového pojištění. Provádí také kontroluposuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímilékaři.Jako organizační složka státu je ČSSZ podřízena Ministerstvupráce a sociálních věcí ČR (MPSV). V čele ČSSZ je ústředníředitelka JUDr. Božena Michálková.Organizační útvary přímo řízené ústřední ředitelkouÚsek ekonomicko-správníÚstředí ČSSZÚsek sociálního pojištěníÚsek provádění důchodového pojištěníÚstřední ředitelka ČSSZÚsek informačních a komunikačních technologiíÚsek lékařské posudkové službyPracoviště ČSSZOkresní správy sociálníhozabezpečeníPražská správasociálního zabezpečeníÚzemní pracoviště PSSZČSSZ - Výroční zpráva 200911


Ústřední ředitelka ČSSZJUDr. Božena MICHÁLKOVÁNáměstek ústřední ředitelky ČSSZIng. Jan ŠRANKPosláníOrganizace ČSSZ„ČSSZ je moderní úřad, nositel sociálníhopojištění, jenž efektivně funguje způsobem,který odpovídá moderním technologiíminformační společnosti třetího tisíciletí a jeprodchnut výlučnou orientací na vytvořenímaximální hodnoty pro klienta, a tím dosaženíco nejvyššího splnění jeho očekávání a conejvyšší míry jeho spokojenosti.“Česká správa sociálního zabezpečení se skládá z ústředíČSSZ, pracovišť ČSSZ, okresních správ sociálníhozabezpečení (OSSZ), Pražské správy sociálního zabezpečení(PSSZ) a Městské správy sociálního zabezpečeníBrno (MSSZ). Služby veřejnosti poskytuje celkem97 pracovišť ČSSZ.12ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Vrchní ředitelé ČSSZIng. Martin KOTT, MBAvrchní ředitel úseku ekonomicko-správního(ve funkci od 13. 1. 2009)JUDr. Eliška VOLFOVÁvrchní ředitelka úseku prováděnídůchodového pojištěníIng. Vladimír FANTAvrchní ředitel úseku informačnícha komunikačních technologiíMUDr. Jiřina RAMIANOVÁvrchní ředitelka úseku lékařské posudkové služby(ve funkci od 1. 4. 2009)Ředitelé/Vedoucí útvarů přímo řízenýchústřední ředitelkou ČSSZMgr. Pavel KROUTILvedoucí oddělení sekretariátu ústřední ředitelky ČSSZIng. Jiří DEMEŠředitel odboru bezpečnostní politikyIng. Zdeněk JOSKAředitel odboru interního auditu, kontroly a stížnostíIng. Jiří KUDLÍKředitel odboru evropské koordinacea mezinárodních stykůMgr. Kamil VAŘEKAředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí(ve funkci od 14. 4. 2009)PaedDr. Miluše HÁJKOVÁředitelka odboru personálníhoČSSZ - Výroční zpráva 200913


Ředitelé pracovišť ČSSZPracoviště ČSSZ BrnoŘeditel PhDr. Miroslav VOTÝPKAMSSZ BrnoMěstská správa sociálního zabezpečení - ředitel JUDr. Jan StavinohaÚP MSSZ Brno II – vedoucí Hana ManhalterováÚP MSSZ Brno III – vedoucí JUDr. Ludmila SmejkalováJihomoravský krajOSSZ Blansko – ředitelka JUDr. Libuše SvěrákováOSSZ Brno-venkov – ředitelka JUDr. Dana PištělkováOSSZ Břeclav – ředitelka Ing. Zlatuše MáčelováOSSZ Hodonín – ředitelka Ing. Eva MilošováOSSZ Vyškov – ředitel Mgr. Ivo RotreklOSSZ Znojmo – ředitel JUDr. Radoslav KrausKraj VysočinaOSSZ Jihlava – ředitel Bc. Lubomír ObůrkaOSSZ Havlíčkův Brod – ředitel Ing. Josef ZadinaOSSZ Pelhřimov – ředitelka JUDr. Libuše PavlíčkováOSSZ Třebíč – ředitel JUDr. Zdeněk NováčekOSSZ Žďár nad Sázavou – ředitel Mgr. Miroslav LučkaZlínský krajOSSZ Zlín – ředitel PhDr. Petr ŠpačekOSSZ Kroměříž – ředitel Ing. Jaroslav Klusák (ve funkci od 1. 8. 2009),ředitelka Bc. Eva Nováková (ve funkci do 31. 7. 2009)OSSZ Uherské Hradiště – ředitelka Bc. Ludmila HrabcováOSSZ Vsetín – ředitel JUDr. Rostislav LucbauerPracoviště ČSSZ České BudějoviceŘeditel doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D.Jihočeský krajOSSZ České Budějovice – ředitelka JUDr. Miluše StehlíkováOSSZ Český Krumlov – ředitelka Ing. Marie BedliváOSSZ Jindřichův Hradec – ředitel Mgr. Josef ČechOSSZ Písek – ředitelka JUDr. Jaroslava PitulováOSSZ Prachatice – ředitel PhDr. Zdeněk AlbrechtOSSZ Strakonice – ředitel Ing. Karel ChodOSSZ Tábor – ředitelka JUDr. Marcela Vašková14ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Pracoviště ČSSZ Hradec KrálovéŘeditel Mgr. Karel BAUERKrálovéhradecký krajOSSZ Hradec Králové – ředitelka JUDr. Iveta CibrikováOSSZ Jičín – ředitel Ing. Jiří BílekOSSZ Náchod – ředitel Ing. Pavel SobotkaOSSZ Rychnov nad Kněžnou – ředitelka Ing. Dana WirtováOSSZ Trutnov – ředitelka Ing. Daniela ProkešováPardubický krajOSSZ Chrudim – ředitelka Ing. Blanka Urválková(ve funkci do 18. 12. 2009)OSSZ Pardubice – ředitel Mgr. Václav KličkaOSSZ Svitavy – ředitelka Ing. Jaroslava MüllerováOSSZ Ústí nad Orlicí – ředitelka JUDr. Olga Počtýnská(ve funkci do 1. 10. 2009)Pracoviště ČSSZ OstravaŘeditelka Ing. Jana MIKLASOVÁ (ve funkci od 1. 4. 2009)Ředitel JUDr. Milan KEKA (ve funkci do 21. 1. 2009)Moravskoslezský krajOSSZ Bruntál – ředitelka Ing. Věra TesolinováOSSZ Frýdek-Místek – ředitelka Ing. Ludmila Babišová, Ph.D.OSSZ Karviná – ředitel JUDr. Martin NogolOSSZ Nový Jičín – ředitel JUDr. Jaroslav JuříkOSSZ Opava – ředitelka Bc. Ing. Margarita DrastíkováOSSZ Ostrava – ředitel Ing. Michal ZtratilOlomoucký krajOSSZ Jeseník – ředitel Ing. Vítězslav MacekOSSZ Olomouc – ředitelka Ing. Alena ŠmotkováOSSZ Prostějov – ředitelka Mgr. Zita PopelářováOSSZ Přerov – ředitel Jaroslav PospíšilOSSZ Šumperk – ředitelka Ing. Ľubica SemerádováČSSZ - Výroční zpráva 200915


Pracoviště ČSSZ PlzeňŘeditel PaedDr. Zdeněk TORPlzeňský krajOSSZ Plzeň-jih – ředitel Milan VykoupilOSSZ Domažlice – ředitel Ing. Jindřich KohoutOSSZ Klatovy – ředitelka Ing. Jana TomanováOSSZ Plzeň-město – ředitel Ing. Antonín VacíkOSSZ Plzeň-sever – ředitel PhDr. Jiří HalaOSSZ Rokycany – ředitel Ing. Luboš KoubíkOSSZ Tachov – ředitelka Ing. Lýdie RegecováKarlovarský krajOSSZ Karlovy Vary – ředitel Ladislav PeňázOSSZ Cheb – ředitel Ing. Leopold PísekOSSZ Sokolov – ředitelka Bc. Janka GajewskáPracoviště ČSSZ Střední ČechyŘeditel Ing. Karel PERLÍKStředočeský krajOSSZ Benešov – ředitel Ing. Petr StankaOSSZ Beroun – ředitel JUDr. Václav KlímaOSSZ Kladno – ředitelka Ing. Alena PrajzlerováOSSZ Kolín – ředitelka Ing. Ivana TlučhořováOSSZ Kutná Hora – ředitel Ing. Robert VelickýOSSZ Mělník – ředitelka Ing. Marie PechováOSSZ Mladá Boleslav – ředitelka Ing. Jana FronkováOSSZ Nymburk – ředitelka Mgr. Ivanka SoučkováOSSZ Praha-východ – ředitel Mgr. Pavel NikodýmOSSZ Praha-západ – ředitelka Bc. Ilona ŠrotýřováOSSZ Příbram – ředitel Ing. Ladislav RůžičkaOSSZ Rakovník – ředitelka PhDr. Hana Kronichová16ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Pracoviště ČSSZ Ústí nad LabemŘeditelka Ing. Zuzana KRUPIČKOVÁÚstecký krajOSSZ Děčín – ředitel Ing. Jiří ŘezáčOSSZ Chomutov – ředitel Mgr. Marek BergmanOSSZ Litoměřice – ředitelka Věra KalousováOSSZ Louny – ředitel Ing. Petr BurdychOSSZ Most – ředitelka Ing. Ivana HenžlováOSSZ Teplice – ředitel JUDr. Jiří BudekOSSZ Ústí nad Labem – ředitelka Ing. Dana HladěnováLiberecký krajOSSZ Česká Lípa – ředitelka Ing. Dana PospíšilováOSSZ Jablonec nad Nisou – ředitel Ing. Martin ŠámalOSSZ Liberec – ředitel Ing. Oto ChuchlíkOSSZ Semily – ředitelka Ing. Jaroslava KrausováPražská správa sociálního zabezpečeníŘeditel Ing. Jiří SVOBODA (ve funkci od 1. 9. 2009)Ředitel JUDr. Tomáš HEJKAL (ve funkci do 1. 6. 2009)ÚP PSSZ Praha 1 – vedoucí RSDr. Gabriela HrušíkováÚP PSSZ Praha 2 – vedoucí RNDr. Petr ParisÚP PSSZ Praha 3 – vedoucí Ing. Miroslav FeřtekÚP PSSZ Praha 4 – vedoucí Ing. Miroslav NovákÚP PSSZ Praha 4-Jižní Město – vedoucí Mgr. Jarmila BičanikováÚP PSSZ Praha 5 – vedoucí Ing. Zuzana VittvarováÚP PSSZ Praha 5-Jihozápadní Město – vedoucí Ing. Vladimír DerflerÚP PSSZ Praha 8 – vedoucí Ing. Vladimír Krejčí (ve funkci od 10. 9. 2009),vedoucí Ing. Květoslava Cimlerová (ve funkci do 8. 6. 2009)ÚP PSSZ Praha 9 Bohušovická – vedoucí Ing. Jana JirouškováÚP PSSZ Praha 9 Sokolovská – vedoucí Mgr. Miroslav DoležalÚP PSSZ Praha 10 – vedoucí Ing. Alena VojtěchovskáČSSZ - Výroční zpráva 200917


ZaměstnanciPočet a věková struktura zaměstnancůK 31. 12. 2009 pracovalo v ČSSZ celkem 8 906 zaměstnanců.Převažovaly ženy, a to i ve vedoucíchpozicích. Jejich podíl činil 88,33 %.Stejně jako v předchozích letech nedošlo ve věkovéstruktuře zaměstnanců ČSSZ k velkým změnám. Vesrovnání s rokem 2008 došlo k mírnému nárůstučetnosti ve věkových kategoriích do 20 let a 21–30 let,v každé zhruba o 1 %, naopak poklesl podíl zaměstnancův kategorii 51–61 let téměř o 2 %. Zatímcov minulých letech byl v těchto věkových skupináchtrend spíše opačný, lze v roce 2009 hovořit o změněk lepšímu a začátku stabilizace podílu zaměstnancůdo 30 let. I nadále je nejsilnější věkovou skupinoukategorie 51–60 let (29,8 %). Přerušením nepříznivéhovývoje z minulých let je také jednoznačný poklespodílu zaměstnanců ve věkové skupině nad 50 letz 37,4 % k 31. 12. 2008 na 35,7 % k 31. 12. 2009,kteří se v perspektivě 10 let posunou do postproduktivníhověkového pásma.ČSSZ - Výroční zpráva 200919


Kvalifikační struktura a vzděláváníKvalifikační struktura zůstává ve srovnání s rokem2008 téměř neměnná. Pozitivní je nárůst(o 1,2 %) v kategorii vysokoškolsky vzdělanýchzaměstnanců - důvodem může být poměrněvysoký počet zaměstnanců, kteří si zvyšují kvalifikacistudiem bakalářských a magisterskýchprogramů vysokých škol. Stále převažuje dlouhodoběstabilní podíl středoškoláků (70,4 %).Vzhledem k systemizaci ČSSZ a struktuře vykonávanýchčinností je žádoucí i nadále tentopodíl udržovat a posilovat.Přetrvávajícím problémem zůstává vysoký početvýjimek ze vzdělání ve smyslu § 3 odst. 3nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to předevšímu středoškoláků zařazených do tříd, kde jepožadováno vyšší odborné nebo vysokoškolskévzdělání. Na ústředí je těchto výjimek více než200, na pracovištích ČSSZ téměř 400. Čtyřletálhůta pro výjimečné zařazení do platové třídy,pro které zaměstnanec neplní vzdělání, vypršíve většině případů 31. 12. 2010.Celoživotní vzdělávání je v ČSSZ již řadulet považováno za nejdůležitější součástpersonální strategie. Je zaměřeno najednotlivé skupiny pracovníků v souladus pravidly vzdělávání zaměstnanců vesprávních úřadech a usiluje předevšímo rozvoj klíčových kompetencí jednotlivýchskupin.Vzdělávací programy v průběhu roku 2009 byly ve většiněpřípadů zajišťovány vlastním lektorským sboremz řad odborných zaměstnanců jak ústředí ČSSZ, tak pracovišťČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ. Byly zaměřeny na proškolovánízaměstnanců v souvislosti s legislativnímizměnami v oblasti nemocenského pojištění od 1. 1. 2009a implementací parametrických změn od 1. 1. 2010.V souvislosti s přípravou na změny související sezákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonecha autorizované konverzi dokumentů, bylo celkem290 zaměstnanců proškoleno k datovým schránkámpro práci s formátem PDF. Lektorsky byla tato školenízajištěna zaměstnanci ústředí ČSSZ.Noví zaměstnanci, případně zaměstnanci nově zařazenína příslušnou odbornou agendu, získávají základní teoretickéznalosti v kurzech elektronického vzdělávánísamostudiem. Další proškolování v oblastech důchodovéhopojištění, nemocenského pojištění, agendy OSVČ,výběru pojistného a kontrolní činnosti bylo realizovánoformou pracovních porad a metodických seminářů.Tyto vzdělávací akce probíhají ve výukových střediscíchv Karlových Varech, v Křešicích a v Kroměříži.Obsahové zaměření kurzů a přednáškovou činnostzabezpečují lektoři odborných agend regionů ve spoluprácis metodiky ústředí ČSSZ. Aktivní lektorský sborČSSZ tvoří 172 erudovaných odborníků, kteří se taképodílí na soustavné aktualizaci prezenčních i elektronickýchkurzů při každé legislativní změně.V průběhu roku 2009 se ve výukovém středisku v KarlovýchVarech uskutečnilo 70 akcí a proškoleno bylo2 823 zaměstnanců ČSSZ. Jednalo se například o školeník parametrickým změnám pro zaměstnance odborurozhodování o dávkách důchodového pojištění, školeník novým programovým aplikacím pro lékařskou posudkovouslužbu, školení zaměstnanců účtáren a pro intenzivníjazykové kurzy. Další odborná školení a poradyprobíhaly také ve středisku v Kroměříži a v Křešicích.Zde se celkem 89 akcí zúčastnilo 1 382 zaměstnanců.20ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Pro deset zaměstnankyň nově otevřeného Call centra prooblast nemocenského pojištění v OSSZ Zlín bylo uspořádánodvoudenní školení telefonických dovedností. Pro 14 zaměstnancůoddělení poskytování informací v oblasti důchodovéhopojištění ústředí ČSSZ byl uspořádán třídennítréninkový program Jednání s klientem a zvládání stresu.Dle schváleného plánu manažerského vzdělávání bylrealizován vzdělávací blok Systém řízení výkonu, včetněworkshopů, kterého se zúčastnili vrchní ředitelé, ředitelépracovišť ČSSZ, ředitelé OSSZ, PSSZ, MSSZ a vybraní řediteléodborů ústředí.Ředitelé pracovišť ČSSZ absolvovali v červnu 2009 dvoudenníAktualizační právní blok zajišťovaný lektory Právnickéfakulty Univerzity Karlovy (PF UK) v Praze, zaměřenýna občanské, obchodní a pracovní právo a změny v těchtooblastech práva.K posílení manažerských schopností byl pro deset vedoucíchzaměstnanců PSSZ realizován dvoudenní tréninkovýprogram Profesionální vedoucí.V únoru 2009 úspěšně ukončilo 30 zaměstnanců druhý běhspecializačního kurzu Evropské a mezinárodní právo sociálníhozabezpečení pro zaměstnance ČSSZ, realizovanéhove spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackéhov Olomouci. V říjnu 2009 zahájilo 30 zaměstnanců studiumtřetího běhu tohoto specializačního kurzu. Kurz v rozsahu34 vyučovacích hodin probíhá ve dvou třídenních soustředěníchse zaměřením na evropské a mezinárodní sociálníprávo, evropské pracovní právo, mezinárodní právo veřejnéa evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení.Pro absolventy čtvrtého běhu specializačníhokurzu z let 2005/2006 připravilo ústředíČSSZ ve spolupráci s PF UK v Praze v červnu2009 dvoudenní aktualizační kurz, který bylzaměřen na výklad, novinky a změny v oblastipracovního, obchodního a občanskéhopráva. Kurzu se zúčastnilo 16 absolventů.V červnu 2009 celkem 29 zaměstnancůukončilo již sedmý běh dvousemestrálníhospecializačního kurzu pro zaměstnance ČSSZzaměřeného na správní, občanské, obchodní,pracovní a trestní právo na PF UK v Praze. Prodalších 30 zaměstnanců byl zahájen osmýběh tohoto specializačního kurzu.V Institutu státní správy (ISS) bylo v roce2009 proškoleno celkem 497 zaměstnancůČSSZ. Sedm zaměstnanců absolvovalo kurzzákladní přípravy lektorů státní správy. Jazykovécentrum ISS navštěvovali 4 zaměstnanciústředí ČSSZ (jazykový konverzační kurzangličtiny). Vstupní vzdělávání následnéabsolvovalo 109 zaměstnanců ČSSZ.Ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců přispěloi studium na státních a soukromých vysokýchškolách. V roce 2009 zahájilo studiumv bakalářských a magisterských studijníchprogramech 90 zaměstnanců ČSSZ. Studiumna vyšších odborných školách zahájilo14 zaměstnanců a středoškolské studium6 zaměstnankyň.ČSSZ - Výroční zpráva 200921


Součástí odborné přípravy zaměstnanců bylai další aktualizační školení u externích firem,zaměřená zejména na novely zákonných noremve všech oblastech činnosti ČSSZ (jednotnéúčetnictví státu, zákon o veřejných zakázkách,datové schránky, analýza rizik, školení řidičů,čerpání prostředků z evropských strukturálníchfondů). Pro 506 zaměstnanců ústředí ČSSZbylo zajištěno 121 školicích akcí.V roce 2009 byl zajištěn přístup k elektronickýmkurzům pro všechny zaměstnance ČSSZ(výjimku tvoří zaměstnanci vykonávající pouzepomocné nebo manuální práce). Po celéobdobí byl výukový systém stabilní a vzdělávacímoduly byly pro zaměstnance neustálepřístupné.V prvním pololetí roku 2009 proběhly workshopy vedoucíchzaměstnanců zařazených do pilotního projektuk implementaci systému řízení výkonu a k přípravěhodnoticího pohovoru. Nově se stávají součástí hodnoticíchkriterií měřitelné klíčové ukazatele výkonu (KPI),čímž dochází k úpravám v nastaveném systému hodnocenízaměstnanců ČSSZ. Pro podporu jednotné a správnérealizace procesu hodnocení probíhala přípravazpracování elektronického kurzu, který umožní širokémuokruhu zaměstnanců seznámit se s principy a metodikousystému hodnocení.V průběhu roku 2009 byly programy elektronickéhovzdělávání výraznou podporou zejména pro zaměstnance,kteří se připravovali na agendy podléhající režimunámitkového řízení, nové zaměstnance Call centranemocenského pojištění, nové zaměstnance úseku LPSa zaměstnance zajišťující zpracování doručených datovýchzpráv prostřednictvím datové schránky ČSSZ dlezákona č. 300/2008 Sb.Prvořadým úkolem posledního čtvrtletí bylo zajištěníaktuálnosti všech elektronických kurzů, zejménav souvislosti s implementací parametrických změn od1. 1. 2010, kdy se legislativní úpravy promítly do všechkurzů odborných agend.Systém automatického přenosu dat mezi HR SAP a řídicímsystémem elektronického vzdělávání (LLS) bylupraven v souvislosti s realizovanými změnami v organizačnístruktuře ČSSZ.Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2009Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Podíl v %Základní 6 139 145 1,6Vyučen 112 447 559 6,3Úplné střední odborné 381 5 884 6 265 70,4Vyšší odborné 20 186 206 2,3Vysokoškolské 520 1 211 1 731 19,4Celkem 1 039 7 867 8 906 100,022ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Jazykové znalostiJazykové vzdělávání zaměstnanců v ČSSZbylo realizováno ve spolupráci s jazykovouškolou Caledonian School, se kterou bylauzavřena rámcová smlouva o výuce jazykůna základě výběrového řízení. Pro vybranézaměstnance ústředí ČSSZ, u nichž jejazyková vybavenost nezbytná pro výkonpracovní činnosti, byla zajišťována výukaanglického jazyka prostřednictvím pravidelnýchskupinových kurzů a individuálníchlekcí. Skupinové a individuální výukyse zúčastnilo celkem 54 zaměstnanců.Pro udržení úrovně jazykové vybavenostizaměstnanců územních organizačníchjednotek a odborných útvarů ústředí bylyve výukových střediscích ČSSZ realizoványdva běhy intenzivních jazykovýchsoustředění zaměřených na konverzaciv oblasti sociálního pojištění. Výukaproběhla celkem ve 34 skupinách pro293 zaměstnanců. Jako doplňková formajazykového vzdělávání slouží elektronickýkurz Business English, jenž si klade za cílprohlubovat jazykové dovednosti v oblastitzv. „kancelářské“ angličtiny.Pracovní poměry a platDůležitými ukazateli, které vypovídají jak o stabilitě zaměstnaneckéstruktury instituce, tak o její otevřenostia schopnosti měnit se, je sledované procento fluktuacezaměstnanců, počet nástupů a výstupů a poměr mezinimi i četnost způsobů ukončování pracovního poměru.Fluktuace v celé ČSSZ dosáhla k 31. 12. 2009 celkem9,98 %, což je ve srovnání se stavem ke konci roku 2008pokles o 3,54 %. Pokles procenta fluktuace je způsobenekonomickou situací a nárůstem nezaměstnanosti,kdy zaměstnanci nerozvazují tak často pracovní poměrvzhledem k menšímu počtu volných pracovních místna trhu práce. Pokles fluktuace je výrazný také z tohodůvodu, že v roce 2008 byla výjimečně vysoká, což bylozpůsobeno redukcí funkčních míst ČSSZ z rozhodnutíministra práce a sociálních věcí. Zatímco v roce 2008počet výstupů z pracovního poměru narostl na 1 111případů za současného poklesu počtu nástupů na 795,v roce 2009 počet výstupů opět poklesl, a to na 889případů, a počet nástupů dosáhl až 1 607 případů.Tento mimořádně vysoký počet realizovaných nástupůbyl způsoben již zmíněnou situací na trhu práce a dálesnahou ČSSZ minimalizovat počet neobsazených systemizovanýchmíst, což se do konce roku 2009 podařilo.Nejčastějším způsobem, jakým zaměstnanci končilipracovní poměr, byl § 65 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkupráce (ZP), tj. uplynutí doby, na kterou byl sjednánpracovní poměr na dobu určitou (294 případů).Dále následuje skončení pracovního poměru dohodoupodle § 49 ZP (285 případů), které v posledních třechletech vždy zaujímalo první pozici. Na třetím a čtvrtémmístě je skončení pracovního poměru ve zkušební doběpodle § 66 ZP (127 případů) a výpověď ze strany zaměstnancedle § 50 ZP (125 případů).V roce 2009 ČSSZ opět vysoce překračovala povinnýčtyřprocentní podíl zaměstnaných osob se zdravotnímznevýhodněním, celkem jich zaměstnávala 396.Průměrný plat se oproti roku 2008 zvýšil o 1 140 Kča dosáhl tak 24 044 Kč.ČSSZ - Výroční zpráva 200923


Hlavní činnostiVýběr pojistného na sociální zabezpečeníVýběr pojistného na sociální zabezpečení,jeden z hlavních úkolů ČSSZ, zahrnuje pojistnéna důchodové pojištění, pojistné nanemocenské pojištění a příspěvek na státnípolitiku zaměstnanosti. V roce 2009byla úspěšnost výběru 98,40 %.Pro objektivní vyhodnocení celkové úspěšnosti výběrupojistného na sociální zabezpečení je vhodnécelkovou úspěšnost výběru očistit o odepsanénedobytné pohledávky. Z těchto údajů vyplývá, žev roce 2004 a 2005 se hodnota úspěšnosti výběrupojistného udržuje nad 98 %, v roce 2006 se zvyšujena 99,50 %, v roce 2007 dosahuje nad 100 %a v roce 2008 klesá na 99,79 %. V roce 2009 pakhodnota úspěšnosti výběru pojistného po očištěníodepsaných nedobytných pohledávek činí98,40 %.Vývoj příjmů z pojistného celkem, předpisů pojistného celkem a úspěšnosti výběru pojistnéhood roku 2004 (v miliardách Kč)Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Příjmy z pojistného celkem 285,06 302,09 324,35 357,21 375,37 337,76Předpisy pojistného celkem 283,28 302,41 321,35 353,50 374,80 343,26Úspěšnost výběrupojistného (v %)100,63 99,89 100,93 101,05 100,15 98,40Vysvětlivky: Příjmy pojistného celkem jsou daňové i nedaňové příjmy z pojistného včetně příslušenství, tj. penále a pokut. Nejsou zahrnutypříjmy realizované z ostatní činnosti ČSSZ. Předpisy pojistného celkem se rozumí předpisy pojistného včetně příslušenství.Vývoj příjmů z pojistného celkem, předpisů pojistného celkem a úspěšnosti výběru pojistnéhood roku 2004 po očištění o nedobytné pohledávky (v miliardách Kč)Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Odpisy 4,82 4,48 4,64 2,39 1,34 -0,01Upravené předpisypojistného288,10 306,89 325,99 355,89 376,14 343,25Inkaso 285,06 302,09 324,35 357,21 375,37 337,76Úspěšnost výběrupojistného (v %)98,95 98,43 99,50 100,37 99,79 98,40ČSSZ - Výroční zpráva 200925


Kontrolovaným zaměstnavatelům uložili kontrolnípracovníci ČSSZ za neplnění povinností, zejména přinesoučinnosti k provedení kontroly a při neplněníohlašovacích povinností, celkem 193 pokut v celkovévýši 745 tisíc Kč. Uložili 3 098 nápravných opatřenísměřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho1 965 v nemocenském pojištění, 995 v důchodovémpojištění a 138 v oblasti pojistného.Kontroly zaměstnavatelůPracoviště ČSSZ uskutečnila v roce 2009 celkem136 556 kontrol plnění povinností zaměstnavatelů,na jejichž základě vystavila 4 617 platebníchvýměrů. Z více než 67 milionů 847 tisícKč, které musí zaměstnavatelé na pojistnémdoplatit, tvoří 56 milionů 835 tisíc Kč dlužnépojistné, zbývajících 11 milionů 12 tisíc Kč jevypočtené penále.Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečeníprovádělo v roce 2009 celkem 524 kontrolníchpracovníků ČSSZ ze všech 97 organizačních jednotekČSSZ v celé České republice. Celkem 117 791 kontrolbylo plánovaných, dalších 18 765 provedli kontrolořiČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2009zkontrolovala téměř 51 % všech zaměstnavatelů.Všechny zaměstnavatele kontroluje ČSSZ v pravidelnýchdvouletých cyklech tak, aby se na případný problémpřišlo včas a mohla být zjednána náprava v okamžiku,kdy je to ještě možné.Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2009Platební výměryPokutyKrajPočetkontrolpočetdlužnépojistnévýše (v tis. Kč)penálecelkempojistné+ penálepočetvýše(v tis. Kč)Pražská správa sociálníhozabezpečení26 925 946 22 116 5 386 27 501 2 40,0Středočeský 16 434 358 2 882 260 3 143 0 0,0Jihočeský 8 535 218 1 450 80 1 530 7 18,0Plzeňský 7 788 247 3 423 512 3 935 24 95,0Karlovarský 4 311 149 1 344 609 1 953 5 18,0Ústecký 9 294 354 2 802 331 3 133 18 24,2Liberecký 4 062 132 1 471 1 048 2 519 9 8,6Královéhradecký 6 732 340 2 636 149 2 785 1 3,0Pardubický 5 456 239 2 957 214 3 171 7 13,0Vysočina 5 552 176 1 071 185 1 256 2 10,5Jihomoravský 8 504 295 1 636 146 1 782 21 19,1Městská správa sociálníhozabezpečení Brno6 422 284 3 082 217 3 299 28 128,0Olomoucký 7 449 227 1 452 97 1 549 16 126,0Moravskoslezský 12 518 437 6 781 1 609 8 390 2 15,0Zlínský 6 574 215 1 732 169 1 901 51 227,0Celkem 136 556 4 617 56 835 11 012 67 847 193 745,4Zdroj: Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti ČSSZ u zaměstnavatelů za rok 200926ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečeníK 31. 12. 2009 evidovala ČSSZ pohledávky na pojistnémvčetně příslušenství (penále a pokuty) ve výši cca 59 miliard713 milionů Kč, o rok dříve, tedy k 31. 12. 2008, to bylocca 55 miliard 797 milionů Kč. Jedná se o pohledávky napojistném na sociální zabezpečení, včetně penále a pokut,kumulované od roku 1993. Částka, kterou plátci dluží napojistném, se tak meziročně zvýšila o 7,02 %, tedy o cca3 miliardy 916 milionů Kč.Z pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení tvořilok 31. 12. 2009 největší část dlužné pojistné (51,99 %)a činilo cca 31 miliard 48 milionů Kč. Penále tvořilo 43,44 %a celkem se jednalo o cca 25 miliard 941 milionů Kč. Pokutypak dosáhly výše 163 milionů Kč.Na uvedené sumě se 79,07 % podílejí zaměstnavateléa 20,93 % osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). V porovnánís předchozím rokem došlo u zaměstnavatelů k navýšenípohledávek o cca 1,6 miliardy Kč a pohledávky evidovanévůči OSVČ vzrostly o cca 2,3 miliardy Kč. Na celkové výšipohledávek evidovaných v roce 2009 se podílelo 536 018dlužníků, oproti roku 2008 jich bylo o 109 743 více.Z analýzy portfolia pohledávek vyplýváVymáhání pohledávek zajišťují OSSZ/PSSZ/MSSZ. Využívají správní i soudní výkon rozhodnutí,rovněž uplatňují pohledávky v konkurznícha vyrovnacích, resp. insolvenčníchřízeních. V roce 2009 všechna pracovištěČSSZ uplatnila celkem 193 452 výkonů rozhodnutí,pro srovnání v roce 2008 to bylo218 255 výkonů rozhodnutí. Ve správnímvýkonu rozhodnutí vymáhala ČSSZ v roce2009 celkem 101 924 vykonatelných titulů,to znamená o 43 292 realizovaných správníchvýkonů rozhodnutí méně (29,81 %)než v roce 2008. Dále podala 60 876 návrhůna soudní výkon rozhodnutí, to znamenáo 12 163 (16,65 %) soudních exekucí méněoproti roku 2008.Od 1. 1. 2008 ČSSZ uplatňuje pohledávky v insolvenčnímřízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,v platném znění. V roce 2009 bylo do insolvenčníhořízení přihlášeno 1 757 pohledávekv hodnotě 1 490,5 milionu Kč, z toho jichbylo 188 ukončeno. Dále ČSSZ přihlásila 53pohledávek do již prohlášených konkurzůpodle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzua vyrovnání, a to v částce 95,2 milionu Kč.› pohledávky na penále tvoří 43,44 % celkovýchpohledávek,› pohledávky za odhlášenými subjekty tvoří56,28 % všech pohledávek,› pohledávky za dlužníky nad 30 milionů Kč tvoří21,97 % pohledávek celkem, těchto dlužníků je159, v podstatě se jedná o minimálně dobytnépohledávky (konkurzy a likvidace),› pohledávky vůči zaměstnavatelům tvoří 79 %.ČSSZ - Výroční zpráva 200927


Pohledávky ČSSZ k 31. 12. 2009 (v milionech Kč)Pohledávkycelkem na pojistném na penále na pokutách na ostatnímPodíl v %OSVČ 3 883,66 2 523,97 1 307,12 52,57 - -Odhlášení plátciZ 29 720,69 13 380,87 16 262,17 77,65 - -Celkem 33 604,35 15 904,84 17 569,29 130,22 - 56,28OSVČ 8 242,82 6 525,71 1 695,23 21,88 - -Neodhlášení plátci Z 15 304,45 8 617,14 6 676,10 11,21 - -Celkem 23 547,27 15 142,85 8 371,33 33,09 - 39,43Mezisoučet 57 151,62 31 047,69 25 940,62 163,31 - -OSVČ 373,64 - - - 373,64 -Splátkový režimZ 2 187,77 - - - 2 187,77 -Celkem 2 561,41 - - - 2 561,41 4,29OSVČ 12 500,12 9 049,68 3 002,35 74,45 373,64 -ÚhrnZ 47 212,91 21 998,01 22 938,27 88,86 2 187,77 -Celkem 59 713,03 31 047,69 25 940,62 163,31 2 561,41 100,00Podíl v % 100,00 51,99 43,44 0,27 4,29 -Vysvětlivky: OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné, Z - zaměstnavateléZdroj: Účetní zpráva ČSSZ za rok 2009Rozhodování o dávkách důchodového pojištění a jejich výplataČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištěnís výjimkou důchodových dávek, které jsou v kompetenciministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti.Jedná se o starobní důchody, plné invalidní nebočástečné invalidní důchody, vdovské a vdoveckédůchody a důchody sirotčí. Rozhodování o nárocícha výši dávek důchodového pojištění zahrnujerozhodování podle vnitrostátních předpisů, podleK 31. 12. 2009 ČSSZ realizovala celkem2 763 554 výplat důchodů. Z tohoprostřednictvím České pošty vyplatila1 575 285 důchodů, 1 143 462 výplat důchodůbezhotovostně na účty klientů (tj.o 91 413 víc než v prosinci 2008) a 44 807výplat důchodů zasílala do ústavů sociálnípéče. K 31. 12. 2009 bylo 46 925důchodů zatíženo exekuční srážkou.koordinačních nařízení i podle mezinárodníchsmluv o provádění sociálního zabezpečení a jeprováděno v ústředí ČSSZ. V současné době jsoukoordinační nařízení aplikována vůči 30 státům EUa dvoustranné smlouvy vůči 15 státům. V roce 2009bylo doručeno 1 784 749 podání týkajících se oblastidůchodového pojištění, z toho 270 352 žádostío některou z dávek důchodového pojištění.Dávky důchodového pojištění si v roce 2009, pozohlednění výdajů minulých a budoucích období(výdaje na zálohy České poště na přelomu rozpočtovéhoroku), vyžádaly výdaje celkem 331 miliard705 milionů Kč. Z toho výdaje na starobní důchodybyly celkem 243 miliard 636 milionů Kč.Dávky důchodového pojištění dostávaly k 31. 12.2009 celkem 2 790 391 důchodců, z toho1 089 430 mužů a 1 700 961 žen. 54 584 důchodcůmvyplácela ČSSZ důchody do ciziny a u 1 923důchodců byly prováděny netypické výplaty. Průměrnávýše starobního důchodu činila 10 045 Kč,z toho u mužů 11 175 Kč a u žen 9 133 Kč.ČSSZ vyplácí důchody dvěma způsoby: v hotovostinebo bezhotovostním převodem na účet klienta.28ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Výdaje na dávky důchodového pojištění (v milionech Kč)Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Částka 226 883 243 648 261 464 282 876 305 536 331 705Vysvětlivka: K důchodům je připočtena záloha z prosince předcházejícího roku a odečtena záloha na leden roku následujícího.Počet důchodově pojištěných klientů, počet důchodců a důchodůRok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Počet důchodověpojištěných klientů4 841 549 4 786 415 4 846 240 4 877 954 4 978 920 4 905 021Počet důchodců 2 625 685 2 645 100 2 683 784 2 719 161 2 754 011 2 790 391z tohoženy 1 629 999 1 637 584 1 656 280 1 674 015 1 687 546 1 700 961muži 995 686 1 007 516 1 027 504 1 045 146 1 066 465 1 089 430Počet vyplácenýchdůchodů3 249 706 3 268 673 3 310 174 3 347 121 3 383 046 3 418 876z tohostarobní 1 944 915 1 961 870 1 995 350 2 028 865 2 066 005 2 108 368invalidní* 563 376 570 055 580 055 586 686 588 745 585 944pozůstalostní 741 415 736 748 734 769 731 570 728 296 724 564* invalidní plné a invalidní částečné důchodyVysvětlivka: Jedná se o důchody vyplácené v ČR, tj. bez výplat do ciziny.Výdaje Průměrná na dávky výše starobního důchodového důchodu pojištění (v milionech Kč)Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Muži 8 133 8 662 9 157 9 784 10 715 11 175Ženy 6 600 7 030 7 431 7 938 8 784 9 133Celkem 7 270 7 744 8 187 8 747 9 638 10 045Vysvětlivka: Jedná se o výši starobního důchodu bez souběhu s jiným typem důchodu, např. vdovským.ČSSZ - Výroční zpráva 200929


Důchody vyplácené do zahraničíLidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchodyvyplácejí na jejich zahraniční adresu nebo naosobní účet vedený u peněžního ústavu v ciziněči v ČR. Na adresu v cizině se důchody vyplácejíčtyřikrát ročně, vždy v březnu, červnu,září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí. Výplatana účet v zahraničí se provádí v měně danéhostátu nebo v jiné volně směnitelné měně, a tobezhotovostně prostřednictvím České národníbanky a příslušné korespondenční banky v cizině,vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech,které si příjemce důchodu určí. Výplatana účet v ČR je v českých korunách za zpětnoudobu, a to prostřednictvím České národníbanky. Předpokladem pro výplatu důchodu dozahraničí je tiskopis „Potvrzení o žití“, kterýpříjemce důchodu v zahraničí posílá nejménějedenkrát ročně ČSSZ vyplněný a s úředněověřeným podpisem.StátK 31. 12. 2009 prováděla ČSSZ celkem 57 127výplat důchodů do 84 zemí světa. Nejvíc důchodůdo zahraničí vyplácela v roce 2009 na Slovensko,a to 15 408 důchodcům, do Polska12 037 a do Německa 10 096 důchodcům.Deset států, do nichž ČSSZ v roce 2009vyplácela nejvíc důchodůPočet vyplácených důchodůSlovensko 15 408Polsko 12 037Německo 10 096Švýcarsko 2 663Kanada 2 546Rakousko 1 895Bulharsko 1 737Řecko 1 718USA 1 560Švédsko 908Výplata dávek nemocenského pojištěníOSSZ/PSSZ/MSSZ v roce 2009 zabezpečovalynemocenské pojištění pro zaměstnance cca268,6 tisíce zaměstnavatelů a počet zaměstnancůčinil cca 4,1 milionu. Počet zaměstnavatelůi zaměstnanců se v průběhu roku 2009měnil, z tohoto důvodu je uveden průměrnýpočet připadající na jeden měsíc roku 2009.Nárůst proti roku 2008 je způsoben změnouprávní úpravy od 1. 1. 2009, kdy v roce 2009prováděly OSSZ/PSSZ/MSSZ nemocensképojištění všem zaměstnancům, kdežto v roce2008 pouze zaměstnancům malých organizací.Dobrovolného nemocenského pojištění sev prosinci roku 2009 účastnilo 141 389 osobsamostatně výdělečně činných (OSVČ), a toz celkového počtu 955 659. Dávky nemocenskéhopojištění vyplatily OSSZ zaměstnancůmve 2 448 035 případech, což je o 1 143 260více než v roce 2008.Celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění v roce 2009byly 26 miliard 33 milionů Kč. Nejvíc finančních prostředkůsi vyžádalo nemocenské - 18 miliard 215 milionů Kč,následovala peněžitá pomoc v mateřství - 7 miliard 84 milionůKč. Ošetřovné znamenalo výdaje 729 milionů Kč,vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství pak přesáhl5 milionů Kč.Za rok 2009 evidovala ČSSZ celkem 1 526 014 ukončenýchdočasných pracovních neschopností (DPN), tj. o 697 900ukončených DPN méně než v roce 2008 (2 223 914 DPN).Průměrná DPN trvala 48,43 dne. To je zvýšení o 8,93 dne vesrovnání s rokem 2008. Lidé prostonali celkem 73 907 584dnů, což je o 13 943 454 méně prostonaných dnů než v roce2008. Častěji nemocné byly ženy - 776 161 ukončených DPN.U mužů se jednalo o 749 853 případů. Ženy také stonalydelší dobu - průměrně se jednalo o 50,19 dne, u mužů pako 46,61 dne.Nejčastěji (35,8 %) lidé v roce 2009 stonali s nemocemidýchací soustavy. Celkem ČSSZ evidovala kvůli tomutoonemocnění 546 824 ukončených DPN, 9 654 719 prostonanýchdnů a jedna průměrná DPN trvala 17,66 dne.30ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Výdaje na dávky nemocenského pojištění (v milionech Kč)Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Nemocenské 24 705 26 258 26 963 27 881 24 769 18 215Ošetřovné (POČR do r. 2008) 730 819 825 893 811 729PP v mateřství 4 123 4 579 4 981 5 893 6 297 7 084VP v těhotenství a mateřství 5 4 4 4 4 5Celkem 29 563 31 660 32 773 34 671 31 882 26 033Výdaje na jednotlivé položky jsou zaokrouhleny na miliony Kč, proto jejich výsledný úhrn nemusí vždy odpovídat prostému součtu čísel.Vysvětlivky: POČR - podpora při ošetřování člena rodiny, PP v mateřství - peněžitá pomoc v mateřství, VP v těhotenství a mateřství - vyrovnávací příspěvek v těhotenstvía mateřstvíPočet nemocensky pojištěných občanů - stav k 31. 12. 2009Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Celkem 4 358 766 4 298 049 4 358 984 4 372 191 4 445 811 4 296 415z tohoOSVČ 267 524 240 825 222 074 210 540 196 225 141 389Počet proplacených dnů nemocenských dávek (u zaměstnanců)Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Nemocenské 97 341 561 100 920 399 98 825 327 97 990 272 85 511 589 48 344 243Ošetřovné(POČR do r. 2008)3 035 134 3 141 523 3 243 589 3 022 249 2 938 306 2 251 045Vysvětlivka: Počet proplacených dnů se neshoduje s počtem prostonaných dnů, který zahrnuje mimo jiné osoby evidované na úřadech práce, které nedostávajínemocenské.Vývoj dočasné pracovní neschopnostiRok 2004 2005 2006 2007 2008 2009Počet ukončenýchpřípadů DPNPočet prostonanýchdnůPrůměrná dobatrvání 1 případu DPNDPN ukončenérozhodnutím ČSSZPorušení léčebnéhorežimu2 906 149 3 185 257 2 870 261 2 865 201 2 223 914 1 526 014105 955 526 107 095 134 104 747 532 100 589 119 87 851 038 73 907 58436,46 33,62 36,49 35,11 39,50 48,431 539 2 981 2 497 3 268 2 872 1 05311 211 11 066 9 521 10 312 6 851 4 108Vysvětlivka: DPN - dočasná pracovní neschopnostČSSZ - Výroční zpráva 200931


Kontroly dodržování režimu dočasněpráceneschopných pojištěncůZaměstnanci všech pracovišť ČSSZ provedliv roce 2009 celkem 142 921 kontrol dodržováníléčebného režimu v dočasné pracovníneschopnosti. Nejvíc kontrol se uskutečnilov Praze, a to 21 136, a v Moravskoslezskémkraji - 16 897. Na základě kontrol vydala všechnapracoviště ČSSZ celkem 2 836 postihů zaporušení léčebného režimu. V praxi to znamená,že 1,98 % kontrolovaným bylo sníženonebo odebráno nemocenské. V roce 2009 dálepracovníci ČSSZ ukončili 1 053 dočasných pracovníchneschopností, a to v případech, kdyz lékařského hlediska nebyl důvod pro jejichdalší trvání.Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopnýchpojištěnců k 31. 12. 2009KrajPočet provedenýchkontrolRok 2009Počet postihůJihočeský 10 895 101Jihomoravský 11 498 161Karlovarský 7 401 161Královéhradecký 8 514 227Liberecký 3 074 66Moravskoslezský 16 897 391MSSZ 4 735 140Olomoucký 9 008 219Pardubický 9 259 218Plzeňský 11 044 239PSSZ 21 136 375Středočeský 15 204 201Ústecký 8 505 128Vysočina 3 019 50Zlínský 2 732 159Celkem 142 921 2 83632ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Lékařská posudková službaLékařská posudková služba (LPS) ČSSZ prošla v průběhuroku 2009 důležitou transformační změnou, kterou bylosjednocení LPS úřadů práce s LPS ČSSZ a převedení kompetencík posuzování zdravotního stavu občanů pro účelyrozhodování v prvním stupni správního řízení od 1. 7. 2009zpět na ČSSZ. Zatímco v 1. pololetí 2009 bylo vypracovánoLPS ČSSZ celkem 99 177 posudků pro dávky plynoucí z důchodovéhoa nemocenského pojištění, ve 2. pololetí 2009bylo vypracováno již 207 861 posudků jak pro ČSSZ, tak i projiné subjekty sociálního zabezpečení.Oproti roku 2008 se relativně zvýšil podíl zjišťovacích i kontrolníchprohlídek invalidity na celkovém počtu posudků.V absolutních číslech došlo k růstu počtu zjišťovacích prohlídekinvalidity ze 70 865 na 78 076 (tj. o 9,24 %), početkontrolních prohlídek se naopak snížil z 108 386 v roce 2008na 106 414 případů (tj. o 1,82 %). Celkově tvoří posudkyo invaliditě 60,09 % všech posudků. Nižší procentní podílostatních posudků je dán tím, že byly vypracovávány pouzeve 2. pololetí roku 2009. Ucelenější informace o podílu jednotlivýchdruhů posudků budou zřejmé až za rok 2010, kdyjiž bude možné srovnávat 2. pololetí roku 2009 a roku 2010.LPS ČSSZ vypracovala také 8 942 posudků pro prodlouženídoby výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.V rámci odvolacího řízení správního v této agendě bylo projednánopouze 51 případů a ve 47 případech byl potvrzenposudek první instance.Činnost LPS ČSSZ v oblasti kontroly posuzování dočasnépracovní neschopnosti (DPN) byla poněkud ztížena přechodemna nový program sdružující všechny údaje z oblasti nemocenskéhopojištění - NEM. Zásadní změnou byl přechodz izolovaných lokálních databází na celostátní jednotnouevidenci. Situace v programovém vybavení se proto odrazilai v počtu provedených kontrol, kterých bylo v roce 2009celkem 703 273, tj. o 407 134 méně než v roce 2008. Jednáse i o výsledek opatření, aby kontrola posuzování DPN bylaúčelná a efektivní. To je zřejmé i z toho, že počet posudkůpro ukončení DPN rozhodnutím v roce 2009 byl vyšší nežCelkem bylo v roce 2009 vypracováno307 038 posudků,z toho pro ČSSZ 193 863(63,14 % z celkového počtu)a pro ostatní subjekty sociálníhozabezpečení 113 175(36,86 % z celkového počtu).Průměrný počet posudků vypracovanýchv roce 2009 najedno lékařské místo činil864,5 posudků, ve srovnánís rokem 2008 došlo ke zvýšenío 186,7 posudků (tj. o 21,6 %).v roce 2008 o 825, celkem jich bylo vypracováno3 724 (oproti 2 899 v roce 2008). V rámciodvolacího řízení proti ukončení DPN rozhodnutímbylo zpracováno celkem 59 posudků(tj. 1,6 %), z nich bylo vyhověno pouze v jednompřípadě.LPS ČSSZ v rámci své metodické a kontrolníčinnosti v roce 2009 provedla recenze 2 192posudkových spisů a 1 356 recenzí případůkontroly posuzování DPN lékaři referátů LPSČSSZ. Kromě plánovaných kontrolních akcí provedladalších 1 036 recenzí posudkových spisůpro účely expertního posudku pro jiné útvaryČSSZ, na podkladě podání od občanů a institucí,např. MPSV, veřejného ochránce práv apod.LPS ČSSZ zajišťovala také posudkovou činnostpro oblast aplikace práva sociálního zabezpečeníEU a bilaterálních smluv. Za rok 2009provedla celkem 7 545 výkonů v mezistátníagendě, což je o 760 méně než v roce 2008.Základním předpokladem pro samostatný výkonpovolání lékaře LPS ČSSZ je specializovanázpůsobilost lékaře v oboru posudkové lékařství.V roce 2009 atestovalo celkem 29 lékařů.ČSSZ - Výroční zpráva 200933


Informování klientů o jejich důchodovýchnárocíchOdškodňování podle zvláštních předpisůPřestože odškodňování nesouvisí se sociálnímpojištěním, které ze své podstaty ČSSZ zajišťuje,i tuto agendu má už několik let ve svépůsobnosti.V roce 2009 pokračovalo zejména vyřizovánížádostí podle zákona č. 357/2005 Sb. a nařízenívlády č. 622/2004 Sb., ve znění novelč. 405/2005 Sb. a č. 369/2007 Sb. Od počátkuúčinnosti příslušných předpisů bylo vyřízenovíce než 61 000 žádostí o poskytnutí příplatkua zvláštního příspěvku k důchodu. O uplatněnýchžádostech ČSSZ průběžně rozhoduje, a to v převážnévětšině přiznáním požadované dávky.ČSSZ pokračovala rovněž ve vyřizování žádostío jednorázové peněžní částky, a to podle zákonůč. 217/1994 Sb., č. 39/2000 Sb., č. 261/2001 Sb.,č. 172/2002 Sb. a č. 357/2005 Sb., u nichžz hlediska komplikovanosti a složité důkaznísituace řízení dosud neskončila. Během rokubylo rozhodnuto celkem o 339 žádostech, vevíce než 600 případech stále probíhá šetření,jehož průběh, rozsah i zaměření jsou do určitémíry ovlivňovány také posunem v judikatuře,k němuž v mezidobí došlo.Od roku 2006 vyhotovuje ČSSZ na žádostpojištěnců informativní osobnílist důchodového pojištění (IOLDP),který obsahuje přehled dob pojištění,náhradních a vyloučených dob pojištěnía za dobu od roku 1986 i přehledvyměřovacích základů, které má ČSSZve své evidenci. Zájem o tuto službukaždoročně stoupá - v roce 2009 bylvýpis vyhotoven pro 152 609 pojištěnců.Toto vysoké číslo svědčí o tom, želidé chtějí mít průběžný přehled o svýchdůchodových nárocích a také možnostkontroly, zda jejich zaměstnavatelésplnili své zákonné povinnosti.V roce 2009 ČSSZ také začala rozhodovat o žádostecho poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákonač. 108/2009 Sb., jejímž účelem je nahradit poskytovánípříplatku nebo zvláštního příspěvku k důchodu některýmosobám, jimž nevznikl, popřípadě zanikl nárok nadůchod z českého důchodového pojištění.Do konce roku 2009 uplatnili žadatelé celkem 122 874všech nároků souvisejících s odškodněním a ČSSZv kontextu s ním vyplatila 7 miliard 450 milionů Kč.ČSSZ se v průběhu roku zabývala též posuzováním dvounávrhů odškodňovacích předpisů, jejichž realizaci všakČSSZ neprovádí, z toho v jednom případě z důvodu svěřeníjeho provádění do působnosti Ministerstva vnitraa v druhém případě proto, že návrh zákona neprošelzávěrečným čtením v Poslanecké sněmovně.ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Příprava na zásadní legislativní změny v oblasti sociálního pojištěníDůchodové pojištěníDůležitým úkolem ČSSZ v roce 2009 byla přípravana provádění zákona č. 306/2008 Sb.,kterým se mění zákon o důchodovém pojištěníč. 155/1955 Sb., v platném znění. Tímto zákonemse významně upravují základní podmínkypro nárok na dávky důchodového pojištění i parametrypro jejich výpočet. V první řadě byloproto nutné připravit ve spolupráci s MPSV výkladynové právní úpravy, zejména těch ustanovenínových právních předpisů, jejichž dikcenení jednoznačná a umožňovala by rozdílnouinterpretaci.Neméně důležitá byla příprava ČSSZ na zavedeníinstitutu námitkového řízení podle zákonač. 479/2008 Sb., kterým se mění zákonč. 582/1991 Sb., o organizaci a prováděnísociálního zabezpečení, ve znění pozdějšíchpředpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony. S účinností od 1. 1. 2010 se zavádídvoustupňové řízení i pro správní řízení týkajícíse rozhodování o dávkách důchodového pojištění.To znamená, že proti rozhodnutí orgánusociálního zabezpečení ve věcech důchodovéhopojištění lze jako řádný opravný prostředekpodat písemné námitky do 30 dnů ode dneoznámení rozhodnutí účastníku řízení. V rámcipřípravy na zavedení námitkového řízení bylonutné zajistit úzkou spolupráci příslušnýchútvarů ČSSZ i územních pracovišť ČSSZ s ohledemna lhůty stanovené zákonem pro vydánírozhodnutí o námitkách.Nemocenské pojištění a pojistné na sociálnízabezpečeníPrioritním úkolem ČSSZ v roce 2009 bylo zahájení realizacezcela nové legislativní úpravy systému nemocenskéhopojištění, zavedené s účinností od 1. 1. 2009 zákonemč. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, veznění pozdějších předpisů. Dále se ČSSZ v průběhu roku2009 podílela formou námětů a připomínkového řízenína tvorbě nových právních předpisů v oblasti nemocenskéhopojištění a pojistného. K zásadním změnám roku2009 patřilo zejména zavedení slev na pojistném v rámciprotikrizových opatření, novela zákona o nemocenskémpojištění směřující k zjednodušení povinnostíošetřujících lékařů při rozhodování o DPN a potřeběošetřování, dále úsporná opatření v nemocenskémpojištění a pojistném v souvislosti s návrhem zákonao státním rozpočtu ČR na rok 2010.V popředí zájmu ČSSZ byly rovněž změny zákona o pojistnémsouvisející s návrhem nového zákona o platebnímstyku, náměty v tzv. prorodinném balíčku týkajícíse zavedení slev na pojistném při zaměstnávání obtížnězaměstnavatelných osob, dávek otcovského a otázkaasignace pojistného.Řídicí a metodická činnost byla zaměřena předevšímna zavedení do praxe a stabilizaci nového systémunemocenského pojištění a zvládnutí nových úkolůsouvisejících s přijetím slev na pojistném. Mimořádnoua průběžnou pozornost věnovala ČSSZ postupům přizpracování dávek nemocenského pojištění na OSSZ/PSSZ/MSSZ, a to podle nové právní úpravy v této oblastiúčinné od 1. 1. 2009, a zavedení nové centrální aplikaceNEM a jejímu dalšímu rozvoji.Intenzivní metodická a školicí činnost byla zaměřenazejména na nové pracovníky pracoviště PSSZ Praha 8a na pracovníky nově zřízeného oddělení pro poskytovánítelefonických informací - Call centra pro oblastnemocenského pojištění.ČSSZ - Výroční zpráva 200935


HospodařeníPříjmyČSSZ měla pro rok 2009 rozpočtem stanoveny celkovépříjmy ve výši 386 miliard 761 milionů Kč. Daňové příjmybyly pro rok 2009 stanoveny ve výši 385 miliard733 milionů Kč, z toho pojistné na důchodové pojištěníve výši 342 miliard 874 milionů Kč, pojistné na nemocensképojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanostive výši 42 miliard 859 milionů Kč.Nedaňové příjmy pro rok 2009 stanovila vláda ve výši1 miliardy 28 milionů Kč. Ve skutečnosti byly nedaňovépříjmy ČSSZ 842 milionů Kč, tzn. plnění rozpočtuna 81,92 %.Skutečnost příjmů na pojistnéma příspěvku na státní politiku zaměstnanostičinila 337 miliard 125milionů Kč, tedy plnění rozpočtu na87,4 %. V rámci těchto příjmů činilopojistné na důchodové pojištěnípřevedené na důchodový účet 300miliard 731 milionů Kč, pojistné nanemocenské pojištění a příspěvekna státní politiku zaměstnanosti36 miliard 394 milionů Kč.VýdajeRozpočet na dávky důchodového pojištění byl pro rok2009 po úpravách stanoven ve výši 331 miliard 595 milionůKč. Skutečnost činila 331 miliard 595 milionů Kč,což představuje čerpání rozpočtu na 100,00 %.Starobní důchody v roce 2009 ČSSZ vyplatila ve výši243 miliard 636 milionů Kč, invalidní důchody plnéčinily 44 miliard 380 milionů Kč a invalidní důchodyčástečné 16 miliard 609 milionů Kč. Na vdovské důchodypřipadlo 21 miliard 576 milionů Kč, na vdoveckédůchody 2 miliardy 249 milionů Kč a sirotčí důchodybyly vyplaceny ve výši 3 miliardy 254 milionů Kč.Rozpočet na dávky nemocenského pojištění a naostatní dávky byl pro rok 2009 po úpravách stanovenve výši 26 miliard 503 milionů Kč. Skutečnost činila26 miliard 37 milionů Kč, což představuje čerpánírozpočtu na 98,24 %. Z toho připadlo nejvíce nanemocenské - 18 miliard 215 milionů Kč, ošetřovnédosáhlo výše 729 milionů Kč, vyrovnávací příspěvekv mateřství a těhotenství znamenal celkové výdaje5 milionů Kč a peněžitá pomoc v mateřství činila7 miliard 84 milionů Kč.Schválený rozpočet provozních výdajů celkem (tj. výdajeprogramového financování, výdaje na mzdy vč.souvisejících výdajů a věcné výdaje) byl pro rok 2009stanoven ve výši 6 miliard 16 milionů Kč. Po rozpočtovýchúpravách dosáhl výše 6 miliard 272 milionů Kč.Skutečnost čerpání těchto výdajů činila 6 miliard 351milionů Kč včetně zapojení nároků z nespotřebovanýchvýdajů.Nedostatečné zabezpečení věcnými výdaji trvalekomplikuje rozpočtovou situaci ČSSZ a financováníjejího provozu. ČSSZ proto již několik let uplatňujeúsporný systém interního rozpisu disponibilníchvěcných výdajů tak, aby přednostně zabezpečilafinancování základních úkolů, vyplývajícíchz poslání úřadu. Výdaje podmiňující realizacidlouhodobých cílů a záměrů jsou proto opakovaněpředmětem průběžných rozpočtových opatření,zejména k posílení informačních a komunikačníchtechnologií (IKT), jejichž prosazení bývá zpravidlavelmi komplikovaným procesem.Věcné výdaje, vč. samostatně usměrňovaných položek,byly stanoveny ve výši 2 miliardy 241 milionů Kč,vč. náhrad mezd v době nemoci v částce 9 milionůKč. Po rozpočtových změnách byl rozpočet věcnýchvýdajů upraven na 2 miliardy 208 milionů Kč,vč. náhrad mezd v době nemoci v částce 11 milionůKč. Skutečnost věcných výdajů činila 2 miliardy333 milionů Kč, z toho 11 milionů Kč připadá čerpánínáhrad mezd v době nemoci. Vyšší čerpání,než-li je upravený rozpočet věcných výdajů, jezpůsobeno povolením o překročení závaznéhoukazatele ČSSZ o nároky z nespotřebovanýchvýdajů z roku 2008.V roce 2009 jsou v ukazateli věcných výdajů zahrnutytaké výdaje na nákup drobného majetku(vč. softwaru), nákupy ostatních služeb týkajícíchse IKT, provoz veřejné datové sítě a výdaje naopravy a udržování. Tyto výdaje byly v roce 2008realizovány v rámci programového financování- neinvestiční akce.ČSSZ - Výroční zpráva 200937


V roce 2009 pokračovala druhým rokem realizaceprogramu Rozvoj a obnova materiálně technickézákladny ČSSZ s časovým horizontem let 2008–2010.Rozpočet programového financování na rok 2009byl pro ČSSZ schválen ve výši 782,5 milionu Kč. Nazačátku roku 2009 byla ČSSZ rozepsána částka 589milionů Kč, což odpovídalo objemu registrovanýchakcí ke dni rozpočtu. V průběhu roku bylo do rozpočtuČSSZ na programové financování dále postupně,návazně na registrace nových akcí, převedenodalších 158 milionů Kč, tzn. celková částka uvolněnádo programu 113 210 činila 747 milionů Kč. K 31. 12.2009 byla na financování reprodukce majetku ČSSZrozepsána celková částka ve výši 982 milionů Kč,včetně zapojení prostředků z nároků nespotřebovanýchvýdajů roku 2008 v částce 235 milionů Kč.Čerpání v programu 113 210 dosáhlo k 31. 12.2009 hodnoty 733 milionů Kč, včetně čerpánínároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008v částce 226 milionů Kč.Celkové mzdové prostředky na rok 2009 činily2 miliardy 435 milionů Kč, z toho prostředkyna platy 2 miliardy 387 milionů Kč a na ostatníplatby a provedenou práci ve výši 48 milionů Kč.Vyčerpány byly celkem 2 miliardy 424 milionů Kč.Indikátor výkonnosti ČSSZ, vyjádřený jakoprocentní podíl celkových provozních výdajůk realizovaným daňovým příjmům a dávkovýmvýdajům, dosáhl v roce 2009 skutečné hodnoty0,91 %. Podle schváleného rozpisu rozpočtu narok 2009 měl tento ukazatel hodnotu 0,81 %.Provozní výdajeČíslo řádku Položková seskupení Skutečnost 2009 (v mil. Kč) Podíl na výdajích (v %)1. Osobní náklady 3 286 51,7z tohomzdy, OON a odstupné 2 424 38,2pojistné 814 12,8tvorba FKSP 48 0,82. Náhrady mezd v době nemoci 11 0,23. Nákup materiálu 40 0,64. Nákup vody, paliv a energie 134 2,15. Služby pošt 560 8,86. Služby, opravy, udržování a cestovné 1 631 25,77. Ostatní neinvestiční výdaje 80 1,38. Mezisoučet 5 742 90,49. Investiční výdaje 609 9,610. Provozní výdaje celkem 6 351 100,0Vysvětlivka: OON - ostatní osobní náklady, FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb38ČSSZ - Výroční zpráva 2009


MajetekČSSZ k 31. 12. 2009 hospodařila s dlouhodobým hmotnýmmajetkem v celkové hodnotě 8 miliard 116 milionůKč a dlouhodobým nehmotným majetkem v hodnotě1 miliardy 525 milionů Kč.Veškerý majetek využívala výhradně k zajištění výkonustátní správy. V případě nepotřebnosti majetku ČSSZpostupovala podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetkuČR a jejím vystupování v právních vztazích, a podleprováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb. S ohledem na skutečnost,že ČSSZ má ze zákona postavení organizačnísložky státu, není její majetek odepisován.V roce 2009 bylo na majetku ČSSZ celkem 37 věcnýchbřemen. Nejčastěji se věcné břemeno týkalo zajištěnípřístupu vlastníka k jeho nemovitosti (chůze, jízda,průchod apod.).ČSSZ uzavřela v roce 2009 celkem 14 právníchaktů týkajících se převodu nemovitého majetku.Ve dvou případech se jednalo o změnu příslušnostihospodařit s majetkem ČR mezi ČSSZ a jinou organizačnísložkou státu na základě zápisu o změněpříslušnosti hospodařit. Z toho v jednom případěfigurovala ČSSZ jako předávající a ve druhém jakopřejímající organizační složka státu. Dále ČSSZjménem státu uzavřela s územními samosprávnýmicelky (městy) dvě darovací smlouvy, jednu kupnísmlouvu a jednu smlouvu směnnou. Ostatnísmlouvy uzavřela ČSSZ jménem státu se soukromýmiprávnickými a fyzickými osobami (jednu smlouvuo bezúplatném převodu nemovitostí, čtyři kupnísmlouvy a dvě smlouvy směnné).Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2009Účet číslo Název Kč031 Pozemky 274 555 416,80032 Umělecká díla a předměty 1 329 016,00021 Stavby 4 639 530 808,00022 Samostatné movité věci 1 893 408 334,20042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 136 624 478,00028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 110 904 013,77977 Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 241 010,84Celkem 8 116 593 077,61Dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2009Účet číslo Název Kč012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 66 325 798,00013 Software 948 571 417,85041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 313 913 908,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 143 910 443,72019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 074 022,65977 Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek 51 836 198,20Celkem 1 525 631 788,42ČSSZ - Výroční zpráva 200939


Zahraniční vztahyV roce 2009 řešila ČSSZ celkem 208 789 podáníspojených se sociálním zabezpečenímve vztahu ke státům EU, smluvním státůmDohody o Evropském hospodářském prostoru(EHP) a Švýcarsku. V meziročním srovnáníse jedná v roce 2009 o šestiprocentní nárůstúkonů (v roce 2008 řešila ČSSZ celkem196 288 podání spojených s agendou EU).Z toho 75 210 podání byly žádosti a dotazůbylo 106 826. Průměrně tak zaměstnanciČSSZ vyřizovali 17 399 podání měsíčně, cožv porovnání s rokem 2008 (16 357 podání)znamená měsíční navýšení o 1 042 úkonů.Lidé se nejvíce zajímali o důchodové záležitostia žádosti podávali nejčastěji v souvislostis určováním příslušnosti k právnímpředpisům.Evropská unieČSSZ vykonává podle nařízení Rady (EHS)č. 1408/71 a č. 574/72 (tzv. koordinační nařízení)působnost pro důchody, peněžité dávkyv nemoci a mateřství, peněžité dávky vyplácenépři pracovních úrazech a nemocech z povolání(jedná se pouze o peněžité dávky nemocenskéhoa důchodového pojištění - nemocenské a invalidnídůchody) a posuzuje příslušnost k právnímpředpisům.V současné době uvedená nařízení aplikuje31 států (země EU/EHP a Švýcarsko): Českárepublika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko,Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, VelkáBritánie, Španělsko, Švédsko, Island, Lichtenštejnsko,Norsko a Švýcarsko.Mezinárodní projektyV rámci projektu „Klientský portál pro ČSSZ“,jenž byl realizován ve spolupráci s Německousprávou důchodového pojištění, bylaprovedena analýza, která prokázala potřebusystémového řešení oblasti komunikaces účastníky pojištění a dalšími subjekty, jejichždata jsou předmětem řízení v rámciprocesů probíhajících v ČSSZ, tj. vybudovánívhodného komunikačního rozhraní, kterébude pokud možno automaticky poskytovatodpovědi nezávisle na místě, odkud se tazatelbude chtít informovat.Projekt „Posílení kapacity ČSSZ v oblasti konkurzníhořízení v mezinárodním prostředí“,pro který byla partnerem Švédská daňováspráva, posílil znalosti a postupy zaměstnancůČSSZ při provádění insolvenčníhořízení v rámci aplikace nařízení rady (ES)č. 1346/2000. Bylo proškoleno 90 zaměstnancůČSSZ a OSSZ pověřených k prováděníinsolvenčního řízení a přijetí doporučenízpracovaných Švédskou daňovou správou,jež by měla zajistit kvalifikovaný postupv úpadkových řízeních.V prosinci 2009 byla v ČR ukončena realizaceprojektů z programu TransitionFacility (TF), které navázaly na podporuposkytovanou programem Pharea byly otevřeny 10 členským státům,které k EU přistoupily v květnu 2004.Programy TF byly vytvořeny za účelemposílení administrativních kapacit novýchčlenských zemí, implementace legislativyspolečenství a podpory sdílenínejlepší praxe mezi členy EU. ČSSZv roce 2009 úspěšně realizovala pěttwinningových projektů TF.ČSSZ - Výroční zpráva 200941


Cílem česko-finského twinningového projektu„Posílení kapacity ČSSZ v oblasti koordinacesociálního zabezpečení, zejména důchodůa příslušnosti k právním předpisům“ bylo zlepšitpřípravu na provádění nových nařízení Rady EUv oblasti koordinace sociálního zabezpečení,která vstoupí v platnost 1. 5. 2010. V jeho rámcibylo vyškoleno téměř 100 expertů z ČSSZ, alei jiných institucí. Součástí tohoto projektu bylataké úprava stávajících e-learningových modulůk problematice EU a zejména konzultace výkladua aplikace ustanovení nových nařízení. V průběhubyli otestováni školitelé ČSSZ.Twinningovým partnerem v projektu „Posílení administrativníkapacity ČSSZ a dalších příslušnýchinstitucí s ohledem na nálezy Evropského soudníhodvora“ bylo britské ministerstvo práce a důchodů.Tento projekt byl pro ČR považován za důležitývzhledem k širokým pravomocím Evropského soudníhodvora a jeho schopnosti podstatným způsobemformovat současnou a budoucí podobu právaEU a vnitrostátních právních předpisů. Hlavnímpřínosem bylo získání řady důležitých informacía možnosti konzultovat interpretační praxi u nálezůEvropského soudního dvora.Cílem projektu „Posílení bezpečnosti dat v rámcielektronického zpracování dat ze strany ČSSZa výměny dat mezi ČR a dalšími členskými státyEU“ uskutečněného s Německou správou důchodovéhopojištění bylo posílení vlastní politikybezpečnosti informací podle doporučení mezinárodníchstandardů a spolupráce při ochraněosobních a citlivých údajů s dalšími členskýmistáty EU. Výsledkem projektu bylo předevšímzpracování analýzy současného stavu celkovébezpečnostní politiky informací ČSSZ, proškoleníodborníků a doporučení vhodných postupů projejí zlepšení v souladu s praxí EU.Kromě uvedených projektů byl v roce 2009 v rámciprogramu Finančních mechanismů Evropskéhohospodářského prostoru a Norska zahájen dvouletýprojekt „Posílení kapacity ČSSZ v oblasti aplikacepráva EU v oblasti sociálního zabezpečení“,kde je partnerem ČSSZ norský nositel pojištěníNAV. Projekt je zaměřen na výměnu zkušenostív oblasti informačních a komunikačních technologií,bezpečnosti dat a LPS, ve vazbě na novákoordinační nařízení a mezinárodní elektronickouvýměnu dat.Koncem roku 2009 rovněž ČSSZ zahájila realizaci dvouprojektů financovaných z prostředků Strukturálníchfondů EU pro období 2007–2013 z Operačního programuLidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Jedná seo projekt „Zpracování analýz pro projekt 157 - Elektronickápodatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systémdatových schránek“ a projekt „Zpracování analýz proprojekt Elektronická neschopenka, včetně elektronickéhohlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti“.V roce 2009 probíhaly intenzivní přípravy na předloženížádostí a realizaci dalších pěti projektů financovanýchze strukturálních fondů EU, jejichž předpokládaná hodnotaje více než 700 milionů Kč.Mezinárodní smlouvyV platnost vstoupila nová bilaterální smlouva o sociálnímzabezpečení, a to mezi ČR a Japonskem. K jejímuprovádění bylo sjednáno správní ujednání, které vstoupilov platnost současně se smlouvou od 1. 6. 2009.Smlouva upravuje dávky důchodového pojištění a dálestanoví pravidla pro určení příslušnosti k právním předpisům.Smlouva mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení,podepsaná v Praze 7. 9. 2007, vstoupila v platnost1. 1. 2009. Vztahuje se pouze na oblast důchodů.ČR je první z postkomunistických zemí, která s USAsmluvně upravila své vztahy v oblasti sociálníhozabezpečení.Jednání se slovenským Ministerstvem práce, sociálníchvěcí a rodiny se uskutečnilo na MPSV v Praze20. 5. 2009 za účasti zástupců slovenské Sociálnípojišťovny (SP) a ČSSZ. Předmětem jednání byla mimojiné problematika důchodových nároků zaměstnancůbývalých Československých státních drah. Rozdílnývýklad sídla zaměstnavatele podle čl. 20 Smlouvy meziČR a SR o sociálním zabezpečení se sice mezi oběmastranami nepodařilo překonat, obě strany se všakjednoznačně shodly na tom, že nezpochybňují čl. 20Smlouvy a považují jej za rozhodující kritérium proposuzování nároků na důchody.Druhé kolo expertních jednání k přípravě Smlouvyo sociálním zabezpečení mezi Mongolskem a ČR seuskutečnilo 18.–26. 9. 2009 v Ulánbátaru za účastizástupce ČSSZ. Cílem bylo projednání vlastního návr-42ČSSZ - Výroční zpráva 2009


hu smlouvy připraveného českou stranou a odsouhlaseníjednotlivých ustanovení. Podařilo se dokončit návrhsmluvního dokumentu tak, aby mohlo být na oboustranách zahájeno jeho vnitrostátní schvalování. Dalšímkrokem bude příprava a odsouhlasení správního ujednánía dohodnutí příslušných formulářů, potřebných k budoucímuprovádění smlouvy.Spolupráce se zahraničními institucemiV roce 2009 ČSSZ organizovala nebo se účastnila řadydvoustranných i vícestranných mezinárodních jednání.Mezi nejdůležitější z nich patřily pracovní rozhovorys experty z partnerských institucí ostatních členskýchstátů a účast na jednáních evropských orgánů a institucí,a to zejména v rámci českého předsednictví v Radě EU.V průběhu roku se dvakrát uskutečnily česko-německékonzultační dny k důchodům, které mají již několikaletoutradici. V pořadí 6. konzultační dny se konaly v Regensburgua 7. na území ČR v Klatovech. Spoluorganizátorytěchto akcí byli spolu s pracovníky ČSSZ zástupciněmeckého nositele důchodového pojištění DeutscheRentenversicherung. Tyto konzultační dny jsou určenyobčanům, kteří pracují nebo pracovali v ČR a v Německua potřebují informace týkající se jejich důchodového pojištění.Za stejným účelem byly pořádány konzultační dny proklienty, kteří pracovali nebo pracují v ČR a v Rakousku.V roce 2009 se konaly poprvé, a to v rakouském Gmündu.Partnerem ČSSZ byl rakouský nositel důchodovéhopojištění Pensionsversicherungsanstalt.Zástupci ČSSZ se setkali se svými maďarskými kolegy najednání styčných orgánů pro oblast důchodového pojištění.Kromě důchodových záležitostí byla na programujednání také problematika vymáhání pohledávek, přípravaobou institucí na aplikaci nových nařízení a elektronickouvýměnu dat. Maďarští zástupci se zajímalio zkušenosti ČSSZ z předsednictví ČR v Radě EU, neboťse na úlohu předsedajícího státu připravují.Pracovní jednání mezi ČSSZ a slovenskou SP se týkalooblasti informačních technologií. Experti pro tutooblast z obou institucí se vzájemně informovali o současnémstavu rozvoje informačních systémů v ČSSZ a SPa o postupu prací souvisejících se zavedením elektronickékomunikace mezi státy EU v oblasti sociálního zabezpečení(EESSI - Electronic Exchange of Social SecurityInformation).Experti ČSSZ pro oblast vymáhání a právníhozajištění pohledávek se sešli se svými kolegyz instituce Urssaf du Bas-Rhin ve Francii.Na programu jednání bylo poskytnutí informacío národních systémech spojené s výměnouzkušeností s vymáháním pohledávek v ČRa Francii, zkušenosti se spoluprací s jinými orgánya institucemi.Čínskou delegaci, jejíž členové byli představiteléNárodní rady fondu sociálního zabezpečeníČínské republiky, přijala ústřední ředitelkaČSSZ. Členové čínské delegace se zajímalipředevším o systém důchodového pojištěnív ČR, a to jak z hlediska právní úpravy, taki z hlediska institucionálního zajištění.Zástupci ČSSZ se zúčastnili práce Administrativníkomise pro sociální zabezpečenímigrujících pracovníků, její Technické komise,pracovní skupiny Rady pro sociální otázkya řady dalších ad hoc pracovních skupin.Jednání těchto orgánů byla v roce 2009 zaměřenahlavně na dokončení prací spojenýchs novými koordinačními nařízeními, kterávstoupí v platnost 1. 5. 2010. Práce v Technickékomisi se týkaly přípravy na elektronickouvýměnu dat v rámci EESSI. Součástí těchtoaktivit byla i jednání v tripartitě předsedajícíchstátů k mezinárodní elektronické výměnědat (s Francií, Švédskem a Španělskem). Zevšech těchto jednání vyplynula řada úkolů,které byly ČSSZ v průběhu roku řešeny tak,aby byla instituce schopna připojení k celoevropskésíti ve stanoveném termínu. V rámcičeského předsednictví v Radě EU se expertiúčastnili přípravy odborných materiálů a stanovisekpro jednání, které sloužily českýmpředsedajícím Administrativní a Technickékomise.Zástupci ČSSZ se zúčastnili pravidelnýchschůzek ESIP (Evropské platformy pro sociálnízabezpečení) v Bruselu a ISSA (Mezinárodníasociace sociálního zabezpečení), jichž jeČSSZ členem.ČSSZ - Výroční zpráva 200943


Informační a komunikačnítechnologieV oblasti informačních a komunikačních technologií(IKT) v roce 2009 probíhal další rozvoj integrovanéhoinformačního systému (IIS) ČSSZ v souladuse základními materiály ČSSZ - Strategickými cíliČSSZ, Akčním plánem úseku IKT, Koncepcí vytvářenícílové architektury IKT ČSSZ, Informační koncepcíČSSZ a schválenou Strategií rozvoje IKT ČSSZ doroku 2013. S ohledem na cíl - zrušit místní příslušnosta zajistit obsluhu klienta na kterékoliv územníjednotce ČSSZ - probíhaly i nadále procesy digitalizacea centralizace dat, dokumentů a aplikací, kteréjsou základním předpokladem tohoto řešení. Dálebyly rozpracovány a realizovány projekty významnéhozdokonalení síťového prostředí pro komunikacis centrálními datovými úložišti a centrální serverovouplatformou včetně rozvoje třech provozníchprostředí pro integraci, testování, školení a provozováníaplikací.ČSSZ - Výroční zpráva 200945


Rozvoj Integrovaného informačníhosystému ČSSZAplikační (transformační) projektyNově koncipovaný IIS ČSSZ se orientuje naautomatizovanou podporu provádění procesůČSSZ, poskytování služeb klientům přiuplatnění moderních technologií. IIS ČSSZ bylvytvořen a dále se rozvíjí podle jednotlivýchoblastí hlavních procesů a v nich realizovanýchpodpůrných procesů. V souvislosti s novoukoncepcí IIS ČSSZ byly vytvořeny předpoklady(centralizace dat, decentralizace obsluhy klientůa unifikace obslužných procesů) pro vyššíkvalitu služeb poskytovaných ze strany ČSSZvšem oprávněným subjektům a zároveň předpokladypro efektivní výkon těchto služeb s vysokoupodporou nebo substitucí těchto služebelektronickými nástroji. V posledním období,v rámci elektronizace služeb veřejné správy,klade ČSSZ priority na integraci svých systémůs existujícími elektronickými kanály veřejnésprávy ČR a na zvýšení podílu elektronickékomunikace se svými klienty.Jde o pružné reagování na plánované legislativnízměny a cíle v oblasti eGovernmentuv rozsahu výměny dat, vazby na základní registrya datové schránky.Realizace transformačních projektů v rámciprogramu ISŘS dosáhla stadia, kdy tyto projektypřešly z etapy vývoje do etapy provozování.Projekty nabyly charakteru rozvojeexistujících provozovaných aplikací a bylyorientovány zejména na dosažení stabilityprovozu, centralizaci dat a klientský přístup.Dochází také k zabezpečování centralizace data aplikací a klientského přístupu ve vazbě naEU. Vedle toho se objevují požadavky na novéaplikace, v závislosti na řešení nových oblastíprocesů, které dosud nebyly centralizovány čipodporovány IIS ČSSZ nebo které vzešly z novélegislativy.Infrastrukturní projektyProjekty rozvoje IIS ČSSZjsou rozděleny na aplikační(transformační) projekty,zaměřené na rozvoj jednotlivýchoblastí činnosti ČSSZ,a infrastrukturní projekty.ČSSZ pokračuje v budování IIS ČSSZ na bázi dlouhodobéstrategie. Za tímto účelem vytváří bezpečnou třívrstvouarchitekturu na základě vývojové platformy Microsoft.Net a platformy Java. V oblasti důchodového pojištěnízůstává i nadále využíváno vývojové prostředí operačníhosystému OSD BS2000. Dochází k propojování s celostátnímiregistry a budování kmenových centrálníchdatabází.Současný stav provozování je stále ještě charakterizovánřadou různých technologií, technických prostředků,aplikací, datových úložišť apod. tak, jak historickyvznikaly. Přechod na nový transformovaný systém probíháv několika dimenzích. Mění se styl práce, metodika,organizace, technika, způsob komunikace, datovázákladna, aplikace. Změny musí probíhat ve všech těchtodimenzích v časové korelaci, jinak by došlo k zastavenícelého postupu.K infrastrukturním projektům patří projekty rozvojecentrální datové vrstvy (datových úložišť), centralizovanéaplikační vrstvy (aplikačních serverů a systémů),decentralizovaných (lokálních) uzlů IIS ČSSZ, prezentační(uživatelské) vrstvy a projekty síťové vrstvy (komunikačníinfrastruktury). Projekty budou zabezpečovatrozvoj těchto oblastí.ČSSZ - Výroční zpráva 2009


e - PodáníTaké v roce 2009 ČSSZ aktivně využívalatransakční části Portálu veřejné správy (PVS)pro sběr dat od klientů a zajišťovala koordinaciz hlediska organizačního, legislativního, programovéhoa technického se všemi zúčastněnýmistranami. ČSSZ zahájila v souvislosti sezměnami legislativy příjem nových a obměněnýchformulářů: upravené Evidenční listydůchodového pojištění (ELDP09), Oznámenío nástupu do zaměstnání (ONZ), Potvrzenío studiu a teoretické přípravě (POS09) a jakokaždý rok modifikovaný Přehled o příjmecha výdajích OSVČ za rok 2008 (OSVC_PRE).Pokračovalo elektronické přebírání staršíchtypů formulářů z Ministerstva průmyslu a obchoduČR: Jednotný registrační formulář (JRF)a aktualizace Rejstříku živnostenského podnikání(RŽP). V červenci 2009 byla spuštěnatechnologická služba usrcert - aktualizace certifikátů.Díky této službě nemusí zaregistrovaný podávající přiobměně svého kvalifikovaného certifikátu kontaktovatpracovníka správy sociálního zabezpečení, ale můžezměnu nahlásit prostřednictvím e - Podání. V říjnu 2009byl zahájen příjem nového typu e - Podání: Přehledo výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ).V roce 2009 bylo subsystémem pro převzetí došlýche - Podání (DIS) od zaměstnavatelů a osob samostatněvýdělečně činných (OSVČ) přijato a zpracováno 593 901e - Podání, což představuje 5 377 947 formulářů. Nejvyužívanějšíjsou služby ELDP, kde má příjem prostřednictvímPVS 60% podíl ze všech přijatých formulářůa ONZ s více než 50% podílem. Přes PVS lze nyní přijímatdenní aktualizace Rejstříku živnostenského podnikánía Jednotný registrační formulář fyzických osob.Díky této službě mohlo být zrušeno zasílání papírovýchtiskopisů z živnostenských úřadů na územní organizačníjednotky ČSSZ. Ke konci roku 2009 bylo k předáváníe - Podání ČSSZ zaregistrováno celkem 59 651 zaměstnavatelů.K předávání e - Podání za zaměstnavatelebylo registrováno také 1 573 OSVČ.Počet e - Podání v roce 2009ELDP ONZ Přehledy OSVČ CelkemPočet přijatých e - Podání 291 670 2 014 165* 597 2 306 432z tohopřes PVS 289 661 303 643 597 593 901přes médium 470 236 nepřijímá se 706pořízené na OSSZ (Filler) 1 539 14 111** nepořizuje se 15 650Počet přijatých e-formulářů 3 454 921 3 649 014 597 7 104 532* zahrnuje i podání pořízené na OSSZ z tiskopisů** přihlášky (odhlášky, změny, opravy: z digitálně podepsaných médií, csv souborů a formulářů pořízených přes 602XML Filler na územníchpracovištích ČSSZ)Integrovaný operační program v oblastiIKT ČSSZPo vstupu České republiky do Evropské uniese otvírá možnost čerpat na některé vybranéprojekty dotace ze Strukturálních fondů EU.Národní strategický referenční rámec, přijatýEvropskou komisí v červenci 2007, vymezujezákladní strategii a prioritní oblasti, které budouv ČR financovány ze Strukturálních fondůEU v období 2007–2013.ČSSZ je oprávněným příjemcem podpory z Integrovanéhooperačního programu (IOP), a to v rámci prioritní osy 1„Modernizace veřejné správy“ oblast intervence 1.1„Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“.V rámci IOP, který je zaměřený na řešení modernizaceveřejné správy a zvýšení kvality a dostupnosti veřejnýchslužeb, ČSSZ uplatnila žádosti o dotaci z EU u některýchsvých IKT projektů. Tyto projekty jsou součástí Usnesenívlády č. 536 ze 14. 5. 2008 a byly zařazeny do seznamustrategických projektů pro čerpání finančních prostředkůze Strukturálních fondů EU a zahrnuty do strategie„Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“.ČSSZ - Výroční zpráva 200947


Vztahy s veřejnostíK prioritám ČSSZ patří kvalitní a rychlé poskytováníslužeb a informací klientům. Lidé se mohouobrátit na Informační kancelář ústředí ČSSZ,klientská centra, informační pracoviště jednotlivýchOSSZ a Call centra. Informace najdou takéna webových stránkách na adrese www.cssz.cz.ČSSZ také spolupracuje s veřejnoprávními i komerčnímimédii.Služby veřejnosti poskytují klientská centraa tam, kde ještě nejsou, pak informační pracovištěOSSZ/PSSZ/MSSZ, stejně jako ústředí ČSSZ,už řadu let každý pracovní den.Informační kancelářNa 95 507 dotazů klientů vyřídili od 2. 1. do 30. 12.2009 pracovníci Informační kanceláře ústředí ČSSZ,z toho 7 951 klientů požadovalo informace z oblastiprovádění práva sociálního zabezpečení ES nebopodle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.To znamená, že se na toto pracoviště denně obrátiloprůměrně 394 klientů. Vzrostla poptávka i po dalšíchslužbách Informační kanceláře. Kopie nárokovýchpodkladů obsahujících údaje o dobách pojištěníbyly poskytnuty 12 884 klientům. Potvrzení o výšidůchodu bylo předáno 4 660 žadatelům. Prostřednictvímpokladny ČSSZ byly v 2 724 případech vyplacenyzálohy a doplatky důchodů v hotovosti v celkovévýši 62 700 930 Kč.Call centraPracovníci Call centra ČSSZ, určeného pro poskytováníinformací v oblasti důchodovéhopojištění, odpověděli v roce 2009 celkem na122 678 telefonátů. V praxi to znamená, žeCall centrum loni průměrně řešilo cca 489 telefonátůkaždý pracovní den. Převažovaly žádostio informace v konkrétních důchodovýchzáležitostech, dotazy a požadavky se často týkalyi výplat důchodů. Call centrum dále klientůmposkytlo 3 397 potvrzení o výši a výplatědůchodu a zajistilo 319 výplat záloh na důchodyv hotovosti přes pokladnu ČSSZ. Navíc předaloodborným útvarům k vyřízení 8 140 urgencíklientů.Dne 7. 12. 2009 byl zahájen provoznového Call centra ČSSZ pro oblastnemocenského pojištění. Klientizde mohou řešit konkrétní záležitostitýkající se zpracování výplatydávek nemocenského pojištění, peněžitépomoci v mateřství, ošetřovnéhoči se informovat o změnách,které nastávají v souvislosti s přijetímnových právních předpisův oblasti nemocenského pojištěnízaměstnanců a OSVČ.ČSSZ - Výroční zpráva 200949


Klientská centraWebové stránkyNa webu ČSSZ umísťuje odbor komunikace kroměinformačních materiálů také dokumenty, jejichžzveřejňování ukládají právní předpisy. NapříkladSprávní řád ukládá ČSSZ mimo jiné povinnost doručovatpísemnosti veřejnou vyhláškou způsobemumožňujícím dálkový přístup. Od 1. 1. do 31. 12.2009 tak odbor komunikace na elektronické úřednídesce zveřejnil celkem 15 370 dokumentů. To jev průměru 1 280 měsíčně. Kromě dokumentů doručovanýchveřejnou vyhláškou zveřejňuje a aktualizujeredakce elektronické prezentace denně desítkydalších informací. V závěru roku probíhala aktualizacewebu v souvislosti s novými právními předpisyplatnými od 1. 1. 2010.Součástí webu je také statistika návštěvnosti.Pravidelná aktualizace webu a obecně větší dostupnostInternetu mají přitom vliv na návštěvnostwebových stránek ČSSZ. V roce 2009 navštívilo webČSSZ celkem 1 439 750 lidí, měsíčně tedy 119 979lidí a denně si webové stránky otevřelo průměrně3 954 lidí. Nejvyšší průměrná denní návštěvnostbyla v 1. čtvrtletí roku (více jak 5 000). Nejvíce selidé na webu ČSSZ zajímali o e - Podání, tiskopisyv elektronické podobě a kontakty na OSSZ/PSSZ/MSSZ. Nejnavštěvovanějšími stránkami se stalystránky s informacemi o slevách na pojistném.V závěru roku 2009 proběhla aktualizace webovýchstránek v souvislosti s novými právními předpisyplatnými od 1. 1. 2010, spojená zejména s novelouzákona o důchodovém pojištění. Během roku bylyprůběžně aktualizovány také Životní situace v působnostiČSSZ, které jsou umístěné na Portálu veřejnésprávy, s jehož redakcí ČSSZ spolupracujea na jehož stránky odkazuje web ČSSZ.Víc než polovina z celkem 97 pracovišť ČSSZ(OSSZ/PSSZ/MSSZ) disponovala v roce 2009klientskými centry. Ta jsou díky moderním vyvolávacímsystémům zárukou rychlých a plynulýchslužeb pro veřejnost, potřebného soukromía bezpečí i bezbariérového přístupu. V roce2009 ČSSZ otevřela nové klientské centrum,a to v Praze 3, v Olšanské ulici.MédiaV roce 2009 se oblastem, které spravuje ČSSZ,věnovalo nebo ČSSZ byla informačním zdrojempro celkem 3 092 mediálních výstupů. V tomtopočtu jsou zahrnuta pouze ta média (celostátnídeníky, veřejnoprávní televize, rozhlas aj.),která ČSSZ pravidelně monitoruje. Na základěvlastní činnosti ČSSZ (vydání tiskových zpráv,pořádání akcí aj.) monitorovaná média vydalači natočila 1 463 příspěvků. To znamená, ževíc než 47,3 % všech mediálních výstupů bylov roce 2009 reakcí na vlastní mediální aktivityČSSZ. Ostatních 1 629 informací média vydalajako vlastní témata. Také na nich se ale ČSSZzpravidla podílela. V tomto počtu jsou i příspěvkyvycházející z 710 dotazů médií, na kteréČSSZ v roce 2009 odpověděla. Pro úplnost jetřeba dodat, že v roce 2009 ČSSZ vydala celkem73 tiskových zpráv a uspořádala 3 tiskové konferenceči jiné akce pro média.50ČSSZ - Výroční zpráva 2009


Úřední hodinyEdiční činnostPravidelným materiálem, který ČSSZ v roce 2009vydávala, byl odborný měsíčník Národní pojištění.Jeho 40. ročník vycházel v průměrném nákladu10 260 ks měsíčně. V časopise vyšlo více než 140článků týkajících se sociálního zabezpečení a 112konzultací. Redakce Národního pojištění spolupracovalapřibližně s 75 kmenovými autory.V roce 2009, stejně jako v předchozích letech, ČSSZvydala Zprávu o činnosti ČSSZ za rok 2008, Statistickouročenku z oblasti důchodového pojištění zarok 2008 a Výroční zprávu za rok 2008.V rámci příležitostných materiálů ČSSZ připravilav roce 2009 pro širokou veřejnost:● publikaci Důchody v České republice a ve Spolkovérepublice Německo v nákladu 10 000 kusů- informace o důchodových nárocích migrujícíchosob,● publikaci Sociální zabezpečení v roce 2009 v nákladu50 000 kusů,● publikaci Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečenív roce 2009 v nákladu 50 000 kusů,● publikaci Příručka budoucího důchodce v roce2009 v nákladu 110 000 kusů,● leták Změny v organizaci a působnosti LPS ČSSZod 1. července 2009 v nákladu 100 000 kusů- informace o změnách v souvislosti s reorganizacíLPS v České republice,● leták Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna2010 v nákladu 100 000 kusů - informace o parametrickýchzměnách v důchodovém pojištění.ČSSZ a její územní organizační jednotky jsou proveřejnost otevřeny každý pracovní den:Ústředí ČSSZ(informace z oblasti důchodového pojištění)pondělí a středa 8.00–17.00 húterý a čtvrtek 9.00–14.30 hpátek9.00–14.00 hOSSZ, PSSZ a MSSZVšechny výše uvedené organizační jednotky ČSSZjsou pro veřejnost otevřeny každý pracovní den,minimálně v rozsahu:pondělí a středa 8.00–17.00 húterý a čtvrtek 8.00–14.00 hpátek8.00–13.00 hCall centra ČSSZKromě osobního kontaktu se klienti mohou obrátitna Call centra ČSSZ, která poskytují informacez oblasti● důchodového pojištění: +420 257 062 860,● nemocenského pojištění: +420 840 406 040,a to každý pracovní den v době:pondělí a středa 8.00–17.00 húterý a čtvrtek 8.00–14.30 hpátek8.00–14.00 hKontaktyVšechny informační materiály byly proširokou veřejnost k dispozici na všechpracovištích ČSSZ v celé České republicea v elektronické podobě také na webovýchstránkách ČSSZ.Webové stránky: www.cssz.czČSSZ – ústředíAdresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5Tel. ústředna: +420 257 061 111Fax: +420 257 063 360Elektronická podatelna: posta@cssz.czČSSZ - Výroční zpráva 200951


Účelová publikaceNení určena k prodeji na knižním trhu.Výroční zpráva ČSSZ za rok 2009Vyšla v červnu 2010, první vydání, 52 stran, 650 výtisků.Vydala Česká správa sociálního zabezpečení,odbor komunikace, Křížová 25, Praha 5.Vedoucí: Ing. Monika TvrdíkováGrafická úprava: www.virtualworld.czISBN 978-80-87039-22-9© Česká správa sociálního zabezpečení, 2010

More magazines by this user
Similar magazines