Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI KSOWUczestnicy wyjazdu przed Stałym Przedstawicielstwem Polski przy UE(ARCHIWUM ECEIR)instytucji wdrażających programy europejskie w Polsce,przekrojowe pokazanie możliwości sfinansowania rozpoczęciadziałalności gospodarczej oraz pozyskania dotacjina rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź na rozwójfirmy (np. środki z poziomu regionalnego, jak i centralnego).W konferencji wzięło udział łącznie 186 osób.W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2011 roku odbył się wyjazdstudyjny do Brukseli. Podobnie jak w pierwszym projekciedo wyjazdu zostali zaproszeni młodzi liderzy działającyw małych lokalnych społecznościach. Finalnie, dziękiprojektowi, grupa 48 beneficjentów – liderów lokalnychspołeczności, otrzymała informacje, które po powrociedo lokalnych środowisk pozwolą na przekazanie zdobytejwiedzy. Wyjazd do Brukseli pozwolił zobaczyć z bliska i lepiejzrozumieć zasady, według których jest prowadzonapolityka w zjednoczonej Europie. Dzięki temu można byłozebrać wnioski co do kształtu (wizji) Wspólnej Polityki Rolnejpo 2013 roku dla mieszkańców obszarów wiejskich.Organizacjami wspomagającymi prawidłową realizacjęobu przedsięwzięć były Związek Młodzieży Wiejskiej orazZwiązek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.Wyjazdy były zrealizowane przy współpracy z biuremposelskim posła do Parlamentu Europejskiego dr CzesławaSiekierskiego.W dniach 18-21 września 2011 roku odbył się wyjazdstudyjny do Brukseli, tym razem skierowany do przedstawicieliUniwersytetu Rolniczego w Krakowie, UniwersytetuPrzyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie i instytucji okołorolniczych.Głównym punktem wyjazdu była konferencja pt. „RolnictwoPolskie w Unii Europejskiej – Kierunki Rozwoju,Doświadczenia i Przyszłość WPR” zorganizowana w ParlamencieEuropejskim. W wyjeździe wzięło udział 136 beneficjentów.Marcin KobuszewskiZastępca Prezesa Zarządu Europejskiego CentrumEdukacji i RozwojuForum Aktywizacji Obszarów Wiejskichgłosem aktywnych środowisk wiejskichwww.faow.org.pl>>Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich topierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacjidziałających na rzecz wsi.Celem Forum jest:• działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskichi ich mieszkańców,• wspieranie i upowszechnianie zrównoważonegorozwoju obszarów wiejskich,• wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,• wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,• budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonegorozwoju wsi oraz aktywizowaniespołeczności lokalnych na obszarach wiejskich.WWW.KSOW.GOV.PL Biuletyn KSOW 11

More magazines by this user
Similar magazines