Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI KSOWi Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W 2005 rokuprzedstawiciele organizacji członkowskich uczestniczyliw konsultacjach propozycji Narodowego Planu Rozwojuna lata 2007-2013. W trakcie wdrażania funduszy europejskichzarówno w okresie 2004-2006 jak i w obecnymokresie programowania 2007-2013 FAOW aktywnie przekazujesugestie przedstawicielom komitetów sterującychi monitorujących. Pani dr Anna Potok jako przedstawicielkaFAOW w Komitecie Monitorującym PROW 2007-2013 należy do najbardziej aktywnych i najczęściej zgłaszającychuwagi i sugestie osób. Obok podejścia Leaderwspierane są też inne inicjatywy służące wszechstronnemurozwojowi wsi, np. programy rolno-środowiskowe,czy nowe formy edukacji na wsi. FAOW stara się równieżaktywnie uczestniczyć w budowaniu szerszego dialogupomiędzy środowiskiem wiejskich organizacji pozarządowychoraz władzami publicznymi różnych szczebli.Temu między innymi służy realizacja projektów takich jakopisany dalej „Model współpracy administracji publicznejz sektorem pozarządowym”.FAOW a podejście LeaderOd początku FAOW zabiegał o możliwość realizowaniaw Polsce działań zbliżonych do Inicjatywy WspólnotowejLeader – w przekonaniu, że jest to metoda rozwojuobszarów wiejskich szczególnie skuteczna w polskich warunkach.Z tego względu organizacje inicjujące utworzenieFAOW jeszcze w listopadzie 2002 roku wystosowałylist do Rządu RP oraz do Komisji Europejskiej z apelemo umożliwienie nowym krajom członkowskim korzystaniaz inicjatywy Leader, co początkowo nie było przewidywaneprzez Komisję Europejską. Jednak w grudniu 2002roku Komisja wyraziła ostatecznie zgodę, aby nowe krajemogły realizować działania typu Leader w ramach swoichprogramów operacyjnych przeznaczonych na rozwój wsi.Jednocześnie FAOW, wraz z Fundacją Fundusz Współpracy,podjął zadanie przygotowania społeczności wiejskichdo działań typu Leader. Zakładając, że kluczowedla powodzenia tych działań jest istnienie w lokalnychspołecznościach osób zdolnych do zbudowania autentycznychpartnerstw lokalnych, przeprowadzono akcjęszkoleniową dla „animatorów” partnerstw lokalnych.W wyniku tej akcji przeszkolono 10 trenerów i około 100animatorów, utworzono ponadto forum dyskusyjne dlaanimatorów oraz opracowano i udostępniono w interneciebazę partnerstw lokalnych. Uruchomiono takżeprogram wsparcia dla przedsięwzięć inicjowanych przezanimatorów w swoich społecznościach.Zarówno sam FAOW, jak i przygotowani trenerzy i animatorzyzaangażowali się w akcję informacyjną o programieLeader, prowadzoną przez Fundusz Współpracy w ramachprzygotowań do korzystania przez mieszkańcówwsi ze środków unijnych. W ramach tej akcji zorganizowanokilkadziesiąt spotkań informacyjnych we wszystkichregionach Polski, wydano materiały informacyjne (m.in.film o metodzie Leader na płycie CD), przeprowadzonotakże szkolenie dla dziennikarzy, głównie z prasy lokalneji regionalnej. Doświadczenia te okazały się bardzoprzydatne w momencie, kiedy FAOW stało się jednymz realizatorów projektu „Krajowa Sieć Leader+”, w którymuczestniczyły również Fundacja Programów Pomocy dlaRolnictwa FAPA (lider konsorcjum) oraz Centrum DoradztwaRolniczego i Krajowa Rada Izb Rolniczych. Z inicjatywyFAOW konsorcjum powołało Radę Sieci, w którejskład weszli przedstawiciele wybrani przez Lokalne GrupyDziałania ze wszystkich województw w Polsce. FAOW,od samego początku swojego istnienia kojarzony z podejściemLeader, starał się także wpływać na kształt „PilotażowegoProgramu Leader+” realizowanego w ramachSektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacjai modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarówwiejskich” (2004-2006). Prowadzony od 2004 rokuintensywny dialog z Ministerstwem Rolnictwa i RozwojuWsi, jak również aktywność przedstawiciela FAOW w KomitecieMonitorującym SPO Rolnictwo, umożliwiły uruchomieniedodatkowych środków na realizację strategiiLokalnych Grup Działania w II Schemacie PilotażowegoProgramu Leader+ (w miejsce planowanych 80 LGD dofinansowaniemogło otrzymać aż 150 grup).Promowanie przez FAOW właściwych relacjipomiędzy sektorem publicznym i organizacjamipozarządowymiOd jesieni 2009 roku FAOW jest zaangażowany w realizacjęprojektu „Model współpracy administracji publiczneji organizacji pozarządowych – wypracowanieWWW.KSOW.GOV.PL Biuletyn KSOW 13

More magazines by this user
Similar magazines