Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

Z SEKRETARIATU CENTRALNEGO KSOWNordycko-bałtycka strategia państwregionu Morza BałtyckiegoSPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW ROLNYCH I SIECI RYBACKICH>>W dniach 13-14 września 2011 r. w MinisterstwieRolnictwa Estonii w Tallinie odbyło się spotkanienarodowych sieci obszarów rolnych i sieci rybackichw ramach nordycko-bałtyckiej strategii państw regionuMorza Bałtyckiego. Ze strony polskiej w spotkaniuuczestniczył przedstawiciel SekretariatuCentralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, DepartamentRozwoju Obszarów Wiejskich, dr MonikaA. Król, radca ministra.Celem spotkania było:1. przedstawienie struktur organizacyjnych orazpodstawowych form działalności EuropejskiejSieci Obszarów Wiejskich i Europejskiej SieciObszarów Rybackich,2. przedstawienie struktur organizacyjnych orazpodstawowych form działalności narodowychsieci rolnych i sieci rybackich z poszczególnychpaństw regionu Morza Bałtyckiego Niemiec,Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwyi Polski,3. wskazanie wspólnych obszarówaktywności obydwusieci,4. uzasadnienie potrzeby dalszejwspółpracy między sieciamirolnymi i rybackimioraz ustalenie planu działań.Merytoryczna część seminariumdotyczyła struktur organizacyjnychi zasad funkcjonowaniaEuropejskiej Sieci Obszarów Wiejskichoraz Europejskiej Sieci Rybackiej,a także narodowych sieciUczestnicy spotkania w Tallinie obszarów wiejskich i sieci rybackich. Przedstawicielenarodowych sieci obszarów wiejskich dokonali prezentacjipodstaw prawnych funkcjonowania, strukturorganizacyjnych i podstawowych form działalnościsieci. Przedstawiciele narodowych sieci rybackichwskazali na stopień implementacji osi priorytetowej4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,realizowanej w ramach narodowych programówoperacyjnych dotyczących zrównoważonegorozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarówrybackich 2007-2013.Przedstawicielka polskiej sieci obszarów wiejskichprzedstawiła prezentację ukazującą podstawy prawne,strukturę organizacyjną i przykłady podejmowanejdziałalności zgodnie z Planem Działania, a takżestan wdrażania osi priorytetowej 4 programu operacyjnego„Zrównoważony rozwój obszarów zależnychod rybactwa”, realizowanej w ramach Programu ope-(ARCHIWUM SC KSOW)2Biuletyn KSOW ZIMA 4/2011

More magazines by this user
Similar magazines