Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

ZDANIEM MINISTRACzas na LokalneGrupy Rybackie>>Mamy szansę stworzyć Krajową Sieć LokalnychGrup Rybackich, a na podstawie dotychczasowychdoświadczeń mogę stwierdzić, że także EuropejskąSieć Lokalnych Grup Rybackich, 1/3 środkówfinansowych pochodzących z PO Ryby 2007-2013przeznaczona została na realizację osi priorytetowej4 Programu Operacyjnego – Zrównoważony rozwójsektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013.29 lipca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MarekSawicki dokonał wyboru 22 najlepszych LokalnychGrup Rybackich, które uzyskały najwyższą liczbępunktów w zakresie oceny przeprowadzonej w ramachII konkursu na wybór LGR do realizacji LokalnychStrategii Rozwoju Obszarów Rybackich.Najwyższą ocenę uzyskało stowarzyszenie LokalnaGrupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie’’, któreokazało się niekwestionowanym leaderem i zdobyłoprawie 86,5% możliwych do uzyskania punktów.W pierwszej trójce znalazły się również: LGR „Drwęca”(85% pkt) oraz LGR ,,Dolnośląska Kraina Karpia” (85%pkt). Suma środków finansowych zakontraktowanychdla wybranych w ramach II konkursu stowarzyszeńwyniosła 439 576 301 zł. Wybrane w ramachII konkursu stowarzyszenia dołączyły do funkcjonującychjuż 26 Lokalnych Grup Rybackich wyłonionychw ramach I konkursu. Zatem liczba istniejącychobecnie LGR zwiększyła się do 48 LGR działającychna terenie każdego z 16 województw. Stanowi toniewątpliwie fenomen w skali europejskiej, gdyż,w porównaniu z innymi krajami Wspólnoty, Polskaposiada największą liczbę funkcjonujących LGR.Program PO RYBY 2007–2013 opracowany napodstawie rozporządzenia Rady nr 1198/2006 z dnia27 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego FunduszuRybackiego, został zatwierdzony w dniu 16 października2008 roku decyzją Komisji Europejskiej.Ogólnym celem PO RYBY 2007–2013 jest stworzenie,poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów,konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznegosektora rybackiego zgodnie z zasadą zrównoważonegorozwoju polskiego sektora rybackiego.Oś Priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarówzależnych od rybactwa – ma przyczynić siędo aktywizacji społeczności obszarów zależnych odrybactwa poprzez łączenie partnerów społecznychi gospodarczych z określonego obszaru do planowaniai wdrażania lokalnych inicjatyw. Zastosowanietakiego podejścia ma zaktywizować ludność naobszarach zależnych od rybactwa do różnorodnychinicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcićdo współpracy w ramach wspólnych projektów.Szansą na osiągniecie tego celu będą Lokalne GrupyRybackie – podmioty zrzeszające przedstawicielisektora publicznego (w tym gminy) oraz przedstawicieliorganizacji pozarządowych. Grupy te będąrealizować działania na rzecz poprawy jakości życiaspołeczności rybackich, dywersyfikacji zatrudnieniaw sektorze rybackim oraz promocji regionu i podniesieniajego atrakcyjności.Kazimierz PlockeSekretarz Stanuw Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju WsiWWW.KSOW.GOV.PL Biuletyn KSOW 45

More magazines by this user
Similar magazines