Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

Z SEKRETARIATU CENTRALNEGO KSOWracyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwojusektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013.W dalszej kolejności członkowie Lokalnych GrupDziałania i Lokalnych Grup Rybackich, towarzyszącyprzedstawicielom narodowych sieci, omówili realizowaneprzez nich projekty, finansowane przez EuropejskiFundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskichi Europejski Fundusz Rybacki.Przedstawione prezentacje ukazały dużą różnorodnośćprzyjętych założeń organizacyjnych w strukturachnarodowych sieci rybackich. Przykładowo sąone umiejscowione wewnątrz struktur administracjirządowej, w resorcie rolnictwa (np. w Danii) lub pozastrukturami (np. na Łotwie w Centrum DoradztwaRolniczego, w Estonii w Centrum Badań nad GospodarkąWiejską, natomiast na Litwie sieć ma statusstowarzyszenia, w którego skład wchodzą przedstawicielewszystkich Lokalnych Grup Rybackich).Sieci rybackie działają jako niezależne od sieci rolnychstruktury (np. w Estonii) lub działają razem podwspólnym kierownictwem (np. na Łotwie, w Danii).Sieci obszarów wiejskich i sieci rybackie mająwspólne cele strategiczne w zakresie: pogłębianiai upowszechniania wiedzy, wymiany dobrych praktyk,współpracy międzynarodowej między sieciamidziałającymi w poszczególnych krajach oraz zwiększeniaspójności działań sieciujących.Integracja pomiędzy sieciami rolnymi i rybackimiw założeniach będzie służyła:- pogłębieniu wiedzy dotyczącej programów rozwojuobszarów wiejskich oraz programów rybackichpoprzez wspólne działania sieciujące,- podejmowaniu wspólnych tematów dotyczącychbioróżnorodności, dziedzictwa kulturowego,energii odnawialnej, problemów demograficznychna obszarach wiejskich i obszarachrybackich, dywersyfikacji produkcji, rozwijaniaturystyki na obszarach wiejskich i rybackich,- upowszechnianiu wiedzy, zwiększeniu użytecznościsieci, stałym kontaktom z narodowymi sieciamioraz partnerami sieci, wymianie informacjirealizowanej poprzez publikacje, organizacjikonferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych,- wymianie dobrych praktyk realizowanej dziękizwiększeniu współpracy między sieciami narodowymi,- spójności działań sieciujących obydwu sieci orazpodejmowaniu komplementarnych działań narzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich.W celu realizacji wskazanych założeń przedstawicielesieci obszarów wiejskich i obszarów rybackichpostanowili:- podejmować wspólne działania przez obydwiesieci m.in. poprzez realizację wspólnych projektów,- organizować regularnie przynajmniej raz w rokuwspólne spotkanie w jednym z państw regionuMorza Bałtyckiego,- organizować wspólne grupy tematyczne służącepogłębianiu wiedzy, np. dotyczących promocjiżywności, młodzieży na obszarach wiejskich i rybackich,przedsiębiorczości na obszarach wiejskichi rybackich, ochronie środowiska,- budować wspólną platformę służącą upowszechnianiuwiedzy,- stymulować do podejmowania wspólnych projektówrealizowanych przez Lokalne Grupy Działaniai Lokalne Grupy Rybackie,- wspierać współpracę krajowych sieci obszarówwiejskich i krajowych sieci rybackich z LokalnymiGrupami Działania i Lokalnymi Grupami Rybackimi.Polska może wśród grupy państw regionu MorzaBałtyckiego poszczycić się największą liczbą LokalnychGrup Rybackich (48 LGR) oraz największymiprzyznanymi na realizację założeń osi 4 EuropejskiegoFunduszu Rybackiego środkami budżetowymi(234 909 234 E). Polska została wskazana jako jednoz państw, m.in. obok Niemiec, Rumunii i Bułgarii, gdzienie powołano dotychczas sieci obszarów rybackich.Należy zachęcać Lokalne Grupy Działania orazLokalne Grupy Rybackie działające w regionach dopodejmowania wspólnych projektów współpracy.Monika KrólDepartament Rozwoju Obszarów WiejskichWWW.KSOW.GOV.PL Biuletyn KSOW 3

More magazines by this user
Similar magazines