ράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την κατ

ekt.gr

ράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την κατ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIEΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης«∆ράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ γιατην ανάπτυξη υποδομών για τηνκαταγραφή και τη μέτρηση τηςερευνητικής, τεχνολογικής καικαινοτομικής δραστηριότητας»Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου,Καθηγητής ΕΜΠ, ΠρόεδροςΕπιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ(ΕΣΕΚΤ)Source: European Commission


Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτώνΕΤΑΚ (STI indicators) […συνεχ…]• Η καθιέρωση των ερευνών CIS (Community Innovation Survey) στηνΕυρωπαϊκή Ένωση.• O πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες για Έρευνα καιΤεχνολογική Ανάπτυξη στο ύψος του 3% του ΑΕΠ.• Η ραγδαία αύξηση στη διάρκεια της τελευταίας εικοσιπενταετίας των δεκτώνΕΤΑΚ είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα:• των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ• το ενδιαφέρον των φορέων της δημόσιας πολιτικής (επένδυσηστη γνώση καισε δραστηριότητες ΕΤΑΚ) αλλά και του κόσμου των επιχειρήσεων(σύγχρονοςανταγωνισμός που βασίζεται στην καινοτομία)• Αυξημένη απαίτηση- από κύκλους της δημόσιας πολιτικής, ερευνητές αλλάκαι επιχειρηματικούς κύκλους- για ποσοτική αποτίμηση και παρακολούθησητου μεγέθους και της εξέλιξης της δέσμευσης πόρων σε Ε&Τ, αλλά και γιατην κατανόηση της αποτελεσματικής χρήσης τουςΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ5


Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτώνΕΤΑΚ (STI indicators) […συνεχ…]• Δύσκολη η μέτρηση• Τα προβλήματα μέτρησης κοινωνικο-οικονομικώνοικονομικών δεικτών δεν αφορούναποκλειστικά το STI Σύστημα. Ας δούμε πόσες δυσκολίες και ατέλειεςυπάρχουν π.χ. για τη μέτρηση του πιο πολύ-χρησιμοποιούμενουοικονομικού μεγέθους, του ΑΕΠ.• Δυσκολότερες οι διεθνείς συγκρίσεις• Το πρόβλημα των «υποσημειώσεων» που προκύπτει από διαφορετικούςορισμούς, διαφορετικές ταξινομήσεις και μετρήσεις των περισσότερων STIδεικτών.• Αναγκαία η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης για την τεκμηρίωση καιτην παρακολούθηση της υλοποίησης ενός συστήματος πολιτικώνSTID.ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ6


Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτώνΕΤΑΚ (STI indicators) […συνεχ…]• Όμως, προσοχή στην χρήση και την κακομεταχείριση των δεικτώνΕΤΑΚ.• Η άκριτη χρήση δεικτών εισροών ως υποκατάστατων δεικτώνεκροών.• Τι κρύβεται πίσω από τα συνολικά μεγέθη.• Προσεκτική χρήση με επίγνωση των ορίων και τωνπεριορισμών τους.• Αναγκαία η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωσή τους.ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ7


Η διεθνής εμπειρία: Η ανάπτυξη δεικτώνΕΤΑΚ (STI indicators) […συνεχ…]• Ανάγκη διεύρυνσης των δεικτών Ε&Τ σε δείκτες ΕΤΑΚ(STI) που περιλαμβάνουν και την καινοτομία και τιςδιασυνδέσεις της με τη δυναμική της μεγέθυνσης και τηςανάπτυξης.• Το σύστημα ΕΤΑΚ (STI) συνεχώς μεταβάλλεται καιεξελίσσεται χαρακτηριστικά και σύνορα (όρια) πουήσαν σημαντικά στον 20 ο αιώνα σήμερα χάνουν τησημασία τους και μπορούν να δράσουναποπροσανατολιστικά.ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ8


Δείκτες Καταγραφής, Μέτρησης & ΑξιολόγησηςΕρευνητικής Δραστηριότητας• Δείκτες επιστημονικών δημοσιεύσεωνbibliometrics√ αριθμός δημοσιεύσεων και αναφορών√ δείκτες απήχησης√ βαθμός συνεργασιών√ επιστημονικές περιοχές αριστείας• Δείκτες υλοποίησης ερευνητικών έργων√ εθνικά/ ευρωπαϊκά√ κύριοι ερευνητές√ ερευνητικά αποτελέσματα και αξιοποίησή τους√ ερευνητικές περιοχές√ διασύνδεση με επιχειρηματική κοινότηταscientometrics• Δείκτες από ενιαία ερευνητική υποδομή –research e-infrastructureeinfrastructure- συλλογής και διάθεσηςπεριεχομένου του ΕΚΤwebometrics√ περιεχόμενο ιστοσελίδων ερευνητικού/ ακαδημαϊκού περιεχομένου√ διασυνδέσεις (links)√ στοιχεία προσπέλασης√ στοιχεία χρηστώνΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ9


Αναγκαιότητα δημιουργίας ελληνικού reference indexγια τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ)• Αποτύπωση και αξιολόγηση της έρευνας στις ΑΚΕ με τυποποιημένο καιμετρήσιμο τρόπο (βιβλιογραφικέςβάσεις δεδομένων)• Προώθηση της έρευνας που παράγεται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στηνελληνική γλώσσα• Ένταξη ελληνικής παραγωγής σε ευρύτερα δίκτυα (διεθνοποίηση)√Πρόβλημα: πολύ λίγα ελληνικά περιοδικά ευρετηριάζονται στις διεθνείς λίστες• Συντονισμός με ευρωπαϊκές προσπάθειες, όπως αυτή της ESF με τοEuropean Reference Index for the Humanities (ERIH)• Παγκόσμιο citation index για τις κοινωνικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιοτης Βαλένθια http://citec.repec.orgΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ10


Δράσεις ΕΚΤ για τη δημιουργία ελληνικού referenceindex για τις ΑΚΕ• Βιβλιομετρική λίστα ελληνικών επιστημονικώνεκδόσεων (βιβλίωνκαι μονογραφιών) στιςΑΚΕ• Καταγραφή και αποτίμηση διαδικασιώναξιολόγησης των παραπάνω εκδόσεωνσύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικέςκαι τις προδιαγραφές της ESF• Ένταξη εκδόσεων στην υποδομή ΕΚΤ(επιλογήκαι παραμετροποίηση υπαρχόντωνσυστημάτων και διασύνδεση με αποθετήριαή/καιάλλα συστήματα)• ∆υνατότηταυπολογισμού πρακτικώνποιοτικών καιποσοτικών δεικτών γιαστήριξη λειτουργίας τουreference index καιδημιουργίας citationindex• Πλάνο επιχειρησιακών δράσεων και επικοινωνιακής πολιτικήςΕΚΤ για τη δημιουργία Γιάννης του Καλογήρου, ελληνικού καθηγητής ΕΜΠ, reference index…ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ11


Δράσεις ΕΚΤ για την εξαγωγή δεικτών υλοποίησηςερευνητικών έργων (scientometrics)• Ανάπτυξη υποδομής συστημάτωνCRIS (ΕΠΣΕΤ(– Κοινωνικά Δίκτυα)• Μνημόνιο Συνεργασίας με ΣΕΑΒγια:√ Διαλειτουργικότητα ΕΑΔΔ μειδρυματικά αποθετήρια√ Διασύνδεση συσσωρευτήπληροφοριών CRIS του ΕΚΤ μειδρυματικά συστήματα CRIS• ∆υνατότητα εξαγωγήςπληθώρας δεικτώνσχετικών με την ερευνητικήδραστηριότητα στηνΕλλάδα, π.χ. αριθμούςερευνητών, δομήερευνητικών οργανισμών,χρηματοδότησης…ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόερδος ΕΣΕΚΤ12


Δράσεις ΕΚΤ και δυνατότητα εξαγωγής δεικτών(webometrics)από την ενιαία υποδομή του• Συσσώρευση ελληνικού περιεχομένου√ Ανάπτυξη συστήματος συσσώρευσηςψηφιακού περιεχομένου (contentaggregator) (ΕΠΣΕΤ(- Κοινωνικά Δίκτυα)√ Νέο έργο για την ανάπτυξη Πλατφόρμαςπαροχής υπηρεσιών Κατάθεσης,Διαχείρισης και Διάθεσης ΑνοικτώνΔημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης καιΨηφιακού Περιεχομένου (ΕΠΨηφιακήΣύγκλιση)√ Διεύρυνση συνεργασιών ΕΚΤ με φορείςπου διαθέτουν περιεχόμενο• Συγκέντρωσηστατιστικών στοιχείωνγια το διαθέσιμοελληνικό ψηφιακόπεριεχόμενο και για τηχρήση/ προσπέλασή τουαπό διαδικτυακούςχρήστεςΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ13


Σχεδιασμός δράσεων ΕΚΤ για νέα βιβλιομετρική ανάλυση• Χρονική επέκταση μετά το 2010• Διεύρυνση βάσεων δεδομένων (εκτόςWoS και Scopus)• Διεύρυνση επιπλέον θεμάτων√√√√Εντοπισμός περιοχών επιστημονικής αριστείας (ανάινστιτούτο, ερευνητικήομάδα)Περαιτέρω διερεύνηση και εμβάθυνση συνεργασιών που αναπτύσσονται μεταξύτων ελληνικών φορέων & διασύνδεσή τους με φορείς από το εξωτερικόΑξιοποίηση πληροφορίας “citing papers” / Εξαγωγή νέων δεικτώνΠαραγωγικότητα / λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση• Ανάπτυξη νέου περιβάλλοντος για τη παρουσίαση τωναποτελεσμάτων (διαδραστικότητα, κ.λπ.)ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ14


ράσεις – Αποτελέσματα (1)• Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογώνλογισμικού για τις επιστημονικέςδημοσιεύσεις και τη γραφιστική απεικόνισητων βιβλιομετρικών δεικτών• Αποθετήριο ελληνικών διδακτορικώνδιατριβών• Οργάνωση πληροφοριακού συστήματος μεδεδομένα από ΟΠΣ (ερευνητικά έργα πουυλοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ), την CORDIS,Entreprise Europe Network (ερευνητικά έργαγια 5 ο , 6 ο και 7 ο ΠΠ)2011-2012• Έκδοση μελετών με τίτλο «Βιβλιομετρικήανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνήεπιστημονικά περιοδικά 1996-2010» σεηλεκτρονικό περιβάλλον και σε έντυπημορφή (στοιχεία από WoS και Scopus)• ∆είκτες σχετικοί με τις διδακτορικές διατριβέςόπως ακαδημαϊκοί φορείς, επιστημονικέςπεριοχές για το 2000 - 2010• Μελέτη με δείκτες για το 7 ο ΠΠ• Εξειδικευμένες Μελέτες για ελληνικήσυμμετοχή: IDEAS, Regions ofKnowledge, SSH, Energy• ∆ιεύρυνση συνεργασιών ΕΚΤ με φορείς πουδιαθέτουν περιεχόμενο• Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στιςΑνθρωπιστικές και ΚοινωνικοοικονομικέςΕπιστήμες (ΑΚΕ)• Καταλογογράφηση και δημιουργίαβιβλιογραφικής βάσης άρθρωνΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ15


ράσεις – Αποτελέσματα (2)• Ανάπτυξη υποδομής για την υποστήριξη τωνδιαδικασιών παραγωγής και έκδοσηςδεικτών για την έρευνα και τεχνολογικήανάπτυξη, όπως ορίζονται από τουςκανονισμούς της ΕΕ και του ΟΟΣΑ• Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου euroCRIS(www.eurocris.gr)• Συγκρότηση και λειτουργία ομάδων εργασίαςγια2012• ∆ημοσίευση των δεικτών σε διαδικτυακόπεριβάλλον με δυνατότητα διάδρασης• Ανάπτυξη συστήματος CRIS (CurrentResearch Information System), δηλ. ενόςπληροφοριακού εργαλείου προορισμένου ναπαρέχει πρόσβαση και να διαδίδειπληροφορίες σχετικές με την ερευνητικήδραστηριότητα. Ο σκοπός ενός συστήματοςCRIS είναι η υποβοήθηση των χρηστώνστην καταγραφή, έκθεση και λήψηαποφάσεων που συνδέονται με τηνερευνητική δραστηριότητα.ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ16


ράσεις - Αποτελέσματα• Ολοκλήρωση αποθετηρίου ελληνικώνδιδακτορικών διατριβών και onlineκατάθεση.• Μητρώο ∆ιδακτόρων• Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής δεικτώνγια την καινοτομία2013• ∆είκτες για το σύνολο του αρχείου, σχετικοίμε τις διδακτορικές διατριβές όπωςακαδημαϊκοί φορείς, επιστημονικές περιοχές• ∆είκτες για το ανθρώπινο δυναμικό καιτην κινητικότητα• ∆ημοσίευση των δεικτών για την καινοτομία(Community Innovation Survey)• Συλλογή στοιχείων για χρηματοδότησηέρευνας και για ανθρώπινο δυναμικό ΕΤΑΚ• Εμπλουτισμός δεικτών βιβλιογραφικώνμελετών με δείκτες• Παραγωγικότητα• Παραγωγή σε σχέση μεχρηματοδότηση• Εξειδικευμένες εφαρμογές για τουςβιβλιομετρικούς δείκτες• ∆ιερεύνηση και εμβάθυνση συνεργασιώνεντοπισμού αριστείας• Νέοι δείκτες για “citing papers”Γιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,Πρόεδρος ΕΣΕΚΤΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 17


ράσεις - Αποτελέσματα• Ανάπτυξη υποδομής πληροφοριακώνσυστημάτων καταγραφής και οργάνωσης τηςερευνητικής δραστηριότητας CRIS• Λειτουργία ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το7 ο ΠΠ• Ανάπτυξη υπηρεσιών «λογισμικού σενέφος» για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακόπεριεχόμενο2013• Εφαρμογή συστημάτων CRIS στοΕΚΤ, στα ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΚ• ∆είκτες για το 7ο ΠΠ και εξειδικευμένεςπεριοχές• Σύστημα συσσώρευσης μεταδεδομένων καιμέτρηση• Στοιχείων προσπέλασης• ∆ιασυνδέσεων• Χρηστών• Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στιςΑνθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες(ΑΚΕ, SSH)• Εκδότες επιστημονικών περιοδικών στιςεπιστήμες υγείας• Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής δεικτώνγια την έκδοση SHE Figures της ΕΕ• Ευρετήριο αναφοράς για τις περιοδικέςεκδόσεις στις ΑΚΕ• Ευρετήριο αναφοράς για τις περιοδικέςεκδόσεις στις επιστήμες υγείας• Χαρτογράφηση Ελληνίδωνερευνητριών (δίκτυο περικτυόνη)ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ18


ράσεις - Αποτελέσματα• Καθιέρωση ετησίων εκδόσεωνπαρακολούθησης της διεθνούς κοινότηταςκαι υιοθέτηση των νέων δεικτών όπουεξυπηρετούνται οι ανάγκες της ελληνικήςακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας2014ΓΓΕΤ/ΕΚΤ, Ημερίδα "∆είκτεςΓιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ,ΕΤΑΚ", 2 Μαϊου 2012 Πρόεδρος ΕΣΕΚΤ19

More magazines by this user
Similar magazines