Views
4 years ago

asistirana reproduktivna tehnologija u humanoj reprodukciji

asistirana reproduktivna tehnologija u humanoj reprodukciji

II Deo: Humana

II Deo: Humana reprodukcija 87 Tokom faze preimplantacije gustina povr{inskih proteina - glikokaliks, kao i elektrostati~ka repulzija izme|u balstociste i endometrijuma se smanjuje {to olak{ava implantaciju. Interakcije izme|u blastociste i epitela uterusa Apozicija i adhezija blastociste za epitel uterusa zahtevaju lu~enje faktora koji se vezuju za specifi~ne receptore. Jedno od tkiva mora da lu~i ligande, a ostala bi trebala da formiraju receptore. Citokini i faktori rasta su }elijski polipeptidi i proteini koji imaju sposobnost vezivanja za specifi~ne receptore na }elijskoj povr{ini deluju}i kao potentni intracelularni signali, reguli{u}i funkciju endometrijalnih }elija. Oni uti~u na }elijsku proliferaciju, diferencijaciju i apoptozu, autokrinim, parakrinim i endokrinim mehanizmom. Citokini produkovani od strane endometrijalne mukoze i embriona imaju ulogu u matero-embrionalnoj interakciji, poja~avaju}i uterinu receptivnost i kontroli{u}i ekspresiju adhezionih i antiadhezionih proteina. Kao {to je ve} pomenuto, poznati su brojni faktori implantacije: interleukin IL-1 - interleucin, inhibitorni faktor leukocita LIF - leukocytes inhibition factor, kolon stimulacioni faktor CSF - colony stimulating factor, kao i epidermalni faktor rasta EGF - epidermal growth factor i njegovi receptori EGF-R - epidermal growth factor receptor. Tokom implantacije se embrionalni IL- 1 - interleucin vezuje za svoje receptore na povr{ini epitelijalnih }elija endometrijuma. Interleukin-1 je va`an polipeptid koji ima direktan efekat na transformaciju epitelijalne membrane. IL-1- interleucin je prvi citokinin aktivan u matero-embrionalnom cross-talk. LIF - leukocytes inhibition factor glikoprotein iz grupe citokina, sintetizuju uterine epitelijalne }elije od 18-og dana menstrualnog ciklusa. Ima ulogu u diferencijaciji CT - citotrophoblast ka ST - syncytiotrophoblast i poma`e lu~enje HCG - human chorionic gonadotropina. Isto tako se smatra da LIF - leukocytes inhibition factor mo`e da posreduje u interakciji izme|u endometrijalnih leukocita i trofoblasta i da kontroli{e angiogenezu u placentarnim resicama. Ekspresija LIF - leukocytes inhibition factor receptora je va`na i u formaciji pinopoda. EGF - epidermal growth factor receptori se mogu vezati za brojne ligande. EGF-R - epidermal growth factor receptor se osloba|a od ~etvrtog dana od strane }elija iz unutra{nje }elijske mase i od trofoblasta. Izme|u ~etvrtog i sedmog dana je njegovo osloba|anje ograni~eno na unutra{nju }elijsku masu i embrionalni pol trofoblasta. Ovo mo`e biti obja{njenje za orijentisanje blastociste koja se usa|uje u endometrijum embrionalnim polom. HB - EGF - heparin binding epidermal growth factor direktno uti~e na implantaciju embriona, na sam proces prihvatanja i invaziju trofoblasta preko parakrino - autokrinih signala u toku }elijske penetracije strome. HB-EGF - heparin binding epidermal growth factor inhibira apoptozu i u humanom endometrijumu indukuje invazivni trofoblastni fenotip. Dokazano je da je HB-EGF - heparin binding epidermal growth factor ekstremno nizak kod eklampsije. Pad nivoa HB-EGF - heparin binding epidermal growth factora mo`e da dovede do poreme}aja u celularnom sistemu koji {titi od oksidativnog stresa kao i do endotelijalne disfunkcije. CSF-1 - colony stimulating factor ima va`nu ulogu u procesu ovulacije u prvom trimestru trudno}e.

88 IGFB 1 - insulin like growth factor binding protein reguli{e delovanje EGF - epidermal growth factora na endometrijalne }elije, imaju}i va`nu ulogu u }elijskoj proliferaciji i diferencijaciji neophodne za proces decidualizacije. KGF - keratinocyte growth factor stimuli{e rast spiralnih arterija i inhibira glandularnu apoptozu. Postoji sigurno jo{ ~itav niz potencijalnih faktora ~ija uloga tek treba da se utvrdi me|u kojima treba pomenuti calcitonin i HOX - homeobox gene, kao i vitamin D. Interakcije izme|u blastociste i endometrijuma, invazija trofoblasta Trofoblast se pona{a kao pseudo tumorno tkivo koje se infiltrira u endometrijum. Posle uni{tenja bazalne membrane, trofoblast urasta u decidualna tkiva uterusa. ]elije trofoblasta lu~e proteoliti~ki aktivne enzime koji uti~u na ECM - extra-cellular matrix tako da postaje porozniji za invaziju embriona. Ovi enzimi su, uglavnom, matri~ne metaloproteinaze MMP - matrix metalloproteinase i plazmogenski aktivatori. ]elije trofoblasta izbacuju integrine, molekule }elijske adhezije na svojim }elijskim membranama. ]elije sa povr{ine izbacuju integrine α5ß1 i α1ß1 koji stupaju u interakciju sa epitelom uterusa, dok }elije iz dubljih slojeva osloba|aju lance integrina α6. Urastanje trofoblasta u endometrijum i raspadanje ECM - extracellular matrix-a su kontrolisani endometrijalnim faktorima koji lu~e epitelijalne }elije, fibroblasti, makrofage i leukociti. Ovi faktori stvaraju autokrine i parakrine efekte u cilju olak{avanja invazije trofoblasta. Invazija trofoblasta u endometrijum izaziva interakciju izme|u }elija i ekstracelularnog matrix-a. ]elijski adhezioni molekuli i ekstracelularno matriksna met- Asistirana reproduktivna tehnologija u humanoj reprodukciji aloproteinaza iniciraju kompleksnu interaktivnu kaskadu u toku implantacije i ranog embrionalnog razvoja. Trofoblastna invazija je aktivan enzimski proces. Humane citotrofoblastne }elije sekretuju MMP - matrix-a metalloproteinase endopeptide koji su sposobni da degradiraju komponente ECM - extra-cellular matrix-a. Citokini i faktori rasta tako|e uti~u na produkciju MMP - matrix metalloproteinase. MMP 2 - matrix metalloproteinase i MMP 9 - matrix metalloproteinase u stanju su da dovedu do digestije glavnih konstituenata ECM - extracellular matrix-a. Danas je poznato da je uterusni imuni sistem veoma va`an za kontrolu normalne blastocitne invazije, rasta trofoblasta i njegove diferencijacije. Vi{e od 40% decidualnih }elija su imune }elije. Vi{e od 70% decidualnih limfocita su CD 56 - cyclodextrin bright i CD 16 - cyclodextrin naturaliler, dok T - }elije ~ine samo 10% decidue. Infiltracija uterinih NK - natural killer }elija je deo cikli~nih promena endometrijuma i pod uticajem je steroida, posebno progesterona. Nedavno je potvr|eno da su endometrijalni IL 15 - interleucini prolaktin uklju~eni u proliferaciju i diferencijaciju ovih }elija. Pretpostavlja se da ove }elije, ~ija se morfologija i koncentracija menja u toku trudno}e, u~estvuju u regulaciji maternalne mukozne funkcije i kontrole obima trofoblastne invazije. Neki MHC - major histocompatibility complex klase molekuli: HLAg - human leukocyte antigen, HLAc - human leukocyte antigen, HLAe - human leukocyte antigen, koji su detektovani u trofoblastu, mogu da deluju kao NK - natural killer }elija ligandsi, obezbe|uju}i potentni molekularni mehanizam za prepoznavanje trofoblasta od strane majke. Implantacija embriona je jedan od primera da je neophodan veoma slo`en mehanizam da bi se obezbedilo produ`enje vrste.

 • Page 1:

  E L I T • M E D I C A ASISTIRANA

 • Page 4 and 5:

  SLOBODAN R. RADULOVI] ASISTIRANA RE

 • Page 6 and 7:

  SARADNICI BOJANA SAVI]EVI], dr sci

 • Page 8 and 9:

  PREDGOVOR Knjiga "Asistirana reprod

 • Page 10:

  U knjizi se ukazuje i na sve ~e{}e

 • Page 13 and 14:

  DEO III STERILITET ................

 • Page 16:

  I DEO ISTORIJAT

 • Page 19 and 20:

  4 Sl. 1.2.- Hipokrat Sl. 1.3.- Aris

 • Page 21 and 22:

  6 Sl. 1.8.- Andreas Vesalius Sl. 1.

 • Page 23 and 24:

  8 Sl. 1.15.- Jajna }elija prikaz Al

 • Page 25 and 26:

  10 Sl. 1.23.- Gregor Mendel Sl. 1.2

 • Page 27 and 28:

  12 Sl. 1.30.- Gregory Goodwin Pincu

 • Page 29 and 30:

  14 Sl. 1.39.- Joe Hin Tjio Sl. 1.40

 • Page 31 and 32:

  16 1987. godina: Predlo`en je proje

 • Page 34:

  II DEO HUMANA REPRODUKCIJA

 • Page 37 and 38:

  22 Metafaza: Formira se ekvatorijal

 • Page 39 and 40:

  24 1.1. OOGENEZA Oogeneza je proces

 • Page 41 and 42:

  26 prisutna je kod rastu}ih oocita

 • Page 43 and 44:

  28 Po zavr{etku profaze prve mejoti

 • Page 45 and 46:

  30 Sumiraju}i proces mejoze mo`e se

 • Page 47 and 48:

  32 Podaci o hromozomskim abnormalno

 • Page 49 and 50:

  34 lo{om prognozom u IVF - in vitro

 • Page 51 and 52: 36 mejozu tokom drugog tromese~ja t
 • Page 53 and 54: 38 factor-a i dovodi do degradacije
 • Page 55 and 56: 40 Citokini su se nekada dovodili u
 • Page 57 and 58: 42 za ljudske granulozne }elije u i
 • Page 59 and 60: 44 Sl. 2.22 - De Graff - ov folicul
 • Page 61 and 62: 46 kroz membranu. Materijali rastvo
 • Page 63 and 64: 48 na u toku rasta oocita kulminira
 • Page 65 and 66: 50 Centralna stvar za uspe{no imple
 • Page 67 and 68: 52 Navedene fundamentalne osobine s
 • Page 69 and 70: 54 growth factor, BDNF - brain deri
 • Page 71 and 72: 56 kapilara. Ova mre`a kapilara, u
 • Page 73 and 74: 58 Koncentracija luteiniziraju}eg h
 • Page 75 and 76: 60 du` Falopijeve tube. Stimulus je
 • Page 77 and 78: 62 Spermatozoid istovremeno osloba|
 • Page 79 and 80: 64 fazama igra va`nu ulogu. Kinozil
 • Page 81 and 82: 66 Sl. 2.52- Po~etak sinteze DNK -
 • Page 83 and 84: 68 2.9. MIGRACIJA EMBRIONA KROZ TUB
 • Page 85 and 86: 70 uspe{nije. Suprotno ovome, mu`ja
 • Page 87 and 88: 72 prona|en kod spermatozoida, dok
 • Page 89 and 90: 74 Nakon oplodnje se oba roditeljsk
 • Page 91 and 92: 76 koji sadr`i metil-vezuju}i domen
 • Page 93 and 94: 78 Endometrium sadr`i mnogobrojne `
 • Page 95 and 96: 80 U kasnoj folikularnoj fazi zadeb
 • Page 97 and 98: 82 uzvi{enja se sastoji u absorpcij
 • Page 99 and 100: 84 Sl. 2.77- Po~etak nidacije U ovo
 • Page 101: 86 Sl. 2.83- a) Implantacija 9 - 10
 • Page 105 and 106: 90 Asistirana reproduktivna tehnolo
 • Page 108 and 109: Nemogu}nost da se imaju sopstvena d
 • Page 110 and 111: III Deo: Sterilitet 95 1.1. MIOMI I
 • Page 112 and 113: III Deo: Sterilitet 97 Koriste se p
 • Page 114 and 115: III Deo: Sterilitet 99 Sl. 3.8- PR
 • Page 116 and 117: III Deo: Sterilitet 101 Brojne stud
 • Page 118 and 119: III Deo: Sterilitet 103 Infekcija ~
 • Page 120 and 121: III Deo: Sterilitet 105 Sl. 3.19- C
 • Page 122 and 123: III Deo: Sterilitet 107 Odre|ivanje
 • Page 124 and 125: III Deo: Sterilitet 109 Sl. 3.27- H
 • Page 126 and 127: III Deo: Sterilitet 111 Radi spre~a
 • Page 128 and 129: III Deo: Sterilitet 113 Poreme}aj m
 • Page 130 and 131: III Deo: Sterilitet 115 ciju insuli
 • Page 132 and 133: III Deo: Sterilitet 117 Centralna u
 • Page 134 and 135: III Deo: Sterilitet 119 je va`an as
 • Page 136 and 137: III Deo: Sterilitet 121 kod pacijen
 • Page 138 and 139: III Deo: Sterilitet 123 Vrednost pr
 • Page 140 and 141: III Deo: Sterilitet 125 dijabetesa
 • Page 142 and 143: III Deo: Sterilitet 127 koncentraci
 • Page 144 and 145: III Deo: Sterilitet 129 Upotreba ne
 • Page 146 and 147: III Deo: Sterilitet 131 Sl. 3.44- I
 • Page 148 and 149: III Deo: Sterilitet 133 kore nadbub
 • Page 150 and 151: III Deo: Sterilitet 135 2. POREME]A
 • Page 152 and 153:

  III Deo: Sterilitet 137 U drugom ob

 • Page 154 and 155:

  III Deo: Sterilitet 139 tumora koji

 • Page 156 and 157:

  III Deo: Sterilitet 141 Sl. 3.47- A

 • Page 158 and 159:

  III Deo: Sterilitet 143 O{te}enje z

 • Page 160 and 161:

  III Deo: Sterilitet 145 2.3. POSTTE

 • Page 162 and 163:

  III Deo: Sterilitet 147 Kako nisu d

 • Page 164 and 165:

  III Deo: Sterilitet 149 Postupci as

 • Page 166 and 167:

  III Deo: Sterilitet 151 procenu sek

 • Page 168 and 169:

  III Deo: Sterilitet 153 pouzdan i s

 • Page 170 and 171:

  III Deo: Sterilitet 155 {to je nedo

 • Page 172 and 173:

  III Deo: Sterilitet 157 Komplikacij

 • Page 174 and 175:

  III Deo: Sterilitet 159 Gasna embol

 • Page 176 and 177:

  III Deo: Sterilitet 161 Pelvi~na in

 • Page 178 and 179:

  III Deo: Sterilitet 163 Sve ve}i br

 • Page 180 and 181:

  III Deo: Sterilitet 165 Rep treba d

 • Page 182 and 183:

  III Deo: Sterilitet 167 3.3. PREGLE

 • Page 184 and 185:

  III Deo: Sterilitet 169 reprodukcij

 • Page 186 and 187:

  III Deo: Sterilitet 171 Jasna indik

 • Page 188 and 189:

  III Deo: Sterilitet 173 Reproduktiv

 • Page 191 and 192:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 193 and 194:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 195 and 196:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 197 and 198:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 199 and 200:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 201 and 202:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 203 and 204:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 205 and 206:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 207 and 208:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 209 and 210:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 211 and 212:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 213 and 214:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 215 and 216:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 217 and 218:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 219 and 220:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 221 and 222:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 223 and 224:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 225 and 226:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 227 and 228:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 229 and 230:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 231 and 232:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 233 and 234:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 235 and 236:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 237 and 238:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 239 and 240:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 241 and 242:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 243 and 244:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 245 and 246:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 247 and 248:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 249 and 250:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 251 and 252:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 253 and 254:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 255 and 256:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 257 and 258:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 259 and 260:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 261 and 262:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 263 and 264:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 265 and 266:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 267 and 268:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 269 and 270:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 271 and 272:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 273 and 274:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 275 and 276:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 277 and 278:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 279 and 280:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 281 and 282:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 283 and 284:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 285 and 286:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 287 and 288:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 289 and 290:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 291 and 292:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 293 and 294:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 295 and 296:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 297 and 298:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 299 and 300:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 301 and 302:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 303 and 304:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 305 and 306:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 307 and 308:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 309 and 310:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 311 and 312:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 313 and 314:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 315 and 316:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 317 and 318:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 319 and 320:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 321 and 322:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 323 and 324:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 325 and 326:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 327 and 328:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 329 and 330:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 331 and 332:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 333 and 334:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 335 and 336:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 337 and 338:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 339 and 340:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 341 and 342:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 343 and 344:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 345 and 346:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 347 and 348:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 349 and 350:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 351 and 352:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 353 and 354:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 355 and 356:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 357 and 358:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 359 and 360:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 361 and 362:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 363 and 364:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 365 and 366:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 367 and 368:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 369 and 370:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 371 and 372:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 373 and 374:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 375 and 376:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 377 and 378:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 379 and 380:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 381 and 382:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 383 and 384:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 385 and 386:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 387 and 388:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 389 and 390:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 391 and 392:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 393 and 394:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 395 and 396:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 397 and 398:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 399 and 400:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 401 and 402:

  LITERATURA Abdul-Jalil, A., Child,

 • Page 403 and 404:

  Literatura Blumenfeld Z, Response o

 • Page 405 and 406:

  Literatura Hum. Reprod. 17: 2621-26

 • Page 407 and 408:

  Literatura Hippenstiel, S., Soeth,

 • Page 409 and 410:

  Literatura dehydrogenase in human s

 • Page 411 and 412:

  Literatura fibroid reduction and sy

 • Page 413 and 414:

  Literatura Tease, C, Hartshorne, G.

 • Page 415 and 416:

  Literatura follicular growth, and o

 • Page 417 and 418:

  Index ejakulirani spermatozoidi, 21

 • Page 419 and 420:

  Index ODS -ovarijalni dehidrogenazn

Tehnologija proizvodnje jagode - Agroprofil
agroprofil.rs
IMS TEHNOLOGIJA GRAÿENJA - Ideassonline.org
ideassonline.org
Napredna merilna tehnologija 2011 - Metalka-servis.com
metalka.servis.com
TEHNOLOGIJA, LJUDI I IDEJE KOMPANIJE ... - montora
montora.com
IMS TEHNOLOGIJA GRAĸENJA - Institut za ispitivanje materijala IMS
institutims.rs
Festival prvih 2: GMO i tehnologija - Zarez
zarez.hr
Moderna kondenzacijska tehnologija u boji. Toplinom obojite svoj ...
frigan.hr
Prirućnik za statistiku nauke, tehnologije i inovacija u Bosni i ...
delbih.ec.europa.eu
Funkcionalni pregled javne uprave u sektoru obrazovanja u Bosni i ...
unze.ba
Uvod u obnovljive energije.pdf - Ekologija.ba
ekologija.ba
Download magazina u PDF formatu - Nolimit.ba
nolimit.ba
Najčitaniji u centralnoj BiH - Superinfo
superinfo.ba
Energetika u Jugoistočnoj Evropi - ISAC Fund
isac.fund.org
UŽIVAJTE U ISTRAŽIVANJU LEPOTE.
bmw.rs
Vodič kroz mentorstvo - Evropski pokret u Srbiji
emins.org
ISSN 1820-8169 - Evropski pokret u Srbiji
emins.org
vodič za izvoz u europsku uniju - REZ
rez.ba
Stil & Elan magazin u pdf formatu - Ina
ina.hr
Preuzmite PDF / 257KB - Evropski pokret u Srbiji
emins.org
lebendige gemeinde - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
kroatenseelsorge.de