Vojny medzi národmi a vierami sú beţné. Niekedy sa tí pri ... - Dhaxem

dhaxem.com

Vojny medzi národmi a vierami sú beţné. Niekedy sa tí pri ... - Dhaxem

presvedčenia, a to je hlavným dôvodom prečo sa katarstvo dodnes silne prihováraobyvateľom juţného Francúzska, ktorí vidia v katarstve stanovisko tých, čo stojao demokratické princípy a morálne hodnoty.Akokoľvek krásny je Montségur, „skutočnými” katarskými strediskami boli o niečomiernejšie svahy, na ktorých teraz zanedbané dediny voľakedy prekvitali. Jednoutakou dedinkou je Arques, neďaleko Rennes-le-Château, kde rozširoval učeniea kam sa uchýlil perfekt Pierre Authié.Pád malého, osamoteného, ale idylického hraduQuéribus, v auguste 1255 sa často stotoţňuje sozánikom katarstva, ale ani to nie je pravda.V nasledujúcich rokoch dokonca prišlok čiastočnému oţiveniu katarstva. Katarský perfektPierre Authié po ktorom sa veľmi pátralo sa dostaviludeliť konsolamentum (poţehnanie pred smrťou)grófovi z Foix, Roger-Bernardovi III, v marci 1302do sály Taraskonského hradu, i keď ho neskôr pochoval biskup z Carcassonne.Ukazuje to, koľko miestnej šľachty ostalo vernou katarskému presvedčeniu.To, ţe katarstvo tajne preţívalo, je symbolizované udalosťami, ktoré sa odohraliv malej dedinke Montaillou, pri Montségure, nakoľko sa to stalo témoupriekopníckej knihy Emmanuela Le Roy Ladurie toho istého mena.Vie sa o kaţdodennom pochode ţivota 250 obyvateľov Montaillouod roku 1294 do roku 1324, nakoľko boli jeho podrobnosti zachytenév záznamoch Jacquesa Fourniera, ktorý sa neskôr stal pápeţomBenediktom XII. Bol to Fournier, vtedy miestny biskup, ktorýspustil Inkvizíciu z Pamiers proti dedinčanom, čo viedlo k zatknutiucelej dediny v roku 1308. Moţno by sme mali byť vďační, ţe ichvšetkých nevyvraţdili…Bol to tieţ Fournier, ktorý lapil posledného katarského perfekta, aby ho upálili nahranici: Guillauma Bélibaste, v roku 1321. Bélibasteho oblasťou boli územia medziRennes-le-Château – ktorého meno sa spája so záhadným kňazom z 19. storočiaBérengerom Saunièreom, ktorý je v strede záhady takzvaného Priorstva Sionu – apobreţným mestom Perpignan.Bélibaste bol synom bohatého farmára z Cubières. Stal sa pastierom a perfektom,bol ţiakom perfektov Pierre and Jacquesa Authié, ktorí nejaký čas ţili s Bélibastovourodinou v Cubières. Ako sa slučka inkvizície uťahovala tesnejšie, Bélibaste sa vydalcez hranice do Katalánska, kde politické zriadenie neprenasledovalo Katarov, a boltam schopný vyrábať košíky a mykacie hrebene. Stal sa mentorom spoločenstvumiestnych Katarov. Ale Fournier mu nasadil pascu, a keď sa pokúsil vrátiť dosvojej domoviny ho chytili, bol odsúdený, a upálili ho vo Villerouge-Termenès.Vie sa, ţe v zajatí Bélibaste navrhol Arnaudovi Sicre,muţovi ktorý zinscenoval jeho ulapenie, ţe mu dákonsolamentum a potom by obaja spáchalisamovraţdu. [Samovraţda bola povolenou formouúniku za účelom skrátenia utrpenia človeka, ktorý saocitol v beznádejnej situácii. Corascendea.]Villerouge-Termenes, mesto v ktorom upálili Bélibasteho


Bélibasteho smrť signalizovala koniec oficiálnej katarskej cirkvi, ktorá rozkvitalav 11. storočí, zorganizovala sa v roku 1167, a bola potlačená v roku 1321. No napriektomu, ţe bola oficiálne porazená vo Francúzsku, inde, napríklad v Bosne, katarstvonaďalej pretrvávalo aţ do 15. storočia, kedy jeho nasledovníci konvertovali na Islam.Vyskytujú sa však názory, ţe katarstvo vo Francúzsku moţno zomrelo akoorganizovaná cirkev v roku 1321, ale ako presvedčenie a filozofia ... ţilo naďalej.Síce to bola Inkvizícia – strana ktorá ich prenasledovala – kto spísal ţivotné príbehyperfektov Authié a Bélibaste, všeobecne panuje uzrozumenie, ţe informácie ktoré súk dispozícii o ich ţivotoch sú pomerne pravdivé. [Napriek tomu, pochopenie toho,čo presne tvorilo poznanie Katarov ostalo v najlepšom prípade záhadoua v najhoršom prípade prekrútenou hatlaninou – ako výsledok náboţenskejpropagandy, nie iba na základe jednoduchého nepochopenia princípov katarstva.Corascendea.]Katarstvo sa rozširovalo z východu a má korene vo východných poznaniach. Jehojadro tvorí odmietanie materiálneho sveta, ktorý sa povaţuje za pascu v ktorej sauväzní Duša. Všetky materiálne veci sú v podstate nečisté, ak nie dokonca zlé,a preto sa ich netreba zbytočne pridrţiavať. Z toho dôvodu Katari nestavali kostoly,väčšinou boli vegetariánmi, delili sa o majetok a o stravu. Síce je pravdou, ţe sado ich učenia dostal Jeţiš a biblia, hlavne evanjelium Jána, zatiaľ čo prehlasovali ţeKristus nemal skutočné telo (ak bol Boţím synom, tak ako mohol mať telo z mäsa,ktoré je nečisté?) a preto tieţ nemohol skutočne zomrieť. Všetky tieto vysvetleniatreba chápať ako pomôcky, ktorými vyjasňovali kresťanom v čom spočíva rozdielmedzi katarským a katolíckym učením.To, ţe sa Katari úprimne vzdali materiálneho bohatstva si získalo obdiv ľudí, ktoríboli zvyknutí na to, ţe boli svedkami skorumpovanosti katolíckych cirkevnýchpredstaviteľov, ktorí boli natoľko materialistickí, ako sa len dalo. Aj keď historicičasto poznamenali, ţe ani perfekti neboli natoľko perfektnými ako mohli byť, keďprišlo k pohlavnému styku a k plodeniu detí, zatiaľ čo sa podujali na celibát, novcelku a jasne, Katari preukazovali oveľa vyššie morálne hodnoty, neţ sa videlou katolíckej cirkvi.Dnes sa katarstvo povaţuje predovšetkým za jednu z dualistickýchdoktrín gnostických východných učení. Dualistická doktrína popisujedve vzájomne súperiace sily, dobro proti zlu, ale je v tom oveľa viac.Náhľad do katarskej kozmografie pochádza od Authiého. Poukazujena to, ţe významné historické doby boli zaznamenané a jestvovalasnaha ich vysvetliť. Authié učil, ţe Satan sa votrel do Raja potom, čočakal 1000 rokov pri jeho dverách. Katari v juţnom Francúzsku, kdebola Mária Magdaléna jedným z obľúbených svätcov, ju pouţili vosvojej kozmografii na ilustráciu ţenskosti v boţskej dualite v ktorúverili.[Najmenej pochopeným bodom katarského učenia je reinkarnácia a to, či je pre túktorú Dušu potrebná, no pritom je to obsah na ktorom katarstvo stojí. Objavili samnohé zobrazenia, ktoré symbolizujú snahu Duše dopracovať sa k určitýmhladinám. Katari, ktorí ţili v očakávaní, ţe ich kedykoľvek hodia do vatry, celkom


pochopiteľne tvrdili, ţe sa na Zem uţ nevrátia. Ale keď bolo po bolesti, a dali sadosiahnuť ďalšie víťazstvá, a súčasne jestvovala potreba, aby schopné Dušepreberali na seba čoraz viac zodpovednosti, niektoré Duše sa vrátili. Dokonca sa ichnávrat mohol vyţadovať v najlepšom záujme spoločenstva. Preto, ak niektorí Katarireinkarnovali, neboli to oni, kto nepochopil katarské učene o reinkarnácii. Tentoparagraf napísala a pridala Corascendea, v novembri 2011.]Síce sa konsolamentum, ktoré zahrňuje proces kladenia rúk na druhého, dáobjektívne pozorovať a ľahšie je ho popísať, ani len táto činnosť nebola ušetrenázveličovania a prekrúcania. Konsolamentum sa vykonávalo pri vysviacke perfektov,a pre umierajúcich, pre ktorých bolo formou poţehnania. Po ňom sa umierajúcičasto rozhodli neprijať uţ potravu, iba vodu. Endura nebola ničím iným, akosnahou uchovať si čistotu konsolamenta. Bolo to odmietanie potravy z túţbyzomrieť „čistý”. [No vyhladovanie na smrť nebolo povinné. Je to loţ, ak sanavrhuje, ţe Katari si sami ľahko ukončovali svoje ţivoty, alebo ţe by nabádalidruhých, aby si predčasne ukončili svoje ţivoty. Marilo by to účel inkarnácie,ktorým je rast Duše práve prostredníctvom zdolávania úloh a trápení ţivota.Corascendea.]Najdlhšia zaznamenaná endura trvala dvanásť týţdňov, týkala sa ţeny zCoustaussy, dediny oproti Rennes-le-Château. Konsolamentum sa mohlo udeliťtomu istému človeku viackrát, nielen raz, čím sa posilňoval posvätný charakterpoţehnania niekým, kto sa rozhodol byť čistým. Keďţe konsolamentum moholudeliť len perfekt, a inkvizícia sa sústredila na prenasledovanie a lapanie perfektov,stále menej bolo kňazov, ktorí ho mohli udeliť. Preto často dochádzalo k tomu, ţe siaj tí ľudia, čo mali šancu preţiť svoju nemoc, radšej zvolili smrť. Koniec koncov,večný ţivot bol dôleţitejší, ako by bolo pridrţiavanie sa viac ako treba, očistca naZemi.Stáročia po zániku Katarov sa vţdy našli tí, čo dúfali, ţe sa im podarí objaviťstratený poklad Katarov – a Templárov – o ktorom mnohí verili, ţe obsahuje ajsamotný Svätý Grál. Esklarmonda z Montséguru by ho bola skryla dakde priMontségure, tesne predtým, neţ zahynula na skaliskách, ktosi navrhol.Všeobecne panuje mienka, ţe poklad Katarov obsahuje svätú knihu,katarské písomnosti o Bohu. To, ţe by sa Katari boli postaralio prechovávanie materiálneho pokladu, sa nepredpokladá. Hneď nazačiatok, bol by býval veľmi ťaţký, a v ich očiach, nie dôleţitý: Katarstvubolo všetko na materiálnej hladine opovrhnutia hodné; peniaze a bohatstvo bolihlavnými svetskými a satanovými nástrojmi, ktorými sa vyvoláva na povrch tonajhoršie, čo je v ľuďoch.Autori ako Walter Birks a R.A. Gilbert, ale aj Elizabeth van Buren, preto navrhli, ţeKatari stráţili akýsi rukopis, poznanie – duchovný poklad.Tento rukopis sa často označuje ako „Kniha lásky” ktorá má spojenie s evanjeliomJána, pričom obsahuje „vznešené učenia, skvelé odhalenia, najtajnejšie slová, ktorézveril náš pán Jeţiš Kristus svojmu milovanému nasledovníkovi Jánovi [JánoviEvanjelistovi]. Ich sila by bola taká, ţe všetka nenávisť, všetok hnev a ţiarlivosť by

More magazines by this user
Similar magazines