Regulamin konkursu - KSOW

ksow.pl

Regulamin konkursu - KSOW

III.Kryteria oceny i punktacjaA. Kategoria „Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”L.p. Kryteria oceny dla kat. A Punktacja1 Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu0 - 25wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego1.1 tereny i obiekty publiczne 0 – 101.2 posesje prywatne, 0 – 101.3 elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, 0 – 52 Zorganizowanie procesu odnowy wsi: 0 - 452.1 współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, informowanie 0 - 10społeczności lokalnej, zaangaŜowanie mieszkańców w realizacjęprojektów2.2 współdziałanie z władzami gminy 0 - 52.3 zdolność do kooperacji z otoczeniem, zakres współpracy zewnętrznej 0 - 10uczestników programu2.4 sprecyzowana wizja wsi i wynikająca z niej strategia rozwoju,0 - 10sporządzone i realizowane plany działania krótkookresowego idługookresowego.2.5 wykorzystanie instrumentów wsparcia 0 - 103 Kryteria akcji „Wieś Przyszłości” 0 - 653.1 Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych i 0 – 5wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców3.2 Ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy i/lub e-learningu 0 – 53.3 Internet dostępny dla większości mieszkańców. 0 – 53.4 Strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy0 – 5mieszkańcami oraz źródła informacji o Ŝyciu i ofercie wsi.3.5 „Dom Mieszkańców” jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i0 – 10zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich,wspieranej przez personel (etatowy i/lub wolontariat).3.6 Urządzone „Centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych. 0 – 103.7 Ustalone i wdraŜane: 0 – 253.7.1 projekty wzmacniające toŜsamość i Ŝycie wspólnotowe społeczności 0 – 5wiejskiej3.7.2 projekty rozwijające wiodący, specyficzny, temat, kluczowy dla0 – 5konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa,3.7.3 przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę 0 – 5wsi.3.7.4 Projekty rozwijające wiodący specyficzny temat, kluczowy dla0-5konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa3.7.5 Przedsięwzięcia na rzecz zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy 0-54 Trwałość projektów realizowanych we wsi 0-155 Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji 0 – 10konkursowej i jakość przedłoŜonych materiałówRazem 0 - 160Kryteria 1 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania wsiKryteria 2, 3 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania wsi z uwzględnieniem materiałudokumentującego3


B. Kategoria „Najpiękniejsza wieś”C. Kategoria „Najlepszy start w odnowie wsi”L.p. Kryteria oceny dla kat. B i C Punktacja1 Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu0 - 25wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego1.1 tereny i obiekty publiczne 0 – 101.2 posesje prywatne, 0 – 101.3 elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, 0 – 52 Zorganizowanie procesu odnowy wsi: 0 - 452.1 współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, informowanie 0 - 10społeczności lokalnej, zaangaŜowanie mieszkańców w realizacjęprojektów2.2 współdziałanie z władzami gminy 0 - 52.3 zdolność do kooperacji z otoczeniem, zakres współpracy zewnętrznej 0 - 10uczestników programu2.4 sprecyzowana wizja wsi i wynikająca z niej strategia rozwoju,0 - 10sporządzone i realizowane plany działania krótkookresowego idługookresowego.2.5 wykorzystanie instrumentów wsparcia 0 - 103 Kryteria akcji „Wieś Przyszłości” 0 - 653.1 Ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych i 0 – 5wykorzystywana w tym celu na rzecz mieszkańców3.2 Ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy i/lub e-learningu 0 – 53.3 Internet dostępny dla większości mieszkańców. 0 – 53.4 Strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy0 – 5mieszkańcami oraz źródła informacji o Ŝyciu i ofercie wsi.3.5 „Dom Mieszkańców” jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i0 – 10zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich,wspieranej przez personel (etatowy i/lub wolontariat).3.6 Urządzone „Centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych. 0 – 103.7 Ustalone i wdraŜane: 0 – 253.7.1 projekty wzmacniające toŜsamość i Ŝycie wspólnotowe społeczności 0 – 5wiejskiej3.7.2 projekty rozwijające wiodący, specyficzny, temat, kluczowy dla0 – 5konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa,3.7.3 przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę 0 – 5wsi.3.7.4 Projekty rozwijające wiodący specyficzny temat, kluczowy dla0-5konstruowania oferty wsi dla społeczeństwa3.7.5 Przedsięwzięcia na rzecz zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy 0-54 Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji 0 – 10konkursowej i jakość przedłoŜonych materiałówRazem 0 - 145Kryteria 1 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania wsiKryteria 2, 3 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania wsi z uwzględnieniem materiałudokumentującego.4


D. Kategoria „Najpiękniejsza zagroda wiejska”L.p. Kryteria oceny dla kat. D Punktacja1. Spójność z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym 0 – 401.1 zharmonizowanie z krajobrazem wsi 0 – 151.2 zachowanie tradycyjnych form w architekturze i urządzeniu posesji 0 – 151.3 utrzymanie terenów przyległych 0 – 102 Estetyka, urządzenie i funkcjonalność 0 – 252.1 części mieszkalnej i rekreacyjno – wypoczynkowej 0 – 102.2 części gospodarczej /produkcyjnej/ usługowej 0 – 102.3 elementy kwitnące w zagrodzie wiejskiej 0 – 53 ZaangaŜowanie właścicieli w przedsięwzięcia odnowy wsi i Ŝycie 0 – 10społeczno-gospodarcze wsi4 Wpływ na wieś w aspektach: pracy, nowych funkcji, kooperacji, itp. 0 – 15oraz jako wzorzec do naśladowania zwłaszcza w aspekcie uczestnikaw procesach odnowy wsi.5 Umiejętność zaprezentowania zagrody podczas wizytacji komisjikonkursowej i jakość przedłoŜonych materiałów0 – 10Kryteria 1, 2 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania zagrodyKryteria 3, 4 - wymagają materiału dokumentującego. Ocena dokonywana przez komisję poweryfikacji dokonanej podczas wizytowania zagrody.Razem 0 - 100E. Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”L.p. Kryteria oceny dla kat. E Punktacja1 Innowacyjność i wzorcowy charakter projektu 0 – 451.1 innowacyjność, pomysłowość, wzorcowy charakter projektu i technik jego 0 – 15realizacji1.2 funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego zakończeniu 0 – 151.3 jakość wykonania projektu z uwzględnieniem spójności z charakterem 0 - 15miejscowości / obiektu2 Spójność projektu z planem odnowy miejscowości, powiązanie z 0 – 15innymi projektami3 ZaangaŜowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie 0 – 15projektu4 Oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu 0 – 15odnowy wsi5 Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji oraz umiejętność 0 – 10zaprezentowania projektu podczas wizytacji komisji konkursowej ijakość przedłoŜonych materiałówRazem 100Kryteria 1 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania projektuKryteria 2, 3, 4 - wymagają materiału dokumentującego. Ocena dokonywana przez komisję poweryfikacji dokonanej podczas wizytowania wsi.Kryterium 5 - ocena dokonywana z uwzględnieniem materiałów udostępnionych komisji podczas wizytowaniaprojektu.5


IV. Harmonogram konkursuLp. Działanie Wykonawca Terminwykonaniaw 2012 r.1 Ogłoszenie konkursu Zarząd Województwa do 20 kwietniaOpolskiego2 Powołanie komisji konkursowej Marszałek Województwa do 18 maja3 Zgłoszenie udziału wraz z materiałem Gminydo 18 majadokumentującym5 Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych Przewodniczący komisji do 11 czerwcai poinformowanie gminkonkursowej6 Wizje lokalne Zespoły komisji konkursowej 18 czerwca – 107 Rozstrzygnięcie konkursui ogłoszenie wynikówKomisja Konkursowasierpniado 31 sierpnia8 Uroczystość wręczenia nagród iwyróŜnieńV. Ocena zgłoszeńUrząd Marszałkowski,Wieś laureat w kategorii nanajpiękniejszą wieś15 września1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Marszałka Województwa.2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej wpkt. III niniejszego regulaminu. Komisja moŜe uszczegółowić kryteria oceny.Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.3. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz, za pośrednictwem gminy,zawiadamia zainteresowanych o terminie wizji.3a. Ustala się czasy trwania wizyt w terenie Komisji:- w przypadku kategorii „Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” czas trwaniawizyty Komisji wynosi maksymalnie 2, 5 godziny,- w przypadku kategorii „Najpiękniejsza wieś” czas trwania wizyty Komisji wynosimaksymalnie 2,5 godziny,- w przypadku kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi” czas trwania wizyty Komisji wynosimaksymalnie 2 godziny- w przypadku kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” czas trwania wizyty Komisji wynosimaksymalnie 1 godzinę,- w przypadku kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” czas trwania wizyty Komisjiwynosi maksymalnie 45 minut.4. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta / reprezentantów wsi, właścicielazagrody oraz przedstawiciela gminy. Nieobecność przedstawiciela gminy nie wstrzymuje pracykomisji.5. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej celemostatecznego wyłonienia laureatów.6. Członkowie komisji aktywnie uczestniczący w Ŝyciu i procesach rozwojowych sołectwa– uczestnika konkursu wyłączeni są z oceny danej miejscowości.6


VI. NagrodyRodzaj, wysokość i odbiorcy nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych:KategoriaI miejscezłII miejscezłIII miejscezłOtrzymującynagrodęNajpiękniejsza wieśXV-lecia18 000 Proponuje się przyznanietylko I miejsca 1Społeczność wsiNajpiękniejsza wieś 15 000 10 000 7 000 Społeczność wsiNajlepszy start wodnowie wsi7 000 Proponuje się przyznanietylko I miejsca 1,2Społeczność wsiNajlepszy projektodnowy wsi8.000 6.000 4.000 Społeczność wsiNajpiękniejsza zagroda 3.000Proponuje się przyznanietylko I miejsca 1,2Właściciele posesji1. Ze względu na małą ilość środków finansowych2. Ze względu na małą ilość zgłaszanych uczestników1. Komisja moŜe przyznać nagrody równorzędne, bądź moŜe nie przyznać nagrody danegostopnia.2. Komisja ma prawo przyznania wyróŜnień. WyróŜnienia przyznaje się w odniesieniu dowybranych przez Komisję aspektów odnowy wsi. Punkty uzyskane w ocenie są kryteriumpomocniczym. WyróŜnienia mogą mieć charakter finansowy w zaleŜności od posiadanychśrodków.3. W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowenagrody dla laureatów konkursu bądź wyróŜnionych. Sponsor nagrody moŜe sprecyzować celi sposób wykorzystania środków.4. Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagrody w komunikacie końcowym.5. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji ZarząduWojewództwa.6. Nagroda jest przekazywana na wskazane przez laureata konto bankowe.7. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo Ŝądania informacji o sposobie wykorzystaniaNagrody.8. W przypadku gdy nagrodę ma otrzymać społeczność wsi rozumie się przez tostowarzyszenie (fundację) działającą na rzecz odnowy wsi, jeŜeli takowe w danej wsi istnieje.W przeciwnym razie nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy właściwego urzędugminy.VII. Postanowienia końcowe:1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych wregulaminie, przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.7


załącznik nr 1do Regulaminu Konkursu„Piękna Wieś Opolska 2012”Zgłoszenie do konkursu„Piękna Wieś Opolska 2012”Gmina .......................................................zgłasza udział w konkursie w następujących kategoriach :A. Najpiękniejsza wieś XV-lecia - wieś: ........................................................................B. Najpiękniejsza wieś - wieś: ........................................................................C. Najlepszy start w odnowie wsi” - wieś: .................................... .........................D. Najpiękniejsza zagrodazagroda we wsi …………………………………………..• Imiona i nazwisko właścicieli - ..............................................................• adres - ..............................................................................................................................• Telefon - ..............................................................• e-mail - …………………………………………….E. Najlepszy projekt odnowy wsi1.projekt we wsi……………………….. o nazwie …………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. projekt we wsi ……………………… o nazwie ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Osoba z urzędu gminy do kontaktu w sprawie konkursu:1. Imię i nazwisko ...........................................................................................2. funkcja ...........................................................................................3. tel. ..........................................................................................4. e-mail....................................................................................................................................................... ......................................(data)( podpis burmistrza / wójta)8


załącznik nr 2do Regulaminu Konkursu„Piękna Wieś Opolska 2012”........................................................(miejscowość , data)...........................................................................(Imię i Nazwisko właściciela zdjęć)...........................................................................(Adres e-mail)OŚWIADCZENIEJa niŜej podpisany przekazuję zdjęcia*:1. sołectwa .................................................................. (nazwa sołectwa)2. projektu .................................................................................................................................................................................................................................... (nazwa projektu)w sołectwie ....................................................................................... (nazwa sołectwa)3. zagrody Państwa ..............................................................(imię i nazwisko właścicielazagrody) w sołectwie ......................................................................... (nazwa sołectwa)i wyraŜam zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie dla potrzeb Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Opolskiego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawieautorskim i prawach pokrewnych. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ma prawow szczególności do wykorzystywania, przetwarzania, powielania i publikowania zdjęć.Jednocześnie oświadczam, Ŝe przedłoŜone elektronicznej zdjęcia są moją własnością.*proszę wypełnić właściwy punkt........................................................(podpis przekazującego zdjęcia)9


załącznik nr 3do Regulaminu Konkursu„Piękna Wieś Opolska 2012”........................................................(miejscowość , data)...........................................................................(Imię i Nazwisko członka komisji)OŚWIADCZENIE1. Oświadczam, Ŝe jestem /nie jestem* mieszkańcem sołectwa ....................................... ,zgłoszonego do konkursu w Kategorii ................................................................................2. Oświadczam, Ŝe uczestniczyłem /nie uczestniczyłem* w procesach rozwojowych sołectwa/sołectw................................................................... zgłoszonego/zgłoszonych do konkursuw Kategorii ...........................................................................................................................*właściwe podkreślić........................................................(podpis członka komisji)1

More magazines by this user
Similar magazines