Umowa faktoringu

profinfo.pl

Umowa faktoringu

2. Struktura administracji publicznej ........................................................................ 1362.1. Struktura resortowa (pionowa) ................................................................... 1362.1.1. Resort administracyjny ..................................................................... 1362.1.2. Działy administracji rządowej ......................................................... 1372.2. Struktura terytorialna (pozioma) ................................................................. 1392.2.1. Pojęcie i przesłanki podziału terytorialnego państwa ................ 1392.2.2. Rodzaje podziałów terytorialnych ................................................. 1402.2.3. Podział zasadniczy ............................................................................ 1402.2.4. Podział pomocniczy .......................................................................... 1432.2.5. Podziały specjalne i obszary specjalne .......................................... 1433. Związki między podmiotami administrującymi ................................................. 1433.1. Centralizacja i decentralizacja ...................................................................... 1443.1.1. Centralizacja ....................................................................................... 1443.1.2. Decentralizacja ................................................................................... 1453.2. Koncentracja i dekoncentracja ..................................................................... 1473.3. Pojęcia określające wzajemny sposób oddziaływania podmiotówadministrujących ............................................................................................ 1483.3.1. Kierownictwo ..................................................................................... 1483.3.2. Nadzór ................................................................................................. 1493.3.3. Kontrola .............................................................................................. 1503.3.4. Zwierzchnictwo i zespolenie ........................................................... 1503.3.5. Koordynacja ....................................................................................... 1513.3.6. Współdziałanie .................................................................................. 152Rozdział szóstyAdministracja rządowa .......................................................................................................... 1551. Centralne organy administrujące poza administracją rządową ...................... 1551.1. Prezydent RP i organy mu podległe ........................................................... 1551.2. Organy centralne podległe Sejmowi RP .................................................... 1562. Centralna administracja rządowa ......................................................................... 1572.1. Rada Ministrów .............................................................................................. 1572.1.1. Istota, skład i powoływanie ............................................................. 1572.1.2. Zadania i kompetencje ..................................................................... 1582.1.3. Tryb pracy Rady Ministrów ............................................................. 1592.1.4. Członkowie Rady Ministrów ........................................................... 1592.1.5. Organy wewnętrzne Rady Ministrów ........................................... 1602.1.6. Pełnomocnicy rządu ......................................................................... 1612.2. Prezes Rady Ministrów ................................................................................. 1612.3. Ministrowie ..................................................................................................... 1622.3.1. Istota funkcji ministra ....................................................................... 1622.3.2. Zakres działania ministrów ............................................................. 1622.3.3. Minister a jednostki podporządkowane ....................................... 1632.3.4. Minister jako organ administracji publicznej ............................... 1642.3.5. Ministerstwo i organy pomocnicze ministrów ............................. 1642.4. Komitety .......................................................................................................... 1652.5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ........................................................... 1668

More magazines by this user
Similar magazines