Paroc Group - Paroc.com

paroc.com

Paroc Group - Paroc.com

Paroc Group


Zrównowa˝ony rozwójBezpieczne Êrodowisko naturalneKamieƒ, pochodzàcy z wn´trza ziemi, to obficie wyst´pujàce bogactwo naturalnei surowiec o ró˝norodnych zastosowaniach. Ju˝ w zamierzch∏ych czasachwykorzystywany by∏ do wytwarzania narz´dzi, palenisk oraz konstrukcji, któreprzetrwa∏y liczne pokolenia.Unikalne w∏aÊciwoÊci kamienia oraz surowe warunki pogodowe panujàce wSkandynawii zainspirowa∏y Paroc do opracowania rozwiàzaƒ izolacyjnych, którepoprawiajà jakoÊç ˝ycia ludzi oraz sprawiajà, ˝e ich Êrodowisko jest bezpieczne ikomfortowe.We∏na kamienna, wytwarzana z surowca pochodzàcego od samej natury,jest niepalna, bezpieczna i trwa∏a. W procesie produkcji we∏ny kamiennejwybrany surowiec skalny jest najpierw topiony, a nast´pnie rozw∏ókniany nawe∏n´ mineralnà, której struktura zawiera du˝o powietrza. W ten sposób powstajeekologiczny i efektywny ekonomicznie materia∏ o unikalnych w∏aÊciwoÊciachizolacyjnych i akustycznych3


EKOLOGIADom IEA 5, Pietarsaari (Finlandia)Celem w tworzeniu konstrukcji o niskim poziomie zu˝ycia energii jest uzyskanie znaczàcychoszcz´dnoÊci w zu˝yciu energii. Specjalistyczna wiedza Paroc oraz d∏ugi okres u˝ytkowania i skutecznew∏aÊciwoÊci izolacyjne we∏ny kamiennej przekona∏y Mi´dzynarodowà Agencj´ Energetyki (IEA) dowyboru firmy Paroc na dostawc´ materia∏ów izolacyjnych przy budowie domu energooszcz´dnego wFinlandii. Ten jednorodzinny dom, wybudowany w 1994 roku, jest cz´Êcià programu realizowanegoprzez IEA, który ma na celu promowanie rozwoju w obszarze konstrukcji budowlanych oraz budynkówmieszkalnych zu˝ywajàcych niewiele energii i wykorzystujàcych promieniowanie s∏oneczne.Energetyczno-technologiczne aspekty funkcjonalnoÊci domu energooszcz´dnego by∏ymonitorowane w latach 1994-1996. Na ogrzewanie tego domu zu˝yto mniej ni˝ 20% energii potrzebnejÊrednio na ogrzewanie podobnych nowych, jednorodzinnych domów. W du˝ej mierze taka wydajnoÊçenergetyczna jest zas∏ugà odpowiednio dobranej i wytrzyma∏ej izolacji z we∏ny kamiennej.Zak∏ad Frakcjonowania Oleju Talowego, Forchem Oy, Rauma (Finlandia)Dzia∏alnoÊç spó∏ki Forchem Oy rafinujàcej olej talowy opiera si´ na procesach przyjaznychÊrodowisku naturalnemu. Firma ta aktywnie Êledzi istotne wp∏ywy swojej dzia∏alnoÊci naÊrodowisko i uwzgl´dnia kwestie ochrony Êrodowiska naturalnego przy planowaniu ka˝degonowego projektu.Przy projektowaniu zak∏adu produkcyjnego w Rauma, w Finlandii, wykorzystano najnowszeosiàgni´cia technologiczne i specjalistycznà wiedz´ sektora rafineryjnego. Jednymi z celów firmyForchem by∏y praktyczna utylizacja odpadów oraz niskie zu˝ycie energii. Na dostawc´ izolacjitechnicznych dla zak∏adu produkcyjnego Forchem wybrano Paroc, poniewa˝ specyfika produktówParoc odpowiada proekologicznej filozofii firmy Forchem ze wzgl´du na ich d∏ugà ˝ywotnoÊç orazw∏aÊciwoÊci energooszcz´dne i utylizacyjne.4


EKONOMIAPa∏ac Forum, Wilno (Litwa)Pa∏ac Forum to centrum rozrywki zlokalizowanew samym sercu szybko rozwijajàcego si´Wilna. W∏aÊciciel Pa∏acu Forum, by∏ykoszykarz NBA Sarunas Marciulionis, chcia∏wybudowaç centrum rozrywki, w którymmo˝na by∏oby czuç si´ jak u siebie w domui naprawd´ zrelaksowaç. W centrum znajdujesi´ wiele miejsc rozrywek oraz punktówgastronomicznych, takich jak sala koncertowa,restauracje, puby i kluby.Ze wzgl´du na ró˝norodne zastosowaniabudynku, na materia∏ izolacyjny wybrano we∏n´kamiennà Paroc. We∏na kamienna to materia∏Êwietnie nadajàcy si´ do izolacji du˝ych budowliu˝ytecznoÊci publicznej, znany ze swoichw∏aÊciwoÊci ognioochronnych i akustycznych,a tak˝e gwarantujàcy odpowiednià wydajnoÊçenergetycznà budynku. Oprócz bardzo dobrychparametrów technicznych produktów i ∏atwoÊciw ich instalacji doceniono dodatkowe wartoÊci,jakie dostarcza swoim klientom Paroc.Rozbudowa elektrowni cieplnej Panna fem, Västerås (Szwecja)Produkty Paroc rewelacyjnie nadajà si´ do zastosowania w wymagajàcych budowlach przemys∏owych.Zaprojektowanie takich konstrukcji jest du˝ym wyzwaniem, a na prace przygotowawcze i wybórmateria∏ów w du˝ym stopniu majà wp∏yw wzgl´dy techniczne i ekonomiczne. Do budowy nowegobudynku elektrowni cieplnej Västerås Stads Kraftvärmeverk wybrano p∏yty warstwowe Paroc zewzgl´du na ich ró˝norodnoÊç, ∏atwoÊç w monta˝u oraz wydajnoÊç ekonomicznà.Ponadto, wed∏ug za∏o˝eƒ projektantów, z zewn´trz zak∏ad mia∏ wyglàdaç bardzo nowoczeÊnie.Elementy zewn´trzne mia∏y nie tylko byç trwa∏e, ale tak˝e mia∏y odzwierciedlaç równoczeÊniesi∏´ i prostot´. Ascetyczne w swej formie i szczegó∏ach p∏yty warstwowe Paroc Êwietnie sprosta∏ytym wymaganiom.6


EKONOMIAOp∏acalna InwestycjaIzolacja obni˝a koszty ogrzewaniaZ ekonomicznego punktu widzenia izolacja jest inwestycjà pewnà. Usprawnia onawydajnoÊç energetycznà oraz gwarantuje obni˝enie kosztów zarówno ogrzewaniajak i ch∏odzenia. Funkcjonalna i trwa∏a izolacja termiczna optymalizuje kosztyinwestycji oraz koszty eksploatacyjne zwiàzane z systemami ogrzewania ich∏odzenia, jednoczeÊnie zwi´kszajàc wartoÊç nieruchomoÊci dla potencjalnych,nowych w∏aÊcicieli.We∏na kamienna to mocny i trwa∏y materia∏ budowlany. Wykorzystujàcspecjalistycznà wiedz´ Paroc mo˝na zaprojektowaç optymalne rozwiàzanieizolacyjne dla ka˝dego projektu, oszcz´dzajàc na kosztach budowy orazulepszajàc efektywnoÊç budynku w póêniejszej eksploatacji. Instalacja poprawniezaprojektowanych rozwiàzaƒ izolacyjnych jest ∏atwa, a dany budynek mo˝e byçszybko oddany do u˝ytku.7


BEZPIECZE¡STWO PO˚AROWERafinacja ropy naftowej Fortum, Rafineria w Porvoo (Finlandia)Przez dziesiàtki lat, we wspó∏pracy z podwykonawcami pracujàcymi dla rafinerii, Paroc izolowa∏zbiorniki na rop´ naftowà, rurociàgi oraz zaanga˝owany by∏ w budow´ ró˝nych konstrukcjii budynków technicznych dla rafinerii Fortum w Porvoo. Aby sprostaç surowym wymogomrafinerii ropy naftowej, oprócz rewelacyjnych w∏aÊciwoÊci produktów, dostawca materia∏ówpowinien posiadaç wszechstronnà wiedz´ specjalistycznà.JeÊli chodzi o specjalne wymogi rafinerii, przy wyborze produktów kluczowymi czynnikamisà bezpieczeƒstwo ludzi oraz bezpieczeƒstwo po˝arowe. Silne atuty Paroc dowodzàce, ˝e produktyizolacyjne z we∏ny kamiennej oraz p∏yty warstwowe Paroc sà niepalne, trwa∏e i nadajà si´ dozastosowaƒ w warunkach panujàcych w rafinerii ropy naftowej, po raz kolejny przekona∏y klientai podwykonawc´ do zastosowania izolacji i p∏yt warstwowych Paroc.Statek wycieczkowy „Navigator of the Seas”, Morze KaraibskieBliska i d∏ugotrwa∏a wspó∏praca pomi´dzy Paroc i firmà Kvaerner Masa-Yards Oy pomog∏a Parocjeszcze lepiej zrozumieç specjalne wymogi klienta oraz charakterystyczne dla niego metodydzia∏ania.W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji w sektorze stoczniowym, wyjàtkowo istotnystaje si´ autorytet wykwalifikowanego i niezawodnego partnera. Produkty muszà byç najwy˝szejjakoÊci, muszà byç dostosowane do metod produkcyjnych klienta i oczywiÊcie muszà spe∏niaçwymogi ogólnych instytucji wydajàcych certyfikaty, a tak˝e w∏adz w∏aÊciwych temu sektorowi.Wa˝ne jest równie˝ bezpieczeƒstwo po˝arowe, szczególne w przypadku statków przyjmujàcychna swych pok∏adach kilka tysi´cy pasa˝erów.Specjalnie wykonane produkty izolacji termicznej i po˝arowej Paroc mo˝na znaleêç,na przyk∏ad, w konstrukcjach kad∏ubów, kabin i innych pomieszczeƒ wewn´trznych statkuwycieczkowego Navigator of the Seas nale˝àcego do Royal Caribbean Cruises Ltd. Statek ten,p∏ywajàcy po Morzu Karaibskim, jest jednym z najwi´kszych statków wycieczkowych na Êwiecie,mogàcym pomieÊciç na swym pok∏adzie blisko 4 000 pasa˝erów.8


BEZPIECZE¡STWO PO˚AROWEIzolacja ognioochronnaKamieƒ jest niepalnyZastosowanie ognioodpornych materia∏ów izolacyjnych w budynkach sprawia, ˝eich u˝ytkownicy mogà czuç si´ bezpieczniej i bardziej komfortowo. We∏na kamiennawytwarzana jest z kamienia, który si´ nie zapala i nie pali. Oprócz tego, ˝e izoluje odciep∏a i ha∏asu, równie skutecznie izoluje i powstrzymuje ogieƒ. Obok zastosowaniaw tradycyjnych konstrukcjach, we∏na kamienna wykorzystywana jest równie˝ wbardzo wymagajàcych projektach w celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa po˝arowego.Takie projekty to statki, windy w budynkach, lotniska, kominki, kominy oraz du˝ehale produkcyjne i magazynowe.Bezpieczeƒstwo ogniowe budynków jest jednym z podstawowych wymogóww ich codziennym u˝ytkowaniu. We∏na kamienna Paroc to niezawodny sposóbna ochron´ ˝ycia i mienia. B´dzie skutecznie izolowaç nawet w najbardziejwymagajàcych warunkach.9


ZDROWIE I BEZPIECZE¡STWOZak∏ad Mleczarski Arla, Götene (Szwecja)Oko∏o 60 000 ton sera oraz 30 000 ton mas∏a i produktów mas∏opodobnych przechodzi rocznie przezzak∏ad mleczarski Arla, w Götene w Szwecji. W pomieszczeniach tego zak∏adu przechowywanei rafinowane sà produkty mleczarskie, dlatego te˝ jednymi z najwa˝niejszych wymogów, którenale˝a∏o spe∏niç w czasie budowy tego zak∏adu by∏y higiena, zmywalnoÊç Êcian pomieszczeƒ orazdostosowanie do potrzeb przemys∏u spo˝ywczego.W Paroc zamówiono wewn´trzne oraz zewn´trzne Êciany budynków zak∏adu mleczarskiegooraz wewn´trzne p∏yty warstwowe. W p∏ytach warstwowych oraz innych produktach izolacyjnychParoc, klient szczególnie doceni∏ g∏adkie i wykoƒczone powierzchnie, które niezmiernie u∏atwiajànieustanne czyszczenie pomieszczeƒ mleczarskich. Co wi´cej, dla klienta niezwykle istotna okaza∏asi´ równie˝ odpornoÊç na wilgoç zastosowanych produktów izolacyjnych i p∏yt warstwowych.Budynek Mieszkalny dla Alergików Puijonkartano, Kuopio (Finlandia)Celem fiƒskiego Stowarzyszenia Pulmonologicznego Heli oraz regionalnego stowarzyszeniapulmonologicznego w Kuopio (Kuopion Seudun Hengitysyhdistys), w Finlandii, by∏o wybudowaniebudynku mieszkalnego dla alergików i ludzi cierpiàcych na choroby dróg oddechowych, w którympowietrze wewnàtrz pomieszczeƒ by∏oby czyste, pozbawione py∏ów i zapachów, a mieszkania∏atwe w utrzymaniu czystoÊci.W trakcie prac nad tym projektem przeprowadzono badanie, w którym monitorowanowszelkiego rodzaju emisje pochodzàce z materia∏ów budowlanych i ich wp∏yw na klimatpanujàcy wewnàtrz pomieszczeƒ. Badaniu poddano równie˝ materia∏y izolacyjne, z którychwybrano materia∏ o najmniejszym poziomie emisji. Materia∏em tym okaza∏a si´ byç we∏nakamienna Paroc.Prace budowlane wykonano utrzymujàc mo˝liwie najczystsze i suche warunki. W rezultacietych prac powsta∏ blok mieszkalny o nazwie Puijonkartano, w którym przez trzy lata kontrolowanojakoÊç powietrza wewnàtrz pomieszczeƒ. Badania wykaza∏y, ˝e materia∏y budowlane majàznaczàcy wp∏yw na jakoÊç klimatu panujàcego wewnàtrz budynku. W Puijonkartano jakoÊç tajest znacznie wy˝sza ni˝ w tradycyjnie budowanych konstrukcjach.10


ZDROWIE I BEZPIECZE¡STWODla dobrego ÊrodowiskaWe∏na kamienna izoluje i chroniZe wzgl´du na swoje ró˝norodne zastosowanie, we∏na kamienna zapewnia zdrowei bezpieczne Êrodowisko. Chroni przed zimnem, goràcem, ha∏asem, wilgociàoraz przeciàgami. Co wi´cej, gwarantuje odpowiedni i zdrowy klimat wewnàtrzpomieszczeƒ.We∏na kamienna nie powoduje szkodliwych emisji do powietrza wewn´trzu budynków. Naturalny kamieƒ stosowany jako surowiec do produkcjiwe∏ny kamiennej jest odporny na wilgoç i, jak pokazujà badania, nie pozwala narozwijanie si´ pleÊni i bakterii. We∏na kamienna Paroc to odpowiedni wybór dlastworzenia optymalnego Êrodowiska nie tylko ˝ycia, ale i pracy.11


JAKOÂå I NIEZAWODNOÂåHotel Rezydent, Sopot (Polska)W Sopocie, w Polsce, wytrzyma∏a i wysokiej jakoÊci izolacja z we∏ny kamiennej Paroc zosta∏awybrana do zaizolowania wyjàtkowego obiektu hotelowego. Przy wyborze materia∏u izolacyjnegozwracano uwag´ nie tylko na wysokà jakoÊç, ale szczególnie na mo˝liwoÊci w dostosowaniu godo ró˝nych kszta∏tów, wszechstronnoÊç w zastosowaniu oraz w∏aÊciwoÊci akustyczne. Co wi´cej,materia∏ izolacyjny musia∏ spe∏niaç wymagania stawiane podstrukturze fasady otynkowanej. Jedyniewe∏na kamienna sprosta∏a wymaganiom okreÊlonym dla materia∏u izolacyjnego zastosowanego wtym wymagajàcym projekcie budowlanym.Zwieƒczeniem projektu jest wybudowanie luksusowego Hotelu Rezydent. Jego architekturawzorowana jest na budynkach pochodzàcych z XIX wieku i doskonale wtapia si´ w otaczajàcà goarchitektur´. Hotel zapewnia swoim klientom wysokiej jakoÊci, profesjonalne us∏ugi. Takie samecechy wymagane sà równie˝ od dostawcy materia∏u izolacyjnego.Saku Suurhall, Tallin (Estonia)Saku Suurhall to najnowsza i najwi´ksza arenaw Tallinie o ró˝norodnych przeznaczeniach,posiadajàca sal´ widowiskowà na oko∏o 10 000osób. Organizowane sà tam ró˝nego rodzajukoncerty i imprezy sportowe, ale mo˝na jàwykorzystaç do wszelkich innych wydarzeƒ.Arena ta zdoby∏a rozg∏os w roku 2002, kiedyto odby∏ si´ tam Europejski Festiwal Piosenki„Eurowizja”.W projekcie budowlanym Saku Suurhallg∏ównym dostawcà p∏yt warstwowychoraz materia∏ów izolacyjnych, a tak˝edoradcà technicznym w obszarze rozwiàzaƒizolacyjnych by∏ Paroc. P∏yty warstwowe Parocmienià si´ na fasadach areny. Na p∏askim dachuzastosowano specjalne, opracowane przez Parocrozwiàzanie izolacji termicznej wentylowanej.Do wystroju wewn´trznego wykorzystanoperforowane akustyczne p∏yty warstwoweParoc. Klient doceni∏ jakoÊç i szerokà gam´zastosowaƒ produktów Paroc, a tak˝e ∏atwà iefektywnà wspó∏prac´.12


JAKOÂå I NIEZAWODNOÂåNiezawodna JakoÊçDziesiàtki lat doÊwiadczeƒPochodzàcy od samej natury kamieƒ to wysokiej jakoÊci materia∏ budowlany.Praca z kamieniem i jego praktyczne wykorzystanie w procesach budowlanychwymaga wiedzy i umiej´tnoÊci. Wiedza specjalistyczna gromadzona jest przez latadoÊwiadczeƒ oraz dzi´ki otwartoÊci na zmieniajàce si´ i coraz surowsze wymaganiaklientów.We∏na mineralna produkowana jest przemys∏owo od oko∏o 100 lat, g∏ówniedla celów izolacji termicznej i ochrony ogniowej. Produkty Paroc sà rozwijanei doskonalone ju˝ od ponad szeÊçdziesi´ciu lat. Dzi´ki temu we∏na mineralnaprzeobrazi∏a si´ w we∏n´ kamiennà Paroc, znanà ze swej Êwietnej jakoÊci,niezawodnoÊci i wszechstronnoÊci w zastosowaniu.13


INNOWACYJNOÂåFiƒski Teatr Narodowy, Helsinki (Finlandia)Jesienià 2002r. Fiƒski Teatr Narodowy zosta∏ odnowiony z okazji stulecia jego istnienia. W ramachprac renowacyjnych wymieniono izolacj´ budowlanà oraz technicznà wraz z ognioochronnàkurtynà. Przepisy po˝arowe wymagajà, aby odizolowaç od sceny du˝e przestrzenie, na którychznajduje si´ widownia. W czasie prac wymieniono równie˝ instalacj´ klimatyzacji na widowni.Paroc pe∏ni∏ rol´ dostawcy izolacji zastosowanej przy wymianie instalacji oraz jako eksperttechniczny i innowator przy budowie konstrukcji ognioodpornej kurtyny. To nowe zastosowaniepolega∏o na przymocowaniu niepalnych p∏yt warstwowych Paroc po obu stronach stalowejramy konstrukcji kurtyny. W ten sposób powsta∏a unikalna kurtyna ognioodporna, wykonana zmateria∏ów lekkich, jednak na tyle sztywnych, aby wytrzyma∏y silne ciÊnienie, jakiemu mo˝e byçpoddana konstrukcja w przypadku po˝aru. We wspó∏pracy z klientem opracowano i zainstalowanonowatorski system klimatyzacji w sali widowiskowej.Väro Bruk, Södra Cell AB (Szwecja)Södra Cell to jeden z czo∏owych producentów surowca drewnianego oraz celulozy. Firma inwestujew przyjaznà Êrodowisku naturalnemu produkcj´, która wykorzystuje najlepsze dost´pne technologie.Zak∏ad produkcyjny w Väro wytwarzajàcy celuloz´ jest szczególnie znany jako pionier w produkcjibezchlorowej miazgi papierniczej.Paroc to niezawodny dostawca materia∏ów izolacyjnych do zak∏adu produkcyjnego celulozyw Väro. Specjalne warunki oraz polimorficzne rozwiàzania techniczne stosowane w zak∏adachprodukujàcych miazg´ papierniczà narzucajà dostawcom materia∏ów budowlanych i izolacyjnychbardzo konkretne wymagania. Zw∏aszcza zbiorniki regeneracyjne oraz instalacje rurowe wymagajàzastosowania produktów izolacji technicznej, które pozwolà na to by wytrzymywa∏y one wysokietemperatury i wilgotnoÊç. Okaza∏o si´, ˝e dzi´ki swoim mo˝liwoÊciom dostosowania si´ do ró˝nychkszta∏tów, nieszkodliwoÊci dla Êrodowiska i bezpieczeƒstwu we∏na kamienna Paroc Êwietnie nadajesi´ do zaizolowania tych obiektów. Odpowiednie dla tego projektu rozwiàzania izolacyjne zosta∏yopracowane w rezultacie wieloletniej wspó∏pracy z klientem oraz firmà Andritz, znanym na ca∏ymÊwiecie dostawcà bojlerów.14


INNOWACYJNOÂåWyprzedzajàc Innych o KrokOpatentowana technologiaParoc oferuje najpe∏niejszà w Europie gam´ produktów zaspokajajàcych potrzebyizolacyjne. Innowacje i opatentowane technologie produkcji sprawiajà, ˝e gamaproduktów jest coraz bardziej ró˝norodna oraz stwarzajà mo˝liwoÊci doskonaleniaw obszarze wydajnoÊci produkcji we∏ny kamiennej oraz wyd∏u˝ania jej cyklu˝ycia. Pozytywny wp∏yw, jaki we∏na kamienna ma na Êrodowisko naturalne orazmo˝liwoÊci jej utylizacji sprawiajà, ˝e ten rozwój jest zrównowa˝ony.Rozpocz´cie produkcji we∏ny kamiennej na poczàtku XX wieku by∏o jednàz g∏ównych innowacji tamtych czasów i na niej dobrze jest tworzyç produktyprzysz∏oÊci. Paroc zobowiàza∏ si´ rozwijaç i wytwarzaç takie produkty orazrozwiàzania izolacyjne z we∏ny kamiennej, które odpowiadajà wymaganiomludzi dzisiaj i jutro.15


Ekspert w IzolacjachGrupa Paroc w skrócieParoc jest jednym z wiodàcych producentów materia∏ów izolacyjnych z we∏nykamiennej w Europie. Opracowuje i wytwarza produkty z we∏ny kamiennejoraz dostarcza rozwiàzania, takie jak p∏yty warstwowe i izolacje techniczne,które spe∏niajà wymagania klientów i sprawiajà, ˝e ich ˝ycie i Êrodowisko jestbezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Najwa˝niejsze zastosowania produktówParoc to izolacja termiczna, akustyczna i ogniowa.Paroc nieustannie rozwija swojà dzia∏alnoÊç. Firma dà˝y do podnoszeniazyskownoÊci oraz bycia najbardziej innowacyjnym dostawcà wyrobów orazrozwiàzaƒ z we∏ny kamiennej w Europie. Sukces Paroc opiera si´ na znajomoÊcipotrzeb oraz wymagaƒ klientów, a tak˝e na prowadzeniu aktywnych ibezstronnych badaƒ i prac rozwojowych.16


Bogata gama produktów i us∏ug Paroc podlega ciàg∏emu rozwojowi idzi´ki wspó∏pracy z naszymi klientami jest nieustannie poszerzana. WyrobyParoc to bardzo ró˝norodne i ∏atwe w zastosowaniu izolacje budowlane, p∏ytywarstwowe oraz izolacje dla systemów i urzàdzeƒ technicznych, a tak˝eelastyczne rozwiàzania u˝ywane zarówno do izolacji domów jednorodzinnych,jaki i bardzo wymagajàcych obiektów handlowych i przemys∏owych.Produkty izolacji budowlanych Paroc sà odpowiednie nie tylko dla nowychprojektów budowlanych, ale tak˝e doskonale nadajà si´ do renowacji istniejàcychju˝ budynków. Izolacje budowlane stosowane sà g∏ównie jako izolacja termiczna,ogniowa oraz akustyczna w takich aplikacjach jak: Êciany zewn´trzne, dachy,sufity, pod∏ogi, stropy, a tak˝e Êciany dzia∏owe.Izolacje techniczne Paroc stosowane sà jako izolacja termiczna, ogniowa,akustyczna i kondensacyjna w technologii budowlanej, urzàdzeniachprzemys∏owych, instalacjach rurowych i budownictwie stoczniowym.P∏yty warstwowe Paroc to lekkie p∏yty warstwowe z rdzeniem z we∏nykamiennej pokryte po obydwu stronach blachà stalowà. P∏yty warstwowe Parocstosowane sà do budowy fasad, Êcian dzia∏owych oraz sufitów w obiektachu˝ytecznoÊci publicznej, handlowych oraz przemys∏owych.17


PAROCIN HISTORIAHistoria Paroclata 2000.>Kontynuacja rozwoju i internacjonalizacjilata 1990.>>Paroc w EuropieParoc staje si´ niezale˝nà grupà: Grupà Paroclata 1980.>>>Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci w krajach ba∏tyckich oraz w PolsceRozpocz´cie produkcji p∏yt warstwowychUmocnienie pozycji rynkowej w krajach skandynawskichlata 1970.>Zarejestrowanie nazwy Paroclata 1950.>>Wprowadzenie na rynek opakowaƒ w bia∏o-czerwone paskiRozpocz´cie produkcji izolacji do instalacji rurowych orazurzàdzeƒ przemys∏owychlata 1930.>Rozpocz´cie produkcji we∏ny kamiennej w Szwecji(jeszcze wtedy nie pod nazwà Paroc)18


GRUPA PAROC to jeden z wiodàcych producentów produktów orazrozwiàzaƒ izolacyjnych z we∏ny mineralnej w Europie. Oferta Parocobejmuje izolacje budowlane, techniczne, akustyczne oraz dla przemys∏ustoczniowego, a tak˝e p∏yty warstwowe. Posiadamy zak∏ady produkcyjnew Finlandii, Szwecji, Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Nasze spó∏kihandlowe oraz przedstawicielstwa rozsiane sà po 13 krajach w Europie.Izolacje Budowlane Paroc to szerokagama produktów i rozwiàzaƒ izolacyjnychdo zastosowaƒ w tradycyjnym budownictwie.Izolacje budowlane wykorzystywane sàg∏ównie jako izolacja termiczna, ogniowa iakustyczna do Êcian zewn´trznych, dachów,pod∏óg, piwnic, stropów mi´dzykondygnacyjnychoraz Êcian dzia∏owych.Izolacje Techniczne Paroc stosowane sà doizolacji termicznej, ogniowej oraz akustycznejw technologii budowlanej, urzàdzeniachprzemys∏owych, instalacjach rurowych ibudownictwie stoczniowym.Ognioodporne P∏yty Warstwowe Parocto lekkie p∏yty warstwowe z rdzeniem z we∏nykamiennej pokryte po obydwu stronach blachàstalowà. P∏yty warstwowe Paroc stosowanesà do budowy fasad, Êcian dzia∏owych orazsufitów w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej,handlowych oraz przemys∏owych.PAROC POLSKA Sp. z o.o.ul. Gnieênieƒska 462-240 TrzemesznoTelefon +48 52† 568 21 90Fax +48 52† 315 45 79www.paroc.pl5003GEPO1103A MEMBER OF PAROC GROUP

More magazines by this user
Similar magazines