Eesti Vähiregister

www2.tai.ee

Eesti Vähiregister

Teatamisele kuuluvad kasvajad• Kõik pahaloomulised kasvajad(RHK-10 C00.0-C97)• Carcinoma in situ (D00.0-D09.9)• Kaposi sarkoomina avalduv HIV-tõbi(B21.0)• Peaaju/KNS piirkonna kasvajad(D32.0-D33.9, D35.2-D35.4, D42.0-D43.9, D44.3-D44.5)


Andmestik• Isikutunnused• Vähijuhtu iseloomustavadtunnused (diagnoosimine, ravi)• Vähiteatise vormistaja andmed• Surma või emigreerumiseandmed (surma aeg ja põhjus,Eestist lahkumise aeg)


Põhilised väljundid• Riiklik vähihaigestumuse statistika(sotsiaalministri 28.12.2001. a määrusenr 158 lisas nr 12 kinnitatud mahus -esitatud viimati 2000. a kohta)• Vähihaigestumuse ja –levimuseandmed MTO-le (viimati 2000)• Aastaraamatud (ilmunud 1996-2000)• Muud statistilised andmed


Vähihaigestumuse põhinäidud• Vähi esmasjuhtude arv (paikme, soo,vanuse, administratiivüksuse lõikes)• Haigestumuskordajad (100000 inimesekohta)• Haigestumuse vanuskordajad (viieaasta vanusrühmades)• Vanuse järgi standarditudhaigestumuskordajad (maailmastandardrahvastiku alusel)• Ajatrendid


Sagedamad vähipaikmed meestel Eestis 2000. aastalEesti Vähiregister, 2003


Vähihaigestumustrendid naistel Eestis 1968–2000*Standarditud maailma standardrahvastiku alusel;arvutatud kolme aasta libiseva keskmisena.Eesti Vähiregister, 2003


Vähi levijuhtude arv paikmeti Eestis31.12.2000 (8 sagedamat paiget)1. Nahk (C44) 74822. Rind 51373. Emakakael 22514. Emakakeha 21825. Käärsool 19406. Magu 16567. Eesnääre 15168. Pärasool 1296Eesti Vähiregister, 2003


MunasarjavähihaigestumusEuroopasAllikas: Bray etal., 2002(Europe 95)


Viie aasta suhteline elulemusmäär eri vähipaikmetekorral Eestis ja EuroopasAllikas: Sant et al., 2003 (EUROCARE-3, 1990-1994)


Rinnavähihaigete viie aasta suhteline elulemusmäärEestis ja teistes Euroopa riikidesAllikas: Sant et al., 2003 (EUROCARE-3, 1990-1994)


Varajase ja kaugmetastaasidega rinnavähiosakaal mõnes Euroopa riigis, 1995-1998 (%)Riik T1N0M0 M1Eesti 16,2 10,7Slovakkia 21,7 19,0Sloveenia 22,6 10,0Soome 34,0 2,2Rootsi 35,6 5,0Holland 42,9 4,1EUROOPA 28,9 5,9Andmed: EUROCARE-3 taustuuring (11 riiki)


Vähiregistri põhiprobleemid1. Vähiregistri ja arstlike surmatõenditeinfo linkimine pole võimalik2. Registri pidamise õiguslik alus onebamäärane (puudub seadustes)3. Registri pidamine on alarahastatud4. Infosüsteem on aegunud (1994)


Probleem nr 1 praegu:Vähiregistri ja arstlike surmatõendite infolinkimine pole võimalik (viimati toimus2000. aasta andmete alusel)Põhjus: õiguslik alus puudub (probleemsealjuures hästi teada alates 2001. aastast)Tagajärjed: vähiregistri andmed mittetäielikud,tööprotsess häiritud, riigil puudub usaldusväärnevähistatistika, Eesti andmed jäävadvälja rahvusvahelisest võrdlusest, vähistrateegiakäivitamine raskendatud


Vähiregistri andmete võrreldavus ja kvaliteetTäielikkus *ValiidsusDefinitsioonidKlassifitseerimineKodeerimineStatistiline analüüs* Võrdlus surmatõenditega- täiendav allikas vähijuhtuderegistreerimiseks- surmapõhjuste info

More magazines by this user
Similar magazines