13.07.2015 Views

Silnice I/53 Lechovice, obchvat - Ředitelství silnic a dálnic

Silnice I/53 Lechovice, obchvat - Ředitelství silnic a dálnic

Silnice I/53 Lechovice, obchvat - Ředitelství silnic a dálnic

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Silnice</strong> I/<strong>53</strong>stavba Stošíkovice na Louce<strong>Lechovice</strong>, <strong>obchvat</strong>infografika S<strong>53</strong>-<strong>Lechovice</strong>-<strong>obchvat</strong>-090216OleksoviceMoravskýKrumlovPohoøeliceZnojmoPohoøelicePráèepodchod pro zvìø<strong>Lechovice</strong>U Zámkuøešená stavbaZnojmo<strong>53</strong>most na polní cestìmosty pøes Jevišovku, starékoryto Jevišovky, lesní cestu a náhon4140 0,5 1 kmGeografická data poskytl VGHMÚø Dobruška, © MO ÈR, 2008Borotice


<strong>Lechovice</strong>, <strong>obchvat</strong><strong>Silnice</strong> I/<strong>53</strong>stav PŘÍPRAVY/REALIZACEStavba byla zahájena v srpnu 2007 SO C 501 Přeložka VTL plynovodu a C 001 Přípravaúzemí. Z důvodu nedokončeného majetkoprávního projednání nebylo zažádáno o stavebnípovolení na ostatní stavební objekty.V prosinci 2012 byla zadána inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. Následněbudou opětovně projednány nájemní smlouvy na dočasné zábory stavby. V roce 2012 byladále zadána činnost za účelem zpracování smluv na zřízení věcných břemen.EIA12/1998IZ–URSPVýznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydáníúzemního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrovéhořízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozuVZZS02/2002 – 12/2006 08/2007UP09/2015data o stavběHlavní trasa:délka: 4600 mkategorie: S 11,5/80plocha vozovek: 50 400 m 2počet stavebních objektů: 41Mostní objekty:počet celkem: 5z toho na <strong>silnic</strong>i: 4nad <strong>silnic</strong>í: 1celková délka mostů: 203 mMimoúrovňová křížení:počet: 2 – přes lesní a polní cestuProtihlukové stěny:počet objektů: nejsou žádné PHSPřeložky a úpravy ost. kom.:počet objektů: 3celková délka přeložek: 697 mPřeložky a úpravy inž. sítí:vodohospodářské objekty: 6objekty elektro: 8přeložky plynovodu: 2Celkový objem zemních prací:výkopy: 239 120 m 3násypy: 208 370 m 3Název stavby:<strong>Silnice</strong> I/<strong>53</strong> <strong>Lechovice</strong>, <strong>obchvat</strong>Místo stavby:Jihomoravský krajKatastrální území:Práče, <strong>Lechovice</strong>, Borotice,Oleksovice, ČejkoviceDruh stavby:novostavbaObjednatel:Ředitelství <strong>silnic</strong> a dálnic ČR,Správa Brno, Šumavská 33,659 77 BrnoProjektant DSP:VIAPONT, s.r.o.,Vodní 13, 602 00 BrnoZhotovitel:COLAS CZ, a.s., závod jih, Hakenova3640/41, 669 02 ZnojmoCena stavby dle smlouvy:252 786 961 Kč (bez DPH)Pozn.: Tento leták byl aktualizován v září 2013. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!