13.07.2015 Views

IM Logamax plus GB162-65/80/100 - cs - Buderus

IM Logamax plus GB162-65/80/100 - cs - Buderus

IM Logamax plus GB162-65/80/100 - cs - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Popis výrobkuPopis výrobku151418 19171613121011987212223242526272829303115203235 33345638374039361414 3 2424344Obr. 1Logamax plus GB162-65/80/100 s pøipojovací skupinou2Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Popis výrobku1 Upevnìní základního regulátoru BC102 Mo‡nost montá‡e pro prostorovou ovládací jednotku,napø. RC353 Víko s pøihrádkou pro návod k obsluze4 Základní regulátor Logamatic BC10 (základnívybavení), s mo‡ností rozšíøení napø. o prostorovouobslu‡nou jednotku RC355 Elektroinstalaèní skøíò (pøípojky nízkého napìtía napìtí 230 voltù)6 Kabel otáèkomìru a kabel èerpadla pro pøipojení k síti7 Pøipojení odtoku kondenzátu8 Sbìraè kondenzátu9 Dveøe kotle10 Automatický odvzdušòovaè11 Západkové uzávìry krytu hoøáku12 Potrubí nasávaného vzduchu13 Plynová trubka14 Spalinová trubka15 Zámek dveøí16 Místo mìøení spalin17 Místo mìøení pro pøívod vzduchu18 Pøipojení pøívodu vzduchu19 Pøipojení spalin20 Krycí deska21 Ventilátor22 Plynová armatura23 Venturiho trubice24 Kryt hoøáku25 Teplotní èidlo výstupu26 Ionizaèní elektroda27 Prùhledítko28 †havicí zapalovaè29 Bezpeènostní teplotní èidlo30 Výmìník tepla31 Tlakový senzor32 Teplotní èidlo zpáteèky33 Univerzální hoøákový automat (UBA 3)34 Zásuvka s mo‡ností montá‡e funkèních modulù35 Krycí deska36 SifonPøipojovací skupina (pøíslušenství):37 Údr‡bová armatura, modrá (RK, zpáteèka kotle)s èerpadlem, vypouštìcím kohoutem, zpìtnýmventilem a teplomìrem38 Plynový kohout, ‡lutý (GAS)39 Údr‡bová armatura, èervená (VK, výstup kotle)s vypouštìcím kohoutem, tlakomìrem a pojistnýmventilem 4 bar40 Pojistný ventil 4 bar41 Tlakomìr42 Vypouštìcí kohout43 Údr‡bový kohout44 Teplomìr (pøíslušenství)V pøipojovací skupinì je souèástí dodávky rovnì‡ kryt(viz návod k montá‡i pøipojovací skupiny).Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 3


Obsah1 Všeobecnì 52 Pøedpisy 62.1 Normy, pøedpisy a smìrnice 62.2 Pou‡ití podle urèení 72.3 Prostor umístìní 72.4 Pøipojení spalovacího vzduchu a odvodu spalin 82.5 Kvalita otopné vody 82.6 Kvalita trubních vedení 82.7 Interval údr‡by 82.8 Platnost pøedpisù 83 Bezpeènost 93.1 Struktura pokynù 93.2 Dodr‡ujte tyto pokyny 93.3 Náøadí, materiály a pomùcky 103.4 Likvidace odpadu 104 Doprava 114.1 Zvedání a pøenášení kotle 114.2 Pøeprava kotle na vozíku 115 Rozsah dodávky 126 Rozmìry 137 Montᇠ157.1 Montᇠkotle na stìnu 157.2 Pøipojení vody a plynu ke kotli 177.3 Pøipojení pøívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin 237.4 Elektrické pøipojení 258 Obsluha 368.1 Všeobecnì 368.2 Struktura menu 3910 Uvedení mimo provoz 6310.1 Uvedení vytápìcího zaøízení mimoprovoz pomocí základního regulátoru 6310.2 Uvedení vytápìcího zaøízení mimo provozpøi nebezpeèí mrazu (pøerušení pou‡ívání) 6311 Inspekce 6411.1 Pøípravné práce 6411.2 Otevøení dveøí kotle 6511.3 Vizuální kontrola obecných známek koroze 6511.4 Kontrola vnitøní tìsnosti plynové armatury 6511.5 Mìøení ionizaèního proudu 6611.6 Mìøení pøipojovacího tlaku plynu (prùtoèný tlak) 6611.7 Kontrola a nastavení pomìru plyn/vzduch 6611.8 Provedení kontroly tìsnosti v provoznímstavu 6611.9 Mìøení obsahu CO 6611.10 Plnìní vytápìcího zaøízení 6611.11 Kontrola pøipojení pøívodu spalovacíhovzduchu a odvodu spalin 6611.12 Protokol o inspekci 6712 Údr‡ba 6912.1 Demontᇠdveøí kotle 6912.2 Èištìní výmìníku tepla, hoøáku a sifonu 6912.3 Kontrola a nastavení pomìru plyn/vzduch 7612.4 Provedení kontroly funkcí 7612.5 Protokol o údr‡bì 7713 Zobrazení na displeji 7813.1 Zavìšení ovládacího panelu na rám kotle 7813.2 Hodnoty na displeji 7913.3 Nastavení na displeji 7913.4 Kódy na displeji 8013.5 Opìtovná montᇠovládacího panelu do kotle 9014 Technické údaje 919 Uvedení do provozu 439.1 Plnìní vytápìcího zaøízení 439.2 Kontrola a mìøení 489.3 Nastavení 599.4 Závìreèné práce 619.5 Protokol o uvedení do provozu 6215 Heslový rejstøík 954Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Všeobecnì 11 VšeobecnìTento návod k montá‡i a údr‡bì byl vyhotoven pronástìnné plynové kondenzaèní kotle:– Logamax plus GB 162-65Logamax plus GB 162-80Logamax plus GB 162-100.Oznaèení kotle tvoøí následující polo‡ky:– Logamax plus Název typu– GB Plynový kondenzaèní kotel– 162 Typ– 65, 80 nebo 100 Maximální tepelný výkon v kWLogamax plus GB162-65/80/100 je vhodný pro pou‡itíjako kaskádový systém a jako samostatný kotel.Pro Logamax plus GB162-65/80/100 lze objednatnásledující technickou dokumentaci:– Návod k obsluze– Návod k obsluze ve zvláštním formátu (tento návodse nachází u kotle ve víku ovládacího panelu)– Návod k montá‡i a údr‡bì– Schéma zapojení– Návod k servisu– Plánovací dokumentace– Návod k výmìnì plynové trysky.Uvedenou dokumentaci lze objednat u firmy Buderus.Pokud máte návrhy na zlepšení nebo zjistítenesrovnalosti, spojte se laskavì s námi. Kontaktníadresy naleznete na zadní stranì tohoto dokumentu.Ochrana proti mrazuKotel je vybaven integrovanou ochranou proti mrazu.To znamená, ‡e nesmí být pou‡ita ‡ádná zvláštníprotimrazová ochrana.Ochrana proti mrazu zapíná kotel pøi teplotì vody v kotli7 °C a vypíná jej pøi teplotì vody 15 °C.Vytápìcí zaøízení není chránìno pøed mrazem.Pokud nastane mo‡nost, ‡e by otopnétìleso nebo souèásti vedení mohlyzamrznout, doporuèujeme nastavit dobudobìhu èerpadla na 24 hodin. Viz kapitola 13.3, strana 79.Zkouška èerpadlaPokud nebyl kotel delší dobu v provozu, je èerpadloautomaticky ka‡dých 24 hodin uvedeno na 10 vteøin dochodu.Tato zkouška èerpadla je poprvé provedena po24 hodinách s nepøerušeným sí…ovým napìtím.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 5


2Pøedpisy2 PøedpisyK tomuto návoduPro provádìní montá‡e a provoz vytápìcíhozaøízení dodr‡ujte normy a smìrnicespecifické pro zemi urèení!Údaje na typovém štítku kotle jsousmìrodatné a je nutno je bezpodmíneènìdodr‡ovat.Dodr‡ujte plánovací pokyny plánovacíhopodkladu Logamax plus GB162.Tento návod k montá‡i a údr‡bì obsahuje dùle‡itéinformace pro bezpeènou a odbornou montá‡, uvedenído provozu a údr‡bu plynového kondenzaèního kotleLogamax plus GB162-65/80/100.Tento návod k montá‡i, údr‡bì a servisu je urèenkvalifikovaným øemeslníkùm, kteøí jsou – na základìsvého odborného vzdìlání a zkušeností – obeznámenis problematikou vytápìcích zaøízení a plynovodníchinstalací.Dùle‡ité všeobecné pokyny k pou‡itíKotel smí být pou‡íván pouze podle pùvodního urèenía pøi dodr‡ení návodu k montá‡i a údr‡bì. Údr‡bua opravu smí provádìt pouze povìøený odborník.Kotel smí být v provozu pouze v kombinacis pøíslušenstvím a náhradními díly uvedenými v návoduk montá‡i a údr‡bì.Jiné kombinace, pøíslušenství a souèásti podléhajícíopotøebení pou‡ijte pouze tehdy, pokud jsou výslovnìurèeny pro danou aplikaci a odpovídají danému výkonuzaøízení a bezpeènostním po‡adavkùm.2.1 Normy, pøedpisy a smìrniceJako odborník na vytápìní resp. provozovatel zaøízenímusíte zajistit, aby celé zaøízení splòovalo platnébezpeènostní a jiné pøedpisy uvedené v tìchtodokumentech a další místnì platné pøedpisy a normy:Norma/pøedpis/ Popissmìrnice1. BlmSchV První vyhláška k realizaci Spolkového zákona o ochranì ‡ivotního prostøedí proti imisím (vyhláška pro malávytápìcí zaøízení)ATVPracovní list A 251, Kondenzáty z kondenzaèních kotlùDIBTSmìrnice pro schvalování zaøízení na odvod spalin s nízkými teplotamiDIN 1986Materiály odvodòovacího systémuDIN 1988Technická pravidla pro instalaci pitné vodyDIN 4701Pravidla pro výpoèet potøeby tepla v budováchDIN V4701-10 Energetické vyhodnocení technických zaøízení v oboru vytápìní a vzduchotechnikyEN 13384 Zaøízení na odvod spalin, výpoèetní metody z hlediska tepelné techniky a technických závadDIN 4708EN 12828DIN 4753DIN 4807DIN 18160DIN 18380DIN 18381DIN 18382DIN VDE 0100DVGW W 551Centrální zaøízení pro ohøev vodyVytápìcí systémy v budováchOhøívaèe vody a zaøízení pro ohøev vody pro pitnou a u‡itkovou voduExpanzní nádobyZaøízení na odvod spalinNormalizované podmínky pøíkazu a vykonávání stavebních prací: Vytápìcí zaøízení a centrální zaøízení proohøev vodyNormalizované podmínky pøíkazu a vykonávání stavebních prací: Plynovodní, vodovodní instalaèní prácea instalaèní práce pro odpadní vody uvnitø budovNormalizované podmínky pøíkazu a vykonávání stavebních prací: Elektrická kabelová zaøízení a elektrickérozvodné soustavy v budováchInstalace silnoproudých zaøízení se jmenovitým napìtím do 1000 VZaøízení pro ohøev pitné vody a vodovodní zaøízení, technická opatøení pro omezení rùstu legionel v novýchzaøízeníchTabulka 1Normy, pøedpisy a smìrnice6Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Pøedpisy 2Norma/pøedpis/smìrniceEN 437EN 483EN 625EN 656EN 677EnEVFeuVoVDE 0190VDI 2035TRGIPopisZkušební plyny, zkušební tlaky, kategorie pøístrojùKotle na plynná paliva – Kotel typu C se jmenovitým tepelným zatí‡ením stejným nebo menším ne‡ 70 kWKotle na plynná paliva – Zvláštní po‡adavky na funkci kombi kotlù z hlediska pitné vody se jmenovitýmtepelným zatí‡ením stejným nebo menším ne‡ 70 kWKotle na plynná paliva – Kotel typu B se jmenovitým tepelným zatí‡ením vìtším ne‡ 70 kW ale stejným nebomenším ne‡ 300 kW. Nìmecké znìní EN 656:1999Kotle na plynná paliva – Zvláštní po‡adavky na kondenzaèní kotle se jmenovitým tepelným zatí‡ením stejnýmnebo menším ne‡ 70 kWNaøízení o úspoøe energieVyhláška Spolkových zemí o topeníHlavní vyrovnání napìtí elektrických zaøízeníSmìrnice pro pøedcházení poškozením korozí a tvorbou kamene v teplovodním vytápìcím zaøízeníTechnická pravidla pro plynovodní instalaceTabulka 1Normy, pøedpisy a smìrnice2.2 Pou‡ití podle urèeníKotel smí být pou‡íván výhradnì k ohøevu vody provytápìcí soustavy resp. pro systémy u‡itkové vody.Pøitom lze kotel instalovat buï jako samostatné(individuální) zaøízení, nebo jako nìkolikanásobnýsystém (kaskádové uspoøádání). Kaskádový systémumo‡òuje spojení více kotlù tohoto typu, pøièem‡ napodlaze o ploše cca 2 m² mù‡e být spoleènì propojenomaximálnì 8 kotlù o celkovém výkonu 800 kW.Pro instalaci jako kaskádový systém byly speciálnì protyto topné kotle vyvinuty kaskádové jednotky(pøíslušenství). Tyto jednotky obsahují v‡dy montá‡nírám, vodorovné sbìrné trubky, pøipojovací trubky prokotel atd.Kaskádové jednotky lze objednat jak pro instalaci kotlùvedle sebe, tak pro instalaci v uspoøádání „zadnímistranami k sobì“. Tyto kaskádové jednotky umo‡òujíjednodušší a ménì pracnou instalaci kaskádovéhosystému. Pro další informace o kaskádovýchsystémech se spojte se svým dodavatelem nebovýrobcem zaøízení. Adresu výrobce naleznete na zadnístranì tohoto dokumentu.Pøístroj odpovídá základním po‡adavkùmpøíslušných evropských smìrnic.Shoda byla dolo‡ena. Odpovídajícípodklady a originál prohlášení o shodìjsou ulo‡eny u výrobce.2.3 Prostor umístìníPOŠKOZENÍ ZAØÍZENÍmrazem.• Umístìte vytápìcí zaøízení v místnostizajištìné proti mrazu.NEBEZPEÈÍ PO†ÁRUz dùvodu blízkosti hoølavých materiálù nebokapalin.• Neskladujte ‡ádné hoølavé materiálynebo kapaliny v bezprostøední blízkostikotle.POŠKOZENÍ KOTLEpøi zneèištìném spalovacím vzduchu nebozneèištìném vzduchu v okolí kotle.• Nikdy nepou‡ívejte kotel v prašnémnebo chemicky agresivním prostøedí,napø. lakovnách, kadeønickýchsalonech, zemìdìlských provozech(hnojiva) nebo na místech, kde sepracuje s trichlóretylénem nebos halogenuhlovodíky (obsa‡enými napø.v aerosolových nádobkách, urèitýchlepidlech, øedidlech, èisticíchprostøedcích, lacích) a s dalšímiagresivními chemickými prostøedkynebo tam, kde jsou tyto látky ulo‡eny.• V tom pøípadì bezpodmíneènì zvoltezpùsob provozu nezávislý na okolnímvzduchu s oddìleným, hermetickyuzavøeným prostorem umístìnívybaveným pøívodem èerstvéhovzduchu.Kotel lze namontovat výhradnì na stìnu nebov kaskádovém systému. V pøípadì tenké zdi nebopodlahové konstrukce je mo‡né, ‡e se vyskytnourezonanèní zvuky. V pøípadì potøeby umístìte výztu‡néprvky.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 7


2Pøedpisy2.4 Pøipojení spalovacího vzduchu aodvodu spalinPokud je provoz kotle závislý na vzduchu z okolníhoprostoru, musí být prostor umístìní opatøen potøebnýmiotvory pro pøívod vzduchu. Pøed tyto otvory nestavte‡ádné pøedmìty. Otvory pro pøívod vzduchu musejí býtv‡dy volné.2.5 Kvalita otopné vodyZaøízení pøed plnìním dùkladnì propláchnìte!Jako plnicí a doplòovací vodu pro zaøízení pou‡ívejtevýhradnì neupravenou vodu z vodovodního øadu.Nevhodná otopná voda podporuje tvorbu kalù a koroze.To mù‡e vést k poruchám kotle a k poškození výmìníkutepla.Není dovoleno vodu upravovat, napøíklad prostøedkypro zvýšení èi sní‡ení pH (chemickými pøísady resp.inhibitory), nemrznoucími prostøedky nebo zmìkèovaèivody.Namìøená hodnota pH otopné vody musí být mezi 7a 8,5. Pokud by tomu tak nebylo, mù‡ete se obrátit naoddìlení servisu firmy Buderus. Adresu naleznete nazadní stranì tohoto dokumentu.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi neprovádìném nebo nedostateènémèištìní a údr‡bì.• V pøípadì potøeby jednou roènìprovádìjte inspekèní prohlídku avytápìcí zaøízení vyèistìte.• Údr‡bu provádìjte podle potøeby.Závady okam‡itì odstraòte, abystezabránili poškození zaøízení!2.8 Platnost pøedpisùZmìnìné pøedpisy nebo dodatky, které v okam‡ikuinstalace rovnì‡ platné, musejí být dodr‡eny.POŠKOZENÍ KOTLEkorozí.• Pokud má být kotel pou‡ívánv zaøízeních s pøirozenou cirkulací vodynebo v otevøených zaøízeních, musí býtokruh kotle oddìlen od zbytku zaøízenívýmìníkem tepla, napø. deskovým.2.6 Kvalita trubních vedeníPøi pou‡ití potrubí z umìlé hmoty ve vytápìcím zaøízení,napø. pro podlahová vytápìní, nesmí toto potrubí podleDIN 4726/4729 propouštìt kyslík. Pokud umìlohmotnápotrubí nesplòují tyto normy, musí být provedenooddìlení systémù pomocí výmìníku tepla.2.7 Interval údr‡byNabídnìte zákazníkovi roèní smlouvu o údr‡bìorientovanou na kontrolu a podle potøeby. Jaké prácemusí být zahrnuty do takovéto roèní smlouvy o údr‡bì,se mù‡ete doèíst v protokolu o inspekci a v protokolu oúdr‡bì (viz strana 67 a strana 77).Pokud pøi inspekci zjistíte stav vy‡adující provedeníúdr‡by, musíte to provést v závislosti na potøebì (viz kapitola 12 „Údr‡ba“, strana 69).8Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Bezpeènost 33 BezpeènostPro vlastní bezpeènost dodr‡ujte tyto pokyny.3.1 Struktura pokynùRozlišujeme dva stupnì nebezpeèí, je‡ jsoucharakterizovány výstra‡nými hesly:Stupeò nebezpeèí 1:OHRO†ENÍ †IVOTA, NEBEZPEÈÍPO†ÁRUOznaèuje mo‡né nebezpeèí hrozící odvýrobku, které mù‡e bez dostateènéhopreventivního opatøení zpùsobit tì‡kéublí‡ení na zdraví nebo dokonce smrt.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTAelektrickým proudem.Stupeò nebezpeèí 2:NEBEZPEÈÍ PORANÌNÍ, NEBEZPEÈÍPOŠKOZENÍ ZAØÍZENÍUpozoròuje na potenciálnì nebezpeènousituaci, která mù‡e vést ke støednì tì‡kýmnebo lehkým zranìním nebo ke hmotnýmškodám.Další symboly pro oznaèení nebezpeèí a pokyny prou‡ivatele:UPOZORNÌNÍ PRO U†IVATELEInformace k optimálnímu pou‡ívání anastavení pøístroje a další u‡iteènéinformace urèené u‡ivateli.3.2 Dodr‡ujte tyto pokynyPøi instalaci a provozu vytápìcího zaøízení je nutnododr‡ovat:– místní stavebnì konstrukèní pøedpisy o podmínkáchumístìní.– místní stavebnì konstrukèní pøedpisy o zaøízeníchpro pøívod a odvod vzduchu a pøipojení komínu.– pøedpisy o elektrickém pøipojení na zásobováníelektrickým proudem.– technické pøedpisy plynárenského podniku opøipojení plynového hoøáku na místní plynovodní sí….– pøedpisy a normy o bezpeènostnì technickémvybavení zaøízení pro vodní vytápìní.– návod k instalaci pro zøizovatele vytápìcího zaøízení.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.Zápach plynu signalizuje nebezpeèívýbuchu!• Nepou‡ívejte otevøený oheò! Nekuøte! Nepou‡ívejte zapalovaè!• Zabraòte tvorbì jisker!Nemanipulujte s elektrickými spínaèi, anis telefonem, zástrèkou nebo zvonkem!• Uzavøete hlavní uzávìr plynu!• Otevøete okna a dveøe!• Varujte obyvatele domu, ale nezvoòte!• Zavolejte plynárenský podnik z místamimo budovu!• Pøi slyšitelném úniku neprodlenì opus…tebudovu, zabraòte vstupu tøetím osobám,informujte policii a hasièe z místa mimobudovu.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.• Provádìjte práce na souèástech, kterévedou plyn, jen tehdy, máte-li pro tytopráce oprávnìní.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 9


3BezpeènostNEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTAotravou.Nedostateèný pøívod vzduchu mù‡e véstk nebezpeènému úniku spalin.• Dbejte na to, aby otvory pro pøívoda odvod vzduchu nebyly omezeny nebouzavøeny.• Pokud závadu neprodlenì neodstraníte,nesmí být kotel uveden do provozu.• Upozornìte písemnì provozovatelezaøízení na závadu a nebezpeèí.– Instalaci plynového kondenzaèního kotle musíteoznámit a nechat schválit u pøíslušnéhoplynárenského podniku.– Plynový kondenzaèní kotel smí být v provozu pouzeve spojení se systémy spalovací vzduch/spalinynavr‡enými a povolenými speciálnì pro tento typkotle.– Mìjte na pamìti, ‡e jsou zapotøebí místnìpodmínìná povolení pro zaøízení pro odvod spalina pøipojení kondenzátu na veøejnou sí… odpadníchvod.3.3 Náøadí, materiály a pomùckyPro montᇠa údr‡bu kotle potøebujete standardnínáøadí z oboru vytápìní, plynovodní a vodovodníinstalace.Kromì toho je úèelné opatøit si:– ruèní manipulaèní vozík s upínacím popruhem.3.4 Likvidace odpadu• Obalový materiál kotle zlikvidujte podle pøedpisù naochranu ‡ivotního prostøedí.• Souèásti vytápìcího zaøízení (napø. kotel neboregulaèní pøístroj), je‡ je tøeba vymìnit, zlikvidujteprostøednictvím povìøeného místa podle zásadochrany ‡ivotního prostøedí.10Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Doprava 44 DopravaV této kapitole se popisuje, jak mù‡ete kotel bezpeènìpøepravit, ani‡ abyste jej poškodili.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍnárazem.Dodávka kotle obsahuje souèásti citlivé nanárazy.• Pøi další pøepravì chraòte veškeré dílypøed nárazy.• Respektujte oznaèení pro pøepravuuvedená na obalech.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍzneèištìním.Pokud kotel vybalíte, ale ještì nepou‡íváte,dodr‡ujte tyto zásady:• Chraòte pøípojky kotle pøed zneèištìním:nechte namontované ochranné krytypøípojek.• Zakryjte hrdlo pro odvod spalin na hornístranì kotle plastovou fólií.Obr. 2Správné zvedání a pøenášení kotle4.1 Zvedání a pøenášení kotleKotel lze pøi zvedání a pøenášení uchopit jednou rukouna spodní stranì a druhou rukou na pøední stranì(obr. 2).POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi chybném zvedání a pøenášení.• Kotel nezvedejte a nepøenášejte za víkoovládacího panelu (obr. 3).4.2 Pøeprava kotle na vozíkuNEBEZPEÈÍ PORANÌNÍpøi neodborném zajištìní kotle.• Pro pøepravu kotle pou‡ijte vhodnýtransportní prostøedek, napø. ruèní vozíks upínacím popruhem, rudl nebomanipulaèní vozík.• Pøi pøepravì kotel na transportnímprostøedku zajistìte proti spadnutí.Obr. 3Chybné zvedání a pøenášení kotle• Zabalený kotel umístìte na ruèní vozík, popøípadì jejzajistìte upínacím popruhem.• Dopravte kotel na místo instalace.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 11


5Rozsah dodávky5 Rozsah dodávkyKotel je dodáván z výroby v kompletnì smontovanémstavu.• Zkontrolujte pøi dodání neporušenost obalu.56• Zkontrolujte úplnost dodávky.1Souèásti ks BaleníKotel s opláštìním 1 1 kartonNástìnný dr‡ák 1Sifon s vlnitou hadicí 1Sada s technickými podklady 1Pøevleèná matice výstupu a zpáteèky 2s tìsnicím krou‡kemŠrouby a hmo‡dinky pro nástìnný 2dr‡ák342Tabulka 2Rozsah dodávky Logamax plus GB162-65/80/100Obr. 4Rozsah dodávky1. Kotel2. Nástìnný dr‡ák3. Sifon s vlnitou hadicí4. Technické podklady5. Pøevleèná matice výstupu a zpáteèky s tìsnicím krou‡kem6. Šrouby a hmo‡dinky pro nástìnný dr‡ák12Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Rozmìry 66 RozmìryObr. 5Rozmìry a pøípojky bez pøipojovací skupiny (rozmìry v mm)1 Krycí desku AB odstraòte pouze pøi paralelním pøipojení!AB = Krycí deskaAAK/LAK = Pøipojení odvodu spalin a sání vzduchu, koncentricky, ÿ 110/160 (mo‡nost i ÿ 100/150)AAP/LAP = Pøipojení odvodu spalin a sání vzduchu, paralelnì, ÿ 100AKO = Výstup kondenzátu; vnìjší prùmìr 24 mmGAS K = Plynové pøipojení kotle; G1" vnitøní závitVK = Výstup kotle; G1½" pøevleèná matice s vnitøním závitemRK = Zpáteèka kotle; G1½" pøevleèná matice s vnitøním závitemLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 13


6RozmìryObr. 6Rozmìry a pøípojky bez pøipojovací skupiny (rozmìry v mm)1 Krycí desku AB odstraòte pouze pøi paralelním pøipojení!2Pøipojovací skupina je pøíslušenství a lze ji objednat zvláš….AB = Krycí deskaAAK/LAK = Pøipojení odvodu spalin a sání vzduchu, koncentricky, ÿ 110/160 (mo‡nost i ÿ 100/150)AAP/LAP = Pøipojení odvodu spalin a sání vzduchu, paralelnì, ÿ 100AKO = Výstup kondenzátu; vnìjší prùmìr 24 mmGAS A = Plynové pøipojení pøipojovací skupiny; Rp1" vnitøní závitGAS K = Plynové pøipojení kotle; G1" vnitøní závitVK = Výstup kotle; G1½" pøevleèná matice s vnitøním závitemRK = Zpáteèka kotle; G1½" pøevleèná matice s vnitøním závitemVA = Výstup pøipojovací skupiny; G1½" vnìjší závit s plochým tìsnìnímRA = Zpáteèka pøipojovací skupiny; G1½" vnìjší závit s plochým tìsnìním14Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ77 Montá‡Tato kapitola obsahuje informace o odborné montá‡ikotle.7.1 Montᇠkotle na stìnuDodr‡ujte montá‡ní vzdálenosti koncentrickéhouspoøádání systému spalovací vzduch/odvod spalinuvedené v samostatném návodu k montá‡i systémuspalin.• Pøed zahájením montá‡e zkontrolujte, zda jenosnost stìny pro hmotnost kotle dostaèující.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍ• Na ochranu pøipojovacího hrdlaneodstraòujte polystyrénové dno.• Nezvedejte kotel do výšky za víkojednotky BC10 (viz odstavec 4.1).• Chraòte kotel a hrdlo pøívoduspalovacího vzduchu a odvodu spalinbìhem montá‡e pøed zneèištìním.• Sejmìte obal a odstraòte jej jako odpad.• Zmìøte montá‡ní výšku (viz kapitola 6 „Rozmìry“,strana 13).• Pomocí nástìnného dr‡áku vyznaète oba vrtnéotvory (obr. 7, krok 1).• Vyvrtejte do stìny 2 otvory (obr. 7, krok 2).• Zasuòte do vyvrtaných otvorù 2 hmo‡dinky, kteréjsou souèástí dodávky (obr. 7, krok 3).• Namontujte vodorovnì nástìnný dr‡ák pomocí 2šroubù, které jsou souèástí dodávky (obr. 7, krok 4).• Za pomoci další osoby kotel zvednìte na zadnístranì a za pøepravní lištu spodní strany a zavìstedo nástìnného dr‡áku (obr. 2, strana 11).POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi chybném zvedání a pøenášení.• Nezvedejte a nenoste kotel za víkoovládacího panelu (obr. 3, strana 11).Obr. 7Montᇠnástìnného dr‡ákuLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 15


7Montᇕ Posuòte kotel do správné polohy (obr. 8).• Pomocí seøizovacího šroubu a vodováhy kotelvyrovnejte (obr. 9).Obr. 8Posunutí kotle• Odstraòte ochranné kryty na spodní stranì kotle(obr. 10).Pøi koneèné kontrole mù‡e vytékat zbytkovávoda.Obr. 9Vyrovnání kotle pomocí seøizovacího šroubuObr. 10 Odstranìní ochranných krytù16Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ77.2 Pøipojení vody a plynu ke kotli7.2.1 VšeobecnìExistují dva zpùsoby pøipojení vody a plynu ke kotli:– pomocí pøipojovací skupiny (obr. 11) (pøíslušenství)– bez pøipojovací skupiny.Kotel není z výroby opatøen obìhovým èerpadlem. Toto èerpadlo je obsa‡eno v pøipojovací skupinì(pøíslušenství).Pokud nepou‡ijete pøipojovací skupinu, musíte podkotel namontovat samostatné obìhové èerpadlo. Toto èerpadlo je tøeba volit tak, aby bylo zajištìnodostateèné objemové proudìní kotlem pøi maximálnímvýkonu kotle.Správný výbìr èerpadla viz kapitola 7.2.9 „Výbìr amontᇠèerpadla“, strana 20.Pøipojovací skupina byla vyrobena speciálnì pro tentokotel a je proto ji‡ opatøena správným èerpadlem.V pøipojovací skupinì jsou rovnì‡ obsa‡eny rùznéarmatury, jako napø. armatury pro údr‡bu, pojistnýventil, tlakomìr, plynový kohout atd. Tím je pøipojenípøístroje jednodušší a cenovì výhodnìjší.V následujícím textu jsou popsány oba mo‡né zpùsobyinstalace.• Rozhodnìte se, zda budete chtít pøipojit vytápìcízaøízení s pøipojovací skupinou, nebo bez ní. Pøitomberte v úvahu hydraulický odpor kotle a zbytkovouèerpací výšku zvoleného èerpadla, popøípadìzvolenou kombinaci kotle a pøipojovací skupiny.Obr. 11 Pøipojovací skupina (pøíslušenství)7.2.2 Pøipojení vody a plynu ke kotli s pøipojovacískupinou (pøíslušenství)• Pøipojovací skupinu namontujte na kotel podlepøilo‡eného návodu k montá‡i.7.2.3 Pøipojení vody a plynu ke kotli bez pøipojovacískupiny• Všechna pøipojení proveïte bez pnutí.• Dbejte na tìsnost mezi pøípojkami a pøipojovacímišroubeními a po dokonèení práce bezpodmíneènìproveïte kontrolu plynotìsnosti a vodotìsnosti.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.• Práce na souèástech, které vedou plyn,provádìjte jen tehdy, máte-li pro tytopráce oprávnìní.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 17


7Montá‡7.2.4 Realizace pøipojení plynuNEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.• Dbejte na to, aby se ploché pry‡ovétìsnìní pøedmontované z výrobynacházelo ve šroubení (na stranì kotle)(obr. 12, detail).Obr. 12 Pry‡ové tìsnìníK montá‡i plynového ventilu je zapotøebípøípojka pro plynový ventil 1" (obr. 13,poz. 1). Objednávky viz adresa na zadnístranì této dokumentace.• Namontujte pøípojku pro plynový ventil 1"(pøíslušenství) (obr. 13, poz. 1).• Instalujte plynový kohout (obr. 13, poz. 2) do pøívoduplynu (GAS). Pou‡ijte plynový kohout s minimálnímprùmìrem 1".NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.• Práce na souèástech, které vedou plyn,provádìjte jen tehdy, máte-li pro tytopráce oprávnìní.• Vedení plynu pøipojte bez pnutí k plynovodnípøípojce. Pou‡ijte vedení s minimálním prùmìrem1".Do plynového vedení Vám doporuèujemenamontovat plynový filtr.• Dodr‡ujte normy a pøedpisy pro pøipojeníplynu specifické pro zemi urèení.G1”R1”Obr. 13 Pøipojení plynu1. Pøípojka plynového ventilu 1"2. Plynový ventil 1"1218Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ77.2.5 Montᇠvýstupu a zpáteèky vytápìníNa ochranu celého vytápìcího zaøízení Vámdoporuèujeme namontovat do vedenízpáteèky filtr neèistot (obr. 14, poz. 10). Pøi pøipojení kotle na vytápìcí zaøízení, kteréje v provozu ji‡ delší dobu, je tato montá‡bezpodmíneènì nutná.• Namontujte bezprostøednì pøed a za filtrneèistot uzavírací armaturu pro èištìnífiltru.• Vedení výstupu s vlo‡eným plochým pry‡ovýmtìsnìním namontujte bez pnutí k pøípojce VK (výstupkotle) (obr. 14, poz. 1). Pou‡ijte vedení s minimálnímprùmìrem 1½".• Namontujte bez pnutí vedení zpáteèky s vlo‡enýmplochým pry‡ovým tìsnìním k pøípojce RK(zpáteèka kotle) (obr. 14, poz. 2). Pou‡ijte vedenís minimálním prùmìrem 1½".61 23 58934Montᇠregulátoru diferenèního tlakuV situacích s beztlakým rozdìlovaèem je montá‡pøepouštìcího ventilu s regulátorem diferenèního tlakuzbyteèná.U tlakového rozdìlovaèe mù‡e být podle situacezapotøebí montá‡e pøepouštìcího ventilu s regulátoremdiferenèního tlaku na sekundární stranì rozvadìèe. Tenslou‡í k ochranì sekundárního èerpadla proti pøehøátínásledkem nedostateèného prùtoku.7.2.6 Montᇠúdr‡bových kohoutù• Pro údr‡bu a opravu kotle namontujte do výstupua zpáteèky v‡dy jeden údr‡bový kohout (obr. 14,poz. 3). Pou‡ijte kohouty s minimálním prùmìrem 1½".7.2.7 Montᇠplnicího a vypouštìcího kohoutuObr. 14 Pøipojení výstupu a zpáteèky1. VK Výstup kotle2. RK Zpáteèka kotle3. Údr‡bové kohouty4. Plnicí a vypouštìcí kohout5. Plynový kohout6. Pojistný ventil7. Sifon8. Èerpadlo9. Zpìtná klapka10. Filtr neèistot7103 3• Plnicí a vypouštìcí kohout pøipojte do vedenízpáteèky (obr. 14, poz. 4).Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 19


7Montá‡7.2.8 Montᇠpojistného ventiluPOŠKOZENÍ ZAØÍZENÍK zamezení pøíliš vysokého tlaku vevytápìcím zaøízení je zapotøebí pojistnýventil.61 23 58934• Namontujte pojistný ventil 3 bar nebo 4 bar (obr. 15,poz. 6) s minimální dimenzí 1" do vedení výstupu.Zajistìte, aby pojistný ventil byl pøipojen v‡dy mezikotel a údr‡bový kohout. Tím je kotel spojens pojistným ventilem i pøi zavøených údr‡bovýchkohoutech.7.2.9 Výbìr a montᇠèerpadla• Èerpadlo vyberte na základì hydraulického odporukotle uvedeného v tabulce 5 nebo v charakteristicena obr. 120 na stranì 93.• Pøi pou‡ití charakteristiky dbejte na minimálnípo‡adovaný objemový prùtok podle tabulky 3.• Pøi výbìru èerpadla dbejte na maximální objemovýprùtok kotle podle tabulky 4.Zvolte èerpadlo o zbytkové èerpací výšceminimálnì 200 mbar pøi minimálnímpo‡adovaném objemovém prùtoku(tabulka 4).Obr. 15 Pøipojení1. VK Výstup kotle2. RK Zpáteèka kotle3. Údr‡bové kohouty4. Plnicí a vypouštìcí kohout5. Plynový kohout6. Pojistný ventil7. Sifon8. Èerpadlo9. Zpìtná klapka10. Filtr neèistot7103 3Logamax plusGB162-65Tabulka 3Logamax plusGB162-80Logamax plusGB162-1003 000 3 600 4 300Logamax plusGB162-65Tabulka 4Minimální po‡adovaný objemový prùtok T = 20 KLogamax plusGB162-80Logamax plusGB162-1005 000 5 000 5 000Logamax plusGB162-65Tabulka 5Maximální objemový prùtok [l/h] pøi T = 20 KLogamax plusGB162-80Logamax plusGB162-100170 225 320Odpor kotle pøi minimálním po‡adovanémobjemovém prùtoku [mbar]• Namontujte èerpadlo (obr. 15, poz. 8) do vedenízpáteèky.20Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ77.2.10 MontᇠsifonuNEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTAotravou.• Pokud není sifon naplnìn vodou, mohouunikající spaliny ohrozit lidské ‡ivoty.• Naplòte sifon (je souèástí dodávky kotle) vodou(obr. 16).• Namontujte sifon (obr. 17, poz. 1) k pøípojce odtokukondenzátu (AKO).Sifon je opatøen bajonetovým uzávìrem. Po nasazení (krok 1) musíte sifon otoèit o1/4 otáèky proti smìru hodinových ruèièek(krok 2), a‡ zaskoèí.Obr. 16 Plnìní sifonu vodou1.2.1• Namontujte vlnitou hadici (obr. 18, poz. 3)a pry‡ovou man‡etu (obr. 18, poz. 2) na sifon(obr. 18, poz. 1).Obr. 17 Montᇠsifonu1. Sifon213Obr. 18 Montᇠvlnité hadice1. Sifon2. Pry‡ová man‡eta3. Vlnitá hadiceLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 21


7Montá‡7.2.11 Pøipojení vedení kondenzátu• Pøipojte vedení kondenzátu na sifon (obr. 19, poz. 1a obr. 20, poz. 1).Dodr‡ujte následující pøedpisy:– Obecné a místní pøedpisy o odpadních vodách.– Sifon v pøipojovací sadì nesmí mít ‡ádná pevnáspojení s vedením kondenzátu. Minimálnívzdálenost mezi sifonem a vedením je 2 cm.1Obr. 19 Pøipojení sifonu1. Sifon7.2.12 Pøipojení expanzní nádoby pøi samostatnéinstalaciObr. 20 Vedení kondenzátu1. minimální vzdálenost > 2 cm1POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍv dùsledku závadného pojistného ventilu.• Expanzní nádoba musí být dostateènìdimenzována.1• Pøipojte expanzní nádobu do zpáteèky kotle (RK).Pokud je pou‡it hydraulický rozdìlovaè: Pøipojteexpanzní nádobu na sekundární stranu rozdìlovaèeve zpáteèce (obr. 21, poz. 1).Obr. 21 Pøipojení expanzní nádoby pøi samostatné instalaci1. Expanzní nádoba22Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ77.3 Pøipojení pøívodu spalovacíhovzduchu a odvodu spalinU kotlù typu B 23, B 23P, B 33 , C 13 , C 33 , C 43 , C 53 , C 83 , C 93jsou podle smìrnice o plynových spotøebièích2009/142/ES s ohledem na EN 483 povoleny základnístavební sady systémù odvodu spalin spoleènì s kotlem(certifikace systému). Toto je dokumentovánoidentifikaèním èíslem výrobku na typovém štítku kotle.Pøi montá‡i pøípojky spalovacího vzduchu a odvoduspalin dodr‡ujte obecnì platné pøedpisy (viz kapitola 1„Všeobecnì“, strana 5).Typ B x3 (provoz závislý na okolním vzduchu)U systémù odvodu spalin typu B je spalovací vzduchodebírán z prostoru umístìní kotle. Spaliny jsou vedenysystémem odvodu spalin do venkovního prostoru.Kotel nesmí být v provozu v místnostech, ve kterých setrvale zdr‡ují osoby. Pro pøívod spalovacího vzduchu avìtrání prostoru umístìní kotle je tøeba zajistit jedennebo dva otvory pro pøívod a odvod vzduchu s volnýmprùøezem 2 × 75 cm² nebo 1 ×150 cm².Pøi výkonu kotle vìtším ne‡ 50 kW musí být ventilaèníotvor zvìtšen navíc o 2 cm² na ka‡dý další kW.Otvory musí být dimenzovány v souladu se všemiplatnými pøedpisy a normami.Typ C (provoz nezávislý na okolním vzduchu)U systémù odvodu spalin typu C je spalovací vzduch dokotle pøivádìn z prostoru mimo dùm. Spaliny jsouodvádìny do venkovního prostoru.Opláštìní kotle je provedeno plynotìsnì a je souèástípøívodu spalovacího vzduchu. Proto je pøi provozunezávislém na vzduchu z okolního prostorubezpodmíneènì nutné, aby byla u kotle, který je právìv provozu, v‡dy zavøena dvíøka.7.3.1 Provoz závislý na okolním vzduchuPokud si nepøejete provoz nezávislý na vzduchuz okolního prostoru nebo pokud takový provoz neníz konstrukèního hlediska mo‡ný, mù‡e být kotelpøipojen závisle na okolním vzduchu.V tomto pøípadì musejí být dodr‡eny zvláštní pøedpisypro prostory umístìní a provoz závislý na okolnímvzduchu. Pro spalování musí být pøivádìno dostateènémno‡ství spalovacího vzduchu.Kotel je z výroby vybaven koncentrickou pøípojkou.Pøi provozu závislém na okolním vzduchu lze pou‡ít košpro pøívod vzduchu (koš LZF). Neèistoty, které padajíshora, tak nemohou vniknout do kotle.Bli‡ší informace o koši pro pøívod vzduchu (LZF)naleznete v návodu koše LZF.7.3.2 Provoz nezávislý na okolním vzduchuKotel lze pøipojit na koncentrický nebo paralelní systémpøívodu vzduchu a odvodu spalin.Z výroby je kotel vybaven koncentrickým pøipojením.Pro paralelní pøipojení musí být na pøístroji provedenaúprava pøípojky odvodu spalin a pøívodu vzduchu. Díly, které jsou k tomu zapotøebí, lze objednat jakopøíslušenství.Bli‡ší informace o pøipojení odvodu spalin a pøívoduspalovacího vzduchu naleznete v pøíslušném návodu.7.3.3 Materiál systému odvodu spalinNa kotel lze pøipojit systém odvodu spalin z hliníku,ušlechtilé oceli nebo umìlé hmoty.Pøi pou‡ití umìlohmotného materiálu Vámdoporuèujeme PPS.POZOR!Nelze pou‡ít pøipojení na obvodovou zeï.Bli‡ší informace o základních stavebních sadáchsystémù odvodu spalin z umìlé hmoty naleznetev projekèních podkladech kotle.7.3.4 Výpoèet vedení pøívodu vzduchu a odvoduspalinMinimální prùmìr pøívodu vzduchu a odvodu spalin lzestanovit na základì celkového odporu všech slo‡ekv systému pøívodu vzduchu a odvodu spalin pomocínásledující metody.Pøitom nesmí být pøekroèen maximálnì pøípustnýpokles tlaku.• Urèete délku vedení pøívodu vzduchu a odvoduspalin mezi kotlem a støešním prùchodem.• U této délky vedení urèete na základì tabulky 6pøechodný minimální prùmìr vedení pøívoduvzduchu a odvodu spalin.• Pøitom zohlednìte maximální pokles tlaku p w max(tabulka 6).• Ponechte rovnì‡ dostateèný prostor pro pøípadnìpou‡ité pøíslušenství (kolena, prùchodky atd.).• Urèete ztrátu tlaku pøipadající na celkový poèetmìøicích pøístrojù pravé spalinové trubky pøipøedbì‡nì stanoveném prùmìru.• Urèete ztrátu tlaku pøipadající na veškerépøíslušenství ve spalinové trubce pøi pøedbì‡nìstanoveném prùmìru.• Urèete ztrátu tlaku pøipadající na celkový poèetmetrù pravé trubky pøívodu vzduchu pøi pøedbì‡nìstanoveném prùmìru.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 23


7Montá‡POZOR!Nelze pou‡ít pøipojení na obvodovou zeï.• Urèete ztrátu tlaku pøipadající na veškerépøíslušenství ve vedení pøívodu vzduchu pøipøedbì‡nì stanoveném prùmìru.• Urèete ztrátu tlaku pøipadající na sadu prùchodù.• Urèete celkovou ztrátu tlaku celého systému pøívoduvzduchu a odvodu spalin.• V pøípadì potøeby materiálu pro odvod spalina pøívod vzduchu s vìtším nebo menším prùmìremse obra…te na firmu Buderus.POZOR!Pokud je systém odvodu spalin vìdomìdimenzován tak, aby celková ztráta tlakubyla vìtší ne‡ p w max (tabulka 6), je tímsní‡en výkon kotle.Pokles tlaku na slo‡ku systému [Pa]ÿ[mm]Logamax plusGB162-65 [Pa]Logamax plusGB162-80 [Pa]Logamax plusGB162-100 [Pa]p w max. [Pa] 120 175 220Odvod spalin závislý na okolním vzduchuKoleno 45°Koleno 90°Trubka 1 mklj100Pøívod vzduchu / odvod spalin, koncentrické provedeníKoleno 45°Koleno 90°Trubka 1 mnom80/125100 2,3 2,3 5,0110 1,2 1,2 2,9100 8,2 8,2 18,5110 2,7 2,7 6,71,9 1,9 4,2110 1,2 1,2 2,680/125 5,8 5,8 15,5100/150 4,5 4,5 8,680/125 12,1 12,1 32,8100/150 7,8 7,8 15,06,4 6,4 17,2100/150 3,7 3,7 7,1Sada prùchodùStøešní prùchods100/150 50,0 50,0 115,0Tabulka 6Poklesy tlaku na komponentech24Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ77.4 Elektrické pøipojeníPøi pøipojování elektrických souèástí respektujte rovnì‡schéma zapojení a øiïte se návodem k montá‡ia servisu pøíslušného výrobku.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍzkratem.K zabránìní zkratùm elektrických souèástípou‡ívejte pouze:– pùvodní kabely výrobce.– kabelᇠs jedno‡ilovým vodièem.• Pokud pou‡ijete splétaný vodiè (pru‡nývodiè), opatøete jej dutinkami. Pøitom pou‡ijte kabel o minimálnímprùøezu 0,75 mm².• Pokud musíte vymìnit sí…ový kabel,pou‡ijte pouze pùvodní kabel výrobce.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTAelektrickým proudem pøi otevøeném kotli.• Pøed otevøením kotle:Odpojte kotel od zdroje napìtí tím, ‡evytáhnete sí…ovou zástrèku ze zásuvky.• Zajistìte vytápìcí zaøízení protineúmyslnému zapojení.7.4.1 Pøípojky svorkovnice• Pomocí odvzdušòovacího klíèe uvolnìte závìr dveøíkotle o ¼ otáèky (obr. 22, detail).• Zatlaète závìr dolù (obr. 22) a otevøete dveøe kotle.Obr. 22 Otevøení dvíøek kotleLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 25


7Montᇕ Povolte šroub krytu elektrických pøipojení a odkloptekryt smìrem nahoru (obr. 23).Pøipojovací lišta svorkovnice v kotli (obr. 24) jevybavena rùznými pøípojkami pro pøipojení internícha externích elektrických slo‡ek. V následujícímpøehledu je uvedeno, kde lze jaké komponenty pøipojit (viz kapitola 7.4.3, strana 27).Obr. 23 Odklopení krytu elektrických pøipojení smìremnahoruFA FW DWVPK PS PZ Sí…RC WA EV7.4.2 Vedení kabelu kotlem• Kabel pro pøípojky nízkého napìtí veïte otvorem nalevé stranì (obr. 25, poz. 1).• Kabel pro pøípojky 230 V veïte otvorem na pravéstranì (obr. 25, poz. 2).• Kabel pro pøípojky 230 V upevnìte pomocí spon proodlehèení tahu (obr. 25, poz. 3).AObr. 24 Pøipojovací lišta svorkovniceA: Pøípojky nízkého napìtí B: Pøípojky 230 VB123Obr. 25 Prùchod kabelu26Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ77.4.3 Popis pøípojek svorkovnicePøipojte všechny souèásti elektrického systému napøíslušnou svorkovnici.RC FA WA FW EV DWVPK PS PZSí…NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTAelektrickým proudem.Pozice 1 – 6 (obr. 26) jsou pøípojky nízkéhonapìtí a pozice 7 – 10 (obr. 26) jsou pøípojky230 voltù.Mìjte na pamìti, ‡e svorky 7 – 10 mohoubýt pod napìtím (230 V), pokud je sí…ovázástrèka zasunuta v zásuvce.7.4.4 Pøipojení regulace obecnìNa kotel lze pøipojit následující druhy regulace (øízení):– regulace s kontaktem pro beznapì…ový po‡adavekna teplo– prostorovou ovládací jednotku Logamatic RC20,RC35– modulový regulátor Logamatic 4121, 4122– spínací jednotku - modul EM10, vstup 0 – 10 Va výstup sumární poruchy (signálem 0 - 10 V jeøízena teplota výstupní vody z kotle).Obr. 26 Pøípojky svorkovnice1. Prostorová ovládací jednotka RC a sbìrnice EMS (barvapøípojky oran‡ová)2. Èidlo venkovní teploty (barva pøípojky modrá)3. Svorková pøípojka pro beznapì…ový po‡adavek na teplo(barva pøípojky zelená)4. Èidlo teploty teplé u‡itkové vody (barva pøípojky šedá)5. Externí spínací kontakt beznapì…ový, napøíklad propodlahové vytápìní (barva pøípojky èervená)6. Pøípojka pro externí trojcestný ventil7. Externí teplovodní obìhové èerpadlo 230 V (barva pøípojkyzelená)8. Zásobníkové nabíjecí èerpadlo 230 V (barva pøípojky šedá)9. Cirkulaèní èerpadlo 230 V (barva pøípojky fialová)10. Sí…ová pøípojka 230 V AC (barva pøípojky bílá)7.4.5 Pøipojení a montᇠmodulaèní regulace(prostorové ovládací jednotky)• Termostat nelze pøipojit na pøípojku RC azároveò na svorkovou pøípojkubeznapì…ového po‡adavku na teplo(WA) (obr. 27).RCWAObr. 27 Lišta svorkovnice – prostorová ovládací jednotka RCa beznapì…ový po‡adavek na teploMontᇠprostorové ovládací jednotky RC35 jakoregulace kotle øízené venkovní teplotouMáte mo‡nost instalovat prostorovou ovládací jednotku(napø. RC35) pouze s regulací øízenou venkovní teplotou(ekvitermní regulace). Regulace pak nevy‡adujedodateèné pøipojení jednotky na lištu svorkovnice.Pokud byste chtìli pou‡ít prostorovou ovládacíjednotku jako regulaci øízenou teplotou prostoru, musítejednotku instalovat do pøíslušné místnosti.• Ovládací panel otevøete stisknutím (obr. 28).Obr. 28 Otevøení ovládacího paneluLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 27


7Montᇕ Odstraòte lištu (obr. 29, poz. 1).• Namontujte RC35 na místo zapojení (obr. 29,poz. 2).1Pokud namontujete prostorovou ovládacíjednotku (napø. RC35) do kotle, mù‡e býtrealizován pouze zpùsob provozu øízenývenkovní teplotou. K tomu viz také návod kobsluze prostorové ovládací jednotky.2Obr. 29 Odstranìní lišty a montᇠprostorové ovládacíjednotky do kotle (pouze pøi provozu øízenémvenkovní teplotou).Montᇠa pøipojení ostatních regulaèních pøístrojùmimo kotel• Instalujte regulaèní pøístroj, jak je popsánov pøíslušném návodu k montá‡i.• Pøipojte regulaèní pøístroj Logamatic RC20, RC35nebo modulový regulaèní pøístroj Logamatic 4121,4122 na oran‡ovou svorku RC (obr. 30). K tomupou‡ijte dvou‡ilový elektrický kabel (v‡dy 0,4 a‡0,75 mm²).Tato pøípojka je zajištìna proti pøepólování.To znamená, ‡e poøadí vodièù je libovolné.RC FA WA FW EV DWVObr. 30 Lišta svorkovnice – prostorová ovládací jednotka RCa sbìrnice EMS (barva pøípojky oran‡ová)7.4.6 Pøipojení èidla venkovní teplotyPøi regulaci øízené venkovní teplotou musí být pøipojenoèidlo venkovní teploty.• Èidlo venkovní teploty pøipojte na modrou svorku FA(obr. 31). K tomu pou‡ijte dvou‡ilový elektrický kabel(v‡dy 0,4 a‡ 0,75 mm²).Tato pøípojka je zajištìna proti pøepólování.To znamená, ‡e poøadí vodièù je libovolné.RC FA WA FW EV DWVObr. 31 Lišta svorkovnice – èidlo venkovní teploty (barvapøípojky modrá)7.4.7 Pøipojení beznapì…ového po‡adavku na teplo• Kontakt beznapì…ového po‡adavku na teplo pøipojtena zelenou svorku WA (obr. 32). Maximální pøípustný odpor tohoto okruhu je 100 .K tomu pou‡ijte dvou‡ilový elektrický kabel (v‡dy 0,4a‡ 0,75 mm²).RC FA WA FW EV DWVObr. 32 Lišta svorkovnice – beznapì…ový po‡adavek na teplo(barva pøípojky zelená)28Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ7• Termostat nelze pøipojit na pøípojku RC azároveò na svorkovou pøípojkubeznapì…ového po‡adavku na teplo(WA) (obr. 33).RC FA WA FW EV DWVKotel mù‡e být sice aktivován kontaktemZAP/VYP beznapì…ového po‡adavku nateplo, tím však u kotle odpadá modulaènífunkce na teplotu prostoru. To sni‡uje komfort a zvyšuje spotøebuenergie. Pokud je pøipojen kontaktZAP/VYP beznapì…ového po‡adavku nateplo, bude kotel provádìt modulaci pouzepro udr‡ení nastavené teploty otopné vodyv kotli.Obr. 33 Lišta svorkovnice – prostorová ovládací jednotka RCa beznapì…ový po‡adavek na teploTato pøípojka je zajištìna proti pøepólování.To znamená, ‡e poøadí vodièù je libovolné.7.4.8 Pøipojení èidla teplé vody• Èidlo teploty teplé u‡itkové vody pøipojte na šedousvorku FW (obr. 34). Pøitom pou‡ijte kabel adaptéru,který je souèástí dodávky èidla (obr. 34, poz. 1).Tato pøípojka je zajištìna proti pøepólování.To znamená, ‡e poøadí vodièù je libovolné.1Pøipojení více èidel teploty teplé u‡itkovévody není mo‡né.Na kotel lze pøipojit pouze èidlo vhodné prodaný kotel.Obr. 34 Lišta svorkovnice – èidlo teploty teplé u‡itkové vody(barva pøípojky šedá)7.4.9 Pøipojení externího spínacího kontaktuLze pøipojit i beznapì…ový externí spínací kontakt. Tentoexterní spínací kontakt lze pou‡ít napøíklad pro ochranupodlahového vytápìní pøed pøíliš vysokou teplotouotopné vody. Pokud je externí spínací kontakt otevøen,je kotel zablokován jak pro re‡im vytápìní, tak pro re‡impøípravy teplé u‡itkové vody. Èerpadlo bì‡í dál s doboudobìhu èerpadla nastavenou na kotli.• Odstraòte zásuvný mùstek na svorce EV (obr. 35).• Pøipojte externí spínací kontakt na èervenou svorkuEV (obr. 35).RC FA WA FW EV DWVObr. 35 Lišta svorkovnice – externí beznapì…ový spínacíkontakt, napøíklad pro podlahové vytápìní (barvapøípojky èervená)Tato pøípojka je zajištìna proti pøepólování.To znamená, ‡e poøadí vodièù je libovolné.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 29


7Montá‡7.4.10 Pøípojky 230 VPøípojky 230 V jsou pou‡itelné pouze pøiodpovídající konfiguraci regulaèníhopøístroje a pro urèitá hydraulická zaøízení.• Dodr‡ujte plánovací podklady a návod kmontá‡i regulaèního pøístroje.7.4.11 Pøipojení externího èerpadla kotle -všeobecnìProto‡e kotel není vybaven èerpadlem, je tøeba na nìjèerpadlo pøipojit.Pøi pou‡ití pøipojovací skupiny s integrovanýmèerpadlem:• Pro elektrické pøipojení tohoto èerpadla prostudujtenávod k montá‡i pøipojovací skupiny.Pokud nepou‡ijete pøipojovací skupinu, jsou dvìmo‡nosti pøipojení èerpadla:– k volnému pøipojovacímu kabelu 230 VAC– na svorkovnici kotle.Pøitom postupujte takto:PK PS PZ Sí…Obr. 36 Lišta svorkovnice – externí teplovodní obìhovéèerpadlo 230 V (barva pøípojky zelená)POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi pøetí‡ení kotle.Maximální elektrický výkon, který smí být pøipojenk volnému pøipojovacímu kabelu 230 VAC èerpadla(obr. 37, poz. 1) a k zelené zástrèce PK (obr. 39), jecelkem 250 W. Pokud má být pøipojen pøíkon vìtší ne‡250 W, lze to provést pomocí doplòkového relé230/230 V. Toto relé musí instalovat instalatér resp.elektrikáø.Pøipojení k volnému pøipojovacímu kabelu 230 VAC• Rozviòte kabel 230 VAC (obr. 37, poz. 1) a zaveïtejej kotlem ven (obr. 38).1Obr. 37 Kabel èerpadla 230 VAC30Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ7• Z kabelu 230 VAC odstøihnìte zástrèku.• Kabel 230 VAC pøipojte na èerpadlo.1Pøipojení na svorkovnici kotle• Pøipojte pøípadné externí èerpadlo (ne èerpadlopøipojovací skupiny!) na zelenou svorku PK (obr. 39).Maximální pøípustný pøíkon èerpadla = 250 W.Obr. 38 Vedení kabelu èerpadla 230 VACPK PS PZ Sí…7.4.12 Pøipojení nabíjecího èerpadla zásobníku• Nabíjecí èerpadlo zásobníku pøipojte na šedousvorku PS (obr. 40). Maximální pøípustný pøíkonèerpadla = 250 W.Obr. 39 Lišta svorkovnice – externí teplovodní cirkulaèníèerpadlo 230 V (barva pøípojky zelená)PKPS PZ Sí…7.4.13 Pøipojení cirkulaèního èerpadla• Cirkulaèní èerpadlo pøipojte na fialovou svorku PZ(obr. 41). Maximální pøípustný pøíkon èerpadla =250 W.Obr. 40 Lišta svorkovnice – nabíjecí èerpadlo zásobníku230 V (barva pøípojky šedá)PKPS PZ Sí…Obr. 41 Lišta svorkovnice – cirkulaèní èerpadlo 230 V (barvapøípojky fialová)Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 31


7Montá‡7.4.14 Pøipojení na sí…• Zasuòte zástrèku sí…ového kabelu do zásuvkys ochranným kolíkem (230 VAC/50 Hz) (obr. 42).NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTAelektrickým proudem.• Pøed zahájením prací na kotli vytáhnìtezástrèku ze zásuvky.7.4.15 Integrace a pøipojení funkèních modulù(pøíslušenství) všeobecnìPøi montá‡i a pro mo‡nost vzájemnékombinace funkèních modulù dodr‡ujtepøíslušné montá‡ní návody.Na kotel lze pøipojit mimo jiné tyto funkèní moduly(pøíslušenství):– solární modul SM10– modul spínací jednotky EM10– modul termohydraulického rozdìlovaèe WM10– smìšovací modul MM10.Pøipojení modulu W002 k tomuto pøístroji není mo‡né.Funkèní moduly (pøíslušenství) lze namontovat dvìmazpùsoby:– v kotli (maximálnì 2);– mimo kotel.Obr. 42 Zasunutí sí…ové zástrèkyV následujícím textu jsou popsány oba zpùsoby.• Urèete zpùsob, kterým má (mají) být modul(y)namontován(y).Montᇠa pøipojení funkèních modulù (pøíslušenství)ke kotli• Povolte šroub (obr. 43, krok 1).• Otevøete zásuvku (obr. 43, krok 2).21Obr. 43 Otevøení zásuvky32Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ7• Namontujte nástìnný dr‡ák (pøíslušenství funkèníhomodulu) na po‡adovaném místì zásuvky (obr. 44).• Funkèní modul(y) zajistìte v nástìnném dr‡ákuzápadkou (obr. 45).• Vyjmìte zásuvku.Obr. 44 Montᇠnástìnného dr‡áku• Odstraòte ochranné kryty z obou volných zástrèekna pøipojovacích kabelech funkèního modulu(obr. 46).• Zasuòte zásuvku zpìt do kotle.Obr. 45 Uchycení funkèního modulu v nástìnném dr‡ákuObr. 46 Odstranìní ochranných krytùLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 33


7Montᇕ Pøipojte volný sí…ový kabel 230 VAC (obr. 46)k modulu (obr. 47, poz. 1). Pokud pou‡ijete vícemodulù, lze provést odboèku napájení 230 VACdruhého modulu z prvního modulu. Pøitom pou‡ijtekabel, který je souèástí dodávky modulu.21• Pøipojte sí…ový kabel 230 VAC prvního modulu nanásledující modul (obr. 48).U modulu mohou být nad pøípojkoupísmena RC nebo EMS (obr. 48, poz. 1).Obr. 47 Propojení modulù1K sí…ové zástrèce 230 VAC dozásuvky s ochranným kolíkemnebo volná zástrèka v kotli.K volné zástrèce v kotli nebok lištì svorkovnice. Pozor: Pøípojka je citlivá napolaritu.Obr. 48 Pøipojení vìtšího poètu modulù• Volnou zástrèku pøipojovacího kabelu sbìrnice EMS(obr. 47) pøipojte na první modul (obr. 47, poz. 2).• Pokud pou‡ijete více modulù, lze provést odboèkupøipojení sbìrnice EMS druhého modulu z prvníhomodulu. Pøitom pou‡ijte kabel, který je souèástídodávky modulu (obr. 48 a 49).Pøi pou‡ití pøipojovacího kabelu sbìrniceEMS dávejte pozor na polaritu.• Spojte kabely svorku 1 se svorkou 1a svorku 2 se svorkou 2 (obr. 48 aobr. 49).Obr. 49 Polarita sbìrnice EMS34Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Montᇠ7Montᇠa pøipojení funkèních modulù mimo kotel• Namontujte modul na stìnu.• Dbejte na dostateènì dlouhý pøipojovací kabelsbìrnice EMS. K tomu pou‡ijte dvou‡ilový elektrickýkabel (v‡dy 0,4 a‡ 0,75 mm²) a zástrèku dodanouspoleènì s modulem (obr. 49).Dùle‡ité upozornìní: Pou‡ijte zástrèku, kterábarevnì souhlasí s pøípojkami na modulu.Pøi pou‡ití pøipojovacího kabelu sbìrniceEMS dávejte pozor na polaritu.• Spojte kabely svorku 1 se svorkou 1a svorku 2 se svorkou 2 (obr. 49 aobr. 51).• Pøipojte pøipojovací kabel sbìrnice EMS naoran‡ovou pøípojku svorkovnice (obr. 50, poz. 1).1RC FA WA FW EV DWV• Pøipojte druhou stranu pøipojovacího kabelusbìrnice EMS na první modul (obr. 51).Obr. 50 Lišta svorkovnice – prostorová ovládací jednotka RCa sbìrnice EMS (barva pøípojky oran‡ová)1U modulu mohou být nad pøípojkoupísmena RC nebo EMS (obr. 51, poz. 1).• Pokud pou‡ijete více modulù, lze provést odboèkupøipojení sbìrnice EMS druhého modulu z prvníhomodulu. Pøitom pou‡ijte kabel, který je souèástídodávky modulu.• Pøipojte pøipojovací kabel sbìrnice EMS prvníhomodulu na následující modul (obr. 51).• Dbejte na dostateènì dlouhý sí…ový kabel 230 VAC.K tomu pou‡ijte troj‡ilový elektrický kabel o prùøezualespoò 0,75 mm², s ochranným vodièem, zástrèkudodanou spoleènì s modulem a zásuvkus ochranným kolíkem 230 VAC.• K modulu pøipojte sí…ový kabel 230 VAC (obr. 51).Pokud pou‡ijete více modulù, lze provést odboèkunapájení 230 VAC následujícího modulu zpøedcházejícího modulu pomocí zástrèky dodanéspoleènì s modulem a tøípólového elektrickéhokabelu 0,75 mm² s ochranným vodièem.• Kabel napájení 230 VAC pøedcházejícího modulupøipojte na následující modul (obr. 51).K sí…ové zástrèce 230 VAC dozásuvky s ochranným kolíkemnebo volná zástrèka v kotli.Obr. 51 Pøipojení vìtšího poètu modulùK volné zástrèce v kotli nebok lištì svorkovnice. Pozor: Pøípojka je citlivá napolaritu.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 35


8Obsluha8 Obsluha8.1 VšeobecnìKotel je vybaven ovládací jednotkou, základnímregulátorem BC10, jeho‡ pomocí mù‡ete vytápìcízaøízení obsluhovat.• Ovládací panel otevøete stisknutím (obr. 52).Obr. 52 Otevøení ovládacího paneluZákladní regulátor BC10 je umístìn za víkem na levéstranì (obr. 53, poz. 2).Na zadní stranì víka se nachází pøihrádka s návodemk obsluze kotle (obr. 53, poz. 1).21Základní regulátor BC10 tvoøí tyto souèásti:Provozní spínaèProvozním spínaèem (obr. 54, poz. 1) mù‡ete kotelzapínat a vypínat.Tlaèítko „Reset“V pøípadì poruchy mù‡e být tøeba znovu spustit kotelpomocí tlaèítka „Reset“ (obr. 54, poz. 2).To je zapotøebí pouze u blokujících závad. Blokujícízávada se odstraní samoèinnì po odstranìní pøíèiny.Bìhem resetování poruchy se na displeji objeví [\/r/e|.Pokud kotel po resetování (vynulování)závady nadále hlásí závadu, mù‡ete jiodstranit sami pomocí servisního návodu,pøípadnì se obrátit na firmu Buderus.Adresu naleznete na zadní stranì tohotodokumentu.Tlaèítko „Kominík“Tlaèítkem „Kominík“ (obr. 54, poz. 3) lze kotel uvést dore‡imu kontroly spalin, servisního re‡imu a do ruèníhore‡imu.Funkce „Test spalin“ slou‡í k ruènímu uvedení kotle nakrátkou dobu do provozu pøi plném zatí‡ení. Viz tabulka 9 „Test spalin“, strana 39.Obr. 53 Návod k obsluze a BC1010 9 811888Obr. 54 Základní regulátor BC10112 3 4 51. Provozní spínaè2. Tlaèítko „Reset“3. Tlaèítko „Kominík“4. Tlaèítko „Zobrazení stavu“5. Servisní konektor6. LED „Hoøák“ (ZAP/VYP)7. LED „Tepelný po‡adavek“8. Otoèný knoflík nastavení maximální teploty kotlové vody9. Displej10. Otoèný knoflík nastavení po‡adované teploty teplé u‡itkovévody11. LED „Pøíprava teplé u‡itkové vody“7636Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Obsluha 8Funkce „Servisní re‡im“ slou‡í k ruènímu uvedení kotlena krátkou dobu do provozu pøi èásteèném zatí‡ení.Bìhem servisního provozu jsou provádìna mìøení anastavení na kotli. Viz tabulka 10 „Servisní re‡im“,strana 40Funkce „Ruèní re‡im“ slou‡í k ruènímu uvedení kotle doprovozu na dlouhou dobu ruènì. Kotel je uveden doruèního re‡imu, jestli‡e regulace ještì není umístìnanebo má závadu. Viz tabulka 11 „Ruèní re‡im“,strana 41.Bìhem kominického, servisního a ruèního re‡imu platímaximální teplota kotlové vody odpovídající nastaveníotoèného knoflíku „maximální teplota kotlové vody”(obr. 54, poz. 8) na základním regulátoru BC10.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi podlahovém vytápìní: z dùvodu pøehøátípodlahy.• Omezte maximální teplotu kotlové vodypomocí otoèného knoflíku „maximálníteplota kotlové vody“ (obr. 54, poz. 8) napøípustnou teplotu výstupu vytápìcíhookruhu podlahového vytápìní (zpravidlamaximálnì 40 °C).Tlaèítko „Zobrazení stavu“Tlaèítkem „Zobrazení stavu“ (obr. 54, poz. 4) mù‡ete nadispleji vyvolat okam‡itou teplotu kotlové vody,okam‡itý tlak v zaøízení atd. Viz také tabulka 18,„Hodnoty na displeji“, strana 79“, tabulka 19,„Nastavení na displeji“, strana 79 a tabulka 20, „Kódyna displeji“, strana 80.Servisní konektorPOŠKOZENÍ ZAØÍZENÍmrazem pøi zapnutém ruèním re‡imu.Vytápìcí zaøízení mù‡e po výpadku sítìnebo po vypnutí napájecího napìtízamrznout, proto‡e ruèní re‡im ji‡ neníaktivní.• Aktivujte po zapnutí opìt ruèní re‡im,aby vytápìcí zaøízení zùstalo v provozu(zejména pøi nebezpeèí mrazu).Pro cílené, rychlejší a jednodušší zjiš…ování, analýzu aodstranìní závad lze na kotel pøipojit servisní nástroj(obr. 55), a to pomocí servisního konektoru (obr. 56,poz. 5).• Stisknutím otevøete ovládací panel a sejmìte krytservisního konektoru (viz obr. 28, strana 27 a obr. 56,poz. 5).• K servisnímu konektoru pøipojte klíè servisníhonástroje.Obr. 55 Pøipojení servisního nástroje ke kotliLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 37


8ObsluhaDalší informace o významu servisního nástrojenaleznete na CD-ROM dodávaném spolu se servisnímnástrojem.LED „Hoøák“ (ZAP/VYP)LED (svìtelná dioda) „Hoøák“ (ZAP/VYP) (obr. 56,poz. 6) svítí, pokud je hoøák kotle v provozu a zhasne,Anokmile se hoøák vypne.LED „Hoøák“ (ZAP/VYP) signalizuje stav hoøáku.LED Stav VysvìtleníZAP Hoøák v provozu Kotlová voda se ohøívá.VYP Hoøák vypnutý Teplota kotlové vodydosáhla po‡adovanéhodnoty, nebo není zadán‡ádný tepelný po‡adavek.Tabulka 7LED „Tepelný po‡adavek“LED (svìtelná dioda) „Tepelný po‡adavek“ (obr. 56,poz. 7) svítí, pokud regulace po‡aduje teplo a zhasne,jakmile tato potøeba ji‡ není po‡adována.Otoèný knoflík nastavení maximální teploty kotlovévodyOtoèným knoflíkem maximální teploty kotlové vody(obr. 56, poz. 8) lze nastavit horní mezní teplotu vodyv kotli. Jednotkou jsou °C.DisplejVýznam LED „Hoøák“ (ZAP/VYP)Displej (obr. 56, poz. 9) slou‡í k zobrazování hodnot,nastavení a kódy displeje vytápìcího zaøízení.V pøípadì poruchy zobrazuje displej pøímo pøíslušnýkód poruchy. Pøi blokující poruše tento kód poruchybliká.Otoèný knoflík nastavení po‡adované teploty tepléu‡itkové vodyOtoèným knoflíkem po‡adované hodnoty teplé u‡itkovévody (obr. 56, poz. 10) se zadává po‡adovaná teplotateplé u‡itkové vody v zásobníku. Jednotkou jsou °C. Viz tabulka 17, 60.LED „Pøíprava teplé u‡itkové vody“LED (svìtelná dioda) „Pøíprava teplé u‡itkové vody(obr. 56, poz. 11) svítí, pokud vznikla potøeba teplak pøípravì teplé u‡itkové vody a zhasne, jakmile tatopotøeba ji‡ není po‡adována.10 9 888811 2 3 4 51Obr. 56 Základní regulátor BC1017638Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Obsluha 88.2 Struktura menuStrukturu menu (nabídky programového vybavení) kotlelze na BC10 „prolistovat“ pomocí tlaèítka „Reset“,tlaèítka „Kominík“ a tlaèítka „Zobrazení stavu“ (obr. 56,poz. 2, 3 a 4) a dále pomocí displeje (obr. 56, poz. 9),tab. 8 a‡ tab. 12.Strukturu programové nabídky kotle tvoøí 5 polo‡ek:– menu Normální provoz– menu Test spalin– menu Servisní re‡im– menu Ruèní re‡im– menu Nastavení.Menu Normální provozKrok 1[\/2/4| Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C. Viz také kapitola 13.2.Krok 2 Pokraèovat v menu normální provoz? Ano: Krok 3Ne: Krok 1Krok 3 Aktivace tlaèítka e .Krok 4 [p/1.6| Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøený tlak v zaøízení v bar. Viz také kapitola 13.2.Krok 5 Aktivace tlaèítka e .Krok 6Krok 7[-/h/\| Libovolný kód na displeji. V tomto pøípadì: Fáze provozu: Kotel v re‡imu vytápìní.Viz také kapitola 13.4.Nebylo nejménì po dobu 5 minut aktivováno ‡ádné tlaèítko nebo bylo pøerušeno napìtí vsíti?Ano: Krok 1Ne: Krok 8Krok 8 Aktivace tlaèítka e . Krok 1Tabulka 8Normální provozMenu Test spalinKrok 1[\/2/4| Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C. Viz také kapitola 13.2.Krok 2 Aktivovat test spalin? Ano: Krok 3Ne: Krok 1Krok 3Krok 4Aktivace testu spalin:Stisknìte tlaèítko d na dobu delší ne‡ 2 vteøiny, avšak ne déle ne‡ 5 vteøin[\/2/4] Hodnota na displeji. Jakmile se vpravo dole na displeji objeví neblikající bod, jeaktivován test spalin. To znamená, ‡e kotel se nachází po dobu maximálnì 30 minut v re‡imuvytápìní na výkon 100 %. Pøitom platí maximální teplota kotlové vody podle nastaveníotoèného knoflíku pro maximální teplotu kotlové vody na základním regulátoru BC10. Bìhem testu spalin není pøíprava teplé u‡itkové vody mo‡ná.Krok 5 Aktivace tlaèítka e .Krok 6 [p/1.6] Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøený tlak v zaøízení v bar. Viz také kapitola 13.2.Krok 7 Aktivace tlaèítka e .Krok 8[-/a/\] Kód displeje: Fáze provozu: Kotel se nachází v re‡imu testu spalin.Viz také kapitola 13.4.Krok 9 Aktivace tlaèítka e .Tabulka 9Test spalinLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 39


8ObsluhaMenu Test spalinKrok 10[\/2/4] Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C.Viz také kapitola 13.2.Krok 11 Uplynulo 30 minut nebo bylo pøerušeno napìtí v síti? Ano: Krok 1Ne: Krok 12Krok 12 Deaktivovat test spalin? Ano: Krok 13Krok 13Deaktivace testu spalin:Stisknìte tlaèítko d na dobu delší ne‡ 2 vteøiny, dokud bod nezhasne.Ne: Krok 5 Krok 1Tabulka 9Test spalinMenu Servisní re‡imKrok 1[\/2/4| Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C. Viz také kapitola 13.2.Krok 2 Aktivovat servisní re‡im? Ano: Krok 3Krok 3 Aktivace servisního re‡imu krok 1:Stisknìte tlaèítko d na dobu delší ne‡ 2 vteøiny, avšak ne déle ne‡ 5 vteøin.Krok 4[\/2/4] Hodnota na displeji. Jakmile se vpravo dole na displeji objeví neblikající bod, nacházíse kotel v re‡imu vytápìní po dobu maximálnì 30 minut na výkon 100 %. Pøitom platímaximální teplota kotlové vody podle nastavení otoèného knoflíku pro maximální teplotukotlové vody na základním regulátoru BC10 (ovládací panel). Bìhem servisního re‡imu nenípøíprava teplé u‡itkové vody mo‡ná.Krok 5 Aktivace servisního re‡imu krok 2:Stisknìte souèasnì tlaèítka d + e na dobu delší ne‡ 2 vteøiny.Krok 6Krok 7Krok 8[l/?/?] Nastavení na displeji. Nastavený nejvyšší výkon bìhem re‡imu vytápìní v % Viz také kapitola 13.3.V tomto pøípadì: [l/?/?] = 100 %. Je aktivován servisní re‡im.V tomto okam‡iku lze výkon kotle pøechodnì sní‡it na èásteèné zatí‡ení, abyste mohlizkontrolovat pomìr plyn/vzduch nebo ionizaèní proud a popøípadì provést nastavení.Pøidr‡te stisknuté tlaèítko c, dokud se na displeji neobjeví [l/2/2] u kotle 65 kW,[l/2/5] u kotle 80 kW a [l/2/0] u kotle 100 kW.[l/2/2] Nastavení na displeji: u kotle 65 kW, [l/2/5] u kotle 80 kW a [l/2/0] u kotle 100 kW.Nastavený nejni‡ší výkon bìhem servisního re‡imu v % (viz také kapitola 13.3). Kotel jebìhem nìkolika vteøin modulován zpìt na 22 %, 25 %, popøípadì 20 % svého výkonu.Pøitom platí maximální teplota kotlové vody podle nastavení na základním regulátoru BC10(ovládací panel). Zkontrolujte pomìr plyn/vzduch nebo ionizaèní proud a popøípadì seøiïtepomìr plyn/vzduch podle kapitoly 9.2.6 nebo kapitoly 9.2.10.Krok 9 Aktivace tlaèítka e .Krok 10[f/\/5] Nastavení na displeji: Tento parametr zobrazuje po ukonèení re‡imu vytápìnínastavenou dobu dobìhu èerpadla v minutách. Viz také kapitola 13.3.Krok 11 Aktivace tlaèítka e .Krok 12[c/\/0] Nastavení na displeji: Tento parametr zobrazuje nastavený stav zásobování teplou u‡itkovou vodou. Viz také kapitola 13.3.Krok 13 Aktivace tlaèítka e .Krok 14[\/2/4] Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C.Viz také kapitola 13.2.Krok 15 Aktivace tlaèítka e .Tabulka 10 Servisní re‡imNe: Krok 140Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Obsluha 8Menu Servisní re‡imKrok 16 [p/1.6] Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøený tlak v zaøízení v bar. Viz také kapitola 13.2.Krok 17 Aktivace tlaèítka e .Krok 18[-/a/\] Kód displeje: Fáze provozu: Kotel se nachází v servisním re‡imu. Viz také kapitola 13.4.Krok 19 Aktivace tlaèítka e .Krok 20[\/2/4] Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C.Viz také kapitola 13.2.Krok 21 Uplynulo 30 minut nebo bylo pøerušeno napìtí v síti? Ano: Krok 22Ne: Krok 23Krok 22 Servisní re‡im je deaktivován. Krok 25Krok 23 Deaktivovat servisní re‡im? Ano: Krok 24Krok 24Deaktivace servisního re‡imu:Stisknìte tlaèítko d na dobu delší ne‡ 2 vteøiny, dokud bod nezhasne.Ne: Krok 15Krok 25 Výkon kotle se sní‡í na nastavený výkon, viz menu „Nastavení” (tab. 12). Krok 1Tabulka 10 Servisní re‡imMenu Ruèní re‡imKrok 1[\/2/4| Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C. Viz také kapitola 13.2.Krok 2 Aktivovat ruèní re‡im? Ano: Krok 3Krok 3Krok 4Aktivace ruèního re‡imu: Stisknìte tlaèítko d na dobu delší ne‡ 5 vteøin.[\/2/4} Kód displeje: Fáze provozu: Jakmile se vpravo dole na displeji objeví blikající bod,je aktivován ruèní re‡im. To znamená, ‡e kotel se trvale nachází v re‡imu vytápìní. Pøitomplatí maximální teplota kotlové vody podle nastavení otoèného knoflíku pro maximálníteplotu kotlové vody na základním regulátoru BC10 (ovládací panel). Rozsvítí se LED„Tepelný po‡adavek“. Bìhem ruèního re‡imu je pøíprava teplé u‡itkové vody mo‡ná.Krok 5 Aktivace tlaèítka e .Krok 6 [p/1.6} Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøený tlak zaøízení v bar. Viz také kapitola 13.2.Krok 7 Aktivace tlaèítka e .Krok 8[-/h/\} Kód displeje: Fáze provozu: Viz také kapitola 13.4. Kotel se nachází v ruèním re‡imu.To znamená, ‡e kotel se nachází v re‡imu vytápìní i bez tepelného po‡adavku regulace. Bìhem ruèního re‡imu lze pøechodnì zmìnit po‡adovaný výkon kotle na základì menu"Nastavení" (tabulka 12, od kroku 3).Upozornìní: Pokud jste pøechodnì zmìnili výkon kotle, musíte jej po ukonèení ruèníhore‡imu opìt nastavit dle menu „Nastavení” (tabulka 12).Krok 9 Aktivace tlaèítka e .Krok 10 [\/2/4} Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C. Viz také kapitola 13.2.Ne: Krok 1Krok 11 Je pøerušeno napìtí? Ano: Krok 1Ne: Krok 12Krok 12 Deaktivovat ruèní re‡im? Ano: Krok 13Krok 13Tabulka 11 Ruèní re‡imDeaktivace ruèního re‡imu:Stisknìte tlaèítko d na dobu delší ne‡ 2 vteøiny, dokud bod nezhasne.Ne: Krok 5 Krok 1Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 41


8ObsluhaMenu nastaveníKrok 1[\/2/4| Hodnota na displeji. Aktuálnì namìøená teplota kotlové vody v °C. Viz také kapitola 13.2.Krok 2 Otevøít menu „Nastavení“? Ano: Krok 3Krok 3Krok 4Otevøení menu „Nastavení”: Stisknìte souèasnì tlaèítka d + e po dobu delší ne‡ 2 vteøiny.[l/?/?| Nastavení na displeji. Jakmile se na displeji rozsvítí [l/?/?|, je otevøeno menu„Nastavení”. Pomocí prvního parametru, který se na displeji objeví, lze nastavit výkon kotle. Viz také kapitola 13.3.Ne: Krok 1Krok 5 Nastavit výkon kotle? Ne: Krok 7Krok 6Ni‡ší: Nastavte ni‡ší po‡adovaný výkon kotle tlaèítkem c. Minimální nastavení je[l/2/2| = 22 % u topných kotlù 65 kW, [l/2/5| = 25 % u topných kotlù 80 kW a [l/2/0| = 20 %u topných kotlù 100 kW.Vyšší: Nastavte vyšší po‡adovaný výkon kotle tlaèítkem d. Maximální nastavení je[l/?/?| = 100 %. To odpovídá nastavení od výrobce.Krok 7 Aktivace tlaèítka e .Krok 8[f/\/5| Nastavení na displeji. Jakmile se na displeji rozsvítí [f/\/5|, lze nastavit druhýparametr. Tento parametr ukazuje po‡adovanou dobu dobìhu èerpadla po ukonèení re‡imuvytápìní v minutách (viz také kapitola 13.3). Upozornìní: Nenastavujte dobu dobìhu èerpadla ni‡ší ne‡ [f/\/5| (= 5 minut).Ano: Krok 6Krok 9 Nastavit po ukonèení re‡imu vytápìní dobu dobìhu èerpadla? Ano: Krok 10Krok 10Ni‡ší: Nastavte ni‡ší po‡adovanou dobu dobìhu èerpadla po ukonèení re‡imu vytápìnítlaèítkem c. Minimální nastavení je [f/\/0| = 0 minut. Nastavení od výrobce je 5 minut. Pozor! Nenastavujte po‡adovanou dobu dobìhu èerpadla po ukonèení re‡imu vytápìní naménì ne‡ 5 minut.Vyšší: Nastavte vyšší po‡adovanou dobu dobìhu èerpadla po ukonèení re‡imu vytápìnítlaèítkem d. Maximální nastavení je [f/6/0| = 60 minut nebo [f/1/d| = 24 hodin.Krok 11 Aktivace tlaèítka e .Krok 12[c/\/0| Nastavení na displeji. Jakmile se na displeji rozsvítí [c/\/0|, lze nastavit tøetí parametr.Tento parametr zobrazuje nastavený stav zásobování teplou u‡itkovou vodou. Tím lzezásobování teplou u‡itkovou vodou vypnout a zapnout. Toto nastavení má pøednost pøednastavením zásobování teplou u‡itkovou vodou, napøíklad na prostorovém termostatu. Viz také kapitola 13.3.Ne: Krok 11Krok 13 Nastavit stav zásobování teplou u‡itkovou vodou? Ano: Krok 14Krok 14 Nastavte po‡adovaný stav pøípravy teplé u‡itkové vody tlaèítkem c nebo tlaèítkem d.[c/\/1| znamená „ZAP”, [c/\/0| znamená „VYP”. Pøi tom mìjte na pamìti: Pokud je nastaven[c/\/0|, je vypnuto rovnì‡ protimrazové opatøení zásobníku teplé u‡itkové vody.Krok 15Nebylo nejménì po dobu 5 minut aktivováno ‡ádné tlaèítko nebo bylo pøerušeno napìtív síti?Krok 16 Aktivace tlaèítka e .Ne: Krok 15Ano: Krok 17Ne: Krok 16Krok 17 [\/2/4| Hodnota na displeji. Pøípadné zmìny nastavení jsou nyní potvrzeny. Krok 1Tabulka 12 Nastavení42Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 99 Uvedení do provozuTato kapitola obsahuje popis uvedení kotle do provozu.• Po provedení prací popsaných ní‡e vyplòte protokolo uvedení do provozu (viz kapitola 9.5 „Protokol ouvedení do provozu“, strana 62).9.1 Plnìní vytápìcího zaøízení9.1.1 Plnìní vytápìcího zaøízeníPøi prvním uvedení do provozu kotel zahájíèinnost, jakmile je tlak zaøízení vyšší ne‡1,0 bar.Pokud tlak klesne pod 0,2 bar, má kotelporuchu.Vstupní tlak expanzní nádoby by mìl být nejménìtakový, jako statický tlak (výška zaøízení do støeduexpanzní nádoby), nejménì však 0,5 bar.• Ovládací panel otevøete stisknutím (obr. 52).• Otoète knoflíkem nastavení maximální teplotykotlové vody (obr. 57, poz. 8) a knoflíkem nastavenípo‡adované teploty teplé u‡itkové vody (obr. 56,poz. 10) doleva do polohy „0”.10 9 888811112 3 4 576Obr. 57 Základní regulátor BC10• Je-li k dispozici zásobník teplé vody, nastavtemechanický spínaè na tøícestném ventilu do støednípolohy (obr. 58). Podr‡te proto stisknuté tlaèítko(obr. 58, poz. 1) a páèku (obr. 58, poz. 2) otoète o45°.21Obr. 58 Pøestavení tøícestného ventilu do støední polohyLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 43


9Uvedení do provozu• Pomocí odvzdušòovacího klíèe uvolnìte závìr dveøíkotle o ¼ otáèky (obr. 59, detail).• Zatlaète závìr dolù (obr. 59) a otevøete dveøe kotle.• Odstraòte kryt pøipojovací skupiny (obr. 59).1234Obr. 59 Otevøení dveøí kotleKotel je vybaven automatickým odvzdušòovaèem(obr. 60) slou‡ícím k odvzdušnìní kotle.K odvzdušnìní kotle musí být ka‡dé otopné tìleso vevytápìcím zaøízení opatøeno vlastní mo‡nostíodvzdušnìní. Dokonce mù‡e být v nìkterých situacíchnutné umístit na urèitá místa navíc nadstandardnímo‡nosti odvzdušnìní.• Povolte ochrannou èepièku na automatickémodvzdušòovaèi (obr. 60) o jednu otáèku.Obr. 60 Otevøení automatického odvzdušòovaèe• Odšroubujte uzavírací èepièku (obr. 61).Obr. 61 Odstranìní krytu plnicího a vypouštìcího kohoutu44Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 9• Pøipojte hadici na pøípojku vody a naplòte ji vodou(obr. 62). Dávejte pozor, aby se v hadici nenacházel‡ádný vzduch.• Uzavøete vodovodní kohout.• Pøipojte hadici na plnicí a vypouštìcí kohout(obr. 62).• Otevøete kohout (obr. 63).Obr. 62 Plnìní hadiceNásledné odvzdušnìní vytápìcího zaøízeníje velmi dùle‡ité, nebo… ve vytápìcímzaøízení se pøi pomalém plnìní veškerývzduch shroma‡ïuje v nejvyšším bodì.12Obr. 63 Pøipojení hadice a otevøení plnicího a vypouštìcíhokohoutu• Otevøete údr‡bové kohouty na výstupu a zpáteècevytápìní (obr. 64) (poloha „otevøeno“: rovnobì‡nìs trubkou).Obr. 64 Otevøení údr‡bových kohoutù (zde: poloha otevøeno)Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 45


9Uvedení do provozu• Opatrnì otevøete vodovodní kohout a vytápìcízaøízení pomalu naplòte (obr. 65).• Pøi tom sledujte výši tlaku na analogovém tlakomìrupøipojovací skupiny nebo na ovládacím panelu BC10(obr. 66).Tlak ve vytápìcím zaøízení namìøený bezprostøednì nakotli musí mít hodnotu minimálnì jako vstupní tlakexpanzní nádoby plus 0,5 bar. Tento minimální tlaknesmí být menší ne‡ 1,0 bar (pøi studeném vytápìcímzaøízení). Maximální tlak ve vytápìcím zaøízení mìøenýpøímo na kotli nesmí pøekroèit 2,5 bar.• Zavøete vodovodní i plnicí a vypouštìcí kohout.Obr. 65 Otevøení údr‡bových kohoutù a plnìní vytápìcíhozaøízení1P1 0• Vytápìcí zaøízení odvzdušnìte pomocíodvzdušòovacích ventilù na otopných tìlesech.Pøitom zaènìte v nejni‡ším podla‡í budovy apokraèujte v‡dy o podla‡í výše (obr. 67).Obr. 66 Pøeètení hodnoty tlakuObr. 67 Odvzdušnìní vytápìcího zaøízení46Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 9• Èerpadlo odvzdušnìte vyšroubovánímodvzdušòovacího šroub na pøední stranì èerpadla(obr. 68).• Vra…te odvzdušòovací šroub na pùvodní místo.• Opìt zjistìte tlak zaøízení na analogovém tlakomìrunebo na displeji BC10 (obr. 66). Pokud má tlakhodnotu pod 1,0 bar, musíte výše popsaný postupplnìní a odvzdušòování opakovat tak dlouho, dokudnedosáhnete po‡adovaného tlaku a dokud nenívytápìcí zaøízení zbaveno vzduchu.• Uzavøete vodovodní kohout.• Uzavøete plnicí a vypouštìcí kohout kotle.• Odpojte hadici.Pøi odvzdušòování èerpadla mù‡e vytékatmalé mno‡ství otopné vody. Z tohotodùvodu polo‡te pod èerpadlo kus suchélátky.• Našroubujte uzavírací èepièku plnicíhoa vypouštìcího kohoutu.• Zaznamenejte tlak v zaøízení do protokolu o uvedenído provozu.Pokud byl kotel pøibli‡nì jeden týden v provozu adisplej ukazuje tlak ni‡ší ne‡ 1,0 bar, musíte do zaøízenídoplnit vodu. Pokles tlaku ve vytápìcím zaøízení jezpùsoben únikem vzduchových bublin šroubeníma (automatickým) odvzdušòovaèem. Rovnì‡ kyslíkobsa‡ený v èerstvé vodì se po nìjaké dobì uvolnía zpùsobí, ‡e tlak ve vytápìcím zaøízení klesne.Je tedy normální, ‡e vytápìcí soustava musí být pouvedení do provozu nìkolikrát doplnìna. Pak musítezaøízení doplòovat prùmìrnì jednou za rok.Pokud však musíte vytápìcí zaøízení doplòovat èastìji,dochází pravdìpodobnì ke ztrátì vody kvùlinetìsnostem nebo následkem závadné tlakovéexpanzní nádoby. V tomto pøípadì je dùle‡ité conejrychleji odstranit pøíèinu.Obr. 68 Odvzdušnìní èerpadla9.1.2 Plnìní sifonu vodou• Naplòte sifon (viz kapitola 7.2.10, strana 21).Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 47


9Uvedení do provozu9.2 Kontrola a mìøení9.2.1 Kontrola plynotìsnostiPøed prvním uvedením do provozu musíte zkontrolovatvnìjší tìsnost pøívodu plynu a výsledek potvrditv protokolu o uvedení do provozu.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.Po uvedení do provozu a provedení údr‡byse mohou vyskytnout ztráty v dùsledkunetìsností na vedeních a šroubeních.• Proveïte øádnou kontrolu tìsnosti.• Pøi hledání netìsnosti pou‡ijte pouzeprostøedky pro detekci netìsnostídovolené.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍzkratem.• Pøed hledáním netìsností zakryjteohro‡ená místa.• Prostøedek pro detekci netìsnostínestøíkejte na kabely, zástrèky ani jinéelektrické souèásti. Prostøedek na nìnenechte ani kapat.• Pomalu otevøete plynový kohout. Kohout pøi tomstlaète a otoète o ¼ otáèky doleva (obr. 69).• Odpojte vytápìcí zaøízení od zdroje napìtí (obr. 70).• Zkontrolujte pomocí pìnotvorného prostøedkuvnìjší tìsnost nového úseku vedení vèetnì tìsnicíhomísta na plynové armatuøe. Zkušební tlak na vstupuplynové armatury smí pøitom být maximálnì150 mbar.Obr. 69 Otevøení plynového kohoutuObr. 70 Odpojení vytápìcího zaøízení od zdroje napìtí48Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 99.2.2 Odvzdušnìní pøívodu plynu• Uzavøete plynový kohout (obr. 71).• Povolte uzavírací šroub na zkušebním hrdle tlakupøívodu plynu a odvzdušnìní (obr. 72) o 2 otáèky anasuòte hadici.Obr. 71 Uzavøení plynového kohoutuGB162-65GB162-80/100Obr. 72 Odvzdušnìní pøívodu plynuLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 49


9Uvedení do provozu• Pomalu otevøete plynový kohout. Pøi tom plynovýkohout stlaète a otoète o ¼ otáèky doleva (obr. 73).• Pøebyteèný vystupující plyn spalte pomocí vodnípøedlohy.• Pokud ji‡ ‡ádný vzduch neuniká, plynový kohoutuzavøete (obr. 71).• Stáhnìte hadici a opìt pevnì utáhnìte uzavíracíšroub na zkušebním hrdle.• Zkontrolujte tìsnost pou‡itého mìøicíhohrdla (hrdel).Obr. 73 Otevøení plynového kohoutu9.2.3 Kontrola pøipojení pøívodu spalovacíhovzduchu a odvodu spalinZkontrolujte následující polo‡ky:– Pou‡ili jste pøedepsaný systém pøívodu spalovacíhovzduchu a odvodu spalin (viz kapitola 7.3 „Pøipojenípøívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin“,strana 23)?– Dodr‡eli jste provádìcí ustanovení uvedenáv pøíslušném montá‡ním návodu systému odvoduspalin?– Byla pøi uvedení do provozu provedena kontrolatìsnosti mezi spalinovou trubkou a hrdlem?Popøípadì proveïte kontrolu pøístrojem pro mìøenítìsnosti. Bylo provedeno mìøení prstencové spáry?Dodr‡eli jste pøípustné mezní hodnoty podlemontá‡ního návodu systému vedeni spalin?9.2.4 Kontrola vybavení pøístrojeHoøák smí být v provozu pouze sesprávnými tryskami (tabulka 13).• Zeptejte se svého plynárenskéhopodniku na druh dodávaného plynu.• Zkontrolujte, zda je skuteèný druh plynuidentický s „druhem plynu” uvedenýmna nalepovacím štítku (obr. 74).2E G20 - 20mbarKotel Druh plynu Prùmìr plynové tryskyv mmGB162-65 Zemní plyn H Venturiho trubice a)Zkapalnìný plyn 3P 5,3 + Venturiho trubice 1)GB162-80 Zemní plyn H 8,4Zkapalnìný plyn 3P 4,7GB162-100 Zemní plyn H 8,4Zkapalnìný plyn 3P 4,7Obr. 74 Kontrola nalepovacího štítku s druhem plynuTabulka 13 Prùmìr plynové tryskya.)Zkontrolujte nálepku na Venturiho trubici.50Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 9Druh plynuZemní plyn HZkapalnìnýplyn 3PPøednastavení plynového hoøáku odvýrobcePøi dodání pøipraven k provozu s nastavenímna Wobbe index 14,1 kWh/m 3 (vzta‡eno na15 °C, 1013 mbar), pou‡itelný pro rozsahWobbe indexu 12,7 a‡ 15,2 kWh/m 3 .Nápis na štítku druhu plynu:Nastavená kategorie plynu: G 20 – 2H.Po pøestavbì (viz návod k montá‡i "Výmìnatrysky plynu") vhodné pro propan. Nápis nainformaèním štítku o druhu plynu: Nastavená kategorie plynu: G 31 – 3P.Tabulka 14 Pøednastavení plynového hoøáku od výrobce9.2.5 Mìøení pøipojovacího tlaku plynu (prùtoènýtlak)• Otevøete alespoò dva termostatické ventilyotopných tìles. Kotel nezapínejte.• Otevøete stisknutím ovládací panel (obr. 52,strana 36).• Odpojte vytápìcí zaøízení od zdroje napìtí (obr. 75).• Uzavøete plynový kohout (obr. 76).• Pomocí odvzdušòovacího klíèe uvolnìte závìr dveøíkotle o ¼ otáèky (obr. 59, detail, strana 44).• Zatlaète závìr dolù (obr. 59) a otevøete dveøe kotle.Obr. 75 Odpojení vytápìcího zaøízení od zdroje napìtí• Povolte uzavírací šroub na zkušebním hrdle propøipojovací tlak plynu a odvzdušnìní o 2 otáèky(obr. 77, poz. 1).• Digitální tlakomìr nastavte na „0“.V prùbìhu mìøení udr‡ujte digitálnítlakomìr ve stejné poloze (vodorovné nebosvislé), ve které byl nastaven na „0”.• Nasuòte mìøicí hadici pøístroje pro mìøení tlaku nakladnou pøípojku (+) zkušebního hrdla (obr. 77,poz. 2).• Pomalu otevøete plynový kohout. Pøitom plynovýkohout stlaète a otoète o ¼ otáèky doleva (obr. 73,strana 50).Obr. 76 Uzavøení plynového kohoutu12Obr. 77 Mìøení pøipojovacího tlaku plynuLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 51


9Uvedení do provozu• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 78,poz. 1).• Stisknìte tlaèítko „Kominík” (obr. 78, poz. 3) a dr‡teje stlaèené (cca dvì vteøiny), dokud se vpravo dolena displeji neobjeví bod (obr. 78, poz. 9). K tomu viztaké tabulka 9, „Test spalin“, strana 39.• Po rozsvícení LED (svìtelné diody) „hoøák” (obr. 78,poz. 6) poèkejte jednu minutu, dokud kotel nezaènespalovat na plné zatí‡ení.• Zmìøte pøipojovací tlak a zaznamenejte jej doprotokolu o uvedení do provozu, strana 62.Pøipojovací tlak plynu musí být:– u zemního plynu H min. 17 mbar, max. 25 mbar,jmenovitý pøipojovací tlak 20 mbar.– u zkapalnìného plynu 3P min. 42,5 mbar, max.57,5 mbar, jmenovitý pøipojovací tlak 50 mbar.• Stisknìte tlaèítko „Zobrazení stavu“ (obr. 78, poz. 4)tolikrát, a‡ se na displeji objeví zobrazení teploty.• Stisknìte tlaèítko „Kominík“ (obr. 78, poz. 3) aukonèete tak mìøení. Viz také tabulka 9, „Testspalin“, strana 39.10 9 811Obr. 78 Základní regulátor BC10118882 3 4 51. Provozní spínaè2. Tlaèítko „Reset“3. Tlaèítko „Kominík“4. Tlaèítko „Zobrazení stavu“5. Mo‡nost pøipojení diagnostického konektoru6. LED „Hoøák“ (ZAP/VYP)7. LED „Tepelný po‡adavek“8. Otoèný knoflík nastavení maximální teploty kotlové vody9. Displej10. Otoèný knoflík nastavení po‡adované hodnoty tepléu‡itkové vody11. LED „Pøíprava teplé u‡itkové vody“76NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.• Zkontrolujte plynotìsnost pou‡itéhozkušebního hrdla.• Pøi hledání netìsnosti pou‡ijte pouzeprostøedky pro detekci netìsnostídovolené.• Pokud není dosa‡en potøebnýpøipojovací tlak, zkontrolujte plynovévedení nebo se spojte s pøíslušnýmplynárenským podnikem.• Pøi pøíliš vysokém pøipojovacím tlakunamontujte pøed plynovou armatururegulátor tlaku plynu.• Zavøete plynový kohout.• Stáhnìte mìøicí hadici a pevnì utáhnìte uzavíracíšroub na zkušebním hrdle.• Otevøete plynový kohout. Pøi tom plynový kohoutstlaète a otoète o ¼ otáèky doleva (obr. 69).52Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 99.2.6 Kontrola a nastavení pomìru plyn/vzduchPOŠKOZENÍ HOØÁKUšpatným nastavením pomìruplynu/spalovacího vzduchu!Pomìr plynu/spalovacího vzduchunastavujte pouze pøi èásteèném(minimálním) výkonu kotle!Pomìr plynu/spalovacího vzduchunastavovat pouze na základì tlakovýchrozdílù, nikoliv na základì namìøenýchhodnot CO/CO 2 /NO x ve spalinách!• Otevøete alespoò dva termostatické ventilyotopných tìles. Kotel nezapínejte.• Otevøete stisknutím ovládací panel (obr. 52,strana 36).• Vypnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 78,poz. 1).• Uzavøete plynový kohout (obr. 76).• Pomocí odvzdušòovacího klíèe uvolnìte závìr dveøíkotle o ¼ otáèky (obr. 59, detail).• Zatlaète závìr dolù (obr. 59) a otevøete dveøe kotle.• Povolte uzavírací šroub na zkušebním hrdle pro tlakhoøáku o 2 otáèky (obr. 80, poz. 1).• Nastavte pøístroj na mìøení tlaku na „0“.V prùbìhu mìøení udr‡ujte digitálnítlakomìr ve stejné poloze (vodorovné nebosvislé), ve které byl nastaven na „0”.8881Obr. 79 Základní regulátor BC10GB162-6510 9 811 2 3 4 5176• Spojte kladnou pøípojku tlakomìru s hadicí sezkušebním hrdlem pro tlak hoøáku (obr. 80, poz. 2).• Pomalu otevøete plynový kohout. Pøitom plynovýkohout stlaète a otoète o ¼ otáèky doleva (obr. 73).• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 79,poz. 1).• Aktivujte servisní re‡im podle menu „Servisní re‡im“(tabulka 10, strana 40).• Nastavte výkon na minimální hodnotu (èásteènézatí‡ení) podle menu „Servisní re‡im“ (tabulka 10,strana 40).• Po rozsvícení LED (svìtelné diody) „hoøák” (obr. 79,poz. 6) poèkejte jednu minutu, dokud kotel nezaènespalovat na èásteèné zatí‡ení.GB162-80/100Obr. 80 Kontrola pomìru plyn/vzduchLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 53


9Uvedení do provozu• Bìhem servisního re‡imu odeètìte hodnotudiferenèního tlaku. Diferenèní tlak (p plyn – p vzduch )musí být –5 Pa (±5 Pa) (ukazatel na mìøicím pøístroji:–10 az 0 Pa) (obr. 81).• Zapište namìøenou hodnotu do protokolu o uvedenído provozu (viz kapitola 9.5 „Protokol o uvedení doprovozu“, strana 62).chybnì správnì chybnì-15 -10 -5 0 5 (Pa)-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 (mbar)otoèit dolevaotoèit dopravaObr. 81 Rozdíl plyn/vzduch pøi nízkém zatí‡en• Pøi odchylce proveïte dodateènou regulaci pomìruplyn/vzduch regulaèním šroubem (Torx 40 H)(obr. 82, poz. 1). Regulaèní šroub se nachází zašroubem krytu (Torx 40 H) .1• Stisknìte tlaèítko „Kominík“ (obr. 79, poz. 3), abyzhasnul bod na displeji.• Vypnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 79,poz. 1).• Uzavøete plynový kohout (obr. 76).• Odstraòte mìøicí pøístroj.• Pevnì utáhnìte šroub v mìøicím hrdle pro tlakhoøáku.Obr. 82 Nastavení pomìru plyn/vzduch• Pomalu otevøete plynový kohout. Pøitom plynovýkohout stlaète a otoète o ¼ otáèky doleva (obr. 73).• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 79,poz. 1).• Stisknìte tlaèítko „Kominík” (obr. 79, poz. 3) a dr‡teje stlaèené (cca dvì vteøiny), dokud se vpravo dolena displeji neobjeví bod (obr. 79, poz. 9). K tomu viztaké tabulka 9, „Test spalin“, strana 39.• Po rozsvícení LED „hoøák” (obr. 79, poz. 6) poèkejtejednu minutu, dokud kotel nezaène spalovat na plnézatí‡ení.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.• Zkontrolujte plynotìsnost pou‡itéhozkušebního hrdla.• Pøi hledání netìsnosti pou‡ijte pouzeprostøedky pro detekci netìsnostíschválené.54Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 9POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍzkratem.• Pøed hledáním netìsností zakryjteohro‡ená místa.• Prostøedek pro detekci netìsnostínestøíkejte na kabely, zástrèky ani jinéelektrické souèásti. Prostøedek na nìnenechte ani kapat.• Stisknìte tlaèítko „Kominík“ (obr. 79, poz. 3)a ukonèete tak mìøení. Viz také tabulka 9, „Testspalin“, strana 39.• Zkontrolujte, zda má výkon kotle stále po‡adovanouhodnotu. K tomu viz tabulka 12, „Nastavení“,strana 429.2.7 Provedení kontroly tìsnosti v provoznímstavuNEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.Po uvedení do provozu se mohou vyskytnoutztráty v dùsledku netìsností na vedeních ašroubeních.• Pøi hledání netìsnosti pou‡ijte pouzeprostøedky pro detekci netìsnostídovolené.• Stisknìte tlaèítko „Kominík” (obr. 83, poz. 3) a dr‡teje stlaèené (cca dvì vteøiny), dokud se vpravo dolena displeji neobjeví bod (obr. 83, poz. 9). K tomu viztaké tabulka 9, „Test spalin“, strana 39.• Po rozsvícení LED „hoøák” (obr. 83, poz. 6) poèkejtejednu minutu, dokud kotel nezaène spalovat na plnézatí‡ení.• Zkontrolujte pøi zapnutém hoøáku pomocípìnotvorného prostøedku všechna tìsnicí místahoøáku po celé délce vedení plynu.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍzkratem.• Pøed hledáním netìsností zakryjteohro‡ená místa.• Prostøedek pro detekci netìsnostínestøíkejte na kabely, zástrèky ani jinéelektrické souèásti. Prostøedek na nìnenechte ani kapat.10 9 888811 2 3 4 51Obr. 83 Základní regulátor BC10176• Stisknìte tlaèítko „Kominík“ (obr. 83, poz. 3)a ukonèete tak mìøení. Viz také tabulka 9, „Testspalin“, strana 39.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 55


9Uvedení do provozu9.2.8 Mìøení obsahu CO• Otevøete alespoò dva termostatické ventilyotopných tìles. Kotel nezapínejte.• Ovládací panel otevøete stisknutím (obr. 52).• Vypnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 84,poz. 1).10 9 888811 2 3 4 51176• Odstraòte ochranný kryt na místì mìøení spalin(obr. 85, poz. 1).• Na levém místì mìøení pøipojte mìøicí pøístroj proanalýzu spalin (obr. 85).• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 84,poz. 1).• Stisknìte tlaèítko „Kominík” (obr. 84, poz. 3) a dr‡teje stlaèené (cca dvì vteøiny), dokud se vpravo dolena displeji neobjeví bod (obr. 84, poz. 9). K tomu viztaké tabulka 9, „Test spalin“, strana 39.• Po rozsvícení LED (svìtelné diody) „hoøák” (obr. 84,poz. 6) poèkejte jednu minutu, dokud kotel nezaènespalovat na plné zatí‡ení.• Na místì mìøení spalin (obr. 85) zmìøte obsah CO.Hodnota CO v neøedìném stavu musí le‡et pod 400ppm nebo 0,04 obj. %. Hodnoty okolo, nebo nad 400ppm ukazují na špatné nastavení hoøáku, zneèištìníplynového hoøáku nebo výmìníku tepla, nebo také nadefekt hoøáku.• Je tøeba neodkladnì zjistit pøíèinu a odstranit ji(viz kapitola 12, strana 69).• Stisknìte tlaèítko „Kominík“ (obr. 84, poz. 3)a ukonèete tak mìøení. Viz také tabulka 9, „Testspalin“, strana 39.• Vypnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 84,poz. 1).• Odstraòte mìøicí pøístroj pro analýzu spalin, opìtnamontujte ochranný kryt na místo mìøení (obr. 85,poz. 1).• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 84,poz. 1).• Zavøete stisknutím ovládací panel (obr. 92,strana 61).Obr. 84 Základní regulátor BC101Obr. 85 Mìøení obsahu CO56Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 99.2.9 Provedení kontroly funkcí• Pøi uvedení do provozu a pøi ka‡doroèní inspekci,popøípadì pøi údr‡bì podle potøeby je nutnozkontrolovat funkci všech regulaèních, ovládacícha bezpeènostních zaøízení a zkontrolovat jejichsprávné nastavení, pokud je lze nastavit.• Rovnì‡ musíte provést zkoušku plynotìsnostia vodotìsnosti (viz kapitoly 9.2.1 a 9.2.7).9.2.10 Mìøení ionizaèního proudu• Otevøete stisknutím ovládací panel (obr. 52,strana 36).• Otevøete alespoò dva termostatické ventilyotopných tìles. Kotel nezapínejte.• Vypnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 86,poz. 1).• Pomocí odvzdušòovacího klíèe uvolnìte závìr dveøíkotle o ¼ otáèky (obr. 59, detail).• Zatlaète závìr dolù (obr. 59) a otevøete dveøe kotle• Rozpojte konektor kontrolního kabelu (obr. 87).10 9 888811 2 3 4 51Obr. 86 Základní regulátor BC10176Obr. 87 Rozpojení konektoru ionizaèní elektrodyLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 57


9Uvedení do provozu• Pøipojte do série mìøicí pøístroj (obr. 88). Na mìøicímpøístroji zvolte rozsah stejnosmìrného proudu µA.Mìøicí pøístroj musí mít rozlišení min. 1 µA.• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 86,poz. 1).• Aktivujte servisní re‡im dle menu „Servisní re‡im“(tabulka 10, strana 40).• Nastavte výkon na minimální hodnotu (èásteènézatí‡ení) dle menu „Servisní re‡im“ (tabulka 10,strana 40).• Po rozsvícení LED „hoøák” (obr. 86, poz. 6) poèkejtejednu minutu, dokud kotel nezaène spalovat naèásteèné zatí‡ení.• Zmìøte ionizaèní proud. Ionizaèní proud musí být pøièásteèném zatí‡ení > 5 µA stejnosmìrného proudu.• Zapište namìøenou hodnotu do protokolu o uvedenído provozu (viz kapitola 9.5 „Protokol o uvedení doprovozu“, strana 62).• Pøi odchylkách zkontrolujte pomìr plyn/vzduch(kapitola 9.2.6, strana 53) nebo ionizaèní elektrodu(kapitola 12.2.4, strana 72).• Stisknìte tlaèítko „Kominík” (obr. 86, poz. 3) a dr‡teje stlaèené (cca dvì vteøiny), dokud se vpravo dolena displeji neobjeví bod (obr. 86, poz. 9). K tomu viztaké tabulka 9, „Test spalin“, strana 39.• Vypnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 86,poz. 1).• Odstraòte mìøicí pøístroj a opìt pøipojte konektorkontrolního kabelu.• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 86,poz. 1).• Zkontrolujte, zda má výkon kotle stále po‡adovanouhodnotu. K tomu viz menu „Servisní re‡im“(tabulka 10, strana 40).Obr. 88 Mìøení ionizaèního proudu58Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 99.3 Nastavení9.3.1 Nastavení tepelného výkonu• Nastavte na BC10 potøebný tepelný výkon podlemenu „Nastavení“ (tabulka 12, strana 42). Øiïte sepøitom tabulkou 15.Zobrazení nadispleji [%]Jmenovitý tepelný výkon pøi 40/30 °C[kW]GB162-65 GB162-80 GB162-100L20 – – 21,1L22 15,6 – –L25 18,7 21,1 26,0L30 21,8 25,3 30,9L35 24,9 29,6 35,8L40 28,0 33,8 40,7L45 31,1 38,0 45,6L50 34,2 42,2 50,5L55 37,3 46,5 55,4L60 40,4 50,7 60,3L65 43,5 54,9 65,2L70 46,6 59,1 70,1L75 49,7 63,4 75,0L80 52,8 67,6 79,9L85 55,9 71,8 84,8L90 59,0 76,0 89,7L95 62,1 80,3 94,6L-- 65,2 84,5 99,5Tabulka 15 Tepelný výkon, procentuálnì, v kW9.3.2 Zadání maximální teploty kotlové vody• Otoèným knoflíkem „maximální teplota kotlovévody” (obr. 89, poz. 8) nastavte horní mezní teplotukotlové vody pro re‡im vytápìní (viz tabulka 16).PolohaVysvìtleníregulátoru0 Neprobíhá zásobování otopných tìles(popøípadì probíhá pouze ohøev teplé u‡itkovévody).30 – 90 Teplota je pevnì nastavena na BC10 a nelze jimìnit pomocí prostorové ovládací jednotky(napø. RC35).Aut Teplota je automaticky zjiš…ovánaprostøednictvím topné køivky. Pokud nenípøipojena prostorová ovládací jednotka, platíhodnota 90 °C jako maximální teplota kotlovévody.Tabulka 16 Nastavení otoèným knoflíkem „maximální teplotakotlové vody“Omezení neplatí pro pøípravu teplé u‡itkové vody.10 9 888811 2 3 4 51Obr. 89 Základní regulátor BC10176Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 59


9Uvedení do provozu9.3.3 Nastavení doby dobìhu èerpadlaNastavte dobu dobìhu èerpadla na 24 hodin, pokud mávytápìcí zaøízení regulaci øízenou prostorovou teplotoua hrozí nebezpeèí zamrznutí jeho souèástí umístìnýchmimo oblast pùsobnosti prostorové obslu‡né jednotky(napø. otopných tìles v gará‡i).• Nastavte dobu dobìhu èerpadla podle menu„Nastavení“ (tabulka 12, strana 42).9.3.4 Zapnutí a vypnutí re‡imu pøípravy tepléu‡itkové vodyPokud je nastaven [c/\/0|, je vypnutoprotimrazové opatøení pøípadnéhozásobníku teplé u‡itkové vody.• Re‡im pøípravy teplé u‡itkové vody nastavte podlemenu „Nastavení“ (tabulka 12, strana 42).9.3.5 Zadání po‡adované teploty teplé u‡itkovévody• Otoèným knoflíkem „po‡adovaná teplota tepléu‡itkové vody“ (obr. 90, poz. 10) zadejtepo‡adovanou teplotu vody v zásobníku (viztabulka 17).PolohaVysvìtleníregulátoru0 Re‡im pøípravy teplé u‡itkovévody je vypnutý (popøípadìpouze re‡im vytápìní)ECO Toto nastavení nepou‡ívejte!30 – 45 Po‡adovaná teplota tepléu‡itkové vody v °C45 – 60 Po‡adovaná teplota tepléu‡itkové vody ve °CAutPo‡adovaná teplota tepléu‡itkové vody je 60 °CIndikacelegionelTvorba legionelvylouèenaPøi dennímpou‡ívání tepléu‡itkové vody jeriziko velmimalé.Tvorba legionelvylouèena.Doporuèenýstav.Tvorba legionelvylouèenaTabulka 17 Nastavení otoèným knoflíkem „po‡adovanáteplota teplé u‡itkové vody“10 9 888811 2 3 4 51Obr. 90 Základní regulátor BC1017660Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení do provozu 99.4 Závìreèné práce9.4.1 Zavøení dveøí kotle a ovládacího panelu• Zavøete dveøe kotle (obr. 91) a zámek uzamknìtepomocí odvzdušòovacího klíèe otoèenímo ¼ otáèky doprava.• Otevøete stisknutím ovládací panel (obr. 92).Obr. 91 Zavøení dveøí kotle9.4.2 Informování provozovatele, pøedánítechnických podkladùObr. 92 Zavøení ovládacího panelu• Seznamte provozovatele s vytápìcím zaøízeníma obsluhou kotle. Pøedejte mu pøi tom technicképodklady.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 61


9Uvedení do provozu9.5 Protokol o uvedení do provozu• Podepište provedené práce spojené s uvedením doprovozu a pøipojte datum.Práce spojené s uvedením do provozu Strana Namìøené hodnoty Poznámky1. Naplnìní vytápìcího zaøízení a provedení kontroly tlaku– Expanzní nádoba, vstupní tlak (dodr‡ujte návodk montá‡i expanzní nádoby) 43 ____________ bar– Plnicí tlak vytápìcího zaøízení 43 ____________ bar2. Zápis charakteristických hodnot plynu: Wobbe index ____________ kWh/m³Provozní výhøevnost____________ kWh/m³3. Kontrola plynotìsnosti 484. Odvzdušnìní pøívodu plynu 495. Kontrola pøipojení spalovacího vzduchu a odvodu spalin 506. Kontrola vybavení pøístroje 507. Mìøení pøipojovacího tlaku plynu (prùtoèný tlak) 51 ____________ mbar8. Kontrola a nastavení pomìru plyn/vzduch 53 ____________ Pa9. Provedení kontroly tìsnosti v provozním stavu 5510. Mìøení obsahu oxidu uhelnatého (CO) bez vzduchu 56 ____________ ppm11. Provedení kontroly funkcí 57Mìøení ionizaèního proudu 57 ____________ µA12. Nastavení 5913. Zavøení a uzamèení dveøí kotle 6114. Informování provozovatele, pøedání technických podkladù 61Potvrzení odborného uvedení do provozuRazítko firmy / podpis / datum62Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Uvedení mimo provoz 1010 Uvedení mimo provoz10.1 Uvedení vytápìcího zaøízení mimo provoz pomocí základního regulátoruVytápìcí zaøízení lze uvést mimo provoz pomocízákladního regulátoru Logamatic BC10. Pøi odstaveníz provozu se zároveò automaticky vypne hoøák.Podrobnìjší informace k obsluze základního regulátoruLogamatic BC10 naleznete v kapitole 8 „Obsluha“,strana 36.• Ovládací panel otevøete stisknutím (obr. 52).• Provozním spínaèem jednotky BC10 vytápìcízaøízení vypnìte (obr. 90, poz. 1). Tím se zároveòautomaticky vypne hoøák.• Uzavøete hlavní uzávìr plynu nebo plynový kohout(obr. 71).Obr. 93 Vyprázdnìní vytápìcího zaøízení10.2 Uvedení vytápìcího zaøízení mimoprovoz pøi nebezpeèí mrazu(pøerušení pou‡ívání)POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍmrazem.Vytápìcí zaøízení mù‡e napøíklad pøivýpadku sítì, odpojení napájecího napìtí,závadném zásobování plynem, závadì nakotli atd. po delší dobì zamrznout.• Dbejte proto na to, aby vytápìcí zaøízeníbylo trvale v provozu (zejména pøinebezpeèí mrazu).Pokud by okolnosti vy‡adovaly, aby bylo vytápìcízaøízení uvedeno mimo provoz na delší dobu, pøi kterérovnì‡ hrozí nebezpeèí mrazu, musíte vytápìcí zaøízenívyprázdnit.• Ovládací panel otevøete stisknutím (obr. 28).• Provozním spínaèem jednotky BC10 vytápìcízaøízení vypnìte (obr. 90).• Uzavøete hlavní uzávìr plynu nebo plynový kohout(obr. 71).• Vypus…te otopnou vodu v nejní‡e polo‡eném bodìvytápìcího zaøízení pomocí plnicího a vypouštìcíhokohoutu nebo otopného tìlesa (obr. 93).(Automatický) odvzdušòovaè v nejvyšším bodìvytápìcího zaøízení resp. otopného tìlesa musí býtpøitom otevøen.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 63


11Inspekce11 Inspekce• Nabídnìte zákazníkovi roèní smlouvu o údr‡bìorientovanou na kontrolu a podle potøeby. Jaképráce musí být zahrnuty do takovéto roèní smlouvyo údr‡bì, se mù‡ete doèíst v protokolu o inspekcia v protokolu o údr‡bì (viz strana 67 a strana 77).• Pokud pøi inspekci zjistíte stav vy‡adující provedeníúdr‡by, musíte ji dle potøeby provést (viz kapitola 12„Údr‡ba“, strana 69).POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi neprovádìném nebo nedostateènémèištìní a údr‡bì.• V pøípadì potøeby jednou roènìprovádìjte inspekèní prohlídkua vytápìcí zaøízení vyèistìte.• Údr‡bu provádìjte podle potøeby.Závady okam‡itì odstraòte, abystezabránili poškození zaøízení!11.1 Pøípravné práceNEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTAelektrickým proudem pøi otevøeném kotli.• Pøedtím, ne‡ otevøete kotel: Odpojtekotel od zdroje elektrického napìtívyta‡ením zástrèky ze zásuvky.• Zajistìte vytápìcí zaøízení protineúmyslnému zapojení.• Odpojte vytápìcí zaøízení od zdroje napìtí (obr. 22).Obr. 94 Odpojení vytápìcího zaøízení od zdroje napìtíNEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTApøi explozi hoølavých plynù.• Práce na souèástech vedoucích plynprovádìjte jen tehdy, máte-li pro tytopráce oprávnìní.• Uzavøete plynový kohout (obr. 95).• Uzavøete údr‡bové kohouty (obr. 95).Obr. 95 Uzavøení kohoutù (zde: poloha „uzavøeny”)64Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Inspekce 1111.2 Otevøení dveøí kotle• Pomocí odvzdušòovacího klíèe uvolnìte závìr dveøíkotle o ¼ otáèky (obr. 96, detail).• Zatlaète závìr dolù (obr. 96) a otevøete dveøe kotle.Pokud nelze dveøe kotle zcela otevøít,musíte je demontovat (viz kapitola 12.1„Demontᇠdveøí kotle“, strana 69).11.3 Vizuální kontrola obecných známekkorozeObr. 96 Otevøení dveøí kotle• Zkontrolujte známky koroze a tìsnost všechplynovodních a vodovodních trubek.• Pøípadná korodovaná vedení vymìòte.• Vizuální kontrole podrobte rovnì‡ hoøák, výmìníktepla, sifon, automatický odvzdušòovaè a všechnyspojky v kotli.11.4 Kontrola vnitøní tìsnosti plynové armaturyZkontrolujte vnitøní tìsnost plynové armatury na stranìvstupu (pøi vypnutém kotli) zkušebním tlakem 20 mbarzemního plynu.• Povolte uzavírací šroub na zkušebním hrdle propøipojení plynu a odvzdušnìní o 2 otáèky.• Nasuòte na zkušební hrdlo mìøicí hadici tlakomìru.Po jedné minutì smí být pokles tlaku max. 10 mbar.• Pøi vyšším poklesu tlaku proveïte na všechtìsnicích místech pøed plynovou armaturou kontrolunetìsnosti pomocí pìnotvorného prostøedku. Pokud‡ádnou netìsnost nezjistíte, zopakujte zkoušku. Pøi opakovaném poklesu tlaku o více ne‡ 10 mbar zaminutu vymìòte plynovou armaturu (pro demontá‡plynové armatury nahlédnìte do kapitoly 12.2.1„Demontᇠplynové armatury“ na strana 70).Obr. 97 Kontrola vnitøní tìsnosti plynové armaturyLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 65


11Inspekce11.5 Mìøení ionizaèního prouduViz kapitola 9.2.10 „Mìøení ionizaèního proudu“,strana 57.11.6 Mìøení pøipojovacího tlaku plynu (prùtoèný tlak)Viz kapitola 9.2.5 „Mìøení pøipojovacího tlaku plynu(prùtoèný tlak)“, strana 51.11.7 Kontrola a nastavení pomìru plyn/vzduchViz kapitola 9.2.6 „Kontrola a nastavení pomìruplyn/vzduch“, strana 53.11.8 Provedení kontroly tìsnosti v provozním stavuViz kapitola 9.2.7 „Provedení kontroly tìsnostiv provozním stavu“, strana 55.11.9 Mìøení obsahu COViz kapitola 9.2.8 „Mìøení obsahu CO“, strana 56.11.10Plnìní vytápìcího zaøízeníViz kapitola 9.1 „Plnìní vytápìcího zaøízení“, strana 43.11.11Kontrola pøipojení pøívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalinViz kapitola 9.2.3 „Kontrola pøipojení pøívoduspalovacího vzduchu a odvodu spalin“, strana 50.66Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Inspekce 1111.12Protokol o inspekci• Provedené inspekèní práce podepište a pøipojtedatum.Náhradní díly mù‡ete objednatprostøednictvím katalogu náhradních dílùfirmy Buderus.Inspekèní práceDatum:______Datum:______Datum:______Datum:______Datum:______Datum:______Datum:______1. Kontrola všeobecného stavuvytápìcího zaøízení.2. Provedení vizuální a funkèníkontroly vytápìcího zaøízení.3. Kontrola souèástí zaøízení provedení plynu a vody:– tìsnost v provozu– viditelná koroze– projevy stárnutíViz kapitola 9.2.7„Provedeníkontroly tìsnostiv provoznímstavu“, strana 55.Viz kapitola 11.3„Vizuální kontrolaobecných známekkoroze“, strana 65.Viz kapitola 9.2.104. Mìøení ionizaèního proudu.„Mìøeníionizaèního_____ µA _____ µA _____ µA _____ µA _____ µA _____ µA _____ µAproudu“,strana 57.5. Mìøení pøipojovacího tlaku plynu(prùtoèný tlak).Viz kapitola 9.2.5„Mìøenípøipojovacího tlakuplynu (prùtoènýtlak)“, strana 51.Viz kapitola 9.2.6____mbar ____mbar ____mbar ____mbar ____mbar ____mbar ____mbar6. Kontrola pomìru plyn/vzduch.„Kontrola a _____ Panastavení pomìru_____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Paplyn/vzduch“,strana 53.7. Kontrola plynotìsnostiv provozním stavu.8. Mìøení obsahu oxidu uhelnatého(CO) bez vzduchu.Viz kapitola 9.2.7„Provedeníkontroly tìsnostiv provoznímstavu“, strana 55.Viz kapitola 9.2.8„Mìøení obsahuCO“, strana 56.____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppmLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 67


11InspekceInspekèní práceDatum:______Datum:______Datum:______Datum:______Datum:______Datum:______Datum:______9. Kontrola tlaku zaøízení.Viz kapitola 9.1Plnìní vytápìcíhozaøízení, strana 43.– Vstupní tlak expanznínádoby (viz návod k montá‡iexpanzní nádoby)_____ bar _____ bar _____ bar _____ bar _____ bar _____ bar _____ bar– Plnicí tlak _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______10. Kontrola funkce a bezpeènostipøívodu vzduchu a odvodu spalin.11. Kontrola po‡adovanéhonastavení regulaèního pøístroje.Viz kapitola 9.2.3„Kontrola pøipojenípøívoduspalovacíhovzduchu a odvoduspalin“, strana 50.Viz podkladyregulaèníhopøístroje.12. Závìreèná kontrola inspekèníchprací, dokumentace výsledkùmìøení a zkoušek.13. Potvrzení odborné inspekce.Firemnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpis68Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Údr‡ba 1212 Údr‡ba• Nejprve proveïte pøípravné práce jako pøi inspekci(viz kapitola 11.1 „Pøípravné práce“, strana 64).12.1 Demontᇠdveøí kotlePokud dveøe kotle nelze zcela otevøít, mù‡ebýt k provedení inspekènícha údr‡báøských prací zapotøebí demontá‡edveøí. Postupujte pøi tom takto:• Odšroubujte ovládací panel ze dveøí kotle a zavìstejej na rám kotle (viz obr. 117 „Uvolnìní šroubù“,strana 78).• Povolte horní šroub na levém závìsu dveøí kotlea odstraòte jej i s podlo‡kou.• Lehce nazdvihnìte dveøe kotle a vytáhnìte je zezávìsu. Dveøe kotle odlo‡te a zajistìte je protispadnutí.Kryt elektrických pøipojení mù‡e zùstatv kotli.Obr. 98 Demontᇠdveøí kotle12.2 Èištìní výmìníku tepla, hoøáku a sifonuVýmìník tepla je opatøen samoèisticí ochrannouvrstvou.Pokud budete pøesto muset výmìník tepla nìkdy èistit,postupujte podle postupu uvedeného ní‡e.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi èištìní kovovým náøadím.• K èištìní výmìníku tepla nepou‡ívejteocelové kartáèe ani jiné kovovépøedmìty, které by mohly poškoditsamoèisticí ochrannou vrstvu.Výmìník tepla mù‡ete èistit èistícím prostøedkem TAB2(pøíslušenství).POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍzkratem.• Nestøíkejte èistící prostøedek na hoøák,‡havicí elektrodu, ionizaèní elektrodu anijiné elektrické souèásti.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 69


12Údr‡ba12.2.1 Demontᇠplynové armatury• Uvolnìte šroubení (obr. 99, poz. 1) na plynovéarmatuøe a odpojte její ètyøi konektory (obr. 99,poz. 2).GB162-65GB162-80/10012.2.2 Demontᇠkrytu hoøáku s ventilátorem aplynovou armaturouObr. 99 Uvolnìní pøípojky k plynové armatuøeGB162-65• Vytáhnìte zástrèku pøipojení k elektrické síti(obr. 100, poz. 1) ventilátoru.• Odpojte konektor kabelu otáèkomìru (obr. 100,poz. 2) ventilátoru. K tomu uvolnìte stisknutímpojistku konektoru.12GB162-80/10021Obr. 100Odpojení zástrèky ventilátoru70Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Údr‡ba 12• Odstraòte z ventilátoru trubku nasávání vzduchu(obr. 101).• Opatrnì otevøete ètyøi západkové uzávìry na krytuhoøáku (obr. 102). Západkové uzávìry mohou býtpod napìtím.• Uzávìry odstraòte.Obr. 101Odstranìní trubky nasávání vzduchu z ventilátoru• Vyjmìte kryt hoøáku s plynovou a vzduchovoujednotkou (obr. 103).Obr. 102Otevøení západkových uzávìrùObr. 103Demontᇠkrytu hoøáku s plynovou a vzduchovoujednotkouLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 71


12Údr‡ba12.2.3 Demontᇠhoøáku, tìsnìní hoøáku• Vyjmìte a v pøípadì potøeby vymìòte tìsnìní hoøáku(obr. 104, poz. 1).• Vyjmìte hoøák (obr. 104, poz. 2) a ze všech stran jejoèistìte stlaèeným vzduchem nebo mìkkýmkartáèkem.1Pøi opìtovné montá‡i hoøáku dbejte na to, aby záøez bylna pravé stranì (obr. 104, detail).212.2.4 Zkouška zapalovací jednotkyObr. 104Demontᇠhoøáku a tìsnìní hoøákuPoškození ‡havicího zapalovaèe!†havicí zapalovaè je køehký. Zacházejte sním opatrnì.Nedosedá-li krycí deska rovnomìrnì, mu‡ese tìsnìní spálit.• Zkontrolujte tìsnost krycí desky.NEBEZPEÈÍ OHRO†ENÍ †IVOTA• Pøed zapoèetím prací na dílechvedoucích plyn zavøete plynový ventil.• Po ukonèení prací na dílech vedoucíchplyn proveïte zkoušku tìsnosti.Obr. 105Kontrola ionizaèní elektrody7 746 800 040-128.2TD• U samostatných dílù zapalovací jednotky (obr. 106)zkontrolujte opotøebení, poškození nebo zneèištìní(obr. 105).• Ionizaèní elektrodu a/nebo ‡havicí zapalovaè vpøípadì potøeby vymìòte.Po kontrole nebo výmìnì ionizaèní elektrody a/nebo‡havicího zapalovaèe pou‡ijte novou krycí desku apry‡ové tìsnìní.2341556720615405-035.1TDObr. 106Výmìna zapalovací jednotky1. ‡havicí zapalovaè2. ionizaèní elektroda3. pry‡ové tìsnìní4. krycí deska s tìsnìním5. matice72Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Údr‡ba 1212.2.5 Uvolnìní sifonu• Uvolnìte vlnitou hadici (obr. 107, poz. 3) s pry‡ovouman‡etou (obr. 107, poz. 2) ze sifonu (obr. 107,poz. 1).• Sifon otoète o jednu ètvrtinu otáèky ve smìruhodinových ruèièek (obr. 107).213• Uvolnìte sifon a vyjmìte jej ze spojky (obr. 108,poz. 1).• Sifon vypláchnìte.• Pøed montá‡í sifon naplòte cca 1,0 l vody.Obr. 107Uvolnìní vlnité hadice1. Sifon2. Pry‡ová man‡eta3. Vlnitá hadiceSifon je opatøen bajonetovým uzávìrem.Po nasazení (krok 1) musíte sifon otoèit o1/4 otáèky proti smìru hodinových ruèièek(krok 2), a‡ zaskoèí (viz obr. 17, strana 21).112.2.6 Demontᇠsbìraèe kondenzátu• Uvolnìte vlnitou hadici pro odtok kondenzátu aohnìte ji dozadu (obr. 109).Obr. 108Uvolnìní sifonu v pøipojovací skupinì21Obr. 109Odpojení vlnité hadiceLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 73


12Údr‡ba• Otevøete dvì svorky vlevo a vpravo dole na sbìraèikondenzátu (obr. 110, poz. 1).• Sbìraè vytáhnìte (obr. 110, krok 1) a vyjmìte jismìrem dopøedu (obr. 110, krok 2).• Zkontrolujte poškození a pøípadnì vymìòte tìsnìnísbìraèe kondenzátu.1112• Sbìraè kondenzátu vyèistìte mechanicky(stlaèeným vzduchem nebo mìkkým kartáèkem)a vypláchnìte ji èistou vodou (obr. 111).Obr. 110Demontᇠsbìraèe kondenzátuObr. 111Èištìní sbìraèe kondenzátu74Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Údr‡ba 1212.2.7 Èištìní výmìníku teplaPOŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi mechanickém èištìní.• K èištìní nepou‡ívejte kovové kartáèeani jiné ostré nástroje.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍv dùsledku závadné ‡havicí elektrody.†havicí elektroda je vyrobena z køehkéhokeramického materiálu.• Nepoškoïte jej.• Zkontrolujte stupeò zneèištìní dolní a horní stranyvýmìníku tepla.POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍèásticemi neèistot.• Zakryjte vnitøek kotle, napø. plachtounebo pokrývkou.• Èištìní výmìníku tepla proveïte stlaèenýmvzduchem nebo mìkkým kartáèem (obr. 112).POŠKOZENÍ ZAØÍZENÍpøi ne‡ádoucím úniku spalin nebokondenzátu.• Pøi montá‡i sbìraèe kondenzátuzkontrolujte, zda se oba západkovéuzávìry dají snadno uzavøít. Pokud ne,svìdèí to o špatném tìsnìní mezisbìraèem kondenzátu a trubkou spalinna zadní stranì výmìníku tepla.• Namontujte sbìraè kondenzátu.• Pøipojte na ni vlnitou hadici pro odtok kondenzátu.• Namontujte sifon.• Vypláchnìte výmìník tepla vodou.pou‡ití èisticího prostøedku TAB2 neníbezpodmíneènì nutné, ale pro výmìníktepla je tento prostøedek nezávadný.Obr. 112Èištìní výmìníku tepla• V opaèném poøadí namontujte všechny souèástikotle na pùvodní místo:– Hoøák s tìsnìním hoøáku– Kryt hoøáku s ventilátorem a plynovou armaturou– Plynovou armaturu– †havicí elektrodu a ionizaèní elektrodu.• Uveïte kotel do provozu (viz kapitola 9 „Uvedení doprovozu“, strana 43).Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 75


12Údr‡ba• Stisknìte tlaèítko „Kominík (obr. 113, poz. 3) a dr‡teje stlaèené (cca dvì vteøiny), dokud se vpravo dolena displeji neobjeví bod (obr. 113, poz. 9). K tomu viztaké tabulka 9, „Test spalin“, strana 39. Nechte kotelhoøet cca 10 minut.• Odstavte kotel z provozu (viz kapitola 10 „Uvedenímimo provoz“, strana 63) a odpojte jej od napìtí.• Kotel opìt demontujte a výmìník tepla vypláchnìtevodou.12.3 Kontrola a nastavení pomìruplyn/vzduchViz kapitola 9.2.6 „Kontrola a nastavení pomìruplyn/vzduch“, strana 53.10 9 888811 2 3 4 51Obr. 113 Základní regulátor BC1017612.4 Provedení kontroly funkcí• Pomalu otevøete plynový kohout. Pøitom kohoutstlaète a otoète o ¼ otáèky doleva (obr. 69).• Zapnìte vytápìcí zaøízení provozním spínaèemzákladního regulátoru Logamatic BC10 (obr. 115,poz. 1).Obr. 114 Otevøení plynového kohoutu10 9 888811 2 3 4 51176Obr. 115Základní regulátor BC1076Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Údr‡ba 12• Nastavte otoèný knoflík maximální teploty kotlovévody (obr. 116, poz. 1) a knoflík po‡adované teplotyteplé u‡itkové vody (obr. 116, poz. 2) na maximálníhodnotu.• Pomocí regulaèního pøístroje zadejte tepelnoupotøebu a zkontrolujte, zda kotel spustí re‡imvytápìní.• Otevøete kohout teplé u‡itkové vody a zkontrolujte,zda kotel spouští re‡im teplé u‡itkové vody.• Nastavte otoèný knoflík maximální teploty kotlovévody (obr. 116, poz. 1) a knoflík po‡adované teplotyteplé u‡itkové vody (obr. 116, poz. 2) napo‡adovanou teplotu.2 11888Obr. 116 Základní regulátor BC1012.5 Protokol o údr‡bìVyplòte protokol pøi údr‡bì orientované na potøebu.• Provedené údr‡báøské práce podepište a pøipojtedatum.Náhradní díly mù‡ete objednatprostøednictvím katalogu náhradních dílùfirmy Buderus.Údr‡báøské práce podle potøebyStrana Datum:_______Datum:_______Datum:_______Datum:_______Datum:_______Datum:_______Datum:_______1. Vyèištìní hoøáku, výmìníku tepla asifonu, pøedtím uvedení vytápìcíhozaøízení mimo provoz.692. Kontrola a nastavení pomìruplyn/vzduch– Obsah CO 2 pøi plném zatí‡ení– Obsah CO 2 pøi èásteèném zatí‡ení53 _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %______ %3. Provedení funkèní kontroly. 764. Potvrzení odborné údr‡by.Firemnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisFiremnírazítko/podpisLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 77


13Zobrazení na displeji13 Zobrazení na displejiTato kapitola popisuje, jakým zpùsobem lze zjistitprovozní a poruchová hlášení na základním regulátoruLogamatic BC10 a jaký význam tato hlášení mají.Pøesné pokyny k odstranìní závad a poruchnaleznete v servisním návodu kotle.Mù‡ete se rovnì‡ obrátit na servisní firmunebo na pøíslušného servisního technikafirmy Buderus.13.1 Zavìšení ovládacího panelu na rám kotleAbyste mohli lépe obsluhovat tlaèítka na ovládacímpanelu pøi otevøených dveøích a lépe pøeèíst hodnoty nadispleji, mù‡ete odmontovat ovládací panel ze dveøíkotle a zavìsit jej na rám kotle.• Otevøete dveøe kotle (viz obr. 22 „Otevøení dveøíkotle“, strana 25).• Na zadní stranì dveøí kotle uvolnìte dva šroubyovládacího panelu (obr. 117, poz. 1).1 1• Uvolnìte upevòovací pásek (obr. 118, poz. 1).• Vyjmìte ovládací panel (obr. 118).Obr. 117Uvolnìní šroubù1Obr. 118Demontᇠovládacího panelu1. Upevòovací pásek78Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Zobrazení na displeji 13• Ovládací panel zavìste na dva háèky na kotli(obr. 119).Obr. 119Zavìšení ovládacího panelu na rám kotle13.2 Hodnoty na displejiZobrazení na displejiHodnota na displeji Význam Jednotka Rozsah[\/2/4|Okam‡itá teplota kotlové vody.°C [\/\/0|–[1/3/0|[p/1.6|Okam‡itý tlak zaøízení.bar [p/0.0| – [p/4.0|Tabulka 18 Hodnoty na displeji13.3 Nastavení na displejiNastavenína displeji[l/9/9|Nastavení na displejiVýznam Jednotka Rozsah NastaveníodvýrobceNastavené po‡adované zatí‡ení(65 kW).% [l/2/2| – [l/9/9| / [l/??/| 100 % [l/??/|[l/9/9|[l/9/9|[f/\/5|[c/\/0|Nastavené po‡adované zatí‡ení(80 kW).Nastavené po‡adované zatí‡ení(100 kW).Nastavená po‡adovaná hodnotadoby dobìhu èerpadla.Upozornìní: Nenastavujte dobudobìhu èerpadla ni‡ší ne‡ [f/\/5| (= 5 minut).Nastavený provozní stav zásobováníteplou u‡itkovou vodou.Dbejte na následující: Pokud jenastaveno [c/\/0|, je vypnuta rovnì‡protimrazová ochrana systémuzásobování teplou u‡itkovou vodou.% [l/2/5| – [l/9/9| / [l/??/| 100 % [l/??/|% [l/2/0| – [l/9/9| / [l/??/| 100 % [l/??/|min. [f/0/0| – [f/6/0| / [f/1/d| 24 h [f/\/5|neobsazeno[c/\/0| „VYP“ / [c/\/1| „ZAP“ [c/\/0|Tabulka 19 Nastavení na displejiLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 79


13Zobrazení na displeji13.4 Kódy na displejiKódy na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následky[\/-/\|Fáze provozu:Komunikaèní test bìhem rozbìhu. Tento kód na displeji zabliká pro kontrolukomunikace mezi UBA 3 a základnímregulátorem BC10 pìtkrát bìhem5 vteøin pøi rozbìhu. Pokud jenamontován nový hoøákový automatUBA 3 nebo nový identifikaèní modulkotle, bliká tento kód displeje maximálnìpo dobu 10 vteøin.VYPnebobliká8 Hz[\/-/\|Porucha:Pokud tento kód na displeji nepøetr‡itìbliká, jedná se o poruchu komunikacemezi hoøákovým automatem UBA 3a základním regulátorem BC10.VYPnebobliká8 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e[-/a/\]2)e [2/0/8|1)Fáze provozu:Kotel se nachází v testu spalin nebov servisním re‡imu.VYPe [-/h/\| e [2/0/0|1)Fáze provozu:Kotel se nachází v re‡imu vytápìní.VYPe [-/h/}3)e [2/0/0|1)Fáze provozu:Kotel se nachází v ruèním re‡imu.VYPProstorová teplota je pøílišvysoká.e [=/h/\| e [2/0/1|1)Fáze provozu:Kotel se nachází v re‡imu pøípravy tepléu‡itkové vody.VYPe [=/h/\| e [2/0/1|1)Fáze provozu:Doba dobìhu èerpadla pøes externízásobník teplé u‡itkové vody v délce 130vteøin pøi minimálním poètu otáèek. LED „Hoøák“ (ZAP/VYP) je vypnutá.VYPe [0/a/\| e [2/0/2|1)Fáze provozu:Aktivován program optimalizace re‡imu.Tento program se aktivuje, jestli‡e bylzadán tepelný po‡adavek regulace RCèastìji ne‡ 1x za 10 minut. To znamená,‡e kotel mù‡e být po prvním startuhoøáku znovu spuštìn nejdøíve za10 minut.VYPMù‡e se stát, ‡e nenídosa‡ena po‡adovanáprostorová teplota.Tabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.80Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Zobrazení na displeji 13Kódy na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [0/a/\| e [3/0/5|1)Fáze provozu:Kotel nelze po ukonèení potøeby tepléu‡itkové vody doèasnì spustit.VYPe [0/c/\| e [2/8/3|1)Pøípravná fáze:Kotel se po vzniku tepelného po‡adavkunebo potøeby teplé u‡itkové vodypøipravuje na start hoøáku.VYPe [0/e/\| e [2/6/5|1)Provozní pohotovost:Kotel se nachází v provozní pohotovosti.Je zadán po‡adavek na teplo, ale pøestobylo dodáno pøíliš mnoho energie.VYPe [0/h/\| e [2/0/3|1)Provozní pohotovost:Kotel se nachází v provozní pohotovosti.Není zadán po‡adavek na teplo.VYPe [0/l/\| e [2/8/4|1)Fáze zapalování: Plynová armatura je nastavena.VYPe [0/u/\| e [2/7/0|1)Fáze rozbìhu:Kotel se rozbìhne po zapnutí sí…ovéhonapìtí nebo po provedení resetu. Tento kód displeje se zobrazí na displejimaximálnì po dobu 4 minut.VYPe [0/y/\| e [2/0/4|1)Fáze provozu:Teplotní èidlo výstupu namìøilookam‡itou teplotu výstupu vyšší ne‡teplota výstupu nastavená na BC10 nebovyšší ne‡ vypoètená teplota výstupupodle topné køivky, nebo vyšší ne‡vypoètená teplota výstupu pro pøípravuteplé u‡itkové vody.VYPMù‡e se stát, ‡e nenídosa‡ena po‡adovanáprostorová teplota.e [0/y/\| e [2/7/6| e Porucha:Teplotní èidlo výstupu namìøilookam‡itou teplotu výstupu vyšší ne‡95 °C.Ne5) 7)VYPMù‡e se stát, ‡e nenídosa‡ena po‡adovanáprostorová teplota.e [0/y/\| e [2/7/7| e Porucha:Èidlo zabezpeèení teploty namìøilookam‡itou teplotu výstupu vyšší ne‡95 °C.Ne5) 7)VYPMù‡e se stát, ‡e nenídosa‡ena po‡adovanáprostorová teplota.Tabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 81


13Zobrazení na displejiKódy na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [0/y/\| e [2/8/5| e Porucha:Èidlo teploty zpáteèky namìøilookam‡itou teplotu zpáteèky vyšší ne‡95 °C.Ne5) 7)VYPMù‡e se stát, ‡e nenídosa‡ena po‡adovanáprostorová teplota.e [1/l/\| e [2/1/1| e Porucha:Kontakty 78 a 50 montá‡ního podstavceUBA 3 nejsou propojeny.e [2/e/\| e [2/0/7| e Porucha:Tlak zaøízení je pøíliš nízký (ni‡ší ne‡0,2 bar).Ne VYP Vytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ne VYP Vytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [2/f/\| e [2/6/0| e Porucha:Teplotní èidlo výstupu nenamìøilo pospuštìní hoøáku ‡ádný nárùst teplotyotopné vody.NeVYPe [2/f/\| e [2/7/1| e Porucha:Teplotní rozdíl otopné vody namìøenýmezi teplotním èidlem výstupua bezpeènostním èidlem je pøíliš velký.e [2/p/\| e [2/1/2| e Porucha:Teplotní èidlo výstupu namìøilo nárùstteploty otopné vody více ne‡ 5 °C/sek.Ne5) 7)VYPe [2/u/\| e [2/1/3| e Porucha:Teplotní rozdíl namìøený mezi teplotnímèidlem výstupu a teplotním èidlemzpáteèky je vìtší ne‡ 50 °C.Ne5) 7)VYPe [2/y/\| e [2/8/1| e Porucha:Èerpadlo stojí nebo je v chodu bez vody.NeVYPe [2/y/\| e [2/8/2| e Porucha:Èerpadlo nepodává zpìtné hlášení.NeVYPe [3/a/\| e [2/6/4| e Porucha:Signál otáèkomìru ventilátoru byl bìhemfáze provozu pøerušen.Ne5) 7)VYPe [3/c/\| e [2/1/7| e Porucha:†ádná dodávka vzduchu ve stanovenémèase.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [3/f/\| e [2/7/3| eFáze provozu:Pøístroj se bìhem nìkolika vteøin vypnul,proto‡e byl 24 hodin nepøetr‡itìv provozu. Bezpeènostní kontrola.Ne5) 7)VYPTabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.82Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Zobrazení na displeji 13Kódy na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [3/l/\| e [2/1/4| e Porucha:Signál otáèkomìru ventilátoru neník dispozici bìhem pøípravné neboprovozní fáze.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [3/p/\| e [2/1/6| e Porucha:Ventilátor bì‡í pøíliš pomalu.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [3/y/\| e [2/1/5| e Porucha:Ventilátor bì‡í pøíliš rychle.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/a/\| e [2/1/8| e Porucha:Teplotní èidlo výstupu namìøilo teplotuvýstupu vyšší ne‡ 105 °C.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/c/\| e [2/2/4| e Porucha:Kontakty 22 a 24 montá‡ního podstavceUBA 3 nemají pøemostìní.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/e/\| e [2/7/8| e Porucha:Test èidla zjistil chybu.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/f/\| e [2/1/9| e Porucha:Bezpeènostní èidlo namìøilo teplotuvýstupu vyšší ne‡ 105 °C.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/l/\| e [2/2/0| e Porucha:Došlo ke zkratu kontaktùbezpeènostního èidla nebo èidlonamìøilo teplotu výstupu vyšší ne‡130 °C.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/p/\| e [2/2/1| e Porucha:Kontakty bezpeènostního èidla jsoupøerušeny.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/u/\| e [2/2/2| e Porucha:Kontakty èidla teploty výstupu mají zkrat.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [4/y/\| e [2/2/3| e Porucha:Kontakty bezpeènostního èidla jsoupøerušeny.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [5/h/\| e [2/6/8| eFáze provozu:Fáze testování komponentù.NeVYPTabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 83


13Zobrazení na displejiKódy na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [6/a/\| e [2/2/7| e Porucha:V prùbìhu fáze zapalování byl namìøennedostateèný ionizaèní proud.Ne5) 7)VYPe [6/a/\| e [2/2/7| e Porucha:Po ètyøech pokusech o spuštìní bylanamìøena nedostateèná hodnotaionizaèního proudu.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [6/c/\| e [2/2/8| e Porucha:Pøed startem hoøáku byl namìøenionizaèní proud.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [6/c/\| e [3/0/6| e Porucha:Po vypnutí hoøáku byl namìøen ionizaèníproud.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [6/l/\| e [2/2/9| e Porucha:Bìhem fáze provozu byl namìøennedostateèný ionizaèní proud.Ne5) 7)VYPe [6/p/\| e [2/6/9| e Porucha:†havicí elektroda byla v provozu déle ne‡10 minut.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [6/y/\| e [2/0/3| e Porucha:Ionizaèní proud je pøíliš vysoký.Anobliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [7/c/\| e [2/3/1| e Porucha:Napìtí v síti bylo bìhem blokující závady [4/a/\| [4/c/\| [4/e/\| [4/f/\|[4/l/\| [4/p/\| [4/u/\| [4/y/\|pøerušeno.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [7/l/\| e [2/6/1| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3 mázávadu.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [7/l/\| e [2/8/0| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3 mázávadu.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [8/y/\| e [2/3/2|1)Fáze provozu:Externí spínací kontakt je otevøen.VYPVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Tabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.84Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Zobrazení na displeji 13zHlavníkódz Dílèí kód zKódy na displejiKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následky[8/8/8|Fáze rozbìhu: Kotel se rozbìhne pozapnutí sí…ového napìtí nebo poprovedení resetu. Tento kód displeje sezobrazí na displeji maximálnì po dobu4 minut.ZAPe [9/a/\| e [2/3/5| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.e [9/h/\| e [2/3/7| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.e [9/h/\| e [2/6/7| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.e [9/h/\| e [2/7/2| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.e [9/l/\| e [2/3/4| e Porucha:Kontakty plynové armatury jsoupøerušeny.e [9/l/\| e [2/3/8| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.e [9/p/\| e [2/3/9| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.e [9/u/\| e [2/3/3| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.Anobliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Anobliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Anobliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzAno4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [a/0/1| e [8/0/0| e Porucha:Kontakty k èidlu venkovní teploty majízkrat nebo jsou pøerušeny, èidlo jechybnì pøipojeno nebo je závadné.Ne VYP Pøedpokládá se minimálnívenkovní teplota.Tabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 85


13Zobrazení na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKódy na displejiKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [a/0/1| e [8/0/8| e Porucha:Kontakty k èidlu teploty teplé u‡itkovévody mají zkrat nebo jsou pøerušeny,èidlo je chybnì pøipojeno nebo jezávadné.e [a/0/1| e [8/0/9| e Porucha:Kontakty k èidlu teploty teplé u‡itkovévody 2 mají zkrat nebo jsou pøerušeny,èidlo je chybnì pøipojeno nebo jezávadné.e [a/0/1| e [8/1/0| e Porucha:Teplá voda se neohøívá. Pøetr‡ení nebozkrat vedení èidla, chybné pøipojení nebozávada èidla, chybné pøipojení nebozávada nabíjecího èerpadla.e [a/0/1| e [8/1/1| e Porucha:Tepelná dezinfekce se nezdaøila. Pøílišvelké odebrané mno‡ství bìhem dobydezinfekce, pøetr‡ení nebo zkrat vedeníèidla, chybné pøipojení nebo závadaèidla, závada nabíjecího èerpadla.e [a/0/1| e [8/1/6| e Porucha:†ádné spojení s EMS. Systém sbìrniceEMS je pøetí‡en, UBA 3/MC10 jedefektní.e [a/0/1| e [8/2/8| e Porucha:Tlakové èidlo vody má poruchu. Závadadigitálního èidla tlaku vody.e [a/0/2| e [8/1/6| e Porucha:Neprobíhá komunikace s BC10. Problémkontaktu na BC10 nebo závada BC10.e [a/1/1| e [8/0/2| e Porucha:Není nastaven èas. Chybí zadání èasu,napø. z dùvodu delšího výpadku proudu.e [a/1/1| e [8/0/3| e Porucha:Není nastaveno datum. Chybí zadánídata, napø. z dùvodu delšího výpadkuproudu.Ne VYP Neprobíhá další pøípravateplé u‡itkové vody.Ne VYP Neprobíhá další pøípravateplé u‡itkové vody.Ne VYP Teplá voda neník dispozici, vytápìní jevšak v provozu. Zrušenípriority teplé u‡itkovévody po zobrazeníchybového hlášení.Ne VYP Byla pøerušena tepelnádezinfekce.Ne VYP Kotel neobdr‡elpo‡adavek na teplo.Vytápìcí zaøízení ji‡netopí.Ne VYP Vytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ne VYP Pøístroje RCxx nemohoupøebírat nastavení BC10.Ne VYP Omezená funkce všechprogramù vytápìnía seznamu poruch.Ne VYP Omezená funkce všechprogramù vytápìní,funkce dovolená/denpracovního klidu,seznamu poruch.Tabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.86Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Zobrazení na displeji 13zHlavníkódz Dílèí kód zKódy na displejiKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [a/1/1| e [8/2/1| e Porucha:Dálkové ovládání RC30-HK1. Nenípøiøazeno dálkové ovládání, aèkoliv jenastaven prostorový regulátor teploty.e [a/1/1| e [8/2/2| e Porucha:Dálkové ovládání RC30-HK2. Nenípøiøazeno dálkové ovládání, aèkoliv jenastaven prostorový regulátor teploty.e [a/1/1| e [8/2/3| e Porucha:Dálkové ovládání RC30-HK1. Nenípøiøazeno dálkové ovládání, aèkoli jenastaven druh protimrazové ochrany„MRÁZ”.e [a/1/1| e [8/2/4| e Porucha:Dálkové ovládání RC30-HK2. Nenípøiøazeno dálkové ovládání, aèkoli jenastaven druh protimrazové ochrany„MRÁZ”.e [a/1/1| e [8/2/6| e Porucha:Teplotní èidlo RC30-HK1. Externìpøipojené teplotní èidlo dálkovéhoovládání (prostorová ovládací jednotka)topného okruhu 1 má závadu.e [a/1/1| e [8/2/7| e Porucha:Teplotní èidlo RC30-HK2. Externìpøipojené teplotní èidlo dálkovéhoovládání (prostorová ovládací jednotka)topného okruhu má závadu.e [a/1/2| e [8/1/5| e Porucha:Kontakty k èidlu termohydraulickéhorozdìlovaèe mají zkrat nebo jsoupøerušeny, èidlo je chybnì pøipojenonebo je závadné.e [a/1/2| e [8/1/6| e Porucha:Není k dispozici WM10, respektiveneprobíhá ‡ádná komunikace. WM10nebo vedení sbìrnice je chybnìpøipojeno, RC 30 nerozpoznal WM10.Ne VYP Proto‡e chybí skuteènáprostorová teplota, je vlivprostoru, optimalizaceokam‡iku spínánínefunkèní. EMS pracujes posledními hodnotaminastavenými na dálkovémovládání.Ne VYP Proto‡e chybí skuteènáprostorová teplota, je vlivprostoru, optimalizaceokam‡iku spínánínefunkèní. EMS pracujes posledními hodnotaminastavenými na dálkovémovládání.Ne VYP Proto‡e chybí skuteènáprostorová teplota, je vlivprostoru, optimalizaceokam‡iku spínánínefunkèní. EMS pracujes posledními hodnotaminastavenými na dálkovémovládání.Ne VYP Podle okolností dojdek dílèímu zásobovánítopných okruhù, proto‡etyto okruhy nelzezásobovat po‡adovanýmmno‡stvím tepla.Ne VYP Èerpadlo topného okruhu1 je trvale nastaveno.Tabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 87


13Zobrazení na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKódy na displejiKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [a/1/8| e [8/2/5| e Porucha:Konflikt adres. Oba regulátory RC20a RC30 jsou hlášeny jako "Master".e [a/2/1| e [8/0/6| e Porucha:Teplotní èidlo RC20-HK1. Namontovanéteplotní èidlo dálkového ovládání(prostorová ovládací jednotka) topnéhookruhu 1 má závadu.e [a/2/1| e [8/1/6| e Porucha:Komunikace RC20-HK1. Chybná adresa,chybné propojení nebo závada na RC20.e [a/2/2| e [8/0/6| e Porucha:Teplotní èidlo RC20-HK2. Namontovanéteplotní èidlo dálkového ovládání(prostorová ovládací jednotka) topnéhookruhu 2 má závadu.e [a/2/2| e [8/1/6| e Porucha:Komunikace RC20-HK2. Chybná adresa,chybné propojení nebo závada na RC20.Ne VYP Oba regulátory RC30a RC20 øídí topný okruhHK1 a teplou u‡itkovouvodu WW. V závislosti nanastavení programùvytápìní a napo‡adovaných teplotáchprostoru nemù‡e vytápìcízaøízení ji‡ správnìpracovat. Pøíprava tepléu‡itkové vody probíháchybnì.Ne VYP Proto‡e chybí skuteènáprostorová teplota, je vlivprostoru, optimalizaceokam‡iku spínánínefunkèní. EMS pracujes posledními hodnotaminastavenými na dálkovémovládání.Ne VYP Proto‡e chybí skuteènáprostorová teplota, je vlivprostoru, optimalizaceokam‡iku spínánínefunkèní.Ne VYP Proto‡e chybí skuteènáprostorová teplota, je vlivprostoru, optimalizaceokam‡iku spínánínefunkèní. EMS pracujes posledními hodnotaminastavenými na dálkovémovládání.Ne VYP Proto‡e chybí skuteènáprostorová teplota, je vlivprostoru, optimalizaceokam‡iku spínánínefunkèní.Tabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.88Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Zobrazení na displeji 13zHlavníkódz Dílèí kód zKódy na displejiKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [a/3/2| e [8/0/7| e Porucha:Kontakty k èidlu výstupu topného okruhumají zkrat nebo jsou pøerušeny, èidlo máchybné pøipojení nebo závadu.e [a/3/2| e [8/1/6| e Porucha:Není k dispozici MM10, respektiveneprobíhá ‡ádná komunikace. Adresatopného okruhu na MM10 a RC30nesouhlasí, MM10 nebo vedení sbìrnicemá chybné pøipojení nebo závadu,regulace RC30 nerozpoznala MM10.Ne VYP Èerpadlo topného okruhu2 je i nadále regulovánov závislosti napøednastavené hodnotì.Regulaèní èlen je odpojenod napìtí a setrváváv naposledy nastavenémstavu (nastavení lzezmìnit ruènì).Ne VYP U topného okruhu 2 nelzezajistit správný provoz.MM10 a regulaèní èlen(smìšovací zaøízení) bì‡ísamostatnì v nouzovémre‡imu. Èerpadlo topnéhookruhu 2 je trvalev provozu. Údaje nadispeji RC30 jsouneplatné.e [c/a/\| e [2/8/6| e Porucha:Teplotní èidlo zpáteèky namìøilo teplotuzpáteèky vyšší ne‡ 105 °C.e [c/u/\| e [2/4/0| e Porucha:Kontakty teplotního èidla zpáteèky majízkrat.e [c/y/\| e [2/4/1| e Porucha:Kontakty teplotního èidla zpáteèky jsoupøerušeny.e [e/l/\| e [2/9/0| e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ano4) 6) 7) 8)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.Ne5) 7)VYPVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.e [e/\/\| e [2/4/2|–[2/8/7|e Porucha:Univerzální hoøákový automat UBA 3nebo identifikaèní modul kotle KIM mázávadu.Ano4) 6) 7) 8) 9)bliká 1 HzVytápìní není v provozua teplá voda neník dispozici.[h/\/7|Tabulka 20 Kódy na displejiFáze provozu:Tlak v zaøízení je pøíliš nízký (ni‡ší ne‡1,0 bar).Ne VYP Mù‡e se stát, ‡e vytápìnínení v provozu nebo neník dispozici teplá voda.1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 89


13Zobrazení na displejizHlavníkódz Dílèí kód zKódy na displejiKód na displejiVýznamNutnéresetování?LED naUBA 3Další následkye [h/\/7| eFáze provozu:Tlak v zaøízení je pøíliš nízký (ni‡ší ne‡1,0 bar).Ne VYP Mù‡e se stát, ‡e vytápìnínení v provozu nebo neník dispozici teplá voda.[p/-.-|Fáze provozu:Tlak v zaøízení je pøíliš vysoký (vyšší ne‡4,0 baru) nebo snímaè tlaku nezmìøil‡ádný tlak v zaøízení (kotel fungujenormálnì).NeVYP[\/r/e|Porucha:Je proveden reset. Tento kód se nadispleji zobrazí po stisknutí tlaèítka„Reset“ po dobu 5 vteøin.VYPTabulka 20 Kódy na displeji1) Viditelný pouze na servisním pøístroji nebo na urèité regulaèní jednotce RC.2) Nebo pøímé zobrazení pevným bodem vpravo dole.3) Pøímé zobrazení blikajícím bodem vpravo dole.4) Pøíèina této poruchy musí být pøedtím odstranìna.5) Tento kód poruchy mù‡e po urèité dobì automaticky (bez provedení resetu) opìt zhasnout. Re‡im vytápìní a teplé u‡itkové vody mù‡e dálpokraèovat.6) Hodnoty na displeji, napø. tlak zaøízení, jsou rovnì‡ zobrazeny jako blikající hodnoty.7) Pokud dojde k vìtšímu poètu poruch, zobrazí se pøíslušné kódy poruch za sebou.Pokud se u nìkterého z kódù poruch jedná o blikající kód poruchy, jsou zobrazeny i ostatní kódy poruch jako blikající kódy.8) Pøi této poruše bude spuštìno obìhové èerpadlo a zùstane v trvalém provozu pro minimalizaci mo‡nosti nebezpeèí zamrznutí vytápìcíhozaøízení.9) [e/\/\| + pøímé èíslo nebo písmeno.13.5 Opìtovná montᇠovládacího panelu do kotle• Sejmìte ovládací panel s rámu kotle.• Namontujte ovládací panel v opaèném poøadí nadveøe kotle a zajistìte jej dvìma šrouby.90Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Technické údaje 1414 Technické údajeLogamax plusJednotka GB162-65 GB162-80 GB162-100Jmenovité tepelné zatí‡ení pro G20 kW 14,6 – 62,0 19,3 - 82,0 19,3 – 96,5Jmenovitý tepelný výkon topná køivka 80/60 °C kW 14,2 – 60,5 18,9 - 80,0 19,0 - 94,5Jmenovitý tepelný výkon topná køivka 50/30 °C kW 15,6 – 65,0 20,8 - 84,5 20,5 - 99,5Stupeò úèinnosti kotle maximální výkon topná % 97 97 98køivka 80/60 °CStupeò úèinnosti kotle maximální výkon topná % 107køivka 50/30 °CNormovaný stupeò vyu‡ití topná køivka 75/60 °C % 107Normovaný stupeò vyu‡ití topná køivka 50/30 °C % 108 110 110Ztráty v pohotovostním stavu % 0,05 0,05 0,06Okruh topné vodyMinimální prùtok otopné vody kotlem l/h 0Teplota kotlové vody °C 30 – 90, nastavitelná na základním regulátoru Logamatic BC10Odpor pøi T 20 mb 170 225 320Maximální provozní pøetlak kotle bar 4Objem výmìníku tepla topného okruhu l 5Trubní pøipojeníPøipojení plynu palec G1’’Pøipojení otopné vody palec G1½’’ Pøevleèná matice s vnitøním závitem je pøilo‡enaPøipojení odvodu kondenzátu mm ÿ 24Hodnoty spalinMno‡ství kondenzátu pro zemní plyn G20, l/h 6,9 9,0 10,80/30 °CHodnota pH kondenzátu pH cca. 4,1 cca 4,1 cca 4,1Hmotnostní prùtok spalin plné zatí‡ení g/s 27,2 35,3 44,9Teplota spalin 80/60 °C, plné zatí‡ení °C 64 67 76Teplota spalin 80/60 °C, èásteèné zatí‡ení °C 57 61 57Teplota spalin 50/30 °C, plné zatí‡ení °C 43 48 51Teplota spalin 50/30 °C, èásteèné zatí‡ení °C 33 34 34Obsah CO 2 , plné zatí‡ení, zemní plyn G20 % 9,3/9,2 9,3 9,4Volný dopravní tlak ventilátoru Pa 120 195 220Pøipojení odvodu spalinSkupina hodnot spalin pro LASII 6 (G61)Ø Systém odvodu spalin závislý na okolnímvzduchummÿ 110 (100 s pøíslušenstvím)Ø Systém odvodu spalin nezávislý na okolnímvzduchuÚdaje elektrického zaøízenímmmmÿ 110/160 koncentricky2 x ÿ 100 paralelnì (s pøíslušenstvím)Napìtí v síti V 230Elektrické krytíIP X4D (B xx : IP X0D)Elektrický pøíkon, plné zatí‡eníW 99 97 147(bez pøipojovací skupiny)Elektrický pøíkon, èásteèné zatí‡ení(bez pøipojovací skupiny)W 21 30 28Tabulka 21 Technické údaje Logamax plus GB162-65/80/100Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 91


14Technické údajeRozmìry a hmotnost pøístrojeVýška × šíøka × hloubka(s pøipojovací skupinou)Podmínky pou‡ití pro èasové konstantyDruhy paliva a vybavenímm 1300 × 520 × 465Hmotnost (bez pøipojovací skupiny) kg 70Ostatní specifikaceLogamax plusJednotka GB162-65 GB162-80 GB162-100Prùmìr plynové trysky G20 mm – 8,4 8,4Prùmìr plynové trysky G31 mm 5,3 4,7 4,7Tabulka 21 Technické údaje Logamax plus GB162-65/80/100Pøipojovací skupinaLogamax plusGB162-65 GB162-80 GB162-100VšeobecnìVýška kotle vèetnì pøipojovací skupiny mm 1300Šíøka kotle vèetnì pøipojovací skupiny mm 520Hloubka kotle vèetnì pøipojovací skupiny mm 465Slo‡ky pøipojovací skupinyOpláštìní, uzavírací kohout plynu, pojistný ventil, uzavírací ventily,omezovaè prùtoku, plnicí a vypouštìcí kohout, tlakomìr,èerpadlo.Typ èerpadlaPøipojovací skupina UPER 25-80 UPER 25-80Pøipojovací skupina UPS 25-80 UPS 25-80Tabulka 22 Pøipojovací skupinaPodmínky pou‡itíLogamax plus GB162-65/80/100Maximální teplota výstupu °C 90Maximální provozní pøetlak (kotel) bar 4Druh el. proudu 230 V AC, 50 Hz, 10A, IP X4DTabulka 23 Podmínky pou‡itíDruhy palivaa vybaveníLogamax plusGB162-65/80/100TypKategorie plynupodle EN 437Tabulka 24 Druhy paliva a vybaveníLogamax plus GB162-65/80/100Zemní plyn H (G20)Zkapalnìný plyn 3P (G31)B 23 , B 23P , B 33 , C 13 , C 33 , C 43 , C 53 , C 83, C 93 závislý na okolním vzduchu, nezávislý na okolním vzduchu(splnìní zvýšené tìsnosti pøi provozu nezávislém na okolním vzduchu).CZ II 2H3P20; 37/50 mbar92Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Technické údaje 14Hydraulický odpor kotle100 kWOdpor kotle [mbar]80 kW65 kWObjemový prùtok [l/h]Obr. 120 Charakteristika odporu kotleLogamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 93


14Technické údajeSchéma elektrického zapojení2752258180281676871724976Kolík 81Kolík 1KIM24 VAC0 VAC24 VAC10 VAC10 VAC230 VAC230 VAC123456712MN 12L 3L 1N 2PE 32 PE5512341212Kolík 12855Kolík 16120 VAC230 VAC451172N 13PE 2444 M16 5230 VACL 3781473131214569141023456131415161718192027262524RC FA WA FW EV DWV PK PS PZ Netz1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 61 63 24 25 13 14 N L128 8776 655432121123456789101112131415161712345123424 VAC0 VAC58573443835603357583736747564632677537923194651541131615616270123P911121314383910111228232221PE4321123115168Obr. 121 Schéma elektrického zapojení kotle Logamax plus GB162-65/80/1001. UBA hoøákový automat2. Trafo3. Èerpadlo pøipojovací skupiny4. †havicí zapalovaè5. Ionizace6. Ventilátor7. Plynová armatura GB162-80/1008. Plynová armatura GB162-659. Tlakové èidlo10. Èidlo teploty vratné vody11. Èidlo teploty na výstupu12. Bezpeènostní èidlo teploty13. Sbìrnice funkèních modulù14. Konektor základní øídicí jednotky BC1015. Prostorový regulátor teploty RC a sbìrnice EMS16. Èidlo venkovní teploty17. Regulátor teploty zap/vyp, beznapì…ový18. Èidlo teploty teplé vody19. Externí spínací kontakt beznapì…ový20. Externí 3cestný ventil21. Zem (základ)22. Funkèní moduly 230 V AC23. Provozní spínaè24. Pøipojení na sí… 230 V AC max. pøípustné: 10A25. Cirkulaèní èerpadlo 230 V AC max. 250 W26. Nabíjecí èerpadlo zásobníku 230 V AC max. 250 W27. Externí èerpadlo vytápìní 230 V AC max. 250 W94Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny!


Heslový rejstøík 1515 Heslový rejstøíkBBezpeènost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9CCirkulaèní èerpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 31DDiagnóza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 78Doba dobìhu èerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Druh elektrického proudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Druhy paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92FFunkèní moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32HHodnoty CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Hydraulický odpor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93IIonizaèní proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57KKategorie plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Kontrola tìsnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Kontrola vnitøní tìsnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Kontroly funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Kódy na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80MMráz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7NNabíjecí èerpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 31Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 79Nastavení tepelného výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Normální provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39OObsah oxidu uhelnatého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56PPlnìní vytápìcího zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Plynotìsnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Pomìr plyn/vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Porucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Po‡adovaná teplota teplé u‡itkové vody . . . . . . . . . 38Prostorová ovládací jednotka RC35 . . . . . . . . . . . . . 27Protokol o inspekci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Protokol o uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Protokol o údr‡bì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Provozní pøetlak, maximální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Provozní spínaè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Pøedpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Pøipojení (plynu, odvodu spalin a vody) . . . . . . . 13, 14Pøipojení 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Pøipojení k elektrické síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Pøipojení odvodu spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Pøipojení plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Pøipojení spalovacího vzduchu a odvodu spalin 23, 50Pøipojení èidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 29Pøipojovací tlak plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Pøívod plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49RRozmìry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 14Ruèní re‡im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41SServisní nástroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Servisní re‡im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Smìrnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Spínací kontakt, externí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39TTechnické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Teplota kotlové vody, maximální . . . . . . . . . . . . . . . 38Teplota výstupu, maximální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Teplovodní cirkulaèní èerpadlo, externí . . . . . . . . . . 27Test spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92VVybavení pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Vypuštìní otopné vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Výkon kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Výmìník tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 69, 91ZZnámky koroze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Základní regulátor BC10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36ÈÈidlo teplé u‡itkové vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Èidlo venkovní teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Logamax plus GB162-65/80/100 - Zmìny za úèelem technického vylepšení vyhrazeny! 95


Bosch Termotechnika s.r.o.Obchodní divize BuderusPrùmyslová 372/1108 00 Praha 10Tel.: (+420) 272 191 111Fax: (+420) 272 700 618info@buderus.czwww.buderus.cz721.721A 0006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!