Speciální dovednosti v práci ZA

szsmb.cz

Speciální dovednosti v práci ZA

“Tento výukový materiál vznikl za přispěníEvropské unie, státního rozpočtu ČR aStředočeského kraje“Únor 2011Mgr. Monika Řezáčová


1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na nemoc různýmizpůsoby a zdravotnický asistent by měl býtpřipraven nastalé problémové situace zvládat pokud ZA zvládne své chování tak, aby bylo vsouladu s očekáváním klienta, jedná se oproduktivní chování


Základní prvky produktivního chování uvedení nemocného do prostředí nemocnice úsilí o zmírnění negativních emocí projevy zájmu, empatie vzájemná výměna informací mezi ZA anemocným optimistická nálada, smysl pro humor trpělivost ocenění a pochvala klientovy snahy ouzdravení


Neproduktivní chování chování ZA, kdy může nemocného poškoditpsychicky i fyzicky nevhodný neverbální i verbální projev nedostatečná komunikace s nemocným, častoi neúmyslně snaha svádět své chyby na nemocného


2) Racionální psychoterapie je významnou součástí produktivního chováníZA metoda práce, kdy ZA působí na myšlenínemocného, pomáhá mu vážit si sebesamého, orientovat se na cíle, které jsou proněj v danou chvíli dosažitelné snaha o korigování mylných informacípacienta poskytováním pravdivých informací


Znamená to: v mezích kompetencí informovat o průběhuléčby odvedení pozornosti od potíží k novépozitivní orientaci poskytnout informace z oblasti duševníhygieny pomoc v adaptaci na změněnou životnísituaci


3) Sociální zdatnost umění jednat s nadřízenými i podřízenýmipracovníky, s nemocnými mít organizační schopnosti empatie, umění povzbudit a podpořitdruhého správně vyhodnotit situaci a zvážit vhodnouodpověď vhodně se vyjádřit k situaci verbálně,neverbálně i obsahově


Úspěšné řešení situace nastává tehdy, kdy bylodosaženo uspokojivého řešení pro oběstrany.Nesprávné chování: pasivní chování agresivní chování manipulativní chování


4) Asertivní chování chovat se profesionálně a zvládnout základyasertivity je pro práci ZA důležité i jakoprevence frustrace a stresu ZA je zodpovědný za své chování, ví, co chce,co říká, jaké důsledky jeho chování bude mít umí naslouchat, přiznat chybu, přijmoutkompromis má přiměřené sebevědomí umí poznat, že je s ním manipulováno


Základní asertivní práva1) Mám právo sám posuzovat vlastní jednání,být za ně sám zodpovědný.2) Mám právo změnit svůj názor.3) Mám právo dělat chyby a být za nězodpovědný.4) Mám právo říci:“ Já nevím.“5) Mám právo činit nelogická rozhodnutí.6) Mám právo říci:“Já ti nerozumím.“7) Mám právo říci:“Je mi to jedno.“


4) Evalvující a devalvující postoj ZAEvalvační postoj v chování označujeme jakopřátelský, spravedlivý, zdvořilý, ochotný kesmíření apod.Evalvační chování nevede ke snižování hodnotydruhých lidí, ale k podpoře jejichsebehodnocení.


Devalvační postoj v chování označujeme jakopyšný, povýšený, netaktní, urážlivý,nepřátelský, agresivní apod.


Znamená to: skákat druhému do řeči měnit téma bez ohledu na to, o čem je řeč vyslovit podezření, někoho obviňovat druhého člověka podceňovat vysmívat se urážet někoho chovat se nadřazeně pomlouvat poskytovat falešné informace


5) Nejčastější příklady komunikace s rodinounemocného během hospitalizace je důležité poskytovatinformace rodině v rámci svých kompetencí při propouštění poskytovat rady a návody přidalší péči o rodinného příslušníka asistovat při předávání kontaktů na pomocspecialistů u závažných onemocnění v případě úmrtí taktně a empaticky předávatosobní věci rodině


Doporučené způsoby komunikace nehovořit autoritativně, ale přátelsky, sporozuměním používat výrazy srozumitelné laikům vyjadřovat úctu, respekt, nekritizovat zachovávat obvyklá společenská pravidla pro rozhovor s rodinou volíme vhodné místo,kontakt by měl být individuální


6) Interakce se spolupracovníky důležitá dostatečná komunikace mezijednotlivými členy ošetřovatelského týmu,jinak dochází k napětí, konfliktům důležitá dobrá spolupráce založená naotevřenosti, vzájemné úctě a spravedlivémhodnocení


7) Kritika chybné práce pokud dojde k pracovní chybě, je nutnákritika (oprávněná), je nutno ji přijmout nevhodná reakce – uraženost, naštvanost,nešťastnost, nadměrné omlouvání vhodná reakce – vyslechnutí kritiky, reagovatklidně, přiznat chybu, udržovat oční kontakt,nabídnout řešení nastalé situace


Čechová, V., Mellanová, A., Kučerová, H.:Psychologie a pedagogika II. Praha,Informatorium 2004.http://nd01.jxs.cz/178/009/1aa3c68b97_2584312_o2.jpghttp://img.mf.cz/109/667/20.jpghttp://psychologie.dev.scape.cz/s/img/art/10/07/crop/lekarinevnimaji-bolest-jinych-lidi_.jpg

More magazines by this user
Similar magazines