Modré akustické systémy - Rigips

rigips.cz

Modré akustické systémy - Rigips

HlukHluk je charakterizován jako nežádoucízvuk, který vyvolává nepříjemnýnebo rušivý vjem, pocit, přičemžmůže mít i další škodlivé účinky nalidský organizmus.Intenzita hluku se udává v decibelech[dB].Stupnice decibelů je logaritmická,jednotlivé číselné hodnoty nenímožno jednoduše sčítat, odečítatani průměrovat.Tj. např.: Působí-li současně dvazdroje, z nichž každý sám produkujehladinu 50 dB, je společný efekt ne100, ale 53 dB.Stupnice hluku jde od 0 dB (práh slyšitelnosti)do 130 dB (práh bolesti).Většina zvuků z běžného života ležímezi 30 a 90 decibely. Někdy můžemenarazit na zvuky intenzivnějšínež 90 dB, které se stávají lidskémuuchu nepříjemnými a při dlouhodobémvystavení i zdraví škodlivými.Některé zdroje zvuku (letadla, rakety,děla apod.) vydávají zvuky přesahujícípráh bolesti (více než 130 dB).Ilustrační příklady zdroje hluku:0 dB – práh slyšitelnosti20 dB – tikot hodin30 dB – rozhovor šeptem40 dB – lednice50 dB – déšťzačlenit do projektu a následně je nutné zajistit, aby bylyv praxi spolehlivě splněny.Při správném projektování je možné dosáhnout obojího.V prostorech budovy se může hluk z vedlejších místností natolikutlumit, že ho obyvatelé nebudou vnímat jako rušivý. Lidé takbudou moci žít i pracovat vedle sebe v akustické pohodě.60 dB – běžná konverzace70 dB – vysavač80 dB – automobil90 dB – sekačka na trávu95 dB – automobilový klakson100 dB – koncert, diskotéka110 dB – sbíječka120 dB – nízko přeletující letadla130 dB – automobilový závod140 dB – proudová letadla200 dB – start kosmických lodíPozn.: Jelikož většina hluků v našem prostředínemá ustálený, ale proměnný charakter,je tato stupnice pouze ilustrativní.3


Rigips – cílený přístup k řešeníizolace proti hluku na stavběOptimální protihluková ochrana je stále výzvou při projektovánía realizaci staveb. Důležité jsou spolehlivé a výkonné konstrukce, sekterými lze bezpečně dosáhnout stanovených cílů.Pro společnost Rigips má téma protihlukové ochrany zvláštní význam.Úvahy o systému začínají při inovaci a vývoji produktu a končí ažřádnou realizací v praxi.V této brožuře jsou detailně popsány konstrukce vyvinuté pro vysokouakustickou izolaci, které využívají novou sádrokartonovou desku –modrou akustickou sádrokartonovou desku.4Tato brožura se pro projektanty i ostatní uživatele stane dobroupomůckou, která jim pomůže řešit požadavky na akustickýkomfort ve stavbě.


Akustika ve stavběZákladní rozděleníakustických řešeníStavební akustika se zabývá dvěmazákladními problémy.1. Omezení přenosu zvuku mezirůznými prostory ve stavbě2. Řešení vnitřní akustiky v místnostiPro řešení prvního z uvedenýchproblémů je třeba postavit zvukudo cesty vhodnou zvukově izolačníkonstrukci či konstrukční materiál.Základní vlastností požadovanouod takových konstrukcí je neprůzvučnost.Konstrukční systémyuvedené na následujících stranáchbyly pečlivě sestaveny tak, aby splňovalynejpřísnější kritéria, a jejichvlastnosti byly experimentálně ověřenyv autorizovaných zkušebníchlaboratořích.Naměřené vynikající hodnoty neprůzvučnostispolu s dalšími výhodnýmivlastnostmi konstruk čníchsystémů Rigips dávají uživateli doruky řadu prostředků, které vedlekontroly přenosu zvuku ve stavběusnadní i řešení dalších požadavkůkladených na stavební objekty.Systémy Rigips s modrou akustickou deskou nabízejí značnoujistotu: tak jako je růžová protipožární sádrokartonová deska určenapro řešení požadavků na požární ochranu ve stavbách, je modráakustická sádrokartonová deska určena pro řešení požadavkůakustických. Pokud jsou v konstrukci použity všechny systémovékomponenty a jsou na stavbě řádně aplikovány, zaručuje Rigipsdosažení deklarovaných hodnot.Druhý uvedený problém potřebujezcela odlišný přístup – zde je třebado interiéru zvolit a vhodně rozmístittakové materiály, které příznivěovlivní chování zvuku (dobu dozvuku)v dané místnosti. Pro takovéřešení nabízí Rigips širokou škálurůzně akusticky pohltivých materiálůa konstrukcí, které jsou uvedenyv samostatné literatuře „Akustikaa design v interiéru“.Kompletní funkce konstrukce totiž může být dosaženo jen při využitísystému jako celku.5


Modrá akustická sádrokartonová deska– deska pro zvýšenou akustickou izolaciSpolečnost Rigips optimalizovala recepturu pro výrobu nové,modré akustické sádrokartonové desky a nabízí tak architektům,projektantům a stavitelům maximální možnou míru spolehlivosti.Hodnoty neprůzvučnosti dosažené při laboratorních zkouškáchsystémů prokazují zvýšenou účinnost modré akustické desky proizolaci proti hluku. Tyto vysoké výchozí hodnoty neprůzvučnostinavíc zajišťují i optimální spolehlivost zabudovaných systémů.Ať už jde o realizaci bytů, kanceláří nebo veřejných budov – systémys modrou akustickou sádrokartonovou deskou jsou ve všech případechprofesionálním a ekonomickým řešením ochrany proti hluku.6Tomu napomáhají i optimálně sladěné systémové komponenty –od speciální sádrokartonové desky přes inovované profily RigiProfilaž po osvědčené spárovací tmely Vario či Rifino Top.


VzduchováneprůzvučnostSchopnost izolovat prostory vestavbě proti hluku přenášenémuvzduchem – vzduchováneprůzvučnost – je jednouz důležitých veličin, kterou normaspecifikuje.Veličina R' w udává požadovanouhodnotu zvukové izolace dělicíchkonstrukcí. Tato hodnota váženéstavební neprůzvučnosti obsahujevedle samotné neprůzvučnosti dělicíkonstrukce i vliv zabudování dokonkrétní stavby – vliv šíření zvukuvedlejšími cestami (např. přes okolnístavební díly, netěsnostmi, vedenízvuku pevnými napojeními apod.).KročejováneprůzvučnostDalší důležitou veličinou prořešení akustického komfortu vestavbě je kročejová neprůzvučnost– schopnost izolovat prostory vestavbě proti hluku přenášenémukonstrukcí.Pro kročejovou neprůzvučnoststanovuje norma požadavky naváženou normovanou hladinuakustického tlaku kročejového zvuku– veličinu L’ n,w .Správné užívání systémových komponentů nabízí projektantům,architektům i stavitelům jistotu dosažení deklarovaných hodnotakustické izolace. To je další dobrý důvod, proč se spolehnout namodré akustické systémy Rigips.Modré akustické stavební systémy Rigips byly testoványv autorizovaných zkušebnách a výsledky jsou uvedeny v technickýchlistech jednotlivých konstrukčních systémů (viz str. 19-46).U každého konstrukčního systému je vždy uváděna jednočíselnáhodnota vyjadřující akustickou izolaci konstrukce zjištěnou přilaboratorních zkouškách: R w(pro vzduchovou neprůzvučnost),resp. L w(pro neprůzvučnost kročejovou). Toto je vždy výchozíhodnota, kterou je třeba pro další využití korigovat podle druhua kvality okolních stavebních dílců a podle způsobu zabudovánís ohledem na detaily napojení na okolní konstrukce.7


Modré akustické desky Rigips:Označení:Barva kartonu:Potisk:Rozměr:Podélné hrany:Použití :Modrá akustická protipožární MA (DF)Modrá akustická protipožární impregnovaná MAI (DFH2)modrá z líce deskyšedá z rubu deskyčervený1250 x 2000 x 12,5 mm MA (DF) a MAI (DFH2)1250 x 2750 x 12,5 mm MA (DF)PROPoužití modrých akustických sádrokartonových desek za účelem dosažení vyššíchhodnot vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí, a to i v případě zvýšených požadavkůna požární odolnost konstrukce. Desky MA (DF) jsou určeny pro vzdušnou vlhkostinteriéru až 60 % a desky MAI (DFH2) až 75 % při 20 °C. Maximální dlouhodobézatížení teplem na povrchu desky je 45 °C.8Výhody modrých akustických desek:Nejdůležitější předností těchto desek je jejich schopnost zlepšit neprůzvučnostkonstrukcí+ vhodné jsou i pro protipožární konstrukce+ deska MAI (DFH2) je vhodná i do prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí+ na stavbě jsou snadno identifikovatelné+ splňují požadavky normy ČSN EN 520.


Požadavky na protihlukovouochranu ve stavbáchPožadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách jsou definovány normou ČSN 73 0532.Norma uvádí široké spektrum požadavků s ohledem na účel budovy a funkci daného prostoru (místnosti).Požadavky ČSN 73 0532-02/2010Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku)Požadavky na zvukovou izolaci [dB]StěnyStropyR’ w , D nT,w R’ w , D nT,w L’ n,w , L’ nT,wA. Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu1 Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu 42 47 63B. Bytové domy – Obytné místnosti bytu2 Všechny místnosti druhých bytů, vč. příslušenství 53 (52 1) ) 53 (52 1) ) 55 (58 1) )3Společné prostory domu(schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky apod.)52 52 554Místnosti s technickým zařízením domu (boilerové stanice, kotelny,strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem:L A,max ≤ 80 dB 57 57 4880 dB < L A,max ≤ 85 dB 62 62 485 Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody 57 57 486Provozovny s hlukem L A,max ≤ 85 dB:s provozem nejvýše do 22:00 hod 57 57 53s provozem i po 22:00 hod 62 62 487 Provozovny s hlukem 85 dB < L A,max ≤ 95 dB s provozem i po 22:00 hod – 72 38C. Terasové nebo řadové rodiné domy a dvojdomy – obytné místnosti bytu8 Místnosti v sousedním domě 57 57 48D. Zařízení pro přechodné ubytování – ložnicový prostor pokoje hostů9 Pokoje jiných hostů 47 52 5810 Společně používané prostory (chodby, schodiště) 45 52 5811 Restaurace a jiné provozovny s provozem do 22:00 hod 57 57 5312 Restaurace a jiné provozovny s provozem i po 22:00 hod (L A,max ≤ 85 dB) 62 62 48E. Nemocnice, zdravotnická zařízení – lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod.13Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocnéprostory47 8) 52 5814 Hlučné prostory (např. kuchyně, techn. zařízení) L A,max ≤ 85 dB 62 62 48F. Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory15 Učebny, výukové prostory 47 52 5816 Společné prostory, chodby, schodiště 47 52 5817 Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max ≤ 85 dB 52 55 4818 Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max ≤ 90 dB 57 60 48G. Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny19 Kanceláře a pracovny s běžnou admin. činností, chodby, pomocné prostory 37 47 6320 Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků 45 52 5821Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokouochranu před hlukem50 52 581)Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření8)U stěn s prosklenými částmi, přes které je nutný vizuální nebo akustický kontakt, lze požadavek snížit o 5 dB a u celoplošných zasklení až o 10 dB(např. operační sály, JIP).9


Zvýšené požadavky na zvukovou izolacimezi místnostmi v budovách(Tabulka 5 normy ČSN 73 0532)ŘádkaHlučný prostor(místnost zdroje zvuku)Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)Třídy zvýšenézvukovéizolace bytuZvýšené požadavky na zvukovou izolaciR’ w , D nT,w[dB]StropyA. Bytové domy, rodinné domy – obytné místnosti se zvýšenými nároky (např. pracovny, ložnice apod.)1Všechny ostatní obytné místnostitéhož bytuB. Bytové domy – obytné místnosti bytu se zvýšenými nároky2Všechny místnosti druhých bytů,společné prostory domuTZZI Ia TZZI IIL’ n,w , L’ nT,w[dB]StěnyR’ w , D nT,w[dB]47 63 42TZZI I 55 48 55TZZI II 59 42 59TZZI I 57 45 573 Průjezdy, vjezdy, garážeTZZI II 59 42 59C. Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy – obytné místnosti bytu se zvýšenými nároky4 Všechny místnosti v sousedním doměTZZI I 62 43 62TZZI II 68 38 68Třídy zvýšené zvukové izolace bytuJe-li třeba kromě základních a zvýšených požadavků kategorizovat kvalitu bytuz hlediska zvýšené zvukové izolace vůči okolí, použijí se tzv. třídy zvýšené zvukovéizolace bytu (TZZI).Byty, které splňují základní stanovené požadavky na zvukovou izolaci dělicíchkonstrukcí a obvodového pláště, ale nesplňují uvedené zvýšené požadavky, nejsouzahrnuty do kategorizace a neoznačují se třídou bytu TZZI. Jde o většinu stavěnýchbytů a rodinných domů.Třídou bytu TZZI I nebo TZZI II mohou být označovány pouze byty, které kroměpožadavků uvedených v tabulce na předchozí straně splňují i zvýšené požadavkyna dělicí konstrukce ve výše uvedené tabulce. Současně musí obvodový plášťsplňovat požadavky na zvukovou izolaci, ale s uplatněním faktorů přizpůsobeníspektru dopravnímu hluku C nebo C tr . Byty dále nesmí přímo sousedit s hlučnýmimístnostmi např. s technickými místnostmi (TZB), provozovnami, garážemi apod.Zvýšené požadavky pro třídu bytu TZZI I a TZZI II mají charakter doporučenía mohou být uplatňovány u nových nebo rekonstruovaných budov pouze na základědohodnutých smluvních podmínek. Průkaz dosažení požadovaných parametrů sedoporučuje měřením, ale ponechává se též na dohodě smluvních partnerů.10Požadavky TZZI I a TZZI II mohou být uplatňovány u bytů, kde se předpokládáhlučnější provoz, např. vícečlenné rodiny, hra na některé hudební nástroje, používáníhlučných multimediálních prostředků (počítačové hry, domácí kina apod.). Zvýšenouochranu pak mohou poskytnout např. uživatelům s vyšší citlivostí k cizímu hlukunebo se zdravotními problémy a uživatelům, kteří požadují vyšší standard zachovánídůvěrnosti informací (právníci, podnikatelé apod.).


Návrh a provádění modrých akustickýchsystémů RigipsPři návrhu konstrukcí pro akustickou izolaci ve stavbě je nutné brát ohled nakonkrétní podmínky v dané stavbě a volit takové konstrukční řešení včetně detailů,aby výsledek splňoval požadované hodnoty.1) Návrh vhodného konstrukčního systémuPředevším je nutné volit takový konstrukční systém, jehož laboratorní hodnoty neprůzvučnosti dávajíspolehlivý předpoklad splnění stavebních požadavků po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami.Ve fázi návrhu a v projektové přípravě lze při posuzování použít laboratorní hodnoty vzduchovéneprůzvučnosti stavebních konstrukcí R w a provést přibližný přepočet na stavební váženou neprůzvučnostR’ w podle vztahuR’ w= R w– k 1kde k 1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:k 1 = 2 dB základní hodnota platná pro dělicí konstrukce v masivních zděnýchnebo panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton)k 1 = 2 až 5 dB doporučené hodnoty pro dělicí konstrukce ve skeletových nebomonolitických stavbáchk 1 = 4 až 8 dB doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových nebodřevěných stavbách (sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.)Pro kročejovou neprůzvučnost pak je možné ve fázi návrhu a v projektové přípravě při posuzování použítlaboratorní hodnoty normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních konstrukcí L n,wa provést přibližný přepočet na váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kročejovéhozvuku L’ n,w podle vztahuL’ n,w= L n,w+ k 2kde k 2 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku v rozsahu 0 až 2 dB.11


2) Výběr vhodných detailůVhodné detaily napojení na okolní konstrukční části stavby je třeba vybrat tak, aby šíření zvukuvedlejšími cestami bylo maximálně omezeno.Zásadní vliv na výslednou zvukovou izolaci ve stavbě mají zejména:– existence přímého pevného propojení navazujících stavebních dílců;– těsnost vzájemného napojení sousedních konstrukcí.Příklad detailu napojení příčky na podlahuVhodné jsou detaily s přerušenou či vynechanou podlahovou vrstvou (5.10.03 či lépe 5.10.02).5.10.01 5.10.02 5.10.03Napojení příčky na čistou podlahu Napojení příčky na hrubou podlahu Napojení příčky při přerušeníplovoucí podlahyLegenda1. Modrá akustická sádrokartonová deska Rigips1.1 Pruhy ze sádrokartonu2.1 Profil R-CW2.2 Profil R-UW2.3 Profil R-UD3. Minerální izolace3.1 Výplň z minerální izolace4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN5. Zatmeleno5.1 Natmelená výztužná páska6. Kotvení7. Napojovací těsnění8. Obvodový pásek9. Závěs podhleduT Tloušťka opláštění příčkyPříklad detailu odbočení příčkyVhodné jsou detaily s přerušenou či vynechanou vrstvou opláštění (5.20.03 či lépe 5.20.02).5.20.02 5.20.03 5.20.04Odbočení pomocí profilů R-CWs vynechaným opláštěnímOdbočení pomocí profilů R-CWs přerušeným opláštěnímOdbočení pomocí profilů R-CWbez přerušení opláštění12


Příklad detailu napojení příčky na podhledV případě napojení příčky na podhled je třeba omezit prostup zvuku meziprostorem nad podhledem. To lze řešit provedením příčkyaž k nosnému stropu – viz detail 5.16.11 nebo provedením samostatné části příčky mezi podhledem a stropem podle detailu 5.16.30.Další možností je pak provedení ucpávky z minerální izolace na celou výšku dutiny mezi podhledem a stropem – detail 5.16.40.5.16.11Kluzné napojení příčky na strop,podhled k příčce připojen pevně5.16.30Přepážka v meziprostoru provedenávestavěnou příčkou5.16.04Napojení příčky na podhled s přerušeným opláštěním5.16.40Přepážka v meziprostoru provedenávýplní z minerální izolaceZabudování elektroinstalačních krabicPro zabudování elektroinstalačních krabic je třeba zachovávat několik jednoduchých zásad:• Elektroinstalační krabice nesmějí být do příčky zabudovány na protilehlých lících vstřícně proti sobě (obr. A).• Doporučuje se zabudovat elektroinstalační krabice na protilehlých lících příčky do různých polí mezisvislé profily (obr. B).• Pokud je nutné umístit elektroinstalační krabice do stejného pole mezi svislé profily, potom je nutné jevzájemně odsadit o min. 400 mm (obr. C).• Vrstva minerální izolace (pokud je v konstrukci použita) smí být v místě elektroinstalační krabice stlačenana minimálně 30 mm.A B Cmin. 400 mm13


Příklad detailu redukovaného napojenípříčky na fasádní sloupekU budov s lehkým obvodovým pláštěm se mnozí velmi častopotýkají s problémem, jak napojit sádrokartonovou dělicí příčkuna kolikrát mnohem užší fasádní sloupek. Tloušťka dělicí příčky,dostatečně dimenzovaná zejména s ohledem na dosaženípožadované zvukové izolace, musí být zmenšena tak, aby bylomožné provést napojení na subtilní navazující konstrukci.Napojení se pak provádí tzv. redukcí příčky, tj. pruhem stěnyo vhodné tloušťce, obvykle na šířku okenního parapetu.Společnost Rigips nabízí spolehlivé a zkouškami ověřenéakusticky účinné řešení redukovaného napojení o tloušťce 45 až82 mm s takovou vzduchovou neprůzvučností, která poskytnedostatek rezervy pro splnění základních požadavků normy ČSN73 0832 pro administrativní a kancelářské budovy.Jelikož celková tloušťka konstrukce je významným faktoremovlivňujícím výslednou neprůzvučnost, bylo nutno nahraditúbytek tloušťky pečlivým výběrem použitých materiálů.Proto jsou ve skladbách kromě speciálních sádrokartonovýchdesek s vysokou zvukoizolační schopností použity i ocelovépozinkované plechy tl. 1 mm.Z řady možných řešení redukovaných napojení byla vybrána pěticekonstrukcí s tloušťkou od 45 do 82 mm, která vychází z úspěšněprovedených zkoušek ve zkušebně akustiky CSI Praha.5.23.06Redukované napojení příčky na fasádní sloupekVzduchová neprůzvučnost R w = 52 dB106 7 1 74 7 3 2.25.2 2.3a P5.23.073.1 2.4a 4 2.3a500 - 1250 mm5.1Redukované napojení příčky na fasádní sloupekVzduchová neprůzvučnost R w = 51 dB10155.32.16 7 1 73 2.25.2 2.7 P 3.1 2.7 2.6 4500 - 1250 mm5.155.32.1 45.23.04Redukované napojení příčky na fasádní sloupekVzduchová neprůzvučnost R w = 42 dB5.23.11Redukované napojení příčky na fasádní sloupekVzduchová neprůzvučnost R w = 48 dB6 74732.26 7 4 732.210 5.2 1 3.12.3a2.3a 2.4a 47500 - 1250 mm5.155.32.1105.22.3a 12.3aP 3.1 4 2.4a 7 5.1 5 5.3500 - 1 250 mm2.15.23.05Redukované napojení příčky na fasádní sloupekVzduchová neprůzvučnost R w = 48 dB106715.2 2.7 P 3.1 2.7 2.6 47500 - 1250 mm5.1 55.332.12.24Legenda1. Modrá akustickásádrokartonová deska MA (DF)2.1 Profil R-CW2.2 Profil R-UW2.3a Profil R-UD redukované části2.4a Profil R-CD redukované části2.6 Profil Rigistil C2.7 Profil Rigistil U3. Minerální izolace3.1 Minerální izolace o obj. hm.15 kg/m 3 v tloušťce odpovídajícídutině příčky4. Rychlošrouby Rigips TN5. Zatmeleno5.1 Natmelená výztužná páska5.2 Natmelený ukončovací ALUprofil či lišta na hrany L-Trim(systém No Coat®)5.3 Natmelený ochranný ALU profil,páska na hrany Ultra Flex(systém No Coat®) nebo lištaAquaBead6. Kotvení7. Napojovací těsnění10. Akrylátový tmelP ocelový pozinkovaný plechtl. 1 mm14


Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Annex 1Annex 2Annex 3Annex 4Annex 5Annex 6Mainstreaming of climate change into rural development policy post 2013Table 1. Overview matrix of tasks and sections of the reportTasksTask 1Task 2DescriptionDesign new climate relevantoperations to be includedunder the post 2013 ruraldevelopment measures x x xAddressing climate action inother RD instruments x x x x x x2.1 LEADER instrument x x x x2.2 Co-operation measure x x2.3 Thematic sub-programmes xTask 3 Combining measures x xIndicators and criteria –Task 4 green growthxTask 5 Outreach activities xSelection of farm classification schemeIn order to ensure that the technical fiches that were developed under the Task 1cover a range of mitigation and adaptation actions across different types of farmingsystems in Europe, the analysis and selection process for actions for fichedevelopment adopted a farm typology based on the types used in the CAPRI ModellingSystem (see Britz and Witzke 2012, p195) farm categories after several classificationschemes were reviewed. Two of the CAPRI categories (4: Specialist cattle-rearing andfattening (FT 42) and Cattle-dairying, rearing and fattening combined (FT 43)) weredisaggregated into two sub-categories (low roughage and high roughage) so that themitigation and adaptation operations better reflect the fundamental differencesbetween these systems. The final categories used, and their relationship to the CAPRIfarm categories are shown in Table 2. These categories were only used in relation toTask 1.Table 2. Farm categoriesFarm categoryCAPRI farm categoriesCereal Specialist cereals, oilseed and protein crops (FT 13)Field cropping General field cropping (FT 14) + Mixed cropping (FT 60)Dairy Specialist dairying (FT 41)Cattle low roughageCattle high roughageSpecialist cattle-rearing and fattening (FT 42)Cattle-dairying, rearing and fattening combined (FT 43)Specialist cattle-rearing and fattening (FT 42)Cattle-dairying, rearing and fattening combined (FT 43)Sheep Sheep, goats and other grazing livestock (FT 44)Granivores Specialist granivores (FT 50)Mixed farmsMixed livestock holdings (FT 7)Mixed crops-livestock (FT 8)Vineyards Specialist vineyards (FT 31)September 2014 14


Sádrokartonové konstrukce jsou nejen efektivním, ale i mimořádně úsporným řešením, neboť např. sádrokartonová příčka:je lehčí, a tedy méně zatěžuje vodorovnou konstrukci, na které stojí;je levnější – až o 30 % při porovnání nákladů na stejně velkou příčku vyzděnou z tradičních materiálů(cihelné či pórobetonové zdivo) a příčku ze sádrokartonu;má výrazně lepší akustické parametry (hodnotu vzduchové neprůzvučnosti) – viz níže.Praktický příklad srovnání akustických parametrů různých příčekSádrokartonová příčkaa) R-CW 75, opláštění 1x MA (DF) 12,5 mm,minerální izolace tl. 60 mm(celková tloušťka konstrukce: 100 mm)R w = 49 dBb) R-CW 75, opláštění 2x MA (DF) 12,5 mm,minerální izolace tl. 60 mm(celková tloušťka konstrukce: 125 mm)R w = 56 dBCihlová příčkaa) pálená děrovaná příčkovka tl. 80 mms vápenocementovou omítkou tl. 10 mma stěrkou (celková tloušťka 100 mm)R w = 40 dBb) pálená děrovaná příčkovka tl. 115 mms vápenocementovou omítkou tl. 10 mma stěrkou (celková tloušťka 135 mm)R w = 47 dBPórobetonová příčkaa) pórobetonová příčkovka tl. 100 mmomítnutá stěrkou se štukem(celková tloušťka minimálně 110 mm)R w = 39 dBb) pórobetonová příčkovka tl. 125 mmomítnutá stěrkou se štukem(celková tloušťka minimálně 135 mm)R w = 41 dBPomocník pro výběr modrých akustických konstrukcíModré akustické sádrokartonové konstrukce dokáží vylepšit akustiku staveb mnohem efektivněji než konstrukce zděné.Odpověď na to, které modré akustické konstrukce splňují které normové požadavky na zvukovou izolaci, najdetev následujících tabulkách.Přehled konstrukcí podhledů a splnění požadavků na vzduchovou neprůzvučnostVšechny místnostitéhož bytuBytyVšechny místnostidruhých bytůPokojejiných hostůHotelyPokoje jiných hostůse zvýšenýminárokyZdravotnickázařízeníLůžkové pokoje,vyšetřovny apod.ŠkolyVýukovéprostoryKanceláře a pracovnyse zvýšenýminároky na ochranupřed hlukemPracovnys vysokýminároky na ochranupřed hlukemStropys podhledemStrop betonový 140 mm+ 4.05.23 MAStrop betonový 140 mm+ 4.10.13 MA[dB] R´w 47 53 52 55 52 52 47 52 52R w[dB]60 60 16Pozn.: R w = laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti; R´w = stavební vážená neprůzvučnost. Přepočet – viz vzoreček na str. 11 standard nadstandard


Přehled konstrukcí příček a předstěn a splnění požadavků na vzduchovou neprůzvučnostVšechny místnostitéhož bytuBytyVšechny místnostidruhých bytůPokojejiných hostůHotelyPokoje jiných hostůse zvýšenýminárokyZdravotnickázařízeníLůžkové pokoje,vyšetřovny apod.ŠkolyVýukovéprostoryKanceláře a pracovnyse zvýšenýminároky na ochranupřed hlukemPracovnys vysokýminároky na ochranupřed hlukem[dB] R´w 42 53 47 55 47 47 37 45 50R w[dB]3.40.02 MA 49 3.40.05 MA 56 3.38.01 MA 60 PříčkyDuragipssádrokartonovébezpečnostní3.38.02 MA 60 3.39.01 MA 63 3.39.02 MA 63 3.38.02 B3 MA 59 3.40.02 B3 MA 62 Stěnys předstěnouStěna z cihel 150 mm +3.21.00 MA [1x MA (DF)]Stěna z cihel 150 mm +3.22.00 MA [1x MA (DF)]Stěna z pórobetonu +3.21.00 MA [1x MA (DF)]Stěna z pórobetonu +3.21.00 MA [2x MA (DF)]Stěna z pórobetonu +3.22.00 MA [1x MA (DF)]Stěna z pórobetonu +3.22.00 MA [2x MA(DF)]63 63 57 63 57 63 Pozn.: R w = laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti; R´w = stavební vážená neprůzvučnost. Přepočet – viz vzoreček na str. 11 standard nadstandardPřehled konstrukcí podkroví a splnění požadavků na vzduchovou neprůzvučnostHladina akustického tlaku 2 m před fasádou – 06:00 – 22:00Druh chráněného prostoru:50–55 dB 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB 75–80 dBObytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 30 dB 30 dB 33 dB 38 dB 43 dB 48 dB Pokoje v hotelech a penzionech 30 dB 30 dB 30 dB 33 dB 38 dB 43 dB Nemocniční pokoje 30 dB 30 dB 33 dB 38 dB 43 dB 48 dB Hladina akustického tlaku 2 m před fasádou – 22:00 – 06:00Druh chráněného prostoru:50–55 dB 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB 75–80 dBObytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 38 dB 43 dB 48 dB – – –Pokoje v hotelech a penzionech 33 dB 38 dB 43 dB – – –Nemocniční pokoje 43 dB 48 dB 53 dB – – – 4.70.16 MA – podkroví bez záklopu, opláštění 1x MA (DF) 12,5, minerální izolace tl. 140 + 40 mm, R w = 43 dB 4.70.16 MA – podkroví bez záklopu, opláštění 2x MA (DF) 12,5, minerální izolace tl. 140 + 40 mm, R w = 49 dB 4.70.16a MA – podkroví se záklopem OSB 18 mm, opláštění 1x MA (DF) 12,5, minerální izolace tl. 140 + 40 mm, R w = 52 dB 4.70.16a MA – podkroví se záklopem OSB 18 mm, opláštění 2x MA (DF) 12,5, minerální izolace tl. 140 + 40 mm, R w = 55 dB17


Přehled modrých akustických systémů RigipsAkustické předstěny RigipsČíslosystému3.21.00 MA3.22.00 MAKódKonstrukcePopis systémuOpláštěníOK 11OK 12R-CDna třmenech1x MA (DF) 12,52x MA (DF) 12,5OK 111x MA (DF) 12,5R-CW 50OK 12 2x MA (DF) 12,5PožárníodolnostZlepšení vzduchovéneprůzvučnosti R w[dB]EI 30 až 28Maximálnívýška stěnyH max[mm]NeníomezenaHmotnostkonstrukce[kg/m 2 ]Tloušťkapředstěny[mm]15 - 27 min. 55EI 30 až 28 2 600 15 - 27 min. 65Akustické příčky RigipsČíslosystémuKódKonstrukcePopis systémuOpláštěníPožárníodolnostVzduchová neprůzvučnostR w[dB]Maximálnívýška stěnyH max[mm]Hmotnostkonstrukce[kg/m 2 ]Tloušťkastěny[mm]Akustické příčky Duragips – opláštěné kombinací sádrovláknitých desek Rigidur a modrých akustických sádrokartonových desek3.38.01 MA SK 14H R-CW 751x Rigidur 12,5+ 1x MA (DF) 12,5EI 90 60 5 800 63 1253.38.02 MA SK 14H R-CW 751x MA (DF) 12,5+ 1x Rigidur 12,5EI 90 60 5 800 63 1253.39.01 MA SK 24H R-CW 50+501x Rigidur 12,5+ 1x MA (DF) 12,5El 90 62 - 63 4 600 61 - 64 1553.39.02 MA SK 24H R-CW 50+501x MA (DF) 12,5+ 1x Rigidur 12,5El 90 62 - 63 4 600 61 - 64 155Akustické příčky Rigips – opláštěné modrými akustickými sádrokartonovými deskami3.40.02 MA SK 12 R-CW 75 1x MA (DF) 12,5 El 45 49 4 700 28 1003.40.05 MA SK 14 R-CW 75 2x MA (DF) 12,5 El 90 56 5 800 56 125Akustické bezpečnostní příčky RigipsČíslosystémuKódBezpečnostnítřída ČSNENV 1627KonstrukcePopis systémuOpláštěníPožárníodolnostVzduchováneprůzvučnostR w[dB]Maximálnívýška stěnyH max[mm]Hmotnostkonstrukce[kg/m 2 ]Tloušťkastěny[mm]3.38.02 B3 MA SK 14H B3 BT 3 R-CW 751x MA (DF) 12,5+ 1x Rigidur 12,5El 90 59 5 600 66 1263.40.05 B3 MA SK 14 B3 BT 3 R-CW 75 2x MA (DF) 12,5 El 90 62 5 500 65 127Stropy chráněné akustickým podhledem RigipsČíslosystémuKódKonstrukcePopis systémuOpláštěníPožárníodolnoststropus podhledemVzduchová neprůzvučnosts bet.stropem 140 mmR w[dB]Kročejová neprůzvučnosts bet.stropem 140 mmΔ L w[dB]Hmotnost konstrukcepodhledu[kg/m 2 ]4.05.23 MA PK 11 R-CD 1x MA (DF) 12,5 – 60 až -13 144.10.13 MA PK 21 R-CD 1x MA (DF) 12,5až REI 90(požár zdola)60 až -13 14Akustická podkroví RigipsČíslosystému4.70.16 MA4.70.16a MAKódPopis systémuPožární Vzduchová neprůzvučnost Hmotnost konstrukceKonstrukceOpláštění odolnostR w [dB][kg/m 2 ]VK 11 R-CD + stavěcí 1x MA (DF) 12,5 REI 15 43 14VK 12 třmen 2x MA (DF) 12,5 REI 30 49 24VK 11 R-CD + stavěcí 1x MA (DF) 12,5 REI 30 52 14VK 12 třmen 2x MA (DF) 12,5 REI 60 55 2418Pozn.: Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek MA (DF) použijí impregnované desky MAI (DFH2).


Akustické předsazené stěny Rigips19


20Akustické předsazené stěny Rigips


Akustické předsazené stěny Rigips21


22Akustické předsazené stěny Rigips


Akustické příčky Duragips23


24Akustické příčky Duragips


Akustické příčky Duragips25


26Akustické příčky Duragips


Akustické příčky Duragips27


28Akustické příčky Duragips


Akustické příčky Duragips29


30Akustické příčky Duragips


Akustické příčky Rigips31


32Akustické příčky Rigips


Akustické příčky Rigips33


34Akustické příčky Rigips


Akustické bezpečnostní příčky Duragips35


36Akustické bezpečnostní příčky Duragips


Akustické bezpečnostní příčky Rigips37


38Akustické bezpečnostní příčky Rigips


Akustické podhledy Rigips39


40Akustické podhledy Rigips


Akustické podhledy Rigips41


42Akustické podhledy Rigips


Podkroví, střechy a stropy Rigips bez záklopu43


44Podkroví, střechy a stropy Rigips bez záklopu


Podkroví, střechy a stropy Rigips se záklopem45


46Podkroví, střechy a stropy Rigips se záklopem


KontaktySaint-Gobain Construction Products CZ a.s.Divize RigipsPočernická 272/96108 03 Praha 10 – Malešicewww.rigips.czwww.modreticho.czCentrum technické podporytelefon: 296 411 800mobil: 724 600 800e-mail: ctp@rigips.czProjektoví manažeři:oblast Vysočina a Morava: 602 449 916oblast Čechy: 602 314 988červenec 2011

More magazines by this user
Similar magazines