13.07.2015 Views

více... - Katedra oděvnictví - Technická univerzita v Liberci

více... - Katedra oděvnictví - Technická univerzita v Liberci

více... - Katedra oděvnictví - Technická univerzita v Liberci

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Laboratoř nekovenčních způsobů spojování pro tvorbu hightechtextilních strukturVariant způsobů spojování textilních materiálů pro oděvní a technické aplikace jecelá řada a jejich počet se stále rozrůstá , mezi klasické způsoby patří nepopiratelněspojování strojním šitím. Mezi netradiční způsoby spojování patří napříkladlepení, podlepování, spojování ultrazvukem, spojováni termoplastických materiálůhorkým vzduchem a tepelným klínem. Tyto moderní způsoby spojování jsou aplikoványzejména na smart textiliích pro hi-tech oděvy a technické výrobky. Laboratoř pro tvorbuhightech textilních struktur je vybavena následujícími moderními svářecími stroji.PFAFF 8303–040Kontinuální podlepovací stroj propodlepování švů páskou pomocí horkéhovzduchuSvařovací stroj umožňuje kvalitnípodlepení šitých spojů termoplastickoupáskou pro zajištěníPFAFF 8310-142/001Ultrazvukový svařovací strojUltrazvukové svařování je způsobspojování dvou materiálů využitímultrazvukové energie ve svařovanémmístě. Svařované materiály se v místěsváru sevřou mezi zdrojultrazvukovýchvibrací a pevnou oporu určitou přítlačnounepropustnosti vody u těchto spojů. Páskaje namotaná na cívcelepící stranou vně,střihač pásky s odděleným motorema přítlačnou kladkou stříhá automatickytuto pásku na požadovanou hodnotu.silou; ultrazvukové vibrace působí po určitoudobu. Směr příchodu ultrazvukovýchvibrací musí být kolmý ke svařovanémumateriálu. Absorpcí ultrazvukové energie,pohybem a třením molekul vzniká v místěKATEDRA ODĚVNICTVÍSPOJOVÁNÍ


sváru teplo, které roztaví termoplastickýmateriál tak, že se spojí spojovaná textilie.Po vychladnutí je materiál spojen. Kvalitaa pevnost spoje závisí na době působeníultrazvukových vibrací, amplitudě kmitání,přítlačné síle a pracovní frekvenci.Svařovací přístroj je složen z rotační kruhovésonotrody na vrcholu ramene a z točivéhotitanového kolečka ve spodním rámu.termoplastických materiálů, výjimečněspojování příbuzných materiálů, působenímtepla a tlaku. Svařovaný spoj mástejné složení jako spojovaný materiál,tvoří s ním jednotlivý celek a je nerozebíratelný.Ohřev termoplastických materiálůje proveden horkým klínem nebohorkým vzduchem, ohřívací element seokamžitě při zastavení odkloní stranou,aby nedošlo k poškození spojovaných dílů.Tímto způsobem lze spojovat materiálypolyester, polypropylen, polvinylchlorida polyuretan při vysoké produktivitě prácea nízké spotřebě energie. Teplota spojování:20°C - 450°C, rychlost svařování:až 10m/min v závislosti na materiálu.Fixační lis PL/T Comelahorkým vzduchemPFAFF 8304-020/01Svářecí stroj pro spojováníhorkým klínemSvařování představujespojovánídvou a <strong>více</strong> vrstevPlochý fixační liso rozměrech1250mm x 600mm,který umožňuje provedeníplošných podlepenýchspojů při přesně nastavenýchparametrech, teploty0 - 250°C, přítlaku a času.KONTAKTProf. Dr. Ing. Zdeněk KůsDoc. Ing. Antonín Havelka, CSc.<strong>Katedra</strong> <strong>oděvnictví</strong>, Fakulta textilní<strong>Technická</strong> <strong>univerzita</strong> v <strong>Liberci</strong>Studentská 2461 17 Liberec 1Tel.: 48 5353 49848 5353 201Fax: 48 5353 204E-mail: zdenek.kus@tul.czantonin.havelka@tul.czWeb: www.kod.tul.czKATEDRA ODĚVNICTVÍSPOJOVÁNÍ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!