Kurier Powiatowy nr 2(75) - Powiat koniński

powiat.konin.pl

Kurier Powiatowy nr 2(75) - Powiat koniński

ISSN 1731-8408kwiecień 2008 – nr 2 (75)1Ruszył Punkt Informacyjno -Konsultacyjny WRPO w Koninie1 kwietnia w Starostwie Powiatowymw Koninie ruszył terenowy Punkt Informacyjno-KonsultacyjnyWielkopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego(WRPO) na lata 2007 – 2013.Powiat Koniński, jest jednym z dziesięciupowiatów w Wielkopolsce,w którym powstał Punkt InformacyjnyWRPO na lata 2007 – 2013. Środkifinansowe na jego prowadzenie, w wysokościok. 7 tys. zł miesięcznie, przekazywaćbędzie zarząd województwa.Natomiast, konińskie Starostwo sfinansowałowyremontowanie lokalu i jegowyposażenie.Uroczystego otwarcia Placówkidokonali: Wojewoda WielkopolskiPiotr Florek, Radny Sejmiku WojewódzkiegoMaciej Dąbrowski, z-cadyrektora Departamentu PolitykiRegionalnej Wielkopolskiego UrzęduMarszałkowskiego Emilia Dunal,Starosta Koniński Stanisław Bielikoraz Wicestarosta Małgorzata Waszak.Uruchomienie Punktu w siedzibie Starostwamożliwe było dzięki decyzji WojewodyWielkopolskiego o nieodpłatnymprzekazaniu pomieszczeń, znajdującychsię na parterze budynku urzędu.Punkty informacyjne WRPO mają umożliwićpozyskanie informacji przez potencjalnychbeneficjentów funduszy w ramachProgramu Regionalnego możliwie bliskoich miejsca zamieszkania czy siedziby.Działalność Punktu jest skierowanam.in. do: przedsiębiorców, stowarzyszeń,szkół, uczelni wyższych,publicznych i niepublicznych str. 2


2…z Kroniki Powiatustr. 1 zakładów opieki zdrowotnej,spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,jednostek samorządu terytorialnegoi ich jednostek organizacyjnych,organizacji pozarządowych,podmiotów prawnych związków wyznaniowych,parków krajobrazowychoraz jednostek sektora finansów.Punkt Informacyjny w Koninie obsługiwaćbędzie potencjalnych beneficjentówmających siedzibę lub zamieszkałychna terenie miasta i powiatu konińskiegooraz powiatów sąsiednich.W formie spotkań indywidualnycha także w formie elektronicznej i telefonicznej,dwoje wyłonionych w konkursiekonsultantów Punktu Informacyjnego,udzielać będzie kompleksowej informacjio procedurach oraz zasadach wyboruprojektów finansowanych ze środkówWRPO.Beneficjenci ubiegający się o środkiunijne, otrzymają kompleksową informacjęi pomoc, m.in.:- dowiedzą się, jak skorzystać ze wsparciafinansowego w ramach WRPO nalata 2007-2013;- otrzymają materiały informacyjne poświęconeProgramowi, w wersji drukowaneji elektronicznej;- poznają procedury, tryb wyborui wymagane terminy złożenia wnioskuaplikacyjnego oraz dowiedzą się,jakie dokumenty należy do niego dołączyć,by wniosek był kompletny.Finał X Zimowej WielkopolskiejSpartakiady LZS Mieszkańców WsiPunkt Informacyjny z siedzibą w konińskimStarostwie (pokój nr 167)czynny jest od poniedziałku do piątkuw godzinach od 8.00 do 15.30. Zainteresowanimogą zwracać się z pytaniamitelefonicznie: 063 240 32 76a także za pośrednictwem pocztyelektronicznej: konin.wrpo@wielkopolskie.pl.Szczegółowe informacje dotycząceWielkopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnegona lata 2007-2013 można teżznaleźć na stronie internetowej:www.wrpo.wielkopolskie.pl.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy StarostwaPowiat Koniński zajął pierwsze miejscew finale X Zimowej WielkopolskiejSpartakiady LZS Mieszkańców Wsi, któraodbyła się w 9 marca bieżącego rokuw Wągrowcu.W klasyfikacji ogólnej nasza reprezentacjauzyskała największą ilość punktów- 160, miejsce drugie przypadło PowiatowiWągrowieckiemu z wynikiem -155 punktów, z podobną punktacją namiejscu trzecim uplasował się PowiatKrotoszyński.Uczestnicy spartakiady rywalizowaliw 10 różnych konkurencjach. W rozgrywkachszachowych Powiat Koniński reprezentowałagmina Ślesin, w warcabach –zawodnicy ze Starego Miasta, w wielobojurekreacyjnym - mieszkańcy Kleczewa,natomiast wieloboju rodzinnym – StareMiasto, w tenisie stołowym – KazimierzBiskupi. Z kolei dwie pozostałe konkurencjeokazały się dla nas zwycięskie: w przeciąganiuliny pierwsze miejsce wywalczyładrużyna z Kleczewa, natomiast w rozgrywkachpiłki siatkowej – niepokonanibyli siatkarze Ludowego UczniowskiegoKlubu Sportowego Wilki „Wilczyn”.Puchar Przewodniczącego Rady WielkopolskiegoZrzeszenia LZS, Powiat Konińskiodebrał z rąk Posła na Sejm RPTadeusza Tomaszewskiego, WiceprzewodniczącegoRady WielkopolskiegoZrzeszenia LZS Krzysztofa Piaska i SekretarzaRady Wielkopolskiego ZrzeszeniaLZS Ryszarda Szukały.Aneta Mizgalska


Rolnik KonińskiAGENCJA RESTRUKTURYZACJII MODERNIZACJI ROLNICTWAinformujeJeszcze przez niecałe 4 tygodnie (do 15 maja), rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatnościobszarowych na rok 2008. Każdy, kto zrobi to po tym terminie działa przeciw własnej kieszeni, albowiemotrzyma mniej pieniędzy. Bowiem zgodnie z przepisami kwota płatności dla tych, którzy złożąwnioski po 15 maja, tzn. między 16 maja a 9 czerwca 2008 roku, zostanie pomniejszona o 1 procentza każdy dzień zwłoki. Warto zatem dotrzymać terminu i złożyć wniosek do 15 maja. Tym bardziej, żew tym roku z uwagi na wprowadzenie nowych płatności, do rolników może trafić znaczniewięcej pieniędzy.3Co nowego w płatnościach?Po raz pierwszy w tym roku rolnicymogą na jednym formularzu wnioskuubiegać się o przyznanie nowych rodzajówpłatności bezpośrednich. Dotyczyto oddzielnej płatności z tytułu owocówi warzyw (płatności do pomidorów) orazprzejściowych płatności z tytułu owocówmiękkich.Od 2008 r. wprowadzona zostałaoddzielna płatność z tytułu owocówi warzyw (płatność do pomidorów).Płatność do pomidorów przysługujerolnikowi, który spełnia warunki doprzyznania jednolitej płatności obszaroweji złożył wniosek o przyznanietej płatności oraz w roku gospodarczym2006/2007 (rok referencyjny)dostarczył pomidory do przetworzenia,zgodnie ze świadectwami dostawyowoców i warzyw do przetwórstwa.Wprowadzone zostały także po razpierwszy przejściowe płatności z tytułuowoców miękkich, przyznawane dopowierzchni uprawy truskawek i malin,objętej umową o przetwórstwo albo zobowiązaniemdo realizacji dostawy.Stawka przejściowych płatności z tytułuowoców miękkich wynosi maksymalnie400 euro/ha i składa się z pomocywspólnotowej (230 euro/ha) orazuzupełniającej ją pomocy krajowej (do170 euro/ha).Warto zwrócić uwagę, że w tymroku, rolnikowi, który spełnia warunkido przyznania jednolitej płatności obszarowej,przysługują także płatnościuzupełniające do powierzchni określonychupraw podstawowych, położonychna działkach rolnych objętychwnioskiem o przyznanie jednolitejpłatności obszarowej.Płatności uzupełniające przysługują dopowierzchni uprawy traw, uprawianychna trwałych użytkach zielonych przeznaczonychna susz paszowy, położonychna działkach rolnych objętych wnioskiemo przyznanie jednolitej płatności obszarowej.Płatność przysługuje do powierzchniuprawy, z której pochodzą pasze objęteumowami lub deklaracjami dostaw. Umowadostawy musi być zawarta z zatwierdzonymprzez Agencję Rynku Rolnegopodmiotem skupującym zielonkę do produkcjisuszu paszowego lub zatwierdzonymprzedsiębiorstwem przetwórczymprodukującym susz paszowy.Również w 2008 roku rolnicy mogąubiegać się o płatności uzupełniającedo powierzchni uprawy roślin przeznaczonychna materiał siewny kategoriielitarny i kwalifikowany, położonych nadziałkach rolnych objętych wnioskiemo przyznanie jednolitej płatności obszarowej.Płatność przysługuje, jeżeli uprawyroślin zostały objęte oceną polową,o której mowa w przepisach o nasiennictwie.Rolnikowi, który w danym roku spełniawarunki do przyznania jednolitej płatnościobszarowej, przysługuje płatnośćuzupełniająca do powierzchni uprawychmielu, położonych na działkach rolnychobjętych wnioskiem o przyznaniejednolitej płatności obszarowej oraz dopowierzchni uprawy chmielu, do którejprzyznano mu płatność uzupełniającądo powierzchni uprawy chmieluza 2006 r., tzw. płatność niezwiązanaz produkcją.Na zakończenie warto wspomniećo jeszcze jednej nowości. Od 2008 r.zostały wprowadzone nowe wymaganiadotyczące dobrej kultury rolnej. Dotyczyto rolników, którzy uprawiają zboża.Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogąbyć uprawiane na tej samej powierzchninie dłużej niż przez 3 lata.Szczegółowe zasady wypełnianiawniosków zawarte zostały w instrukcji,którą Agencja Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa rozesłała wraz z wnioskamido wszystkich dotychczasowychbeneficjentów dopłat.W przypadku zaistnienia wątpliwości,co do prawidłowego wypełnienia wniosku,rolnicy mogą korzystać z informacjiudzielanych przez pracowników BiurPowiatowych, Oddziałów RegionalnychARiMR, a także Ośrodków DoradztwaRolniczego i na bieżąco w funkcjonującejbezpłatnej infolinii pod numerem0 800 38 00 84.Grzegorz GalińskiKierownik Biura PowiatowegoAgencji Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa w KoninieWięcej informacji pod numeremtelefonu063 245 77 60


4Rolnik KonińskiKasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoinformujePlacówka Terenowa KRUS w Koninie uprzejmie informuje, żezgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikomuprawnionym do świadczeń Kasy możliwości korzystania z rehabilitacjileczniczej. Jest ona organizowana w formie 21-dniowychturnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub OśrodkachRehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej,z którymi Kasa współpracuje.Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganieniepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu,umożliwiającemu ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracyw gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolnośćdo pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie.Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwemKRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnościądo pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowoza całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwierolnym – ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wynikuleczenia i rehabilitacji. Muszą one jednak spełniać określonekryteria dotyczące wieku i zasad podlegania ubezpieczeniuspołecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjnekierowane są osoby, które nie ukończyły 60 lat(kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz spełniają jeden z następującychwarunków:1) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawyw pełnym zakresie,2) podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemuna wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanieco najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitacjęleczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osobauległa wypadkowi przy pracy rolniczej),3) mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolnoścido pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnejegzystencji.Podstawę do skierowania osoby na rehabilitację lecznicząstanowi: prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lubkomisji lekarskiej Kasy, wydane tej osobie w postępowaniu orzeczniczymdla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznegorolników, zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczejlub wniosek, sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie.Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczymnie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeniaspołecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowegoza okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej,że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacjileczniczej zwraca osobie skierowanej koszt dojazdu doplacówki rehabilitacyjnej najtańszym, dostępnym publicznymśrodkiem transportu zbiorowego w cenie biletu osobowej komunikacjikolejowej II klasa lub autobusowej komunikacji zwykłej(podstawa: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznejz dnia 7 kwietnia 2005 r.). Rehabilitacja może być kontynuowanaw miejscu zamieszkania – w warunkach ambulatoryjnych –w gabinetach usprawnienia leczniczego.Ewa JakubowskaKierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji,Rehabilitacji i Orzecznictwa LekarskiegoSZANOWNI ROLNICYAPELUJEMY O PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWAPODCZAS PRAC W POLU I W OBEJŚCIUPrzed rozpoczęciem wiosennych pracpolowych:• dokonaj przeglądu i naprawy niesprawnegoi nie posiadającego właściwychzabezpieczeń sprzętu rolniczego,• sprawdź czy są osłony na wałkachprzegubowo-teleskopowych, a takżena wszystkich innych ruchomychczęściach maszyn służących do napęduoraz na ostrych mechanizmachroboczych.Rolniku, pamiętaj o zasadach bezpiecznegozachowania się przy wiosennychpracach polowych!• nie przewoź osób na błotnikachciągników, dyszlach, zaczepach,pomostach siewników i sadzarkach,burtach przyczep,• nie pozwalaj aby w pobliżu pracującychmaszyn przebywały dzieci,• podczas pracy sadzarki czerpakowołańcuchowejnie uzupełniaj i nie wybierajręcznie ziemniaków z czerpaków,• nie przegarniaj rękami ziarna w skrzyninasiennej siewnika,• podczas przerw w pracy wyłączaj napędprzekazu mocy ciągnika na maszynę,• przy sprzęganiu ciągnika z maszynamizachowuj szczególną ostrożnośći pamiętaj o zabezpieczeniuprzed wypadnięciem sworznia zaczepowego,• nie podejmuj pracy na maszynachi urządzeniach w stanie nietrzeźwymi nie pracuj w zbyt luźnym ubraniu.Rolniku, jeśli już kupiłeś środekochrony roślin to zachowaj szczególnąostrożność przy pracy z nim!Pamiętaj i stosuj poniższe zasady:• środki ochrony roślin przechowujw zamkniętym miejscu, w fabrycznychopakowaniach, zaopatrzonychw etykiety z nazwą preparatu (przedrozpoczęciem pracy zapoznaj sięz nią),• nie przelewaj preparatów do opakowańpo środkach spożywczych,• do pracy ze środkami ochrony roślinnie angażuj kobiet ciężarnych, dziecii młodzieży do lat 18, a także osóbchorych i w podeszłym wieku,• w czasie pracy ze środkami ochronyroślin nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu,• nie spożywaj alkoholu w dniu zabiegu,a także w dniu poprzedzającymzabieg i w dniu następnym po zakończeniupracy,• przy pracach ze środkami ochrony roślinstosuj ochrony indywidualne (kombinezonlub ubranie ochronne oraz buty gumowe.rękawice, okulary, maski, półmaski),• po zakończeniu pracy dokładnie umyjciało oraz zmień odzież.Apelujemy także o nie powierzaniedzieciom prac ponad ich siły i możliwości.Państwowa Inspekcja PracyOkręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu


Rolnik KonińskiKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w KoninieinformujeMimo wielu zagrożeń utrzymuje się modana bezmyślne podpalanie wszystkiego, coporośnięte jest usychającą trawą w różnychjej siedliskach: na łąkach, w przydrożnychrowach, wypalanie zarośli, trzcinowiskna wysychających stawach, torfowiskach,uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionejna polach po zeszłorocznychzbiorach.Już po kilku dniach słonecznych na tereniepowiatu konińskiego odnotowaliśmy kilkadziesiątpożarów suchych traw na łąkach,nieużytkach, rowach przydrożnych.Wypalanie traw w Polsce jest niechlubnątradycją, z którą od lat zmagają się strażacy,służby leśne i ochrony środowiska,policjanci i strażnicy miejscy. Ekolodzy,naukowcy, przyrodnicy i leśnicy - wszyscyzdecydowanie apelują, że wypalanie niejest efektywnym sposobem „odnawiania”gleby. Zostało, bowiem naukowo udowodnionewiele lat temu, że wypalaniesuchej roślinności wpływa negatywnie naprzyrodę.Około 30% pożarów traw powstajew wyniku przypadkowego zaprószeniaognia, głównie za sprawą wyrzucanianiedopałków z przejeżdżających pociągówczy samochodów na pobocze drogiCelowe podpalanie stanowi około 70%wszystkich pożarów traw. Najczęściejmożna zasłyszeć, że to zły zwyczaj osóbdorosłych.Wypalanie traw i zarośli jest prawniezabronione! Jest to jeden z najbardziejbrutalnych sposobów niszczeniaśrodowiska. Wbrew pozorom, wypalanienie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie- przynosi jedynie szkody dla przyrody,jak i samego człowieka. Świadczyo tym poniższe zestawienie faktów:• Niestety, okazuje się, że co roku w takichpożarach giną też ludzie - najczęściej ci,którzy podejmują się wypalania.• Wypalanie to jedna z istotnych przyczynzatruwania i tak już nadmierniezanieczyszczonej atmosfery - tysiącepożarów w skali kraju wiąże się z „wyrzucaniem”do niej dziesiątków tontlenku węgla oraz innych niebezpiecznychzwiązków chemicznych.• Dym pochodzący z wypalania jest bardzoniebezpieczny nie tylko z powoduzatruwania atmosfery. Wypalanie trawnierzadko utrudnia również poruszaniesię po drogach kierowcom.• Każdy pożar, a co za tym idzie - każdainterwencja sporo kosztuje. Sam przyjazdstraży pożarnej do pożaru kosztujekilkaset złotych; w skali kraju są to dużekwoty.• Należy pamiętać o kolejnej bardzo ważnejkwestii: kiedy strażacy są zadysponowanido akcji gaszenia pożarów traw,łąk i nieużytków, w tym samym czasiemogą być potrzebni w innym miejscu,np. do ratowania życia ludzi poszkodowanychw wypadku drogowym czyinnym tragicznym zdarzeniu.• Śmierć w płomieniach czyha na ptaki.Niszczone są miejsca lęgowe wielugatunków ptaków gnieżdżących się naziemi lub w strefie krzewów.• Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielomoblatywanie łąk. Owady te ginąw płomieniach, co powoduje zmniejszenieliczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencjiobniżenie plonów roślin.• Płomienie niszczą miejsca bytowaniazwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw,zajęcy, a nawet saren.• W płomieniach lub na skutek podwyższonejtemperatury ginie wiele pożytecznychzwierząt kręgowych: płazy(żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (kretyryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki,kuny, nornice, badylarki, ryjówki i innedrobne gryzonie).• Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ichkolonia może zniszczyć do 4 milionówszkodliwych owadów rocznie.• Wypalanie, nawet jednorazowe, obniżawartość plonów o 5-8%; pogarszasię skład botaniczny siana.Niszczone są między innymi roślinymotylkowe. Zdecydowanie zwiększasię udział chwastów. Naukowcytwierdzą, że po takim pseudo-użyźniającymzabiegu ziemia potrzebujekilku lat, by dawać takie plony, jakprzed pożarem.• Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy,a wraz z nią przebogaty świat mikroorganizmów(bakterie, grzyby), niezbędnydo utrzymywania równowagi biologicznejżycia mikroorganizmów w biocenoziełąkowo-pastwiskowej.• Podczas pożaru rośnie temperaturaw glebie. Jeśli na powierzchni panujetemp. ok. 438 ºC, to na głębokości3 cm temperatura wynosi 25,6 ºC,a na głębokości 7 cm - 17 ºC. Takanagła zmiana temperatury może powodowaćzagładę zwierząt glebowychniezbędnych do wytwarzania próchnicy.Niezniszczona warstwa próchnicyw glebie to mniejsze zapotrzebowaniena nawożenie. Żyzna gleba posiadastrukturę gruzełkowatą i jest łatwaw uprawie oraz rozbudowie systemukorzeniowego roślin. Żyzna gleba nieulega erozji, szybko pochłania i zatrzymujewodę niczym gąbka, łagodzącskutki nadmiaru opadów oraz ich niedoboru.Łamanie prawa jest karane!!!Wypalanie traw oprócz tego, że jestnaprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone.Określają to odpowiednie zapisyprawne:– art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody: „Zabraniasię wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,rowów, pasów przydrożnych,szlaków kolejowych oraz trzcinowiski szuwarów”;– art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia28 września 1991 r. o lasach, mówi,że „w lasach oraz na terenach śródleśnych,jak również w odległoścido 100 m od granicy lasu, zabrania siędziałań i czynności mogących wywołaćniebezpieczeństwo, a w szczególności:1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymido tego celu przez właściciela lasulub nadleśniczego,2. korzystania z otwartego płomienia,3. wypalania wierzchniej warstwy glebyi pozostałości roślinnych”.Kary za wypalanietraw, łąk i nieużytkówWedług art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeńza wykroczenie tego typu grozi karaaresztu, grzywny lub nagany. Natomiastart. 24, § 1 w związku z art. 82 mówijasno: „...grzywnę wymierza się w wysokościod 5 zł do 500 zł, chyba że ustawastanowi inaczej”.Komenda Miejska PSP w Koninie przestrzegaprzed zagrożeniami wynikającymiz wypalania roślinności.Apelujemy o rozsądek!Zanim podpalisz, zastanów się czyprzez bezmyślność nie narazisz życiaswojego i innych.Opracował:kpt. Andrzej Lewandowski5


6Oferta edukacyjnaZespół Szkół Ekonomiczno-Usługowychim. Fryderyka Chopina w Żychlinie- połączenie tradycji z nowoczesnościąGłówna siedziba Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowychmieści się w zabytkowymkompleksie pałacowo-parkowym,w którym w pierwszych dniach września1929 r. przebywał Fryderyk Chopin.Dysponujemy bogatą bazą dydaktycznądo przedmiotów ogólnokształcącychi zawodowych. Młodzież korzystaz nowo oddanego centrumdydaktyczno-gastronomicznego oraznowocześnie wyposażonych pracowniinformatycznych i multimedialnegocentrum informacyjnego.Uczniowie naszej szkoły spędzająwolny czas uczestnicząc w wielu zajęciachpozalekcyjnych, m.in.: KołaMłodych Ekonomistów, SzkolnegoKlubu Sportowego, Koła Internetowego,Koła Teatralnego, Klubu Fotograficznegoczy Klubu Młodego Gastronoma.Atrakcyjne są również zajęcia z kulturyfizycznej prowadzone w nowoczesnymkompleksie sportowo-dydaktycznym.Dysponujemy również internatemoraz stołówką. Przy Zespolefunkcjonuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe„CHOPIN”. Szkoła zapewniamłodzieży profesjonalne miejsca praktykzawodowych zarówno w kraju, jaki zagranicą (m.in. w Szwajcarii, Niemczechczy na Słowacji).Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowychw Żychlinie to placówka z niemal50 - letnią tradycją.W 2004 r. szkoła otrzymała ogólnopolskicertyfikat SZKOŁY z KLASĄzarówno w kategorii technikum jak i liceumogólnokształcące.Od lat posiadamy także miano najbezpieczniejszejszkoły w rejonie konińskim.Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowychim. F. Chopina w Żychlinie możeposzczycić się licznymi osiągnięciamiuczniów zarówno w rywalizacji sportowej,jak i w olimpiadach. Tylko w bieżącymroku szkolnym 2007/2008 zdobyliśmyw województwie wielkopolskimindywidualne mistrzostwo oraz drużynowewicemistrzostwo w szachach. Uczennicaklasy IV TH po raz drugi zajęła VIImiejsce w Ogólnopolskim Konkursie na„Najlepszego Hotelarza”, a uczeń naszegoZespołu wygrał rywalizację w „OlimpiadzieWiedzy Konsumenckiej”.Ponadto uczniowie naszej szkoły zostalilaureatami Powiatowego KonkursuPlastycznego na plakat premierysztuki Stanisława Wyspiańskiego orazTurnieju Historycznego „Jan Zemełka– Wybitny Wielkopolanin”.Anna Matczak - GajDyrektorZespołu SzkółEkonomiczno – Usługowychw Żychlinie


Oferta edukacyjnaZespół Szkół Ekonomiczno-Usługowychim. Fryderyka Chopina w Żychlinie7ZASADNICZEJSZKOŁY ZAWODOWEJ2-letnia: kucharz małej gastronomiizaprasza do:LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGODLA DOROSŁYCH 3-letnie na podbudowie gimnazjum 2-letnie uzupełniające na podbudowiezasadniczej szkoły zawodowejLICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO3-letnie dla młodzieży o profilu: europejskim turystyczno-sportowymSZKÓŁ POLICEALNYCHDLA DOROSŁYCH2-letnia: technik agrobiznesu technik ekonomista technik żywienia i gospodarstwadomowego technik hotelarstwa technik informatykTECHNIKUMUZUPEŁNIAJĄCEDLA DOROSŁYCH 3-letnie na podbudowie zasadniczejszkoły zawodowej w zawodzie technikżywienia i gospodarstwa domowegoTECHNIKUM4- letnie dla młodzieży: technik agrobiznesu technik ekonomista technik hotelarstwa technik żywienia i gospodarstwadomowegoAtrybuty szkoły:przyjazna atmosfera dla ucznia i rodzica, piękne położenie i dogodny dojazd,internat, wykwalifikowana kadra, bezpieczeństwo.Nauka jest prowadzona w systemie jednozmianowymDojazd do szkoły autobusem MZK – linia „60” lub PKSSzczegółowych informacji dotyczących naboru do klas pierwszych udziela sekretariat Zespołu.Żychlin, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miastotel./fax ( 0-63) 244-25-53; 244-26-63e-mail: zseu@konin.lm.pl http:// www.zseuzychlin.internetdsl.pl


8Oferta edukacyjnaZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie– przyjaźnie uczymy, wychowujemy ... i wymagamyZespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Kleczewie, prowadzony przez PowiatKoniński, jest placówką oświatowąo ugruntowanej pozycji w środowiskudzięki wieloletniej działalnościedukacyjnej i atrakcyjnej ofercieremontowym i modernizacyjnym, specjalizującysię w kształceniu zawodowymmłodzieży i dorosłych.Szkoła szczyci się sukcesami w zakresiebiologii, ekologii, wiedzyW szkole tętni życie – edukacyjne, samorządowe.Uczniowie biorą udział w bogatejwymianie międzynarodowej, realizują ciekaweprojekty ekologiczne, regionalnei turystyczne. Do najważniejszych sukcesóww tej działalności należą: kilkuletniawymiana ze szkołą niemiecką w Ilmenau,realizacja projektu europejskiego Comenius„Szkoła zbliża Europę”, udział w zagranicznychi krajowych sesjach ModelUnited Nations. Szkolni sportowcy wspieranifinansowo przez Radę Rodziców biorąudział w zawodach sportowych o randzepowiatowej, regionalnej i wojewódzkiej.kształcenia młodzieży i dorosłych.Szkoła zlokalizowana jest w dwóchmiejscowościach: w Kleczewie orazw Wilczynie, gdzie mieści się oddziałzamiejscowy. Korzenie szkoły sięgająroku 1948, kiedy to powstało LiceumOgólnokształcące, noszące od 10 latimię Adama Mickiewicza.Siedziba szkoły w Kleczewie pogeneralnej termomodernizacji, stanowipiękną budowlę wyróżniającąsię w krajobrazie miasta. Nowoczesnabaza dydaktyczna, systematycznieuzupełniana – dwie pracowniekomputerowe, centrum multimedialne,dobrze wyposażone sale lekcyjneoraz nowoczesny kompleks sportowy- zapewnia właściwą realizację zadańedukacyjnych. Szkoła gwarantujebezpieczne, przyjazne uczniom i rodzicomwarunki edukacyjne. Obiektjest monitorowany przez całą dobę.Zmienia swoje oblicze oddział zamiejscowyw Wilczynie, rozwijający się dynamiczniedzięki dużym inwestycjomo społeczeństwie, historii, edukacjieuropejskiej, potwierdzonymi wysokimimiejscami w olimpiadach i konkursachna szczeblu ogólnopolskim,regionalnym i wojewódzkim. W efekcie,szkoła znalazła się na 16 pozycjiw rankingu szkół wielkopolskichoraz 225 miejscu w ogólnopolskimrankingu szkół „Rzeczpospolitej”w 2007 roku.Wśród uczniów są stypendyści PrezesaRady Ministrów, Starosty Konińskiegoi Towarzystwa Samorządowego w Koninie.Najlepsi uczniowie nagradzanisą przez Radę Rodziców i SamorządUczniowski – współorganizatorów wycieczeki fundatorów nagród.W atmosferze zbliżającego się jubileuszu60-lecia, społeczność szkolna przygotowujesię do obchodów uroczystościrocznicowych o zasięgu środowiskowym,angażując w to przedsięwzięcie najlepszepomysły i doświadczenia.Tegoroczna oferta edukacyjna skierowanajest pod adresem młodzieży i dorosłych.Zaproponowane kierunki kształcenia odpowiadająoczekiwaniom i ambicjom środowiska,a także potrzebom rynku pracy.Zapraszamy!Marietta PutzDyrektor Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Kleczewie


Oferta edukacyjnaZespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Kleczewie9LiceumOgólnokształcąceim. Adama Mickiewiczaoferuje kształcenie w klasach: humanistycznej (o nachyleniu artystycznym) politologicznej matematyczno-informatycznej matematyczno-językowej przyrodniczej ogólnej.Technikumdla młodzieżykształci w zawodzie technikekonomista,oferując specjalizacje: ekonomika przedsiębiorstw bankowość.UzupełniająceTechnikum dla młodzieżykształci w cyklu 3-letnimw zawodzie technik handlowiecZasadniczaSzkoła Zawodowaoferuje naukę w cyklach2 i 3-letnim w klasach1- i 2-zawodowych w kierunkachkształcenia: sprzedawca technolog robót wykończeniowychw budownictwie murarz stolarz.UzupełniająceLiceumOgólnokształcącena podbudowie zasadniczej szkołyzawodowej w cyklu 2-letnimumożliwia uzyskanie wykształceniaśredniego i przystąpienie doegzaminu maturalnegoSzkoła Policealnaproponuje kształcenie w kierunkach: finanse i rachunkowość informatyka organizacja reklamy (od 2008 r.).Technikum dla dorosłychw cyklu 4-letnim kształci słuchaczyw zakresie zawodu technik rolnik.Szkoła zapewnia bogatą ofertękształcenia dla dorosłych.Szczegółowych informacji dotyczących naboru do klas pierwszychudziela sekretariat ZespołuPl. Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczewtel./fax (0-63) 270-10-24e-mail: zspkleczew@op.pl http:// www: zspkleczew.neostrada.pl


10Oferta edukacyjnaZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w SompolnieSzkoła z przyszłością– szansa dla ambitnej młodzieżyHistoria szkoły średniej w Sompolniesięga początków XX wieku. Jesteśmyspadkobiercami „Czteroklasowej SzkołyRealnej Koedukacyjnej” powołanejdo życia w 1915 r. w Sompolnie.W 1945 r. w miejsce przedwojennegoGimnazjum Niemieckiego utworzonoLiceum Ogólnokształcące w Sompolnie,które przejęło bazę GimnazjumNiemieckiego.Od 2002 r., od kiedy przekształconodawne Liceum Ogólnokształcące w Sompolniew Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Sompolnie, prowadzimy kształceniew czterech typach szkół: liceumogólnokształcącym, liceum profilowanym,technikum i zasadniczej szkole zawodowej.Poza nauką w szkołach ogólnokształcącychprowadzimy kształceniew zawodach: kucharz małej gastronomii,technik ekonomista, technik technologiiżywności i sprzedawca.Jesteśmy szkołą dynamicznie się rozwijającą,co roku przybywa nam nowychkierunków kształcenia. W roku szkolnym2008/2009 planowane jest uruchomienieLiceum Uzupełniającego i TechnikumUzupełniającego w Sompolnie orazw nowo tworzonym oddziale zamiejscowymw Skulsku.W październiku 2007 r. szkoła wzbogaciłasię o nowy obiekt sportowo – dydaktycznyz nowoczesną salą gimnastyczną.Szkoła może poszczycić się wielomasukcesami z czego wymienić należy sukcesyuczniów w olimpiadach przedmiotowych.Finaliści olimpiady języka polskiegoi ekologicznej uzyskali indeks kilkuwyższych uczelni. Wyniki egzaminówmaturalnych i zawodowych plasują nasząszkołę w czołówce szkół powiatu konińskiego,Konina i Wielkopolski. Młodzieżpobierająca naukę w naszej placówceczuje się bezpiecznie. Jesteśmy szkołąposiadającą doskonale przygotowaną kadrędydaktyczna.Jeżeli chcesz uzyskać solidne przygotowaniedo nauki na wyższych uczelniach,jeżeli chcesz zdobyć solidneprzygotowanie zawodowe, czuć się bezpiecznie- zapraszamy do nauki w ZSPw Sompolnie.Szczegółowe informacje o naborze nanowy rok szkolny oraz kierunkach kształceniauzyskasz na naszej stronie internetowejpod adresem: www.zspsompolno.internetdsl.plJacek ŻerkowskiDyrektorZespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Sompolnie


Oferta edukacyjnaZespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Sompolnie11oferta edukacyjnana rok szkolny 2008/2009LICEUMOGÓLNKSZTAŁCĄCE profil ogólny profil humanistyczny profil europejski profil przyrodniczy profil informatycznyTECHNIKUMDLA MŁODZIEŻY technik ekonomista technik technologii żywności technik informatykLICEUMPROFILOWANE profil socjalny profil zarządzanie informacjąTECHNIKUMUZUPEŁNIAJĄCE technik handlowiec technik technologii żywnościZASADNICZASZKOŁA ZAWODOWA kucharz małej gastronomii sprzedawca ogrodnik mechanik pojazdów samochodowych piekarz fryzjerLICEUMUZUPEŁNIAJĄCE profil ogólnyZapraszamy do nauki w naszej szkole !!!Szczegółowych informacji dotyczących naboru do klas pierwszychudziela sekretariat Zespołuul. Gimnazjalna 262- 610 Sompolno,tel/fax (63) 271 40 23www.zspsompolno.internetdsl.ple-mail: zspsompolno@poczta.onet.pl


12Wędrówki kulturalneSzlakiem zabytków, legend i przypowieściMiasto i gmina RychwałNareszcie… wiosna jest już z nami!Przyroda znów budzi się do życia. Dookołarobi się soczyście zielono, a temperaturyzachęcają do spędzania czasu wolnegona świeżym powietrzu. I do tego gorącoPaństwa zachęcamy.Na łamach tego numeru „Kuriera” zapraszamywszystkich na wycieczkę szlakiemzabytków, legend i przypowieści dogminy Rychwał.Położona jest ona w południowej częścipowiatu konińskiego (na Równinie Rychwalskiej)– przy drodze łączącej Koninz Kaliszem oraz Turek z Jarocinem.Korzystne położenie spowodowało, żeRychwał od dawna pełnił funkcję lokalnegoośrodka administracyjno-gospodarczego.Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodziz 1394 r., natomiast 18 lat późniejopisywany jest już on jako miasto.Na przełomie XIV i XV wieku na terenieRychwała został zbudowany zamek obronny(tzw. kamienica na kopcu) z gankamii głęboką fosą, którego pozostałości możnaoglądać do dziś. Był on własnością Janaz Rychwała. On to wydał swoją córkę Annęza Marcina Zarembę ze Sławska, który nabyłRychwał z okolicznymi wsiami i zapewneobdarzył go prawami miejskimi. Za zasługiw boju pod Grunwaldem, Zaremba uzyskałtytuł wojewody kaliskiego (1437 r.).Zamek rychwałski należał do nielicznychi niewielkich rezydencji średniowiecznych.Wśród nich najbardziej znane to BasztaHalszki w Szamotułach, tzw. skarbczykw Jarocinie oraz niedawno zidentyfikowanakamienica w Przyjmie.W 1574 roku właścicielem Rychwałazostał Gabriel Złotowski, a później jegosyn Stanisław. Rychwał należał wówczasdo miast średniej wielkości. W 1579 rokuczynne były tu 3 gorzelnie, funkcjonowali3 szynkarze, 2 komorników oraz 16 innychrzemieślników.Połowa XVI w. i początek XVII w. totrudny okres dla Rychwała. Mimo nienajlepszej sytuacji gospodarczej i społecznejmiasto musiało płacić podatki i inneświadczenia na rzecz właściciela i skarbupaństwa. Niekorzystną kondycję gospodarcząmiasta pogłębiały pożary.Lata 1648-1721 to w Polsce okres ciągłychwojen. Rychwał i okoliczne wsiezaczęły pustoszeć. Złą sytuację pogłębiałyepidemie, liczne pożary i głód. Miastoi okolice gnębiła „plaga wojenna” – grabież.Dokonywały jej wojska ściągająckontrybucję, dokonując gwałtów na ludnościi powodując ogromne straty.16 stycznia 1793 roku, w wyniku II rozbioruPolski, Rychwał trafił pod panowaniepruskie. Liczył wtedy 175 mieszkańców.Dwanaście lat później został przejętyprzez Rosjan, stając się częścią KrólestwaPolskiego.W Polsce kolejno wybuchały powstania.Działania powstańcze nie dotarły bezpośredniodo Rychwała. Skierowały się natomiastna północ, do Dąbroszyna, gdziemiała miejsce potyczka z Rosjanami. Powstańcyna krótko schronili się w lasachgrabowskich, gdzie na szczycie góry pochowalipoległych. Kolejna potyczka z Rosjanamimiała miejsce we wsi Grochowy.Była to walka zwycięska, choć nie bez ofiar.Na cmentarzu w Grochowach znajduje sięmogiła poległych wojowników. Po upadkupowstania w 1864 roku, na mocy ukazucarskiego rozpoczęto likwidację miasta.W 1870 roku Rychwał stracił prawa miejskie.Odzyskał je dopiero w 1917 r.Do ciekawszych zabytków Rychwałanależy zaliczyć kościół parafialny pod wezwaniemśw. Trójcy wybudowany w 1476 r.i rozbudowany w latach 1790-1800. Na jegozachodniej elewacji zaobserwować możnaelementy gotyckiej architektury. Wewnątrzświątyni znajdują się 3 barokowe ołtarze,krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVIIwieku oraz renesansowy nagrobek kolatora(patrona) parafii Gabriela Złotkowskiego.We wsi Dąbroszyn zachował się popadającyw ruinę dawny dwór szlacheckiz pocz. XIX w. otoczony parkiem. W jegofrontowej elewacji znajduje się piętrowyryzalit z 4 pilastrami, zwieńczony trójkątnymfrontonem. W stojącej po przeciwnejstronie drogi kaplicy możemy znaleźć kilkabarokowych rzeźb świętych pochodzącychz XVII i XVIII w.Ozdobą wsi Kuchary Kościelne jestdrewniana świątynia pw. Wszystkich Świętychwybudowana w 1795 r. W jej wnętrzuznajdziemy ludową rzeźbę ChrystusaFrasobliwego z przełomu XVII/XVIII w.Natomiast przy samym kościele zachowałysię płyty nagrobne rodziny Gałczyńskichspokrewnionej z Kossakami, znanąfamilią malarzy artystów i pisarzy. Zgodniez zapisami ksiąg parafialnych, JuliuszKossak ożenił się z Zofią, córką dziedzicaz Siąszyc – Wojciecha Gałczyńskiego,w nieistniejącym już dziś kościele w Grochowach.Stojący na miejscu poprzedniejświątyni neoklasycystyczny kościół św.Doroty wybudowano w latach 1908-12.Archeologiczną obserwacją objęte sądwa stanowiska: zespół osadniczy kulturyłużyckiej i cmentarzysko ciałopalne kulturyłużyckiej (datowane na VI w. p.n.e.)w miejscowości Franki oraz średniowiecznerelikty kamieniołomu w miejscowościŚwiecia.Na terenie gminy występują znaczneobszary lasów mieszanych oraz czystezbiorniki wodne, zapewniające możliwośćwypoczynku i rekreacji. W okolicach miastajest obszar z unikatowymi stanowiskamiroślinności błotnej „Bagno”, a we wsiRybie stanowiska sosny pospolitej w wiekuokoło 200 lat (pomnik przyrody).Przez teren gminy przebiega równieżponad 100-kilometrowy szlak „RowerowaSzóstka”.Materiały źródłowe:P. Maluśkiewicz„Ziemia Konińska”, Konin 2002www.rychwal.plKrzysztof PiechockiZdjęcie: Jerzy SznajderRedakcja:Wydawca:Zdjęcia:Nakład:Opracowanie i druk:Wydział Promocji i Rozwoju62-520 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 77www.powiat.konin.pl, e-mail: powiat@powiat.konin.pl, promocja@powiat.konin.pl,Starostwo Powiatowe w Koninie62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 00, tel./fax (063) 240 32 01www.powiat.konin.pl, www.bip.powiat.konin.pl,e-mail: powiat@powiat.konin.plze zbiorów Starostwa2500 egzemplarzyDrukarnia Wydawnicza TRANS-DRUK62-590 Golina, Kraśnica Kol. 84, tel. (063) 245 83 31, tel./fax (063) 245 83 32,www.transdruk.pl, e-mail: transdruk@transdruk.pl

More magazines by this user
Similar magazines