ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7213-885/2013

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7213-885/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013A. NÁLEZ1. Znalecký úkolNa základě usnesení, ze dne 22.4.2013 vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. TomášVrána, č.j. 103 Ex 43159/11-49, byl přibrán znalecký ústav, a to k ocenění nemovitostí -rodinného domu č.p. 134, příslušející k části obce Tisá, na pozemku p.č. St. 164, včetněpozemku p.č. St. 164 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 709/9 - trvalý travní porost,vše v k.ú. Tisá, obec Tisá, okres Ústí nad Labem.Zpracovateli se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitostí a jejich příslušenství.Dále se zpracovateli ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenstvívedených nemovitostí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými nemovitostmi.Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouzeodborná literatura respektive znalecké standardy.V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a ozměně dalších zákonů je v § 66 odst.5 uvedeno:“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostíspojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 odst.1 zákonač.151/1997 Sb.V §2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definovánanásledujícím způsobem:“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejíchstejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné službyv obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnýmiokolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledkypřírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinnénebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštníhodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.”Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy:Cena zjištěná - (tzv. „administrativní cena“) - jedná se o cenu zjištěnou dle platnéhooceňovacího předpisu ke dni 3.5.2013, dle platné vyhlášky Ministerstva financí Českérepubliky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ooceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č.364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb.. Touto metodou jsoupodrobně oceněny všechny stavby hlavní a pozemky. S ohledem na účel ocenění nejsou dleplatné vyhlášky oceněny případné vedlejší stavby, garáže, studny, trvalé porosty, neboť cenazjištěná má pouze pomocný indikační charakter (pokud jsou tyto položky popsány v odstavci 5.části „Nález“ tohoto znaleckého posudku jsou zahrnuty do obvyklé ceny jako příslušenství kvěci hlavní).stránka č. 2Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principuse jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávnouskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typůnemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů zdenního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.2. Prohlídka a zaměření nemovitostiProhlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 3.5.2013 za přítomnosti pracovníkaznaleckého ústavu Ing. Radka Mikuláše a povinného pana Martina Cabáka.3. Podklady pro vypracování posudkuVýpis z katastru nemovitostí č. 192, pro k.ú. Tisá, obec Tisá, okres Ústí nad Labem,vyhotovený objednavatelem dne 22.4.2013, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí.Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Tisá, obec Tisá, okres Ústí nad Labem, vyhotovenáobjednavatelem dne 22.4.2013, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí.Údaje sdělené objednavatelem.Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitníchserverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www. realitycechy.cz,www.realitymorava.cz atd.Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohotoznaleckého posudku předložena žádná nájemní, či jiná smlouva, na základě které by bylpředmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,nepronajatý.4. Vlastnické a evidenční údajeDle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dnivypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje:Kraj:ÚsteckýOkres:Ústí nad LabemObec:TisáKatastrální území: Tisá (767115)List vlastnictví číslo: 192Vlastník: SJM Cabák Martin a Cabáková Monika, č.p. 134, 40336 Tisástránka č. 3


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/20135. Celkový popis nemovitostiJedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinnýdům ze smíšeného zdiva s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytoušindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a nachází se v zastavěné, okrajové částiobce Tisá jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Tisá 134, 403 36 Tisá.Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotnýfunkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2327 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Tisá 205, 403 36 Tisá.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Dlesdělení povinného a informací ČSÚ v obci Tisá je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě:hloubková kanalizace a obecní vodovod.Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dlesdělení vlastníka cca 80 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupněrekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2007byla částečně opravena střešní konstrukce, včetně výměny krytiny a klempířských konstrukcí,vyměněna okna za nová plastová a bylo modernizováno sociální zázemí. V roce 2010 bylainstalována krbová kamna. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je propotřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu I v (index konstrukce a vybavení)uvažováno se stářím objektu více než 80 let. Celkový technický stav a údržbu lze ke dniocenění hodnotit jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menšíchstavebních úprav).Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmitovenkovními úpravami:- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích- dřevěná vrátka- žumpa na vyvážení- kopaná studna- darling- zpevněná plocha betonová, dlážděná- přípojky ISZávady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž tostanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájemspolečnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dlemístního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladovýchmateriálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebylyzjištěny při místním šetření zpracovatele.6. Obsah posudku1) Objektya) Rodinný dům č.p. 1342) Pozemkya) Pozemky3) Ocenění porovnávací metodoustránka č. 4


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013B. POSUDEKPopis a umístění objektů, výměra, hodnocení a oceněníPodklady pro stanovení koeficientu K p :Okres: Ústí nad LabemPočet obyvatel: do 1 000 obyvatelOcenění1) Objekty1.a) Vyhláška 450/2012 Sb.1.a.1) Rodinný dům č.p. 134 – § 26aPodlaží:NázevZastavěná plochaI.NP 3,73×1,79+17,95×5,62+5,71×3,75 = 128,97 m 2II.NP+Podkroví 10,48×5,62+5,71×3,75 = 80,31 m 2Součet: = 209,28 m 2Podlažnost: 209,28 / 128,97 = 1,62Obestavěný prostor (OP):Vrchní stavba 3,73×1,79×2,23+17,95×5,62×3,10+5,71×3,75×5,38 = 442,81 m 3Zastřešení 17,95×5,62×3,85×0,50+5,71×3,75×1,35×0,50 = 208,65 m 3Obestavěný prostor – celkem: = 651,46 m 3Rodinný dům: typ AKonstrukce: zděnáPodsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlažíPodlaží: s jedním nadzemním podlažímVybavení:Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl1. Základy – smíšené 8,20 % Podstandardní2. Zdivo – smíšené 21,20 % Podstandardní3. Stropy – dřevěné trámové s rovným podhledem a bezrovného podhledu7,90 % Standardní4. Střecha – vaznicová sedlová 7,30 % Standardní5. Krytina – šindel 3,40 % Standardní6. Klempířské konstrukce – pozinkované (žlaby, svody,parapety)0,90 % Standardní7. Vnitřní omítky – vápenné hladké 5,80 % Standardní8. Fasádní omítky – vápenné hladké 2,80 % Standardní9. Vnější obklady 0,50 % Nevyskytuje sestránka č. 5


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013další zařízení7 Veřejná doprava II. Omezené dopravní spojení 0,008 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,009 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,0010 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00Nemovitosti11 Vlivy neuvedené11II. Bez dalších vlivů 0,00Index polohy (I P = 1 + P i): 1,090i=1Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2Popis znaku Hodnocení znaku V i0 Typ stavby I. Nepodsklepený nebo podsklepený do Apoloviny zastavěné plochy 1.NP - sešikmou nebo strmou střechou1 Druh stavby III. Samostatný rodinný dům 0,002 Provedení obvodových stěn I. Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo –0,08zdivo smíšené nebo kamenné3 Tloušťka obvod. stěn II. 45 cm 0,004 Podlažnost II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 0,015 Napojení na veřejné sítě III. Přípojka elektro, voda a odkanalizování 0,00(přípojky)RD do žumpy nebo septiku6 Způsob vytápění stavby III. Ústřední , etážové , dálkové 0,007 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní provedení 0,008 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,009 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,0010 Vedlejší stavby tvořícíII. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0,00příslušenství k RDzastavěné ploše nad 25 m 211 Pozemky ve funkčním celku se II. Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 0,00stavbou12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,0013 Stavebně-technický stav III. Stavba se zanedbanou údržbou -0,85 *(předpoklad provedení menšíchstavebních úprav)*Kategorie stavby: E - starší než 80 letHodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 :120,6Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) × V 13):i=10,474Index cenového porovnání (I = I T × I P× I V ): 1,000 × 1,090 × 0,474 = 0,517Cena upravená (CU = IPC × I): 3 287,– × 0,517 = 1 699,38 Kč/m 3Určení porovnávací hodnoty (OP × CU): 651,46 × 1 699,38 = 1 107 078,09 KčRodinný dům č.p. 134 – zjištěná cena:1 107 078,09 Kčstránka č. 7


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/20132) Pozemky2.a) Vyhláška 450/2012 Sb.2.a.1) Pozemky – § 28, 32Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 35,– Kč.Cena je určena podle písm. k): ZC = C p × 1,00, kde C p = 35 + (a – 1 000) × 0,007414 (zaokrouhlenona dvě desetinná místa), kde a = 1 000 pro 885 obyvatel v obci.§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoříUrčení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemkuKoeficient změny cen staveb K i : × 2,146Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) × 1,336Jednotková cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč]Zastavěná plocha a St. 164 101 35,– 100,3470 10 135,05nádvoří§ 32 odst. 2 – Jiné pozemky ve funkčním celku se stavbou a stavebním pozemkemUrčení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemkuKoeficient změny cen staveb K i : × 2,146Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) × 1,336Koeficient úpravy dle §32 odst.2: × 0,400Jednotková cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč]Trvalý travníporost709/9 259 35,– 40,1388 10 395,95Součet cen všech typů pozemků: = 20 531,– KčPozemky – zjištěná cena:20 531,– Kčstránka č. 8


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/20133) Ocenění porovnávací metodouProblematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána vpublikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor ZbyněkZazvonil.Výběr porovnatelných vzorků:V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadunástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve vícekancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečnývýsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i časuproměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezinabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pakmusí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení cenyvzorku.Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit,aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo,předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.),- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.),- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např.jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, provětší společnosti apod.),- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněněvyužitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilníapod.),- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahuk představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcelajedinečné),- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,celostátní, nadnárodní),- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představámnabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil. Kč atd.)1) RD Markvartice, okres DěčínRodinný dům v obci Markvartice u Děčína. Samostatně stojící, částečně podsklepený dům scelodenním sluncem a velkou zahradou. Dispozičně 3+1 s prostornými půdními prostory (možnostvestavby). Součástí domu velká kolna. Topení je zde lokální na tuhá paliva. Na domě nová střechavčetně nových střešních oken, nových okapů a svodů z titanzinku. Za domem altán, na zahraděchatka se zavedenou elektřinou. Klidné místo na spojnici měst Děčín, Benešov n/Pl. a ČeskáKamenice. Dobrá dopravní obslužnost.Nabídková CENA: 1 200 000,- Kčstránka č. 9


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/20132) RD Slavošov, okres Ústí nad LabemRodinný dům 6+1 o podlahové ploše 140 m 2 v obci Slavošov - Povrly, okres Ústí nad Labem, kterýse nachází na pozemku o rozloze 1814 m 2 . U domu se nachází zahrada s vzrostlými stromy, nakterou se vstupuje zastřešenou verandou. Na pozemku je dále další stavba k mnohočetnému využití.Dojezd do Ústí nad Labem 15 minut.Nabídková CENA: 1 380 000,- Kč3) RD Děčín, ul. Chmelnická, okres DěčínSamostatně stojící, zděný, dvougenerační rodinný dům o dvou bytových jednotkách 2+1 a 3+1 sezahradou 1300 m 2 a garáží. Dům se nachází v okrese Děčín k.ú. Vilsnice. Vzdálenost od centraměsta Děčína cca 4 km a od města Ústí nad Labem cca 15 km. Dům je situován na svažitémoploceném pozemku s příjezdem po zpevněné obecní komunikaci. Dům je v dobrém stavu spravidelnou základní údržbou. V přízemí domu se nachází vstup, předsíň, kuchyň, 2x pokoj,koupelna, WC, garáž, prádelna, kotelna, sklepy. V patře domu se nachází chodba, kuchyň 3 xpokoj, koupelna, WC, komora, schody na půdu. Na pozemku se nachází altán, vedlejší stavby,venkovní úpravy a trvalé porosty ovocné stromy. Byt v přízemí je po rekonstrukci koupelny,kuchyně, podlahy, kuch. linka, rozvody elektřiny, vody, odpady. Okna v domě jsou původníšpaletová. Vytápění domu je kotlem na TP Ekoefekt. U domu je přípojka plynu.Nabídková CENA: 1 590 000,- KčJednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku:Jednotky porovnání jsou veličiny, jejichž prostřednictvím se porovnávání provádí. Ve většiněpřípadů jsou známé ceny vzorků vyjádřeny jako dosažené, dohodnuté či navrhované finanční částkyza porovnávané nemovitosti jako za celky, tedy ve formě Kč/ks. Protože i hledaná porovnávacíhodnota posuzovaných nemovitostí je požadována jako cena za celek, je nejjednodušším řešením zajednotku porovnání zvolit právě Kč/celek, resp. Kč/ks, a případné cenové úpravy vzhledemk jednotlivým rozdílnostem, eventuálně kvalitativní hierarchické uspořádání vzorků, provádětv těchto jednotkách. Výhody tohoto způsobu spočívají v jeho transparentnostech, jednoduchosti asnadné srozumitelnosti pro všechny účastníky trhu.Kvantitativní porovnávací analýza:Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranýmivzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit,najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážeka přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotuoceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy majírelativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání,„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používántermín adjustace (adjustment).Adjustace je založena na následujících předpokladech:- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitostioceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitostiporovnávané (než vzorek)- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitostioceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitostiporovnávané (než vzorek)stránka č. 10


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:- možnost parkování ve vlastní garáži- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou dopravou- dobrá docházková vzdálenost k objektům občanské vybavenosti- lokalita vhodná k bydlení- občanská vybavenost obce na dobré úrovniZáporné stránky oceňovaných nemovitostí:- v obci není plynové vedení- údržba objektu na horší mírně úrovni- celková stagnace realitního trhu v tomto segmentuPo nemovitostech uvedeného typu, t.j. rodinný dům, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnémutechnickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladu snabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení azpůsobu využití jsme názoru, že předmět ocenění (jako celek) je obchodovatelný.Seznam porovnávaných objektů:RD Markvartice, okres DěčínVýchozí cena (VC): 1 200 000,– KčMnožství (M):1,00 celekK polohy : 1,00K vybavení : 1,00K objektivizační : 1,15K konstrukce : 1,00K pozemku : 1,10K technického stavu : 1,00Jednotková cena (JC): 948 616,60 KčVáha (V): 1,0RD Slavošov, okres Ústí nad LabemVýchozí cena (VC): 1 380 000,– KčMnožství (M):1,00 celekK polohy : 1,00K vybavení : 1,00K objektivizační : 1,15K konstrukce : 1,00K pozemku : 1,05K technického stavu : 1,00Jednotková cena (JC): 1 142 857,14 KčVáha (V): 1,0stránka č. 11


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013RD Děčín, ul. Chmelnická, okres DěčínVýchozí cena (VC): 1 590 000,– KčMnožství (M):1,05 celekK polohy : 1,10K vybavení : 1,00K objektivizační : 1,15K konstrukce : 1,00K pozemku : 1,05K technického stavu : 1,05Jednotková cena (JC): 1 085 772,16 KčVáha (V): 1,0kde JC = (VC / M) / (K polohy × K vybavení × K objektivizační × K konstrukce × K pozemku × K technického stavu )Minimální jednotková cena za celek:Průměrná jednotková cena za celek ( (JC × V) / V):Maximální jednotková cena za celek:948 616,60 Kč1 059 081,97 Kč1 142 857,14 KčStanovení porovnávací hodnoty:Stanovená jednotková cena za celek:1 060 000,– KčMnožství: × 1,00 celekPorovnávací hodnota: = 1 060 000,– Kčstránka č. 12


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013C. REKAPITULACEObvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lzevěc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny vzávislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídkya poptávky.Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomtoposouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, kterénemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnithodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahunabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanskávybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životníprostředí, atd.Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostechsrovnatelná s nabídkou. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobnýchlokalitách je na trhu poměrně široká nabídka obdobných nemovitostí. Z hlediska lukrativnostipolohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenovýchrelacích lze předmětnou nemovitost považovat za průměrně obchodovatelnou.Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací, aproto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitostí (jako celku) tutopovažujeme za obvyklou.REKAPITULACECeny podle cenového předpisuCena objektůCena pozemkůCelková cena podle cenového předpisuCena zjištěná porovnávacím způsobemVěcné břemenoOstatní movité věciPráva a závady, které nezaniknou dražbou1 107 080,– Kč20 530,– Kč1 127 610,– Kč1 060 000,– Kč0,– Kč0,– Kč0,– Kčstránka č. 13


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění podle odborného odhadu činí1 060 000,– KčCena slovy: jedenmilionšedesáttisíc KčZpracovatelé posudku:Osoba oprávněná podávat vysvětlení:Ing. Tomáš VingrálekIng. Štěpán OrálekIng. Radek MikulášOndřej MlčochIng. Tomáš VingrálekV Přerově, dne 15.5.2013Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústav........................................Ing. Tomáš Vingrálekjednatelstránka č. 14


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013D. ZNALECKÁ DOLOŽKAZnalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost voboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhadyvěcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení azařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulačnítechniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny aodhady podnikových investic.Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 7213-885/2013 samostatné evidence znaleckého ústavu....................................................Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústavsídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Prahakancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerove-mail: info@posudek.comwww.posudek.comstránka č. 15


ZNALECKÝ POSUDEK č. 7213-885/2013E. SEZNAM PŘÍLOHFotodokumentaceVýpis z katastru nemovitostíKopie katastrální mapystránka č. 16


ABB1COkres:NemovitostiPozemkyParcelaVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 22.04.2013 15:35:02CZ0427 Ústí nad LabemVlastník, jiný oprávněnýJiná právaVýměra[m2]Omezení vlastnického právaObec:Kat.území: 767115 Tisá List vlastnictví: 192568309 TisáV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)IdentifikátorVlastnické právoSJM Cabák Martin a Cabáková Monika, č.p. 134, 40336 Tisá 671103/0271745820/2939SJM = společné jmění manželůSt. 164Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43159/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.709/9StavbyTyp stavbyČást obce, č. budovyTyp vztahuOprávnění pro101259- Bez zápisuDruh pozemku Způsob využití Způsob ochranyPovinnost ko Nařízení exekucePověřený soudní exekutor:Mgr. David Koncz,26. dubna 10350 02 ChebCabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-2743/2011-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce , Okresní soud v Ústí nad Labem č.j. 52 EXE-60/2011 -8 ze dne 24.01.2011. Právní moc ke dni 25.03.2011.; uloženo na prac. Ústínad LabemZ-2743/2011-510o Zástavní právo exekutorsképro 5.679 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízeníČeská pojišťovna a.s., Spálená75/16, Nové Město, 11304 Praha,RČ/IČO: 45272956zastavěná plocha anádvořítrvalý travní porostZpůsob využitíZpůsob ochranyStavba: Tisá, č.p. 134Parcela: St. 164Parcela: 709/9zemědělský půdnífondNa parceleTisá, č.p. 134 bydlení St. 164Z-5642/2011-510Z-5642/2011-510Z-5642/2011-510Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostiExekutorský úřad Cheb 074 EX-26388/2010 -6 ze dne 21.03.2011, právní moc dne04.04.2011 a opravné Usnesení č.j. 074 EX 26388/10-9 ze dne 7.4.2011, právní mocdne 4.5.2011.Z-5642/2011-510o Zástavní právo smluvník zajištění pohledávek vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru č.000435/08/02/001, finančí prostředky až do výše 1 217 199,- Kč s příslušenstvím, spředpokládanou dobou splatnosti do 4.6.2041Equa bank a.s., Karolinská 661/4, Stavba: Tisá, č.p. 134Z-11704/2011-510Karlín, 18600 Praha, RČ/IČO: Parcela: 709/9Z-11704/2011-510Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.strana 1Podíl


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 22.04.2013 15:35:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43159/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0427 Ústí nad LabemPovinnost kObec:Kat.území: 767115 Tisá List vlastnictví: 192568309 TisáV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)47116102Parcela: St. 164Z-11704/2011-510Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 10.06.2008. Právní účinkyvkladu práva ke dni 27.06.2008.V-3557/2008-510Listina Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky zedne 16.09.2011.Z-11704/2011-510o Nařízení exekucePověřený soudní exekutor:JUDr. Tomáš VránaKomenského 38Přerov, 750 00Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-949/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce , Okresní soud v Ústí nad Labem č.j. 52 EXE-2893/2011 -14 ze dne 14.11.2011. Právní moc ke dni 23.02.2013.; uloženo na prac.Ústí nad LabemZ-949/2012-510o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiCabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-950/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Stavba: Tisá, č.p. 134Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-950/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: 709/9Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-950/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: St. 164Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí , Exekutorský úřad Přerov č.j. 103 Ex-43159/2011 -13 ze dne 24.01.2012.Z-950/2012-510o Zástavní právo exekutorsképro 32 000,00 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízeníMaťák Michal, Mělecká 269, 44001Louny, RČ/IČO: 780316/5942Parcela: 709/9Stavba: Tisá, č.p. 134Parcela: St. 164Z-1884/2012-510Z-1884/2012-510Z-1884/2012-510Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ,Exekutorský úřad Přerov č.j. 103 EX-43159/2011 -14 ze dne 24.01.2012. Právní mocke dni 06.02.2012.Z-1884/2012-510o Nařízení exekucePověřený soudní exekutor:JUDr. Antonín Dohnal,Otakara Březiny 229790 01 JeseníkNemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.strana 2


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 22.04.2013 15:35:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43159/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0427 Ústí nad LabemPovinnost kObec:Kat.území: 767115 Tisá List vlastnictví: 192568309 TisáV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-3441/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce , Okresní soud v Ústí nad Labem č.j. 52 EXE-3990/2011 -9 ze dne 08.02.2012.; uloženo na prac. Ústí nad LabemZ-3441/2012-510o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiCabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-3454/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: 709/9Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-3454/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: St. 164Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-3454/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Stavba: Tisá, č.p. 134Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí , Exekutorský úřad Jeseník č.j. 014 EX-3861/2011 -11 ze dne 27.03.2012.Z-3454/2012-510o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiCabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-7706/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: St. 164Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-7706/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Stavba: Tisá, č.p. 134Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-7706/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: 709/9Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí , Exekutorský úřad Přerov č.j. 103 Ex-11692/2012 -14 ze dne 02.07.2012.Z-7706/2012-510o Nařízení exekucePověřený soudní exekutor:JUDr. Tomáš VránaKomenského 38Přerov, 750 00Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-7705/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce , Okresní soud v Ústí nad Labem č.j. 52 EXE-1859/2012 -11 ze dne 29.05.2012.; uloženo na prac. Ústí nad LabemZ-7705/2012-510o Nařízení exekucePověřený soudní exekutor:JUDr. Marcel SmékalNemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.strana 3


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 22.04.2013 15:35:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43159/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0427 Ústí nad LabemPovinnost kObec:Kat.území: 767115 Tisá List vlastnictví: 192Michelská 1326/62140 00 Praha 4568309 TisáV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-8296/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce , Okresní soud v Ústí nad Labem č.j. 52 EXE-1546/2012 -8 ze dne 14.05.2012.; uloženo na prac. Ústí nad LabemZ-8296/2012-510o Zástavní právo exekutorsképro 31 528,02 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízeníGE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova Parcela: St. 164Z-8520/2012-5101422/1a, Michle, 14000 Praha, Parcela: 709/9Z-8520/2012-510RČ/IČO: 60112743Stavba: Tisá, č.p. 134Z-8520/2012-510Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti,Exekutorský úřad Přerov č.j. 103 Ex-11692/2012 -15 ze dne 02.07.2012. Právní mocke dni 16.07.2012.Z-8520/2012-510o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiCabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-9059/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: 709/9Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-9059/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: St. 164Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-9059/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Stavba: Tisá, č.p. 134Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí , Exekutorský úřad Plzeň-město č.j. 081EX-04272/2012 -040JH ze dne 13.08.2012.Z-9059/2012-510o Nařízení exekucePověřený soudní exekutor:Mgr. David Koncz,26. dubna 10,350 02 ChebCabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-10882/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce ,Okresní soud Ústí nad Labem č.j. 52 EXE-1944/2012 -8 ze dne 30.05.2012.; uloženo na prac. Ústí nad LabemZ-10882/2012-510o Nařízení exekucePověřený soudní exekutor:JUDr. Ingrid Švecová,Seifertova 455/17Praha, 130 00 Praha 3Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.strana 4


DOkres:Typ vztahuOprávnění proListinaJiné zápisyVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 22.04.2013 15:35:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43159/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0427 Ústí nad LabemPovinnost kObec:Kat.území: 767115 Tisá List vlastnictví: 192568309 TisáV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-10968/2012-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce , Okresní soud v Ústí nad Labem č.j. 52 EXE-1910/2012 -11 ze dne 04.06.2012.; uloženo na prac. Ústí nad LabemZ-10968/2012-510o Zástavní právo exekutorsképro 1 003,00 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízeníČeská pojišťovna a.s., Spálená75/16, Nové Město, 11304 Praha,RČ/IČO: 45272956Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ,Exekutorský úřad Cheb č.j. 074 EX-02144/2012 -014 ze dne 02.10.2012. Právní moc kedni 15.10.2012.Z-11926/2012-510o Zástavní právo exekutorsképro 5 405,00 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízeníČeská kancelář pojistitelů, NaPankráci 1724/129, Nusle, 14000Praha, RČ/IČO: 70099618Parcela: 709/9Parcela: St. 164Stavba: Tisá, č.p. 134Parcela: St. 164Parcela: 709/9Stavba: Tisá, č.p. 134Z-11926/2012-510Z-11926/2012-510Z-11926/2012-510Z-12191/2012-510Z-12191/2012-510Z-12191/2012-510Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ,Exekutorský úřad Praha 3 č.j. 091 EX-02504/2012 -010 ze dne 04.10.2012. Právní mocke dni 19.10.2012.Z-12191/2012-510o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiCabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-3544/2013-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Stavba: Tisá, č.p. 134Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-3544/2013-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: St. 164Cabák Martin, č.p. 134, 40336 Z-3544/2013-510Tisá, RČ/IČO: 671103/0271,Parcela: 709/9Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí , Exekutorský úřad Cheb č.j. 074 EX-02144/2012 -033 ze dne 28.03.2013.Z-3544/2013-510oTyp vztahuVztah proVztah kNepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručendne 16.6.2011Česká pojišťovna a.s., Spálená75/16, Nové Město, 11304 Praha,Stavba: Tisá, č.p. 134Parcela: St. 164Z-7816/2011-510Z-7816/2011-510Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.strana 5


ooOkres:Typ vztahuVztah proRČ/IČO: 45272956VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 22.04.2013 15:35:02CZ0427 Ústí nad LabemVztah kObec:Kat.území: 767115 Tisá List vlastnictví: 192Listina-Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručendne 27.3.2012PROFI CREDIT Czech, a.s.,Jindřišská 941/24, Nové Město,11000 Praha, RČ/IČO: 61860069ListinaNepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručendne 24.7.2012Vodafone Czech Republic a.s.,Vinohradská 3217/167, Strašnice,10000 Praha, RČ/IČO: 25788001ListinaVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43159/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Parcela: 709/9Stavba: Tisá, č.p. 134Parcela: 709/9Parcela: St. 164Stavba: Tisá, č.p. 134Parcela: St. 164Parcela: 709/9568309 TisáV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Z-7816/2011-510Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ,Exekutorský úřad Cheb č.j. 074 EX-26388/2010 - 7 ze dne 21.03.2011.Z-7816/2011-510Z-3457/2012-510Z-3457/2012-510Z-3457/2012-510Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ,Exekutorský úřad Jeseník č.j. 014 EX-3861/2011 -13 ze dne 27.03.2012.Z-3457/2012-510Z-8395/2012-510Z-8395/2012-510Z-8395/2012-510Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ,Exekutorský úřad Praha-východ č.j. 081 EX-04272/2012 -021JH ze dne 24.07.2012.Z-8395/2012-510ENabývací tituly a jiné podklady zápisuListinao Smlouva kupní ze dne 07.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.07.2008.V-4205/2008-510Pro: Cabák Martin a Cabáková Monika, č.p. 134, 40336 TisáRČ/IČO: 671103/0271745820/2939FVztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelámParcela BPEJ Výměra[m2]709/995011 259Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitovánÚdaje tohoto výpisu mohou být dotčeny úkony katastrálního úřadu ve věci zn.OO-1/2011-510 - Obnova operátuNemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.strana 6


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 22.04.2013 15:35:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43159/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0427 Ústí nad LabemObec:Kat.území: 767115 Tisá List vlastnictví: 192568309 TisáV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.Vyhotovil:Český úřad zeměměřický a katastrální - SCDVyhotoveno:22.04.2013 15:51:22Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kód: 510.strana 7