Ultrazvuk

szsmb.cz

Ultrazvuk

HistorieUltrazvuk, UZ nebo SONO je neinvazivní, naprostobezbolestná a neškodná zobrazovací metoda.Vznikla díky ponorkám. Vývoj sonarů a echolokátorů veválečném zbrojení dal podnět ke zkoumání jejich uplatněníi v medicíně.Ve čtyřicátých letech 20. století se stal ultrazvuk předmětemlékařského výzkumu, v 50. letech se již metoda zobrazeníměkkých částí lidského těla pomocí ultrazvuku začala úspěšněrozšiřovat do praxe. Dnes patří mezi zcela běžná vyšetření.


Sonar u delfínů


Ultrazvukový přistroj na ICUUZ cílená kanylace cévVyšetřeni žil a dg.trombózPeriferní nervové blokádyHrudní sonografie a dýchacícestyVyšetření peritoneálnídutiny a retroperitoneaVyšetření u těžkýchtraumatEchokardiografieHrudní sonografieTraumataTranskranialni doppler


Physioson Basic - terapeutický ultrazvuk


Lineární sada - hlava


Malá část odražených zvukových vln se vrátí zpět do sondy,která slouží také jako přijímač.Informace o intenzitě vlnění a o době, která uplynulamezi vysláním a zachycením ultrazvuku, stačí počítačizabudovanému v přístroji, aby na obrazovce vytvořilobraz vyšetřovaných tkání a to dokonce v pohybu.To umožňuje zjistit nejen uložení, tvar a velikost zobrazenýchorgánů, ale také posoudit jejich strukturu, překrvení a do jistémíry funkci.


Měkkými tkáněmi prochází jen s malými ztrátami, nejlépese šíří tekutinou.Na rozhraních tkání se odráží, nejvíce po dopadu napovrch kostí a podobných struktur, například ledvinovýchkamenů.Stejnou překážkou pro ultrazvuk je ovšem i vzduchobsažený v žaludku nebo ve střevech.Přítomnost vzduchu spolykaného při jídle nebopřítomného při zvýšené plynatosti je také největšímproblémem této vyšetřovací metody.


Vyšetřování ultrazvukem je v současnosti základní apravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovacídiagnostickou metodou.Má mnoho předností:•Nezatěžuje vyšetřovaný organizmus pronikavým zářením•Není nutností podávat kontrastní látku jako u metodyrentgenové•Vyšetřovací přístroj není tak drahý jako u počítačovétomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR).


•Lze vyšetřovat přímo u lůžka nemocného.•Vyšetření je možno dokumentovat jednotlivými záběry naspeciální papír nebo celý průběh na videokazetu.•Ultrazvukem lze vyšetřovat i bez přípravy, ale výsledek jemnohem lepší, pokud je vyšetřovaná osoba nalačno, tedynejí a nepije alespoň 6 hodin před vyšetřením. Lépe sevyšetřují osoby štíhlé než otylé.


Co dělat před ultrazvukem?Žádná zvláštní příprava před ultrazvukovým vyšetřenímnení nutná.Jeden den před plánovaným ultrazvukem břicha se vyhnětenadýmavým potravinám (hrách, čočka…) a nejméně třihodiny před vyšetřením nejezte.Před urologickým nebo gynekologickým ultrazvukemhodně pijte a 2 hodiny nemočte, protože pro přehlednostpánevních orgánů je nutný plný močový měchýř.


Proces vyšetření ultrazvukemLékař nanese na vyšetřovanou oblast speciální gel, abyzlepšil kontakt mezi sondou a kůží. V průběhu vyšetřenílékař pohybuje sondou těle, chvílemi můžete cítit lechtánínebo tlak, ale určitě ne bolest. Lékař může požádato zadržení dechu nebo o změnu polohy (na bok přivyšetření ledviny apod.). Vyšetření trvá 5 – 10 minut, pojeho skončení dostanete ubrousky na otření zbytků gelu amůžete se obléct. Žádná omezení po vyšetření nejsou.


Výsledek ultrazvukuVyšetřované orgány vidí lékař na monitoru přístroje v reálnémčase, obraz lze zastavit a provádět různá měření, přístrojumožňuje i tisk ultrazvukových obrázků.


Ultrazvukové vyšetření břicha patří k nejdostupnějšímvyšetřením. Lékař Vám jej předepíše v případě, že mápodezření na nemoc některého vnitřního orgánu ve Vašembřiše. Ultrazvuk zobrazí ledviny, játra, žlučník, slezinu,slinivku, močový měchýř nebo třeba velké cévy. Ultrazvukbřicha je často doménou chirurgie a urologie, ale předepisujejej i internista nebo gynekolog.


Sonografie peritoneální dutiny a retroperitonea


Biliární hydrops


ECHOKARDIOGRAFIE(ECHO)Ultrazvukové vyšetření srdce, tedy srdečního svalu, nitroblánysrdeční (endokardu), chlopní a osrdečníku (perikardu), jepravděpodobně nejpro­pracovanějším uplatněním této metodyvůbec.ECHO je proto velmi důležité pro pacienty po prodělanémAIM. Nemůže prokázat srdeční ischemii,ale ukáže vysokouprognózu pro další období.


ECHO


Echokardiografie je jinými metodami nenahraditelná, zvláštěje-li doplněna jícnovou sondou, tedy kombinacíendoskopického a ultrazvukového vyšetření, umožňující získatobraz srdce i "zezadu".Moderní výkonné přístroje dovolují zjistit nejen tvar a velikostsrdečních oddílů a přítomnost tekutiny v osrdečníku, alepomocí Dopplerova principu (odráží-li se zvuk odpohybující se struktury, zde červených krvinek, mění sejeho frekvence) mapovat toky krve jednotlivými srdečnímidutinami, znázorňovat zúžení či nedomykavost chlopní avypočítat i tlaky krve v různých místech srdce.


Transezofageální echokardiografie se provádí pomocíjícnové sondy. Po předchozí sedací a lokálním znecitlivěníhrtanu se zavede ultrazvuková sonda do jícnu, tj. za srdce. Totovyšetření se provádí v průběhu srdečních operací, připodezření na infekční endokarditidu (zánět srdeční výstelky),při podezření na disekci aorty (natržení stěny aorty) a v dalšíchzávažných případech.


Kardiologická sonda - Jedná se o multifrekvenční a širokopásmovousektorovou sondu (frekvenční rozsah 1,5 MHz - 4,5 MHz) umožňujícílékařům vysoce kvalitní echo vyšetření dospělých i dětských pacientů.


Levá vnitřní jugulární žila na úrovni větveni úponů m. sternocleidomastoideusvena jugularis int.sin.arteria carotiscommunis sin.


Christian Andreas DopplerTeorii o změně frekvence zdroje v závislosti na změně relativnírychlosti k pozorovateli přednesl roku 1842 před Královskoučeskou společností nauk.


DOPPLERŮV UZ TEST-k vyšetření periferních tepen a žila) Vyšetření tepen pomocí UZ - měříme systolický tlak na pažia porovnáváme s hodnotou systolického tlaku naměřenou naa.poplitea a tibialis posterior na noze.Je-li hodnota na nozevýrazně snížena,proti systolickému tlaku na paži - svědčí prostenózu velkých tepen DK=ICH-DKb) Vyšetření žil - test nám pomůže prokázat flebotrombózuhlubokých žil DK,posuzujeme podle kvality zvukovéhofenoménu tento test je dnes nutný k dg flebotrombózy-vyš.kdykoli bez přípravy


Spektrální DopplerCarotid tepny


V praktickém životě lze Dopplerův jev pozorovat poměrněsnadno. Stačí si stoupnout vedle dálnice a poslouchat zvukprojíždějících vozidel. Přibližující-se vozidlo zní výrazněvyšším tónem, než totéž vozidlo, když se vzdaluje. Na obrázkuse od pozorovatele A vozidlo vzdaluje, proto jsou vlnydelší a tedy frekvence nižší. Naopak, k pozorovateli B sevozidlo blíží, proto jsou vlny kratší a frekvence vyšší.


SONOGRAFIE=vyšetření břicha pomocí UZ provádídnes řada odborníkůa) GASTROENTEROLOG- Sonografie se stala zcelapřevládající metodou vyšetření žlučníku a žlučových cesttoto vyš.zcela vytlačilo rtg.vyš.žlučníku(již se neprovádí).Před tímto vyš.je lepší provést zákl.přípravu: 3dny předemnenadýmavá strava,-denně zajistit stolici, espumisan neboceolátPro lékaře je mimořádně důležitá možnost posouzení šířežlučových cest, a tím např. rozlišení žloutenky v důsledkupřekážky ve žlučovodu od žloutenky infekční při virovémzánětu jater.Játra - lze rozpoznat jejich zvětšení, ztučnění, a takénádory jater včetně druhotných nádorových ložisek,metastáz.


Slinivka břišní (pankreas), uložená až hluboko před páteří,je často pro ultrazvuk nedostupná, zvláště u obézních osob.V dutině břišní dále vyšetřujeme slezinu, velké cévy(můžeme zjistit výduť aorty) a ultrazvuk odhalí i poměrněmalé množství volné tekutiny v dutině břišní, která bývápřítomna při srdečním nebo jaterním selhání.


) UROLOG-hodnotí obě ledviny a vývodné močové cesty-totovyš.dnes nahrazuje nativní nefrogram - po renální kolicedilatace moč.cest prokazuje,že kamínek prošel. Také cystyledvin se zobrazují velmi dobře. Ultrazvuk prostaty -prostata se vyšetřuje při podezření na benigní hyperplazii ak vyloučení nádorového onemocnění. Transabdominální UZpřes břišní stěnu a přesnější transrektální UZ pomocí sondyzasunuté do konečníku.Případná biopsie prostaty se provádí za ultrazvukovékontroly. Zároveň se pomocí UZ zjišťuje, kolik moče zbýváv močovém měchýři po vymočení. Zbytnělá prostata totižmočení znesnadňuje.


Ledviny a renální doppler


c) GYNEKOLOG - vyšetřuje dělohuPříprava:hodinu před.vyš.pacientka musí vypít 1l tekutiny,abybyl při vyš.naplněn moč.měchýřd) PORODNÍKVyvíjející se plod plave v plodové vodě a je pomocí ultrazvukuvelice dobře zobrazitelný. Vyšetření v období těhotenství seprovádí dvěma základními metodami: vaginální atransabdominální (vyšetření přes stěnu břišní).Vaginální sondy se využívá v časnějších stádiích těho­tenství,většinou zhruba do 12. týdne gravidity, kdy je tímto způsobemplod lépe přehledný. V dalším průběhu těhotenství jevzhledem k růstu dělohy plod lépe viditelný při použitítransabdominální sondy.


e) UZ vyšetření karotid-bez přípravy-bezpečně prokáže stenózu kar.tepen,která může být příčinouNCMP,má být provedeno po každém IKTU.Provádí většinou rentgenologf) UZ v ortopedii-u kojenců se vyš.kyčelní klouby,úplněnahradilo rentgenové vyš.-nutno vyloučit vrozené kyčelníluxaceg) UZ v endokrinologii - provádí se vyš.štítné žlázy,kdemůžeme určit zda jde o cysty,nádor nebo tzv.studený uzel


Standardně jsou u nás prováděna v průběhu gravidity třiultrazvuková vyšetření u všech těhotných žen.První vyšetření v 10. až 14. týdnu těhotenství, kdy se určujestáří, životaschopnost plodu a jsou vyloučeny hrubé vývojovévady plodu.Přesné stáří plodu a tím i předpokládaný termín porodu lzenejlépe určit právě v prvním trimestru těhotenství.V poslední době se provádí hodnocení tzv. nuchálnítranslucence, což je projasnění v oblasti šíje plodu.To je dáno nahromaděním tekutiny v podkoží v této oblasti. Jeto markér některých chromozomálních a vrozených vad plodu.Pozitivní ná­lez signalizuje zvýšené riziko např. Downova aEdwardsova syndromu, defektů neurální trubice a vrozenýchsrdečních vad.


Druhé vyšetření probíhá ve 20. týdnu těhotenství. Lékařprovádí tzv. biometrii plodu - přesné změření některých jehočástí - např. měření průměru hlavičky, hrudníku, bříška, délkystehenní kosti.To má význam pro určení velikosti plodu a sledováníproporcionality jeho růstu. Samozřejmě i při tomto vyšetřeníse pátrá po eventuelních vrozených vývojových vadách plodu.


Lékař postupně prohlíží jednotlivé části a orgány plodu -hlavičku, páteř, hrudník, srdíčko, orgány dutiny břišní, močovýměchýř a jeho náplň.Právě při tomto vyšetření je možno zachytit již většinuzávažných vrozených vývojových vad. V této době je již takémožné určit pohlaví plodu, je-li plod při vyšetření ve výhodnépoloze.


Třetí běžně prováděné ultrazvukové vyšetření se provádíkolem 30. týdne gravidity.Opět lékař provede měření částí plodu, zároveň kontrolujepolohu plodu, jeho pohyby a množství plodové vody.Veliký význam má vyšetření loka­lizace placenty a svalovinydělohy, kde se mohou vyskytovat myomy. Vcestná placenta čimyom mohou být překážkou přirozeného vaginálního porodu.“3D ultrazvuk” vyvíjejícíhose zárodku u 29 týdnů


3D/4D ultrazvukové vyšetření umožňuje trojrozměrnézobrazení miminka v reálném čase již v děloze, a to zobrazenícelého miminka v časnějších stádiích těhotenství (cca od 13.týdne těhotenství) nebo prostorové zobrazení jednotlivýchčástí, především obličeje v pozdějších stádiích těhotenství (ccaod 25. týdne těhotenství).


SEXT


UZ kurz 18 12 2008[1] Martin Balík KARIM VFN a 1.LF UK Prahahttp://www.odmaturuj.cz/biologie/ultrazvuk-v-biologii-a-medicine/http://www.studentske.cz/2007/08/1ultrazvukov-vyetovac-metody.htmlhttp://www.forumzdravi.cz/clanek-90-ultrazvukova-sonografiehttp://www.ordinace.cz/clanek/tehotensky-ultrazvuk/http://www.nemjbc.cz/redakce/index.php?lanG=cs&slozka=39093&clanek=45609http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Doppler_mitral_valve.gifhttp://www.lekarske-ultrasonography.navajo.cz/http://www.stranypotapecske.cz/teorie/doppler.asphttp://images.google.com/images?hl=cs&source=imghp&biw=1020&bih=567&q=ECHO+srdce&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ulekare.cz/dbpic/SONOhttp://www.ct24.cz/gallerywindow.php?at_id=94104UZ kurz 18 12 2008[1] Martin Balík KARIM VFN a 1.LF UK Prahahttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2Hn-www.google.cz

More magazines by this user
Similar magazines