13.07.2015 Views

Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162 o ... - Buderus

Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162 o ... - Buderus

Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162 o ... - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162 o výkonu 80 a 100 kWIng. Luboš Brunner, Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize BuderusMaximální výkon na nejmenším prostoru, tak je možné charakterizovat dlouhoočekávanou novinku v sortimentu firmy Buderus, plynový nástěnný kondenzační kotel Logamaxplus GB162.Tradice a know-howVíce než dvacetiletá tradice a cenné zkušenosti s kondenzační technikou v tisícíchkotelnách v celé Evropě jsou naše know-how, které nám umožňuje neustálé zlepšováníkonstrukce nástěnných kondenzačních kotlů. Kondenzační kotle firmy Buderus nabízejí efektivnívyužití energie paliva - hospodárnost a vysokou účinnost, šetrnost k životnímu prostředí díkynízkým hodnotám emisí NO x a CO, snadnou montáž i údržbu a především maximální komfortpro uživatele.Obr.1 Logamax plus GB162Obr.2 Kaskáda čtyř kotlů GB162 o celkovém výkonu400 kW pouze na 1 m² s připojovací čerpadlovou skupinoua kaskádovou jednotkou včetně rozdělovačeHlavní části kotle Logamax plus GB162 a řídící systém EMSHlavními přednostmi kompaktního kotle Logamax plus GB162 o jmenovitém výkonu 80nebo 100 kW je standardní šířka jako u běžného nástěnného kotle, hmotnost pouze 70 kg,normovaný stupeň využití až 110 % a možnost kaskády až osmi kotlů. Kaskáda čtyř kotlů ovýkonu 400 kW zaujímá pouze 1 m² plochy.Kotel Logamax plus GB162 je řízen digitální hořákovou automatikou UBA3, která řídíproces spalování s přesným dávkováním plynného paliva a spalovacího vzduchu v jednotceKombiVENT v celém modulačním rozsahu kotle. Uvnitř kotle jsou umístěna čidla, podle kterýchkotel přizpůsobuje výkon a výstupní teplotu do otopné soustavy aktuální potřebě tepla vevytápěném objektu, a dále tzv. Flow Detection System (FDS), který hlídá průtok otopné vodykotlem. Součástí kotle je ovládací jednotka BC10 se základními obslužnými funkcemi. Do kotlelze integrovat jeden regulační přístroj Logamatic RC30 a dva moduly EMS, případné dalšímoduly lze umístit na stěnu. Na výběr je směšovací modul MM10 pro 1 otopný okruh sesměšovačem, modul termohydraulického rozdělovače WM10, modul EM10 pro řízení kotlez nadřazené regulace o výstupu 0–10 V sumárního hlášení poruch nebo solární modul SM10,umožňující integraci solárního ohřevu teplé vody.


Další možnou variantou řízení kotle GB162 je regulační přístroj řady Logamatic 4121přizpůsobený pro systém EMS. V základním vybavení umožňuje regulovat ohřev teplé vodyvčetně nabíjecího a cirkulačního čerpadla a dvou otopných směšovaných okruhů. Součástípřístroje je obslužná jednotka MEC2. Funkce přístroje lze pomocí doplňujících funkčníchmodulů rozšířit a tím řídit i nejsložitější otopné soustavy. Do regulátoru Logamatic 4121 jemožno umístit jeden funkční modul, případné další dva moduly lze vložit do rozšiřujícíhopřístroje Logamatic 4122. Do regulační soustavy je možné zapojit až 15 regulačních přístrojů.Vybírat můžeme z osvědčených funkčních modulů FM441, FM442, FM443, FM445, FM448,FM456 (kaskáda dvou kotlů) a FM457 (kaskáda čtyř kotlů).Pro regulační přístroje Logamatic nabízíme také systém dálkového monitorování. PřístrojLogamatic Eco-Port je určen pro připojení regulační soustavy k nadřazenému členu pomocístandardizovaného rozhraní RS485 a sběrnice MODBUS. Pro jednodušší aplikace jsou určenypřístroje Logamatic Easycom a Logamatic Easycom Pro, které lze jednoduchým způsobemkonfigurovat pomocí běžného počítače s parametrizačním softwarem Ecosoft. Přístroje dáleumožňují ovládání regulační soustavy přes pevnou telefonní linku, mobilní GSM síť a případně ipřes internetové rozhraní.Obr.3. Regulační přístroj Logamatic 4121Technologie ALU plusSystém FLOW plus a ETA plusKompaktní výměník vyrobený ze slitiny Al-Si připomíná „blok motoru“ a je zhotoventechnologií ALUplus. Tato moderní technologie využívá nejnovějších poznatků aerodynamiky apovrchových úprav materiálů. Kromě toho ALUplus umožňuje maximální výkon při co nejmenšípotřebě místa, konstantní účinnost díky plazmové polymerizaci povrchu žebrovaných trubek(minimalizace zanášení výměníku) a co největší možný přenos tepla díky nové vnitřnígeometrické konstrukci trubek.Systém FLOWplus slouží pro maximální využití spalného tepla i zároveň tichý provozzařízení díky hydraulice zařízení bez přepouštěcího ventilu (není nutný minimální průtok otopnévody kotlem) a elektronicky řízenému oběhovému čerpadlu. Se systémem ETA plus umožňuješirokou modulaci výkonu od 19 do 100% a spolu s keramickým hořákem minimální emise.Jako příslušenství je v nabídce k dispozici připojovací čerpadlová skupina v designu kotleLogamax plus GB162-80/100 k přímému připojení pod kotel, obsahující modulační čerpadloUPER 25-80, pojistný ventil 4 bary, plynový, napouštěcí, vypouštěcí a uzavírací kohout, zpětnéklapky, manometr, přípojky pro externí expanzní nádobu a izolaci.


Obr.4 Detail geometrie žebrovaných trubek výměníkuObr.5 Kaskáda šesti kotlů Logamax plus GB162 s celkovým výkonem 600 kW a společným odvodem spalinTechnická data kotle Logamax plus GB162Pro ohřev teplé vody lze použít pro kotel Logamax plus GB162 osvědčenézásobníky řady Logalux SU o objemu 300 až 1000 litrů dle požadavku instalace,případně zásobníky vhodné pro ohřev vody solárními kolektory. Více informací okotli Logamax plus GB162 a systémové technice naleznete na www.buderus.cz.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!