CG rsb STIGA-71503802/0

manuals.ggp.group.com

CG rsb STIGA-71503802/0

COLLECTOR4045 - 45 Combi45S - 45S Combi45SE Combi71503802/0


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 11


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 22


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 33


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 44


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 42SISLOVENSKOSIA) ZAGONVARNOSTNI PREDPISI1) Natančno preberite navodila. Seznanite se skontrolnimi ročicami in s pravilno uporabo kosilnice.Naučite se hitro ustaviti motor.2) Uporabljajte kosilnico samo za namen, kateremusluži, t.j. za košnjo in pobiranje trave. Uporabakosilnice v druge namene je lahko nevarna inlahko povzroči poškodbe stroja.3) Ne pustite, da kosilnico uporabljajo otroci aliosebe, ki niso zadostno seznanjene z navodili.Lokalni zakoni lahko določajo spodnjo mejo starostiza uporabnike.4) Nikoli ne uporabljajte kosilnice:– kadar so v bližini osebe, posebno otroci ali živali;– če je uporabnik zaužil zdravila ali alkohol, kilahko škodljivo vplivajo na njegove reflekse alipozornost.5) Ne pozabite, da je delavec in uporabnik odgovorenza nesreče in nezgode, ki se pripetijo drugimosebam ali njihovi lastnini.B) POSTOPKI PRED UPORABO1) Kadar kosite, obujte močne čevlje in dolgehlače. Ne uporabljajte kosilnice bosi ali s sandali.2) Dobro preglejte celotno delovno področje inodstranite kamenje, veje, železne žice, kosti, itd.3) POZOR: NEVARNOST! Bencin je visoko vnetljiv.– hranite gorivo v posebnih posodah;– pretakajte gorivo z lijakom, samo na prostem, inob tem ne kadite, kot tudi, kadar delate z gorivom;– bencin pretakajte pred zagonom motorja; nedodajajte bencina ali snemajte pokrova rezervoarja,kadar je motor v teku ali je še vroč;– če se razlije bencin, ne vžgite motorja, temvečodstranite kosilnico od področja, kjer se je razlilbencin; izogibajte se možnosti povzročitve požara,dokler gorivo ni izhlapelo in so se bencinskihlapi razpršili;– vedno ponovno namestite in dobro zapritepokrovček rezervoarja in posod za bencin;4) Zamenjajte okvarjene dušilce5) Pred uporabo opravite splošno kontrolo, posebnorezila in preverite, da vijaki in rezila niso obrabljeniali poškodovani. Za ohranitev ravnovesjazamenjajte celotno skupino rezil in vijakov, ki sopoškodovani ali obrabljeni.6) Pred začetkom dela montirajte zaščito pri izpustu(vreča ali ščitnik za kamenje).C) MED UPORABO1) Ne vžigajte motorja v zaprtem prostoru, kjer selahko kopičijo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.2) Delajte samo pri dnevni svetlobi ali pri dobriumetni svetlobi.3) Če je mogoče, se izogibajte uporabi kadar jetrava mokra.4) Na strmih terenih si vedno zagotovite stabilnost.5) Nikoli ne tecite, temveč hodite; ne pustite, da bivas kosilnica vlekla za seboj.6) Na strminah kosite tako, da prečkate teren,nikoli navzgor in navzdol.7) Na strminah posvetite maksimalno pozornostmenjavam smeri.8) Ne kosite na strminah, ki imajo nagib višji od20˚.9) Bodite posebno pozorni, kadar vlečete kosilnicoproti sebi.10) Kadar morate nagniti kosilnico za transport,prečkati netravne površine ali kadar morate premestitikosilnico s kraja ali na kraj košnje, ustaviterezila.11) Nikoli ne uporabljajte kosilnice, če sopoškodovana varovala, brez košare za travo ališčitnika proti kamenju.12) Ne spreminjajte regulacij motorja in pazite, damotor ne doseže previsokega števila obratov.13) Pri modelih na vlečni pogon pred vključitvijomotorja izklopite priključek prenosa na kolesa.14) Motor vključite previdno, po navodilih in imejtenoge oddaljene od rezil.15) Pri zagonu ne nagibajte kosilnice. Kosilnicovključite na ravni površini brez ovir in visoke trave.16) Ne približujte rok ali nog ob ali pod vrteče dele.Vedno bodite oddaljeni od odprtine za izpust.17) Ne dvigujte ali prenašajte kosilnice zvključenim motorjem.18) Ugasnite motor in iztaknite kabel vžigalnesvečke:– pred vsakim posegom pod kosilno ploščo alipred odmašitvijo cevi za izpust;– pred kontroliranjem, čiščenjem ali delom nakosilnici;– potem, ko ste naleteli na tujek. Preverite morebitnepoškodbe na kosilnici in izvedite potrebnapopravila pred ponovno uporabo aparata;– če kosilnica začne vibrirati na neobičajen način(takoj poiščite vzrok teh vibracij in ga odstranite).19) Ustavite motor:– vedno, kadar pustite kosilnico brez nadzora. Primodelih z električnim vžigom odstranite tudi ključ;– preden napolnite gorivo;– vsakič, ko snamete ali ponovno montirate vrečoza travo;– preden regulirate višino košnje.20) Preden ugasnete motor znižajte plin. Ob koncudela zaprite dotok goriva in se ravnajte po navodilihv knjižici.21) Med delom se držite varnostne razdalje odrezil, ki vam jo daje dolžina ročaja.D) VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE1) Matice in vijaki morajo biti dobro priviti, da bostroj vedno varno deloval. Redno vzdrževanje jebistveno za varnost in za dobro delovanje.2) Ne shranjujte kosilnice s polnim rezervoarjem vprostor, kjer bi bencinski hlapi lahko dosegli plamen,iskro ali močan vir toplote.3) Preden shranite kosilnico v kateri koli prostor,pustite, da se ohladi.4) Za zmanjšanje nevarnosti požara očistite kosilnicoin še posebej motor od ostankov trave, listjaali odvečne maščobe. Ne puščajte kontejnerjev spokošeno travo v zaprtem prostoru.42


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 43SISLOVENSKOSI5) Pogosto kontrolirajte ščitnik za kamenje inkošaro za travo, da preverite morebitne obrabe aliokvare.6) Če morate izprazniti rezervoar, to storite na prostem,pri mrzlem motorju.7) Za razstavitev in ponovno sestavitev rezila uporabljajtedelovne rokavice.8) Kadar brusite rezilo, pazite na ravnovesje.OKOLJEBodite prijazni do okolja in še posebej natančnosledite naslednjim točkam:– Uporabljajte vedno Akrylat bencin (okolju prijazenbencin).– Uporabljajte vedno lijak in/ali posodo za gorivo,zaščiteno proti prenapolnjenosti. Na ta načinpreprečite razlitje goriva.– Bencinskega rezervoarja nikoli ne napolnite dovrha.– Nikoli ne dolijte preveč olja v motor in/ali v transmisijskiobtok. (Pravilna količina je navedena vnavodilih za uporabo).– Ob vsaki menjavi olja zberite vse odpadno olje.Ne odlivajte ga v okolje. Rabljeno olje oddajte napooblaščenem zbirnem mestu.– Rabljenih oljnih filtrov ne mečite v smeti. Oddajtejih pooblaščenemu zbirnemu centru.– Izrabljenih svinčenih akumulatorjev nikoli nemečite v smeti. Oddajte jih na pooblaščenemzbirnem mestu (velja za stroje z baterijskimpogonom in stroje z baterijskim vžigom).– Zamenjajte pokvarjen dušilec. Pri popravilih uporabljajtevedno originalne rezervne dele.– Če je serijsko vgrajen katalizator poškodovan, gamorate vedno nadomestiti z novim.– Uplinjač naj vedno nastavi le usposobljen delavec.– Zračni filter očistite v skladu z navodili (glejtenavodila za uporabo).– Ko morate stroj po mnogih letih uporabe zamenjati,ali pa ga ne potrebujete več, vampriporočamo, da ga vrnete prodajalcu, ki ga bopredelavo.Originalni rezervni deli so vam na voljo pri pooblaščenihservisnih delavnicah in pri mnogih trgovcih.Priporočamo, da enkrat letno pooblaščena servisnadelavnica opravi servis, vzdrževanje in pregledvarnostnih delov stroja.Za nasvete o servisu in rezervnih delih povprašajtepri vašem trgovcu.IDENTITETA IZDELKAIIdentiteta izdelka je zagotovljena z dvema podatkoma:1. Številka artikla in serijska številka.Nahajata se na nalepki na ohišju stroja:ŠT ART.➔SERIJSKA ŠT2. Vrsta, tip in serijska številka motorjaNahaja se na sedežu lopute (Briggs & Stratton) alina bloku motorja (Tecumseh) v skladu s skico:SERVISPRIBOR/REZERVNI DELIUporabljajte vedno le originalne rezervnedele in pribor. Neoriginalnih rezervnihdelov proizvajalec kosilnice ni kontroliralin atestiral. Zaradi uporabe neoriginalnihdelov in pribora lahko pridedo okvar, čeprav se deli na videz prilegajostroju. Proizvajalec kosilnice niodgovoren za poškodbe, ki so nastalizaradi uporabe neoriginalnih rezervnihdelov in pribora.Sklicujte se na ta dva identitifikacijska znaka, kokontaktirate s pooblaščeno servisno delavnico inob nakupu rezervnih delov.Takoj po nakupu vse prej navedene številke takojzabeležite na zadnjo stran te brošure.Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembeizdelka brez predhodnega opozorila43


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 44SISLOVENSKOSISIMBOLINa stroju se nahajajo naslednji simboli, katerihnamen je, da vas nenehno opozarjajo na previdnostin pozornost, ki je potrebna, ko stroj uporabljate.Simboli pomenijo:Opozorilo! Preberite navodila za uporaboin navodila za varno uporabo, prednonavodila za varno uporabo, predno uporabitestroj.Opozorilo! Odstranite opazovalce. Boditepozorni na predmete, ki jih stroj izvrže.Opozorilo! Ne vtikajte rok in nog podohišje, kadar stroj deluje.Opozorilo! Predno začnete s popravili,odstranite kabel s svečke.POMEMBNOOprema, ki je označena z zvezdo (*), je standardnasamo pri nekaterih modelih in samo pri nekaterihregionalnih izvedbah.ROČAJDvignite ročaj (sl. 1).MONTAŽAZategnite navojnike za pritrditev zgornjega delaročaja (sl. 2).Pritrdite kable vzdolž ročaja na mesta, ki so temunamenjena (sl. 3).ZANKA ZA STARTNI ROČAJVpnite startni ročaj v zanko na ročaju za upravljanje(sl. 4).AKUMULATOR (*)Elektrolit v akumulatorju je strupen inrazjeda. Ne dovolite, da pride v stik skožo, očmi ali obleko.Predno stroj prvič vžgete, morate najprej 24 ur polnitiakumulator. Navodila o postopku se nahajajo vpoglavju VZDRŽEVANJE, AKUMULATOR.Vtaknite startni ključv ključavnico.SPLOŠNOUPORABA STROJAVaš stroj združuje dve funkciji:1. “MULTICLIP” (*) - COMBIOb dobavi je stroj opremljen z zatičem (P), pritrjenimv izmetu (sl. 28). Stroj je pripravljen za uporaboMulticlip, kar pomeni, da nož travo zmelje. Zmletotravo kosilnica porazdeli na travnato površino, kjerle-ta razpade. S tem postopkom travnato površinognojite.Če želite zatič odstraniti, pritisnite na zaporo (S). Kozatič ponovno vstavite, se prepričajte, da sta obapodaljška v luknjah in da sta resnično vpeta.2. ZBIRANJESestavite priložen zbiralnik (sl. 5). Odprite izmet,odstranite zatičin zbiralnik pritrdite na stroj.Trava se pri košnji zbira v zbiralniku. Zbrano travovrzite v kompost, ali pa jo raztresite na gredice kotgnojilo. Stroj lahko uporabljate tudi za grabljenjelistja.PRED STARTOMNALIJTE V MOTOR OLJEOb dobavi v motorju ni olja. Prednomotor prvič vžgete, morate vanj najprejvliti olje.Odstranite paličico za merjenje olja (sl. 6,7). Vmotor vlijte 0,6 litra kvalitetnega olja (servisni razredSE, SF ali SG). Uporabite SAE 30 ali SAE 10W-30 olje.Počasi vlivajte do oznake ”FULL/MAX.” Nikoli nedolijte prevečolja.KONTROLIRAJTE NIVO OLJAPred vsako uporabo najprej preglejte, da je nivoolja med oznakama “FULL/MAX” in “ADD/MIN” napaličici za merjenje olja.Paličico za merjenje olja izvlecite in obriite (sl. 6,7).Ponovno jo vtaknite v odprtino in jo privijte. Nato jospet odvijte in izvlecite. Odčitajte nivo olja.Če jenivo olja prenizek, ga dolijte do oznake ”FULL/MAX.”44


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 45SISLOVENSKOSINALIJTE BENCINNikoli ne odvijte pokrova tanka in nikoline dolivajte bencina,če je motor vžgan,ali pa še vedno ogret.Bencinskega tanka nikoli ne napolnitedo vrha. Vedno pustite dovolj prostora,da se bo prostornina bencina lahkopovečala.Priporočamo, da uporabljate okolju prijazen bencin,tako imenovani akrylat bencin. Sestava tegabencina je takšna, da je manj škodljiv tako ljudemkot okolju. Ta bencin nima nobenih svinčenihdodatkov, nobenih oksigenatov (alkoholov inetrov), nobenih alkenov in ničbenzena.POZOR! Če ste uporabljali navadenneosvinčen bencin (95) in začnete natouporabljati okolju prijazen bencin, jezelo pomembno, da natančno sleditenavodilom proizvajalca bencina.Uporabljate lahko tudi navaden neosvinčen 95-oktanski bencin. Uporaba mešanice za dvotaktnemotorje ni dovoljena. POZOR! Zapomnite si, da jenavaden neosvinčen bencin sveže blago. Nikoli nekupite večbencina, kot ga lahko porabite v 30dneh.VŽIG MOTORJA1. Kosilnico postavite na ravno in trdno površino.Nikoli je ne vžigajte v visoki travi.2. Prepričajte se, da je kabel za svečko nataknjennanjo.3. Pri vžigu hladnega motorja: Odločno pritisnite nagumijasti gumb (Primer) 3-krat (sl. 8,9).Če vžigateogret motor, na gumijasti gumb (Primer nipotrebno pritiskati. Če je motor ugasnil zaradipomanjkanja bencina, dolijte bencin in odločnopritisnite na gumijasti gumb 3-krat.4. Stisnite Start/Stop G ročaj h glavnemu ročaju.POZOR! Start/Stop G ročaj mora biti vesčasstisnjen, sicer bo motor ugasnil (sl. 10).5a.Ročni vžig: Zgrabite ročico za vžiganje inodločno potegnite vžigalno vrvico.5b.Električni vžig (*): Vžgite motor tako, da ključzavžiganje obrnete v smeri urinega kazalca. Ko jemotor vžgal, ključizpustite. Z vžiganjemposkušajte vedno le nekajkrat, tako da ne bosteizpraznili akumulatorja.Da bo vžig motorja lažji - obremenite ročaj tako,da boste nekoliko dvignili sprednja kolesa.Nikoli ne vžigajte motorja v visoki travi.6. Da bo rezultat košnje najboljši, mora motorvedno delovati pri najvišjem številu vrtljajev.Nikoli ne imejte rok in nog v bližini noža/nožev, ki se vrtijo. Nikoli ne vtikajte rokali nog pod ohišje ali v izmet, kadarmotor deluje.UGASNITE MOTORMotor je takoj po tem, ko ga ugasnete,še vedno zelo vroč. Ne dotikajte sedušilca, cilindrov in hladilnih krilc, kerse lahko opečete.1. Izpustite Start/Stop G ročaj (sl. 10) in motor bougasnil. Nikoli ne poskušajte vplivati na varnostnofunkcijo tega ročaja, na primer tako, da gapritrdite h glavnemu ročaju. V tem primerumotorja ne bo mogoče ugasniti.2. Če pustite kosilnico brez nadzora, odstranitekabel s svečke. Izvlecite tudi ključ (*).Če je Star/Stop ročaj nehal delovati,ugasnite motor tako, da odstranitekabel s svečke. Kosilnico prepustitenemudoma pooblaščeni servisni delavnici.POGON ZADNJIH KOLES (*)Pogon vključite tako, da stisnete ročico I k ročaju.Pogon izključite tako, da ročico I izpustite (sl. 10).VIŠINA KOŠNJEPredno začnete nastavljati višinokošnje, ugasnite motor.Višine košnje nikoli ne nastavite takonizko, da bodo noži udarjali v ovire nazemljišču.Kosilnica je opremljena z enostavnim uravnavanjemvišine košnje. Potegnite ročico za nastavljanjenavzven in nastavite eleno višino košnje v tistegaod petih položajev, ki najbolj ustreza vašim željam(sl. 11).POZOR! Kadar uporabljate Multiklip funkcijo,višine košnje ne smete nastaviti v obe najnižjilegi. Multiklip funkcija ne deluje,če travo kositeprenizko.VZDRŽEVANJENikoli se ne lotite vzdrževalnih del namotorju ali pa na kosilnici,če niste najprejodstranili kabla s svečke.Ugasnite motor in odstranite kabel ssvečke,če nameravate kosilnico dvigniti,na primer ob transportu.Če nameravate kosilnico nagniti, jovedno nagnite tako, da bo svečka obrnjenanavzgor. Kosilnico nagnite vednole takrat, ko je bencinski tank prazen.45


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 46SISLOVENSKOSIČIŠČENJEPo vsaki košnji je kosilnico potrebno očistiti.Posebno pomembno je čiščenje podvozja. Izperitez vodnim curkom. S tem boste podaljšali življenjskodobo kosilnice. Ne priporočamo uporabe vodnegacurka pod visokim pritiskom.Če se je trava prisuŠila na podvozje, jo postrgajteproč. Če ste poškodovali barvo, povozje pobarvajtein s tem preprečite rjavenje.Redno odstranjujte travo, smeti in ostalovnetljivo nesnago z dušilca in njegoveokolice.Enkrat vsako sezono priporočamo čiščenje notranjostipogonskih koles (*). Demontirajte obe kolesi.Odpihnite ali pa okrtačite umazanijo, ki se je nabralav krogličnem ležaju in v njegovem ohiŠju.Ponovno montirajte kolesa (sl. 12).ZAŠČITNA REŠETKAPo vsaki uporabi odstranite travo in drugo nesnagoz zaščitne rešetke F in s tem preprečite morebitnepoškodbe motorja zaradi pregrevanja (sl. 13,14).HLADILNI SISTEMMotor je zračno hlajen. Trava in umazanija lahkohladilni sistem zamašijo, kar lahko poškodujemotor. Vsaj enkrat na sezono ali pa vsako 100 urouporabe je potrebno hladilni sistem očistiti.čistitepogosteje,če kosite suho travo.Briggs & Stratton mod. LS45:Odvijte 3 vijake A (sl. 13) in odstranite ohišje ventilatorja.Očistite označeno površino (sl. 15).Pri LS45 motorjih boste vijake A odvili lažje,čeboste najprej odstranili ohišje motorja.Briggs & Stratton mod. ES40:Demontirajte začitno reetko in očistite označenopovršino (sl. 16).MAZANJE POGONSKE OSI (*)Enkrat na sezono je potrebno namazati zatičnapogonski osi. Demontirajte kolesa (pokrov, vijak inpodložka). Nato demontirajte zatičv zarezi in podložko,tako da boste lahko z osi sneli kroglični ležaj.Namastite z univerzalno mastjo.Ponovno montirajte zatič (zatičmontirate različnona desni in levi strani, sl. 17, 18). Montirajte krogličniležaj tako, da bo oznaka L obrnjena navzvenna levi strani in oznaka R navzven na desni strani(gledano od zadaj).MENJAVA OLJAOlje menjajte, ko je motor ogret in bencinskitank prazen. Pri iztakanju oljabodite previdni, kajti olje je še vednovroče, zato se lahko pri rokovanju z njimopečete.Olje zamenjajte prvičpo 5 urah uporabe, nato navsako 50 uro, ali pa enkrat vsako sezono.Odstranite paličico za merjenje olja, nagnite kosilnicoin iztočite olje v primerno posodo. Pazite, daolja ne razlijete po travi.Vlijte sveže olje: uporabite SAE 30 ali pa SAE 10W-30. Prostornina posode za olje je 0,6 litra. Vlijte tolikoolja, da bo nivo dosegel oznako ”FULL/ MAX”na paličici za merjenje olja.ZRAČNI FILTERUmazan in zamašen zračni filter zmanjšuje učinkovitostmotorja in veča njegovo izrabo.Filterčistite vsak tretji mesec ali pa po vsaki 25 uriuporabe, odvisno od tega, kaj je prej. Filterčistitepogosteje,če delate v pranih razmerah.Briggs & Stratton mod. LS45:Previdno odvijte zračni filter in pazite, da umazanijane zaide v uplinjač (sl. 19). Odstranite filter izpeneče gume in ga operite v tekočem sredstvu zapomivanje posode in vodi. Posuite ga. V filter vtritenekaj motornega olja. Ponovno ga montirajte.Briggs & Stratton mod. ES40:Odvijte vijak in dvignite pokrov filtra. Previdnoodstranite vse sestavne dele filtra (sl.20).Umazanijo odstranite tako, da s filtrom udarjate obravno površino.če so sestavni deli filtra še vednoumazani, filter zamenjajte.SVEČKAIskrenja svečke nikoli ne preizkušajte stem, da odstranite svečko ali kabel.Uporabljajte atestiran preizkuševalec.Svečko rednočistite (vsako 100 uro uporabe). Čistitez žičnato krtačo. Elektrodi nastavite na 0,75 mm(sl. 21).Svečko zamenjajte,če sta elektrodi ožgani, ali pačeje svečka poškodovana. Proizvajalec motorja priporoča:Za Briggs&Stratton motorje uporabljajte J19LM(RJ19LM) ali pa drugo, enakovredno svečko.AKUMULATOR (*)Elektrolit v akumulatorju je strupen inrazjeda, zato lahko povzroči nevarnepoškodbe. Pazite, da ne bo prišel v stiks kožo, očmi in obleko.Ob normalni uporabi v sezoni se akumulator polniob delovanju motorja.če motor ob uporabi ključaza vžiganje ne vžge, je akumulator verjetno prazen.Predno stroj prvič vžgete, morate najprej 24 ur polnitiakumulator.Priključite priložen napajalnik akumulatorja na aku-46


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 47SISLOVENSKOSImulator in akumulator napajajte 24 ur (sl. 22). Ponapajanju akumulator spet priključite na motorjevkontakt (sl. 23).Nikoli ne poskušajte napajalnika priključiti neposrednona motor. Napajalnika ni mogoče uporabitikot izvor toka za vžig. Motor ne bo vžgal, razentega pa boste poškodovali napajalnik.SKLADIŠČENJE POZIMIPozimi skladiščite kosilnico z dobro napolnjenimakumulatorjem na suhem in hladnem mestu (med 0C in +15 C). Najmanj enkrat med zimskim skladiščenjemje potrebno akumulator ponovno napolniti.Pred začetkom nove sezone akumulatorponovno polnite 24 ur.URAVNAVANJE SKLOPKE (*)Vključite pogon tako, da stisnete ročico sklopke I kročaju.če se kosilnica kljub temu ne začne premikati,morate kabel nastaviti. Glejte sl. 24.Če ste brusili nož, ga morate vednouravnotežiti. Neuravnotežen nož lahkopovzroči poškodbe zaradi tresljajev.SKLADIŠČENJESKLADIŠČENJE POZIMIIzpraznite bencinski tank. Vžgite motor in ga pustiteteči, dokler ne obstane sam od sebe. Isti bencinne sme biti v tanku večkot mesec dni.Dvignite kosilnico in odvijte svečko. Vlijte jedilnožlico olja v odprtino za svečko. Počasi povlecite zavžigalno vrvico, tako da se olje enakomerno porazdeliv cilindru. Ponovno privijte svečko.Natančno očistite kosilnico in jo shranite v zaprtemprostoru, na suhem mestu.MENJAVA NOŽEVUporabljajte vedno zaščitne rokavice,kadar menjate nož/nože, zato da se pridelu ne boste porezali.Sistem nožev redno pregledujte.Posebej natančno preglejte ukrivljenoozadje ostrine in se prepričajte, da niizrabljeno (sl. 25). Če na nožih opaziteznake poškodb, jih zamenjajte.Izrabljen nož je pogosto vzrok za neenakomernodelovanje, ki sčasoma vodido poškodb kosilnice.Nož/nože vedno natančno preglejte,če ste prikošnji zadeli ob tuj predmet. Vedno najprejodstranite kabel s svečke. Če je sistem noževpoškodovan, poškodovane dele takoj zamenjajte.Ko menjate nož, najprej odvijte matico. Nov nožmontirajte na isto mesto in na enak način, kot starinož. Zategnite matico (sl. 26). Moment pritrditve:45 Nm.Ob menjavi noža zamenjajte vedno tudi matico.Garancija ne velja za pokodbe nožev, mesta pritrditvenožev in poškodbe motorja, ki so posledicamehanične poškodbe pri delu.Kadar menjate nože, mesto pritrditve nožev inmatico, uporabljate vedno le originalne rezervnedele. Neoriginalni deli pomenijo tveganje,četudi sestroju prilegajo.BRUŠENJE NOŽEVČe je nože potrebno brusiti, brusite mokro in uporabitebrusni kamen.Nožev nikoli ne brusite na brusni plošči. Previsokatemperatura lahko povzroči krhkost nožev.47


CG rsb STIGA-71503802/0 26-01-2004 9:25 Pagina 102✍GGP ITALY SPA • Via del lavoro,6 • I-31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY

More magazines by this user
Similar magazines