13.07.2015 Views

Diskreetse matemaatika elektrooniline loengukonspekt - Tallinna ...

Diskreetse matemaatika elektrooniline loengukonspekt - Tallinna ...

Diskreetse matemaatika elektrooniline loengukonspekt - Tallinna ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLMATEMAATIKAINSTITUUTPeeter PuusempÜLDALGEBRA ALUSEDÜlesannete koguTALLINN2005


2 RÜHMAD2 RÜHMAD2.1 Mitu erinevat binaarset tehet on v~oimalik defineerida n-elemendiliselhulgal?2.2 Otsustada, millised järgnevatest kujutustest on injektiivsed, sürjektiivsed,bijektiivsed:a) f : R −→ R, f(x) = 2x − 1,b) f : R −→ R, f(x) = x 2 ,c) cos : R −→ R, x ↦−→ cos x,d) sin : [−π, π] −→ R, x ↦−→ sin x.2.3 Olgu X ja Y l~oplikud hulgad, milles on vastavalt m ja n elementi,kusjuures m ≤ n. Mitu injektiivset elementi on hulgas Y X ?2.4 Olgu antud kujutused f : R −→ B ja ln : B −→ R, kus B ={ x | x ∈ R, x > 0 } ning f(x) = e x , x ∈ R. Leida f ◦ ln ja ln ◦f.2.5 Olgu antud kujutused f : R −→ R ja g : R −→ R reeglitegaf(x) = 2x + 1 ja g(x) = e x (x ∈ R). Leida f ◦g, f ◦g, fg ja gf.2.6 Leida antud kujutuse pöördkujutus:a) f :] − π, π[−→ R, f(x) = 2tan x 2 ,b) f : R × R −→ R × R, f(x, y) = (x + 2y; 3x + 7y).2.7 Olgu X = { 1, 2 }. Koostada rühmoidi (X X ; ◦) Cayley tabel.2.8 Vaatleme hulgal N tehet ∗, mis seisneb suurima ühisteguri v~otmises:kui a, b ∈ N, siis a ∗ b on arvude a ja b suurim ühistegur. Kas(N; ∗) on poolrühm?2.9 Kas k~oigi geomeetriliste vektorite hulk kolmem~o~otmelises eukleidilisesruumis on poolrühm vektorkorrutise suhtes?2.10 Näidata, et igas mittetühjas hulgas X saab defineerida binaarsetehte, mille suhtes see hulk on poolrühm.2.11 Olgu X v~ore. Tähistagu x ∨ y elementide x ja y ülemist rada jax ∧ y nende elementide alumist rada. T~oestada, et (X; ∧) ja (X; ∨)on poolrühmad. Mis tingimustel on need poolrühmad monoidid?2.12 Esitada järgnevad rühmas G esitatud avaldised aditiivsel kujul:a) a 2 b 5 , b) a −3 (b −1 c) 2 , c) (ab 5 ) −3 = e.2.13 Koostada rühma (Z 5 ; +) Cayley tabel.6


2 RÜHMAD2.14 Koostada rühma (Z 6 , +) Cayley tabel.2.15 On antud viieelemendilise rühma Cayley tabel, milles esinevadlüngad:e a b c de e ∗ ∗ ∗ ∗a ∗ b ∗ ∗ eb ∗ c d e ∗c ∗ d ∗ a bd ∗ ∗ ∗ ∗ ∗Täita lüngad.2.16 Kas k~oigi geomeetriliste vektorite hulk tasandil on liitmise suhtesrühm?2.17 Vaatleme täisarvude hulgal Z binaarset tehet ∗:n ∗ m = n + m + mn.Otsustada, kas Z on rühm tehte ∗ suhtes.2.18 Näidata, et kolmandat järku ruutmaatriksite hulk⎧⎫⎨1 a b⎬G =⎩0 1 c∥0 0 1∥ | a, b, c ∈ R ⎭moodustab korrutamise suhtes rühma 2 .2.19 Rühmas kehtib korrutise pöördelemendi leidmiseks reegel(ab) −1 = b −1 a −1 . Tuua näide rühmast, kus ei kehti v~ordus (ab) −2 =b −2 a −2 .2.20 Defineerime otsekorrutises G = Z 2 × Z n (n on suvaline positiivnetäisarv) korrutamise reegliga(i ; j)(k ; l) = (i + k ; (−1) k j + l)((i ; j), (k ; l) ∈ Z 2 × Z n ). Näidata, et G on selle tehte suhtes rühm.2 Saadud rühma nimetatakse saksa füüsiku Werner Heisenbergi (1901–1976)järgi Heisenbergi rühmaks.7


2 RÜHMAD2.21 Olgu X = {1, 2}, Y = S 3 ja G = Y X . Defineerime hulgal Gtehte ∗ järgmiselt:(f ∗ g)(x) = f(x)◦g(x), x ∈ X.Näidata, et (G; ∗) on rühm. Mitu elementi on selles rühmas? Vaatlemetekkinud rühmas G elementi( ) ( )1 2 1 2g == ,g(1) g(2) α ɛkusα =( ) 1 2 3∈ S3 1 2 3 , ɛ =( ) 1 2 3∈ S1 2 3 3 .Leida elemendi g järk ja g −1 .2.22 Olgu X = {1; 2} ja Y = Z 3 . Defineerime hulgas G = Y X tehte∗ järgmiselt: kui f, g ∈ G, siis(f ∗ g)(x) = f(x) + g(x) iga x ∈ X korral(liitmine jäägiklassirühmas (Z 3 ; +)). Koostada tekkinud rühmoidi(G; ∗) Cayley tabel.2.23 Kas eelmises ülesandes saadud rühmoid (G; ∗) on rühm (p~ohjendada!)?2.24 Tähistagu f a, b iga a, b ∈ R, a ≠ b, korral kujutust f a, b : R −→R, kus f a, b (x) = ax + b. Olgu G = { f a, b | a, b ∈ R, a ≠ 0 }. Otsustada,kas (G, ◦) on rühm, kui tehteks ◦ on kujutuste korrutamine.2.25 Olgu G = (R \ {0}) × R. Vaatleme hulgal G tehet ∗:(x 1 ; x 2 ) ∗ (y 1 ; y 2 ) = (x 1 y 1 ; x 1 y 2 + y 1 ).Otsustada, kas G on tehte ∗ suhtes rühm.2.26 Vaadelgem teist järku ruutmatriksite hulka{ ∥ }∥∥∥ a bG =−b a∥ | a, b ∈ R, a2 + b 2 ≠ 0 .Näidata, et hulk G moodustab maatriksite korrutamise suhtes rühma.8


2 RÜHMAD2.27 Kirjutada välja substitutsioonirühma S 3 elemendid.2.28 Leida substitutsiooni( )1 2 3 4 5f =3 5 1 2 4pöördsubstitutsioon f −1 .2.29 Tuua näide substitutsioonidest, mille korral f ◦g ≠ g◦f.2.30 Leida substitutsiooni( )1 2 3 4 5f =3 5 1 2 4jaoks k~oik substitutsioonid g ∈ S 5 nii, et f ◦g = g◦f.2.31 Leida substitutsiooni( )1 2 3 4 5f =5 1 2 3 4jaoks k~oik substitutsioonid g ∈ S 5 nii, et f ◦g = g◦f.2.32 Olgu( )1 2 3 4f =.2 4 1 3Leida elemendi f järk ja k~oik sellised elemendid g ∈ S 4 , mille korralf ◦g = g◦f.2.33 Substitutsiooni (2.6) nimetatakse transpositsiooniks, kui tajätab kujutamisel n − 2 arvu hulgast X = { 1, 2, . . . , n } paigale jaülejäänud kaks arvu kujutab teineteiseks, st leiduvad sellised i, j ∈ X,et⎧⎪⎨ j, kui k = i,f(k) = i, kui k = j,⎪⎩k, kui k ≠ i, k ≠ j.Kirjeldatud transpositsiooni tähistatakse (i, j) v~oi (j, i). Näidata, etkui mis tahes n-ndat järku substitutsiooni (2.6) teises reas vahetadaomavahel arvud f(i) ja f(j), siis saadakse substitutsioon (f(i), f(j))◦f.2.34 Näidata, et iga n-ndat järku substitutsioon on avaldatav transpositsioonidekorrutisena.9


2 RÜHMAD2.44 Leida täisarvude aditiivses rühmas Z järgmised alamrühmad:a) < 8, 14 >, b) < 8, 13 >, c) < 12, 18, 45 > .2.45 Leida substitutsioonirühma S 3 k~oik vasak- ja parempoolsedk~orvalklassid transpositsiooni (1, 2) poolt tekitatud alamrühma A =< (1, 2) > järgi.2.46 Leida ülesandes 2.37 antud substitutsiooni f järk rühmas S 5 jarühma S 5 alamrühm A =< f >. Mitu parempoolset k~orvalklassi onalamrühma A järgi rühmas S 5 ? Leida nendest k~orvalklassidest vähemaltkaks k~orvalklassi.2.47 Olgu (G; ∗) rühm. Fikseerime elemendi g ∈ G ja defineerimehulgas G tehte ⋄ reegligaa ⋄ b = a ∗ g ∗ b; a, b ∈ G.Näidata, et (G; ⋄) on samuti rühm.2.48 V~otkem ülesandes 2.47 rühmaks (G; ∗) jäägiklassirühma Z 4 ={0, 1, 2, 3} ja elemendiks g element 2. Koostada tekkinud rühma(Z 4 ; ⋄) Cayley tabel.2.49 V~otkem(ülesandes)2.47 rühmaks (G; ∗) substitutsioonirühma1 2 3S 3 ja g =. Leida tekkinud rühmas (G; ⋄):2 1 31) elemendif =( 1 2) 33 1 2poolt tekitatud alamrühm A =< f >,2) k~oik vasakpoolsed k~orvalklassid alamrühma A järgi.2.50 Leida rühma G tühja alamhulga poolt tekitatud alamrühm.2.51 Rühma G k~oigi alamrühmade hulk G on osaliselt järjestatudhulk järjestuse ⊂ suhtes. Näidata, et G on v~ore selle järjestuse suhtes.Leida hulga G vähim ja suurim element.2.52 Vaatleme rühma GL 2 (R) alamhulka{ ∥ }∥∥∥ a bH =0 c∥ | a, b, c ∈ R ac ≠ 0 .11


2 RÜHMADOtsustada, kas H on normaaljagaja rühmas GL 2 (R).2.53 Näidata, et kui g 2 = 1 iga g ∈ G korral, siis rühm G on kommutatiivne.2.54 Olgu l~opliku rühma G elementide arv mn ning arvude m jan suurim ühistegur on 1. Valime mis tahes elemendi g rühmast G.Näidata, et leiduvad üheselt määratud elemendid x ja y rühmast Gnii, et xy = g = yx ja x m = 1 = y n .2.55 Olgu n positiivne naturaalarv jaE = { z | z ∈ C, z n = 1 }(nn n-ndat järku ühejuurte hulk). Näidata, et E on kompleksarvudekorrutamise suhtes tsükliline rühm ja leida selle tsüklilise rühma tekitaja.2.56 Vaatleme kompleksarvude hulka C rühmana liitmise suhtes.Näidata, et faktorrühm C/R on isomorfne reaalarvude rühmaga (liitmisesuhtes).2.57 Näidata, et iga l~opmatut järku tsükliline rühm on isomorfnerühmaga Z (liitmise suhtes).2.58 Vaatleme rühmi (C; +) ja (R 2×2 ; +). Defineerime kujutuse T :C −→ R 2×2 reegligaT (z) = T (x + yi) =∥ xy−yx ∥ , z = x + yi ∈ C.Näidata, et T on homomorfism. Leida selle homomorfismi tuum. Kassee kujutus säilitab ka korrutamise?2.59 Vaatleme rühmi (C\{0}; ·) ja (GL n (R); ·) ja eelmises ülesandesdefineeritud kujutust T . Leida homomorfismi tuum.2.60 Vaatleme rühmi (R; +) ja (C \ {0}; ·). Defineerime kujutuseT : R −→ C \ {0} reegligaT (ϕ) = cos ϕ + i sin ϕ.Näidata, et T on homomorfism. Leida selle homomorfismi tuum jakujutis. Selgitada teoreemi homomorfismidest selle ülesande najal.12


2 RÜHMAD2.61 Olgu (G; ·) mis tahes rühm ja g ∈ G. Defineerime kujutuseT g : G −→ G reegligaT g (a) = g −1 ag, a ∈ G.1) Näidata, et T g on bijektiivne homomorfism.2) Tähistame G = { T g | g ∈ G }. Näidata, et (G; ◦) on rühm.3) Vaatleme kujutust ϕ : G −→ G, ϕ(g) = T g . Näidata, et ϕ onhomomorfism. Leida selle homomorfismi tuum.2.62 Tähistagu R ∗ k~oigi nullist erinevate reaalarvude rühma korrutamisesuhtes 3 . Näidata, et kujutusϕ : R ∗ −→ R ∗ , kus ϕ(x) = |x|, x ∈ R ∗ ,on homomorphism ja leida selle homomorfismi tuum Ker ϕ ja kujutisIm ϕ.2.63 Leida k~oigi homomorfismide arv jäägiklassirühmast Z 12 jäägiklassirühmaZ 30 .3 Seda rühma nimetatakse reaalarvude multiplikatiivseks rühmaks.13


3 RINGID3 RINGID3.1 Näidata, et ring, mille iga element x rahuldab v~ordust xx = x,on kommutatiivne.3.2 Näidata, et igal kommutatiivsel rühmal (R; +) saab defineeridakorrutamise nii, et R on ring nende kahe tehte suhtes.3.3 Defineerime hulgal P(X) liitmise ja korrutamise reeglitegaA + B = (A ∪ B) \ (A ∩ B),A · B = AB = A ∩ B(A, B ∈ P(X)). Näidata, et P(X) on ühikuga kommutatiivne ringnende tehete suhtes. Milline on saadud ringi aditiivse rühma nullelemendisterineva elemendi järk?3.4 Koostada jäägiklassiringi Z 6 liitmis- ja korrutamistabelid.3.5 Koostada jäägiklassiringi Z 7 liitmis- ja korrutamistabelid.3.6 Olgu n fikseeritud nullist erinev täisarv. Otsustada, kas otsekorrutisZ × Z on ring järgmiselt defineeritud liitmis- ja korrutamisreeglisuhtes:(a ; b) + (c ; d) = (a + c ; b + d),(a ; b)(c ; d) = (ac + nbd ; ad + bc), a, b, c, d ∈ Z.3.7 Jäägiklassihulgas Z 91 on antud üheksaelemendiline alamhulk{1, 9, 16, 22, 53, 74, 79, 81, x},mis moodustab korrutamise suhtes rühma. Leida element x.3.8 Leida naturaalarv n nii, et jäägiklassiringis Z n ei kehti järgnevaltantud omadus (a, b, c ∈ Z n ):a) a 2 = a =⇒ a = 0 v~oi a = 1;b) ab = 0 =⇒ a = 0 v~oi b = 0;c) ab = ac, a ≠ 0 =⇒ b = c.3.9 Leida v~orrandi x 2 − 5x + 6 = 0 k~oik lahendid ringides Z 8 , Z 12 jaZ 14 .3.10 Defineerime hulgas R n = Z n × Z n liitmis- ja korrutamisreeglijärgmiselt:(a ; b) + (c ; d) = (a + c ; b + d),(a ; b)(c ; d) = (ac − bd ; ad + bc), a, b, c, d ∈ Z n .14


3 RINGIDNäidata, et R n on ring.3.11 Leida v~orrandi x 2 − x + (2 ; 0) = 0 k~oik lahendid ringis R 3 , kusring R 3 on defineeritud ülesandes 3.10.3.12 Näidata, et täisarvud s ja t v~orduses sa+tb = d, kus d on arvudea ja b suurim ühistegur, pole arvudega a ja b üheselt määratud.3.13 Leida arvude a = 107800 ja b = 3094 suurim ühistegur d jaarvud s ning t nii, et sa + tb = d.3.14 Leida arvude a = 318500 ja b = 15246 suurim ühistegur d jaarvud s ning t nii, et sa + tb = d.3.15 Leida arvude a = 18876 ja b = 43010 suurim ühistegur d jaarvud s ning t nii, et sa + tb = d.3.16 Olgu G n-ndat järku tsükliline rühm tekitajaga a. Näidata, et a ion rühma G tekitaja parajasti siis, kui arvude i ja n suurim ühisteguron 1.3.17 Olgu R ühikuga ring. Ringi R elementi a nimetatakse pööratavaks,kui leidub selline element b ∈ R, et ab = ba = 1. Ringi Rpööratavaid elemente nimetatakse ka selle ringi ühikuteks. Ringi Rk~oigi ühikute hulka tähistatakse U(R). Näidata, et U(R) on rühmringi R korrutamise suhtes.3.18 Koostada jäägiklassiringi Z 7 ühikute rühma U(Z 7 ) Cayley tabel.Veenduda, et see rühm on tsükliline ja leida selle rühma k~oiktekitajad.3.19 Näidata, et kui p on algarv, siis ringi Z p k~oik nullist erinevadelemendid on pööratavad.3.20 Olgu k ∈ Z n . Näidata, et k on pööratav parajasti siis, kuiarvude k ja n suurim ühistegur on 1.3.21 Millised elemendid on maatriksite ringi R n×n ühikud?3.22 Ringi R elementi x nimetatakse nilpotentseks, kui x n = 0mingi positiivse naturaalarvu n korral. Näidata, et kui x on nilpotentneelement ühikuga ringis R, siis 1 − x ∈ U(R).3.23 Kas diagonaalmaatriksid moodustavad alamringi ringis R n×n ?3.24 Olgu R viieelemendiline ring. Näidata, et ring R on kas isomorfnejäägiklassiringiga Z 5 v~oi xy = 0 iga x, y ∈ R korral.3.25 Tuua näide ringist R ja selle elementidest a ja b, nii et ab = 0ja ba ≠ 0.15


3 RINGID3.26 Kas maatriksite hulk{ ∥ }∥∥∥ a a + bA =a + b b ∥ | a, b ∈ Rmoodustab alamringi k~oigi teist järku ruutmaatriksite ringis R =R 2×2 ?3.27 Kas maatriksite hulk{ ∥ }∥∥∥ a a − bA =a − b b ∥ | a, b ∈ Rmoodustab alamringi ringis R = R 2×2 ?3.28 Kas maatriksite hulk{ ∥ }∥∥∥ a aA =b b∥ | a, b ∈ Zmoodustab alamringi k~oigi teist järku ruutmaatriksite ringis R =Z 2×2 üle täisarvude ringi Z?3.29 Olgu A kommutatiivse ringi R ideaal ja√A = { b ∈ R | leidub n ∈ N, nii et n > 0 ja b n ∈ A }.Näidata, et A on samuti ringi R ideaal.3.30 Olgu R = Z 27 . Leida:3.31 Olgu R = Z 36 . Leida:a) √ (0); b) √ (3); c) √ (9).a) √ (0); b) √ (4); c) √ (6).3.32 Olgu A kommutatiivse ringi R ideaal. T~oestada, et√√A =√A.3.33 Vaadelgem täisarvude ringi Z ideaale A = (2) ja B = (8).Näidata, et faktorringi A/B aditiivne rühm on isomorfne jäägiklassirühmagaZ 4 , kuid faktorring A/B pole isomorfne jäägiklassiringigaZ 4 .16


3 RINGID3.34 Olgu{ ∥ }∥∥∥ a bR =b a∥ | a, b ∈ Z .Veenduda, et R on ring maatriksite liitmise ja korrutamise suhtes.Näidata, et kujutus(∥ ) ∥∥∥ a bϕ : R −→ R, ϕb a∥= a − b,on homomorfism. Leida selle homomorfismi tuum ja näidata, et faktorringR/Ker ϕ on isomorfne täisarvude ringiga Z.17


4 KORPUSED4 KORPUSED4.1 Leida korpuse Z 7 k~oigi nullist erinevate elementide pöördelemendid.4.2 Leida korpuses Z 7 jagatised 3 6 , 35 .4.3 Leida korpuses Z 11 antud avaldise väärtus:a) 2 7 · 45 − 3 (8 · 7 310 ; b) 2 + 5 ) −1.74.4 Leida antud determinantide väärtused, kui determinantide elemendidkuuluvad korpusesse Z 7 :∣ ∣ 2 −1∣∣∣∣∣ 2 −3 54 3 ∣ , −1 2 35 3 2∣ .4.5 On antud maatriks A, mille elemendid kuuluvad korpusesse Z 7 :0 2 0A =1 1 ∥2 1 −1∥ .Leida A −1 .4.6 On antud maatriks A, mille elemendid kuuluvad korpusesse Z 5 :1 2 3A =−2 4 1∥ 2 1 3∥ .Leida A −1 .2 4 14.7 Leida maatriksi A =3 2 4pöördmaatriks, kui maatriksi∥5 3 2∥ elemendid on v~oetud korpusest Z 7 .4.8 Lahendada v~orrandisüsteem korpuses Z 7 :{2x + y = 4x + 2y = 318


4 KORPUSED4.9 Lahendada v~orrandisüsteem⎧⎪⎨ 2x + 2y + 4z = 24x + 2y + 3z = 3⎪⎩4x + 3y + 2z = 3korpuses Z 5 .4.10 Leida v~orrandisüsteemi⎧⎪⎨ 2x 1 + x 2 + 2x 3 + x 4 = 2x 1 + x 2 + x 3 + 2x 4 = 2⎪⎩x 1 + x 2 + x 3 + x 4 = 0k~oik lahendid korpuses Z 3 .4.11 Lahendada v~orrandisüsteem⎧⎪⎨ 3x + 2y + z = 24x + y + 4z = 3⎪⎩x + 4y + 3z = 1korpuses Z 5 .4.12 Leida v~orrandisüsteemi⎧⎪⎨ 2x 1 + x 2 + x 3 + 2x 4 = 1x 1 + 2x 2 + 2x 3 + x 4 = 2⎪⎩2x 1 + x 2 + 2x 3 + 2x 4 = −1k~oik lahendid korpuses Z 3 .4.13 Lahendada v~orrandisüsteem⎧⎪⎨ 3x + 2y + 3z = 4x + y + 5z = 5⎪⎩x + 2y + 2z = 1korpuses Z 7 .19


4 KORPUSED4.14 Leida v~orrandisüsteemi⎧⎪⎨ x 1 + 2x 2 + 3x 3 + 4x 4 = 1−2x 1 + 4x 2 + x 3 + 3x 4 = 2⎪⎩2x 1 + x 2 + 3x 3 + x 4 = −1k~oik lahendid korpuses Z 5 .4.15 V~orrandisüsteemi⎧⎪⎨ x 1 + 4x 2 + 4x 3 + 2x 4 + x 5 = 02x 1 + x 2 + x 3 + 2x 5 = 0⎪⎩2x 1 + 2x 2 + 3x 3 + 2x 4 + 4x 5 = 0vaadeldakse korpuses Z 5 . Näidata, et selle süsteemi k~oik lahendid ξ =(x 1 ; x 2 ; x 3 ; x 4 ; x 5 ) moodustavad alamruumi viiem~o~otmelisesaritmeetilises ruumis Z 5 5 . Leida selle alamruumi baas ja elementidearv.4.16 Olgu p algarv ja R l~oplik ring, milles on p elementi. Näidata,et ring R on kas isomorfne jäägiklassikorpusega Z p v~oi xy = 0 igax, y ∈ R korral.4.17 Vaatleme teist järku ruutmaatriksite ringis R 2×2 alamhulka M:M = {∥ a −bb a ∥ | a, b ∈ R }.Näidata, et hulk M moodustab kompleksarvude korpusega isomorfsealamringi ringis R 2×2 .4.18 Vaatleme teist järku ruutmaatriksite hulka M elementidega korpusestZ 3 :M = {∥ a −bb a ∥ | a, b ∈ Z 3 }.Veenduda, et M on üheksaelemendiline korpus maatriksite liitmise jakorrutamise suhtes. Näidata, et selle korpuse k~oik nullist erinevad elemendidmoodustavad korrutamise suhtes kaheksaelemendilise tsükliliserühma. Leida selle tsüklilise rühma k~oik tekitajad.4.19 Vaadelgem ülesandes 3.10 defineeritud ringi R n . Näidata, et:20


4 KORPUSED1) kui n ∈ {3, 7, 11}, siis R n on korpus;2) kui n ∈ {2, 5, 13}, siis R n ei ole korpus.Püüdke leida tingimus, milliste algarvude n korral R n on korpus.21


5 POLÜNOOMID5 POLÜNOOMID5.1 Leida polünoomide f ja g summa ning korrutis, kuif = x 4 + 3x 2 + 2x + 1 ∈ Z 5 [x], g = −x 2 + 3x + 2 ∈ Z 5 [x].5.2 Leida polünoomide f ja g summa ning korrutis, kuif = (4 + i)x 3 + x 2 ∈ C[x], g = x 2 + ix − 1 + 2i ∈ C[x].5.3 Näidata, et 4x 2 + 6x + 3 on pööratav element ringis Z 8 [x].5.4 Leida k~oik polünoomid kujul ax + b, mis on pööratavad ringisZ 4 [x].5.5 Jagada polünoom f jäägiga polünoomiga g, kuif = x 3 − x 2 − 3x − 1 ∈ R[x], g = 2x 2 − 3x + 2 ∈ R[x].5.6 Jagada polünoom f jäägiga polünoomiga g, kuif = x 3 − x 2 − x ∈ C[x], g = x − 1 + 2i ∈ C[x].5.7 Jagada polünoom f jäägiga polünoomiga g, kuif = 2x 4 + 3x 3 − 4x 2 + 5x − 6 ∈ Z 7 [x],g = x 2 − 3x + 1 ∈ Z 7 [x].5.8 Olgu f = x 5 +3x 4 +x 3 +4x 2 −3x−1 ja g = x 2 +x+1. Näidata,et ringis R[x] polünoom f ei jagu polünoomiga g, kuid ringis Z 5 [x]polünoom f jagub polünoomiga g.5.9 Leida polünoomide f ja g suurim ühistegur, kuif = x 5 − 2x 4 + x 3 + 7x 2 − 12x + 10 ∈ R[x],g = 3x 4 − 6x 3 + 5x 2 + 2x − 2 ∈ R[x].5.10 Leida polünoomide f ja g suurim ühistegur d ning polünoomidξ ja η nii, et ξf + ηg = d, kuif = x 6 − 4x 5 + 11x 4 − 27x 3 + 37x 2 − 35x + 35 ∈ R[x],g = x 5 − 3x 4 + 7x 3 − 20x 2 + 10x − 25 ∈ R[x].22


5 POLÜNOOMID5.11 Leida polünoomide f ja g suurim ühistegur d ning polünoomidξ ja η nii, et ξf + ηg = d, kuif = x 4 + 4x 2 + 1 ∈ Z 5 [x], g = x 3 − 1 ∈ Z 5 [x].5.12 Leida polünoomide f ja g suurim ühistegur d ning polünoomidξ ja η nii, et ξf + ηg = d, kuif = x 3 + 1 ∈ Z 2 [x], g = x 4 + x 3 + x + 1 ∈ Z 5 [x].5.13 Leida polünoomide f = x 5 + 3x 4 + 4x 3 + 3x 2 + 4 ∈ Z 5 [x] jag = 4x 4 + 4x 3 + 2x 2 + x + 4 ∈ Z 5 [x] k~oik suurimad ühistegurid ringisZ 5 [x].5.14 Leida polünoomide f = x 5 + x 4 + 2x 3 + 5x ∈ Z 7 [x] ja g =x 5 + x 4 + 2x 3 + 2x 2 + 4x + 2 ∈ Z 7 [x] k~oik suurimad ühistegurid ringisZ 7 [x].5.15 Leida polünoomide f = 2x 5 + 2x 4 + 2x 3 + 5x 2 + 3x ∈ Z 7 [x] jag = x 4 + x 3 + 3x 2 + 5x + 4 ∈ Z 7 [x] k~oik suurimad ühistegurid ringisZ 7 [x].5.16 Leida polünoomide f = 2x 5 + 2x 4 + 2x 3 + 5x 2 + 3x ∈ Z 7 [x] jag = x 4 + 3x 3 + x + 3 ∈ Z 7 [x] k~oik suurimad ühistegurid ringis Z 7 [x].5.17 Leida polünoomide f, g ∈ Z 5 [x] suurim ühistegur d ning polünoomidξ, η ∈ Z 5 [x] nii, et ξf + ηg = d, kuif = x 5 + 4x 4 + 2x 3 + 3x 2 + x + 4, g = x 5 + 3x 3 + 3x 2 + 2x + 3.5.18 Leida polünoomide f, g ∈ Z 5 [x] suurim ühistegur d ning polünoomidξ, η ∈ Z 5 [x] nii, et ξf + ηg = d, kuif = x 5 + 3x 4 + 2x 3 + x 2 + x + 3, g = x 3 + 4x 2 + x + 4.5.19 Leida polünoomide f, g ∈ Z 5 [x] suurim ühistegur d ning polünoomidξ, η ∈ Z 5 [x] nii, et ξf + ηg = d, kuif = 3x 7 +6x 6 +2x 5 +4x 4 +4x 3 +4x 2 +x+4, g = 3x 6 +2x 4 +2x 3 +4x+2.5.20 Leida polünoomi x 2 + 3x + 2 ∈ Z 5 [x] k~oik juured.5.21 Leida polünoomi x 2 + 3x + 2 ∈ Z 6 [x] k~oik juured ringis Z 6 .23


5 POLÜNOOMID5.22 Mitmekordne juur on −2 polünoomilef = x 5 + 7x 4 + 19x 3 + 26x 2 + 20x + 8 ∈ R[x].5.23 Leida a, b ∈ R nii, et polünoom ax n+1 + bx n + 1 jaguks polünoomiga(x − 1) 2 ringis R[x].5.24 Mitmekordne juur on 1 polünoomile x 4 +x 3 +2x+2 polünoomideringis Z 3 [x]?5.25 Mitmekordne juur on 2 polünoomile x 5 + 3x 4 + 2x 3 + x 2 + x + 3polünoomide ringis Z 5 [x]?5.26 Leida polünoomi x 4 + x 3 + 4x 2 + 2x + 5 ∈ Z 7 [x] k~oik juured janende kordsused.5.27 Otsustada, kas polünoom x 3 +1 ∈ Z 2 [x] on taanduv ringis Z 2 [x].5.28 Näidata, et polünoom x 3 + x 2 + 2 on taandumatu polünoomringis Z 3 [x].5.29 Näidata, et polünoom 2x 4 − 1 on taandumatu polünoom ringisZ 5 [x].5.30 Avaldada polünoom f = x 3 + 6 ∈ Z 7 [x] taandumatute polünoomidekorrutisena ringis Z 7 .5.31 Avaldada polünoom f = x 3 + 3 ∈ Z 5 [x] taandumatute polünoomidekorrutisena ringis Z 5 [x].5.32 Leida k~oik kolmanda astme taandumatud polünoomid ringistZ 2 [x].5.33 Leida k~oik teise astme taandumatud polünoomid ringist Z 3 [x].5.34 Leida k~oik kolmanda astme taandumatud polünoomid kujugax 3 + ax 2 + bx + 1 ringist Z 3 [x].5.35 Leida k~oik kolmanda astme taandumatud polünoomid kujugax 3 + ax + b ringist Z 5 [x].5.36 Leida k~oik kolmanda astme taandumatud polünoomid kujuga2x 3 + ax 2 + bx + 1 ringist Z 3 [x].5.37 Leida kujuga x 2 + ax + b taandumatute polünoomide arv ringisZ 7 [x].5.38 Leida kujuga ax 2 +bx+1 taandumatute polünoomide arv ringisZ 5 [x].5.39 Mitu elementi on korpuses Z 5 [x]/(2x 4 − 1)?5.40 Leida korrutis (2x 3 + 3x + 1)(x + 3) korpuses Z 5 [x]/(2x 4 − 1).24


5 POLÜNOOMID5.54 Polünoomide ringis Z[x] vaadelgem alamhulkaI = { f ∈ Z[x] | f(0) = 0 }.Näidata, et I on polünoomi x poolt tekitatud peaideaal, st I = (x).5.55 Olgu K mis tahes korpus jaI = { f ∈ K[x] | f(1) = 0 }.Näidata, et I on ideaal ringis K[x] ning leida selle ringi tekitaja, stpolünoom f ∈ K[x], nii et I = (f).26


7.2 RÜHMAD 7 VASTUSED7.2 RÜHMAD2.1. n (n2) .2.2. a) On injektiivne, sürjektiivne ja bijektiivne.b), c), d) Pole injektiivne, sürjektiivne ega bijektiivne.2.3.n!(n − m)! .2.4. f ◦ ln = 1 B , ln ◦ f = 1 R .2.5. (f ◦ g)(x) = 2e x + 1, (g ◦ f)(x) = e 2x+1 ,(fg)(x) = (gf)(x) = e x (2x + 1).2.6. a) f −1 (x) = 2 arctan x 2 , a) f −1 (x) = 2 arctan x 2 ,b) f −1 (x, y) = (−3x + y; 7x − 2y).2.7.( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2f = , g = , u = ,1 1 1 2 2 1v =◦ f g u vf f f f fg f g u vu v u g fv v v v v2.8. On.( ) 1 2;2 22.9. Ei ole. Näiteks e 1 = (1; 0; 0), e 2 = (0; 1; 0) ja e 3 == (0; 0; 1) korral (e 1 × e 3 ) × e 3 = (−1; 0; 0) ninge 1 × (e 3 × e 3 ) = (0; 0; 0), s.t. (e 1 × e 3 ) × e 3 ≠ e 1 × (e 3 × e 3 ).2.10. Üheks v~oimalikuks assotsiatiivseks tehteks ∗ on: x ∗ y = y igax, y ∈ X korral.2.11. (X; ∧) on monoid parajasti siis, kui hulgas X leidub suurimelement; (X; ∨) on monoid parajasti siis, kui hulgas X leidub vähimelement.2.12. a) 2a + 5b, b) −3a + 2(−b + c), c) −3(a + 5b) = 0.30


7 VASTUSED 7.2 RÜHMAD2.13.2.14.2.15.2.16. On.+ [0] [1] [2] [3] [4][0] [0] [1] [2] [3] [4][1] [1] [2] [3] [4] [0][2] [2] [3] [4] [0] [1][3] [3] [4] [0] [1] [2][4] [4] [0] [1] [2] [3]+ [0] [1] [2] [3] [4] [5][0] [0] [1] [2] [3] [4] [5][1] [1] [2] [3] [4] [5] [0][2] [2] [3] [4] [5] [0] [1][3] [3] [4] [5] [0] [1] [2][4] [4] [5] [0] [1] [2] [3][5] [5] [0] [1] [2] [3] [4]e a b c de e a b c da a b c d eb b c d e ac c d e a bd d e a b c2.17. Tehe on assotsiatiivne ja leidub ühikelement, kuid leidub elemente,millel pole pöördelementi.2.19. V~otta näiteks substitutsioonirühmas S 3( ) ( )1 2 3 1 2 3a =, b =.2 3 1 2 1 331


7.2 RÜHMAD 7 VASTUSED2.21. Rühmas G on 36 elementi, elemendi g järk on 3 ja( )g −1 1 2=α −1 .ɛ2.22. Y X koosneb järgmistest kujutustest:( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2 1 2, , , ,0 0 0 1 0 2 1 0( ) 1 2,1 2( ) 1 2,2 0( ) 1 2,2 1( ) 1 2.2 2( ) 1 2,1 1Tähistades hulga Y X elemendid ülaltoodud järjekorras vastavalt 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8, saadakse rühmoidi (Y X ; ∗) Cayley tabeliks2.23. On.∗ 0 1 2 3 4 5 6 7 80 0 1 2 3 4 5 6 7 81 1 2 0 4 5 3 7 8 62 2 0 1 5 3 4 8 6 73 3 4 5 6 7 8 0 1 24 4 5 3 7 8 6 1 2 05 5 3 4 8 6 7 2 0 16 6 7 8 0 1 2 3 4 57 7 8 6 1 2 0 4 5 38 8 6 7 2 0 1 5 3 42.24. On: kujutuste korrutamine on assotsiatiivne, f 1, 0 – ühikelement,f −1a, b = f a −1 , −a −1 b.2.25. Ei, sest tehe pole assotsiatiivne.2.27.( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 3 1 2 3,,,1 2 3 1 3 2 2 1 3( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 3 1 2 3,,.2 3 1 3 2 1 3 1 232


7 VASTUSED 7.2 RÜHMAD( )1 2 3 4 52.28. f −1 =.3 4 1 5 2( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 3 1 2 32.29.◦=,1 3 2 2 3 1 3 2 1( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 3 1 2 3◦=.2 3 1 1 3 2 2 1 3( ) ( )1 2 3 4 5 1 2 3 4 52.30.,,1 2 3 4 5 1 5 3 2 4( ) ( )1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,,1 4 3 5 2 3 2 1 4 5( ) ( )1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,.3 5 1 2 4 3 4 1 5 2( ) ( )1 2 3 4 5 1 2 3 4 52.31.,,1 5 4 3 2 5 4 3 2 1( ) ( )1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,,4 3 2 1 5 3 2 1 5 4( )1 2 3 4 5.2 1 5 4 32.32. Elemendi f järk on 4. Elemendiga f kommuteeruvad järgmisedsubstitutsioonid:( ) ( )1 2 3 4 1 2 3 4,,1 2 3 4 3 1 4 2( ) ( )1 2 3 4 1 2 3 4,.4 3 2 1 2 4 1 32.34. Vahetades substitutsiooni f teises reas korduvalt paarikaupaarve, v~oib substitutsiooni f teisendada ühiksubstitutsiooniks( )1 2 . . . ne =.1 2 . . . n33


7.2 RÜHMAD 7 VASTUSEDEelmise ülesande p~ohjal on iga vahetamine samaväärne substitutsioonikorrutamisele mingi transpositsiooniga. Seega leiduvad sellisedtranspositsioonid (i 1 , j 1 ), . . . , (i k , j k ), et(i 1 , j 1 ) ◦ . . . ◦ (i k , j k ) ◦ f = e.Siitf = (i k , j k ) −1 ◦ . . . ◦ (i 1 , j 1 ) −1 ◦ e == (i k , j k ) −1 ◦ . . . ◦ (i 1 , j 1 ) −1 .Kuna (i, j) −1 = (i, j) iga transpositsiooni (i, j) korral, siisf = (i k , j k ) ◦ . . . ◦ (i 1 , j 1 ).Kahjuks ei avaldu substitutsioon transpositsioonide korrutisena üheselt.2.35. (1, 4) ◦ (2, 6) ◦ (3, 6) ◦ (3, 5) ◦ (3, 4).2.36. (1, 5) ◦ (2, 5) ◦ (4, 5) ◦ (3, 4).2.37.1 2 3 4 54 2 1 3 53 2 4 1 51 5 3 4 24 5 1 3 23 5 4 1 21 2 3 4 5f = (2, 5)◦(1, 3)◦(3, 4).2.38. Rühma S 3 elementide järgud on vastavalt ülesandes 2.27 toodudelementide järjekorrale 1, 2, 2, 3, 2, 3.34


7 VASTUSED 7.2 RÜHMAD2.39. Rühma Z 8 elementide [0], [1], . . . , [7] järgud on vastavalt 1, 8,4, 8, 2, 8, 4, 8.2.40. 5.2.41. Elementide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 järgud on vastavalt 1, 2, 4, 2,2, 2, 4 ja 2; Z(G) = {1, 5}.2.42. Elemendi a järk on 4, elemendi b järk on 3, element ab onl~opmatut järku.2.43. Z 12 ≠< 4 >.2.44. a) 2Z = { 2k | k ∈ Z }, b) Z, c) 3Z = { 3k | k ∈ Z }.2.45. A = { (1, 2), e }, kus e on rühma S 3 ühikelement. Vasakpoolsedk~orvalklassid on{ ( ) } { ( ) }1 2 31 2 3A, (2, 3),ja (1, 3),.3 1 22 3 1Parempoolsed k~orvalklassid on{ ( ) } 1 2 3A, (1, 3),3 1 2ja{(2, 3),( ) } 1 2 3.2 3 12.46. Elemendi f järk on 6. Alamrühm A koosneb järgmistest substitutsioonidest:( ) ( )1 2 3 4 5f =, f 2 1 2 3 4 5=,3 5 4 1 24 2 1 3 5( ) ( )f 3 1 2 3 4 5=, f 4 1 2 3 4 5=,1 5 3 4 23 2 4 1 5( ) ( )f 5 1 2 3 4 5=, f 6 1 2 3 4 5=.4 5 1 3 21 2 3 4 5Rühmas S 5 on 20 parempoolset k~orvalklassi alamrühma A järgi. Nendestkaks on A ja Ag, kus Ag koosneb substitutsioonidest( ) ( )1 2 3 4 5 1 2 3 4 5g =, fg =,2 1 3 4 5 5 3 4 1 235


7.2 RÜHMAD 7 VASTUSED2.48.( ) ( )f 2 1 2 3 4 5g =, f 3 1 2 3 4 5g =,2 4 1 3 55 1 3 4 2( ) ( )f 4 1 2 3 4 5g =, f 5 1 2 3 4 5g =.2 3 4 1 55 4 1 3 2⋄ 0 1 2 30 2 3 0 11 3 0 1 22 0 1 2 33 1 2 3 02.49.1)2)A ={( ) 1 2 3,3 1 2{( ) 1 2 3,3 1 2{( ) 1 2 3,3 2 1{( ) 1 2 3,1 3 2( )} 1 2 3= {f, ɛ}.2 1 3( )} 1 2 3,2 1 3( )} 1 2 3,1 2 3( )} 1 2 3.2 3 12.50. {e}, kus e on rühma G ühik.2.51. Kui A, B ∈ G, siis A ∨ B on alamrühmade A ja B ühendiA ∪ B poolt tekitatud alamrühm ning A ∧ B = A ∩ B. Hulga Gsuurim element on G ja vähim element on {e}, kus e on rühma Gühik.2.52. Ei ole.2.53. Valime suvalised elemendid a, b ∈ G. Siis eelduse t~ottu aa =bb = abab = e, kust a = a −1 , b = b −1 , ab = (ab) −1 = b −1 a −1 = ba.36


7 VASTUSED 7.3 RINGID2.55. Rühma E tekitaja on cos 2π n + i sin 2π n jaE = { cos 2πkn2πk+ i sinn| k = 0, 1, . . . , n − 1 }.2.56. Kujutus ϕ : R −→ C/R, kus ϕ(y) = [yi], y ∈ R, on isomorfism.2.57. Olgu G l~opmatut järku tsükliline rühm tekitajaga g. Siis kujutusϕ : Z −→ G, kus ϕ(n) = g n , n ∈ Z, on isomorfism.2.58. Ker T = {0}. Kujutus T säilitab ka korrutamise.2.59. Ker T = {1}.2.60. Ker T = {2πk | k ∈ Z}, Im T = {x + yi | x 2 + y 2 = 1}.2.61. Ker T = {g | g ∈ G, ga = ag iga a ∈ g korral}.2.62. ϕ(xy) = |xy| = |x| · |y| = ϕ(x) · ϕ(y), Kerϕ = {−1, 1},Imϕ = { x ∈ R | x > 0 }.2.63. 6.7.3 RINGID3.1. Olgu x ja y suvalised elemendid vaadeldavast ringist. Siisxx + yy = x + y = (x + y)(x + y) = xx + xy + yx + yy.Liites saadud v~orduse m~olemale poole −(xx) ja −(yy), saadaksexy + yx = 0, xy = −(yx).Erijuhul, kui x = y, saadakse xx + xx = 0 ehk x + x = 0, x = −x.Seepärastxy = −(yx) = y(−x) = yx.3.2. V~oib defineerida xy = 0 iga x, y ∈ R korral.3.3. Nullelemendiks on ∅, ühikelemendiks on X. Aditiivse rühmanullelemendist erinevad elemendid on teist järku.37


7.3 RINGID 7 VASTUSED3.4.· 0 1 2 3 4 50 0 0 0 0 0 01 0 1 2 3 4 52 0 2 4 0 2 43 0 3 0 3 0 34 0 4 2 0 4 25 0 5 4 3 2 13.5.+ 0 1 2 3 4 50 0 1 2 3 4 51 1 2 3 4 5 02 2 3 4 5 0 13 3 4 5 0 1 24 4 5 0 1 2 35 5 0 1 2 3 4+ 0 1 2 3 4 5 60 0 1 2 3 4 5 61 1 2 3 4 5 6 02 2 3 4 5 6 0 13 3 4 5 6 0 1 24 4 5 6 0 1 2 35 5 6 0 1 2 3 46 6 0 1 2 3 4 538


7 VASTUSED 7.3 RINGID3.6. On küll.3.7. 29.· 0 1 2 3 4 5 60 0 0 0 0 0 0 01 0 1 2 3 4 5 62 0 2 4 6 1 3 53 0 3 6 2 5 1 44 0 4 1 5 2 6 35 0 5 3 1 6 4 26 0 6 5 4 3 2 13.8. a) Kui n = 6, siis 3 2 = 3; b) kui n = 4, siis a = b = 2 korralab = 0; c) kui n = 6, siis a = 3, b = 4 ja c = 2 korral ab = ac, kuidb ≠ c.3.9. Ringis Z 8 : 2, 3; ringis Z 12 : 2, 3, 6, 11; ringis Z 14 : 2, 3, 9, 10.3.11. (2; 1) ja (2; 2).3.12. Kui sa + tb = c, siis ka s(1 + tb)a + t(1 − sa)b = c.3.13. 101a − 3519b = 14.3.14. d = 14.3.15. d = 22.3.16. Olgu arvude n ja t positiivne suurim ühistegur d. Element a ton tekitaja parajasti siis, kui tema mingi aste a tk v~ordub ühikelemendiga,st leidub selline täisarv k, et n | (tk − 1). Kui d ≠ 1, siis tk − 1 eisaa jaguda kunagi arvuga n. Seega, et a t oleks tekitaja, peab d = 1.Kui aga d = 1, siis leiduvad sellised täisarvud u ja v, et un + vt = 1ning sel korral a = a un+vt = (a n ) u (a t ) v = (a t ) v , st a t on vaadeldavatsüklilise rühma tekitaja.39


7.3 RINGID 7 VASTUSED3.18.· 1 2 3 4 5 61 1 2 3 4 5 62 2 4 6 1 3 53 3 6 2 5 1 44 4 1 5 2 6 35 5 3 1 6 4 26 6 5 4 3 2 1Tekitajateks on elemendid 2, 3, 4, 5 ja 6.3.19. Olgu i ∈ Z p , i ≠ 0. Siis arvude i ja p suurim ühistegur on 1ja leiduvad sellised s, t ∈ Z, et si + tp = 1. Kuna p = 0 ringis Z p , siissi = 1 ringis Z p ja s on elemendi i pöördelement ringis Z p .3.20. Olgu arvude k ja n suurim ühistegur 1. Siis leiduvad selliseds, t ∈ Z, et sk +tn = 1. Ringis Z n kehtib siis sk = 1, st k on pööratavringis Z n . Kui k on pööratav ringis Z n , siis km = 1 ringis Z n mingim ∈ Z korral, st n | (km−1). Viimasest tingimusest järeldub, et 1 peabjaguma arvude n ja k suurima ühisteguriga. See on aga v~oimalik vaidjuhul, kui arvude n ja k suurim ühistegur on 1.3.21. Maatriksid, mille determinant ei v~ordu nulliga.3.22.x n = 0 =⇒ (1 − x)(1 + x + x 2 + . . . + x n−1 ) = . . . == 1 − x n = 1 =⇒ (1 − x) −1 = 1 + x + x 2 + . . . + x n−1 .3.23. Moodustavad küll.3.24. Valime nullist erineva elemendi a ringist R. Elemendi a järkringi R aditiivses rühmas saab Lagrange’i teoreemi p~ohjal olla vaid5. Seega on ringi R elementideks parajasti a, 2a, 3a, 4a, 5a = 0 ehkR = { na | n ∈ Z 5 }.Olgu x ja y suvalised elemendid ringist R. Siis leiduvad sellisedn, m ∈ Z 5 , et x = na, y = ma. Korrutades saadakse xy = (nm)(aa).40


7 VASTUSED 7.3 RINGIDKui aa = 0, siis ka xy = 0 iga x, y ∈ R korral ja väide kehtib. Seepärastoletame, et aa ≠ 0. Siis aa = ka mingi k ∈ { 1, 2, 3, 4 } korral.Ringis Z 5 on k~oik nullist erinevad elemendid pööratavad. Seet~ottuleidub selline t ∈ Z 5 , et kt = 1. Tähistame b = ta. Siis b ≠ 0 jabb = (ta)(ta) = t 2 (aa) = t 2 (ka) = t(kt)a = ta = b. Seega v~oibeeldada, et algusest peale on valitud element a nii, et aa = a. SiisR = { na | n ∈ Z 5 }ja korrutamine ringis toimub reegli(na)(ma) = (nm)(aa) = (nm)akohaselt. Defineerides kujutuse ϕ : Z 5 −→ R reegliga ϕ(n) = na (n ∈Z 5 ), saadakse isomorfism ringist Z 5 ringi R.Analoogiline väide kehtib ka iga jäägiklassiringi Z p jaoks, kus p onalgarv.3.25. Näiteks R = R 2×2 jaa =∥ 1 1∥ ∥∥∥ −1 −1∥ , b = −1 11 −1∥ .3.26. Ei ole.3.27. Ei ole.3.28. On.3.30. a) (3), b) (3), c) (3).3.31. a) (6), b) (2), c) (6).3.33. Rühm A/B on neljandat järku tsükliline rühm nagu on sedaka jäägiklassirühm Z 4 . Faktorring A/B ei oma ühikut, ringis Z 4 agaleidub ühik.3.34. Homomorfismi ϕ tuum on{ ∥ }∥∥∥ a aKer ϕ =a a∥ | a ∈ Z .Isomorfismiks ψ : Z −→ R/Ker ϕ on kujutus ψ(c) = cE + Ker ϕ, kusc ∈ Z ja E on ühikmaatriks.41


7.4 KORPUSED 7 VASTUSED7.4 KORPUSED4.1.4.2.1 −1 = 1, 2 −1 = 4, 3 −1 = 5, 4 −1 = 2, 5 −1 = 3, 6 −1 = 6.36 = 4, 35 = 2.4.3. a) 8, b) 4.4.4. 3; 0.4.5.0 6 14 0 0∥4 5 1∥ 4.6.4.7.3 1 04 1 4∥0 4 4∥ .5 4 00 5 4∥5 0 5∥ .4.8. x = 4, y = 3.4.9. x = 2, y = 3, z = 3.4.10. (2; 2; 0; 2), (1; 2; 1; 2), (0; 2; 2; 2).4.11. x = y, z = 2, st (0; 0; 2), (1; 1; 2), (2; 2; 2), (3; 3; 2),(4; 4; 2).4.12.(0; 0; 1; 0), (0; 1; 1; 1), (0; 2; 1; 2),(1; 1; 1; 0), (1; 2; 1; 1), (1; 0; 1; 2),(2; 2; 1; 0), (2; 0; 1; 1), (2; 1; 1; 2).4.13. x = 1, y = 6, z = 1.42


7 VASTUSED 7.4 KORPUSED4.14.⎧x 1 = 0⎪⎨x 2 = tx 3 = 2t⎪⎩x 4 = 4 + 3t(0; 0; 0; 4)(0; 1; 2; 2)(0; 2; 4; 0)(0; 3; 1; 3)(0; 4; 3; 1)4.15. K~oigi lahendite (x 1 ; x 2 ; x 3 ; x 4 ; x 5 ) hulk onL = { t 1 ɛ 1 + t 2 ɛ 2 | t 1 , t 2 ∈ Z 5 },kusɛ 1 = (1; 3; 0; 1; 0), ɛ 2 = (4; 2; 3; 0; 1).Kuna L on kinnine lineaarsete tehete suhtes, siis on ta alamruum viiem~o~otmelisesaritmeetilises ruumis Z 5 5 üle korpuse Z 5. V~orrandisüsteemilon kokku 25 erinevat lahendit.4.16. T~oestus on analoogiline ülesande 3.24 p~ohjendusega.4.17. Kujutus ϕ : C −→ M, kusϕ(a + bi) =∥ a −bb a ∥(a, b ∈ R),on bijektiivne, säilitab liitmise ja korrutamise ning on seega n~outudisomorfism.4.18. Hulgas M on 9 elementi ja ta on kinnine maatriksite liitmiseja korrutamise suhtes. Hulga M jaoks on täidetud samuti ringi aksioomid.Nullelemendiks ringis M on nullmaatriks. Ringis M on samutiühikelement E:E =∥ 1 00 1∥ .Vahetu kontroll näitab, et ring M on kommutatiivne. Ringi M nullelemendisterineva elemendiA =∥ 1 −bb a ∥43


7.5 POLÜNOOMID 7 VASTUSEDpöördelemendiks onA −1 =1a 2 + b 2 ·∥ a−bba∥ = 1a 2 + b 2 · AT .Seega on M üheksaelemendiline korpus. Tema k~oik nullelemendist erinevadelemendid moodustavad kaheksaelemendilise tsüklilise rühma,mille tekitajateks on∥ 1 −1∥ ∥ ∥ ∥∥∥ 1 1 ∥ , 1 −2∥∥∥ 2 1 ∥ , 2 −2∥∥∥ 2 2 ∥ , 2 −11 2 ∥ .7.5 POLÜNOOMID5.1. f + g = x 4 + 2x 2 + 3, fg = 4x 6 + 3x 5 − x 4 + 2x 3 + x 2 + 2.5.2. f + g = (4 + i)x 3 + 2x 2 + ix − 1 + 2i,fg = (4 + i)x 5 + 4ix 4 + (8i − 6)x 3 + (−1 + 2i)x 2 .5.3. Pöördelement on 2x + 3.5.4. ±1, 2x ± 1.5.5. f =( 12 x + 1 4)g +(− 114 x − 5 ).45.6. f = (x 2 − 2ix − 5 − 2i)g + (−9 + 8i).5.7. f = (2x 2 + 2x)g + (3x − 6).5.9. x 2 − 2x + 2.5.10. (3 − x)f + (x 2 − 4x + 4)g = x 2 + 5.5.11. (3x 2 + 3)f + (2x 3 + 2)g = 1.5.12. xf + g = x 3 + 1.5.13. x 2 + 4, 2x 2 + 3, 3x 2 + 2, 4x 2 + 1.5.14. x 2 + 3x + 2, 2x 2 + 6x + 4, 3x 2 + 2x + 6,4x 2 + 5x + 1, 5x 2 + x + 3, 6x 2 + 4x + 5.44


7 VASTUSED 7.5 POLÜNOOMID5.15. x 2 + 3x + 3, 2x 2 + 6x + 6, 3x 2 + 2x + 2,4x 2 + 5x + 5, 5x 2 + x + 1, 6x 2 + 4x + 4.5.16. x 2 + 5x + 4, 2x 2 + 3x + 1, 3x 2 + x + 5,4x 2 + 6x + 2, 5x 2 + 4x + 6, 6x 2 + 2x + 3.5.17.(x + 4)f + (4x + 2)g = d = 4x 3 + 2x 2 + 4x + 2.5.18.2f + (3x 2 + 2x)g = d = x 2 + 1 ehk f + (4x 2 + x)g = d = 3x 2 + 3.5.19. Kolmekordne:f = (x − 2)(x 4 + 2x 2 + 1) = (x − 2) 2 (x 3 + 2x 2 + x + 2) == (x − 2) 3 (x 2 + 4x + 4).5.20. 3 ja 4.5.21. 1, 2 ja 5.5.22. Kolmekordne juur.5.23. a = n, b = −n − 1.5.24. Kolmekordne.5.25. Kolmekordne:f = (x − 2)(x 4 + 2x 2 + 1) = (x − 2) 2 (x 3 + 2x 2 + x + 2) == (x − 2) 3 (x 2 + 4x + 4).5.26. 21 tükki:a = 0, b = 1, 2, 4; a = 1, b = 3, 4, 6; a = 2, b = 2, 3, 5;a = 3, b = 1, 5, 6; a = 4, b = 1, 5, 6; a = 5, b = 2, 3, 5;a = 6, b = 2, 4, 6.45


7.5 POLÜNOOMID 7 VASTUSED5.27. On taanduv: x 3 + 1 = (x + 1)(x 2 + x + 1).5.28. Kui f oleks taanduv, siis omaks ta lineaarset tegurit ja seegaka juurt korpuses Z 3 . Ent f ei oma juurt korpuses Z 3 : f(0) = f(2) =2, f(1) = 1.5.30. x 3 + 6 = (x + 3)(x + 5)(x + 6).5.31. 3 ja 4.5.32. x 3 + x + 1, x 3 + x 2 + 1.5.33. x 2 + 1, 2x 2 + x + 1, 2x 2 + 2x + 1,x 2 + x + 2, x 2 + 2x + 2, 2x 2 + 2.5.34. x 3 + 2x + 1, x 3 + x 2 + 2x + 1, x 3 + 2x 2 + 1, x 3 + 2x 2 + x + 1.5.35. x 3 + x + 1, x 3 + 2x + 1, x 3 + 3x + 2, x 3 + 4x + 2,x 3 + 3x + 3, x 3 + 4x + 3, x 3 + x + 4, x 3 + 2x + 4.5.36. 2x 3 +x+1, 2x 3 +x 2 +x+1, 2x 3 +2x 2 +1, 2x 3 +2x 2 +2x+1.5.37. 21 tükki:5.38.a = 0, b = 1, 2, 4; a = 1, b = 3, 4, 6; a = 2, b = 2, 3, 5;a = 3, b = 1, 5, 6; a = 4, b = 1, 5, 6; a = 5, b = 2, 3, 5;a = 6, b = 2, 4, 6.(2x 2 + 1) −1 = x 2 + x + 1 (x 4 = x 2 + x + 2, x 3 = 2x 2 + 1).5.39. 625.5.40. x 3 + 3x 2 + 4.5.41. 2x 2 + x + 1.46


7 VASTUSED 7.5 POLÜNOOMID5.42. Korrutamistabel on· 0 1 2 x x + 10 0 0 0 0 01 0 1 2 x x + 12 0 2 1 2x 2x + 2x 0 x 2x 2 x + 2x + 1 0 x + 1 2x + 2 x + 2 2xx + 2 0 x + 2 2x + 1 2x + 2 12x 0 2x x 1 2x + 12x + 1 0 2x + 1 x + 2 x + 1 22x + 2 0 2x + 2 x + 1 2x + 1 x· x + 2 2x 2x + 1 2x + 20 0 0 0 01 x + 2 2x 2x + 1 2x + 22 2x + 1 x x + 2 x + 1x 2x + 2 1 x + 1 2x + 1x + 1 1 2x + 1 2 xx + 2 x x + 1 2x 22x x + 1 2 2x + 2 x + 22x + 1 2x 2x + 2 x 12x + 2 2 x + 2 1 2x5.43.+ 0 1 x x + 10 0 1 x x + 11 1 0 x + 1 xx x x + 1 0 1x + 1 x + 1 x 1 0x 2 x 2 x 2 + 1 x 2 + x x 2 + x + 1x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 x 2 + x + 1 x 2 + xx 2 + x x 2 + x x 2 + x + 1 x 2 x 2 + 1x 2 + x + 1 x 2 + x + 1 x 2 + x x 2 + 1 x 247


7.5 POLÜNOOMID 7 VASTUSED+ x 2 x 2 + 1 x 2 + x x 2 + x + 10 x 2 x 2 + 1 x 2 + x x 2 + x + 11 x 2 + 1 x 2 x 2 + x + 1 x 2 + xx x 2 + x x 2 + x + 1 x 2 x 2 + 1x + 1 x 2 + x + 1 x 2 + x x 2 + 1 x 2x 2 0 1 x x + 1x 2 + 1 1 0 x + 1 xx 2 + x x x + 1 0 1x 2 + x + 1 x + 1 x 1 0· 0 1 x x + 10 0 0 0 01 0 1 x x + 1x 0 x x 2 x 2 + xx + 1 0 x + 1 x 2 + x x 2 + 1x 2 0 x 2 x + 1 x 2 + x + 1x 2 + 1 0 x 2 + 1 1 x 2x 2 + x 0 x 2 + x x 2 + x + 1 1x 2 + x + 1 0 x 2 + x + 1 x 2 + 1 x· x 2 x 2 + 1 x 2 + x x 2 + x + 10 0 0 0 01 x 2 x 2 + 1 x 2 + x x 2 + x + 1x x + 1 1 x 2 + x + 1 x 2 + 1x + 1 x 2 + x + 1 x 2 1 xx 2 x 2 + x x x 2 + 1 1x 2 + 1 x x 2 + x + 1 x + 1 x 2 + xx 2 + x x 2 + 1 x + 1 x x 2x 2 + x + 1 1 x 2 + x x 2 x + 15.44. Z 3 [x]/(f) = { 0, 1, 2, x, x + 1, x + 2, 2x, 2x + 1, 2x + 2 }x 2 = x + 1, x 3 = 2x + 1, x 4 = 2, x 5 = 2x,x 6 = 2x + 2, x 7 = x + 2, x 8 = 148


7 VASTUSED 7.5 POLÜNOOMID+ 0 1 2 x x + 10 0 1 2 x x + 11 1 2 0 x + 1 x + 22 2 0 1 x + 2 xx x x + 1 x + 2 2x 2x + 1x + 1 x + 1 x + 2 x 2x + 1 2x + 2x + 2 x + 2 x x + 1 2x + 2 2x2x 2x 2x + 1 2x + 2 0 12x + 1 2x + 1 2x + 2 2x 1 22x + 2 2x + 2 2x 2x + 1 2 0+ x + 2 2x 2x + 1 2x + 20 x + 2 2x 2x + 1 2x + 21 x 2x + 1 2x + 2 2x2 x + 1 2x + 2 2x 2x + 1x 2x + 2 0 1 2x + 1 2x 1 2 0x + 2 2x + 1 2 0 12x 2 x x + 1 x + 22x + 1 0 x + 1 x + 2 x2x + 2 1 x + 2 x x + 1· 0 1 2 x x + 10 0 0 0 0 01 0 1 2 x x + 12 0 2 1 2x 2x + 2x 0 x 2x x + 1 2x + 1x + 1 0 x + 1 2x + 2 2x + 1 2x + 2 0 x + 2 2x + 1 1 x2x 0 2x x 2x + 2 x + 22x + 1 0 2x + 1 x + 2 2 2x2x + 2 0 2x + 2 x + 1 x + 2 149


7.5 POLÜNOOMID 7 VASTUSED5.45. x 3 + 3x 2 + 2x.· x + 2 2x 2x + 1 2x + 20 0 0 0 01 x + 2 2x 2x + 1 2x + 22 2x + 1 x x + 2 x + 1x 1 2x + 2 2 x + 2x + 1 x x + 2 2x 1x + 2 2x + 2 2 x + 1 2x2x 2 x + 1 1 2x + 12x + 1 x + 1 1 2x + 2 x2x + 2 2x 2x + 1 x 25.46. (3x + 1) −1 = 4x + 2.5.47. (x 2 + x + 1) −1 = 2x 2 + 1. (x 4 = x 2 + x + 2, x 3 = 2x 2 + 1.)5.48. (x 2 + x) −1 = x 2 + 3x + 4. (x 4 = 3x 2 + 4x, x 3 = 3x + 4.)5.49. (x 2 + 1) −1 = x 2 + 2x. (x 4 = x 2 + x + 2, x 3 = 2x 2 + 1.)5.50.5.51.(2x 2 + 1) −1 = x 2 + x + 1 (x 4 = x 2 + x + 2, x 3 = 2x 2 + 1).2f + (3x 2 + 2x)g = d = x 2 + 1 ehk f + (4x 2 + x)g = d = 3x 2 + 3.5.52. Leides korrutamis- ja liitmistabelid hulkades Z 4 ja Z 2 [x]/(x 2 ),saadakse· 0 1 2 30 0 0 0 01 0 1 2 32 0 2 0 23 0 3 2 150


7 VASTUSED 7.5 POLÜNOOMID+ 0 1 2 30 0 1 2 31 1 2 3 02 2 3 0 13 3 0 1 2· 0 1 x x + 10 0 0 0 01 0 1 x x + 1x 0 x 0 xx + 1 0 x + 1 x 1+ 0 1 x x + 10 0 1 x x + 11 1 0 x + 1 xx x x + 1 0 1x + 1 x + 1 x 1 0Saadud tabelitest on näha, et ϕ(a·b) = ϕ(a)·ϕ(b) iga a, b ∈ Z 4 korralja5.53. Liitmistabel onϕ(1 + 1) = ϕ(2) = x ≠ 0 = ϕ(1) + ϕ(1).⊕ 0 1 2 30 0 1 2 31 1 0 3 22 2 3 0 13 3 2 1 0Liitmiste + ja ⊕ mittekokkulangevus hulgal Z 4 ilmneb vastavateliitmistabelite v~ordlemisel, näiteks 1 ⊕ 1 = 0, 1 + 1 = 2. Kuna ϕon bijektiivne ja säilitab tehted, stϕ(a · b) = ϕ(a) · ϕ(b)jaϕ(a ⊕ b) = ϕ(ϕ −1 ((a) + ϕ(b))) = ϕ(a) + ϕ(b)iga a, b ∈ Z 4 korral, ning Z 2 [x]/(x 2 ) on ring, siis peab ka Z 4 olemaring mainitud tehete suhtes.5.55. I = (x − 1).51


7.6 GALOIS’ KORPUSED 7 VASTUSED7.6 GALOIS’ KORPUSED6.1.x, x 2 , x 3 = x 2 + 1, x 4 = x 2 + x + 1, x 5 = x + 1,x 6 = x 2 + x, x 7 = 1.00011101GF (8) =00100111∥01001110∥ .+ 0 1 2 x x + 10 0 1 2 x x + 11 1 2 0 x + 1 x + 22 2 0 1 x + 2 xx x x + 1 x + 2 2x 2x + 1x + 1 x + 1 x + 2 x 2x + 1 2x + 2x + 2 x + 2 x x + 1 2x + 2 2x2x 2x 2x + 1 2x + 2 0 12x + 1 2x + 1 2x + 2 2x 1 22x + 2 2x + 2 2x 2x + 1 2 0+ x + 2 2x 2x + 1 2x + 20 x + 2 2x 2x + 1 2x + 21 x 2x + 1 2x + 2 2x2 x + 1 2x + 2 2x 2x + 1x 2x + 2 0 1 2x + 1 2x 1 2 0x + 2 2x + 1 2 0 12x 2 x x + 1 x + 22x + 1 0 x + 1 x + 2 x2x + 2 1 x + 2 x x + 152


7 VASTUSED 7.6 GALOIS’ KORPUSED· 0 1 x x + 10 0 0 0 01 0 1 x x + 1x 0 x x 2 x 2 + xx + 1 0 x + 1 x 2 + x x 2 + 1x 2 0 x 2 x 2 + 1 1x 2 + 1 0 x 2 + 1 x 2 + x + 1 xx 2 + x 0 x 2 + x 1 x 2 + x + 1x 2 + x + 1 0 x 2 + x + 1 x + 1 x 2· x 2 x 2 + 1 x 2 + x x 2 + x + 10 0 0 0 01 x 2 x 2 + 1 x 2 + x x 2 + x + 1x x 2 + 1 x 2 + x + 1 1 x + 1x + 1 1 x x 2 + x + 1 x 2x 2 x 2 + x + 1 x + 1 x x 2 + xx 2 + 1 x + 1 x 2 + x x 2 1x 2 + x x x 2 x + 1 x 2 + 1x 2 + x + 1 x 2 + x 1 x 2 + 1 x6.2.x, x 2 , x 4 = x + 1, x 7 = x 3 + x + 1, x 8 = x 2 + 1,x 11 = x 3 + x 2 + x, x 13 = x 3 + x 2 + 1, x 14 = x 3 + 1.6.3. Viienda astme taandumatu polünoom avaldub kujulf = x 5 + ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e.Taandumatuse ja Bezout’ teoreemi t~ottu ei tohi f omada juuri korpusesZ 2 , st f(0) = e ≠ 0 ja f(1) = a + b + c + d ≠ 0. Seegae = 1, a + b + c + d = 1.Viimaseid tingimusi rahuldavad korpuses Z 2 parajasti järgmised elementidekombinatsioonid:53


saadakse v~orrandisüsteem⎧⎪ ⎨⎪ ⎩m + k = a7.6 GALOIS’ KORPUSED 7 VASTUSEDa b c d1 1 1 01 1 0 11 0 1 11 0 0 00 1 1 10 1 0 00 0 1 00 0 0 1Polünoom f ei tohi avalduda esimese ja neljanda astme polünoomidekorrutisena ning teise ja kolmanda astme polünoomide korrutisena.Esimesel juhul omaks f juuri korpuses Z 2 , kuid selle juhu mejuba välistasime. Seega ei tohi f avalduda kujulringis Z 2 [x]. V~ordusestf = (x 2 + kx + l)(x 3 + mx 2 + nx + t)f = (x 2 + kx + l)(x 3 + mx 2 + nx + t) == x 5 + ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + 1n + km + l = bt + kn + lm = ckt + ln = dlt = 1.Peame kindlaks tegema, milliste a, b, c ja d väärtuste korral pole seesüsteem lahenduv korpuses Z 2 tundmatute k, l, m, n, t suhtes. Süsteemiviimasest v~orrandist saadakse l = t = 1 ja süsteem v~otab kuju⎧m + k = a⎪⎨n + km + 1 = b1 + kn + m = c⎪⎩k + n = d.54


7 VASTUSED 7.6 GALOIS’ KORPUSEDSaadud süsteemi esimesest ja viimasest v~orrandist saadaksem = a − k,n = d − kning seet~ottu teine ja kolmas v~orrand süsteemist v~otavad kujud + k + ak + k 2 + 1 = b, 1 + kd + k 2 + a + k = cehk k 2 + k = 0 t~ottu kuju{d + ak + 1 = ba + dk + 1 = c.Saadud süsteem on ülal tabelis esitatud juhtudel lahenduv ainult siis,kui a = 1, b = c = d = 0 v~oi a = b = c = 0, d = 1. Järelikultülejäänud juhtudel selles tabelis polünoom f on taandumatu. Olemegisaanud viienda astme taandumatud polünoomid ringist Z 2 [x]:6.4. x 3 + x + 1.6.5. x 4 + x 2 + x + 1.6.6. 5x + 3.x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + 1, x 5 + x 4 + x 3 + x + 1,x 5 + x 4 + x 2 + x + 1, x 5 + x 3 + x 2 + x + 1,x 5 + x 3 + 1, x 5 + x 2 + 1.55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!