Download - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

wwwold.med.bg.ac.rs

Download - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA VOL. 45 / SVESKA 1 / 2011

Institut za očne bolesti, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

WHITE DOT SINDROM – STADIJUMI RAzVOJA bOLESTI

WHITE DOT SYNDROME – STAGES

Of THE DISEASE DEVELOpMENT

Jelena Paović, Predrag Paović, Natalija Kosanović Jaković

Sažetak

Cilj Da se opiše evolucija bolesti klasifikovanih

u grupi White Dot sindroma, da se dokaže da za

vreme evolucije lakši klinički oblici bolesti mogu

da se razviju u teže oblike kao i da se dokaže da

bolesti iz grube White Dot sindroma mogu biti

udružene sa retinalnim vaskulitisom.

Metod Ispitivanje obuhvata 33 pacijenta sa

različitim oblicima White Dot sindroma čija je

evolucija bolesti praćena u periodu od januara

2003 do juna 2006 na Institutu za očne bolesti

Kliničkog centra Beograd.

Rezultati Za vreme perioda praćenja 16 od 33

slučaja White Dot sindroma je imalo tipičan oblik

akutne multifokalne pigmentne plakoidne

epiteliopatije (APMPPE) od kojih je jedan prikazan

(Slučaj br. 1). Deset pacijenata je imalo serpiginozni

oblik White Dot sindroma od kojih je

jedan prikazan (Slučaj br. 2). Jedan pacijent je imao

Birdshot retinopatiju i jedan je imao punktatnu

unutrašnju horoidopatiju (PIC). Kod pet pacijenata

evolucija bolesti je bila atipična. APMPPE je

bila udružena sa retinalnim vaskulitisom i retinalnom

neovaskularizacijom (Slučaj br. 3). APMPPE

se manifestovao na jednom oku a na drugom oku

je APMPPE je evoluirao prema okluziji centralne

Abstract

Aim To describe the evolution of the diseases classified

into the group of White Dot Syndrome, to

prove that during the evolution of the disease less

severe clinical forms of the disease may develop

into more severe ones, and to prove that the diseases

from the group of White Dot Syndrome may

be associated with retinal vasculitis.

Case series The study included 33 patients with

various forms of White Dot Syndrome. The

evolution of the disease was followed up in the

period between June 2003 and June 2006 at the

Institute for Eye Disease, CCS Belgrade.

30

retinalne vene i sekundarnom glaukomu (Slučaj

br. 4). Za vreme evolucije Birdshot retinopatije

razvio se edem papile vidnog živca (Slučaj br. 5).

Jedan pacijent je imao serpiginozni oblik White

Dot sindroma i Birdshot retinopatiju; posle dve

godine kod pacijenta se razvio težak oblik serpiginozne

horoidopatije (Slučaj br. 6). Multifokalni

horoiditis sa panuveitisom i subretinalnom neovaskularizacijom

i APMPPE je bio na istom oku,

da bi se kasnije u toku evolucije razvio težak

oblik serpiginozne horoidopatije (Slučaj br. 7).

Kod pacijenata u posmatranoj grupi infektivna

etiologija nije dokazana. Kod 1/3 pacijenata bile

su povišene vrednosti imunskih kompleksa (od

0.518 do 1.557).

Zaključak Bolesti iz grupe White Dot sindroma

mogu se manifestovati u lakšim oblicima i da

evoluiraju kasnije prema težim oblicima bolesti.

U toku evolucije više kliničkih oblika može da se

ispolji na istom oku. Povišene vrednosti imunskih

kompleksa u serumu kod 1/3 pacijenata ukazuju

na povezanost sistemskih bolesti i bolesti iz grupe

White Dot sindroma.

Ključne reči: White Dot Sindrom, APMPPE,

Birdshot horoidopatija, Serpiginozna horoidopatija,

Imunski kompleksi

Results During the follow-up period, 16 of total

33 White dot syndrome patients had a typical

form of Acute Multifocal Placoid Pigment

Epitheliopathy (APMPPE) out of which one case

is presented herein (Case No 1). Ten patients had

the serpiginous form of White Dot Syndrome,

out of which one case is presented herein (Case

No 2). One patient suffered from Birdshot

retinopathy and one patient from punctate

inner choroidopathy (PIC). In five patients the

evolution of the disease was atypical. APMPPE

was associated with retinal vasculitis and retinal

neovascularisation (Case No 3). APMPPE was

More magazines by this user
Similar magazines