Národní zpráva Česká republika

spmpcr.cz

Národní zpráva Česká republika

âeská republikaLidská právalidí s mentálnímpostiÏenímNárodní zprávaâESKÁ REPUBLIKASPMPSdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘mv âeské republiceInclusion EuropeEvropské sdruÏení spoleãností lidís mentálním postiÏením a jejich rodin


Lidská práva lidís mentálním postiÏenímNárodní zprávaâESKÁ REPUBLIKAPraha 2002Inclusion EuropeEvropské sdruÏení spoleãností lidí s mentálním postiÏením a jejich rodinaSPMP âRSdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republice


Inclusion Europe – Evropské sdruÏení spoleãností lidí s mentálním postiÏením a jejich rodinGaleries de la Toison d’Or1050 Chaussée d’Ixelles #393/321050 Brussels – BelgiumTel.: +32-2-502 28 15 – Fax: +32-2-502 80 10e-mail: secretariat@inclusion-europe.orgweb.: http://www.inclusion-europe.orgSPMP âR – SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republiceKarlínské nám. 12186 03 Praha-Karlínâeská republikaTel.: +420 224 815 912 – Fax: +420 224 816 335e-mail: marie.cerna@pedf.cuni.czvykydali@psp.czAutor: Jan ·i‰ka, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakultaRedakce: Geert Freyhoff a Valentina ·kondriã, Inclusion EuropeMarie âerná a Ivo Vykydal, SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republiceVydalo: Nakladatelství Modr˘ klíã PrahaTisk: SdruÏení MAC spol. s r. o., PrahaISBN 80-902494-4-2Tato publikace byla vydána s finanãní podporou Evropské unie.Pohledy v publikaci obsaÏené vyjadfiují názor Inclusion Europea SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republice,a proto nemusí odráÏet oficiální stanovisko Evropské unie


ÚvodEvropská iniciativa pro demokracii a lidská právaEvropské komise spolufinancují projekt „Prosazovánílidsk˘ch práv osob s mentálním postiÏením v obãanskéspoleãnosti“. Partnery v projektu jsou národníorganizace sdruÏení osob s mentálním postiÏeníma jejich rodin z osmi evropsk˘ch zemí – Bulharska,âeské republiky, Estonska, Maìarska, Makedonie,Polska, Rumunska a Slovinska. Cílem projektu jeposílit politick˘ vliv partnersk˘ch organizací v rozhodovacímprocesu, uvést je do evropské politiky posti-Ïení a prohloubit vûdomí vlád na národní a evropskéúrovni o Ïivotû osob s mentálním postiÏením.Tato zpráva je jedním z v˘sledkÛ projektu. Vycházíz ‰etfiení, které bylo provedeno SdruÏením propomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republice(SPMP) pod metodick˘m vedením Inclusion Europea Holandského institutu pro péãi a zdraví (NIZW).NIZW vytvofiil metodologii a strukturu zprávy. Jednotlivékapitoly popisují platnou legislativu, pfiiãemÏzvlá‰tní dÛraz je poloÏen na názory ãlenÛ SPMP.Zpráva je tématicky koncipována podle Standardníchpravidel pro vyrovnávání pfiíleÏitostí pro osobys postiÏením (OSN, 1993).Inclusion EuropePfiedmluvaÚroveÀ a kvalitu vyspûlé demokratické spoleãnostia moderního státu lze mûfiit zejménataké tím, jak se dokáÏe postarat o svénemocné a mentálnû postiÏené, a jak úãinnûdokáÏe pomoci jim i jejich rodinám.Mentálnû postiÏení lidé byli je‰tû pfied dvanáctilety nemilosrdnû odsouváni na okraj ãeské spoleãnosti.Ta o nich radûji nechtûla pfiíli‰ vûdût, odvracelase od nich. Jistû, existovala zdravotní i v˘chovnápéãe, ale v ústavech vût‰inou umístûn˘ch daleko odpfiirozeného rodinného prostfiedí.Práva a dÛstojnost mentálnû postiÏen˘ch lidí jsoupfiitom hodny zvlá‰tního zfietele, neboÈ i oni musejídostat ‰anci zafiadit se v rámci sv˘ch moÏností dosmysluplného Ïivota.Je velmi podstatn˘ rozdíl mezi tím, je-li postiÏen˘ãlovûk odkázán na sice ‰piãkovou, leã ústavní péãi,nebo na péãi v domácím rodinném prostfiedí. Pova-Ïuji proto za velmi dÛleÏité, aby spoleãnost mûla takédostatek kvalifikovan˘ch informací nejen o potfiebáchtûchto spoluobãanÛ, ale rovnûÏ poskytovatelÛsociálních sluÏeb a mohla jim tak vycházet vstfiíc.Není sporu o tom, Ïe nezastupitelnou roli tu sehrávajínestátní a dobrovolné organizace, které fungují naneziskovém principu. K tomu, aby tuto roli mohlyúspû‰nû plnit, musejí jim státní orgány a instituceâeské republiky vytváfiet potfiebné podmínky, pfiedev‰ímv podobû pfiíznivého legislativního prostfiedí. Toje naléhav˘ a trval˘ úkol vlády i Parlamentu.V tomto smyslu je pfiedkládaná národní zpráva, kterádetailnû mapuje v˘voj i souãasn˘ stav, pfiínosná zejménasv˘mi doporuãeními v oblasti metodiky, vzdûlávání, kvalitysluÏeb sociální péãe i reformy jejího financování.Petr Pithartpfiedseda Senátu Parlamentu âeské republikyPopis zemûâeská republika je relativnû malou stfiedoevropskouzemí s rozlohou 78 865 km 2 , kde pfiibliÏnû 70%obyvatelstva zemû Ïije ve mûstech. âeská republikavznikla v lednu roku 1993 rozdûlením ãesko-slovenskéfederace. Îije zde 10 330 000 obyvatel s pouzedvûmi vût‰ími homogenními men‰inami: Slováky(3%) a Romy (1,3%).âeská republika je demokratickou zemí s hlubokoutradicí nestátního sektoru v oblasti péãe a sluÏebo obãany s postiÏením. âinnost charitativních a obãansk˘chspolkÛ v oblasti sociálních sluÏeb v‰ak byla popolitick˘ch zmûnách v roce 1948 násilnû pfieru‰ena.Monopol nad poskytováním sociálním sluÏeb pfievzalstát a tento stav trval aÏ do poãátku devadesát˘ch let.Ústavy pro osoby s mentálním postiÏením byly ãastozfiizovány v nevyhovujících znárodnûn˘ch budováchve venkovsk˘ch oblastech. Pfiesto lze fiíci, Ïe v urãit˘chohledech byla úroveÀ péãe, poskytovaná v nûkter˘chústavech, srovnatelná s ústavními sluÏbami v nûkter˘chzápadoevropsk˘ch zemích. Ve vût‰inû tûchtozemí v‰ak ústavní péãi postupnû nahradil systémemneústavních komunitních sluÏeb a ústavy byly uzavfieny.V âeské republice k deinstitucionalizaci doposudnedo‰lo. Jedním z dÛvodÛ je archaická právní úpravav oblasti sociálního zabezpeãení.DÛleÏitou pozitivní zmûnou zpoãátku devadesát˘chlet byla demonopolizace úlohy státu v sociálníchsluÏbách, která umoÏnila rozvoj obãanského sektoru.Obnovená a novû vznikající obãanská sdruÏení a charitativníorganizace zaãaly s velk˘m odhodlánímposkytovat moderní typy sociálních sluÏeb do té dobychybûjící.3


Sbûr dat a informacíData a informace, na jejichÏ základû byla Národnízpráva zpracována, byly získány z rÛzn˘ch zdrojÛ.Jednalo se zejména o odborné statû a rozhovory sezástupci státní správy na rÛzn˘ch úrovních.V˘znamn˘m zdrojem informací byli rodiãe – ãlenovédobrovolné organizace – SdruÏení pro pomocmentálnû postiÏen˘m (SPMP).Za zvlá‰tû v˘znamné byly povaÏovány právû v˘povûdirodiãÛ a to ze tfií dÛvodÛ:1. vyzdvihnout v˘znam informací ãerpajících z „reáln˘chÏivotních zku‰eností proÏit˘ch skuteãn˘milidmi“,2. tím posílit soudrÏnost rodiãovsk˘ch skupin,3. pfiipravit podmínky vedoucí ke zlep‰ování kvalityÏivota rodin dûtí s mentálním postiÏením a osobs mentálním postiÏením samotn˘ch.Ve ãtyfiech mûstech – v Praze, Ústí nad Labem,Brnû a Ostravû se uskuteãnily diskusní semináfierodiãÛ s tématick˘m zamûfiením na vybrané oblastiStandardních pravidel pro vyrovnávání pfiíleÏitostílidí s postiÏením (OSN, 1993). Na semináfiích rodiãeuvádûli pfiíklady obtíÏí, se kter˘mi se v Ïivotû rodinys mentálnû postiÏen˘m ãlenem setkávají. NejzávaÏnûj‰íproblémy se ukázaly b˘t ve v‰ech uveden˘chãtyfiech regionech spoleãné nebo podobné. V Národnízprávû je proto vût‰í pozornost vûnována tûmtoproblémov˘m okruhÛm. Jednotlivé kapitoly Národnízprávy tak nemají stejn˘ rozsah (napfi. kultura vers.ústavní péãe).Vedle diskusních semináfiÛ s rodiãi probûhla setkánís lidmi s mentálním postiÏením – ãleny skupinsebeobhájcÛ.Mezi materiály zásadní povahy vyuÏité pfii zpracovávánínárodní zprávy patfiil Národní plán vyrovnávánípfiíleÏitostí pro obãany se zdravotním postiÏením.Tento v˘znamn˘ dokument sehrál dÛleÏitou rolipfii vytváfiení politiky státu v oblasti postiÏení.Zanedlouho po svém ustavení v roce 1991 vypracovalVládní v˘bor pro zdravotnû postiÏené obãanyNárodní plán pomoci zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm(NPP). Vláda âeské republiky tento plánschválila usnesením ã. 466 v roce 1992. Vládní v˘borbyl rekonstruován usnesením vlády ã. 670 v roce1992. Nov˘ v˘bor aktualizoval NPP, schválen˘ podnázvem Národní plán opatfiení pro sníÏení negativníchdÛsledkÛ zdravotního postiÏení (NPO) vládnímusnesením ã. 493 v roce1993.Vypracováním tûchto plánÛ se âeská republikazafiadila mezi státy s nejrozvinutûj‰í státní koncepcípodpory osob s postiÏením.Nûkteré stûÏejní poÏadavky uvedené v NPO nebylysplnûny. Proto Vládní v˘bor pro zdravotnû postiÏenéna spoleãném zasedání se zástupci organizací zdravotnûpostiÏen˘ch se v roce 1996 rozhodl Národní plánznovu aktualizovat. Tfietí Národní plán vyrovnávánípfiíleÏitostí pro obãany se zdravotním postiÏením bylschválen vládním usnesením ã.256 v roce 1998, av‰akani jeho stûÏejní poÏadavky dosud splnûny nebyly.4Zvy‰ování povûdomí vefiejnostiPovûdomí vefiejnostiStáty by mûly provádût ãinnost zvy‰ující spoleãenskévûdomí o osobách s postiÏením,jejich právech, potfiebách, schopnostecha pfiínosuPravidlo 1, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Kvalita Ïivota osob s postiÏením je do velkémíry ovlivnûna postoji a pfievaÏujícími hodnotami,které spoleãnost sdílí.Postoje spoleãnosti je moÏné mûnit rÛzn˘mi zpÛsoby.Jmenujme nûkteré, které byly v âeské republice uplatnûny:Udílení cen● Vládní v˘bor pro zdravotnû postiÏené zfiídil Cenuza nejlep‰í publicistické dílo propagující problematikupostiÏení● Ministr zdravotnictví udûluje V˘roãní cenu ministraza práci ve prospûch obãanÛ s postiÏením● KaÏdoroãnû je udûlována Cena Olgy Havlovéjedinci s postiÏením● Obãanské sdruÏení Rytmus kaÏdoroãnû vyhla‰ujecenu pro uãitele, kter˘ úspû‰nû integroval dítûs postiÏením do ‰koly bûÏného typu● V roce 2001 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálníchvûcí soutûÏ „Architektura lidskosti“ s cílemvyzdvihnout dobré pfiíklady architektonickéhofie‰ení budov urãen˘ch pro sociální sluÏbyMédiaCo se t˘ãe novinov˘ch ãlánkÛ, televizních a rozhlasov˘chpofiadÛ s tématikou postiÏení lze fiíci, Ïev posledních deseti letech dochází k nárÛstu jejichpoãtu. Problematika mentálního postiÏení se v‰akv médiích objevuje ménû ãasto neÏ jiné kategoriepostiÏení. Pravidelné pofiady o otázkách mentálníhopostiÏení nevysílá ani jedna z televizních ãi rozhlasov˘chstanic. Jedin˘ ãasopis zamûfien˘ na problemati-


ku mentální retardace vydává SPMP âR podnázvem „Mentální retardace“.Zvy‰ování povûdomí jako souãástvzdûlávacích programÛ uãitelÛV souãasném systému vzdûlávání pedagogÛ je problematikamentálního postiÏení obsaÏena kromûsamotného studia speciální pedagogiky také ve studiuuãitelství pro 1. stupeÀ základní ‰koly a ve studiuuãitelek matefisk˘ch ‰kol, v˘jimeãnû v jin˘ch studijníchoborech. Pfiedpokládá se zafiazení studia specifikvzdûlávání osob s postiÏením do v‰ech uãitelsk˘chaprobací. To znamená, Ïe v budoucnu by mûlmít kaÏd˘ zaãínající uãitel základní znalosti z oblastivzdûlávání osob s postiÏením.Pfietrvávajícím problémem je nedostateãné pedagogickévzdûlání personálu ústavÛ speciální péãe.Povûdomí odborné vefiejnostio mentálním postiÏeníInformovanost pracovníkÛ v oblasti medicíny, vzdûlávání,psychologie, práva, státní správy, vãetnû tûch,ktefií se kaÏdodennû setkávají s osobami s mentálnímpostiÏením, nedosahuje potfiebné úrovnû.Rozhovory s rodiãi ukázaly, jak nedostateãná jeznalost problematiky mentálního postiÏení zvlá‰tûmezi zamûstnanci vefiejné správy.Doporuãení● Podporovat v‰echny formy stfiedo‰kolskéhoa vysoko‰kolského studia pfiipravující na prácis jedinci s mentálním postiÏením● Otevírat kurzy dal‰ího vzdûlávání● Více informovat vefiejnost o problematice mentálníhopostiÏení a postupnû tak mûnit postoje vefiejnostik osobám s tímto postiÏením jako i k dal‰ímkategoriím zdravotního postiÏeníZdravotní péãeStáty by mûly pro osoby s postiÏením zajistitposkytování efektivní léãebné péãePravidlo 2, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Právo na lékafiskou péãiPrávo kaÏdého obãana na lékafiskou péãi stanovízákon o péãi a zdraví lidu ã. 20/1966 Sb. ve znûnípozdûj‰ích pfiedpisÛ. Podle ustanovení tohoto zákonamají v‰ichni obãané právo na zdravotní péãi, svobodnouvolbu lékafie, klinického psychologa a zdravotnickéhozafiízení.PfiestoÏe Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodicképokyny k poskytování léãebné péãementálnû postiÏen˘m pacientÛm, objevují se pfiípadyodmítání léãebné péãe této skupinû osobz dÛvodu její ãasové nároãnosti, která není lékafiÛmhrazená.Kvalita zdravotní péãeZpráva o stavu ãeské spoleãnosti (1999) uvádí, Ïeefektivnost ãeské zdravotnické soustavy je ve srovnáníse západním zahraniãím niωí. Jedním z moÏn˘chukazatelÛ kvality zdravotní péãi péãe jsou statistickádata v oblasti rané péãe. Údaje statistickéhoúfiadu (1998) ukazují na pozitivní v˘voj novorozeneckéa kojenecké úmrtnosti. Index úmrtnostikojencÛ mezi 28. dnem a prvním rokem Ïivota jesrovnateln˘ s nejvyspûlej‰ími státy. Na druhou stranuindex novorozenecké úmrtnosti (do 28 dnÛ Ïivota)je stále je‰tû vy‰‰í. To ukazuje na skuteãnost, Ïekvalita péãe o novorozence není v nemocnicích vÏdynejvy‰‰í.V‰eobecnû v‰ak zdravotní péãe zÛstává, navzdoryfinanãním tûÏkostem mnoha zdravotnick˘ch zafiízení,na relativnû vysoké úrovni.Rodiãe vyjádfiili se zdravotní péãí spí‰e spokojenost.PotíÏe vyvstávají v oblasti komunikace a v obecnémpfiístupu zdravotnického personálu k rodinûmentálnû postiÏeného jedince.Rodiãovská skupina v Brnû popsala jednání lékafiÛs rodiãi tûsnû po narození dítûte s postiÏením.Podle tohoto vyjádfiení lékafii ãasto neinformujírodiãe o moÏnostech, metodách a postupech v˘chovyv ran˘ch v˘vojov˘ch stádiích dítûte s mentálnímpostiÏením. Rodiãe vyjadfiovali nespokojenosts pesimismem zdravotnického personálu k dal‰ímuv˘voji jejich postiÏen˘ch dûtí.Jeden z rodiãÛ popsal svoji zku‰enost následovnû:„Pan doktor nám fiekl nûco jako:blbec zÛstane blbcem.“Jedním z dÛvodÛ takového pfiístupu zdravotnickéhopersonálu mÛÏe b˘t nedostateãná informovanostzdravotnického personálu o problematice mentálníhopostiÏení.DepistáÏ a raná péãeDepistáÏ jedincÛ s mentálním postiÏením zabezpeãujív âeské republice zejména speciálnû pedagogickácentra (SPC) a centra rané péãe (CRP) (vedledal‰ích zafiízení v resortu zdravotnictví). SPC dáleprovádûjí pedagogicko-psychologickou a sociálnídiagnostiku dítûte, vedou evidenci, provádûjí poradenské,konzultaãní, terapeutické a metodické ãinnostipro klienty, jejich rodiãe a pedagogické pracovníky,zpracovávají individuální v˘chovnûvzdûlávací a stimulaãní programy pro integrovanéÏáky. Pfiínos center spoãívá v ‰ir‰í nabídce sluÏeb5


dûtem s postiÏením a jejich rodiãÛm, ve zprostfiedkovánívzdûlávání i dûtem s tûÏk˘m a kombinovan˘mpostiÏením. SPC také ãasto napomáhají v úpravûrodinn˘ch vztahÛ.Mezi hlavní problémy SPC patfií nedostateãnéodborné obsazení center (v centru by mûly pÛsobitprofese speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník).V nûkter˘ch pfiípadech zasahuje pÛsobnost centraaÏ do tfií a více okresÛ.Pfii depistáÏi dûtí s postiÏením se pracovníci centerpot˘kají s nepochopením lékafiÛ, ktefií neupozorÀujírodiãe na moÏnost speciálnû pedagogickéa psychologické péãe v SPC. Dal‰ím problém je pfiesunfinanãních prostfiedkÛ mezi ‰kolsk˘m úfiadempro poskytování poradensk˘ch sluÏeb klientÛmz jin˘ch okresÛ.Rodiãe upozornili na závaÏné problémy v oblastirané péãe. Probíhají diskuse o tom, kdo bude ranoupéãi poskytovat. Zatímco Vládní v˘bor pro zdravotnûpostiÏené obãany upfiednostÀuje vyuÏít souãasnousíÈ SPC, nestátní organizace, které se aÏ doposudranou péãí zab˘valy, mají k této alternativû v˘hrady.PoÏadují stejné v˘chozí pozice a pfiístup k financím zestátního rozpoãtu.Hlavním cílem rehabilitace je podle Národníhoplánu pro vyrovnávání pfiíleÏitostí pro obãany sezdravotním postiÏením (1998): „.minimalizovatpfiímé dÛsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotníhopostiÏení, a to prostfiednictvím posilovánízbytkov˘ch funkcí organismu, rozvojem vûdomostí,pracovních schopností a návykÛ k uplatnûní ve zvolenéprofesi, nácvikem dovedností sobûstaãnostia vykonávání pro Ïivot nezbytn˘ch ãinností jin˘m,náhradním zpÛsobem.“ Ucelená rehabilitace tedypfiedstavuje komplex rÛzn˘ch rehabilitaãních ãinnostíjako je raná péãe, vzdûlávací rehabilitace, pracovnírehabilitace aj. V âeské republice v‰ak neníproblematika ucelené rehabilitace v‰ech osobs postiÏením doposud jednotnû upravena. MPSV pfiipravujevûcn˘ zámûr zákona o ucelené rehabilitaciosob s postiÏením.Zdravotnû rehabilitaãnícentra14 center léãebné rehabilitace vytvofien˘ch v rámciplnûní pfiedchozích Národních plánÛ, vykazují men‰íefektivnost, neÏ se oãekávalo. Tato centra nejsouschopna zabezpeãit na potfiebné úrovni a v potfiebné‰ífii problematiku léãebné rehabilitace pro v‰echnyskupiny obãanÛ s postiÏením, zvlá‰tû pak pro osobys mentálním postiÏením.Doporuãení● Nalézt zpÛsob a prostfiedky na pokrytí zvlá‰tníchv˘dajÛ na poskytování léãby a o‰etfiování tûÏcepostiÏen˘m osobám● Pfiipravit legislativu zakotvující propojení a koordinaciv‰ech pfiíslu‰n˘ch institucí a orgánÛ● Zavést téma mentálního postiÏení do ‰kol pfiipravujícíchzdravotnick˘ personál a kurzÛ dal‰íhovzdûlávání zdravotnického personálu● Zlep‰it dostupnost rané péãe a speciálních zdravotníchsluÏeb● Vytvofiit jednotn˘ systém akreditací a financovánícenter rané péãe● Roz‰ifiovat síÈ náleÏitû odbornû vybaven˘ch SPCRehabilitaceStáty by mûly zajistit poskytování rehabilitaãníchsluÏeb pro osoby s postiÏením, aby dosáhlya udrÏely si optimální úroveÀ nezávislostia funkcíPravidlo 3, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Vzdûlávací rehabilitaceM·MT vybudovalo síÈ speciálnû pedagogick˘chcenter (SPC), poskytujících poradenství rodináms dûtmi s postiÏením v pfied‰kolním vûku a rodiãÛma pedagogÛm dûtí s postiÏením vzdûlávan˘ch ve ‰koláchbûÏného typu, a která tudíÏ provádûjí rehabilitacipedagogickou. (Vzdûlávání osob s mentálním postiÏenímviz Pravidlo 6).Pracovní rehabilitaceVelmi dÛleÏitou sloÏkou rehabilitace je rehabilitacepracovní. Má navazovat na rehabilitaciléãebnou. V na‰em právním fiádu v‰ak zcela chybídefinice center pracovní rehabilitace a zpÛsob jejichfinancování a akreditace. Právní a finanãní postavenícenter pracovní rehabilitace, která vzniklav minulosti, je zcela nejasné.Doporuãení● Vytvofiit prostor pro mnohem uωí spoluprácimezi Ministerstvem práce a sociálních vûcí,Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem‰kolství, obãansk˘mi sdruÏeními, poji‰Èovacímispoleãnostmi pfii vytváfiení rehabilitaãníchsluÏeb● Legislativnû zakotvit pracovnû rehabilitaãnícentra a stanovit zpÛsob jejich financování● Vyfie‰it úhradu prostfiednictvím zdravotníchpoji‰Èoven za léãebnou rehabilitaci provádûnouve speciálních ‰kolách, zafiízeních a speciálníchpedagogick˘ch centrech.6


SluÏbyStáty by mûly zajistit rozvoj a nabídku tzv.podpÛrn˘ch sluÏeb, vãetnû pomÛcek proosoby s postiÏením, aby jim pomohly zv˘‰itúroveÀ nezávislosti v kaÏdodenním Ïivotûa uplatnit jejich právaPravidlo 4, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Cílem moderních sociálních sluÏeb je poskytnoutãlovûku s mentálním postiÏením takovou podporu,která mu umoÏní Ïít v prostfiedí rodiny nebo komunity(obci) nebo v jiném, co nejménû restriktivnímprostfiedí. Legislativní rámec sociálního zabezpeãenív‰ak moderním sociálním sluÏbám nedává dostateãn˘prostor. Proto ani statistické údaje neobsahujíucelené údaje o tom, kde a s k˘m lidé s mentálnímpostiÏením Ïijí resp. jak˘ typ sluÏeb (komunitnínebo ústavní) vyuÏívají. Lze jen odhadovat, Ïev dÛsledku velmi omezené nabídky komunitníchsluÏeb Ïije vût‰ina obãanÛ s mentálním postiÏenímv témûfi 200 ústavech. Absence informací o poãtechuÏivatelÛ rÛzn˘ch forem podpÛrn˘ch sluÏeb je ãásteãnûzpÛsobena souãasnou právní úpravou, kteráobsahuje pouze ústavní péãi a peãovatelskou sluÏbu.Stát tak pfiedev‰ím eviduje klientelu tûchto dvoutypÛ sociálních sluÏeb.Ústavní sociální péãeVyhlá‰ka MPSV ã. 182/1991 Sb. ve znûní pozdûj-‰ích pfiedpisÛ obsahuje demonstrativní v˘ãet druhÛzafiízení a okruh klientÛ jednotliv˘ch typÛ ústavÛ,rozsah a formy poskytované péãe, podmínky pro pfiijímání,pobyt a ukonãení pobytu v ústavu a podmínkyúhrady za pobyt.Tato vyhlá‰ka rozli‰uje ústavy sociální péãe promentálnû postiÏené pro dûti ve vûku od 3 – 26 leta ústavy pro dospûlé. V praxi se v‰ak toto dûlenínerespektuje a klienti zÛstávají v „kmenov˘ch“ústavech i po dosaÏení 26 let vûku.➢ Jak jsou oznaãování lidé Ïijící v ústavech?Ve vyhlá‰kách a provádûcích pfiedpisech najdemetermíny jako klient nebo osoba s mentálním postiÏením.Realita v ústavech je v‰ak ãasto jiná. Zvlá‰tûzaÏité jsou pojmy jako napfi. „dûcka“ pouÏívané prov‰echny vûkové skupiny obyvatel ústavÛ. Pfiitom jeobecnû známé, Ïe tento ústavní Ïargon sniÏuje sociálnístatus osob s mentálním postiÏením.➢ Jak jsou lidé pfiijímání do ústavu sociální péãe?Podmínkou k pfiijetí do ústavu je podle platné právníúpravy takov˘ stav jedince, kter˘ vyÏaduje sociálnípéãi. Zdravotní stav je hodnocen podle v˘ãtu zdravotníchpostiÏení podmiÀujících a vyluãujících pfiijetído ústavu.Podmínkou pfiijetí obãana do ústavu sociální péãeje Ïádost stvrzená jeho vlastnoruãním podpisem nebojeho zákonn˘m zástupcem. Obãan mÛÏe poÏádato pfiijetí do kteréhokoli ústavu i mimo místo svéhotrvalého bydli‰tû. Îádost vyfiizuje orgán, kter˘ ústavzfiizuje. Povinností pfiíslu‰ného orgánu je pro‰etfiitskuteãn˘ stav vûci a opatfiit si potfiebné podklady prorozhodnutí. Pokud Ïadatel splÀuje podmínky k pfiijetído ústavu, vydá orgán rozhodnutí o pfiijetí. V pfiípadû,Ïe v ústavu není volné místo, vydá rozhodnutío zafiazení Ïádosti do pofiadníku ãekatelÛ.Sebeobhájci z ústavÛ hovofiili o zku‰enostechs pfiijímáním do ústavÛ, které nebyly nikterakpovzbudivé.„ani jsem se nemohl pfiijet na ústav podívat,abych vidûl, jestli se mi tam bude líbit.Oni pfiijeli za mnou. Zvykal jsem si tady10 let. Teì uÏ se mi tady líbí.“ (sebeobhájce,35 let)„KdyÏ jsem byla malá, bydlela jsem sesv˘m bratrem u babiãky. Nejdfiív si pfii‰lipro bratra a dali ho do ústavu. Pak si pfii-‰li pro mû a taky mû dali do ústavu. Ale dojiného. Hroznû se mi st˘skalo.“ (klientkaústavu, 28 let)Jedním z palãiv˘ch problémÛ souãasného systémuústavní péãe je umísÈování tûch klientÛ, u kter˘chse mentální postiÏení kombinuje s du‰evnímonemocnûním. ZpÛsob hrazení nákladÛ na lékafiskoupéãi poskytovanou pacientovi s mentálnímpostiÏením a s du‰evním onemocnûním v psychiatrickéléãebnû v˘raznû limituje délku léãení. Vzhledemk této skuteãnosti a vzhledem k chybûní alternativníchzafiízení jsou tito pacienti umísÈování zpûtdo ústavÛ, které v‰ak nemohou uspokojit jejich specificképotfieby. Tím vznikají váÏné problémy naobou stranách.Nedostatek alternativních residenãních sluÏeb proklienty s mentálním postiÏením a du‰evním onemocnímpotvrdil jeden z brnûnsk˘ch rodiãÛ.„Nበsyn obãas trpí obtíÏemi du‰evního rázu. Alena hospitalizaci v psychiatrické léãebnû to není a aniho nechceme dát do ústavu. Potfiebuje vÏdy jen doãasnoupsychiatrickou léãbu, která v‰ak chybí.“➢ Jak lidé v ústavech Ïijí?Pfies nemalé investice do budování nov˘ch ústavÛa rekonstrukcí budov, Ïivotní podmínky klientÛv ústavech nejsou uspokojivé. Vût‰ina ústavÛ je umístûnado star˘ch a kapacitnû nevyhovujících budov,které neposkytují potfiebn˘ prostor pro soukromí klientÛ.Geografická izolovanost ústavÛ naru‰uje rodinnévztahy a sociální síÈ klientÛ.Jen 20 % ze v‰ech ústavních budov jsou nové budovypostavené za posledních 10 let. Tyto budovy jsoumodernû vybaveny a jejich úroveÀ je srovnatelnás evropsk˘m standardem. Zbylé budovy jsou v‰ak7


staré s více lÛÏkov˘mi pokoji – témûfi 50% je 3–5 lÛÏkov˘ch,v˘jimkou nejsou pokoje s 6–10 lÛÏky.Nûktefií tûÏce postiÏení klienti tráví cel˘ den v jednompokoji. Uniformita a blokové programya v nûkter˘ch pfiípadech rigidní denní reÏim dávávelmi omezené moÏnosti pro vzdûlávání, terapiia spoleãenské aktivity. Fatalistick˘ pohled na schopnostijedince mají za následek dal‰í dodateãné posti-Ïení – závislost klientÛ na ústavním prostfiedí. Existujív‰ak ústavy s programem zamûfien˘m naindividuální potfieby klientÛ.Vedení ústavÛ se ãasto pot˘ká s problémem nedostatkudenních pracovních aktivit. A tak podobnûjako u jin˘ch ústavních reÏimÛ, klienti hrají dÛleÏitouúlohu pfii zachování chodu ústavního systému vykonávánímdomácích a dal‰ích pomocn˘ch ãinností.Vyhlá‰ka MPSV ã. 182/1991 Sb. ve znûní pozdûj-‰ích pfiedpisÛ obsahuje ustanovení vztahující ke stravováníklientÛ v ústavech, nakládání s osobnímivûcmi klientÛ ãi k pohybu klientÛ mimo ústav.Klient mÛÏe podle pfiíslu‰ného ustanovení tétovyhlá‰ky pob˘vat mimo ústav po pfiedchozím oznámenívedoucímu. Obãané zbavení právní zpÛsobilostik právním úkonÛm potfiebují k pobytu mimo ústavsouhlas opatrovníka, nezletilé dûti souhlas rodiãÛnebo zákonn˘ch zástupcÛ. Objevují se pfiípady, kdyústavy vyuÏívají zbavení zpÛsobilosti k právním úkonÛmke kodifikaci vlastních pfiedpisÛ o pohybua náv‰tûvách klientÛ, které hraniãí s omezovánímosobní svobody klientÛ.Vnitfiní pfiedpisy t˘kající se náv‰tûv klientÛ se li‰íústav od ústavu. V nûkter˘ch ústavech nejsounáv‰tûvy rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a pfiátel nijak ãasovûomezeny, jinde je pro náv‰tûvy vyhrazen dena ãas. Klienti ãasto nemají zaji‰tûn systematickydoprovod k náv‰tûvû do rodin, nemají zaji‰tûn svozk dennímu nebo t˘dennímu pobytu v ústavu. Nicménû,pokud rodiãe nebo jiní pfiíbuzní nav‰tûvujíobyvatele ãi svûfience ÚSP pravidelnû, mohou poÏádato pfiíspûvek na provoz motorového vozidlapodle vyhlá‰ky ã. 182/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰íchpfiedpisÛ.➢ Jaké je financování ústavní péãe?Souãasn˘ systém financování sociálních sluÏebpfieb˘vá z doby, kdy tyto sluÏby poskytoval pouzestát a kdy kromû úhrady od uÏivatele ve‰keré nákladyna nû hradil státní rozpoãet. Situace se v‰akbûhem posledních deseti let v˘raznû zmûnila, vedlestátu se do systému sociálních sluÏeb stále více zapojujíobce, kraje a nestátní neziskové organizace popfi.fyzické osoby.Souãasn˘ systém financování sociálních sluÏebvãetnû ústavÛ a zafiízení pro osoby s mentálním posti-Ïením vychází ze zákona ã. 100/1988 Sb. O sociálnímzabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a provádûcíchpfiedpisÛ k tomuto zákonu. Tyto pfiedpisyz hlediska úhrady neinvestiãních v˘dajÛ na sociálnísluÏby poskytované státem, kraji nebo obcemi stanoví,Ïe tyto sluÏby jsou poskytovány za plnou nebo ãásteãnouúhradu, v˘jimeãnû téÏ bez úhrady. Úhrada oduÏivatele sluÏby v‰ak pokr˘vá jen ãást v˘dajÛ na sluÏby.Poskytovatel tak musí jejich nemalou ãást pokr˘tz dal‰ích zdrojÛ.Samostatnou kapitolou je financování ãinnostinestátních neziskov˘ch organizací pÛsobících v sociálníchsluÏbách, které jsou financovány odli‰nû.Pozn.: K 31. 12. 2002 dojde k ukonãení ãinnostiokresních úfiadÛ. Zfiizovatelské funkce k zafiízenímústavÛ sociálních péãe pro mentálnû postiÏené budoupfievedeny z okresních úfiadÛ na kraje.Prostfiedky státního rozpoãtu jsou vynakládányjednotliv˘m subjektÛm rÛzn˘mi zpÛsoby. Odli‰nézpÛsoby financování jednotliv˘ch subjektÛ v sociálníchsluÏbách vãetnû vyuÏívání státních prostfiedkÛmohou zãásti umoÏnit zv˘hodÀování jednûch subjektÛoproti jin˘m.RÛzn˘ zpÛsob stanovení úhrad za poskytnuté sluÏby,obecních, krajsk˘ch (do 31.12. 2002 je‰tû takéstátních zafiízení) jsou stanoveny právním pfiedpisem,v nestátním sektoru smluvním vztahem.Zmûny nûkter˘ch základních pfiedpisÛ v oblastirozpoãtÛ a daní v‰ak zvy‰ují u nûkter˘ch obcí napûtíve zdrojích. Napfi. na základû zák. ã. 243/2000 Sb.,o rozpoãtovém urãení v˘nosÛ nûkter˘ch daní územnímsamosprávn˘m celkÛm a nûkter˘m státním fondÛm,mÛÏe dojít u nûkter˘ch obcí k poklesu jejichdaÀov˘ch pfiíjmÛ.Îivotní podmínky v ústavech jsou v fiadû pfiípadÛneuspokojivé. Jedná se zejména o kvalitu bydlení,materiální zaji‰tûní ústavu, nedostateãnou kvalifikacipersonálu, necitliv˘ zpÛsob pfiijímaní klientÛ doústavÛ, pfiíleÏitosti a podpora integrace do bûÏné spoleãnostiaj. V˘‰e finanãní dotace ústavÛm ze státníhorozpoãtu odvozované od „obloÏnosti“ ústavu podporujecentralizaci systému sociálních sluÏeb namístojeho decentralizace.Peãovatelská sluÏbaPodle vyhlá‰ky MPSV ã.182/1991Sb. se peãovatelskásluÏba poskytuje tûm obãanÛm, ktefií nejsouschopni si sami obstarat nutné práce v domácnostia dal‰í Ïivotní potfieby, nebo ktefií potfiebují vzhledemke svému nepfiíznivému zdravotnímu stavu o‰etfieníjinou osobou, nebo dal‰í osobní péãi. V zásadû sepeãovatelská sluÏba poskytuje i osobû s dlouhodob˘mtûÏk˘m postiÏením nebo rodinû, která o osobupeãuje. V praxi jsou v‰ak cílovou skupinou peãovatelskésluÏby pfiedev‰ím obãané vy‰‰ího vûku, ktefiív dÛsledku zdravotního stavu potfiebují o‰etfieníjinou osobou.Rodiãe dûtí s mentálním postiÏením uvedli bûhemspoleãn˘ch setkání fiadu problémÛ spojen˘ch s nedostatkemkomunitních sluÏeb:„Lep‰í je mít dítû v ústavu, neÏ pod mostem“(rodiã z Brna).8


● Znepokojující je podle rodiãÛ alarmující nedostatekdenních center, respitních sluÏeb, sluÏeb osobníasistence a neústavních forem bydlení.„Co se stane s na‰imi dûtmi, aÏ umfieme?“(rodiã z Ústí nad Labem). „S agenturou jsemspokojen˘ (zaji‰tující podporované bydlení),ale mechanismus financování nestátníchsubjektÛ mû nutí, abych dceru zapsaldo pofiadníku ãekatelÛ na umístûní do ústavu.Co kdyby...“ (rodiãe v Brnû)● Nûkteré sluÏby jsou pro klienty a jejich rodiny pfiíli‰vzdálené od jejich bydli‰tû● Právní úprava nedostateãnû vymezuje ãlena rodiny,kter˘ peãuje o osobu s mentálním postiÏenímdoma, jako zamûstnanou osobu● Návaznost a koordinovanost rÛzn˘ch typÛ sluÏeb jenedostateãná. Pro rodinu je pak ãasto obtíÏnévyhledat vhodnou sluÏbu, která by odpovídalajejím potfiebám. VáÏn˘m nedostatkem je absencetranzitních programÛ zamûfien˘ch na období ukonãení‰kolní docházky a nástupu do zamûstnáníMPSV âR si je vûdomo problémÛ souãasnéhosystému. Proto spolu s poskytovateli sociálních slu-Ïeb pracuje na reformû sociálních sluÏeb. Cílem jepfiejít od centrálnû plánovaného systému sluÏebk sociálnû konkurenãnímu decentralizovanémusystému s prvky vefiejné regulace. Reforma si dáleklade za cíl podporovat sluÏby v pfiirozeném prostfiedíklientÛ. V‰ichni poskytovatelé sociálních slu-Ïeb by mûli b˘t zafiazeni do informaãního systému,státní i nestátní poskytovatelé by mûli mít pro svoupráci stejné podmínky a zároveÀ povinnost poskytovatsluÏby s ohledem na standardy kvality. OtázkouzÛstává, zda a kdy získají navrhovaná opatfienínezbytnou politickou podporu.Hlavní nedostatky souãasného systému lze shrnoutnásledovnû:● Sociální sluÏby jsou z hlediska typologie nedostateãné– právní úprava sociálního zabezpeãeníobsahuje pouze ústavní péãi (typovû diferencovanoupodle cílov˘ch skupin uÏivatelÛ) a peãovatelskousluÏbu● Pomûr sluÏeb v regionech není vyváÏen˘● Ústavní péãe vysoce pfievy‰uje komunitní sluÏby● Financování státních a nestátních sluÏeb je rozdílné● Chybí systém monitorování kvality a efektivityposkytovan˘ch sluÏeb● Chybí ucelen˘ informaãní systém poskytovatelÛsluÏeb● Klient má velmi málo moÏností podílet se na rozhodovánív otázkách poskytovan˘ch sociálních sluÏebDoporuãení● SniÏovat poãet jedincÛ umístûn˘ch v ústavecha pomocí systému vzájemnû propojen˘ch a pfiístupn˘chsluÏeb podpofiit návrat dûtí a dospûl˘chdo jejich pfiirozeného prostfiedí, kde by jejichpotfieby byly profesionálnû vyhodnoceny, pfiimûfienûuspokojovány a dále sledovány● Poskytnout lidem s mentálním postiÏením Ïijícímv ústavech sociální péãe i jinde potfiebnou podporupro vyjadfiování sv˘ch potfieb a pfiání● Vytvofiit metodologii plánování individuálníhoprogramu rozvoje jedince a jeho vyhodnocování● V‰emi dostupn˘mi prostfiedky umoÏnit osobáms mentálním postiÏením zapojit se do Ïivotakomunity a tak zvy‰ovat jejich sociální status● Vytvofiit legislativní rámec pro poskytovánímoderních typÛ sluÏeb jako je respitní péãe,chránûné ãi podporované bydlení, osobní asistence,domácí péãe aj.● Zavedením systému standardÛ kvality sociálníchsluÏeb zajistit dûtem i dospûl˘m ochranuproti nízké úrovni péãe. Systém hodnocení kvalitysluÏeb zamûfiit na uÏivatele, nikoliv na program/sluÏbu● UmoÏnit klientÛm a jejich rodinám volbu sluÏby,která bude v souladu s jejich individuálními potfiebami● Právnû zakotvit, aby ãlen rodiny, kter˘ poskytujecelodenní péãi blízké osobû s postiÏením, bylpovaÏován za plnû zamûstnaného● Kvalifikovan˘m hodnocením zajistit návaznostvícesektorov˘ch sluÏeb, jejich cílenost a diferencovanostpodle úrovnû potfieb● Vypracovat nov˘ systém financování sociálníchsluÏeb, kter˘ zrovnoprávní poskytovatele sluÏeba kter˘ bude flexibilní vÛãi potfiebám oprávnûnéosoby a potfiebám komunityPfiístupnostStáty by mûly uznat celkov˘ v˘znam pfiístupnostiv procesu vyrovnávání pfiíleÏitostí vev‰ech spoleãensk˘ch oblastech. Pro osobys postiÏením jakéhokoliv druhu by státy mûly(a) zavádût programy ãinností vedoucí kezpfiístupnûní prostfiedí; a (b) podniknout opatfieník umoÏnûní pfiístupu k informacíma komunikaciPravidlo 5, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Architektonické bariéryStavební zákon ã. 50/1976 Sb. a souvisejícívyhlá‰ky stanoví obecné technické poÏadavky nastavby a vymezují bezbariérovost vefiejn˘ch budov.PfiestoÏe právní úprava nedovoluje budování dal-‰ích architektonick˘ch bariér, pfiíslu‰né orgánynejsou v prosazování tûchto poÏadavkÛ dostateãnûdÛsledné.9


Pfiístup k informacímS cílem zlep‰it pfiístup obãanÛ s postiÏením a jejichrodin k vefiejn˘m informacím byl v âeské republicevytvofien základní informaãní systém. V tomto systémupatfií mezi poskytovatele sluÏeb pfiedev‰ím:● Centra rané péãe● Zafiízení pedagogicko-psychologického poradenství(napfi. speciálnû pedagogická centra, pedagogickopsychologické poradny atd.)● Zdravotnû rehabilitaãní centra● Nevládní neziskové organizace postiÏen˘ch● Okresní úfiady (do konce roku 2002), referátysociálních vûcí pfii mûstsk˘ch a krajsk˘chúfiadechPokud jde o formální i obsahovou pfiístupnostvefiejn˘ch informací, které slouÏí také osobáms mentálním postiÏením, neexistuje jednotná smûrnice.âlenka praÏské skupiny sebeobhájcÛ popsalasvou zku‰enost se získáváním informací od pracovníkÛúfiadu následovnû: „Vût‰inou nerozumím tomu,co mi na úfiadû fiíkají. Nechtûjí se mnou ztrácet ãasa ani s nik˘m jin˘m.“Také rodiãe popsali informaãní sluÏby a poradenstvíposkytované orgány vefiejné správy za nedostateãné.Rodiãe uvádûli zku‰enosti s nevhodn˘m vystupovánímpracovníkÛ úfiadÛ a jejich nedostateãnoumobilitu.„S pfiekonáváním fyzick˘ch bariér nemámeproblémy. Nejhor‰í je zdolat ty lidské.“(rodiã v Ostravû)„Sociální pracovníci nevyjíÏdí do terénu.Sedí jen v kanceláfiích.“ (rodiã v Ústí nadLabem)Integrace osob s mentálním postiÏením do spoleãnostizávisí mj. na odstraÀování rozmanit˘ch bariér.Aãkoliv do‰lo v oblasti odstraÀování architektonick˘chbariér k pozitivním legislativním zmûnámzejména, jejich prosazování není zcela efektivní. Existujív‰ak dal‰í bariéry, které diskriminují osobys mentálním postiÏením a jejich rodiny. Rodiãe uvedlizejména lidské bariéry, jako je arogantní chovánízamûstnancÛ vefiejné správy a jejich nepfiipravenostkomunikovat s lidmi, ktefií mají v komunikaci zvlá‰tnípotfieby.VzdûláváníStáty by mûly uznat zásadu zaji‰tûní stejn˘chpfiíleÏitostí základního, stfiedního a vysoko‰kolskéhovzdûlávání pro dûti, mládeÏ a dospûlés postiÏením v integrovaném prostfiedí. Mûly byzajistit, aby vzdûlávání osob s postiÏením bylointegrální souãástí vzdûlávacího systémuPravidlo 6, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Právo na vzdûláváníâlánek 33 Listiny základních práv uvádí: „KaÏd˘má právo na vzdûlání. ·kolní docházka je povinná potu dobu, kterou stanoví zákon.“ Toto právo a povinnostse vztahuje i na Ïáky s mentálním postiÏením.Z vyhlá‰ky M·MT ã.127/1997 Sb., o speciálních ‰kolácha speciálních matefisk˘ch ‰kolách vypl˘vá, Ïezápis do ‰koly se t˘ká v‰ech ‰estilet˘ch dûtí bez ohleduna jejich zdravotní stav nebo postiÏení.Systém speciálního vzdûlávání dûtí‰kolního vûku s mentálním postiÏenímPro Ïáky s mentálním postiÏením se zfiizují zvlá‰tní‰koly a pomocné ‰koly. Dûti, které se pro hloubku svéhopostiÏení nemohou vzdûlávat ve zvlá‰tní nebo pomocné‰kole, jsou pfiijímány do pfiípravného stupnû pomocné‰koly, pfiíp. rehabilitaãní tfiídy. Vzdûlávání v pfiípravnémstupni pomocné ‰koly mÛÏe trvat aÏ tfii roky.Pravidelné systematické vzdûlávání dûtí s tûωímpostiÏením se realizuje ve státních, soukrom˘ch nebocírkevních speciálních ‰kolách.Pfiíprava na povoláníPo ukonãení povinné ‰kolní docházky ve zvlá‰tnícha pomocn˘ch ‰kolách a u integrovan˘ch ÏákÛv základních ‰kolách mají mladiství s mentálnímpostiÏením moÏnost pokraãovat ve svém vzdûlávánív odborn˘ch uãili‰tích nebo praktick˘ch ‰kolách s tfiíletou,dvouletou nebo jednoletou docházku.Novela ‰kolského zákona dovoluje v‰em ÏákÛm,ktefií ukonãili devítiletou povinnou ‰kolní docházku,studovat i na stfiedních ‰kolách bûÏného typu.V zásadû se toto opatfiení t˘ká i ÏákÛ zvlá‰tnícha pomocn˘ch ‰kol.Doporuãení● Vytvofiit metodiku zpfiístupÀování vefiejn˘chinformací● Podpofiit sestavování adresáfiÛ o sluÏbách proobãany s mentálním postiÏení● Zapracovat do systému vzdûlávání pracovníkÛvefiejné správy téma komunikace s obãany s mentálnímpostiÏenímCeloÏivotní vzdûláváníCeloÏivotní vzdûlávání je pro ãlovûka s mentálnímpostiÏením pfiínosné nejen k udrÏení jiÏ získan˘chznalostí a dovedností, ale zejména jako pfiíleÏitostk dosaÏení pfiíslu‰ného kvalifikaãního stupnû.Z dÛvodu „osvobození od povinné ‰kolní docházky“nemûli nûktefií jedinci s mentálním postiÏenímv dûtství pfiíleÏitost se vzdûlávat. Proto Ministerstvo10


‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy vypracovalo Metodicképokyny, které dospûl˘m osobám s mentálnímpostiÏením umoÏÀují nav‰tûvovat kurzy, ve kter˘chmají moÏnost si doplnit základní vzdûlání poskytovanézákladní, zvlá‰tní nebo pomocnou ‰kolou. Vzdûlávacíkurzy mohou téÏ pofiádat obãanská sdruÏenía jiné nestátní instituce. CeloÏivotním vzdûláváním seotevírá cesta k získání dal‰í kvalifikace k úspû‰nûj‰ímuuplatnûní na trhu práce.IntegracePodle vyhlá‰ky M·MT ã. 291/1991 Sb., o základní‰kole mohou pfii základních ‰kolách zfiizovatelé tûchto‰kol iniciovat vznik speciálních tfiíd pro Ïákys mentálním postiÏením. ZpÛsob, jak˘m integraceprobíhá na praktické úrovni popisují metodicképokyny a vyhlá‰ky Ministerstva ‰kolství, mládeÏea tûlov˘chovy. Podle tûchto pokynÛ rozhoduje o pfiijetídítûte s postiÏením fieditel ‰koly. ·koly bûÏnéhotypu tak nejsou povinny pfiijmout Ïáka s mentálnímpostiÏením, i kdyÏ si to jeho rodiãe pfiejí.Pfii rozhodování o pfiijetí Ïáka s postiÏením do‰koly bûÏného typu se vychází z vyjádfiení Speciálnû-pedagogickéhocentra nebo Pedagogicko psychologicképoradny. Vyjádfiení obsahuje kategoriia stupeÀ postiÏení Ïáka, doporuãení na jeho zafiazenído bûÏné nebo do speciální tfiídy ‰koly, stanovíindividuální vzdûlávací program, interpretuje lékafiskévyjádfiení ke zdravotnímu stavu Ïáka, stanovíodborného pracovníka, kter˘ bude spolupracovats uãitelem integrovaného Ïáka.Pfii porovnání poãtu integrovan˘ch dûtí s mentálnímpostiÏením s poãtem integrovan˘ch dûtí s jin˘mdruhem postiÏením lze fiíci, Ïe poãet integrovan˘chdûtí s mentálním postiÏením je niωí.Hlavní pfiekáÏky integrace jsou zejména v následujícíchoblastech:● osobní asistence/ asistence uãitele● doprava dítûte do ‰koly● úhrada vyuãovacích a kompenzaãních pomÛcekpro dûti se speciálními vzdûlávacími potfiebami● nedostateãná spolupráce resortních ministerstev –‰kolství, zdravotnictví, práce a sociálních vûcí54321%● nevyjasnûné kompetence pfii vzdûlávání dûtís mentálním postiÏením umístûn˘ch do ústavÛsociální péãeCo se t˘ãe asistence pfii vyuãování, „Metodick˘pokyn M·MT k zabezpeãení v˘konu civilní sluÏby ve‰kolách a ‰kolsk˘ch zafiízeních“ umoÏÀuje osobámvykonávajícím civilní sluÏbu pracovat v pomocn˘chãinnostech. Podmínky vstupu tûchto pracovníkÛ do‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení a míra jejich participace nav˘chovnû vzdûlávacím procesu, vedeném pedagogemv‰ak nejsou zcela jasné. Ze zku‰eností ‰kol vypl˘vápoÏadavek na jejich kvalifikaci v podobû alespoÀpedagogického nebo fyzioterapeutického minima.Doprava dítûte do ‰koly ve smyslu sociální sluÏbynení systémovû zaji‰tûna. Rodiãe mohou Ïádato finanãní pfiíspûvek na krytí nákladÛ na dopravu.Rehabilitaãní a kompenzaãní pomÛcky, vyuãovacípomÛcky pro dûti se speciálními vzdûlávacími potfiebamijsou pro ‰koly bûÏného typu obtíÏnû dostupné.·koly je mohou získávat dvûma zpÛsoby:● formou v˘pÛjãky ze speciálnû pedagogick˘ch center● formou nákupu z prostfiedkÛ pfiíplatku na zdravotnípoji‰tûní nebo z pfiíspûvku od pfiíslu‰ného okresníhonebo obvodního úfiadu. Jak v‰ak uvádí Zprávao stavu ãeské spoleãnosti (1999), státní pfiíspûvky nakompenzaãní a rehabilitaãní pomÛcky se relativnûsniÏují. Pfiíspûvky totiÏ nejsou nárokové, vyhlá‰ka ã.182/1991 Sb. pouze umoÏÀuje, „aby byly poskytnutyaÏ do v˘‰e x %.“ To umoÏÀuje referátÛm sociálnípéãe „u‰etfiit“ na velice nevhodném místû. Zmínûnávyhlá‰ka je navíc znaãnû zastaralá a nejsou v ní obsa-Ïeny nûkteré typy pomÛcek, které jsou dnes zcelabûÏné, ale v dobû jejího vzniku neexistovaly.Zúãastnûní rodiãe vyjádfiili k vzdûláváním sv˘chdûtí obecnou spokojenost. Zaznûly v‰ak i kriticképfiipomínky:„Chybí veãerní kurzy pro dospûlé s mentálnímpostiÏením.“ (rodiã v Ostravû)„To, co se Ïáci uãí ve ‰kole, nemá uplatnûnív praktickém Ïivotû.“ (rodiã v Brnû)%54321EU B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK SW LI NO BG CZ HU PL RO SKEU MIMO EU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPAJak ukazuje graf, âeská republika patfií mezi zemû s nejvy‰‰ím procentuelní zastoupením ÏákÛ ve speciálních ‰kolách v Evropû11


Doporuãení● Legislativnû posílit právo rodiãÛ v oblasti vzdûlávánídítûte s postiÏením● Legislativnû o‰etfiit zaãleÀování dûtí s postiÏenímdo ‰kol bûÏného typu● Zpfiesnit okruh kompenzaãních pomÛcek hrazen˘chz prostfiedkÛ ‰kolství, stejnû jako vyjádfiitpodíl ostatních zpÛsobÛ úhrady pomÛcek● Zajistit, aby kaÏdá osoba, jejíÏ stav to vyÏaduje,byla posouzena t˘mem odborníkÛ, kter˘ navrhneindividuální zpÛsob rozvoje jejích schopnostía dovedností, tím zajistit naplnûní jejího práva navzdûlávání v ‰ir‰ím slova smyslu. Právo poÏádato takové vy‰etfiení musí mít rodiãe, ktefií jsou souãástít˘mu● Zajistit legislativnû i finanãnû úhradu nákladÛ nadopravu, osobního asistenta, pro integrovanéÏáky s postiÏením na základních, stfiedních ‰kolácha uãili‰tích● Vytváfiet bezbariérové prostfiedí ve ‰kolách● Podporovat celoÏivotní vzdûláváníZamûstnáváníStáty by mûly uznat zásadu, Ïe osobám s posti-Ïením musí b˘t umoÏnûno uplatnit jejich lidskápráva, zvlá‰tû v oblasti zamûstnávání. Jak vevenkovsk˘ch, tak v mûstsk˘ch oblastech musímít stejné pfiíleÏitosti pro produktivní a v˘dûleãnézamûstnání na trhu prácePravidlo 7, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Konkurenãní prostfiedí v podmínkách trÏní ekonomikynevyhnutelnû vede k úbytku pracovních pfiíleÏitostípro obãany s mentálním postiÏením. Obãanés mentálním postiÏením tak patfií na trhu práce k nejvíceohroÏen˘m.ZpÛsoby podpory zamûstnáváníosob s postiÏenímZamûstnávání osob s postiÏením je státem podporovánozejména:● daÀov˘m zv˘hodnûním zamûstnavatelÛ● zv˘‰ením právní ochrany zamûstnancÛ se sníÏenoupracovní schopností● systémem povinného podílu zamûstnancÛ se zmûnûnoupracovní schopností● finanãními pfiíspûvky podnikatelsk˘m jednotkámnabízejícím zamûstnání osobám se sníÏenou pracovníschopností● vytváfiením chránûn˘ch dílenPovinn˘ podíl zamûstnancÛs postiÏenímPodle ustanovení zákona ã. 1/1991 Sb., ve znûnízákona ã. 474/2001 Sb. jsou podniky s více neÏ 25zamûstnanci povinny zamûstnávat obãany se zmûnûnoupracovní schopností ve v˘‰i povinného podílu(5%) na celkovém poãtu zamûstnancÛ.Tuto povinnost mohou zamûstnavatelé plnit tfiemizpÛsoby, a to samostatnû nebo jejich vzájemnou kombinací:● zamûstnáváním obãanÛ se zmûnûnou pracovníschopností● odebíráním v˘robkÛ od zamûstnavatelÛ zamûstnávajícíchvíce neÏ 50% zamûstnancÛ se zmûnûnoupracovní schopností● odvodem do státního rozpoãtuFinanãní podpora pracovních místpro obãany s postiÏením● Na vytvofiení pracovního místa v chránûné dílnû ãichránûném pracovi‰ti poskytuje stát (úfiad práce)pfiíspûvek ve v˘‰i aÏ 100 000 Kã. Mimo to je moÏnéposkytnout pfiíspûvek na úhradu provozníchnákladÛ do v˘‰e 40 000 korun na osobu a rok.● Pfiíslu‰ná právní úprava vymezuje cíle, popisa finanãní podporu pro takzvaná spoleãenskyúãelná pracovní místa. Cílem tûchto opatfiení jezv˘‰it poãet pracovních míst pro ty uchazeãeo zamûstnání, kter˘m nelze jin˘m zpÛsobem zajistitpracovní uplatnûní.● Pro zamûstnávání osob s postiÏením poskytuje státpfiíspûvek na zfiizování chránûn˘ch dílen ãi pracovi‰Èzamûstnávajících více neÏ 60% tûchto osob.Statistické údaje (1998)● Poãet míst v chránûn˘ch dílnách: 920● Celkové v˘daje na chránûné dílny: 150 mil. Kã● Poãet spoleãensky úãeln˘ch pracovních míst: 8 805(Pozn.: statistiky neudávají specifické údaje o obãanechs mentálním postiÏením.)Navzdory zavádûní rÛzn˘ch opatfiení pro podporuzamûstnávání obãanÛ s postiÏením zÛstávají ‰anceobãanÛ s mentálním postiÏením uplatnit se na trhupráce minimální. Pfiíãin tohoto stavu je nûkolik.Jedná se napfiíklad o zv˘‰enou právní ochranu posti-Ïen˘ch zamûstnancÛ, která se ukázala jako problematická.Toto opatfiení je v˘hodné pro obãana sezmûnûnou pracovní schopností, kter˘ je jiÏ zamûstnán.Odrazuje v‰ak potenciální zamûstnavatele odpokusu zamûstnat postiÏené. Také sankcionovánínedodrÏování povinn˘ch kvót je obtíÏné a jejichdÛsledky pro zamûstnavatele nepatrné.Chybí odvaha pfiehodnotit pojmy jako „obãan sezmûnûnou pracovní schopností“ tak, aby z omezen˘chfinanãních zdrojÛ byli více podporováni nejzávaÏnûjipostiÏení.Vzhledem k absenci tranzitních programÛze ‰koly do zamûstnání je závaÏn˘m problémem pracovníuplatnûní absolventÛ speciálních ‰kol.12


Rodiãe vyjádfiili s nedostatkem pracovních místváÏnou nespokojenost. Ve v‰ech regionech uvádûlinezamûstnanost osob s mentálním postiÏenímjako vÛbec nejváÏnûj‰í problém, se kter˘mi sepot˘kají.„Mám dva chlapce. Vím, co mohou zvládnout.A vím, jak je pro nû dobré mít práci.Ale nic pro nû nemÛÏeme najít.“ (rodiãv Brnû)Na spoleãn˘ch setkáních rodiãÛ a pracovníkÛ ústavÛse ukázalo, Ïe potenciální pracovní místa existují v ústavechsociální péãe. Pracovní uplatnûní klientÛ ústavÛv‰ak naráÏí na nûkteré bariéry.„V ústavu bychom mûli jednoduché prácejako napfi. v˘pomoc v kuchyni. Ale nemámekvalifikované zamûstnance, ktefií bys klienty pracovali.“ (zamûstnanec ÚSPz Ostravy)Rodiãe uvádûli dÛsledky nezamûstnanosti proabsolventy ‰kol.„Nic takového jako zamûstnání nebo alespoÀdûlat nûco uÏiteãného pro ty, ktefiívyjdou ‰kolu, neexistuje. A tak rychle zapomenou,co se ve ‰koly nauãili.“ (rodiãz Brna)Nezamûstnanost obãanÛ s postiÏením patfiív âeské republice mezi nejzávaÏnûj‰í spoleãensképroblémy. Pfies zavádûní rÛzn˘ch opatfiení na podporuzamûstnávání této skupiny obãanÛ, zÛstává pravdûpodobnostzískat pracovní uplatnûní mizivá.Pobídky zamûstnavatelÛ dostateãnû nemotivujík zamûstnávání obãanÛ s postiÏením. Sankce zaneplnûní zamûstnaneck˘ch kvót jsou obtíÏnû vymahatelné.Negativnû pÛsobí i hodnocení zdravotníhostavu jedince s postiÏením, které není zamûfieno napozitivní pracovní rekomandaci.Doporuãení● Chránûné dílny by mûly mj. nabízet praktickoupfiípravu ÏákÛm praktick˘ch ‰kol a ÏákÛm speciálních‰kol● Legislativnû zakotvit model podporovanéhozamûstnávání● Pfiehodnotit koncept „osoba se sníÏenou pracovníschopností“ a systém posuzování zdravotníhostavu jedince● Pokraãovat v kompenzacích platby sociálníhopoji‰tûní a dal‰í podpofie zamûstnavatelÛ zamûstnávajícíchpfieváÏnû postiÏené pÛsobících v bûÏnémkonkurenãním prostfiedí● Pfiehodnotit úãinnost legislativních nástrojÛ,která mají zamûstnance s postiÏením chránitFinanãní podporaa sociální zabezpeãeníStáty odpovídají za zaji‰tûní sociálního zabezpeãenía udrÏení pfiíjmu pro osoby s postiÏenímPravidlo 8, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993(viz téÏ kapitola 4 a 9)Rodina s dítûtem s mentálním postiÏením je státemfinanãnû podporována v rámci systému poji‰tûní(nemocenské poji‰tûní, sociální poji‰tûní, dÛchodovépoji‰tûní vãetnû invalidních dÛchodÛ), státní sociálnípodporou a sociální péãí.Základním v˘chodiskem systému státní sociálnípodpory je princip participace, kdy stát pfiispívá rodinámv pfiípadû sociální situace, na jejíÏ fie‰ení rodinavlastními silami a vlastními prostfiedky nestaãí. Státnísociální podpora je zamûfiená na posílení pfiíjmÛv pfiedem definovan˘ch situacích, v nichÏ se relativnûsniÏují pfiíjmy rodin nebo rostou jejich náklady.Dávky státní sociální podpory upravené zákonemo státní sociální podpofie se rozli‰ují na dávky,jejichÏ poskytnutí je vázáno na v˘‰i pfiíjmu a nadávky, u nichÏ se nezkoumá v˘‰e pfiíjmu. Celá konstrukcedávek je odvozena od ãástek Ïivotního minima,coÏ je státem uznaná hranice pfiíjmu obãana,pod níÏ nastává stav hmotné nouze.Za Ïivotní minimum obãana se povaÏuje úhrnãástek stanoven˘ch k zaji‰tûni v˘Ïivy a ostatníchzákladních osobních potfieb a k zaji‰tûní nezbytn˘chnákladÛ na domácnost, pfiiãemÏ v˘‰e ãástkyk zaji‰tûní v˘Ïivy se rozli‰uje podle vûku obãanaa v˘‰e ãástky k zaji‰tûní nákladÛ na domácnostpodle poãtu ãlenÛ domácnosti.Mezi dávky nezávislé na pfiíjmu patfií mj. rodiãovsk˘pfiíspûvek. Rodiãovsk˘ pfiíspûvek náleÏírodiãi, kter˘ celodennû osobnû a fiádnû peãujeaspoÀ o jedno dítû do vûku ãtyfi let. Pokud je v‰akdítû dlouhodobû postiÏené, náleÏí rodiãi tato dávkado sedmi let vûku dítûte.V pfiípadû, Ïe v rodinû vyrÛstá dítû s postiÏením,rodinû se poskytuje dávka státní sociální podpory –sociální pfiíplatek, jehoÏ v˘‰e je závislá na stupnipostiÏení. PostiÏení dítûte je rovnûÏ zohlednûnov dávkách pûstounské péãe. PostiÏené dûti mají nárokna rÛzné dávky sociální péãe, které jsou upravenyv pfiedpisech o sociálním zabezpeãení.Osobám, které peãují o osoby s postiÏením je rovnûÏurãena dávka – pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebojinou osobu.Nárok na státní finanãní podporu je zpravidlavázán na dlouhodob˘ nepfiízniv˘ zdravotní stav. Proúãely hodnocení zdravotního stavu vypracovaloMPSV âR dva systémy:● systém urãování procentní míry poklesu schopnostisoustavné v˘dûleãné ãinnosti poji‰tûncÛ proúãely dÛchodového poji‰tûní13


● systém klasifikace zdravotního postiÏení pro úãelyposkytování dávek státní sociální podpory.Na semináfiích rodiãe uvádûli v˘hrady ke sloÏitostisystému sociálního zabezpeãení. Podle rodiãÛ jetento systém znaãnû komplikovan˘ a málo pfiehledn˘.Dal‰í pfiipomínky rodiãÛ se t˘kaly hodnocení zdravotníhostavu. Jedinec musí zpravidla podstoupit vícelékafisk˘ch vy‰etfiení pro rÛzné typy státní sociálnípodpory. Mají strach, Ïe ãlovûk bude z mentální retardacevyléãen bez jejich vûdomí.“Nûkteré dávky poskytované osobám s postiÏenímse poskytují jen do urãitého vûku jedince, coÏ rodiãekomentovali slovy napfi.: „To si zfiejmû myslí, Ïe mentálnípostiÏení trvá jen 26 let.“(rodiã v Brnû)Obecná nespokojenost se vztahovala spí‰e k v˘‰idávek, neÏ samotnému systému. „Finanãní podporarodinû nám dovoluje jen pfieÏívat.“(rodiã v Ostravû)Systém státní finanãní podpory rodinám s ãlenems postiÏením je ‰irok˘ a obsahuje rÛzné formy poji‰tûnía dávek státní sociální podpory. Sofistikovan˘systém finanãní podpory rodin je v‰ak pro uÏivatelemálo pfiehledn˘. Je pfiedev‰ím v˘sledkem snahy státupfiedejít zneuÏívání dávek.Právní úprava sociálního zabezpeãení je roztfií‰tûnáa nesourodá, coÏ vná‰í do právních vztahÛ nepfiehlednosta tak dochází k oslabení právní jistoty.Nárok na dávku ãi dÛchod je zpravidla vázán naposouzení zdravotní stavu, nikoliv nepfiíznivé sociálnísituace. Jedinec je pak nucen podstoupit lékafiskévy‰etfiení nûkolikrát a to podle pfiíslu‰né sociálnídávky ãi dÛchodu i pfiesto, Ïe mentální postiÏení jetrvalého charakteru a pravidelné pfiehodnocovánízdravotního stavu tudíÏ je neopodstatnûnéDoporuãení● Zajistit právní rámec finanãního pfiíjmu poskytovanémukomukoli, koho si osoba s postiÏením ãijejí právní zástupce vybere za svého poskytovatelepéãe, bez ohledu na to, zda jde o osobu blízkou,osobního asistenta, chránûné bydlení, státní nebonestátní ústav sociální péãe● Sociální situaci osoby s postiÏením posuzovatindividuálnû a to z více hledisekRodinn˘ Ïivot a osobní integritaStáty by mûly podporovat plné zapojení osobs postiÏením do rodinného Ïivota. Mûly bypodporovat jejich právo na integritu osobnostia postarat se o to, aby zákony nediskriminovalyosoby s postiÏením pokud jde o sexuálnívztahy, manÏelství a rodiãovstvíPravidlo 9, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Rodina je optimálním prostfiedím pro v˘chovudítûte s postiÏením. Sociální politika státu by protomûla b˘t zaloÏena na podpofie rodiny s dítûtems postiÏením a bránit tak umístûní dítûte do ústavnípéãe.V âeské republice je v˘znamn˘m nástrojem podporyrodiny dítûte s postiÏením dávka – pfiíspûvek nablízkou nebo jinou osobu. Uvedená dávka náleÏí rodiãinebo prarodiãi, kter˘ peãuje osobnû, celodennûa fiádnû o dítû star‰í jednoho roku, které je dlouhodobûtûÏce zdravotnû postiÏené.Tato dávka dále náleÏíobãanovi, kter˘ zaji‰Èuje osobní, celodenní a fiádnoupéãi osobû, která je pfieváÏnû nebo úplnû bezmocnánebo je star‰í 80 let a podle vyjádfiení o‰etfiujícího lékafiepotfiebuje péãi jiné osoby.Rodiãe komentovali „pfiíspûvek na osobu blízkou“jako potfiebn˘ prostfiedek pro udrÏení dítûte v prostfiedírodiny. VáÏné v˘hrady v‰ak zaznûly na adresuv˘‰e pfiíspûvku.„Mûsíãní v˘daje na péãi o dítû umístûné doústavu jsou nûkolika násobnû vy‰‰í neÏ pfiíspûvekna péãi o osobu blízkou.To je nespravedlivé!“(rodiã v Ostravû)Stát finanãnû podporuje rodinu peãující o ãlenas postiÏením zejména pfiíspûvkem na osobu blízkounebo jinou. Tento pfiíspûvek plní úlohu náhrady mzdyté osobû, která soustavnû peãuje o jedince s postiÏením.Ve srovnání s ãástkou vynakládanou na jedincev ústavní péãi se v‰ak jedná o nízkou ãástku .DÛvodem k nespokojenosti rodiãÛ je i skuteãnost,Ïe pfiíspûvek je ve své podstatû náhradou mzdy.Peãující rodinn˘ pfiíslu‰ník v‰ak nemá ty v˘hody,které jsou souãástí zamûstnaneckého pomûru. Jednáse napfiíklad o nárok na dovolenou.Institut zbavení zpÛsobilostik právním úkonÛmProblematika zbavování zpÛsobilosti k právnímúkonÛm je upravena pfiedev‰ím v ustanoveníchobãanského soudního fiádu a v zákoníku práce.Deklarovan˘m cílem pfiíslu‰né právní úpravy jeochrana spoleãnosti a osob, které nejsou samy schopnyrozhodovat o právních záleÏitostech.Co se t˘ãe vlastního procesního fiízení, návrh nazahájení fiízení mÛÏe podat jakákoli procesnû zpÛsobiláosoba, dokonce i osoba, o niÏ se jedná. ¤ízenízahajuje soud i tehdy, jestliÏe se dozví, Ïe je v jehoobvodu osoba, u níÏ toto fiízení pfiichází v úvahu.Návrh mÛÏe podat i zdravotnické zafiízení. Soud potéuloÏí navrhovateli, aby pfiedloÏil lékafiské vy‰etfienío du‰evním stavu vy‰etfiovaného. Osobû, o niÏ sejedná, se stanoví opatrovník pro fiízení. Od v˘slechuvy‰etfiovaného mÛÏe soud upustit, nelze-li tentov˘slech provést vÛbec nebo bez újmy na zdravotnímstavu vy‰etfiovaného. V takovém pfiípadû místo vy‰etfiovanéhovyslechne soud opatrovníka. O zdravotnímstavu vy‰etfiovaného soud vyslechne znalce. Na jeho14


návrh mÛÏe b˘t vy‰etfiovan˘ nejdéle 3 mûsíce vy‰etfiovánve zdravotnickém zafiízení. Vyzní-li rozhodnutísoudu o zbavení ãi omezení zpÛsobilosti k právnímúkonÛm kladnû, je soud povinen doruãit své rozhodnutísoudu, kter˘ zahájí opatrovnické fiízení.Rozhodnutí o zbavení ãi omezení zpÛsobilosti mÛÏesoud vydat pozdûji, dojde-li ke zmûnû rozhodujícíchskuteãností, zmûnûno a zpÛsobilost k právním úkonÛmmÛÏe b˘t vrácena nebo pfiemûna na ãásteãnouzpÛsobilost. Z pohledu lidsk˘ch práv lze za znaãnûproblematickou oznaãit skuteãnost, Ïe soud není vezvlá‰tních pfiípadech povinen informovat osobu o tom,Ïe byla zpÛsobilosti k právním úkonÛm zbavena.Vlastní procesní fiízení je podle vyjádfiení soudcÛãasto velmi komplikované. Zejména se jedná o oblastjmenování znalcÛ pro vypracování znaleckéhoposudku. Pro soudce je totiÏ ãasto obtíÏné posoudit,jak˘ znalec je pro daného jedince nejvhodnûj‰í, zdapsychiatr nebo psycholog. Dal‰í problém spoãívá vevyhledávání opatrovníkÛ v pfiípadech, kdy nelze jmenovatopatrovníkem nikoho z rodiny. Funkce opatrovníkaje pak ãasto „pfiidûlena“ soudním ãekatelÛmnebo pracovníkÛm referátÛ sociálních vûcí, ktefií plníúlohu opatrovníka pouze formálnû.Velmi obtíÏn˘ je také proces navracení zpÛsobilostik právním úkonÛm a proces zmûny opatrovníka.Jedním z dÛvodÛ je nedostatek soudcÛ a podmínky, vekter˘ch pracují. VáÏn˘m problémem je zneuÏíváníúplného zbavení zpÛsobilosti k právním k úkonÛmu klientÛ ústavních zafiízení pfii vytváfiení vnitfiníchsmûrnic ústavÛ, které v nûkter˘ch pfiípadech hraniãís omezováním osobní svobody. Organizaãní restrikcese v‰ak v mnoha pfiípadech nevztahují k „právnímúkonÛm“, ale jsou spí‰e nástrojem zavádûní „potfiebnéhoústavního pofiádku.“Zde je také nutné pfiipomenout, Ïe zbavení obãanazpÛsobilosti k právním úkonÛm ve svém dÛsledkuznamená zbavit ho nebo omezit v základních obãansk˘chprávech, jak˘m je napfi. právo volit.Rodiãe zdÛrazÀovali pfiedev‰ím zdlouhavé soudnívyfiizování pfiípadÛ t˘kající se zbavovaní nebo navracenízpÛsobilosti k právním úkonÛm: „Procedura zbavovánísvéprávnosti trvá vûãnost.“ (matka z Prahy)Pokud osoba s mentálním postiÏením není zbavenanebo omezena ve zpÛsobilosti k právním úkonÛm, mástejná práva jako bûÏn˘ obãan. Institut zbavení zpÛsobilostik právním úkonÛm vykazuje fiadu nedostatkÛ a problémÛa to jak v procesní oblasti, tak v oblasti naplnûníúlohy institutu, jak˘m je ochrana jedince a spoleãnosti.Doporuãení● Pfiehodnotit v˘‰i pfiíspûvku na péãi o osobu blízkounebo jinou● Vytvofiit a ovûfiit prostfiedky prevence zneuÏíváníinstitutu zbavování zpÛsobilosti k právním úkonÛm● Ve spolupráci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstvavnitra a Ministerstva práce a sociálníchvûcí pfiipravit metodologii pro opatrovnictví vykonávanénevládními organizacemiKulturaStáty zajistí, aby se osoby s postiÏením zapojilydo kulturního dûní a mohly se úãastnit kulturníchaktivit na základû rovnostiPravidlo 10, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Úãast lidí s mentálním postiÏením na kulturnímÏivotû spoleãnosti není v zásadû omezována.Na podpofie kulturních, umûleck˘ch a spoleãensk˘chakcí pro obãany s postiÏením se aktivnû podílígrantov˘m fiízením Ministerstvo kultury.V˘znamnou úlohu v kulturním Ïivotû lidí s mentálnímpostiÏením sehrávají ústavy, speciální ‰kolynevládní organizace, které pofiádají vefiejné v˘stavyprací sv˘ch klientÛ, soutûÏe, kulturní vystoupení a jinérelevantní aktivity.Rodiãe v‰ak upozornili na klesající vefiejnoufinanãní podporu ãinností volného ãasu pro osobys mentálním postiÏením.„Na poãátku devadesát˘ch let jsme mûli nazájmové i sportovní akce dostatek finanãníchdotací. Od té doby máme ale penûzãím dál ménû.“ (rodiã v Brnû)Doporuãení● Podporovat kulturní a zájmové aktivity osobs mentálním postiÏenímRekreace a sportStáty uãiní opatfiení, aby osoby se zdravotnímpostiÏením mûly rovnoprávné pfiíleÏitosti prorekreaci a sportovní ãinnostiPravidlo 11, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Rekreaãní a rehabilitaãní pobyty osob s mentálnímpostiÏením tradiãnû organizují nestátní neziskovésubjekty. V devadesát˘ch letech se na dotovánítûchto pobytÛ v˘znamnû podílelo Ministerstvopráce a sociálním vûcí a Ministerstvo zdravotnictví.Ministerstvo práce a sociálních vûcí v‰ak pfiehodnotilodotaãní priority a „rehabilitaãní pobyty“ jiÏnedotuje.V âeské republice se jiÏ staly tradicí Speciálníolympiády. Do hnutí speciálních olympiád se zapojilafiada organizací. Na ãinnosti âeského hnutí speciálnícholympiád se na poãátku devadesát˘ch let15


podílelo Mezinárodní hnutí speciálních olympiád(International Special Olympics Movement). V souãasnédobû je tfieba hledat jiné finanãní zdroje,neboÈ Mezinárodní hnutí speciálních olympiádfinanãní podporu ãeské organizace znaãnû omezilo.Jedním z podpÛrn˘ch organizací je âesk˘ olympijsk˘v˘bor.Rodiãe hovofiili zejména o nedostatcích v systémusponzorování, kter˘ nikterak firmy nemotivuje pfiispívatna ãinnost sportovcÛ s postiÏením. Firmysponzorují zejména takové sportovní aktivity, pfiikter˘ch se zviditelní, coÏ v˘stiÏnû komentoval rodiãz Brna:„Podnikatelé chtûjí mít logo svojí firmy nadresech znám˘ch fotbalistÛ. Ne na triãkáchna‰ich klukÛ.“Rekreaãní a sportovní aktivity jsou bûÏnou souãástíprogramÛ v zafiízeních pro osoby s mentálnímpostiÏením. V posledních letech v‰ak do‰lo k omezenístátních finanãních prostfiedkÛ poskytovan˘chna sportovní a rekreaãní ãinnost nestátních neziskov˘chorganizací. Situaci stûÏuje nedostateãná motivacefirem ke sponzorování sportovních a rekreaãníchaktivit jedincÛ s mentálním nebo jin˘mpostiÏením.Doporuãení● Hledat zpÛsoby, jak systémovû motivovat sponzoryk finanãní podpofie sportovních ãinností osobs postiÏení.NáboÏenstvíStáty budou podporovat opatfiení pro plnézapojení osob s postiÏením do náboÏenskéhoÏivota v jejich komunitáchPravidlo 12, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993V âeské republice nejsou lidé s mentálním postiÏenímv náboÏenském Ïivotû diskriminování. Je v‰ak tfieba víceseznamovat pfiedstavitele církví, jaká opatfiení by mûlipfiijmout pro vût‰í zpfiístupnûní náboÏensk˘ch aktivit.Doporuãení● Odstranit architektonické a komunikaãní bariéryztûÏující zapojení osob s postiÏením do náboÏenskéhoÏivota.Zpráva sleduje vybrané oblasti Ïivota jedincÛ s mentálnímpostiÏením tak, jak je uvádûjí Standardní pravidlapro vyrovnávání pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏenímOSN.Ve shodû se zahraniãními pozorovateli (napfi. Scragg.1999) lze po anal˘ze získan˘ch informací a dat dojítk závûru, Ïe v âeské republice do‰lo po roce 1989v oblasti sociálních sluÏeb, vzdûlávání a dal‰ích sféráchÏivota lidí s mentálním postiÏením a jejich rodink v˘znamn˘m zmûnám. DÛvodem byl posun od vládnoucíideologie socialistické utopie (na jejímÏ základûbyli lidé s mentálním postiÏením pfied spoleãností skryti),k obnovû obãanské spoleãnosti, jejímÏ úkolem jepodporovat pfiíleÏitost lidí s mentálním postiÏením Ïíts ostatními ve spoleãnosti.ZávûrNa realizaci nov˘ch trendÛ se podílely pfiedev‰ímnevládní neziskové organizace. Jejich oprávnûn˘m snahámv‰ak stále chybí opora v právní úpravû zejménav oblasti sociálního zabezpeãení, která je zastaraláa zaloÏená na monopolním postavení státu jako poskytovatelesluÏeb. Je tfieba:● Vytvofiit novou politiku financování sociálních slu-Ïeb, která by zabránila diskriminaci privátníhoa nevládních neziskov˘ch organizací● Zpracovat a legislativnû zakotvit systém registracía akreditací poskytovatelÛ sociálních sluÏebPfies dosaÏené zmûny, které pozitivnû ovlivnily Ïivotlidí s mentálním postiÏením a jejich rodin, zÛstávámnoho problémÛ k fie‰ení. K jejich zmapování mûla pfiispûti pfiedkládaná zpráva a její doporuãení.16


âeská republikaâeská republikaInclusion EuropeEvropské sdruÏení spoleãností lidís mentálním postiÏením a jejich rodinInclusion Europe je neziskovou organizací, která hájí práva a zájmylidí s mentálním postiÏením, jejich rodin a jejich organizací v Evropskéunii a dal‰ích evropsk˘ch zemích. Je odhodlána bojovat za lidskápráva osob s mentálním postiÏením a zvlá‰tû se soustfiedí na situaciv oblasti lidsk˘ch práv v zemích stfiední a v˘chodní Evropy.Inclusion Europe koordinuje ‰irokou ‰kálu aktivit v mnoha evropsk˘chzemích, vãetnû konferencí, pracovních skupin, projektÛa ostatních v˘mûn, které se t˘kají odpovídajících témat. Reaguje napolitické iniciativy na evropské úrovni, stejnû jako poskytuje odbornástanoviska v oblastech, které se dot˘kají Ïivota lidí s menÏálnímpostiÏením. Inclusion Europe radí Evropské komisi a poslancÛmEvropského parlamentu v otázkách postiÏení a úzce spolupracujes ostatními evropsk˘mi organizacemi.SPMP âRSdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republiceSdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republice jenevládní, dobrovolnou organizací rodiãÛ, odborníkÛ, lidí s mentálnímpostiÏením a jejich pfiátel. SPMP âR má jeden spoleãn˘ cíl:pomáhat lidem s mentálním postiÏením, vãetnû postiÏen˘m kombinovan˘mivadami, a jejich rodinám. SdruÏení podporuje v‰echnyiniciativy zabezpeãující trvalé zlep‰ování podmínek Ïivota osobs mentálním postiÏením v rodinách a v péãi sociálních a vzdûlávacíchzafiízení a prosazuje rovnoprávné postavení obãanÛ s mentálnímpostiÏením. S tímto zámûrem SdruÏení seznamuje vefiejnosts povahou mentálního postiÏení a kombinovan˘ch vad a pfiispívák odstraÀování pfiedsudkÛ a nesprávn˘ch pfiedstav.SPMP âR zahájilo svoji ãinnost v roce 1969. V souãasné dobû máSPMP âR více neÏ 8500 ãlenÛ, pÛsobí na celém území republikya má své organizaãní jednotky témûfi ve v‰ech okresech a krajích.SdruÏení zfiídilo od roku 1990 víc neÏ 20 zafiízení s kapacitou cca450 mentálnû postiÏen˘ch osob. Jsou to zafiízení vzdûlávací s dennímnebo celot˘denním reÏimem s ubytováním, v malém rozsahu téÏchránûn˘m bydlením, chránûné dílny, speciální domovy mládeÏea kluby. Vydává vlastní ãasopis a nûkolik místních zpravodajÛ.âeská republikaVydáno s finanãní podporouEvropské komise

More magazines by this user
Similar magazines