Národní zpráva Česká republika

spmpcr.cz

Národní zpráva Česká republika

● Znepokojující je podle rodiãÛ alarmující nedostatekdenních center, respitních sluÏeb, sluÏeb osobníasistence a neústavních forem bydlení.„Co se stane s na‰imi dûtmi, aÏ umfieme?“(rodiã z Ústí nad Labem). „S agenturou jsemspokojen˘ (zaji‰tující podporované bydlení),ale mechanismus financování nestátníchsubjektÛ mû nutí, abych dceru zapsaldo pofiadníku ãekatelÛ na umístûní do ústavu.Co kdyby...“ (rodiãe v Brnû)● Nûkteré sluÏby jsou pro klienty a jejich rodiny pfiíli‰vzdálené od jejich bydli‰tû● Právní úprava nedostateãnû vymezuje ãlena rodiny,kter˘ peãuje o osobu s mentálním postiÏenímdoma, jako zamûstnanou osobu● Návaznost a koordinovanost rÛzn˘ch typÛ sluÏeb jenedostateãná. Pro rodinu je pak ãasto obtíÏnévyhledat vhodnou sluÏbu, která by odpovídalajejím potfiebám. VáÏn˘m nedostatkem je absencetranzitních programÛ zamûfien˘ch na období ukonãení‰kolní docházky a nástupu do zamûstnáníMPSV âR si je vûdomo problémÛ souãasnéhosystému. Proto spolu s poskytovateli sociálních slu-Ïeb pracuje na reformû sociálních sluÏeb. Cílem jepfiejít od centrálnû plánovaného systému sluÏebk sociálnû konkurenãnímu decentralizovanémusystému s prvky vefiejné regulace. Reforma si dáleklade za cíl podporovat sluÏby v pfiirozeném prostfiedíklientÛ. V‰ichni poskytovatelé sociálních slu-Ïeb by mûli b˘t zafiazeni do informaãního systému,státní i nestátní poskytovatelé by mûli mít pro svoupráci stejné podmínky a zároveÀ povinnost poskytovatsluÏby s ohledem na standardy kvality. OtázkouzÛstává, zda a kdy získají navrhovaná opatfienínezbytnou politickou podporu.Hlavní nedostatky souãasného systému lze shrnoutnásledovnû:● Sociální sluÏby jsou z hlediska typologie nedostateãné– právní úprava sociálního zabezpeãeníobsahuje pouze ústavní péãi (typovû diferencovanoupodle cílov˘ch skupin uÏivatelÛ) a peãovatelskousluÏbu● Pomûr sluÏeb v regionech není vyváÏen˘● Ústavní péãe vysoce pfievy‰uje komunitní sluÏby● Financování státních a nestátních sluÏeb je rozdílné● Chybí systém monitorování kvality a efektivityposkytovan˘ch sluÏeb● Chybí ucelen˘ informaãní systém poskytovatelÛsluÏeb● Klient má velmi málo moÏností podílet se na rozhodovánív otázkách poskytovan˘ch sociálních sluÏebDoporuãení● SniÏovat poãet jedincÛ umístûn˘ch v ústavecha pomocí systému vzájemnû propojen˘ch a pfiístupn˘chsluÏeb podpofiit návrat dûtí a dospûl˘chdo jejich pfiirozeného prostfiedí, kde by jejichpotfieby byly profesionálnû vyhodnoceny, pfiimûfienûuspokojovány a dále sledovány● Poskytnout lidem s mentálním postiÏením Ïijícímv ústavech sociální péãe i jinde potfiebnou podporupro vyjadfiování sv˘ch potfieb a pfiání● Vytvofiit metodologii plánování individuálníhoprogramu rozvoje jedince a jeho vyhodnocování● V‰emi dostupn˘mi prostfiedky umoÏnit osobáms mentálním postiÏením zapojit se do Ïivotakomunity a tak zvy‰ovat jejich sociální status● Vytvofiit legislativní rámec pro poskytovánímoderních typÛ sluÏeb jako je respitní péãe,chránûné ãi podporované bydlení, osobní asistence,domácí péãe aj.● Zavedením systému standardÛ kvality sociálníchsluÏeb zajistit dûtem i dospûl˘m ochranuproti nízké úrovni péãe. Systém hodnocení kvalitysluÏeb zamûfiit na uÏivatele, nikoliv na program/sluÏbu● UmoÏnit klientÛm a jejich rodinám volbu sluÏby,která bude v souladu s jejich individuálními potfiebami● Právnû zakotvit, aby ãlen rodiny, kter˘ poskytujecelodenní péãi blízké osobû s postiÏením, bylpovaÏován za plnû zamûstnaného● Kvalifikovan˘m hodnocením zajistit návaznostvícesektorov˘ch sluÏeb, jejich cílenost a diferencovanostpodle úrovnû potfieb● Vypracovat nov˘ systém financování sociálníchsluÏeb, kter˘ zrovnoprávní poskytovatele sluÏeba kter˘ bude flexibilní vÛãi potfiebám oprávnûnéosoby a potfiebám komunityPfiístupnostStáty by mûly uznat celkov˘ v˘znam pfiístupnostiv procesu vyrovnávání pfiíleÏitostí vev‰ech spoleãensk˘ch oblastech. Pro osobys postiÏením jakéhokoliv druhu by státy mûly(a) zavádût programy ãinností vedoucí kezpfiístupnûní prostfiedí; a (b) podniknout opatfieník umoÏnûní pfiístupu k informacíma komunikaciPravidlo 5, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993Architektonické bariéryStavební zákon ã. 50/1976 Sb. a souvisejícívyhlá‰ky stanoví obecné technické poÏadavky nastavby a vymezují bezbariérovost vefiejn˘ch budov.PfiestoÏe právní úprava nedovoluje budování dal-‰ích architektonick˘ch bariér, pfiíslu‰né orgánynejsou v prosazování tûchto poÏadavkÛ dostateãnûdÛsledné.9

More magazines by this user
Similar magazines