Národní zpráva Česká republika

spmpcr.cz

Národní zpráva Česká republika

Rodiãe vyjádfiili s nedostatkem pracovních místváÏnou nespokojenost. Ve v‰ech regionech uvádûlinezamûstnanost osob s mentálním postiÏenímjako vÛbec nejváÏnûj‰í problém, se kter˘mi sepot˘kají.„Mám dva chlapce. Vím, co mohou zvládnout.A vím, jak je pro nû dobré mít práci.Ale nic pro nû nemÛÏeme najít.“ (rodiãv Brnû)Na spoleãn˘ch setkáních rodiãÛ a pracovníkÛ ústavÛse ukázalo, Ïe potenciální pracovní místa existují v ústavechsociální péãe. Pracovní uplatnûní klientÛ ústavÛv‰ak naráÏí na nûkteré bariéry.„V ústavu bychom mûli jednoduché prácejako napfi. v˘pomoc v kuchyni. Ale nemámekvalifikované zamûstnance, ktefií bys klienty pracovali.“ (zamûstnanec ÚSPz Ostravy)Rodiãe uvádûli dÛsledky nezamûstnanosti proabsolventy ‰kol.„Nic takového jako zamûstnání nebo alespoÀdûlat nûco uÏiteãného pro ty, ktefiívyjdou ‰kolu, neexistuje. A tak rychle zapomenou,co se ve ‰koly nauãili.“ (rodiãz Brna)Nezamûstnanost obãanÛ s postiÏením patfiív âeské republice mezi nejzávaÏnûj‰í spoleãensképroblémy. Pfies zavádûní rÛzn˘ch opatfiení na podporuzamûstnávání této skupiny obãanÛ, zÛstává pravdûpodobnostzískat pracovní uplatnûní mizivá.Pobídky zamûstnavatelÛ dostateãnû nemotivujík zamûstnávání obãanÛ s postiÏením. Sankce zaneplnûní zamûstnaneck˘ch kvót jsou obtíÏnû vymahatelné.Negativnû pÛsobí i hodnocení zdravotníhostavu jedince s postiÏením, které není zamûfieno napozitivní pracovní rekomandaci.Doporuãení● Chránûné dílny by mûly mj. nabízet praktickoupfiípravu ÏákÛm praktick˘ch ‰kol a ÏákÛm speciálních‰kol● Legislativnû zakotvit model podporovanéhozamûstnávání● Pfiehodnotit koncept „osoba se sníÏenou pracovníschopností“ a systém posuzování zdravotníhostavu jedince● Pokraãovat v kompenzacích platby sociálníhopoji‰tûní a dal‰í podpofie zamûstnavatelÛ zamûstnávajícíchpfieváÏnû postiÏené pÛsobících v bûÏnémkonkurenãním prostfiedí● Pfiehodnotit úãinnost legislativních nástrojÛ,která mají zamûstnance s postiÏením chránitFinanãní podporaa sociální zabezpeãeníStáty odpovídají za zaji‰tûní sociálního zabezpeãenía udrÏení pfiíjmu pro osoby s postiÏenímPravidlo 8, Standardní pravidla pro vyrovnávánípfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993(viz téÏ kapitola 4 a 9)Rodina s dítûtem s mentálním postiÏením je státemfinanãnû podporována v rámci systému poji‰tûní(nemocenské poji‰tûní, sociální poji‰tûní, dÛchodovépoji‰tûní vãetnû invalidních dÛchodÛ), státní sociálnípodporou a sociální péãí.Základním v˘chodiskem systému státní sociálnípodpory je princip participace, kdy stát pfiispívá rodinámv pfiípadû sociální situace, na jejíÏ fie‰ení rodinavlastními silami a vlastními prostfiedky nestaãí. Státnísociální podpora je zamûfiená na posílení pfiíjmÛv pfiedem definovan˘ch situacích, v nichÏ se relativnûsniÏují pfiíjmy rodin nebo rostou jejich náklady.Dávky státní sociální podpory upravené zákonemo státní sociální podpofie se rozli‰ují na dávky,jejichÏ poskytnutí je vázáno na v˘‰i pfiíjmu a nadávky, u nichÏ se nezkoumá v˘‰e pfiíjmu. Celá konstrukcedávek je odvozena od ãástek Ïivotního minima,coÏ je státem uznaná hranice pfiíjmu obãana,pod níÏ nastává stav hmotné nouze.Za Ïivotní minimum obãana se povaÏuje úhrnãástek stanoven˘ch k zaji‰tûni v˘Ïivy a ostatníchzákladních osobních potfieb a k zaji‰tûní nezbytn˘chnákladÛ na domácnost, pfiiãemÏ v˘‰e ãástkyk zaji‰tûní v˘Ïivy se rozli‰uje podle vûku obãanaa v˘‰e ãástky k zaji‰tûní nákladÛ na domácnostpodle poãtu ãlenÛ domácnosti.Mezi dávky nezávislé na pfiíjmu patfií mj. rodiãovsk˘pfiíspûvek. Rodiãovsk˘ pfiíspûvek náleÏírodiãi, kter˘ celodennû osobnû a fiádnû peãujeaspoÀ o jedno dítû do vûku ãtyfi let. Pokud je v‰akdítû dlouhodobû postiÏené, náleÏí rodiãi tato dávkado sedmi let vûku dítûte.V pfiípadû, Ïe v rodinû vyrÛstá dítû s postiÏením,rodinû se poskytuje dávka státní sociální podpory –sociální pfiíplatek, jehoÏ v˘‰e je závislá na stupnipostiÏení. PostiÏení dítûte je rovnûÏ zohlednûnov dávkách pûstounské péãe. PostiÏené dûti mají nárokna rÛzné dávky sociální péãe, které jsou upravenyv pfiedpisech o sociálním zabezpeãení.Osobám, které peãují o osoby s postiÏením je rovnûÏurãena dávka – pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebojinou osobu.Nárok na státní finanãní podporu je zpravidlavázán na dlouhodob˘ nepfiízniv˘ zdravotní stav. Proúãely hodnocení zdravotního stavu vypracovaloMPSV âR dva systémy:● systém urãování procentní míry poklesu schopnostisoustavné v˘dûleãné ãinnosti poji‰tûncÛ proúãely dÛchodového poji‰tûní13

More magazines by this user
Similar magazines