VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2002 - Telekomunikačný úrad SR

teleoff.gov.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2002 - Telekomunikačný úrad SR

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu101námornej pohyblivej sluţbyOsvedčenie operátora amatérskych staníc 38Vydané povolenia v oblasti správy frekvenčného spektra v rokoch 1999-200230002500200015001000Pevná poh.sl.Pevná službaRozhlas.sl.Letecká poh.sl.Námorná poh.sl.Družicová sl.Amatérska sl.50001999 2000 2001 2002Oblasť štátneho dohľadu v telekomunikáciáchČinnosti štátneho dohľadu patria medzi stále.Kontroly dodržiavania licenčných podmienokTelekomunikačný úrad SR vykonával v roku 2002 kontrolu plnenia povinností a podmienokurčených v licencii drţiteľmi licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačnýchsietí a na poskytovanie verejných telekomunikačných sluţieb.Počet 73Závady 121Kontroly dodržiavania licenčných podmienok pri prevádzkovaní verejných telefónnych automatovV roku 2002 boli stálou činnosťou kontroly dodrţiavania podmienok licencie Slovenskýchtelekomunikácií, a.s., ktoré sa zamerali na prevádzkovanie verejných telefónnych automatov.Počet 4630Závady 547Kontroly dodržiavania podmienok všeobecných povolení, predbežných podmienok a inéTÚ SR v sledovanom období vykonával kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovenýchzákonom o telekomunikáciách, všeobecnými povoleniami a v predbeţnými podmienkami.Počet 228Závady 4814

More magazines by this user
Similar magazines