VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2002 - Telekomunikačný úrad SR

teleoff.gov.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2002 - Telekomunikačný úrad SR

workshopoch organizovaných Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX)v spolupráci s Independent Regulators Group (IRG) a DG Information society, ktoré sa zaoberaliotázkami spojenými s liberalizáciou telekomunikačného trhu. V súvislosti s riešením otázokspojených s univerzálnou sluţbou a poučením sa na vývoji v susedných krajinách navštívilizodpovední zamestnanci úradu Český telekomunikačný úrad.4. Rozpočet Telekomunikačného úradu SR na rok 2002Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2002Ukazovateľ v tis. Sk rok 2001 rok 2002Príjmy 250 000 4 750 000Beţné výdavky (600) 72 012 81 179z toho: mzdy, platy (610) 34 061 43 329Obstarávanie kapitálových aktív (710) 52 000 5 000z toho: - systémové výdavky (č.ú. 916) 8 446 1 300výdavky na beţnú inv. činnosť (č.ú. 043) 43 554 3 700Rozpočtové opatrenia v roku 2002 (v tis. Sk)1) Listom MDPT SR č.j. 1071-200/2002 zo dňa 20.12.2002„Rozpočtové opatrenie č. 7, upravuje záväzný ukazovateľ príjmy“zníţilo:príjmy zopríjmy napríjmy o4 750 000 000.- Sk3 352 506 000.- Sk-1 397 494 000.- Sk2) Listom MDPT SR č. j. 316 - 410/2002 zo dňa 3.04.2002„Rozpočtové opatrenie č.3 na zabezpečenie úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtuna rok 2002 pre TÚ SR“ ( Spolufinancovanie projektu PHARE “Reforma regulačného rámcav telekomunikáciách“).zvýšilo:bežné výdavky (600)kapitálové výdavky (700) o+ 33 160.- Sk+ 11 983.- Sk3) Listom MDPT SR č. j. 817/200-2002 zo dňa 5.11.2002Povolenie presunu finančných prostriedkov zo spolufinancovania PHARE vo výške 1 058 tis.Skpresun:beţná investičná činnosť (043)systémové výdavky (916)- 1 058 000.- Sk+ 1 058 000.- Sk20

More magazines by this user
Similar magazines