Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia ... - Enviroportal.sk

enviroportal.sk

Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia ... - Enviroportal.sk

INFORMAČNÝ LISTOvzdušie ako zložka životného prostrediaNázov indikátora:Zaradenie indikátora v DPSIRštruktúre:Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušiapolietavým prachom (PM 10 )S (state - stav)Základné informácie:SR Definícia Vo vyhláške MŽPaRR SR č. 360/2010 Z.z.o kvalite ovzdušia sústanovené pre niektoré znečisťujúce látky limitné hodnotyzvýšené o medzu tolerancie. Medze tolerancie sa postupneznižujú na nulovú hodnotu, ktorú dosiahnu v roku, kedy limitnéhodnoty vstúpia do platnosti.Indikátor sleduje počet prekročení 24 hodinovej/ročnej limitnejhodnoty PM 10 stanovenej na zabezpečenie ochrany ľudskéhozdravia na vybraných monitorovacích staniciach. Častice PM 10sú inhalovateľné častice o priemere menšom ako 10 µm a sújemnou frakciou polietavého prachu.Jednotkyµg/m 3 , počet prekročeníZdrojVyhláška č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušiaEEA Názov indikátora vslovenskom jazykuPrekročenie limitných hodnôt kvality ovzdušia v mestskýchoblastiachNázov indikátora v Exceedance of air quality limit values in urbas areasanglickom jazykuDefinícia v slovenskomjazykuDefinícia v anglickomjazykuIndikátor vyjadruje podiel mestského obyvateľstva, ktoré jepotenciálne vystavené koncentráciam znečisťujúcich látok vokolitom ovzduší, ktoré prevyšujú limity stanovené pre EÚ naochranu ľudského zdravia.The indicator shows the fraction of the urban population that ispotentially exposed to ambient air concentrations of pollutants inexcess of the EU limit value set for the protection of humanhealth.Jednotky % of urban population, µg/m 3Zdrojhttp://themes.eea.europa.eu/Možnosť naplnenia zo ánostrany SRSubjekt SR zodpovedný ŠÚ SRza poskytnutie údajovOECDNázov indikátora v nesledujeslovenskom jazykuNázov indikátora vanglickom jazykuDefinícia v slovenskomjazykuDefinícia v anglickomjazykuJednotkyZdrojMožnosť naplnenia zostrany SRSubjekt SR zodpovednýza poskytnutie údajovEUROSTAT Názov indikátora vslovenskom jazykuNázov indikátora vanglickom jazykuExpozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušiajemnými časticamiUrban population exposure to air pollution by particulatematter© SAŽP, 2012


INFORMAČNÝ LISTOvzdušie ako zložka životného prostrediaDefinícia v slovenskomjazykuIndikátoro vyjadruje zaťaženie obyvateľstva priemernými ročnýmikoncentráciami jemných častíc v mestských pozaďovýchstaniciach a v aglomeráciách. Jemné častice (PM 10 ), t.j. častice,ktorých priemer je menší ako 10 mikrometrov, môžu preniknúťhlboko do pľúc, kde môžu spôsobiť zápal a zhoršeniezdravotného stavu ľudí so srdcovými a pľúcnymi chorobami. Vroku 1996, Rada pre životné prostredie prijala rámcovú smernicu96/62/ES o posudzovaní a riadení kvality ovzdušia. Prvá dcérskasmernica (1999/30/ES) o limitných hodnotách pre PM 10 a ďalšieznečisťujúce látky v okolitom ovzduší je stanovená ročná limitnáhodnota pre PM 10 40 mikrogramov na m 3 . Výročné správy samusia riadiť rozhodnutím Komisie 2004/224/ES z 20. februára2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na predkladanie informáciípodľa smernice Rady 96/62/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty preurčité znečisťujúce látky v ovzduší.Definícia v anglickomjazykuThe indicator shows the population weighted annual meanconcentration of particulate matter at urban background stationsin agglomerations. Fine particulates (PM 10 ), i.e. particulateswhose diameter is less than 10 micrometers, can be carried deepinto the lungs where they can cause inflammation and aworsening of the condition of people with heart and lungdiseases. In 1996, the Environment Council adopted FrameworkDirective 96/62/EC on ambient air quality assessment andmanagement. The first Daughter Directive (1999/30/EC) relatingto limit values for PM 10 and other pollutants in ambient air fixedan annual limit value of 40 microgram of PM 10 per m 3 . Annualreporting must follow Commission Decision 2004/224/EC of 20February 2004 laying down arrangements for the submission ofinformation under Council Directive 96/62/EC in relation to limitvalues for certain pollutants in ambient air.Jednotky µg/m 3Zdrojhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tablesMožnosť naplnenia zo ánostrany SRSubjekt SR zodpovedný ŠÚ SRza poskytnutie údajovSystém získavania údajov v SRZdroj údajov:Mechanizmus získavania a zberuúdajov:Priestorová dostupnosť údajov:Periodicita sledovania a časovápostupnosť zberu údajov:Použité skratkySkratka Skratka v anglickomjazykuSHMÚÚdaje sa získavajú na základe vyhodnocovania kontinuálnychmeraní vykonávaných sieťou automatických monitorovacíchstaníc kvality ovzdušia, ktorú spravuje Slovenskýhydrometeorologický ústav.LŠÚJUkazovateľ je vyhodnocovaný raz ročneÚplné znenie v slovenskom jazyku (v anglickom jazyku)© SAŽP, 2012

More magazines by this user
Similar magazines