Navodilo o poenostavitvah pri carinjenju blaga - Carinska uprava ...

carina.gov.si

Navodilo o poenostavitvah pri carinjenju blaga - Carinska uprava ...

Carinska uprava RS, Generalni carinski uradNa podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradnoprečiščeno besedilo) izdaja generalni direktor Carinske uprave RSNAVODILOO POENOSTAVITVAH PRI CARINJENJU BLAGA, št. 3/20091. To navodilo določa postopek izdaje dovoljenj, izvajanja postopkov in kontrole nadizvajanjem dovoljenj za poenostavljen postopek v Republiki Sloveniji.2. Navodilo se, kjer je primerno, uporablja skupaj s smernicami za enotno dovoljenje zapoenostavljene postopke (v nadaljevanju: smernice SASP; dokumentTAXUD/1284/2005) v povezavi s smernicami o pooblaščenem gospodarskem subjektu(v nadaljevanju: smernice AEO; dokument TAXUD/2006/1450).Pravna podlaga3. Pravna podlaga je v naslednjih predpisih:─ Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakonikuSkupnosti (v nadaljevanju: CZ; UL L 302, 19. 10. 1992); 76. člen;─ Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o določbah za izvajanjeUredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (v nadaljevanju:izvedbena uredba; UL L 253, 11. 10. 1993); 253. do 289. člen;─ Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: ZICPES;Uradni list RS, št. 25/2004), z vsemi spremembami; 36., 48. in 64. člen;─ Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinskoupravo Republike Slovenije in drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih(v nadaljevanju: Pravilnik o EUL; Uradni list RS, št. 100/07), z vsemi spremembami;─ Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP-UPB2; Uradni list RS, št.24/2006), z vsemi spremembami.Opredelitev izrazov4. Organ izdajatelj dovoljenja je carinski urad, pristojen glede na sedež ali/in glavnoknjigovodstvo vložnika zahtevka. Organ izdajatelj dovoljenja je pristojen za:─ sprejem vloge za izdajo oziroma spremembo dovoljenja,─ izdajo dovoljenja oziroma spremembo dovoljenja.5. Lokalni carinski urad je carinska izpostava, ki je določena v dovoljenju za uporabopoenostavljenih postopkov. Lokalni carinski urad je pristojen predvsem za:─ sprejem poenostavljenih carinskih deklaracij,─ obravnavo sporočil o predložitvi blaga,─ carinsko kontrolo ob prepustitvi blaga v izbrani carinski postopek in─ sprejem dopolnilnih carinskih deklaracij.


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradVrste poenostavitev, ki jih obravnava to navodilo6. To navodilo obravnava:─ postopek poenostavljene deklaracije pri uvozu in izvozu – člen 76(1)(b) CZ;─ postopek hišnega carinjenja pri uvozu in izvozu – člen 76(1)(c) CZ.Vložitev zahtevka7. Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeno deklaracijo ali postopek hišnegacarinjenja se v skladu s členom 253b(1) izvedbene uredbe vloži z uporabo obrazcazahtevka iz priloge 67 te uredbe.8. Obrazci, prilagojeni nacionalnim potrebam, so v prilogah 1, 2 in 3 tega navodila.9. Zahtevek za poenostavljen postopek se vloži pri carinskem uradu, ki je krajevnopristojen glede na sedež ali/in glavno knjigovodstvo vložnika zahtevka.OBRAVNAVA ZAHTEVKA PRI ORGANU IZDAJATELJU DOVOLJENJAPredhodni postopek10. Pred vložitvijo zahtevka za poenostavljen postopek carinski urad izdajatelj opraviinformativni sestanek z vložnikom zahtevka. Vložnik zahtevka pridobi osnovneinformacije o merilih in pogojih ter postopku pridobivanja dovoljenja za poenostavljenpostopek. Če je bil zahtevek vložen brez predhodnega posvetovanja s carinskimorganom, se lahko, po presoji carinskega urada izdajatelja, informativni razgovoropravi naknadno.11. Zahtevek za dovoljenje lahko v skladu s členom 253(4) izvedbene uredbe vloži vsakaoseba za lastno uporabo ali za uporabo kot zastopnik (neposredno ali posrednozastopanje). Tako dovoljenje se lahko izda, če ima vložnik zahtevka vzpostavljenozadovoljivo evidenco in postopke, ki carinskemu organu izdajatelju omogočajoopredelitev zastopanih oseb in izvedbo ustreznih kontrol.Formalno preverjanje zahtevka12. Carinski organ izdajatelj najprej formalno preveri zahtevek. Če ugotovi, da zahtevek nevsebuje vseh zahtevanih podatkov, v skladu s členom 253b(2) izvedbene uredbe v 30koledarskih dneh od prejema zahtevka pozove vložnika zahtevka, da ga ustreznodopolni. Vložnik zahtevka se lahko pozove v elektronski ali pisni obliki. V dopisu senavede rok za dopolnitev.13. Zahtevek se v skladu s členom 253b(3)izvedbene uredbe ne sprejme, če:─ ni vložen v skladu z vzorcem obrazca iz priloge 67 izvedbene uredbe;─ ni bil predložen pristojnemu carinskemu organu;─ je bil vložnik obsojen za resno kaznivo dejanje, povezano z njegovo gospodarskodejavnostjo. Preverjanje se opravi preko kazenske evidence Ministrstva za pravosodje– pridobi se potrdilo o nekaznovanosti. Zaprosilo za izdajo potrdila se naslovi nanaslov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. Kadar prosi za potrdilocarinski organ izdajatelj, mora zaprosilu priložiti pisno pooblastilo osebe, za katero se2


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradpotrdilo izdaja;─ je vložnik v času predložitve zahtevka v stečajnem postopku. Preverjanje se opravipreko spletnega portala Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), zavihkae-Objave sodnih zadev.14. Carinski organ izdajatelj zavrže zahtevek s sklepom zaradi razlogov, ki so navedeni včlenu 253b(3) izvedbene uredbe. Carinski organ izdajatelj zavrže zahtevek s sklepomtudi, če vložnik po pozivu zahtevka ni dopolnil. V sklepu se navedejo razlogi zazavrnitev.Vsebinsko preverjanje zahtevka – predhodni postopek15. Pred izdajo dovoljenja za poenostavljeno deklaracijo in hišno carinjenje carinski organizdajatelj preveri izpolnjevanje pogojev za odobritev zahtevane poenostavitve.Nekatere preveritve opravi na lokaciji vložnika zahtevka. Pri tem se lahko, če jeprimerno, upoštevajo rezultati predhodnih preverjanj gospodarskega subjekta(upoštevajo se lahko rezultati, pridobljeni na podlagi revizijskih postopkov zadnjih trehlet).16. V skladu z 253.c členom izvedbene uredbe se preveri izpolnjevanje naslednjih pogojevin meril:• evidenca o zagotavljanju skladnosti s carinskimi zahtevamiZahteva je izpolnjena, če osebe, ki vodijo družbo vložnika zahtevka, ali osebe, kikontrolirajo njegovo upravljanje, oz. pristojne osebe za carinske zadeve, v zadnjih trehletih pred vložitvijo zahtevka niso huje ali večkrat kršile carinskih predpisov. Pripresojanju izpolnjevanja tega pogoja se upošteva razmerje med obsegom carinskihpostopkov vložnika zahtevka in pomembnostjo posamezne kršitve. Preverjanje seopravi preko podatkovne zbirke PIAC (evidenca prekrškovnega carinskega organa).• zadovoljiv sistem vodenja poslovnih in (kadar je primerno) transportnih evidenc, kiomogočajo carinske kontroleEvidence oz. sistem je ustrezen, kadar ima vložnik zahtevka:─ upravno organizacijo, ki ustreza vrsti in obsegu poslovanja ter upravljanju pretokablaga, njena notranja kontrola pa je sposobna odkriti nezakonite ali nepravilnetransakcije;─ kjer je primerno, zadovoljive postopke za urejanje licenc in dovoljenj v zvezi z ukrepitrgovinske politike ali trgovanja s kmetijskimi proizvodi.Vložnik zahtevka mora poskrbeti, da so zaposleni seznanjeni s svojo dolžnostjoobveščanja carinskih organov v primeru težav pri izpolnjevanju predpisov.V skladu s členom 253b(4) izvedbene uredbe mora carinski organ pri preverjanjuvložnikovih evidenc upoštevati rezultate predhodnih revizij.• dokazana finančna solventnostPomeni dober finančni položaj vložnika zahtevka, ki zadostuje za izpolnjevanjeobveznosti, ob upoštevanju značilnosti njegove vrste dejavnosti. V ta namen moracarinski organ izdajatelj preveriti:─ ali ima vložnik zahtevka poravnane vse zapadle obveznosti do Carinske uprave RS3


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradin do Davčne uprave RS (davke in prispevke),─ ali velja za zanesljivo in finančno stabilno podjetje.Gospodarski subjekt lahko priloži zahtevku BON-1 v pisni ali elektronski obliki.17. Carinski organ izdajatelj poleg navedenih pogojev preveri tudi naslednje:─ primeren obseg poslovanja – pristojni carinski organi so sposobni nadzorovati postopekin opravljati kontrole, ne da bi bila količina njihovega dela v nesorazmerju z zahtevamivložnika zahtevka;─ usposobljenost pristojnih oseb za izvajanje poenostavljenih postopkov;─ ali so dana vsa potrebna jamstva za pravilen potek postopkov;─ ali je zagotovljena učinkovita kontrola spoštovanja uvoznih prepovedi in omejitev terdrugih predpisov o sprostitvi v prost promet;─ seznam blaga, za katero želi vložnik zahtevka uporabljati poenostavljeni postopek. Vprimeru postopka poenostavljene deklaracije mora vložnik navesti najmanj štirimestnotarifno oznako z natančnim opisom blaga. Pri preverjanju seznama je treba upoštevatiprepovedi in omejitve – vložnik mora razpolagati z ustreznimi potrdili, soglasji alidovoljenji.Če namerava vložnik zahtevka za blago v seznamu zahtevati tudi tarifno kvoto, mora vseznam za to blago vnesti desetmestno oznako TARIC z natančnim opisom in pripisati,da za to blago obstaja možnost zahtevanja tarifne kvote.18. Kadar je vložnik zahtevka špedicijsko podjetje in namerava uporabiti dovoljenje kotzastopnik, mora zahtevku priložiti seznam zastopanih podjetij. Pooblastila komitentovza zastopanje se priložijo le, če jih organ izdajatelj zahteva. Vložnik zahtevka se lahkoodloči za neposredno in/ali posredno zastopanje, kar se v dovoljenju ustreznoevidentira.Status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO v povezavi z dovoljenjem zahišno carinjenje19. Pri preverjanju pogojev za izdajo dovoljenja se primerno upošteva, če je vložnikzahtevka že imetnik potrdila AEOF (carinske poenostavitve / varstvo in varnost) oz.AEOC (carinske poenostavitve).20. V primeru vložitve zahtevka za hišno carinjenje se morajo preveriti vsa merila inpogoji, ki morajo biti izpolnjeni za izdajo potrdila AEOC. V predhodnem postopkuizdaje dovoljenja za hišno carinjenje je zato primerno vložniku zahtevka svetovati, dazaprosi tudi za potrdilo AEOC. Postopek izdaje potrdila AEOC se vodi v skladu znavodilom, ki obravnava izdajo potrdilo o statusu pooblaščenega gospodarskegasubjekta. Na podlagi izdanega potrdila AEOC se dovoljenje za hišno carinjenje izdabrez dodatnega preverjanja pogojev.21. Pri vložitvi zahtevka za hišno carinjenje se preveri tudi izpolnjevanje ostalih pogojev inmeril, navedenih v 14.i členu izvedbene uredbe:─ računovodski sistem, ki je skladen s splošno sprejetimi računovodskimi načeli,veljavnimi v državi članici, kjer se vodi glavno knjigovodstvo, in ki olajša carinskokontrolo, temelječo na reviziji;─ fizični ali elektronski dostop carinskega organa do lastnih carinskih in (kadar je4


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradprimerno) transportnih evidenc;─ logistični sistem, ki razlikuje med skupnostnim in neskupnostnim blagom;─ zadovoljivi postopki za arhiviranje evidenc in podatkov družbe ter zaščita pred izgubopodatkov;─ ustrezni informacijskotehnološki varnostni ukrepi za zaščito računalniškega sistemavložnika pred vdorom nepooblaščenih oseb in za zaščito vložnikove dokumentacije.Zavarovanje carinskega dolga22. V skladu s členom 253(5) izvedbene uredbe je uporaba poenostavljenje deklaracije alipostopka hišnega carinjenja odvisna od predložitve zavarovanja za uvozne in drugedajatve. Vložnik zahtevka mora predhodno predložiti Generalnemu carinskemu uradulasten splošni instrument zavarovanja za zavarovanje carinskega dolga. Poenostavljenipostopki se ne glede na veljavnost dovoljenja ne morejo izvajati, če iz njih izvirajočcarinski dolg ni zavarovan.Carinski dolg, ki izhaja iz posamezne deklaracije, se lahko zavaruje tudi z drugimsplošnim instrumentom zavarovanja (namesto z zavarovanjem imetnika dovoljenja), čeje ta evidentiran v enotni evidenci instrumentov zavarovanja (odvisno od vrstezastopanja).Komunikacija med carinskim organom izdajateljem in udeleženimi carinskimi uradi23. V primeru uporabe dovoljenja za poenostavljen postopek na lokacijah, ki so vpristojnosti več carinskih uradov, je treba predhodno uskladiti postopek izvajanjadovoljenja. Pri tem se upoštevata načelo ekonomičnosti postopka in poslovni interesvložnika zahtevka.Pri obravnavi zahtevkov za dovoljenje in zahtevkov za spremembo dovoljenja seupoštevajo naslednja izhodišča:─ Carinski organ izdajatelj zaprosi za mnenje oziroma uskladitev izvajanja postopka,kadar podjetje zahteva mesto predložitve blaga v kraju, ki je v pristojnosti drugegacarinskega urada, pri katerem bo to podjetje vlagalo tudi dopolnilne deklaracije.─ V primeru dopolnjevanja seznama blaga po postopku poenostavljene deklaracijecarinskemu organu izdajatelju ni treba zaprositi za mnenje udeleženega carinskegaurada, razen kadar meni, da je to potrebno zaradi pravilnosti izvajanja postopka (npr.imetnik dovoljenja je špedicijsko podjetje).─ Pri manjših spremembah dovoljenj, ki ne vplivajo na vsebino izvajanja poenostavitve,carinski organ izdajatelj odloči sam, na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga (npr.sprememba oblike vlaganja dopolnilne deklaracije, sprememba instrumentazavarovanja, pristojnih oseb, imena podjetja).Zapisnik o opravljenem preverjanju izpolnjevanja meril in pogojev za izdajodovoljenja24. Ugotovitve vseh preverjanj, opravljenih pri vložniku zahtevka v okviru predhodnerevizije in ostalih preverjanj carinskega organa izdajatelja v okviru predhodnegapostopka, se zabeležijo v zapisniku o opravljenem predhodnem preverjanjuizpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenja. Kot pripomoček pri postopku preverjanjameril in pogojev za izdajo dovoljenja za poenostavljen postopek se, kjer je primerno,5


Carinska uprava RS, Generalni carinski uraduporablja priloga k zapisniku o predhodni reviziji, izvedeni v zvezi z zahtevkom zapridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO). Zapisnik skupaj zvsemi prilogami k zahtevku predstavlja podlago za izdajo oziroma zavrnitev zahtevkaza poenostavljen postopek.V zapisniku se navedejo vsa dejstva, pomembna za pravilno izvajanje posameznegapoenostavljenega postopka. Zapisnik se vroči vložniku zahtevka v skladu z določbamiZUP-UPB2 o vročanju dokumentov.Izdaja dovoljenja25. Če vložnik zahtevka izpolnjuje vse pogoje za izdajo dovoljenja, carinski organizdajatelj izda dovoljenje v skladu s prilogo 67 izvedbene uredbe. O zahtevku moracarinski organ izdajatelj v skladu s 1. točko 222. člena ZUP-UPB2 odločiti najpoznejev dveh mesecih od vložitve popolnega zahtevka.26. Kadar se v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev ugotovi, da vložnik zahtevka neizpolnjuje pogojev za izdajo dovoljenja, carinski organ izdajatelj pred izdajo zavrnilneodločbe z zapisnikom seznani vložnika zahtevka z razlogi za izdajo takšne odločbe terga pozove, da se v roku 8 dni izreče o dejstvih in razlogih, ki vplivajo na neizdajodovoljenja (oseba, ki vodi postopek lahko po svoji presoji določi krajši ali daljši rok).Sprememba dovoljenja27. Zahtevki za spremembo se vložijo pri carinskem organu izdajatelju v skladu z vzorciobrazcev iz priloge 67 izvedbene uredbe. Ugotovitve preverjanja pogojev zaspremembo dovoljenja se ustrezno zabeležijo (uradni zaznamek).28. Imetnik dovoljenja mora v skladu s členom 253(7) izvedbene uredbe sporočiti organuizdajatelju vse okoliščine, ki nastanejo po izdaji in lahko vplivajo na nadaljnjoveljavnost ali uporabo dovoljenja.Dopolnilna deklaracija29. Imetnik dovoljenja za poenostavljeno prijavljanje in hišno carinjenje mora najkasnejedo konca obračunskega obdobja vložiti dopolnilno deklaracijo. Dopolnilna deklaracijatvori skupaj s poenostavljenimi deklaracijami enoten in nedeljiv dokument, ki začneveljati z dnevom sprejema poenostavljene deklaracije.30. Obdobje, za katero se vloži deklaracija, je lahko mesec ali teden. V primeru tedenskegavlaganja je to do petega dne po izteku obdobja, za katero se vlaga dopolnilnadeklaracija. V primeru mesečnega vlaganja je to desetega dne po izteku obdobja, zakatero se vlaga dopolnilna deklaracija.31. Rok plačila dajatev je odvisen od obdobja združevanja in je lahko:─ koledarski teden – dajatve se plačajo do petka četrtega tedna, ki sledi temukoledarskemu tednu, ali─ koledarski mesec – dajatve se plačajo najkasneje 16. dan v mesecu, ki sledi temukoledarskemu mesecu.6


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad32. Dopolnilno deklaracijo (elektronska dopolnilna deklaracija) pošlje imetnik dovoljenja vsistem SIAES oziroma SIAIS. Deklaracija se izpolni v skladu s pravilnikom o EUL.Imenitnik dovoljenja je v skladu s členom 77(2) CZ in 200. členom izvedbene uredbeodgovoren za hranjenje spremne carinske dokumentacije.Imetniku dovoljenja ni treba vložiti dopolnilne deklaracije, kadar v carinskiinformacijski sistem SIAES/SIAIS vloži začetno popolno deklaracijo.Kontrola izvajanja dovoljenj33. Lokalni carinski organ opravi kontrolo ob carinjenju (pri zahtevi za prepustitev) naodobreni lokaciji blaga pri imetniku dovoljenja oz. pri lokalnem carinskem organu alina kraju, ki ga določi sam. Hkrati z blagom se preverijo tudi evidence imetnikadovoljenja in spremna dokumentacija. Carinski organ opravlja kontrolo v skladu znavodilom, ki obravnava izvajanje carinjenja blaga v primeru, ko je bila vloženaelektronska deklaracija, in navodilom, ki pokriva področje izvajanja kontrolnih nalog.V skladu z zadnjim pododstavkom člena 253(8) izvedbene uredbe je treba v primeru,ko je imetnik dovoljenja ustanovljen manj kot tri leta, prvo leto po njegovi izdajiizvajati strožji nadzor.34. Oddelek za nadzor carinskega organa izdajatelja opravlja izvajanje naknadnih kontrolnad imetniki dovoljenj za poenostavljene postopke v skladu z vsakoletnimi smernicamiGCU in navodilom, ki obravnava področje izvajanja kontrolnih nalog. V okvirunaknadne kontrole se preveri, ali imetnik dovoljenja še izpolnjuje pogoje za izdajodovoljenja in pravilnost izvajanja dovoljenja. Priporočljivo je, da se kontrola pri novoizdanih dovoljenjih opravi v roku šest mesecev po njegovi izdaji, pri ostalih pa enkrat vtri letnem obdobju.Ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev in meril za izdajo dovoljenja35. Carinski organ izdajatelj ponovno preveri, ali so še izpolnjeni pogoji in merila za izdajodovoljenja za poenostavljen postopek v primeru:─ večjih sprememb skupnostne zakonodaje in─ utemeljenega suma, da imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev (sprememba oz.razširitev dejavnosti podjetja, ugotovljene nepravilnosti, statusne spremembe ipd.).Začasna ukinitev dovoljenja36. V skladu s 253.d in 253.f členom izvedbene uredbe carinski organ izdajatelj začasnoukine dovoljenje za poenostavljeno deklaracijo ali postopek hišnega carinjenja vprimeru:─ ugotovljene neskladnosti s pogoji iz člena 253c(1) izvedbene uredbe;─ ko carinski organ upravičeno domneva, da je imetnik dovoljenja storil kaznivo dejanjepovezano s kršenjem carinskih predpisov. Carinski organ izdajatelj začasno ukinedovoljenje do konca sodnega postopka in o tem obvesti imetnika dovoljenja;─ ko imetnik dovoljenja zaprosi carinski organ izdajatelj za začasno ukinitev dovoljenja,če začasno ne more izpolnjevati pogojev in meril za dovoljenje za poenostavljenpostopek. V prošnji navede datum, do katerega bo neskladnosti odpravil, in načrtovaneukrepe za njihovo odpravo.7


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradKadar je kršitev glede na število ali obseg carinskih operacij zanemarljiva in nepovzroča dvomov o dobrovernosti imetnika dovoljenja, se lahko carinski uradizdajatelj odloči, da dovoljenja ne bo začasno ukinil.37. Carinski organ, ki je odkril nepravilnosti, obvesti izdajatelja dovoljenja. Obvestilopošlje na osnovi ugotovitev carinskih kontrol, inšpekcijskih nadzorov, carinskihpreiskav ali na osnovi začetka postopka o prekršku zoper imetnika dovoljenja.38. Carinski organ izdajatelj sporoči svoje ugotovitve o ugotovljenih neskladnostih spogoji iz člena 253c(1) imetniku dovoljenja. Imetnik dovoljenja ima 30 koledarskihdni, da uredi situacijo in neskladnosti odpravi. Če imetnik dovoljenja tega ne stori,carinski urad izdajatelj z odločbo začasno ukine dovoljenje za obdobje 30 koledarskihdni, s čimer mu omogoči, da neskladnosti odpravi.39. Obdobje začasne ukinitve se lahko na prošnjo imetnika dovoljenja podaljša zanadaljnjih 30 dni, če predloži dokazila, da bo v tem času pogoje mogoče izpolniti.Obdobje se lahko za razumen čas podaljša tudi v primeru, ko je za začasno ukinitevzaprosil imetnik dovoljenja in je razvidno, da ravna v dobri veri. Carinski organizdajatelj odloči o podaljšanju z zaznamkom na zahtevku.Začasna ukinitev ne vpliva na carinske postopke, ki so se začeli pred datumom začasneukinitve in še niso končani.Preklic začasne ukinitve dovoljenja40. Carinski organ izdajatelj lahko tudi pred potekom rokov z odločbo prekliče začasnoukinitev, če imetnik dovoljenja sprejme vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje pogojevin meril za izdajo in uporabo dovoljenja za poenostavljen postopek.Preklic dovoljenja41. Carinski organ izdajatelj v skladu z 253.g členom izvedbene uredbe prekliče dovoljenjeza poenostavljen postopek:─ kadar imetnik dovoljenja ne odpravi neskladnosti glede na pogoje in merila za izdajodovoljenja;─ po končanem sodnem postopku, ko je ugotovljeno, da je imetnik dovoljenja resno kršilcarinske predpise in nima več možnosti pritožbe;─ na zahtevo imetnika dovoljenja.Carinski organ izdajatelj izda o preklicu dovoljenja za poenostavljen postopke odločbo.42. Carinski organ izdajatelj se lahko odloči, da dovoljenja za poenostavljen postopek neprekliče, če meni, da so kršitve glede na število in obseg carinskih postopkovzanemarljive in ne povzročajo dvomov o dobri veri imetnika dovoljenja.POSAMEZNE POENOSTAVITVEHišno carinjenje pri uvozu43. Prijavljanje na podlagi dovoljenja za hišno carinjenje omogoča, da se blago predloži v8


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradizbrani uvozni carinski postopek v prostorih podjetja ali na drugih krajih, ki jih odobricarinski organ.44. Kadar je imetnik dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu hkrati imetnik dovoljenja zastatus pooblaščenega prejemnika, najprej izpolni obveznosti iz tranzitnega postopka.45. Dovoljenje za prijavljanje na podlagi hišnega carinjenja pri uvozu se izda v skladu sčlenom 76(1)(c) CZ in pod pogoji iz 263., 264. in 266. člena izvedbene uredbe.Dovoljenje se lahko izda, kadar gre za enega izmed primerov iz 263. člena izvedbeneuredbe:─ blago je pred sprostitvijo v prost promet predmet skupnostnega tranzitnega postopka aliskupnega tranzitnega postopka, v okviru katerega je vložnik zahtevka upravičen dopoenostavljenih postopkov pri namembnem carinskem organu (status pooblaščenegaprejemnika);─ blago je bilo pred sprostitvijo v prost promet predmet carinskih postopkov zekonomskim učinkom;─ blago je bilo predloženo carinskemu organu in nato prepeljano v dovoljene prostore vskladu s tranzitnim postopkom, ki ni omenjen v prvi alineji te točke (CIM, pošta,prenos po cevovodih);─ blago je pripeljano na carinsko območje in v skladu s členom 41(b) CZ ni zavezanopredložitvi.46. Kadar je vložnik zahtevka špedicijsko podjetje, ki bo dovoljenje uporabljalo zazastopana podjetja (posredno ali neposredno zastopanje), se lokacije oz. krajiprepustitve v izbrani uvozni postopek za zastopana podjetja določijo v skladu sseznamom zastopanih podjetij in krajev prispetja blaga, ki je priloga 5 tega navodila inpredstavlja obvezno prilogo k zahtevku za hišno carinjenje pri uvozu.47. Kraje prispetja, navedene na seznamu zastopanih podjetij in krajev prispetja blaga, jetreba pred pričetkom uporabe dovoljenja vnesti v (SI)NCTS.Vnos opravi Oddelek za centralno pomoč uporabnikom (OCPU) v CU Nova Gorica, insicer na podlagi preglednice, ki vsebuje podatke za vnos v aplikacijo MCC in jo pošljecarinski organ izdajatelj. Pri že izdanih dovoljenjih lahko podatke o dopolnitvahseznama zastopanih podjetij in krajev prispetja blaga pošilja tudi lokalni carinski urad.Podatki se pošljejo na elektronski naslov hd.carina@gov.si.OCPU vnese zahtevane podatke v aplikacijo MCC in izdajatelja obvesti o vnosu ssporočilom na elektronski naslov.Obveznosti imetnika dovoljenja48. Imetnik dovoljenja mora v primerih, ko je bilo blago pred prepustitvijo v izbranipostopek predmet skupnostnega ali skupnega tranzitnega postopka (prva in tretjaalineja 263. člena izvedbene uredbe), v okviru katerega je vložnik zahtevka upravičendo poenostavljenih postopkov pri namembnem carinskem organu, in v primerih, ko jebilo blago predloženo carinskemu organu in nato prepeljano na odobreno lokacijo vskladu s tranzitnim postopkom, po prispetju na odobreno lokacijo lokalni carinski uradobvestiti o prispetju blaga in ga vpisati v evidence.9


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad49. V primerih, ko je bilo blago pred sprostitvijo v prost promet predmet začasne hrambe vskladu s 50. in 51. členom CZ, mora imetnik dovoljenja še pred potekom roka iz 49.člena CZ obvestiti lokalni carinski urad o svoji zahtevi za prepustitev v izbrani carinskipostopek in blago vpisati v svoje evidence.50. V primerih, ko je bilo blago pred sprostitvijo v prost promet predmet carinskihpostopkov z ekonomskim učinkom, mora imetnik dovoljenja obvestiti lokalni carinskiurad o svoji zahtevi, da se blago sprosti v prosti promet, ter vpisati blago v svojeevidence (obvestilo ni potrebno, če se blago sprošča iz skladišča tipa D).51. V primerih, ko je bilo blago prepeljano na carinsko območje in v skladu s členom 41(b)CZ ni zavezano predložitvi, mora imetnik blago vpisati v svoje evidence.52. Imetnik dovoljenja mora dati lokalnemu carinskemu organu od trenutka vpisa narazpolago vse dokumente, katerih predložitev je potrebna za uporabo določb, ki urejajosprostitev v prosti promet.Obveščanje lokalnega carinskega urada53. Obveščanje lokalnega carinskega urada o prispetju blaga na dovoljeno lokacijo potekapo elektronski poti, preko računalniške izmenjave podatkov z ustreznim sporočilom vsistemu (SI)NCTS ali v sistemu SIAIS ali na drug, z lokalnim carinskim uradomdogovorjen način.54. Imetnik dovoljenja mora lokalni carinski urad obvestiti o prispetju blaga z ustreznimsporočilom o predložitvi. Od trenutka, ko je bilo poslano obvestila o predložitvi blaga,začne teči rok, v katerem se lokalni carinski urad lahko odloči za kontrolo blaga –imetniku dovoljenja se pošlje sporočilo o pregledu. Če se carinski organ ne odloči zakontrolo, dobi imetnik dovoljenja po preteku tega roka sporočilo o prepustitvi blaga.55. Organ izdajatelj lahko v skladu s členom 266(2)(b) izvedbene uredbe v nekaterihposebnih okoliščinah oprosti imetnika dovoljenja vsakokratnega obveščanja o prispetjublaga. V tem primeru mora biti zagotovljena ustrezna kontrola nad izvajanjempoenostavljenega postopka. Blago se prepusti v zahtevani carinski postopek v trenutkuvpisa v evidence. Ne glede na to pa se lahko lokalni carinski urad za poseben primer aliza določeno časovno obdobje odloči za pregled blaga. V tem primeru mora imetnikdovoljenja omogočiti lokalnemu carinskemu organu pregled blaga, zagotoviti potrebneinformacije in počakati z raztovorom.56. Imetnik, ki je oproščen vsakokratnega obveščanja o prispetju blaga, lahko prepustiblago v izbrani carinski postopek tudi zunaj uradnih ur lokalnega carinskega urada.Vpis v evidence57. Imetnik dovoljenja mora takoj ob prihodu blaga in zaključku predhodnega postopkavpisati blago v svoje evidence. Vpis v evidence se izvede s pomočjo računalniškegasistema in mora poleg podatkov poenostavljene deklaracije za hišno carinjenje priuvozu iz priloge 30A izvedbene uredbe vsebovati še naslednje podatke:─ registrska oznaka prevoznega sredstva,─ carinski organ odhoda,10


Carinska uprava RS, Generalni carinski urad─ vrsta in številka tranzitnega dokumenta,─ predhodni carinski postopek, če gre za zaključek carinskega postopka (razen tranzita),─ država, iz katere se blago uvaža,─ številka in datum dopolnilne deklaracije (vpis se opravi naknadno).58. V skladu s členom 266(3) izvedbene uredbe se lahko vpis v evidenco nadomesti zdrugo formalnostjo, ki jo odobrijo carinski organi. Ta vpis mora vsebovati datum vpisain vsaj podatke iz poenostavljene deklaracije za hišno carinjenje pri uvozu iz priloge30A izvedbene uredbe.Vpis v evidence ni potreben, kadar imetnik dovoljenja obvešča lokalni carinski urad opredložitvi blaga na podlagi začetne popolne elektronske deklaracije.Odlog plačila dajatev in plačilo dajatev59. Hkrati z izdajo dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu se v skladu s členom 226(c)CZ in 64. členom ZICPES izda posebno dovoljenje za odlog plačila zneska dajatev.Kadar imetnik dovoljenja nastopa v tujem imenu in za tuj račun, mora zastopanopodjetje pridobiti lastno dovoljenje za odlog plačila zneska dajatev, ki mu bo v skladu sčlenom 226(c) CZ omogočalo združeno plačevanje dajatev. Če zastopano podjetje žerazpolaga z dovoljenjem za odlog plačila v skladu s členom 226(a) CZ, mora zaprositiza ustrezno spremembo oziroma dopolnitev dovoljenja.60. Obvestilo o nastalem dolgu, ki vključuje tudi sklic na številko odobritve in zneseknastalega dolga v obračunskem obdobju, se pošlje po koncu obračunskega obdobjacarinskemu dolžniku.Postopki z ekonomskim učinkom (carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje,predelava pod carinskim nadzorom in začasni uvoz)61. Postopek hišnega carinjenja se ne more uporabljati za vnos v skladišče tipa B ali F,kakor tudi ne za vnos kmetijskih proizvodov iz 524. člena izvedbene uredbe v katerikoli tip skladišča.62. Izdaja dovoljenja za skladišče tipa D v skladu s členom 278(3) izvedbene uredbevključuje tudi dovoljenje za prijavljanje blaga na podlagi hišnega carinjenja zasprostitev blaga v prost promet in druge odobrene postopke. Zahtevka za hišnocarinjenje in carinsko skladiščenje se vložita pri carinskem uradu, ki je krajevnopristojen glede na predlagano lokacijo carinskega skladišča.63. Carinski organ izdajatelj lahko imetnika dovoljenja v skladu z 274. členom izvedbeneuredbe oprosti vlaganja dopolnilne deklaracije za postopek vnosa v carinsko skladišče.64. Carinski organ izdajatelj izda dovoljenje za poenostavitev, ki vključuje postopkeaktivnega oplemenitenja, predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza, podpogojem, da vložnik zahtevka ima oziroma bo zagotovo pridobil splošno dovoljenje zaizvajanje postopka z ekonomskim učinkom. Izdajatelj v predhodnem postopku preveri,če vložnik vodi ustrezne evidence v zvezi s postopkom z ekonomskim učinkom.11


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradV skladu z določili 278. člena izvedbene uredbe se lahko uporaba poenostavljenihpostopkov dovoli tudi za zaključek carinskega skladiščenja.Hišno carinjenje pri izvozu65. Prijavljanje na podlagi dovoljenja za hišno carinjenje omogoča, da se blago predloži vizbrani izvozni carinski postopek v prostorih podjetja ali na drugih krajih, ki jih odobricarinski organ. Imetnik takega dovoljenja pridobi status priznanega izvoznika.Dovoljenje za prijavljanje na podlagi hišnega carinjenja pri izvozu se izda v skladu sčlenom 76(1)(c) CZ in pod pogoji iz 283. in 284. člena izvedbene uredbe.66. Kadar je vložnik zahtevka špedicijsko podjetje, ki bo dovoljenje uporabljalo zazastopana podjetja (posredno ali neposredno zastopanje), se lokacije oz. krajiprepustitve v izbrani izvozni postopek za zastopana podjetja določijo v skladu sseznamom zastopanih podjetij in krajev izvedbe izvoznih formalnosti (obrazec jepriloga 8 tega navodila), ki je treba priložiti zahtevku za hišno carinjenje pri izvozu.Obveščanje lokalnega carinskega organa67. V skladu s členom 285(1) izvedbene uredbe mora priznani izvoznik pred odstranitvijoblaga:─ o odstranitvi ustrezno obvestiti carinski urad izvoza (lokalni carinski organ), tako davloži poenostavljeno ali popolno izvozno deklaracijo,─ dati carinskim organom na razpolago vse dokumente, ki se zahtevajo pri izvozu blaga.68. Ob oddaji deklaracije začne teči rok, v katerem se lahko carinski organ odloči zakontrolo. Imetnika dovoljenja obvesti oziroma mu pošlje elektronsko sporočilo onameravanem pregledu. Po preteku tega roka se šteje, da je blago prepuščenopriznanemu izvozniku v izbrani postopek.69. V primeru obveščanja z vložitvijo poenostavljene deklaracije (s sporočilom v SIAES)mora deklaracija zaradi računalniške izmenjave podatkov vsebovati poleg naborapodatkov iz 280. člena izvedbene uredbe (priloga 30A) še podatek o številu postavk(polje 5 EUL).70. Carinski urad izdajatelj lahko v skladu z 285.a členom izvedbene uredbe oprostipriznanega izvoznika obveznosti vložitve poenostavljene izvozne deklaracije za vsakoodstranitev blaga, če priznani izvoznik:─ carinski urad izvoza obvesti o vsaki odstranitvi blaga v obliki in na način, ki ju ta uraddoloči pred odstranitvijo s krajev, določenih v dovoljenju;─ predloži ali da na voljo vse podatke za učinkovito analizo tveganja;─ vpiše blago v svoje evidence.71. V skladu s členom 285a(2) izvedbene uredbe (ta člen se lahko uporablja do 31. 12.2010) lahko carinski organ izdajatelj v nekaterih posebnih okoliščinah (narava blaga inpospešena dinamika izvoznih formalnosti) dovoli priznanemu izvozniku, da ne sporočivsake odpreme blaga. To oprostitev lahko izdajatelj odobri pod pogojem, da se carinskiurad izstopa nahaja v isti državi članici kot carinski urad izvoza in da prejme podatke,potrebne za izstop blaga. Priznani izvoznik je v takem primeru dolžan lokalnemu12


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradcarinskemu uradu predložiti vse podatke, potrebne za morebitni pregled blaga. Šteje se,da se blago prepusti v zahtevani carinski postopek v trenutku vpisa v evidence. Neglede na to lahko lokalni carinski urad odloči o pregledu blaga za poseben primer ali zadoločeno časovno obdobje (pošlje elektronsko sporočilo oziroma obvesti na drugustrezen način). V tem primeru mora imetnik dovoljenja lokalnemu carinskemu organuomogočiti pregled blaga oziroma zagotoviti potrebne informacije in počakati zodpremo blaga.Vpis v evidence72. Priznani izvoznik blago takoj po oddaji obvestila oziroma pred odstranitvijo vpiše vsvoje evidence. Vpis v evidence mora poleg podatkov iz poenostavljene deklaracije zahišno carinjenje pri izvozu iz priloge 30A izvedbene uredbe vsebovati še naslednjepodatke:─ številka komercialnega ali drugega dokumenta, če se za potrdilo o izstopu blaga izSkupnosti ne uporablja EUL,─ vrsta in registrska oznaka prevoznega sredstva,─ predhodni carinski postopek, če je bilo blago v predhodnem postopku,─ vrednost blaga,─ številka in datum dopolnilne deklaracije (vpis se opravi naknadno).73. V skladu s členom 285a(1)(c) izvedbene uredbe se lahko vpis v evidence nadomesti skatero koli formalnostjo, ki jo zahtevajo carinski organi in zagotavlja podobno jamstvo.Ta vpis mora vsebovati datum vpisa in vsaj podatke iz poenostavljene deklaracije zahišno carinjenje pri izvozu iz priloge 30A izvedbene uredbe.Vpis v evidence ima enak učinek kot sprejem carinske deklaracije.Vpis v evidence ni potreben, kadar imetnik dovoljenja obvešča lokalni carinski urad oodpremi blaga na podlagi začetne popolne elektronske deklaracije.Dokazilo o izvozu74. Za nadzor in kot dokaz, da je blago dejansko zapustilo območje Skupnosti, služipriznanemu izvozniku elektronsko potrdilo o izvozu, poslano iz sistema SIAES.75. Carinski organ izdajatelj lahko v posebnih primerih (vložnik zahtevka obrazložirazloge za uporabo izvoda 3 EUL ali komercialnega ali upravnega dokumenta) dovolitudi uporabo:─ izvoda 3 EUL (izvod 3 EUL se lahko uporablja do 1. 1. 2011, ko začne veljati drugiodstavek 253.a člena izvedbene uredbe) ali─ komercialnega ali upravnega dokumenta pod pogoji iz 288. člena izvedbene uredbe (tačlen preneha veljati 1. 1. 2011, zato uporaba takega dokumenta po tem datumu ne bomogoča).76. Izvod 3 EUL mora vsebovati podatke, predpisane za nepopolno izvozno deklaracijo, izpriloge 30A izvedbene uredbe ter datum in številko vpisa v evidence, številkodovoljenja in naziv carinskega organa izdajatelja.77. Uporaba komercialnega ali upravnega dokumenta oziroma vsakega drugega nosilca13


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradpodatkov se v skladu z 288. členom izvedbene uredbe dovoli le, če se celoten izvoznipostopek opravi na ozemlju iste države članice ali če je takšna možnost predvidena vdogovorih, sklenjenih med upravami zadevnih držav članic. Posamezne dogovore meddržavami članicami nadomešča Upravni dogovor, sklenjen na podlagi 288. členaizvedbene uredbe, z dne 11. 1. 1994 (priloga 8 tega navodila). Ta dogovor določavsebino komercialnih ali upravnih dokumentov.78. Kadar priznani izvoznik odpremi blago iz svojih prostorov z izvodom 3 EUL, mora bitita vnaprej overjen. Vnaprejšnjo overitev zahteva imetnik dovoljenja pri lokalnemcarinskem organu. Overitev opravi carinski organ tako, da v polje A izvoda 3 EULvnese pečat in podpis. Evidenco o vnaprej overjeni količini izvoda 3 EUL vodi lokalnicarinski organ, imetnik dovoljenja pa vodi evidenco o uporabi vnaprej overjenihizvodih 3 EUL. Pred odpremo blaga vpiše imetnik dovoljenja v polje A EULzaporedno datum in številko vpisa v evidence, v polje 44 pa številko dovoljenja innaziv carinskega organa izdajatelja.79. Carinski organ izdajatelj lahko priznanega izvoznika v skladu s členom 286(2)(b)izvedbe uredbe pooblasti, da sam odtisne pečat v polje A izvoda 3 EUL oziromakomercialnega ali drugega dokumenta. Za ta namen dovoli priznanemu izvoznikuizdelavo posebnega pečata v skladu s prilogo 62 izvedbene uredbe in vzorci zaizdelavo pečatov, ki so v prilogi dovoljenja. Priznani izvoznik mora njihov odtisnajkasneje v 5 dneh po prevzemu posebnih pečatov dostaviti carinskemu organuizdajatelju.80. Priznani izvoznik mora v skladu s členom 287(2) izvedbene uredbe sprejeti vsepotrebne ukrepe za zagotovitev hrambe posebnega pečata oziroma obrazcev, kivsebujejo pečat carinskega urada izvoza.81. Carinski urad izstopa potrdi izstop blaga na hrbtni strani izvoda 3 EUL, in sicer zevidenčno številko in datumom izstopa ter pečatom carinskega organa. Potrjen izvod 3EUL carinski organ vrne udeležencu. Carinski organ postopa enako v primerukomercialnega ali drugega dokumenta.Postopki z ekonomskim učinkom (pasivno oplemenitenje in ponovni izvoz)82. Glede na 277. člen izvedbene uredbe carinski urad izdajatelj izda dovoljenje zapoenostavitev, ki vključuje postopke pasivnega oplemenitenja. Pogoj je, da vložnikzahtevka ima oziroma bo zagotovo pridobil splošno dovoljenje za izvajanje postopka zekonomskim učinkom. Organ izdajatelj v predhodnem postopku preveri, če vložnikvodi ustrezne evidence v zvezi s postopkom z ekonomskim učinkom.83. Za zaključek postopka pasivnega oplemenitenja s sprostitvijo v prost promet in priponovnem izvozu se lahko uporabljajo poenostavljeni postopki v skladu z 278. členomizvedbene uredbe.Pomožni postopki84. V primeru nedelovanja carinskih informacijskih sistemov (SIAES, SIAIS, SINCTS,MOIZ) se uporabi pomožni postopek. Pravila ravnanja pri pomožnem postopku soobjavljena na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.14


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradPostopek poenostavljene deklaracije pri uvozu85. Postopek poenostavljene deklaracije pri uvozu omogoča, da se blago uvede v uvoznicarinski postopek na podlagi poenostavljene deklaracije ali na podlagi upravnega alikomercialnega dokumenta z vsemi podatki, predpisanimi za poenostavljeno uvoznodeklaracijo (priloga 30A izvedbene uredbe).Dovoljenje za postopek poenostavljene deklaracije pri uvozu se izda v skladu s členom76(1)(b) CZ in pod pogoji iz 260. do 262. člena izvedbene uredbe.86. Dovoljenje se izda vložniku zahtevka, ki pogosto prijavlja istovrstno blago v izbranicarinski postopek in je enostavno za uvrščanje v kombinirano nomenklaturo carinsketarife, kar v uradih vstopa zagotavlja ustrezno kontrolo nad blagom.87. Carinski organ izdajatelj izda dovoljenje v skladu s členom 260(3) izvedbene uredbe.Dovoljenje šteje za splošno odobritev vlaganja carinske deklaracije kot poenostavljenedeklaracije.88. Za sprejem poenostavljenih deklaracij so v dovoljenju lahko navedeni samo carinskiuradi uvoza na slovenski meji s tretjimi državami (slovensko–hrvaška meja, izpostaveLetališče Brnik, Koper in Pošta Ljubljana). Poenostavljeni deklaraciji morajo bitipriloženi vsi dokumenti, od katerih je odvisna izvedba postopka. Zanjo se primernouporabljajo določila, ki veljajo za sprejem nepopolne deklaracije. Poenostavljenadeklaracija se predloži carinskemu uradu vstopa v dveh izvodih. Urad evidentirapoenostavljeno deklaracijo v ustrezni carinski evidenci, odtisne datum in pečat ter enizvod vrne udeležencu.Odlog plačila zneska dajatev in plačilo dajatev89. Smiselno se uporabljata 59. in 60. točka tega navodila.Postopki z ekonomskim učinkom (carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje,predelava pod carinskim nadzorom in začasni uvoz)90. Smiselno se uporablja 61. do 64. točka tega navodila.Postopek poenostavljene deklaracije pri izvozu91. Postopek poenostavljene deklaracije pri izvozu omogoča, da se blago uvede v izvoznicarinski postopek na podlagi poenostavljene deklaracije ali na podlagi upravnega alikomercialnega dokumenta z vsemi podatki, predpisanimi za poenostavljeno izvoznodeklaracijo (priloga 30A izvedbene uredbe). Pri uporabi komercialnega ali drugegadokumenta se smiselno uporablja 77. točka tega navodila.Dovoljenje za postopek poenostavljene deklaracije pri izvozu se izda v skladu s členom76(1)(b) CZ in pod pogoji iz 282. člena izvedbene uredbe.92. Carinski urad izdajatelj izda dovoljenje v skladu z drugim pododstavkom člena 288(2)izvedbene uredbe. Dovoljenje šteje za splošno odobritev vlaganja carinske deklaracijekot poenostavljene deklaracije.15


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradPostopki z ekonomskim učinkom (pasivno oplemenitenje in ponovni izvoz)93. Smiselno se uporabljata 82. in 83. točka tega navodila.Prehodno obdobje94. V skladu z 2. členom uredbe Komisije (ES) št. 1192/2008 je potrebno do 1. 1. 2012ponovno oceniti dovoljenja za uporabo poenostavljene deklaracije in hišnegacarinjenja, izdana pred 1. 1. 2009. Navedeno pomeni, da je potrebno preveritiizpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja v skladu 15. do 21. točko tega navodila.Dovoljenje se izda v skladu s prilogo 67 izvedbene uredbe.Glede uporabe priloge 30A izvedbene uredbe se upošteva člen 3(3) uredbe Komisije(ES) št. 1875/2006, ki za začetek uporabe priloge določa datum 1. 7. 2009.Številka: 4244-12/2009Datum: 5. 5. 2009Rajko Skubicgeneralni direktorPriloge:1. vzorec zahtevka za dovoljenje za uporabo poenostavljenih postopkov2. vzorec zahtevka, dopolnilni obrazec za uvoz3. vzorec zahtevka, dopolnilni obrazec za izvoz4. vzorec zahtevka za posredovanje podatkov o poravnanih davkih in prispevkihDURS5. vzorec obrazca seznama zastopanih podjetij in krajev prispetja blaga6. vzorec obrazca za vnos v MCC7. vzorec obrazca seznama zastopanih podjetij in krajev izvedbe izvoznih formalnosti8. Upravni dogovor, z dne 11. 1. 1994, na podlagi 288. člena uredbe (ES) št. 2454/939. vzorec posebnega pečata priznanega izvoznika16

More magazines by this user
Similar magazines