PDF brošura - Efsa.unsa.ba

unsa.ba

PDF brošura - Efsa.unsa.ba

Trogodišnjistudijb) Menadžment / ManagementOvaj program je namijenjen onima kojižele kombinirati analitička znanja ekonomijei biznisa sa praktičnim znanjimai vještinama menadžmenta. Polazniciovog studija treba da budu ne samobudući menadžeri već i tzv. poslovnianalitičari sa odličnim poznavanjemlogike odvijanja poslovnih procesa.Program pruža osnovna znanja izekonomije, biznisa i menadžmenta, azatim osigurava menadžerska znanja ialate u pojedinim područjima kao štosu: marketing menadžment, finansijskimenadžment, menadžment ljudskihresursa, strateški menadžment, operacijskimenadžment, informacijskimenadžment itd.Na ovom studiju predviđeni su slijedećismjerovi: Marketing menadžment,Menadžment i organizacija, Međunarodnibiznis, Menadžment i informacijskisistemi, Finansijski menadžment iRačunovodstvo i revizija.Studij završava diplomskim radom, a uzavisnosti od zakonskog rješenja, odnosnorješenja na nivou Univerziteta uSarajevu, koristit će se zvanje BSc (Bachelorof Science) ili BA (Bachelor ofArts). Nakon završenog studija studentse može odmah upisati na magistarskiili MBA studij.Poslovni menadžmentOvaj studij ima za cilj da profilira budućeekonomiste koji će raditi u tipičnim poslovnimfunkcijama savremenog poslovanja kao štosu: marketing, komercijala, računovodstvo,poslovne finansije, ljudski resursi, poslovnainformatika i sl. Za razliku od prethodno navedenogstudija Menadžmenta, ovaj studij imaza cilj da studentima pruži osnovna ekonomskai poslovna znanja u obavljanju klasičnihposlovnih funkcija.Ovi kadrovi, nakon sticanja određenog iskustvau struci i uz dodatnu naobrazbu izpodručja analitičkih metoda, mogu nastavitiMBA/MSc studij koji ih profilira u menadžererazličitih specijalnosti.Na ovom studiju predviđeni su slijedeći smjerovi:Bankarstvo i osiguranje, Menadžment,Marketing, Razvoj poslovnih informacijskihsistema, Računovodstvo i revizija i Turizam.Studij završava diplomskim projektom, a uzavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenjana nivou Univerziteta u Sarajevu, koristitće se zvanje BSc (Bachelor of Science) ili BA(Bachelor of Arts). Nakon ovog studija studentmože upisati MBA ili magistarski studij uzuslov da ima 2 godine radnog iskustva (prije iliposlije studija) i da prije upisa položi razliku izpredmeta: Matematika za ekonomiste, Statistikau ekonomiji i menadžmentu i Matematskemetode u ekonomiji.7DistanceLearningStudij


Učenje na daljinu omogućava stalno učenje putem interneta,gdje se studenti profesionalno usavršavaju, vlastitimtempom, na mjestu i u vremenu koje sami odaberu. Studentiprolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onolikoputa koliko žele.Obrazovne institucije u BiH i regionu tek počinju koristitiinternet u svrhu predavanja i prenošenja informacija kako usklopu klasične nastave, tako i u kontekstu nekih oblika učenjana daljinu. Dok se u BiH počinje sa integracijom savremenognačina učenja- učenja putem interneta u klasičnomobrazovanju, Ekonomski fakultet u Sarajevu ima dugogodišnjutradiciju u ovakvom načinu organizovanja nastave.Prednostiovakvog načinastudiranja suPlan, program izvanje u skladusa bolonjskimprincipima –studij putemdistance learningprogramaje usklađen sapravima i pravilimaBolonjskedeklaracijeMjesto učenjamože se odabratii prilagoditipotrebamaučenja uz rad iliodabranim stilomživota (učise na poslu iliod kuće, iz hotelaukoliko stena službenomputu), te primijenitinaučenou kontekstusvog radnogokruženjaSmanjenjetroškova smještajai transporta(obzirom dastudent većidio svojih obavezaobavljakod kuće ili naposlu)Odabiranjesvog načinaučenja – aktivnoili pasivnoučenje, različitevrste interakcije:“klasični”pisani materijaluz vođenjevlastitih bilješki,interaktivne simulacije,diskusijasa ostalimstudentima(e-mail, forum,chat).8EkonomskifakultetSarajevo


Planodvijanjanastavena DL studijuPrvi testPredavanje /konsultacije Predavanje /konsultacijeUvodnopredavanje5812Predavanje /konsultacije ilieventualnodrugi test115 sedmicasemestraDistanceLearningnastavaklasičnanastava1510EkonomskifakultetSarajevoNastava na distance learning studiju je organizovana posemestrima kao i klasična nastava. Svaki semestar traje 15sedmica nastave. Od ukupnog broja sedmica, studenti ovogstudija dolaze na klasičnu nastavu koja se odvija u učionici(in class) u 1., 5., 8., 12. i 15. sedmici nastave, a u toku ostalihsedmica u semestru, student prati nastavu putem interneta(online).Tih pet sedmica koje student provede na Fakultetu služeza upoznavanje sa predmetom, predmetnim profesorom iasistentom, načinom rada u predstojećem semestru, kao iza konsultacije oko materije koju nisu mogli savladati puteminterneta, te pristupanje parcijalnom i finalnom ispitu.Ostatak nastave (10 sedmica kojima student pristupa puteminterneta) je u potpunosti prilagođen studentima. Materijalisu kreirani i organizovani tako da student može lako dasavlada gradivo. Postoje različiti načini ocjenjivanja znanjaputem interneta (testovi, diskusije na određenu temu, zadaće,studije slučajeva, seminarski radovi), ali postoje i testoviza samostalnu provjeru znanja iz određenih oblasti.


Od ukupnog broja sedmica,studenti ovog studija dolaze naklasičnu nastavu koja se odvija uučionici (in class) u 1., 5., 8., 12. i 15.sedmici nastave, a u toku ostalihsedmica u semestru, student pratinastavu putem interneta (online).11DistanceLearningStudij


Knjige izbiblioteke iknjižareZa sve predmetedostupna je adekvatnaliteraturakoju studentimogu posuditi izBibliotečko-informacionogcentra.Pored toga, studentiupisani na DLstudij dobijaju pristuponline biblioteciknjiga (ebiblioteka.efsa.unsa.ba)Audioprezentacijesa predavanjaU svrhu što kvalitetnijegizvođenjaonline nastave,naši profesori su uzpomoć DL tima zastudente distancelearning studija,kreirali audio prezentacijekoje su24 sata dostupnestudentima puteminterneta u vrijemekoje im odgovara.Audio prezentacijeobuhvataju gradivopredviđeno nastavnimplanom iprogramom za tekućisemestar.Sažeci itekstoviSluže kao dodatnimaterijali kojestudenti koristeprilikom pripremeispita. Radi seo tekstovima i sažecimakoji prateodređenu tematiku,a od velike supomoći studentimai u izradi seminarskihradova.FlashlekcijeTabla i kreda sunekada zaista neophodnida bi seneki problem objasnio.Ipak, DL studentje studentnove, savremenegeneracije. Animiranigrafikoni, dijagramii sheme diosu flash lekcija kojeće pomoći DL studentuda savladagradivo.12EkonomskifakultetSarajevo


FakultetskabibliotekaNastavnimaterijaliObzirom da studenti DLstudija većinu predavanjaprate putem interneta,nastavni materijali suorganizovani i struktuiranitako da mogu lakosavladati gradivo. Diomaterijala koji se nalazi nainternetu ulazi u strukturuocjene, a ostali materijalisu tu kako bi studentprovjerio svoje znanje.ČlanciSvakodnevno,profesori Ekonomskogfakultetasu autoristručnih tekstovakoji se objavljujuu raznimmedijima. Kao isažeci i tekstovi,dostupni su studentimakao dodatnimaterijaliza učenje ili zaizradu seminarskihradova.KvizoviStudenti će imatipriliku da izvršesamoprovjeruznanja putemonline kviza. Kvizsadrži pitanja izdo tada pređenoggradiva kojaće imati formudihotomnih (da/ne) i multiplechoice (a,b,c) pitanja.Odmah pozavršetku izradekviza studentimogu vidjetisvoje rezultate.ZadaćeSvaka zadaća sesastoji od pitanjakoja se odnosena teoretskidio pređenoggradiva i problemskihpitanjakoja se odnosena situacijupredstavljenu upripadajućemslučaju iz prakse.Domaće zadaćeimaju određeniudio u konačnojstrukturi ocjenestudenta.OnlinediskusijeTokom neke odsedmica koja jerezervisana zaonline nastavustu denti će moćipristupiti onlinediskusiji. Studentise mogu javiti nadiskusiju sa svojimodgovorima,prijedlozima i komentarimau zavisnostiod togašta se bude zahtijevalokroz onlinediskusiju.SlučajeviMetoda učenjapomoću slučajevapredstavljalametodu izvođenjanastave uzupotrebu studijaslučajeva krozkoje studenti trebajurazviti vlastituoštroumnost,unaprijediti načinrazmišljanja, sposobnostdiskusijei analitičke vještineza rješavanjeproblema unutardatog predmetaproučavanja.Seminarskirad je stručnirad koji sadržisamostalnustručnu obraduodređene tematikeiz nastavnogprograma. Svrhaseminarskog radaje u proširivanju iprodubljivanjuteoretskog ipraktičnog znanjaiz određeneoblasti, razvijanjusposobnostikorištenja različitihizvora podataka, teusavršavanjuvještine pisanja.Izradom seminarskograda studentstiče prva iskustvau pisanju stručnih inaučnih radova.Sve konsultacije idostavljanjeseminarskihradova se obavljaputem elektronskepošte.13DistanceLearningStudij


Student u distance learningsistemu sam bira predmet,dinamiku i vrijeme učenja.Provjeraznanja ikomunikacijaPredmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje i praćenje je vremenskiproizvoljno od strane svakog studenta. Polaganje ispita se obavlja na klasičan način način (sredinomi krajem semestra; uobičajno u toku jedne sedmice), na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu upredviđenim ispitnim rokovima u učionici uz identifikaciju i u prisustvo nastavnika.Obzirom da je studij učenja na daljinu redovan studij Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, provjeraznanja mora biti u skladu sa bolonjskoim principima tj. podrazumijeva kontinuiran rad u toku semestra(polaganje parcijalnih ispita, izrada kvizova i seminarskih radova i sl.)Komunikacija se vršina razne načine:Na svakom predmetu student ima mogućnost da ubilo koje vrijeme postavi pitanje na forumu, a predmetniprofesor i asistent odgovaraju u što kraćemroku na to pitanje.Svake sedmice, postoje online konsultacije (u formichata) u unaprijed zakazanom terminu u trajanjuod sat vremena, gdje studenti mogu odmah dobitiodgovor na postavljeno pitanje.Pored toga mogu poslati e-mail ili zvati telefonomprofesora u kabinet.Dolaskom u kabinet i razgovarati sa profesoromuživo u vrijeme konsultacija.14EkonomskifakultetSarajevo


TehničkizahtjeviNeophodansoftverMozilla Firefox 3.0(besplatan) ili InternetExplorer 7.0Open Office 3.0 (besplatan)ili MicrosoftOffice ‘97Adobe PDF reader(besplatan)Flash player(besplatan)NeophodanhardverRačunar (minimalnoPentium 4, 512 MBRAM-a)Internet pristup (preporučujemoADSL ilikablovski)Ekonomskifakultet VamobezbjeđujeE-mail account priupisu na EkonomskifakultetRačunarske sale sabrzim pristupom zadownloadProstor i vrijeme zavježbeTelefonsku i e-mailtehničku podršku


www.efsa.unsa.ba/dlEkonomskifakultet SarajevoTrg Oslobođenja –Alija Izetbegović br. 1tel: +387 33/251-890; 033/251-881fax: +387 33/251-891dl@efsa.unsa.ba

More magazines by this user
Similar magazines