Cytologie

szsmb.cz

Cytologie

Cytologické a histologické vyšetření“Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropskéunie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje“Duben 2011Tondrová Irena Bc.


CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


CYTOLOGIE -VYŠETŘENÍ BUNĚKCytologické vyšetření je nedílnou součástí diagnostického postupuu mnoha onemocnění (například záněty zvukovodu, útvary v kůžia podkoží nebo většina dermatologických onemocnění).Toto vyšetření je založeno na posouzení buněk ze vzorku odebraného beznutnosti anestezie.Obarvení a posouzení je prováděno ihned po získání vzorku a trvá zhruba10–20 minut.Na základě tohoto vyšetření lze často stanovit definitivní diagnózua zahájit adekvátní, cílenou léčbu


Pracoviště cytologické laboratoře


Odebraný vzorek musí být jednoznačně identifikovatelný štítkem a doplněnýprůvodkou.Průvodka musí být vyplněna čitelně a obsahovat tyto údaje:Identifikaci pacienta, vzorku►jméno, příjmení,►rok narození a rodné číslo (event. číslo pojištěnce) pacienta►příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně, event. uvést zda jde o samoplátce►jméno odesílajícího lékaře (žadatele o vyšetření), IČZ , a razítko zařízení.►druh primárního vzorku, rozsah a lokalizace léze.►datum a čas odběru vzorku.►klinické informace o pacientovi – stručná klinická diagnosa, doba trvání nemoci,předchozí léčba


K cytologickému vyšetření se používají podložní skla s nátěry nebo tekutiny vuzavřených a onačených nádobkách.Materiál je získáván stěrem přístupných povrchových partií těla, zejménasliznic, nebo exkretů natřených přímo na podložní sklo, výplachem, resp.punkcí aspirací tekutin z dutin (anatomických či vzniklých za patologickýchstavů tj. cysty, bursy atd.), nebo aspirací solidní tkáně orgánu nebopatologického útvaru (punkce tenkou jehlou tzv. FNAB – štítná žláza,lymfatické uzliny, mama atd.). Další možností je tzv. otisk.Stěry:Čerstvě provedený stěr na nezaměnitelně označeném podložním skle sefixujte fixačním sprejem.Ke značení se užívá pořadové číslo napsané nesmazatelným fixem, asoučasně se uvádí do průvodky.Ke skladování a transportu se používají speciální krabiceVzorky nekladou zvláštní nároky na prostředí, ve kterém jsou skladoványdo doby svozu.CERVEXBRUSH citologické štětečkyCytofix – ustalovač na cytologická vyšetření


Aspirace tekutého obsahuZískaná tekutina se natře přímo na 3-4 skla (Nefixuje se, nechá sezaschnout)Výplachy – laváže dutiny břišní, kloubní výpotky apod. – tekutina senefixujte a do doby svozu do laboratoře skladuje v uzavřené nádobce vlednici při teplotě 2-8°C.Tekutinu je nutné zpracovat nejlépe do 24hod., nejvýše do 48hod.Purulentní obsah se zasílá současně na mikrobiologickou kultivaci.


Aspirace solidního útvaru• V odběrové stříkačce může být 0,1-0,2ml citrát fosfátového pufru(pH +/- 7,2), aspirát se kápne na označené sklíčko a udělá se nátěr ( event.lze malým množstvím pufru ještě prázdnou stříkačku vypláchnout a udělatještě jeden nátěr).Nátěr se nefixujte, nechá se zaschnout.Skladuje a transportuje se v dodané speciální krabici.Případné drobné drtky se vstříknou do nádobky s fixační tekutinou kezhotovení cytobloku.


Otisky (imprint)OTISKY (imprint) - pokud je excidován větší úsek tkáně (např. lymf uzlina, zmammy aj) lze jej ihned po vynětí rozříznout a okamžitě řeznou plochouotisknout na podložní sklo (jako razítko, netlačit, aby buňky nebyly rozdrceny).a) Tkáň fixovat (10% formol),b) sklíčko s otiskem ihned, tj vlhké, vnořit na 30min do 70% alkoholu (běžnýabsolutní lihobenzin je 96% - tj k 70ml 96% alkoholu dodat 30ml vody).c) Nechte zaschnout a skladujte jako viz výše.


MATERIÁL A ZPŮSOBY ODBĚRU tenkojehlová aspirační cytologie odběr intramuskulární jehlou - aspirované buňky se natřou nasklo nejčastěji štítná žláza, lymfatické uzliny, slinné žlázy, pankreas,prs, ložiskové změny v plicích …Pod ultrazvukovou kontrolou zavede lékař tenkou jehlu k cystě,tekutinové kolekci nebo ložisku a aspiruje tekutinu nebo materiál nacytologické vyšetření z ložiska.Poté následuje krátké stlačení místa vpichu a přiložení krycího obvazu.Jehly-označené šipkami


CYTOLOGICKÁVYŠETŘENÍVýhody° pro pacienta méně zatěžujícíodběr materiálu než nahistologii° jednodušší zpracování –rychlejší výsledekNevýhody° ztráta kontinuity tkáně –diagnóza méně přesná(prebioptické vyšetření)x° lze využít další pomocnémetody k upřesnění diagnózy –např. imunocytochemie


Cytologické vyšetření v gynekologiiCytologie - při cytologickém vyšetření jsou hodnoceny pod mikroskopem buňky, setřené zpovrchu děložního čípku, pochvy, zevních rodidel apod. a přenesené na sklíčko.Gynekolog provádí pouze odběr vzorků, hodnocení provádí patolog.Běžně se provádí stěr z povrchu děložního čípku a z kanálu děložního hrdla ,stěry z jiných místjsou spíše vyjímečné.Stěrem získané slizniční buňky se nanášejí na podložní sklíčka a po dalších úpraváchse odesílají do laboratoře, kde se hodnotí pod mikroskopem.Cílem cytologického vyšetření je odhalení nádorových a přednádorových změn. Spolu sgynekologickým vyšetřením a kolposkopií je základem gynekologické preventivní prohlídky.kolposkopie


Schéma cytologického vyšetření‚Registrující gynekolog posílá stěr z děložního hrdla do cytologické laboratoře, do třítýdnů dostává výsledek vyšetření zpět.V případě negativního výsledku doporučuje pacientce další prohlídku zo l rok.


Schéma sledování pacientky s jiným než negativním výsledkemscreeningové cytologie.- poslání vzorků na histologické vyšetření


Histologické vyšetřeníHistologická laboratoř


Co to je histologické vyšetření?Je mikroskopické vyšetření malého kousku tkáně, který byl předem odebránz těla. Vzorek se odebírá z nemocného orgánu.Odběr vzorku, tzv. biopsie se provádí jako plánovaný výkon v nemocnici neboběhem operačního zákroku.Cílem histologického vyšetření je posoudit odebranou tkáň a určit podlecharakteristických struktur povahu onemocnění.


•tkáně se odebírají při:►operacích►excizích►punkcích►biopsiích►operacích►excizích►punkcích►biopsiích


K čemu slouží odebraný vzorek?Při histologickém vyšetření lékař specialista vzorky hodnotí pod mikroskopem.Odebrané vzorky se nejdříve ukládají do 10% formaldehydu, posléze zalévajíparafínem, mrazí a následně krájí na velmi tenké plátky, které lékař specialistaprohlíží na podložním sklíčku pod mikroskopem.Při velkém zvětšení může posoudit charakteristické změny tkáně.U nádorových změn tkáně je dokonce možné vyjádřit se k prognóze a závažnostionemocnění.Kdy bude výsledek?Výsledek je znám od 7 do 10 dní po odběru.O dalším léčebném či diagnostickém postupu informuje ošetřující lékař.Při peroperační biopsii bývá výsledek do půl hodiny.Jaká jsou alternativní vyšetření?Histologické vyšetření zatím nelze jiným vyšetřením nahradit. Ostatnívyšetřovací metody mohou vyšetřované oblasti zobrazit (CT,MR,RTG),nebo v nich ukázat například průtok krve (scintigrafie, ultrazvuk), alenemohou lékaři podat informaci o mikroskopické struktuře orgánu.


▪Vzorek musí být uložen do uzavřené nádobky (neprosakující) s dostatečnýmmnožstvím 10% formolu – musí být ponořen▪Velikost nádobky musí odpovídat velikosti odebraného materiálu.▪Nádobka s materiálem musí být označena ve shodě s průvodním listem - jménempacienta, rodným číslem nebo rokem narození a odesílajícím zařízením.▪Vícečetné vzorky je nutno vkládat do samostatných nádobek, označených řadoupísmen nebo čísel, s příslušnou legendou na průvodce.▪Resekáty střev, žaludku, žlučníky zasílejte rozstřižené, v dostatečně velké nádobě.▪Vzorek ve fixačním roztoku je možné skladovat při pokojové teplotě, na místě k tomuurčeném, až do odvozu.▪Formol při pokojové teplotě rychleji proniká do tkání a fixuje je, než při skladování vlednici.▪Transport vzorků ve fixačním roztoku v uzavřené nádobě probíhá bez zvláštníchbezpečnostních opatření a bez teplotních nároků.


štítek musí být nalepen na suchý podklad


Soudní lékařstvíPitva se doplňuje vyšetřením histologickým (pod mikroskopem),Histologické preparáty •histologické vyšetření je prohlídka tkání za pomocisvětelného mikroskopu•při histologickém vyšetření se zpracovávají části tkánínekropsie •histologické vyšetření nekroptické•tkáně se odebírají při pitvě z mrtvého tělapitva •účelem pitvy je zjistit příčinu choroby, která vedla kesmrti•popsat změny na vnitřních i vnějších orgánech,případně zevní změny na těle•určit další eventuální choroby•při pitvě odebíráme vzorky tkání k histologickémuvyšetření


Použitá literatura:Internetové stránky:Příručka pro odběr bioptických a cytologických vzorkůPatologické výsledky cytologie děložního hrdlaLP 2010 01 18- Laboratorní příručkaPoužité obrázky:www.opalmed.cz/sklep2/index.php?main_page=ind.www.ulekare.cz/clanek/histologie-1283www.ulekare.cz/clanek/histologicke-vysetreni-1023www.cervix.cz/index.php?pg=pro-lekare--screen...www.hpb.cz/index.php?pId=07-1-10www.euromedic-cr.cz/histocythematologie-onkologie.czwww.biolab.czwww.verkon.cz/lahve-a-nadoby-lahve-sirokohrdl...mammacentrum-olomouc.cz

More magazines by this user
Similar magazines