Kulturna ponuda u turizmu

fms.tivat.me

Kulturna ponuda u turizmu

Kulturna ponuda u turizmuIstorija slikarstva i istorija umjetnosti uopšte počinje od praistorijskih oećinskih crteža kaonajstarijih ostataka drevne ljudske težnje za razumijevanjem i racionalizovanjem svijeta okosebe, kroz njegovo predstavljanje u formi crteža na kamenim zidovima.Najstariji pronañeni crteži nalaze se u pećini Šove (Chauvet) u Francuskoj. Ovi pećinskicrteži otkriveni su 1994. godine. Neke analize pokazuju da ovi crteži mogu biti stari ido 35000 godina.


Kulturna ponuda u turizmuPećinski crteži najvjerovatnije su predstavljali pokušaj praistorijskog čovjeka da objasniopasan svijet koji ga okružuje, najčešće su to bile predstave lova i životinja koje selove, ali postoje i teorije koje oslikane pećine tumače kao svetilišta u kojima suobavljani drevni obredi primitivne žrtvene magije..Praistorijski čovjek slikao je ugljenisanim komadom drveta ili zašiljenim komadom kosti,koristeći boje pripravljene od zemlje - crveni, žuti ili smeñi oker koji se miješao sa čañiili životinjskom mašću.


Kulturna ponuda u turizmuRanjeni bizonAltamira pećina – Španija15000-10000 pne


Kulturna ponuda u turizmuNa našim prostorima najznačajnije praistorijskonalazište pećinskih crteža je u Lipcima u BokiKotorskoj.Na jednoj okomitoj stijeni nalaze se crteži kojipredstavljaju scenu lova na jelene, a rañeni suspecifičnom skeletnom stilu. Procjenjuje se dasu ovi crteži nastali u 8. vijeku p.n.e.


Kulturna ponuda u turizmu


Kulturna ponuda u turizmuU praistorijskom ljudskom likovnom stvaralaštvu srećemo i mnogobrojna pokretnaumjetnička djela, male skulpture u kamenu ili kosti, oruña za lov, nakita itd.Male ženske statue poznate kao boginjeplodnosti pronañene su pretežno napodručju centralne evrope. Najpoznatiji primjer jeVilendorfska Venera (24-22000 p.n.e),pronañena kod Willendorf-a u Austriji.


Kulturna ponuda u turizmuU periodu neolita sa promjenom klime u Evropi nakon ledenog doba dolazi do promjene načinaživota, ljudi grade prve stalne naseobine i nomadski lovački način života polako zamjenjujuzemljoradničkim. U tom ljudi ovladavaju novim tehnologijama na prijmjer, upotrebomilovače, za izradu grnčarije, u početku sirove a kasnije pečene na otvorenom plamenu.Karakterističan spomenik neolitske kulture naBritanskim ostrvima je Stounhedž (Stonehenge)nastao oko 2000. godine p.n.e. Ovaj megalitskispomenik je imao obrednu i kultnu funkcijuvezanu za kult sunca, promjenegodišnjih doba, rituale plodnosti.


Kulturna ponuda u turizmuSa razvojem prvih civilizacija možemo pratiti veliki procvat umjetničkog stvaralaštva. Udolinama velikih rijeka u Egiptu i u Mesopotamiji arheolozi su otkrili umjetnička djelakoja svjedoče o monumentalnoj arhitekturi, vajarstvu i slikarstvu antičkog perioda, dabi nešto kasnije kod Mediteranskih civilizacija ove umjetničke forme doživjele vrhunceu svom razvoju koje milenijumima kasnije postaju inspiracija za nove umjetničkeepohe i izraze.U starom Egiptu pored veličanstvenih arhitektonskih spomenika o kojima smo govorili,postoji snažno razvijeno zidno slikarstvo koje je blisko povezano sa hijeroglifskimpismom i često zajedno sa njim čini istorijske, religijske i obredne likovne predstave.


Kulturna ponuda u turizmuCrtež ljudske figure u Egipatskoj umjetnosti nije bio realističan, već prije simboličnašematska predstava koja je imala religijsku funkciju i precizna pravila po kojima secrtalo nisu se mijenjala stotinama godinaFigure uvijek imaju tamne konture koje su ispunjavane bojom.Kod ljudskih figura u egipatskom slikarstvu imamo jasno izražena geometrijska pravilaprikazivanja – kanon kod koga je ljudska figura podijeljena na 18 dijelova. Glave suuvjek predstavljene u profilu, trup u anfasu, a noge i stopla ponovo iz profila. Egipatskiumjetnik nije pokušavao da postigne efekat dubine i trodimenzionalnosti, odnosno nijekoristio zakone perspektive, već su svi ljudi i predmeti predstavljeni u istoj ravni,paralelnoj posmatraču.


Kulturna ponuda u turizmu


Kulturna ponuda u turizmuSkulptura dobija zadatak da vajarskim formama otjelotvori božansku vlast nazemlji predstavljajući faraone. Statue se postavljaju na sveta i kultna mjesta,hramove i kraljevske grobnice.Skulpture sakralnog karaktera su, po starim Egipćanima, posjedovalenatprirodne moći.Svaka figurativna prestava bila je podreñena strogim pravilima koja nisu moglabiti mijenjana, propisanim od strane visokih sveštenika i samih faraona.Likovi faraona uvijek imaju idealizovane crte lica.


Kulturna ponuda u turizmuFaraon Kefren (IV dinastija, oko 2590 p.n.e.)


Kulturna ponuda u turizmuNa području Mesopotamije Sumerska civilizacija izgradila je veličanstvene gradove sa moćnimodbrambenim zidinama. Na ulazu u Vavilon nalazila se grandiozna kapija boginje Ištar koja sedanas nalazu u Berlinskom muzeju Pergamon gdje je u cjelosti prenešena.


Kulturna ponuda u turizmuKapija je obložena ciglom sa intenzivno plavom glazurom, i ukrašena figurama bikova i zmajevakao i kompozitnim bićem koje predstavlja samu boginju Ištar.Za Sumersku umjetnos karakteristična su kompozitna bića, simbolične skulpture koje su spajaleljudske i životinjske osobine.U ovom periodu imamo i vrlo prisutne reljefe u kamenu,kao i sačuvane bronzane maske i statue sumerskih kraljeva.


Kulturna ponuda u turizmuKrit je bio bogata i napredna ostrvska država sa civilizacijom koja je visoko vrijednovalasvoj umjetnički izraz i svoje stvaralaštvo. U velikim gradovima-palatama kritskihkraljeva nailazimo na bogato dekorisane oslikane zidove koji svjedoče o skladnomodnosu Krićana sa svojom okolinom, prirodom, morem.U radionicama grnčari već koriste grnčarsrki točak,oblikovali su posude savršenih oblika, zasvakodnevnu upotrebu i trgovinu. Ukrasi na grnčarijisu takoñe najčešće bile predstave morske faune, alii božanstva Boginje Majke, koju su stari Krićaniobožavali kao princip plodnosti, božanstvo kojedaruje hranu, razmnožava biljke i životinje, daruje djecu.


Kulturna ponuda u turizmuKritsku umjetnost karakterišu nepravilne talasaste linije, živi dinamični oblici.


Kulturna ponuda u turizmuNa Kritu je takoñe kao motiv u vizuelnim umjetnostima, slikarsvu i skulpturi često korišten bikkoji predstavlja plodnost i snagu. Ova životinja je ritualno žrtvovana ali i prisutna u igrama inadmetanjima imala je veliki religijski i društveni značaj.


Kulturna ponuda u turizmuU staroj Grčkoj razvijala se umjetnost koja je nastajala kao izraz novog humanističkogpoimanja društva uopšte. Gradovi države kojima vlada aristokratija, obrazovana ioduševljena umjetnošću.U vajarstvu se ovo opšte društveno usredsreñivanje na čovjeka preslikava u statue kojega prikazuju u punoj snazi i ljepoti.


Kulturna ponuda u turizmuNajstarije grčke statue potiču iz arhajskog perioda i imaju strukturu koja se zasniva natradiciji egipatskih statua, držanje je kruto, položaj je frontalan, glava u vertikalnoj ositijela i ruke kruto spuštene sa strane.Muška figura se zove kuros i predstavljanagog mladog muškarca idealizovanihtjelesnih proporcija,a ženska figura se zove Kora.


Kulturna ponuda u turizmuU Klasičnom, zlatnom periodu olimpijski pobjednici, sticali su pravo da u gradovima postavestatuu sa sopstvenim likom, da bi se ovjekovječila njihova snaga kao vizuelni ideal stare Grčke– savršeno atletsko tijelo.U klasičnom periodu prvi put znamo imena skulptoraFidija je čuven po nadgledanju izgradnje Partenona, autor je mnogobrojnih čuvenih skulpturaSmatra se da je Fidija autor ogromneStatue Zevsa, sedam puta veličine čovjeka,koja je bila jedno od sedam čuda starog vijeka.


Kulturna ponuda u turizmuPraksitel je prvi vajar koji je prikazivao nagozensko tijelo u prirodnoj veličini


Kulturna ponuda u turizmuMiron - bacač diska(discobolus) – rimska replika 2 vijek - bronzaMinotaur


Kulturna ponuda u turizmuU Grčkoj je već razvijena tehnika izrade skulpture u bronzi, koja je pružilamogućnost vajarima da u mekom vosku izraze najfinije oblike i pokrete.Statičnost i krutost arhajskih skulptura zamjenjuju dinamične statue postavljeneu kontrapposto, stav u kome je povijena jedna ruka i suprotna noga, glavablago nakrivljena.Kompozicije su često spiralne sa snažnom energijom zarobljenom u okamenjenipokret.


Kulturna ponuda u turizmuPoliklet – nosač diskacontrapposto


Kulturna ponuda u turizmuU Helenističkom periodu grčke istorije, klasični ideal savršenih modela ustupa mjesto figuramabližim stvarnosti, u većoj mjeri nalik životu, naturalističkim. Umjetnici su posmatrali sveodlike ljudske figure, pa i ružnoću i starost.Figure klasičnog perioda predstvaljale su savršenu nepomućenu ljepotu i smirenost, dok uhelenističkom razodblju imamo dramatične teme i prizore, naglašene pokrete, dinamičnustrukturu kompozicija sa naglašenim sijenkama.Lica figura izražavaju snažne emocije - radost i bol.


Kulturna ponuda u turizmuLaokonova grupa, 25. god. p.n.e,pripisuje se skulptorima sa Rodosa

More magazines by this user
Similar magazines