_ Instrukcja obsługi - AmannGirrbach AG

amanngirrbach.com

_ Instrukcja obsługi - AmannGirrbach AG

_Instrukcja obsługi


SPIS TREŚ CI– Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania –weiß nichtplSpis treściObjaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4PLOgólne wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Odpowiedni personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Gwarancja/Wyłączenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Kontrola bloczków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Mocowanie w urządzeniu frezującym Ceramill Motion/Ceramill Motion 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Informacje dotyczące pobierania (download) . . . . . . . . . . . . . . 183


OBJAŚ NIENIE SYMBOLIObjaśnienie symboliPLWskazówki ostrzegawczeWskazówki ostrzegawcze w tekście oznaczone są symbolem wpostaci trójkąta ostrzegawczego o barwnym tle i ujęte w ramkę.W przypadku zagrożeń prądem elektrycznym wykrzyknik w trójkąciezastępowany jest symbolem błyskawicy.Słowa sygnałowe znajdujące się na początku każdej wskazówki bezpieczeństwaokreślają rodzaj i stopień skutków, jakie mogą mieć miejsce,gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte._ WSKAZÓWKA oznacza, że może nastąpić szkoda rzeczowa._ UWAGA oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia lekkich lub średnichobrażeń ciała._ OSTRZEŻENIE oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia ciężkichobrażeń ciała._ NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że ma miejsce zagrożenie życia.Ważne informacjeWażne informacje, nie oznaczające niebezpieczeństwa dlaludzi bądź rzeczy, oznaczane są ukazanym obok symbolem.Dodatkowo ujmowane są również w ramkę.4


OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃ STWAPozostałe symbole zawarte w instrukcjiSymbol Znaczenie▷Punkt opisujący działanie_Punkt listy▪ Podpunkt opisujący działanie lub podpunkt listy[3] Liczby ujęte w nawiasy kwadratowe odnoszą się dooznakowań w ilustracjachPLOgólne wskazówki bezpieczeństwaOSTROŻNIE:Uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez pyły stopu CoCrMo!▷ Podczas obróbki należy stosować osobiste wyposażenie ochronne(maskę przeciwpyłową, okulary ochronne, ...).Odpowiedni personelWSKAZÓWKA:Niniejszy wyrób może być obrabiany wyłącznie przez odpowiedniowykształconych techników dentystycznych.5


W Ł A Ś CIWOŚ CIWłaściwościPLOpis produktuCeramill Sintron są to bloczki wykonane ze stopu CoCrMo.Blopczki Ceramill Sintron służą do wytwarzania struktur n ośnych dlastałych i ruchomych elementów protetycznych (na przykład koron imostków, koron stożkowych/teleskopowych, nasadek itp.), przy wykortzystaniufrezarek CNC (np. Ceramill Motion).Materiał obrabiany jest w stanie niespieczonym na sucho, tzn. bez użyciaśrodków smarno-chłodzących (KSS), a następnie poddany spiekaniukońcowemu w piecu synteryzacyjnym (Ceramill Argotherm),zaopatrzonym w specjalną przystawkę (Ceramill Argovent), przy wykorzystaniuwstępnie zaprogramowanego, specjalnie dostosowanego dodanego materiału programu z dodatkiem argonu.WSKAZÓWKA:Do synteryzacji wolno stosować jedynie piec Ceramill Agrotherm. Wprzypadku zastosowania innego pieca do synteryzacji osiągnięcieodpowiednich właściwości technicznych synteryzowanej podbudowynie może zostać zapewnione.Ceramill Sintron jest produktem medycznym klasy IIa i po dokonaniuodpowiedniej synteryzacji końcowej spełnia wymagania stawiane stopomdentystycznym typu 4, zgodnie ze standardem DIN ISO 22674 dowytwarzania protez stałych i ruchomych.6


W Ł A Ś CIWOŚ CIKarta Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych/DeklaracjaZgodnościKarta Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych iDeklaracja Zgodności można uzyskać na zapytanie; dokumenty te sąteż dostępne pod adresem www.amanngirrbach.com.PLDane techniczneJednostka WartośćOdporność na rozciąganie MPa 900(R m )0,2 % odporność na naprężeniaMPa 450(R p0,2 )Moduł elastyczności (E) GPa 180Wydłużenie przy zerwaniu % 25Twardość według Vickersa HV 10 270Współczynnik rozszerzalności1/K 14,5 × 10 –6temperaturowej(WAK) (25 - 500°C)Gęstość g/cm 3 7,9Porowatość % 0Barwa – srebrnyBarwa tlenku – szaro-zielonyCytotoksycznośćOdporność na korozjęBiokompatybilność––DIN EN ISO 10271:2011-10ISO 10993-17


W Ł A Ś CIWOŚ CISkład chemicznyPLSintronProcent masy całkowitejKobalt (Co) 66Chrom (Cr) 28Molibden (Mo) 5pozostałe elementy (Mn, Si, Fe) < 1pozostałe elementy (C) < 0,1Spoiwa organiczne (w przypadku1 - 2bloczków w stanie niespieczonym)Stop nie zawiera niklu, berylu, galu ani węgla zgodnie z normąDIN EN ISO 22674.Trwałość bloczkówBloczki Ceramill Sintron można magazynować przez okres 1,5 roku oddaty produkcji.MagazynowanieBloczki Ceramill Sintron należy przechowywać w suchym pomieszczeniu,w oryginalnym opakowaniu.Napoczęte bloczki należy przechowywać w foliowym worku wraz zsaszetką zawierającą pochłaniacz wilgoci.8


GWARANCJA/WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIOpakowaniaNr art.: Nazwa Opis Opakowanie761101 Ceramill Sintron 71XXS Bloczek ze stopu CoCr, kształt 1 szt./opak.łuku zębowego, h = 10 mm761102 Ceramill Sintron Bloczek ze stopu CoCr, kształt 1 szt./opak.łuku zębowego, h = 12 mm761103 Ceramill Sintron 71S Bloczek ze stopu CoCr, kształt 1 szt./opak.łuku zębowego, h = 14 mm761104 Ceramill Sintron 71 Bloczek ze stopu CoCr, kształt 1 szt./opak.łuku zębowego, h = 16 mm761105 Ceramill Sintron 71M Bloczek ze stopu CoCr, kształt 1 szt./opak.łuku zębowego, h = 18 mm761106 Ceramill Sintron 71L Bloczek ze stopu CoCr, kształtłuku zębowego, h = 20 mm1 szt./opak.PLGwarancja/Wyłączenie odpowiedzialnościWskazówki techniczne dotyczące zastosowania muszą być postrzeganejako wytyczne, niezależnie od tego, czy zostały one przekazaneustnie, pisemnie bądź też w formie praktycznych instrukcji. Naszewyroby są w sposób ciągły rozwijane technicznie i unowocześniane.Zachowujemy prawo do modyfikacji produktów, w zakresie projektu lubskładu.Kontrola bloczkówPo otrzymaniu dostawy bloczków Ceramill Sintron należy je koniecznieskontrolować, czy ich wygląd nie budzi zarzutów. W przypadku wykorzystaniauszkodzonego (np. podczas transportu) bloczka, ewentualnepóźniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione.9


MOCOWANIE W URZĄDZENIU FREZUJĄCYM CERAMILLPLMocowanie w urządzeniu frezującymCeramill Motion/Ceramill Motion 2Bloczek Ceramill Sintron mocowany jest bezpośrednio w mocowaniubloczków Ceramill Motion/Ceramill Motion 2.▷ Umieścić bloczek Ceramill Sintron w mocowaniu Ceramill Motion/Ceramill Motion 2 i unieruchomić za pomocą śrub.Rys. 1 Osadzić bloczek (przykład Ceramill Motion 2)Podczas zmiany materiałów przeznaczonych do frezowania wCeramill Motion/Ceramill Motion 2, należy dostosować się doinstrukcji dotyczących czyszczenia (Ceramill M-Center Homepage,w zabezpieczonym dziale „Download“).W szczególności przy zmianie rodzaju obróbki z obróbki namokro na obróbkę na sucho należy uważać, aby komora frezowaniaCeramill Motion 2 była całkowicie sucha.10


ZASTOSOWANIEZastosowanieWskazania_ anatomicznie ograniczone i w pełni anatomiczne podbudowy podkorony i mosty w obszarze przednim i tylnym,_ podbudowy pod mosty z maksymalną liczbą dwóch przęseł przednichoraz z maksymalnie dwoma przęsłami tylnymi, o długości anatomicznejnie przekraczającej 50 mm_ Mosty wspornikowe z maksymalnie jednym przęsłem (jeden elementwspornikowy wysunięty nie dalej niż do drugiego zęba przedtrzonowego).PLPrzeciwwskazania_ stwierdzony brak tolerancji na jeden ze składnikówParametry podbudowy charakterystyczne dla materiałuPodczas wykonywania podbudowy z gęsto spiekanego tlenku cyrkonuCeramill Sintron należy odpowiednio dobrać następujące parametrypodbudowy, charakterystyczne dla danego materiału:minimalnagrubość podbudowyw mmPrzekrój złącza wmm 2maksymalna liczbapołączonych przęsełmostuSieczny Tylny Sieczny TylnyCeramillSintron 0,4 ≥ 7 ≥ 9 2 211


ZASTOSOWANIEPLSzczegółowa minimalna grubość ściany oraz przekrójzłączaWskazanie SchematElementypodstawowe/ koronypodwójneKorona pojedynczaMost wodcinkuprzednimCałkowitaliczba elementówLiczba połączonychprzęsełmostuGrubość ściankiw mmsieczna /zgryzowa kolistaPrzekrójzłączaw mm 2– 1 – 0,5 0,5 –– 1 – 0,5 0,5 –OXO 3 1 0,5 0,5 > 7OXXO 4 2 0,7 0,5 > 9Most tylny OXO 3 1 0,5 0,5 > 9Most wspornikowy(jednobrzeżny)OXXO 4 2 0,7 0,5 > 12OOXOOOX34OXOX 4 1 + ząb dowieszonyZąb dowieszony 0,7 0,5 > 120,7 0,5 > 12O Korona filarowaX Przęsło mostu12


ZASTOSOWANIESposób postępowania przy tworzeniu podbudowymostów i koronUstalony przez AmannGirrbach współczynnik rozszerzalności bloczkówCeramill Sintron umieszczony został w zakodowany sposób nabloczku.W przypadku Ceramill Motion/Ceramill Motion 2:▷ Współczynnik rozszerzalności wpisać do oprogramowania CAMCeramill Match/Ceramill Match 2.PLWSKAZÓWKA:Niezadowalające wyniki frezowania!▷ Bloczki Ceramill Sintron obrabiane przy użyciu Ceramill Motion 2należy obrabiać wyłącznie na sucho, nie stosując żadnych środkówchłodzących (KSS).▷ Przystąpić do frezowania bloczków przy użyciu Ceramill Motion/CeramillMotion 2 za pomocą odpowiedniej dla danego materiału strategiifrezowania.Dalsze szczegółowe informacje dotyczące modelowania iwytwarzania podbudów za pomocą oprogramowania CADCeramill Mind znajdują się na stronie internetowej M-Center, wzabezpieczonym dziale „Download“.Przygotowanie do spiekania końcowego▷ Podbudowy Ceramill Sintron uwolnić z bloczka za pomocą freza zwęglików spiekanych o uzębieniu krzyżowym.13


ZASTOSOWANIEPL▷ Pozostałe pyły po frezowaniu usunąć z bloczka przy pomocy odpowiedniegopędzelka.WSKAZÓWKA:Podbudowy w stanie niespieczonym nie wolno w żadnym wypadkupoddawać obróbce przy użyciu pary lub innego rodzaju obróbce namokro (na przykład w łaźni ultradźwiękowej).▷ Podbudowy Ceramill umieścić w misce synteryzacyjnej napełnionejkulkami synteryzacyjnymi.▷ Podbudowy należy położyć na kulkach, wywierając delikatny nacisk,zapewniając w ten sposób odpowiednie ich podtrzymanie.▷ Zmontować miskę z kulkami synteryzacyjnymi.▷ Miskę wraz z kulkami synteryzacyjnymi umieścić w piecu.Spiekanie końcoweDo przeprowadzenia spiekania wolno używać wyłącznie piecaCeramill Argotherm z przyłączem gazu ochronnego (należyrównież zapoznać się z instrukcją obsługi zastosowanego piecaCeramill Argotherm).WSKAZÓWKA:▷ Należy upewnić się, że kulki nie zakleszczyły się w przestrzeniachmiędzyzębowych lub nie dostały się do zagłębień korony!14


ZASTOSOWANIEWSKAZÓWKA:Niezadowalające wyniki synteryzacji!▷ Aby osiągnąć maksymalny efekt synteryzacji należy zwrócić uwagęna właściwe ułożenie kulek synteryzacyjnych. Zob. instrukcję obsługipieca Ceramill Argotherm.PL▷ Przeprowadzić końcowe spiekanie podbudów w Ceramill Argotherm.▪ Czas programu ok. 5 godzin▷ Po zakończeniu programu wyjąć kulki synteryzacyjna za pomocąszczypiec.WSKAZÓWKA:Niezadowalające wyniki synteryzacji!▷ Z reguły wypalone mostki mają kolor srebrny. Jeżeli podbudowa lubjej określone fragmenty wykazują ślady oksydacji, produkt należypoddać selekcji zgodnie z dokumentem do oceny wyników spiekania(zob. strona internetowa M-Center, zabezpieczony dział „Download“.)Obróbka końcowaObróbka końcowa w przypadku protez anatomicznychPo zakończeniu spiekania końcowego:▷ Poddać podbudowę obróbce w oczyszczarce strumieniowej przyużyciu 110 – 250 μm czystego tlenku glinowego w ciśnieniu 3 - 4 bar.▷ W razie potrzeby dokonać obróbki wykończeniowej za pomocą frezówz węglików spiekanych (z uzębieniem krzyżowym).15


ZASTOSOWANIEPL▷ W przypadku protez w pełni anatomicznych wypolerować dostępnymiw handlu środkami polerskimi (gumki polerskie, szczotki, pasty polerskieNEM).Wykańczanie/przygotowanie do licowania▷ Poddać podbudowę obróbce w oczyszczarce strumieniowej przyużyciu 110 – 250 μm czystego tlenku glinowego w ciśnieniu 3 - 4 bar.▷ W razie potrzeby dokonać obróbki wykończeniowej za pomocą frezówz węglików spiekanych (z uzębieniem krzyżowym).▷ Poddać podbudowę obróbce w oczyszczarce strumieniowej przyużyciu 110 – 250 μm czystego tlenku glinowego w ciśnieniu 3 - 4 bar.▷ Nie dotykać podbudowy rękę; zastosować kleszcze chirurgiczne.▷ Podbudowę poddać obróbce parowej w wytwornicy pary (np.Steamer X3 (116910)).▷ Wypalanie utleniające nie jest konieczne. W razie gdyby wynikła jeszczekonieczność optycznej kontroli można przeprowadzić wypalanieutleniające przy 980 °C plus 1 min. czasu wygrzewania. Na zakończeniepodbudowę należy poddać powtórnej dokładnej obróbce strumieniowejFinish▷ Wypolerować na wysoki połysk metalowe brzegi, stosując polerkęsylikonową. Należy przy tym uważać, aby uniknąć wytworzenia wysokiejtemperatury.16


ZASTOSOWANIESpawanie laserem▷ Przygotować obszar łącza w formie zmodyfikowanej litery X.▷ Wypiaskować obszar, który ma zostać poddany spawane (tlenkiemaluminium 110 – 250 μ), a następnie oczyścić.▷ Jako materiał filtrujący należy wykorzystać pręt spawalniczy CoCr(721130).PLPo zakończeniu spawania podbudowy wykonanej z Ceramill Sintronmoże ona zostać pokryta porcelaną.Lutowanie▷ Lutować przy użyciu lutu CoCrMo (781630 Girosolder) i odpowiedniegotopnika.Po zakończeniu lutowania podbudowy wykonanej z Ceramill Sintronmoże ona zostać pokryta porcelaną.Ceramika licowaZasadniczo można użyć wszystkich standardowych porcelan do licowania.▷ Należy stosować się do zaleceń producenta porcelany!▷ Porównać współczynnik rozszerzalności temperaturowej (WAK) porcelanyzze współczynnikiem WAK stopu.Jeżeli w przypadku wykorzystywania porcelany Creation (78800) niestosowany jest żel podkładowy (bonder):▷ należy użyć opakera w proszku.17


INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA (DOWNLOAD)MocowaniePLCementowanie konwencjonalneZe względu na wysoką trwałość oraz stabilność podbudów wykonanychz produktu Ceramill Sintron, w większości przypadków możliwe jeststandardowe mocowanie przy pomocy cementu dostępnego w handludetalicznym.▷ W przypadku stosowania konwencjonalnego cementowania należyzwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić wystarczającą retencjęoraz odpowiednią minimalną wysokość kikuta wynoszącą 3 mm!Informacje dotyczące pobierania (download)Pozostałe instrukcje i filmy szkoleniowe można pobrać pod adresemwww.ceramill-m-center.com i/lub www.amanngirrbach.com.18


QUALITÄTSMANAGEMENT32326-FB 2013-04-11Made in the European Union1275ISO 9001DIN EN ISO 13485Manufacturer | HerstellerDistribution Int. | Vertrieb Int.Distribution | Vertrieb D/AAmann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 62333-5119austria@amanngirrbach.comwww.amanngirrbach.comAmann Girrbach GmbHDürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 957-159germany@amanngirrbach.com

More magazines by this user
Similar magazines