13.07.2015 Views

Technologická příprava výroby

Technologická příprava výroby

Technologická příprava výroby

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Technický nákresTechnický popisUšitý vzorek oděvníhovýrobkuKarta materiálů› Karta metrové přípravy› Karta drobné přípravyRozpiska střihových dílůRozpiska dílenskýchšablonStrojní vybavení azařízení pro výrobuOperace› Úkon› Pohyb – hlavní a vedlejšíSnímek operací a snímkypracovního dneAnalýza operaceTechnologický listSoupis operacíPracovní předpisVývojový diagramVýrobní postupDispoziční schéma<strong>výroby</strong>


Soubor všech dílů a součástí nezbytných pro výrobu oděvníhovýrobku – slouží pro dílnu pro vybavování› Povrchové díly› podšívkové díly


Rozpiska dílenských šablon - halenka


Jedná se o průměrné hodnoty časů zjištěných:u zapracovaných pracovníků, kteří mají potřebnou kvalifikaci,při dodržení norem jakostiPři dodržení technologických a pracovních postupůPři dodržení bezpečnostních předpisůK měření se používají:Hodinky, stopky, kamera› Přesnot měření – minuty, desítky vteřinKrontograf, synchrograf› Vyhodnocení směny, dnů


Základ tvoří metoda MTMMetoda předem stanovených časůPříklad: Vzít Umístit Přemístit Přehnout Přeložit Přiložit k jehle Šít Otočit Přehnout Zraková kontrola Odložit Opakovat položky atd.Sborník odvětvových normativů:Šicí dílny, žehlení, dokončováníDíl I. - obsahuje normy času pro úkony1, 2 a víceDíl II. – obsahuje hlavní časy proprovedení operaceSdružené normativyDíl IA – části výrobkůDíl IB - díly výrobkůDíl IC - výrobekPříklad: Délka šití Druh stroje Druh stehu Druh švu Počet stehů do 1cm Uzašití Odstřih automatický Odstřih ruční apod.


Metoda předem stanovených časůjednotlivých úkonůÚkony jsou pohyby oceněné časovou konstantou garantující průměrnývýkonEfektivní způsoby manipulace s těmito úkony umožňují rychlé a přesnésestavení předem stanoveného času operaceTechnolog simuluje jednotlivé pohyby operace dle použité technologie atím tvoří čas operace v předstihu před začátkem <strong>výroby</strong>Metody předem stanovených časů jsou nejdokonalejšími prostředky prozajištění:• Produktivity práce• Optimálního vytížení pracovního výkonu• Diferencovaného odměňování pracovníka


Vyrobeno na míru Jde o zakázkový způsob <strong>výroby</strong> oděvůa jejich prodej Úpravu střihové dokumentace proindividuálního zákazníka pomocíprogramu pro MTM


• Předepisuje z technologického hlediska:• Způsob technologie dle tvaru a zpracování• Způsob zpracování volností v určitých oblastech výrobku• Šířku švových a koncových záložek• Použití druhů vložek• Výplní rukávů• Umístění etiket a vysaček• Stroje a zařízení použité při vypracování výrobku


• Soubor technologických listů pracovních operací• Tvoří databanku technologických operací v podniku• Jsou využitelné pro další technologické zpracováníobdobných oděvních výrobků• Technologické listy se netvoří stále od začátku• Tvoří se vždy na začátku nové <strong>výroby</strong>• Postupně se doplňují o nové varianty pracovních operací• Uplatňuje se zde tzv. stavebnicový systém


Chronologický postup hotoveníoděvního výrobku Značení pořadovými čísly› Vybavování› Podlepování› Hotovení součástí› Hotovení povrchových dílů› Hotovení podšívkových dílů› Montáž


Přiřazení pracovních operací najednotlivá pracovní místa na základěpracovního předpisu


Pracovní předpis a operace daného výrobku vypracovaného na kartách.Soupis potřebného výrobního zařízení Výpočty Příklad:Fond skutečné pracovní doby Fč ……………………….. (Fč = 480min. = 8hod.)Normočas celého výrobku Nč ………………………..... (Nč = 150min. = 2,5hod.) Skutečný počet dělníků D ………………………………….……..(D = 58) Plánovaný počet kusů za směnu Ks …………………………... (Ks = 185) Procento plnění výkonových norem %N ………………...…... (%N = 100,2%) Průměrné pracovní zatížení Pz ………………………….....…… (Pz = 2,6) Pracovní takt Pt …………………...………(Pt = Tz)N(%) Koeficient výkonových norem k N ………...…………………… (k N = 100 )


t Procento absence %A ………………………………….………..……….. (%A = )kde je:t – skutečně odpracované hodiny,t K – počet hodin, které měly být odpracoványt KFond pracovního času Fč - při pracovní době 8 hod. je(Fč = 416min. = 6,93hod.) Plnitelnost výkonových norem Pn ……………………………..………... (Pn = 105%)D* Fč * Pn* A Kapacita dílny v normohodinách K ………………….… (K = [NH] )100Fond pracovního času při 8 hodinové pracovní době Fč = 416min. = 6,93hod.Výpočet kapacity na určité období je stanoven podle počtu pracovníchdnů.


Fč * D 8* 58Kusy při 100% plnění ……………………………....…...…. Ks = =Nč 2,5= 185,6 KsKs* Nč 185,6* 2,5Počet dělníků při 100% plnění norem …………….….… D = = = 58Fč 8Ks* Nč 185,6* 2,5Dělníci při překračování norem ……………………... D = = = 57,88Fč * kn 8* 1,002Fč * D 8* 58Počet kusů při překračování morem .……….... Ks = * kn = * 1,002 = 185,97Nč 2,5Nč 150Průměrné pracovní zatížení …………………………………….…. Tz = =D 58= 2,6Fč 480Pracovní takt …………………………………..…………………….. tp = =Ks 158= 2,6Tz * Ks* 100 2,6* 185* 100Procento plnění výkonových norem ……. %N = =Fč480=100,2%t 416 Procento absence .......................................................................%A= = = 0,86 ≈ 0,9480t kFond pracovního času při 8 hodinové pracovní době Fč = 416min. = 6,93hod.


Výpočet kapacity dílny v NHD* Fč * Pn* A 58* 6,93* 105* 0,9 K = = = 379,8 NH100100Výpočet kapacity kusovéK 379,8 Kk = = = 211 kusůNč 1,8V praxi se vyskytují í některé odchylky od stanovených zásad, avšak jen v tom případě,vyžadují-li toto dané podmínky. Ideální sestavení výrobního postupu zpravidla nebývámožné, proto se dodatečné úpravy provádějí až po zjištění nedostatků během <strong>výroby</strong>.


Vlivy na výrobní kapacity:• Délka pracovní doby• Počet pracovníků• Intenzita práce (procento plněnívýkonových norem• Koeficient absence


Zakreslení rozmístění jednotlivýchpracovních míst do půdorysu dílny měř.1:100 Vychází z výrobního postupu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!