územie hlavného mesta sr bratislavy

enviroportal.sk

územie hlavného mesta sr bratislavy

3000250020001500100050001996 1998 2000 2002 2004 2006 2008SO2 (t/rok)NOx (t/rok)CO (t/rok)TL (t/rok)Σ C (t/rok)Σ C (t/rok)CO (t/rok)SO2 (t/rok)Obr. 19 Prehľad vývoja emisií v ZSE, š. p., od roku 1996 BAT, a. s. v t/rZoznam a opis opatrení s cieľom zníženia znečistenia ovzdušiaZa účelom zníženia znečistenia ovzdušia boli v minulom období realizované viaceréopatrenia na zdrojoch znečisťovania, naposledy v roku 2008 na zdroji znečisťovaniaovzdušia v teplárni Západ na kotloch HK1 a K6 boli osadené nízkoemisné horáky nazemný plyn.V súčasnosti zdroje znečisťovania spĺňajú emisné limity určené právnymi predpismivydanými na úseku ochrany ovzdušia. Spoločnosť výhľadovo neplánuje priamo nazdrojoch znečisťovania žiadne ďalšie opatrenia na zníženie vypúšťaného množstvaznečisťujúcich látok, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia.Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.Kategorizácia zdroja znečisťovania:5. Nakladanie s odpadmi5.1. Spaľovne odpadov5.1.b Spaľovne odpadov s projektovanou kapacitou v t/h >3 t za hodinu.Identifikačné údaje zdroja: Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava, umiestnenáv okrese Bratislava II – katastrálne územie RužinovPopis zdrojaÚčelom technológie spaľovne odpadu je termické zneškodnenie (spálenie)komunálneho odpadu, ktorý už nie je možné inak zúžitkovať, spojené s energetickýmzhodnocovaním odpadu - výrobou elektrickej energie a tepla.Prevádzka zdroja znečisťovania - spaľovne - je nepretržitá, 24 hodín denne, nesezónnas ročným fondom pracovného času 7500 hod.rok -1 . Odpadové plyny zo zdroja súodvádzané 120 m vysokým komínom s priemerom 2,5 m.Popis technológie čistenia spalínTuhé znečisťujúce látky, obsiahnuté v spalinách na výstupe zo spaľovacej komorykotla, sú v rozhodujúcej miere odlúčené zo spalín v jednotlivých ťahoch kotla. Čisteniespalín od plynných znečisťujúcich látok sa vykonáva polosuchou metódou založenou naprincípe absorpcie plynných znečisťujúcich látok. Čistenie spalín od dioxínov, furánovOblasť riadenia kvality ovzdušia – územie hlavného mesta SR Bratislavy 33