No title

jaguar.brochures.tagworldwide.com

No title

XJ XK XF


Dizajn 04Luxus 06Výkon 08xj VybaVenie 26Dizajn 10Výkon 12Luxus 14xk VybaVenie 28TechnoLógia 22 PrísLušensTVo 32 uDržaTeľnosť 36


Niektoré autá savyrábajú. Iné konštruujú.Jaguar sa vytvára.Výnimočné splynutieumenia a výkonu, vedya krásy. Nový Jaguar jejeden z technologickynajvyspelejšícha najluxusnejšíchautomobilov, aké bolikedy vyrobené.Dizajn 16Luxus 18Výkon 20xF VybaVenie 30


V YBAVENIEPANORAMATICKÁ STRECHASúčaSťou úHĽaDNÉHo profilu jepaNoramatická SkleNeNá StrecHa,ktorá prepúšťa Do kabíNy príroDNÉSvetlo a DoDáva iNteriÉru ešteprieStraNNejší Dojem.CHRÓMOVÉ OZDOBNÉ PRVKYv obocH blatNíkocH za preDNýmkoleSom Sú umieStNeNÉ cHrómovÉvýDucHy. Na kažDom z NicH je tvarovaNýoDliatok NeSúci Názov jaguar.XENÓNOVÉ PREDNÉSVETLOMETYautomaticky ovláDaNÉ, S jaSNýmbielym leD poDpiSovým oSvetleNíma zapuSteNými elektrickýmioStrekovačmi.


OBKLOPENIE SVETLOMANALÓGOVÉ HODINYRYTINAJAGUAR.COMkeď sa deň zmení na noc, interiér noVého modelu Xj sastane jedným z najúžasnejších miest, V akom môžete byť.nádherné fosforoVo modré osVetlenie zaleje interiérjemným presVetlením od hlaVných oVládačoV a spínačoVaž po osVetlenie dVerí a stredoVej konzoly.sú inšpiroVané štýlom, precíznosťoua eleganciou VysokokValitnýchnáramkoVých hodiniek a majúciferník z tlačeného koVu, hodinoVéručičky z precízne rezaného chrómua perleťoVo modré pozadie.V strede prednej časti kabíny jeumiestnený opracoVaný odliatok.je na ňom nápis jaguar alebo môžebyť prispôsobený podľa Vášho Vkusu.6


Prostredie bohaté namäkkú kožu príjemnúna dotyk, teplé drevenéobklady a chladný chróm;zmes remeselnej zručnostia kvality; elegantný,športový štýl a špičkovýhi‐tech dizajn.RUČNE SPRACOVANÉ, DOKONALEPASUJÚCEVšetky hlaVné poVrchy zdobí prepychoVá koža.dokonale dosadajúce dreVené obklady, ktoréobklopujú palubnú dosku a prechádzajú cezkabínu, VytVárajú súVislý oblúk.


Sila a ušľachtilosťNový model XJ ponúka na výber tri výkonnéa ušľachtilé nové pohonné jednotky – technickynajpokrokovejšie, aké kedy značka Jaguar vytvorila.Na čele radu stojí najvýkonnejší preplňovaný5,0-litrový motor V8, ktorý je k dispozícii s výkonom510 k pre model XJ Supersport. Vlajkovej lodi medzipohonnými jednotkami značky Jaguar sekundujehladká a rýchlo reagujúca nepreplňovaná verziaV8 s výkonom 385 k. Rad uzatvára impozantný3,0-litrový vznetový motor V8 s dvomi sekvenčnýmiturbodúchadlami, ktorý v sebe spája ohromný ťahs úžasnou účinnosťou.9


V YBAVENIECONVERTIBLEModely kabriolet poskytujú vďakaprvotriednej pevnosti a torznej tuhostivzrušenie a radosť z jazdy s otvorenoustrechou bez koMproMisov v jazdnýchvlastnostiach.AKTÍVNE PREDNÉ OSVETLENIES DYNAMICKÝM NATÁČANÍMSVETLOMETOVpoMocou senzorov reagujúcich na rýchlosťvozidla a vstupov z riadenia, dokáže systéMnatáčať lúče svetloMetov až o 15 stupňova zaistiť tak lepšie prisvietenie do zákrut.10


XK je spojením legendárnej dynamiky jazdyznačky Jaguar s pokrokovými technológiamia športovým luxusom, čím vznikol grand tourerso srdcom a dušou športového automobilu.Model XK vyzerá rýchly aj vtedy, keď stojí. Či už vo verziiCoupe alebo Convertible, s mimoriadne účinným novým5,0-litrovým agregátom V8 alebo vzrušujúcim novýmpreplňovaným motorom s výkonom 510 k, jeho hladké,atletické línie a muskulárne zadné boky vyžarujú nesmiernuvizuálnu energiu. Rýchlosť nikdy nevyzerala takto zvodne.Vizuálnu energiu vytvára hliníkový povrch upnutý na ľahkú,no zároveň silnú a nesmierne pevnú kostru karosérie, ktorádodáva modelu XK jeho mimoriadnu obratnosť.IKONICKÝ TVARDizajn a jeDinečný Dôraz na Detailznačky jaguar sa spájajú v krivkebočných okien moDelu Xk.11


5.0/V8/SC/0-100/4.85.0 V8 SUPERCHARGED 0 – 100 KM/H 4,8 SEKUNDY MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ 280 KM/H


KOŽA SOFTGRAIN S DVOJITÝMPREŠÍVANÍMRemeselné spRacovanie a zákazkový luxusna mieRu dosahujú nový vRchol vďakanajvzácnejšej koži softgRain s dvojitýmpRešívaním na sedadlách, hoRnej častipalubnej dosky a dveRách.VÝBER INTERIÉRUvyjadRite svoju osobnosťvýbeRom zo siedmich faRebnýchvyhotovení a až siedmich nádheRnespRacovaných dRevených obkladov


KVALITA A REMESELNÉSPRACOVANIESpojenie moderného dizajnu a najkvalitnejšíchmateriálov vytvára proStredie, ktoré ješportové a zároveň luxuSné.


V YBAVENIESKVOSTNÉ DETAILYNízky Nos, stúpajúce boky, zvažujúca sa strešNálíNia a mocNé plecia sú NepochybNe typické prezNačku jaguar, rovNako ako sieťová mriežkachladiča, dramaticky tvarovaNé zoskupeNiesvetlometov bočNé výduchy a veľké zliatiNové disky.JAGUAR PODANIE RUKYštartovacie tlačidlo pulzuje. ovládačjaguardrive selector sa vysúva,vzduchové prieduchy sa otáčajú. totoje predstaveNie štartovaNia modelu XF.16


Jaguar XF spája štýl a výkon športovéhovozidla s ušľachtilosťou, vybaveníma priestorom luxusného sedanu.Vidíte to v dynamickej tvári modelu XF. V sieťovej mriežkechladiča a dozadu sa tiahnucich predných svetlách.Vidíte to v jeho profile. Obdivujte dramatické zvažovaniestrechy a krivku rámov bočných okien, ktoré zdôrazňujúočarujúce kupé línie modelu XF.ÚČINNÁ AERODYNAMIKA CD 0,29Výhody účinnosti pokrokoVého aerodynamickéhodizajnu: nižší odpor Vzduchu, lepšia stabilita prirýchlej jazde, lepšia hospodárnosť, nižšie emisieco 2 , nepatrný aerodynamický šum.17


ŠPORTOVÝ LUXUSOpOjné spOjenie skveléhO remeselnéhOspracOvania a luxusných pOvrchOv – vzácnedrevené Obklady s hliníkOm a jemnOukOžOu – vyhOtOvené dôkladným a mOdernýmspôsObOm.FOSFOROVO MODRÉOSVETLENIEOsvetlenie stredOvej kOnzOly,prístrOjOv a dverí vytvárapríjemnú, mOdernú atmOsféruv kabíne mOdelu xf.XF PORTFOLIOmOžnOsti výberu, remeselné spracOvaniea zákazkOvý luxus na mieru dOsahujú v radexf pOrtfOliO nOvý vrchOl – kOža sOftgrain,dvOjité prešívanie, teplé semišOvé čalúneniestrOpu suedeclOth a premium kOberčekys kOntrastným lemOvaním.18


Považujte ho za novú definíciu sily a výkonu.Tri verzie pokrokového 3,0-litrového vznetovéhomotora twin-turbo, 3,0-litrový zážihový motorV6 a dva 5,0-litrové zážihové motory V8poskytujú vzrušujúcu jazdu.Údaje sú jednoducho výnimočné. Najnovší 3,0-litrovývznetový motor pre model XF má výkon 210 ka pohotový krútiaci moment 450 Nm. Výkonnejšia verzia3,0-litrového vznetového motora XF vyvinie výkon 240 kv spojení s pôsobivým krútiacim momentom 500 Nma vysokovýkonná verzia 3,0-litrového vznetovéhomotora S poskytuje výkon 275 k a mohutných 600 Nm.Vďaka našim konštruktérom poskytujú tieto tri motorysvetovej triedy okrem ohromného výkonu aj priemernúspotrebu paliva už od 6,8 l/100 km v kombinovanomcykle s emisiami CO 2 iba 179 g/km.Ak hľadáte ušľachtilú mohutnú silu V6, kompaktnýcelohliníkový 3,0-litrový zážihový motor modelu XF,s variabilným časovaním ventilov, poskytuje pôsobivý výkon238 k a krútiaci moment 293 Nm – z ktorých je viac ako80 percent k dispozícii pri otáčkach pod 1 500 ot./min.,vďaka čomu motor zaisťuje pohotové a športové jazdnévýkony. Ďalej je tu 5,0-litrový V8 s priamym vstrekovaním,ktorý posúva výkon modelu XF ešte vyššie. Je v ponukes výkonom 385 k alebo v preplňovanej verzii, ktorá vyviniefantastických 510 k – dosť na to, aby vystrelili modelXFR z nuly na 100 km/h za 4,9 sekundy. Vďaka svojmupoloaktívnemu výfuku vydáva model XFR pulzujúcepretekárske vrčanie, ktoré zodpovedá jeho hviezdnemuvýkonu.PREVODOVKAPrvotriedna 6-stuPňová automatická Prevodovkamodelu XF s Pádielkami na volante na manuálneradenie stuPňov Predstavuje to najmodernejšiev technológii automatických Prevodoviek.21


TECHNOLÓGIAIntuitívny dizajn je o použití pokrokových technológiína to, aby sa schopnosti vodiča posilnili ale nie presilili.Je o vytvorení zážitku z jazdy, ktorý prináša vzrušeniea radosť. Prvky ako systém Adaptive Dynamics, aktívnydiferenciál (Active Differential Control), vzduchovépruženie a krátky prevod posilňovača riadenia prinášajúzmes živých jazdných vlastností a čistej, plynulej jazdy,aká sa od vozidla Jaguar očakáva.JAGUARDRIVE SELECTORSlúži na ovládanie automatickejprevodovky – otočné rozhranieradenia, ktoré v Sebe Spája preSné,intuitívne ovládanie So špičkovouergonómiou a interiérovýmdizajnom. Stlačením tlačidla „Start“pulzujúceho červenou farbou Sa vámdo dlane vySunie valcovitý otočnýovládač radenia z hliníkovej zliatiny.prevodové Stupne Sa vyberajújednoduchým otočením.JAGUAR SEQUENTIAL SHIFTpre maximálne zapojenie vodiča,poSkytuje SyStém jaguar SequentialShift na výber režimy radeniaprevodových Stupňov drive, Sportautomatic alebo manual, pomocoudotykových pádielok na volante, ktoréSlúžia na manuálne radenie nižšícha vyšších prevodových Stupňov.


SYSTÉM ADAPTIVEDYNAMICSzaisťujE optimálnu rovnováhu mEdzipohodlím pomalEj jazdy a prEsnýmovládaním pri vysokEj rýchlosti,analýzou pohybu karosériE, vstupovz riadEnia a koliEs vozidla až500‐krát za sEkundu a nEprEtržitEupravujE nastavEnia pružEnia.DYNAMICKÁKONTROLA STABILITY(DSC)zasahujE v náročnýchjazdných situáciáchpribrzďovaním jEdnotlivýchkoliEs a znižovanímkrútiacEho momEntumotora.AKTÍVNY DIFERENCIÁL (ADC)ElEktronicky kontrolovaný aktívny difErEnciáls rEgulačnou funkciou, ktorá obmEdzujEprEkĺzavaniE mEdzi zadnými kolEsami tak, aby sadosiahla optimálna trakcia a stabilita v rôznychjazdných podmiEnkach, v spolupráci so systémomkontroly trakciE, abs a dsc.ADAPTÍVNY TEMPOMAT (ACC)adaptívny tEmpomat využíva tEchnológiu mikrovlnnéhoradaru na monitorovaniE pomalšiE idúcich vozidiEl adokážE vás upozorniť na možné nEbEzpEčEnstvá prEdvami. taktiEž ovláda škrtiacu klapku aj brzdy tak,aby pomáhal udržiavať konštantný časový odstup odvozidla vprEdu. kEď sa cEsta vprEdu uvoľní, systémautomaticky zrýchli späť na rýchlosť, ktorou stE išliprEdtým. funkcia včasnEj výstrahy (forward alErt)zvukovo upozorňujE vodiča v prípadE, žE vozidlá vprEduspomalia.23


TECHNOLÓGIAZrodená z presvedčenia, žepokroková technológia bymala byť ľahko ovládateľná,vyvinula značka Jaguar raduprelomových technológiía priekopníckych prvkovv automobilovom priemysle,ktoré rozširujú možnostivodiča a spríjemňujú jazdu.Vychutnajte si jednoduché,intuitívne ovládaniea špičkové multimediálnesystémy vo vozidle.


INTERAKTÍVNE OVLÁDAČEdva 5-smerové dotykové ovládačeumiestnené na volante poskytuJúprostredníctvom ponuky prístupk pravidelne používaným funkciám.tento systém Je plne integrovanýs virtuálnym prístroJovým panelom,ktorý zobrazuJe Jazdné vstupyako súčasť informačného displeJaalebo ako ponuky, v ktoreJ možnoprepínať zobrazené informácie.DOTYKOVÁ OBRAZOVKA HD8-palcová plnofarebná dotykováobrazovka úplne nového modelu XJumožňuJe Jednoduché a intuitívneovládanie všetkých hlavných funkciívrátane audiosystému, klimatizácie,telefónu pripoJeného cez rozhraniebluetooth ® v2.0, palubného počítačaa navigácie.AUDIOSYSTÉM BOWERS &WILKINS PREMIUM SOUNDSYSTEM S VÝKONOM 1200 WJe vybavený systémom kalibrácie zvukuaudyssey multeQ ® a poskytuJe výnimočnečistý zvuk cez 20 reproduktorov,ktorý ďaleJ zlepšuJe absolútna špičkav technológii digitálneho spracovaniazvuku.VIRTUÁLNE PRÍSTROJEnaJšpičkoveJší virtuálny prístroJový panelv automobilovom priemysle, ktorý nahrádzakonvenčné „fyzické“ zoskupenie prístroJoveJ dosky,zobrazuJe naJdôležiteJšie informácie na základeinterakcie so vstupmi vodiča. virtuálne prístroJe,ktoré sú spoJením bezchybneJ estetiky s pokrokovoufunkcionalitou, sa reálne a celistvo zobrazuJúna skleneneJ obrazovke s vysokým rozlíšením,ktorá Je umiestnená za volantom.25


SÉRIOVÉ VYBAVENIEPOHONNÁ JEDNOTKA A DYNAMIKA6-stupňová elektronická automatická prevodovka so systémom Jaguar Sequential ShiftJaguarDrive Control – zimný režimJaguarDrive Control – dynamický režimJaguarDrive SelectorDSC (Dynamická kontrola stability) s režimom Trac DSCElektronická parkovacia brzda (EPB) – uvoľnenie pri rozjazdeAdaptive DynamicsTempomat s automatickým obmedzovačom rýchlosti (ASL)PRVKY EXTERIÉRUKoncovka výfuku - dvojitá v chrómovom prevedeníZadné sklo – vyhrievané s časovačomDažďový senzor stieračovPredné automatické xenónové svetlomety s ostrekovačmi a predné LED podpisové osvetlenieKoncové svetlá – LEDHydrofóbne a vrstvené sklo s tlmením solárneho žiareniaZadný parkovací asistent (vrátane vizualizácie na dotykovom displeji)BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIETrojité signalizačné smerové svetláDiaľkové ovládanie centrálneho zamykaniaOdpojenie kľučiek pri uzamknutíAutomatické uzamknutie pri rozjazdeElektronické ovládanie veka batožinového priestoru (otvorenie a zatvorenie)Airbagy – predné a bočné (vodič a spolujazdec vpredu)Airbagy – bočné závesnéPredné sedadlá – systém ochrany krčnej chrbticeZvuková signalizácia bezpečnostných pásov (predných a zadných)PRVKY INTERIÉRUElektrické dotykové ovládanie okien vpredu a vzadu so zabezpečením proti privretiuPanoramatické strešné okno – výklopná/posuvná časť s elektricky ovládanou roletkouStĺpik riadenia elektronicky nastaviteľný v dvoch osiach, s funkciou posunu pri nástupe/výstupeVnútorné spätné zrkadlo – automatické cloneniePredná stredová konzola s osvetleným odkladacím priestorom, prídavnou elektrickou prípojkoua lakťovou opierkou3-ramenný kožený volantDržiaky na poháre – dvojité, prednéSlnečná clona – vodič a spolujazdec vpredu, s osvetlenými kozmetickými zrkadielkamiZadné háčiky na odevyPredné a zadné osvetlenie priestoru na nohyFosforovo modré halo podsvietenie a náladové osvetlenie interiéruOsvetlenie priestoru pri dverách – vpredu a vzaduPrístupové osvetlenie (automatické prostredníctvom diaľkového ovládania)Jaguar Smart Key System s bezkľúčovým štartovanímJaguarSense – ovládanie odkladacej skrinkyJaguarSense – ovládanie osvetlenia stropnej konzolyOpierka nohy pre vodičaIntaglio (nápis „Jaguar“)Zadné sedadlá – lakťová opierka s dvojitým držiakom na poháreMULTIMÉDIÁVirtuálne prístroje, HD dotyková obrazovka, CD/DVD prehrávač, hlasové ovládanie, interaktívneovládacie prvky, Media Hub vrátane rozhrania na pripojenie médií vpredu, Bluetooth ® v.2.0Navigačný systém s HDD mapovanímSÉRIOVÉ VYBAVENIE PRE DLHÝ RÁZVORŠtvorzónová automatická klimatizácia s filtráciou vzduchu, senzorom vlhkosti a štvorzónovoureguláciou teploty pre vodiča, spolujazdca vpredu a nezávislé ovládanie pre pasažierov na ľavoma pravom zadnom sedadleOsvetlené zadné kozmetické zrkadielkaTmavšie tónované skláElektrická roletka na zadnom skleManuálne roletky bočných okien vzadu26


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIEMOTOR3,0-litrovýV6 Diesel SAJ-V6D GEN III S5,0-litrovýV8 BenzínAJ-V8 GEN III5,0-litrový V8 benzínSupercharged s 510 PSAJ-V8 GEN IIIPočet valcov/ventilov na valec 6/4 8/4 8/4Vŕtanie/zdvih mm 84/90 92,5/93 92,5/93Objem cm 3 2.993 5.000 5.000Maximálny výkon EEC-PS (kW) 275 (202) 385 (283) 510 (375)@ ot./min. 4.000 6.500 6.000 - 6.500Maximálny krútiaci moment EEC-Nm (lb.ft.) 600 (443) 515 (380) 625 (461)@ ot./min. 2.000 3.500 2.500 - 5.500Kompresný pomer:1 16 11,5 9,5Prevodovka 6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová automatickáVÝKON (odhady výrobcu)Zrýchlenie 0-100 km/h – sek. 6,4 5,7 4,9Maximálna rýchlosť km/h 250 (obmedzená) 250 (obmedzená) 250 (obmedzená)SPOTREBA PALIVA (1) Štandardný rázvor Dlhý rázvor Štandardný rázvor Dlhý rázvor Štandardný rázvor Dlhý rázvorMesto l/100 km 9,6 9,7 17 17 18,3 18,3Mimo mesta l/100 km 5,6 5,8 8,2 8,2 8,7 8,7Kombinovaná l/100 km 7 7,2 11,3 11,3 12,1 12,1Emisie oxidu uhličitého g/km 184 189 264 264 289 289Objem nádrže litrov pribl. 82 82 82 82 82 82HMOTNOSŤ (2) Štandardný rázvor Dlhý rázvor Štandardný rázvor Dlhý rázvor Štandardný rázvor Dlhý rázvorPrevádzková hmotnosť kg 1.796 1.813 1.755 1.773 1.892 1.915Celková hmotnosť vozidla kg 2.365 2.365 2.300 2.335 2.365 2.390Priemer otočenia – 12,3 m a 12,7 m s dlhým rázvorom. Objem batožinového priestoru 520 litrov – VDA(1)Všetky údaje o spotrebe paliva boli namerané v súlade so súčasnou európskou legislatívou. Pri bežnom používaní sa skutočná spotreba paliva vozidla môže líšiť od hodnôt nameraných počas testov, a to v závislostiod techniky jazdy, stavu vozovky, dopravných podmienok, faktorov prostredia a stavu vozidla. Prípadné pochybnosti konzultujte so svojim dílerom; uvedené informácie boli správne v čase zverejnenia.(2)Podrobnosti o príplatkoch za montáž doplnkov vám poskytne predajca. Hmotnosti sa vzťahujú na vozidlá v štandardnej výbave. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť.27


SÉRIOVÉ VYBAVENIEPOHONNÁ JEDNOTKA A DYNAMIKA6-stupňová elektronická automatická prevodovka so systémom Jaguar Sequential ShiftJaguarDrive SelectorJaguarDrive Control – zimný režim a dynamický režimAdaptive DynamicsTempomat s automatickým obmedzovačom rýchlosti (ASL)Elektronické rozdelenie brzdnej sily (EBD)Elektronická parkovacia brzda (EPB) – uvoľnenie pri rozjazdeDynamická kontrola stability DSC (s režimom Trac DSC)PRVKY EXTERIÉRUKoncové svetlá LED s dvojitými hmlovými a cúvacími svetlamiVyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s elektronickým nastavovaním, sklápaním a automatickýmsklopením pri uzamknutí vozidla, automatickým clonením a pamäťou s integrovanými LEDsmerovými svetlami a prístupovým osvetlenímDažďový senzor stieračovBi-xenónové svetlomety s odbočovacími svetlami, ostrekovačmi a automatickým nastavenímAutomatické zapínanie svetlometov so stieračmi čelného sklaPredný a zadný asistent parkovania (vrátane vizualizácie na dotykovom displeji)Bočné výduchy vo farbe karosérieChrómované zadné označenieChrómovanélišty bočných okien (len u modelu Coupé)Zadný spojler s integrovanou anténouElektronicky ovládaná strecha kabrioletu s hliníkovým krytom batožinového priestoruBEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIEDiaľkové ovládanie centrálneho zamykania s odpojením kľučiek po uzamknutí, 2-stupňovéodomykanie a uzamknutie pri rozjazdePerimetrické senzory a siréna so zálohou batérie a imobilizérom motoraRežim pre obsluhuAntiblokovací brzdový systém (ABS)Elektronický brzdový asistenčný systém (EBA)Systém ochrany pred prevrátením (len model Kabriolet)Predné a bočné airbagy (vodič a spolujazdec vpredu)BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE pokračovanieAdaptívny bezpečnostný systém (ARTS)Predpínače bezpečnostných pásov vpredu a vzaduPredné sedadlá so systémom ochrany krčnej chrbticeZvuková signalizácia bezpečnostných pásov (len predné sedadlá)Úchyty pre detskú sedačku ISOFIX vzaduPedestrian Contact Sensing – systém aktívnej kapotyVýstražný trojuholníkLekárničkaPRVKY INTERIÉRUAutomatická klimatizáciaVnútorné spätné zrkadlo s automatickým clonenímAUX vstupDvojité držiaky na poháre vpreduElektricky ovládané okná s dotykovým otváraním/zatváraním a so zabezpečením proti privretiuPalubný počítač s centrom správJaguar Smart Key System so štartovaním bez kľúčaPriehradky na mapy na zadnej strane predných sedadielPopolník a zapaľovač vpreduNáladové osvetlenie interiéruDotykový displej s hodinamiFunkcia pamäte s 3 nastaveniami pre predné sedadlá, vonkajšie zrkadlá a stĺpik riadeniaMULTIMÉDIÁMenič na 6 CD v prístrojovej doskeRozhranie pre prenosné audio nosičeWindows Media ® Audio (WMA) kompatibilné s formátom MP3Pripojenie telefónu cez rozhranie Bluetooth ®Navigačný systém s DVD mapovaním7-palcový plnefarebný displej s dotykovou obrazovkou28


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIEMOTOR5,0-litrovýV8 benzín CoupéAJ-V8 GEN III5,0-litrovýV8 beznín ConvertibleAJ-V8 GEN III5,0-litrový V8 benzínSupercharged CoupéAJ-V8 GEN III R5,0 litrový V8 benzínSupercharged ConvertibleAJ-V8 GEN III RPočet valcov/ventilov na valec 8/4 8/4 8/4 8/4Vŕtanie/zdvih mm 92,5/93 92,5/93 92,5/93 92,5/93Objem cm 3 5.000 5.000 5.000 5.000Maximálny výkon EEC-PS (kW) 385 (283) 385 (283) 510 (375) 510 (375)@ ot./min. 6.500 6.500 6.500 6.500Maximálny krútiaci moment EEC-Nm (lb.ft.) 515 (380) 515 (380) 625 (461) 625 (461)@ ot./min. 3.500 3.500 2.500 - 5.500 2.500 - 5.500Kompresný pomer:1 11,5 11,5 11,5 11,5Prevodovka 6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová automatickáVÝKON (odhady výrobcu)Zrýchlenie 0-100 km/h – sek. 5,5 5,6 4,8 4,8Maximálna rýchlosť km/h 250 (obmedzená) 250 (obmedzená) 250 (obmedzená) 250 (obmedzená)Maximálna rýchlosť s balíkom Speed Pack km/h Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii 280* Nie je k dispozíciiSPOTREBA PALIVA (1)Mesto l/100 km 17,1 17,1 18,9 18,9Mimo mesta l/100 km 8,0 8,0 8,6 8,6Kombinovaná l/100 km 11,2 11,2 12,3 12,3Emisie oxidu uhličitého g/km 264 264 292 292Objem nádrže litrov pribl. 70,6 70,6 70,6 70,6HMOTNOSŤ (2) /ROZMERYPrevádzková hmotnosť kg 1.660 1.696 1.753 1.800Celková hmotnosť vozidla kg 2.075 2.120 2.145 2.185Svetlá výška mm 100 100 100 100Priemer otočenia m 10,9 10,9 10,9 10,9Objem batožinového priestoru so zdvihnutou strechou v litroch – VDA 330 313 330 313Objem batožinového priestoru so spustenou strechou v litroch – VDA Neuvedené 200 Neuvedené 200(1)Hodnoty spotreby paliva boli získané v testoch realizovaných podľa informačných nariadení o spotrebe paliva osobných vozidiel a emisiách CO 2 z roku 2001 (zohľadňujúcich Smernicu EÚ 80/1268/EHS doplnenú Smernicou 2004/3/ES).Tieto hodnoty boli správne v čase uvedenia do tlače.(2)Podrobnosti o príplatkoch za montáž doplnkov vám poskytne predajca. Hmotnosti sa vzťahujú na vozidlá v štandardnej výbave. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť.* Maximálna rýchlosť 280 km/h pri zvolení verzie XKR s balíkom Speed pack.29


SÉRIOVÉ VYBAVENIEPOHONNÁ JEDNOTKA A DYNAMIKA6-stupňová elektronická automatická prevodovka so sekvenčným radením Jaguar Sequential ShiftJaguarDrive SelectorJaguarDrive Control so zimným režimom a dynamický režimom iRiadenie ServotronicIndikátory opotrebovania brzdového obloženiaTempomat s automatickým obmedzovačom rýchlosti (ASL)Elektronická parkovacia brzda (EPB)Ventilované brzdové kotúče vpredu aj vzaduDSC (Dynamická kontrola stability) s režimom Trac DSCKontrola trakciePRVKY EXTERIÉRUKoncové svetlá LEDDažďový senzor stieračovLišta bočných okien v leštenom prevedeníZadný asistent parkovania (vrátane vizualizácie na dotykovom displeji)Vrstvené čelné sklo (len 3,0 l V6 Diesel)BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIEAirbagy, predné a bočné (vodič a spolujazdec vpredu)Bočné závesné airbagyAntiblokovací brzdový systém (ABS)Pedestrian Contact Sensing - systém aktívnej kapotySystém ochrany krčnej chrbticePredpínače bezpečnostných pásov na predných sedadláchÚchyty pre detskú sedačku ISOFIX vzaduZvýšené zadné brzdové svetloKontrola brzdnej sily v zákrutách (CBC)Elektronický brzdový asistenčný systém (EBA)Bezpečnostný systém s volumetrickým a perimetrovým alarmom a imobilizérom vozidlaDiaľkové ovládanie centrálneho zamykania s odpojením kľučiek po uzamknutía uzamknutie pri rozjazdeRežim pre obsluhuPRVKY INTERIÉRUAutomatická klimatizáciaStĺpik riadenia elektronicky nastaviteľný v dvoch osiach, s funkciou posunu pri nástupe/výstupeOdkladacia schránka v stredovej konzoleDva predné a jeden zadný AUX vstupDvojité predné a zadné držiaky na poháreElektrické dotykové ovládanie okien vpredu a vzadu so zabezpečením proti privretiuInformačné centrum vodiča a palubný počítač s duálnou funkciouJaguarSenseFosforovo modré halo podsvietenie a náladové osvetlenie interiéruJaguar Smart Key System so štartovaním bez kľúčaVÝBAVA INTERIÉRUStredová opierka hlavy vzaduDelené zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40Kožený 3-ramenný volant s pádielkami sekvenčného radenia Jaguar Sequential Shift adiaľkovým ovládaním pre audio, tempomat, pripojenie telefónu cez rozhranie Bluetooth ®a systém JaguarVoice (ak je súčasťou výbavy)MULTIMÉDIÁ3,5 mm stereo AUX vstupMožnosť pripojenia telefónu cez rozhranie Bluetooth ®7-palcový plnefarebný dotykový displeji Nedostupné pre model 3,0 l V6 Benzín.30


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIEMOTOR3,0-litrovýV6 Diesel (211)AJ-V6D GEN III3,0-litrovýV6 Diesel (240)AJ-V6D GEN III3,0-litrovýV6 Diesel (275)AJ-V6D GEN III S3,0-litrovýV6 Benzín5,0-litrovýV8 BenzínAJ-V8 GEN III5,0-litrovýV8 BenzínSuperchargedAJ-V8 GEN III RPočet valcov/ventilov na valec 6/4 6/4 6/4 6/4 8/4 8/4Vŕtanie/zdvih mm 84/90 84/90 84/90 89/79,5 92,5/93 92,5/93Objem cm 3 2.993 2.993 2.993 2.993 5.000 5.000Maximálny výkon EEC-PS (kW) 211 (155) 240 (177) 275 (202) 238 (175) 385 (283) 510 (375)@ ot./min. 4.000 4.000 4.000 6.800 6.500 6.000 - 6.500Maximálny krútiaci moment EEC-Nm (lb.ft.) 450 (332) 500 (369) 600 (443) 293 (216) 515 (376) 625/461@ ot./min. 2.000 2.000 2.000 4.100 3.500 2.500 - 5.500Kompresný pomer:1 16 16 16 10,5 11,5 9,5Prevodovka 6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová automatická 6-stupňová automatickáVÝKON (odhady výrobcu)Zrýchlenie 0-100 km/h – sek. 8,1 7,1 6,4 8,3 5,7 4,9Maximálna rýchlosť km/h 240 (obmedzená) 240 (obmedzená) 240 (obmedzená) 237 250 (obmedzená) 250 (obmedzená)SPOTREBA PALIVA (1)Mesto l/100 km 9,5 9,5 9,5 15,8 17,3 18,7Mimo mesta l/100 km 5,5 5,5 5,5 7,5 7,8 8,7Kombinovaná l/100 km 6,8 6,8 6,8 10,5 11,1 12,5Emisie oxidu uhličitého g/km 179 179 179 249 264 292Objem nádrže litrov pribl. 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5Využiteľný objem nádrže litrov pribl. 64 64 64 64 64 64HMOTNOSŤ (2)Prevádzková hmotnosť kg 1.820 1.820 1.820 1.690 1.780 1.891Celková hmotnosť kg 2.360 2.360 2.360 2.215 2.300 2.370Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu – 750 kg (3) Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu – 1.850 kg (3) Maximálne vertikálne zaťaženie v bode spojenia vozidla s prívesom – 75 kg (3) Priemer otočenia – 11,48 mObjem batožinového priestoru so systémom na opravu pneumatiky Jaguar – 540 litrov – VDA Objem batožinového priestoru s núdzovým rezervným kolesom – 500 litrov – VDAObjem batožinového priestoru so sklopenými zadnými sedadlami a systémom na opravu pneumatík Jaguar – 963 litrov – VDA Objem batožinového priestoru so sklopenými zadnými sedadlami a s núdzovým rezervným kolesom – 923 litrov – VDA.(1)Tieto hodnoty boli správne v čase uvedenia do tlače.(2)Podrobnosti o príplatkoch za montáž doplnkov vám poskytne predajca. Hmotnosti sa vzťahujú na vozidlá v štandardnej výbave. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť.(3)Nevzťahuje sa na modely s 5,0-litrovým V8 benzínovým motorom a 5,0-litrovým preplňovaným V8 benzínovým motorom31


PRÍSLUŠENSTVO:EXTERIÉROdhodlanie značky Jaguar vytvárať vynikajúce novéprodukty nekončí pri nádherných a rýchlych autách.Vyberte si zo širokej palety príslušenstva Jaguara prispôsobte si tak auto svojmu osobitnému vkusu.Príslušenstvo Jaguar ponúka širokú škálu prvkovexteriéru, navrhnutých na zvýšenie individualityvášho vozidla.BALÍK XF AERODYNAMIC PACKBALÍK XK AERODYNAMIC PACK* Zobrazené sú prvky príplatkového vybavenia: Chrómové bočné výduchy a Chrómové kryty spätných zrkadiel.32


20” LEŠTENÉ ZLIATINOVÉ DISKY ORONA CHRÓMOVÉ BOČNÉ VÝDUCHY33


PRÍSLUŠENSTVO:INTERIÉRMožnosti personalizácie pokračujú vo vnútri vďakaluxusnej škále interiérových prvkov príslušenstva, ktoréďalej zvyšujú štýlovosť vášho vozidla Jaguar.DEFLEKTOR VZDUCHU Z LEŠTENÉHO HLINÍKA


SÚPRAVA PEDÁLOV V LEŠTENOM PREVEDENÍ RYTINA PRE NOVÝ MODEL XJ OSVETLENÁ PRAHOVÁ LIŠTA35


UdržateľnosťJeden z našich prístupov k udržateľnosti sasústreďuje na celý „životný cyklus“ vozidla,analyzovaním všetkých aspektov výroby,používania a likvidácie produktu, na základektorého sa stanovujú ciele pre znižovanienegatívneho dopadu na životné prostredie.Patrí sem použitie nízkoenergetickýchvýrobných postupov, recyklovateľnýchmateriálov a zaistenie ľahšej recyklácie vozidlana konci jeho životnosti.Investovali sme do moderného softvéru naanalýzu životného cyklu, ktorý vyhodnocujeenvironmentálny dopad našich vozidiel „odkolísky až po hrob“ – a identifikuje oblasti,v ktorých sa môžeme zlepšiť. Jednoznačnézameranie na udržateľnosť počas životnéhocyklu vozidla už preukázal úspech novéhomodelu XJ vo forme certifikátu ISO 14040,ktorý mu udelil Úrad Spojeného kráľovstvapre certifikáciu vozidiel (Vehicle CertificationAgency – VCA). V rámci tohto certifikátu saposudzuje environmentálny dopad vozidlapočas každej etapy jeho životného cyklu.Počas nasledujúcich piatich rokov investujeme800 miliónov britských libier do inováciív oblasti životného prostredia a budemevyvíjať technológie zamerané na znižovanieemisií oxidu uhličitého o ďalších 25 %.Sústredenie na udržateľnosť sa však u násv spoločnosti Jaguar ešte zintenzívňuje.Doteraz najužšia spolupráca našichdizajnérskych, konštruktérskych a výrobnýchtímov má jediný cieľ, a tým je vytváraťautomobily, ktoré poskytujú vzrušujúcu jazdua zároveň sú ohľaduplnejšie voči planéte.PoKroKoVÁ HLInÍKoVÁteCHnoLÓGIaMODerné kOnštrukčné POStuPy kOzMICkéhOPrIeMySlu POužIté nA SPáJAnIe A nItOVAnIeV ÚPlne nOVOM MODelI XJ zAISťuJÚ VýnIMOčnÚSIlu A PeVnOSť – kArOSérIA Je O 60 %tuhšIA, nO zárOVeň O 40 % ľAhšIA AkO PrIPreDChODCOCh.hlIníkOVá kOnštrukCIA „DruheJ generáCIe“ –Až 50 % štruktÚry kArOSérIe nOVéhO MODeluXJ Je z reCyklOVAnéhO hlIníkA.sLedoVanIe HMotnostInA zníženIe hMOtnOStI PreDneJ čAStIMODelOV XJ A Xf A zVýšenIe tuhOStI IChkOnštrukCIe bOlI POužIté JeDnODIelneultrAľAhké zlIAtIny hOrčíkA. nIžšIAhMOtnOSť znAMená MeneJ hMOty nAAkCeleráCIu, čO PrInášA VýhODy nIžšeJSPOtreby PAlIVA A zníženýCh eMISIí.nA kľÚčOVýCh MIeStACh SÚ POužIté VySOkOPeVné hlIníkOVé zlIAtIny, číM SA zVýšIlAPeVnOSť kArOSérIe A zárOVeň znížIlOMnOžStVO POtrebnéhO hlIníkA.reCYKLoVanÉ MaterIÁLYVyberáMe MAterIály S nAJnIžšíMenVIrOnMentálnyM DOPADOM;MAterIály, ktOré SÚ uDržAteľné,AlebO reCyklOVAné; tVrDO PrACuJeMenA zVýšení PerCentA POužItéhOreCyklOVAnéhO hlIníkA z 50 % nA 75 %.ObnOVIteľné, PrírODné MAterIály –DreVené VláknA A DreVené ObklADyPOCháDzAJÚ z leSOV, ktOré SÚCertIfIkOVAné AkO náležIte uDržIAVAnéA kOntInuálne zAleSňOVAné.36


ENERGY CONSUMPTIONCUT bY 49%WATER USAGE CUT bY70%OVER 5 YEARSWASTE MATERIALS DOWN48% bETWEEN 2004 - 2008Every Jaguar model is designed to be95 %recoverableand re-usableUDRŽATEĽNÝ VÝKONModerné nové vznetové a zážihovéMotory spájajú vynikajúci výkons prvotriednou účinnosťou. súto technicky najpokrokovejšiea najúčinnejšie Motory, aké kedy značkajaguar vytvorila. inteligentné novétechnológie – priaMe vstrekovanie palivaa v autoMobilovoM prieMysle po prvý razpoužité variabilné časovanie ventilovšetria energiu a znižujú spotrebu paliva.NA KONCI CESTYkaždý jaguar je navrhnutý tak, aby sa95 % z jeho Materiálov dalo spätne získaťa znova použiť – 85 % sa recykluje a 10 %sa použije na výrobu energie. všetkyModely jaguar spĺňajú prísnu sMernicu eurrr (reduce, reuse, recycle – obMedziť,opätovne použiť, recyklovať) už celédva roky pred nadobudnutíM platnostiprávnej požiadavky v roku 2011. novýModel Xj bude prvý nový jaguar, ktorý jubude pri uvedení na trh spĺňať v plnejMiere.PROGRAM KOMPENZÁCIE CO 2 ZNAČKY JAGUARSO STAROSTLIVOSŤOU O OVZDUŠIEtento prograM slúži na koMpenzáciu 100 % co 2vyprodukovaného počas výroby všetkých vozidiel jaguarskonštruovaných vo výrobnoM závode v spojenoM kráľovstvea zahŕňa investície do projektov obMedzujúcich produkciuuhlíka v ostatných častiach sveta. v ráMci prograMu sabude koMpenzovať približne 70 000 ton co 2 z výrobnéhoprocesu v roku 2009 – čo zodpovedá 5 400 ModeloM XFs 3,0-litrovýM vznetovýM MotoroM, z ktorých každý najazdil45 000 kiloMetrov. dobrovoľný prograM koMpenzácie co 2uMožňuje MajiteľoM koMpenzovať co 2 vyprodukovaný ichvozidloM jaguar.37


ZÁŽITOK Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA JAGUARServis, istota a spokojnosť sú neoddeliteľnousúčasťou výsad vyplývajúcich z vlastníctvavozidla značky Jaguar.JAGUAR.COMInteraktívna webová lokalita jaguar.com poskytuje užitočné nástroje, ako vyhľadávač predajcov;konfigurátor modelov – ktorý vám umožňuje vidieť automobil prispôsobený vašim požiadavkáma v želanej farebnej úprave; ako aj nová časť MÔJ JAGUAR, ktorá vám umožňuje uložiť si záložkyk obľúbeným častiam tejto webovej lokality.SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA JAGUARUmožňuje vdýchnuť vozidlu kúzlo vašej osobnosti a dosiahnuť zážitok z jazdy, ktorý budepre vás ešte osobnejší. Všetky prvky príslušenstva Jaguar sa starostlivo testujú z pohľadubezpečnosti a odolnosti v tých najdrsnejších klimatických podmienkach a prostrediach.Komplexná ponuka dekoračných prvkov a príslušenstva interiéru i exteriéru vám umožňujeprispôsobiť Jaguar svojmu osobitému štýlu. Kompletný sortiment príslušenstva nájdetek dispozícii on-line. Bližšie informácie na adrese jaguar.com.PRETOŽE VYŽADUJETE LEN TO NAJLEPŠIEOficiálny predajca alebo autorizované servisné stredisko značky Jaguar zabezpečí, že na výkonkaždej montáže alebo opravy budú k dispozícii profesionálne vyškolení a skúsení technicis prístupom ku kompletnému sortimentu schválených dielov a náradia. Vďaka tomu je možnégarantovať náležitý priebeh servisných činností. Ak chcete personalizovať svoj model Jaguar,prípadne ho určitým spôsobom funkčne obohatiť, predajca alebo autorizované strediskoJaguar dokáže obstarať a namontovať schválené prvky príslušenstva.SERVIS A ZABEZPEČENIEÚplná spokojnosť vrátane servisu s konkurencieschopnými cenami, sezónnych prehliadokstavu a úplnej starostlivosti o pneumatiky, zaručuje, že váš Jaguar si zachová svoj prémiovýstav optimálny výkon.ZÁRUKA*3-ročná záruka spolu s 3-ročnou zárukou na povrchový náter a 6-ročnou zárukou na výskytkorózie (perforácie).MAGAZÍN JAGUARMagazín Jaguar, privádzajúci k životu pretekárske srdce búšiace v každom vozidle Jaguar,predstavuje publikáciu určenú vlastníkom našich vozidiel. Nájdete v ňom články o našomlegendárnom výkone, detailné pohľady na naše produkty a spoločnosť ako takú, spolus novinkami a podujatiami zo sveta automobilov Jaguar.FINANČNÉ SLUŽBY JAGUAR*Či už sú vaše požiadavky obchodnej alebo osobnej povahy, finančné služby Jaguar vám dokážuponúknuť širokú paletu možností a flexibility s bohatým sortimentom finančných a poistnýchplánov prispôsobených na mieru vašim požiadavkám.* Na položku sa vzťahujú zmluvné podmienky. Bližšie informácie žiadajte od svojho predajcu vozidiel Jaguar.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIESpoločnosť Jaguar Cars Limited neustále hľadá spôsoby na zdokonaľovanie vybavenia, dizajnu a výrobysvojich vozidiel, pričom zmeny prebiehajú nepretržite. Hoci sa vyvíja maximálne úsilie zostavovaniuaktuálnej literatúry, táto brožúra by sa nemala považovať za sprievodcu presným popisom výbavy, aniza konečnú ponuku na predaj ľubovolného automobilu. Distribútori a predajcovia nie sú zástupcoviaspoločnosti Jaguar Cars Limited a nemajú vôbec žiadne oprávnenie zaviazať spoločnosť Jaguar CarsLimited akýmikoľvek výslovnými alebo odvodenými zárukami alebo vyjadreniami. Ilustrácie obsiahnutév tejto brožúre môžu zahŕňať voliteľné doplnky.Porovnania vychádzajú z vlastných údajov a testov výrobcu.UPOZORNENIE K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIASpoločnosť Jaguar Cars Limited si kladie za cieľ zaradiť sa medzi celosvetových lídrov preukazujúcichpokrok na ceste k udržateľnosti. Radi by sme preto prispeli k vyššej kvalite života v zmysle programufiremnej zodpovednosti v jadre našej spoločnosti, ako aj znižovaním negatívnych dopadov nášho pôsobeniana životné prostredie prostredníctvom inovatívneho dizajnu a výroby, a súčasne minimalizáciou spotrebyzdrojov a energie. Environmentálna zodpovednosť je pre spoločnosť Jaguar kľúčovou hodnotou, pričompovažujeme za svoju povinnosť kontinuálne zdokonaľovať naše environmentálne štandardy vo všetkýchohľadoch obchodnej činnosti.Táto brožúra sa vyrába s použitím materiálov zo zmiešaných zdrojov certifikovaných podľa FSCpochádzajúcich z náležite udržiavaných lesov, pričom jej výroba prebieha v súlade s prísnymenvironmentálnym systémom ISO 14001. 10 % z tohto materiálu predstavujú obnovené vlákna získavanéz odpadu na skládkach.Inovatívne využívanie hliníkových konštrukcií je jedným z hmatateľných príkladov kontinuálneho odhodlaniaspoločnosti Jaguar Cars Limited prinášať technológie na podporu efektívnosti a udržateľnosti. Ľahkéhliníkové konštrukcie okrem svojich nesporných výhod z inžinierskeho a dynamického pohľadu prispievajúaj k úspore paliva, a tým pomáhajú znižovať tvorbu emisií – ako dôkaz na podporu politiky zodpovednéhodizajnu a výroby spoločnosti Jaguar Cars Limited.Obchodná značka Bluetooth ® a príslušné logá sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., pričomakékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Jaguar Cars Limited sa uskutočňuje na licenčnomzáklade.Jaguar Cars Limited,Registrované sídlo: Abbey Road, Whitley,Coventry, CV3 4LF, Spojené KráľovstvoRegistračné číslo v rámci Anglicka: 1672070jaguar.comVytlačené v Anglicku JLM/57/02/00/0610


JAGUAR.COM

More magazines by this user
Similar magazines