EkoBiuro Raport - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

odpowiedzialnybiznes.pl

EkoBiuro Raport - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zasada 3RPomyśl o wprowadzeniu w (biurowe) życie, zasady 3R: Reduce, Reuse,Recycle, która promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcjidóbr i traktowania odpadów.W wersji polskiej, to: zasada 3 U:Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.Największe korzyści dla środowiska niesie ograniczanie nadmiernejkonsumpcji oraz wielokrotne użycie – czyli jak najpóźniejsze uznanieproduktu za odpad. Wreszcie ich racjonalne przetwarzanie pomagaograniczyć obciążenia środowiska związane z pozyskaniem produktuz surowców pierwotnych i wspomnianą wcześniej akumulacją śmieci.


Zgodnie z przyjętą misją i wizją, Ministerstwo Środowiska podjęło decyzjęo wprowadzeniu w życie rozwiązań przyczyniających się do minimalizowanianegatywnego oddziaływania na środowisko.Do przykładów podjętych przez nas działań zazieleniających naszą instytucjęnależy np. wdrażanie systemu EMAS, w wyniku czego ciągle doskonalimyefektywność energetyczną, ograniczamy zużycie wody czy ilość produkowanychodpadów. Przeprowadziliśmy również audyt energetyczny, wymianę oświetleniana energooszczędne, a przy zakupie sprzętu komputerowego od 2010roku zawsze stawiamy warunek spełnienia przez oferowany sprzęt wymoguenergooszczędności.Poza tym od 2007 r. MŚ kupuje papier wyłącznie w 100% z makulaturyz certyfikatami: ISO 14001, ISO9001, Blue Angel, FSC (Forestry StewardshipCouncil: Forest management and Chain-of-custody), EU Flower (EUEcolabel) bądź eukaliptusowy z międzynarodowymi certyfikatamiISO 14001, FSC, SWF. Od kilku lat działa również system segregacjiodpadów. Na korytarzach znajdują się łatwo dostępne dla pracownikówpojemniki na: papier, szkło, plastik, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzętelektryczny i elektroniczny, baterie, tonery i tusze. Również woda mineralnazamawiana jest w butelkach szklanych tylko na wymianę. W 2010 rokuprowadzono minimalizujący zużycie energii oraz papieru wydruk centralny orazelektroniczny system obiegu dokumentów ESOD.Wewnątrz Ministerstwa przeprowadzamy działania, angażujące naszychpracowników bądź wprowadzamy rozwiązania bezpośrednio zmieniające ichsposób pracy. Do takich działań można zaliczyć wewnętrzne akcje edukacyjne.W każdym miesiącu akcja ma inną formę. Jedną z nich była akcja teaserowapolegająca na zwróceniu uwagi wszystkich pracowników na istotę gaszenieświatła czy komputera przed wyjściem z pokoju. Akcja zawierała elementzaskoczenia. Najpierw przygotowano kilkaset małych, niebieskich,samoprzylepnych kółek a następnie przyklejono je na każdym komputerze,monitorze, drukarce, włączniku światła oraz kontakcie w budynku MŚ, bezpodania informacji o ich znaczeniu. Oznakowania stały się intrygujące i zwracałyuwagę pracowników. Po tygodniu, gdy wszyscy przyzwyczaili się już do ichobecności, naklejki zostały uzupełnione o elementy wyjaśniające, mającepostać znaku drogowego nakazu.Poprzez kampanie i konkursy rozwijamy również współpracę z firmamii organizacjami pozarządowymi.


Zaangażowanie pracowników w proekologiczne inicjatywy niesie za sobąwiele korzyści, i nie chodzi tutaj tylko o zmniejszenie zużycia takich surowcówjak papier czy energia w biurach. Komunikacja ekologiczna tworzy swoistyrodzaj więzi, nić porozumienia, budowanie tożsamości w firmie. To także kwestiareputacji firmy. Projekt eko-biura w Axel Springer Polska ewoluował przez dwalata. Podsumowanie w postaci akcji zatytułowanej „AXELKI na zielono, czylitygodniowy rozkład jazdy”, to zwieńczenie najważniejszych elementów, którew nim wystąpiły. Zainspirowały nas trendy ekologiczne na rynku, ale potrzeba„ducha ekologii” jest mocno związana z naszymi interesami biznesowymi.Efektywność, oszczędzanie, kreatywność i wiarygodność oraz kontrola ryzykato przesłanki do tego, by ekologiczna firma na rynku wydawniczym odnosiłasukces.W firmie w latach 2008-2010 został zrealizowany szereg działań organizacyjnoadministracyjnych, których celem było nie tylko sprawniejsze i efektywniejszezorganizowanie przestrzeni biurowej, ale także zwrócenie uwagi pracowników nato, że ich codzienne czynności mają wymiar ekologiczny. Do najważniejszychdziałań można zaliczyć m.in.:• wprowadzenie do codziennego użytku w biurach papierupochodzącego w 100% z makulatury• system zbiórki i odpadów niebezpiecznych, w tym baterii i akumulatorów,starych telefonów, ładowarek i innych• regularną zbiórkę makulatury z biur, a także proces niszczeniasegregowanych dokumentów papierowych, CD, czy plastikowych• wprowadzenie segregacji odpadów na terenie biur• zakup kopert oraz innych materiałów z papieru makulaturowego,a także kalendarzy z papieru TCF• odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych (tonerów)przez wyspecjalizowane organizacje;• wymianę maszyn: drukarek, kopiarek na urządzenia wielofunkcyjnez systemami energooszczędnymi;• akcje marketingowe służące wzmocnieniu wewnętrznej promocjidla działań ekologicznych m.in. „eko-kreskówki” z udziałem pracowników.W biurach RASP używany jest zarówno biały papier drzewny, jak i ten pochodzącyw 100% z recyklingu. W 2010 roku na potrzeby biurowej działalności w firmiezakupiono 11.073 kg papieru, z czego 72% było papierem makulaturowym.


„Prowadzimy swoją działalność w sposób, który chroni i dba o środowisko…”.Takie motto nieustannie towarzyszy wszystkim działaniom i inwestycjompodejmowanym przez firmę Coca-Cola.Opakowanie PET, folie, makulatura, drewno, szkło, metale (aluminium), zużyteakumulatory, oleje, wyeksploatowane opony samochodowe – to główneodpady generowane przez CCHBC. Każdego roku jest ich mniej.W zakładach produkcyjnych w Staniątkach, Radzyminie i Łodzi prowadzimym.in. :segregację i odzysk odpadów technologicznych, papieru, butelek plastikowych,a także system odzysku wodyWszystkie firmy, z którymi współpracujemy posiadają odpowiednie atestyi działają w sposób bezpieczny dla środowiska.Działania mające na celu wspieranie ochrony środowiska w obrębie naszejfirmy to nie jedyne, co robimy w zakresie polityki proekologicznej. W 2003 rokuprzyłączyliśmy się do światowej akcji „Sprzątanie świata”.Pamiętamy również o ekologii. Dzięki CCHBC powstaje internetowa bazamateriałów edukacyjnych EkoEdukacja.pl, wspieramy akcję sprzątanie Świata-Polska w gminach, w których znajdują się nasze zakłady produkcyjne.Coca-Cola wspiera również akcję WWF - „Spraw, by Godzina dla Ziemi trwaładłużej” - prosząc uczestników, osoby prywatne, firmy i organizacje, by opróczgaszenia światła wprowadziły do swojego codziennego życia inne zmiany, którepoprawią sytuację naszej planety.Coca-Cola symbolicznie gasi światła w swoim biurze, a także neon w centrumWarszawy przy ulicy Marszałkowskiej. Akcję wspierają również pracownicy firmywygaszając światła w swoich domach oraz wprowadzając w codziennymżyciu zasady, które pozwolą im być bardziej przyjaznymi dla naszej planety. Tensymboliczny gest jest zgodny z działaniami The Coca-Cola Company oraz jejpartnerów w zakresie zmniejszania swojego śladu klimatycznego.


Inny przejaw proekologicznej działalności firmy Coca-Cola, to 111 Navy Chair -niezwykłe krzesło , bo wyprodukowane z plastikowych butelek pochodzącychz odzysku. Na rynek wprowadziuły je Coca-Cola oraz Emeco. Krzesło 111 NavyChair, do produkcji którego trzeba wykorzystać co najmniej 111 butelek, zostałowykonane na wzór oryginalnego mebla Emeco Navy Chair, zaprojektowanegow 1944 roku dla amerykańskiej marynarki wojennej. Plastik rPET służący doprodukcji krzeseł pochodzi z największego na świecie zakładu recyklingu butelek,który rozpoczął działalność w 2009 roku w Spartanburgu w Karolinie Południowej,w Stanach Zjednoczonych.


Ekologia jest powiązana w znacznej części z gospodarką. Agencja RozwojuLokalnego AGROTUR S.A z siedzibą w Krupskim Młynie tworząc DepartamentProjektów Ekologicznych podjęła się wdrożenia polityki proekologicznych działańwewnątrz firmy, aby uświadomić swoim pracownikom, że są częścią przyrody,a niszcząc ją, lekceważąc jej prawa - niszczymy samych siebie. Dlategomówiąc, że chcemy chronić środowisko, że chcemy być ekologiczni, musimyjednocześnie sprecyzować, co tak naprawdę chcemy przedsięwziąć i na jakimefekcie końcowym nam zależy. Dewizą, jaką się kierujemy w działaniach to„Żądasz czystego środowiska - zachowaj je sam”.Firma systematycznie wdraża i pracuje nad ograniczeniami swojegooddziaływania na środowisko poprzez:• Segregację odpadów, w aneksie kuchennym ustawiono pojemnikiz podziałem na odpady organiczne, szkło, plastik i papier• Zbiórkę zużytych baterii w gronie swoich pracowników - pojemnik na baterie• Zbiórkę makulatury• Oszczędzanie papieru poprzez wdrożenie systemu AGROTIME, który zarządzanaszą firmą elektronicznie i jest miejscem wymiany informacji wewnątrz firmy• Przekazywanie zużytych tonerów i sprzętu• Udział w akcjach ekologicznych „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” poprzezumieszczenie ulotek i plakatów w Punktach Obsługi Klienta w ramachprowadzonych w gminach Programów Ograniczenia Niskiej Emisji• Wprowadzenie systemu video-konferencji między siedzibami naszej firmy(Krupski Młyn, Gliwice, Pyrzowice, Częstochowa,) co wpłynęło na zmniejszeniezużycie paliwa oraz emisji spalin• Oszczędności prądu poprzez zastosowanie energooszczędnych laptopówu 90 % pracowników firmy• Eko-komunikacja zakładanie w samochodach służbowych instalacji gazowychReasumując ekologia jest nie tylko koniecznością i modą, jest też opłacalna.Dlatego warto było wdrożyć i kontynuować politykę ekologiczną wewnątrzfirmy. Dzięki temu udało się osiągnąć takie rezultaty jak m.in.: upowszechnienieidei zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowanie nowych przyzwyczajeń,podwyższenie prestiżu przedsiębiorstwa, poprawa stanu bhp i zdrowiapracowników, integracja z lokalnym środowiskiem i jego problemami orazoszczędność.


W swojej działalności firma Carrefour Polska przywiązuje uwagę do ochronyśrodowiska naturalnego, angażując się w szereg różnego rodzaju inicjatywekologicznych oraz podejmując konkretne działania mające na celu obniżeniezużycia energii.Carrefour Polska brał także udział w akcji „Godzina dla Ziemi” organizowanejprzez WWF, która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na koniecznośćograniczenia zużycia prądu. W swoich założeniach strategii odpowiedzialnegobiznesu Grupa Carrefour zobowiązała się do systematycznego obniżania zużyciaenergii. Od roku 2004 do 2008 jej zużycie spadło o 13,6%, natomiast do roku 2020redukcja ma wynieść 30%.Tradycyjne oświetlenie zostało zastąpione energooszczędnym oraz rozpoczętezostały działania nad wdrożeniem systemu zarządzania energią, który mierzyi optymalizuje zużycie prądu. Część naszych sklepów została także wyposażonaw nowoczesne, energooszczędne meble chłodnicze.Mając na uwadze kwestie ekologiczne, w naszej codziennej działalnościstaramy się również ograniczyć do minimum zużycie papieru i ilośćdrukowanych stron, a jeśli zachodzi konieczność wykonania wydruku,w miarę możliwości drukujemy dwustronnie. Na terenie centrali Carrefourorganizowane również były cykliczne akcje informacyjne związanez ograniczaniem zużycia energii elektrycznej i wody.Kilka lat temu w biurach Carrefour miała miejsce akcja edukacyjna dlapracowników Carrefour, podczas której min. umieszczono specjalne plakietkiinformacyjne jak dbać o ochronę środowiska, do dzisiaj przypominająo tym by gasić światło w sytuacjach, gdy jego użycie nie jest konieczne,oszczędnie gospodarować zużyciem energii, etc.Akcje informacyjne prowadzone były również przy pomocy specjalnieprzygotowanego pakietu informacyjnego w formie komputerowej i na stronachinternetowych, min. przygotowano wygaszacze ekranów komputerowych,które przypominały pracownikom firmy o kwestiach ważnych z punktu widzeniaochrony środowiska naturalnego.


Od czterech lat DHL Express w Polsce, jako część grupy Deutsche Post DHL,aktywnie działa na rzecz ochrony klimatu, realizując globalny programochrony klimatu GoGreen, mający na celu zachowanie równowagi pomiędzygospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. W DHL Express realizowane sąróżne programy proekologiczne, a wiele wdrożonych działań prośrodowiskowychnarodziło się właśnie wewnątrz organizacji. Nasza firma systematycznie angażujesię w przeprowadzanie akcji świadomościowych skierowanych do pracowników,a także naszych klientów w postaci mailingów, plakatów, a także naklejek.Nasi pracownicy, uświadomieni ekologicznie, zaczęli zauważać możliwościwprowadzenia na własnym obszarze działania rozwiązań, które dają wymiernyśrodowiskowy efekt.Z inicjatywy pracowników powstały np. znaki w formie naklejek, namawiającedo proekologicznych działań: „Wykorzystaj papier na maksa”, „Żarówka też musiodpocząć”, „Nie marnuj wody”. Inną inicjatywą pracowników był pomysł nawykorzystanie skrawków papieru z niszczarek do pakowania/przepakowywaniaprzesyłek. Wdrożeniu projektu towarzyszyła intensywna kampania informacyjna.Program ma swoje logo i hasło: „Nie dziedziczymy ziemi po przodkach, leczpożyczamy od naszych dzieci”. Miernikiem sukcesu wprowadzonego projektu sąwskaźniki środowiskowe. Planując zakupy, w pierwszej kolejności nabywamy papierz recyclingu, ewentualnie ze specjalnych upraw. Uczulamy pracowników nato, aby zwracali uwagę na kwestię produkcji i obiegu wewnątrz firmowychmateriałów – po pierwsze drukujemy dwustronnie, nie drukujemy zbędnychmateriałów. Przykładem jest wymiana dokumentów oraz przesyłek pomiędzydziałami, do których wykorzystuje się specjalne koperty, tzw. do wielokrotnegoużytku. A do każdej wysyłanej wiadomości mailowej przez pracownika DHLExpress dołączona jest krótka informacja, zwracająca uwagę na potrzebędrukowania danego maila.Prowadzimy w firmie wewnętrzne kampanie informacyjne, propagujące ideęzmniejszenia ilości produkowanych odpadów. Przyjęliśmy zasadę recyclingu, tzn.wiele materiałów nadaje się do powtórnego użytku i nie muszą być one od razuwyrzucane.Od kilku lat segregacja w firmie jest obowiązkowa i dlategow każdym biurze i terminalu znajdują się ogólnodostępne pojemniki na zbędnąmakulaturę. Poprzez segregację odpadów i podpisanie umów z firmamiodbierającymi posortowane odpady poszczególne jednostki organizacyjnew DHL Express zaoszczędziły nawet połowę poprzednich kosztów.Do tej pory realizacja poszczególnych zadań w ramach programu GoGreenoraz inicjatyw rozwiązań proekologicznych przyniosła firmie wymierne efektyw postaci oszczędności w zużyciu zasobów naturalnych oraz finansowych.


Inicjatywa „Zielone Biuro” to program stworzony i realizowany przez pracownikówBP, mający na celu ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania biur BPi budynków BP na środowisko naturalne.Pomysł Zielonego Biura oparty jest na tzw. Eko-efektywnosci, czyli idei „więcejza mniej”. Inicjatywa zrodziła się w 1997 roku w Melbourne. Dzisiaj realizuje japonad 35 biur BP w 14 krajach – dziś w „Zielonym Biurze” uczestniczy 25 tysięcypracowników biur BP. Inicjatywa Zielone Biuro zmniejsza negatywny wpływbiura na środowisko poprzez trzy kluczowe działania: mądre zakupy, efektywnewykorzystanie zasobów biurowych i odpowiedzialna gospodarkę odpadami.Projekt zakłada ograniczenie zużycia: energii, papieru, wody oraz zwiększenierecyclingu. Przewiduje współprace z dostawcami i inicjowanie zielonych akcjiw środowisku biznesowym. Siedzibą centrali BP Polska jest budynek klasy A.Zastosowane w nim rozwiązania mają na celu minimalizację zużycia energiii efektywne jej wykorzystanie. Dzięki rozwiązaniom architektonicznymi w związku z urządzeniem wnętrz aż 85 % światła w biurze to światło naturalne.25-60 % elektryczności wykorzystywanej jest na oświetlenie, a pozostawienie nanoc oświetlonego pomieszczenia pochłania tyle energii ile potrzebne jest dozrobienia 1000 filiżanek kawy. Gospodarka odpadami - Około 70% odpadówbiurowych nadaje się do powtórnego użycia, tylko 8% z nich jest faktycznieprzetwarzanych.Inicjatywa „Zielone Biuro” zakłada, że powtórnemu użyciu ulegać powinny:papier mieszany i biały, plastik, puszki, tektury, kompost, szkło i inne. W BPw Krakowie pracownicy segregują śmieci do osobnych kontenerów. Firmawspółpracuje też z firmami uzdatniającymi przedmioty do powtórnego użyciai z odbiorcą posegregowanych odpadów.Przykłady realizujące program „Zrównoważonego Rozwoju” :• budujemy nowoczesne, energooszczędne budynki• pamiętamy o możliwości powtórnego wykorzystania materiałów, energii• oddajemy meble potrzebującym• oszczędzamy tam, gdzie to możliwe: energie, papier, wodę• poddajemy recyclingowi wszystko to, co możliwe• tworzymy strategie redukcji dwutlenku węgla• promujemy alternatywne źródła energii• tworzymy wolontariat działań na rzecz społeczeństwa• dzielimy się swoją wiedzą z innymi organizacjami• realizujemy cele finansowe z uwzględnienie założeń Zrównoważonego Rozwoju


Coraz szersze wykorzystywanie nośników informatycznych w PKN ORLRENoptymalizuje procesy biznesowe i usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa.Spółka wdrażając elektroniczny system obiegu dokumentów w dużej mierzezrezygnowała z dokumentacji papierowej, która obowiązywała w obszarachobjętych działaniem projektu. Obok efektu ekologicznego, zastosowaniesystemu przynosi również wymierne korzyści ekonomiczne.Obecnie obieg elektroniczny dokumentów realizowany jest w zakresiedokumentów księgowych (m.in. faktury, dokumenty majątkowe), obsługi HR(urlopy, delegacje) oraz wniosków zakupowych. Całość obiegu wspomaga flotaurządzeń wielofunkcyjnych oraz system faksu elektronicznego. Najważniejszymelementem elektronicznego obiegu dokumentów jest system workflow, któryzastąpił dotychczasowy papierowy obieg dokumentów księgowych.Otrzymywane faktury są skanowane, a następnie w postaci danych niezbędnychdo dalszej ich obsługi wprowadzane do obiegu elektronicznego. Użytkownicyuczestniczący w poszczególnych etapach procesu mają cały czas dostępdo jej skanu. W efekcie wprowadzenia tego narzędzia zostały wyeliminowanedokumenty papierowe na rzecz elektronicznego obiegu z wykorzystaniemsystemów informatycznych.Jako rozwiązanie wspierające proces elektronicznego obiegu dokumentówprzeprowadzono standaryzację platformy biurowej, w ramach, którejfunkcjonuje nowoczesna flota wielofunkcyjnych urządzeń drukujących,pozwalająca pracownikom na wprowadzanie do obiegu dokumentów w formieelektronicznej, eliminując konieczność wielokrotnego ich powielania (np. pismawg rozdzielnika). Ponadto został uruchomiony system faksu elektronicznego,dzięki któremu możliwe jest odbieranie faksów poprzez skrzynkę e-mail bezpotrzeby ich drukowania.Wielofunkcyjne urządzenia MFP zostały ustawione w większości budynkówPKN ORLEN w liczbie ponad 300 sztuk, zastępując blisko 1.000 starychi w wyeksploatowanych drukarek i kserokopiarek. Na urządzeniach dostępnesą funkcjonalności takie jak: drukowanie, kopiowanie czarno-białe i w kolorze,skanowanie do pliku w celu wysłania dokumentu mailem lub faksem do innychodbiorców, gdzie nadal funkcjonują tradycyjne faksy. Wartością dodanącałego przedsięwzięcia jest wyeliminowanie wielokrotnego drukowaniabądź kserowania, co najmniej kilkuset tysięcy dokumentów rocznie, przyczym spodziewana jest dalsza redukcja ich liczby z uwagi na modyfikacjęsamych procesów, które obecnie mogą korzystać już z wdrożonych rozwiązańtechnicznych.


W 2009 roku warszawskie biuro firmy Lafarge uzyskało certyfikat Zielone Biuro*.Obecnie zdobywają go również inne lokalizacje. Dziś firma ma już ponad2 lata doświadczeń w działaniach ekologicznych w biurze (segregacja śmieci,oszczędność papieru, energii, szkolenia dla pracowników itd.).Uzyskanie certyfikatu Zielone Biuro było milowym krokiem w kształtowaniupostaw proekologicznych w warszawskim biurze Lafarge. Ekologia, to jedenz priorytetów w całej grupie Lafarge. Działania realizowane podczas produkcjimuszą iść jednak w parze z równie dużą dbałością o środowisko w biurachfirmy. Zakupiliśmy do biura pojemniki do segregacji śmieci i odpowiednie worki.Niby nic szczególnego, ale okazało się to dość karkołomnym przedsięwzięciem,gdyż w Polsce nie produkuje się worków pasujących do tego rodzajupojemników, a sprowadzić można je z zagranicy jedynie w ilościach hurtowych.To są drobne sprawy, ale wyraźnie pokazują, jak w naszym kraju podchodzi siędo ochrony środowiska. Najważniejsza jest jednak edukacja proekologicznapracowników. To długofalowe zadanie, które ma doprowadzić do zmianypostaw i zachowań. W kampanii edukacyjno-informacyjnej stosujemy wysyłaneregularnie informacje mailowe do wszystkich pracowników, komunikatyumieszczane w kafeterii – odbyło się nawet spotkanie pod nazwą ”Ekokawa” –czyli spotkanie dla pracowników poświęcone ekologii. Można było dowiedziećsię o sposobach oszczędzania energii, papieru i wody w biurze, a takżeo postawach proekologicznych poza firmą. Jednym z pomysłów na promocjęekologii w biurze Lafarge był konkurs na ekoHasło. Wśród 38 propozycji, najlepszeokazało się hasło: „Z natury bądź ekologiem”. Takie konkursy przynoszą rezultaty– znacznie wzrosła ilość pracowników o wysokiej świadomości proekologicznej,która przejawia się m.in. segregowaniem odpadów, gaszeniem niepotrzebnychświateł i monitorów w biurze, kiedy nie są używane. Przy odrobinie wysiłkui dobrej woli można osiągnąć naprawdę wiele. Dobre nawyki z pracy mogą staćsię częścią naszego stylu życia. Chodzi o to żeby poza biurem, także pamiętaćo tych zachowaniach.*Zielone Biuro - Certyfikat Zielone Biuro wyróżnia instytucje, firmy, organizacjepozarządowe i samorządy, które chcą się stale doskonalić, podejmować noweinicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój proekologicznywizerunek. Posiadanie certyfikatu Zielone Biuro nie tylko wiąże się z prestiżemi pozwala się wyróżnić na tle konkurencji oraz zmniejszyć oddziaływanie firmyna środowisko. Niesie za sobą także wymierne korzyści finansowe w postaciobniżenia kosztów działania firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnychekologicznych rozwiązań.


Dotychczas podejmowane działania były ograniczone w dużej mierze do sferyprodukcyjnej Grupy Żywiec. Tymczasem skala działania firmy, jej wpływ naśrodowisko naturalne a także liczba pracowników sprawiają, że nawet niewielkiezmiany na rzecz ochrony środowiska w biurach, przynoszą pozytywne efekty.W sierpniu 2008 roku w biurze Grupy Żywiec wdrożono działania pro-ekologiczne,które miały na celu racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, wodąi papierem.Inicjatywa spodobała się pracownikom, którzy zaangażowali się we wspólnetworzenie eco-biura przez najprostsze działania takie jak: dwustronne kopiowaniei drukowanie dokumentów, gaszenie światła w toaletach i świadoma gospodarkawodna.W 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007, w biurze zużyto o 24 m3 mniej wodyi o 19 144 kwh mniej energii elektrycznej. W 2008 roku zużyto również o 640 ryzpapieru mniej, niż w roku 2007 co stanowi ograniczenie o 32%.Od kilku lat pracownicy mają możliwość pozostawienia w biurze zużytych bateriii tonerów. Część dochodu z ich odsprzedaży po regeneracji, jest w naszymimieniu przekazywana na konto Domu Dziecka.Wszystkie drukarki, monitory, komputery PC i notebooki używane w GrupieŻywiec spełniają jeden lub kilka standardów ekologicznych lub posiadającertyfikaty produktu ekologicznego. Nowy sprzęt kupowany w ramach wymianystarej floty sprzętowej jest na liście sprzętu objętego programem Energy Star.Wszystkie monitory posiadają certyfikat TCO.Drukarki w copy roomach mają włączoną opcje oszczędzania energii. Nowszedrukarki wielofunkcyjne także obsługują taką opcję. Podczas nie używaniaprzechodzą w stan hibernacji, oczekując na sygnał do pracy. Starsze drukarkimają normy zużycia energii zgodne z certyfikatami, jakie posiadają.Segregacji naszych odpadów dokonuje segreguje firma sprzątająca. W biurzezbierana jest makulatura i plastikowe butelki po wodzie.


UPC stara się minimalizować wpływ, jaki działalność firmy wywiera na środowisko.W tym celu firma zrealizowała projekt Zielony Rok, edukujący pracowników UPCw zakresie ochrony środowiska oraz zachęcający ich do zmiany codziennychnawyków, dążąc do ograniczenia emisji CO2. Projekt wspierany był działaniamiDziału Administracji, obniżającymi zużycie energii w biurach UPC, we współpracyz Działem Technicznym, realizującym projekt wykorzystania energii odnawialnej.Główne działania w ramach Zielonego Roku, poza edukacją pracowników, to:Akcja „Oszczędzaj energię. Pokaż, że jesteś na tak!” promująca wyłączanieniepotrzebnych świateł oraz urządzeń z trybu stand-by poprzez naklejki przywłącznikach światła, tapety z hasłami ekologicznymi oraz e-maile. Dzięki tegotypu widocznym przypomnieniom pracownicy pamiętają o każdorazowymgaszeniu światła, a także o całkowitym wyłączaniu urządzeń biurowych, coznacznie przyczynia się do oszczędności energii w firmie.Warsztat „Jak oszczędzać środowisko i własne pieniądze” realizowanyz Fundację Nasza Ziemia, podczas którego pracownicy poznali praktyczneprzykłady zachowań proekologicznych i zadawali pytania ekspertom.Dedykowany Quiz Internetowy sprawdzający i poszerzający wiedzę z zakresuekologii. Pracownicy mogli w ten sposób zweryfikować i uzupełnić swoją wiedzę.W quizach Climate Challenge uzyskaliśmy 924 odpowiedzi, odpowiada to 77%pracowników.Informacje o tematyce ekologicznej przesyłane w cyklicznym newsletterze,biuletynie, poradach e-mailowych oraz zakładce Zielony Rok w intranecie.Aktywności związane z ekologią podczas pikników rodzinnych UPC w całejPolsce dla pracowników i ich rodzin we współpracy z Fundacją Nasza Ziemiaoraz zachęcenie pracowników do ograniczenia emisji CO2.Firmowy internetowy kalkulator emisji CO2 Carbon Pledge pozwalający naindywidualne obliczenia emisji CO2. Po ich dokonaniu kalkulator podpowiadał,jakie działania warto podjąć, aby ograniczyć emisję. Kalkulator zapamiętujewynik i deklarację działań złożoną przez pracownika oraz oblicza ilośćzaoszczędzonego w ten sposób CO2.17% pracowników obliczyło swoją emisję CO2. Łączna deklaracja obniżeniaemisji CO2 wyniosła 126,261,0 kg


„Przeprowadzamy działania, angażującenaszych pracowników„bądź wprowadzamyrozwiązania bezpośrednio zmieniające ichsposób pracy...„Komunikacja ekologiczna tworzy swoisty rodzaj„więzi, nić porozumienia, budowanie tożsamościw firmie. To także kwestia reputacji firmy...„„Prowadzimy swoją działalność w sposób,który chroni i dba o środowisko…„„Ekologia jest nie tylko koniecznością i modą,jest też opłacalna...„W swoich założeniach strategiiodpowiedzialnego biznesu„zobowiązaliśmy się do systematycznegoobniżania zużycia energii...„„Nie dziedziczymy ziemi po przodkach, leczpożyczamy od naszych dzieci...„Ochronę środowiska„zaliczyliśmy donajważniejszych wartości, którymi kierujesię nasza firma...„Trzy kluczowe ekologiczne działania, to: mądre„zakupy, efektywne wykorzystanie zasobówbiurowych i odpowiedzialna gospodarka...„Wdrażając elektroniczny system„obiegudokumentów w dużej mierze zrezygnowanoz dokumentacji papierowej...„Najważniejsza jest jednak edukacjaproekologiczna„pracowników. To długofalowezadanie, które ma doprowadzić do zmiany postawi zachowań...„Nawet niewielkie zmiany„na rzeczochrony środowiska w biurach, przynosząpozytywne efekty...„ „firma zrealizowała projekt Zielony Rok, edukującypracowników UPC w zakresie ochrony środowiska...


Uwierz w moc recyclingu! Pamiętaj, że jedna tona makulatury,to ponad 3 tony drewna! Niesprawny już sprzęt elektroniczny lub tonerz drukarki również możesz oddać do ponownego przetworzenia.Oszczędzaj energię. Pomyśl o inwestycji w czujniki ruchu,a także, jeśli to konieczne, o energooszczędnych żarówkach.Wiele funkcji w jednym miejscu. Pomyśl o jednymwielofunkcyjnym urządzeniu zamiast drukarki, skanera, faksui ksero umieszczonych w różnych częściach biura.Sprawdzaj. Nie zostawiaj bezsensownie podłączonego do prądusprzętu z którego nie korzystasz. Kiedy kończysz pracę, nie pozostawiajurządzeń w trybie czuwania.Maksymalnie wykorzystuj światło dzienne. Sztucznegooświetlenia używaj tylko wtedy, kiedy jest niezbędne. Czasem wystarczytylko odsłonić okno.Tlen = energia. Poza optymalnym przepływem energii, pamiętajrównież o dobrym przepływie powietrza. Zwłaszcza jeśli Twoje biuroposiada nowoczesne i bardzo szczelne okna*. Świeże powietrze,to porcja energii dla pracowników.*Jeśli w Twoim biurze jest klimatyzacja, to nie otwieraj okien ani drzwi! Ustaw równieżodpowiednią temperaturę – o 5-7°C niższą od panującej na zewnątrz.


eko biuro wspiera:więcej na:www.officewarriors.plfacebook.com/officewarriorsTwoje biuro też jest EKO? Pochwal się nim!Wyślij zdjęcie i krótki opis biurowego eko-pomysłu na adres:kontakt@officewarriors.plNa najlepsze EKO biura czeka uznanie Office Warriors!

More magazines by this user
Similar magazines