Ettekanne - Päästeamet

rescue.ee

Ettekanne - Päästeamet

Tuleohutuse seadus jaolulisemad muudatusedPriit LaanisteSiseministeerium1


Eesmärgid seaduse koostamisel• Kehtestada seaduse tasemel põhilisedtuleohutusnõuded• koondada varasema päästeseaduse alusel määrustegakehtestatud nõuded seaduse tasandil• seadus toob välja põhilised nõuded ja näeb ettekaristused nende nõuete rikkumise eest• määrusega saab täpsustada seaduses toodud nõudeid• Reguleerida korralduslikke tuleohutusnõudeid• mitte dubleerida eriseaduste alusel kehtestatudtuleohutusnõudeid (nt ehitusseadus,kaevandamisseadus)2


Eesmärgid seaduse koostamisel• Varasemalt kehtinud nõuete ülevaatamine• vaadata kriitilise pilguga üle varem kehtinudkorralduslikud tuleohutusnõuded• hinnata kas kehtinud nõue on arusaadav ja vajalik, stkas see on täitnud oma eesmärki• väga suur osa tuleohutusnõuetest olid oma sisu poolestvajalikud• kaasajastada sõnastust• töötada probleemsetes valdkondades väljauued lahendused3


Tuleohutuse seaduse ajalugu• eelnõu koostamist alustati 2008.a kevadel• eelnõu esitati Riigikogule 25.05.2009• Riigikogus võeti seadus vastu 05.05.2010• seadus jõustus 01.09.2010• osaliselt jõustub 01.01.20124


Isiku kohustused• Seaduse § 3 toob välja põhilised isiku ning ettevõtte võiasutuse juhi põhilised kohustused• isiku üldiste kohustuste sätestamine on suunatud isikuõige käitumise tagamisele• valdavalt on loetelus toodud isiku kohustuseddeklaratiivsed, st kohustusi on seaduse edasistes sätetestäpsustatud, sh on ette nähtud karistused konkreetsenõude rikkumise korralMis muutus?• Kohustuste kohta on seaduse tasemel üldine loetelu• Kohustuste hulka lisandus enesekontrolli mõiste5


Enesekontroll• Enesekontroll on isiku kohustus kontrollida tema valdusesoleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamiseohutust ja nõuetekohasust• Enesekontrolli saab liigitada kaheks:1. Üldine omaniku kohustus enesekontrolli teostamiseks ilmaaruandluseta• üldine enesekontrolli nõue ei ole oma olemuselt uus,omanik vastutas ka varasemalt tuleohutusnõuetetäitmise eest2. Enesekontrolli aruandluse nõue ehk üks kord aastastuleohutusaruande esitamise nõue• jõustub 01.01.20126


Tulejärelevalve tõhusus – kuidas edasi?Ühest küljest• Tulekahjude ja tulesurmade ennetamine läbituleohutusjärelevalve on olnud tõhusTeisest küljest• Miks peab tuleohutusjärelevalve tegelema iga-aastaseltobjektidega, mille tulekahjude ja tulesurmadega meilprobleeme ei ole• Suure riskiga objektide nagu koolid, haiglad, tööstus jmstuleohutuse kontrollimist ei saa tähelepanuta jätta• Sellest tulenevalt on vajalik tuleohutusjärelevalvesplaneerimisel pööre enesekontrollile ja järelevalve ressursisuunamine probleemsetele objektidele, sh ka eluhoonetele.7


EnesekontrollEnnePäästeasutused kontrollivadsiseministri määrusega etteantudobjekte. Tulekahjude arv sellistelobjektidel on väike (alla 6%hoonete tulekahjude arvust).Objekti valdaja peab koostama jaesitama tuleohutusjuhendi, kuidsee protsess ei taga reaalseltpüstitatud eesmärki (ühekordnekohustus, mis tehti ja unustati).PärastKõik peavad tegemaenesekontrolli ja ise hakkamaregulaarselt tuleohutusnõudeidjälgima (enesekontrolli kohustus)ning teatud juhtudel esitamanõuete täitmise kohtatuleohutusaruande.Enesekontrolli aruandlus annabesmase ülevaate objektituleohutusalasest seisustTuleohutusjärelevalve toimubriskipõhiseltTuleohutusjuhendi koostamisevajadus kadus ära8


Ehitise ja selle osa tuleohutusnõuded• Reguleeritakse ehitise kasutamisega seotud nõudeid,mitte ehituslikke nõuded• KOV-dele kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloakooskõlastamise nõue päästekeskusega• Tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses võiettevõttes tuleb koostada tulekahju korral tegutsemiseplaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni jatulekahju korral tegutsemise õppus• Kui tuleohutusaruande esitamise kohustusega ehitisesei ole töötajaid, siis ei pea seal õppust korraldama• Lähiajal jõustub vastav määruse muudatus9


Küttesüsteemi puhastamineEnneSeaduse tasemel regulatsioonpuudulik ning järelevalvekorstnapühkijate tegevuseosas ei toimi.PärastKorstnapühkijal peab olemakutsetunnistus.Eramajades võib omanik iseendiselt korstnat pühkida.Küttesüsteemi seisukorrapeab korstnapühkija ülevaatama kord 5a jooksul.• Toimiv korstnapühkijate kutsesüsteem oli olemas(kutsetunnistused kutsestandardi alusel aastast 2008)• Sellegipoolest kasvas peale 01.09.2010 kutsetunnistusegakorstnapühkijate arv kolme kuu jooksul 21 %10


Ehitise ja selle osa tuleohutusnõudedEnneEhitusseadusega ja sellealusel kehtestatud õigusaktidetäitmise üle teostabjärelevalvet TehniliseJärelevalve Amet.PärastEhitusseaduse § 62 lõike 4kohaselt on Päästeametil japäästekeskustel õiguskontrollida ehitusseaduse § 3 lg11 alusel kehtestatud ehitisetuleohutusnõudeid.11


Küttesüsteemi ehitamineEnneRegulatsioon puudulik.Turul pakuvad küttekolleteehitamise teenust kaebapädevad üldehitusegategelevad ettevõtjad ning valestiehitatud küttekoldedpõhjustavad tulekahjusid.PärastKütteseadet võib teenusenaehitada ja paigaldada ainultpottsepa kutsetunnistust omavisik (alates 01.01.2012).• Pottsepa kutsetunnistus hõlmab endas kõikideküttesüsteemi ja nende osade ehitamist ja paigaldamist• Vastavalt pädevusele väljastatakse konkreetne osakutse• näiteks moodulkorstna paigaldaja osakutse saamiseeeldusena ei pea tundma kõiki klassikalisi pottsepatöid12


Tuletöö tuleohutusnõudedEnneNõuded on vananenud ja eivasta kehtivale olukorrale.Nõutakse igal juhul vastavatkvalifikatsiooni ja tuletööde loaväljastamist (ka kodus ketaslõikurivõi kuumaõhu-puhurikasutamisel).Kvalifikatsiooni andmisemehhanism on reaalselt väljatöötatud üksnes ühe tuletöödeliigi (keevitamine) puhul.PärastTuletööd võib teenusenaosutada vastavat kutsetunnistust(keevitajad) või tuletöö alasekoolituse läbinud isik, kellel ontuletöö tunnistus (alates01.01.2012).Tuletöö loa väljastamise nõuekaob ära, sest tuletöid isikulpeab olema vastav tunnistus.13


Küttekoldevälise tule tegemineEnneLõkete tegemisel ranged piirangud,nõuded ei arvesta lõkke suurusega.Kehtivad piirangud:- Tuul kuni 1,5 m/s (tuulevaikus)- Kaugus ehitisest 15 m- Kaugus metsast 30 m-Avaliku lõkke kaugus metsast 50 mPärastPiirangud lõkete tegemiselmuutuvad leebemaks:-Alla 1 m läbimõõduga lõkke puhultuleohutuskuja 8 m ehitistest jatuleohtlikul ajal metsast (talvisel ajalkaugust metsas ei sätestata)-Üle 1 m läbimõõduga lõkke puhultuleohutuskuja vähemalt 15 mehitisest ja tuleohtlikul ajal metsast(talvisel ajal kaugust metsas eisätestata)Kattega lõkkekoha nõudedEesmärk suunata metsakülastajadeelkõige avalikele lõkkeplatsidele, 14kus on kattega lõkkekohad


Mets- ja muu taimestikuga kaetud alaEnneKulupõletamine on keelatudtuleohtlikul ajal, tuleohtliku ajaalguse ja lõpu määrab EMHI.Eriti tuleohtlikul ajal saabKOV keelata metsa mineku.PärastKulu, põhu jms põletamine onkeelatud.Eriti tuleohtlikul ajal võibPäästeamet keelata metsas tuletegemise, grillimise jms (metsaminek ei ole keelatud).Tuleohtliku aja alguse ja lõpumäärab Päästeamet, teavitadessellest avalikkust.15


Põlevmaterjali ladustamine• Seaduses üldnõuded põlevmaterjali ladustamisegaseotud tuleohtude vältimise kohta• Täpsustatud nõuded siseministri määruses – paljudpõhjendamatud nõuded kadusid ära16


Avaliku ürituse tuleohutusnõudedEnnePärastProbleemiks on avalike üritustekorraldamine selleks mitteettenähtud ehitistes (lao- jatehasehooned jne).Tuuakse välja üldisedtuleohutusnõuded igat liikiavalikele üritustele. Lisaks ontoodud välja erinõuded avalikeleürituse korraldamisel selleksmitteettenähtud hoonetes -tagatud peab olema inimesteohutus ja evakuatsioon ningvajalik on päästekeskusekooskõlastus.• Antud muudatuse alusel on peale 01.09.2010 äralõpetatud mitu ebaseaduslikku üritust17


Tuletõrje veevarustus• Seadus toob välja üldnõuded tuletõrje veevarustusele• veevarustuse tehnilise korrashoiu tagab valdaja• siseministri määrusega võib kehtestada nõudedtuletõrje veevarustusele• veevarustuse määruse koostamist tuleb vaadata koosveevarustuse standardi koostamisega18


Majandustegevuse registri registreeringudEnnePäästeasutustel ei ole õigustmajandustegevuse registristettevõtjaid kustutada.Järelevalve tuleohutusalastteenust (tuleohutuspaigaldistehooldaja, projekteerija,korstnapühkija) pakkuvateettevõtete üle ei toimi.PärastPäästeamet saabmajandustegevuse registristettevõtja kustutada:1) ettekirjutuse korduva täitmatajätmise korral;2) kui ettevõtja ei vasta selleltegevusalal tegutsemisenõuetele.• MTR registreeringu saab “isik”, mitte “ettevõtja”19


Pädevuse tõendamineTuleohutuse seaduses on erinevaid lahendusi pädevusetõendamisel:1. Kutsetunnistuste süsteem• korstnapühkijad, pottsepp2. Erialane tunnistus ja kindla koolituse läbimise nõue• tuletöö3. MTR registreeringu nõue• paigaldiste osas pädevuste tõendamiseks ei ole kindlatkoolitust, iga registreeringu andmine on üksikjuhtum4. Pädevuse osas eraldi nõudeid ei ole, vaid onreguleeritud, mida teha tuleb20


VastutusEnnePäästeseadus tõi välja üldisekaristuse - tuleohutusnõuetevõi tuleohutuspaigaldisteprojekteerimis-, paigaldamis-,kontrollimis- võihooldamisnõuete rikkumiseeest.Seaduses tuleohutusnõudeidei olnud.PärastVastutuse peatükk toobkonkreetselt välja teod, milleeest saab isikut karistada.On lisandunud uusi karistusi,näiteks karistus ATS valehäirepõhjustamise eest.21


Tuleohutusnõuete kontrollimine• Kontrolli teostamine on eelkõige omaniku võivaldaja ülesanne (enesekontroll)• Päästeasutustel on õigus teostada järelevalvet kõigituleohutusnõuete üle, sh teiste seaduste alustelkehtestatud tuleohutusnõuete üle• Riiklikku järelevalvet teostavad lisakspäästeasutustele ka:• Tehnilise Järelevalve Amet• Lennuamet• Veeteede Amet• Kaitseministeerium• Keskkonnainspektsioon22


Esimesed hinnangud seaduse rakendamise kohta• Tuleohutuse seaduse jõustumine on toonud kaasasuurema tähelepanu tuleohutuse valdkonnale• asutuste ja ettevõtete huvi• meedia huvi – määruste kehtestamisel ületasidmeediakünnise ka kehtivad nõuded, mis uuesti kehtestati• Tuleohutuse valdkond on lai ja erinevate osapoolteootused on erinevad• seadus ei ole kunagi kellegi jaoks ideaalne, vaid seeon kompromiss erinevate osapoolte huvidest• Täielikku hinnangut seadusele on veel vara anda• Enesekontrolli süsteemi sissetöötamine võtab aega23


Mis saab edasi?• Tuleohutuse seaduse muutmine• hetkel oleme koondamas ettepanekuid ja märkusituleohutuse seaduse kohta• seaduse muutmise eelnõu saadame eeldatavaltkooskõlastamisele 2011.a sügisel24

More magazines by this user
Similar magazines