Tom 5. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Gmina Suchy Las

bip.suchylas.pl

Tom 5. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Gmina Suchy Las

- 2 –


- 3 –


- 4 –1. OPIS TECHNICZNYPROJEKTU ORGANIZACJI RUCHUDLA ULICY O SYMBOLU 9KDd wg MPZP W SUCHYM LESIE(rejon skrzyżowania ulic Grabowej i Dębowej)1. Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy o symbolu 9KDd wg Miejscowego PlanuZagospodarowania Przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Grabowej i Dębowej w Suchym Lesiegmina Suchy Las.Podstawą opracowania są:- wytyczne Inwestora tj. Urzędu Gminy Suchy Las- zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500- projekt drogowy i projekty branżowe na oświetlenie i kanalizację deszczową- wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych gruntów- obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności przepisy: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.Nr 58 poz. 515 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogachoraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729) rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 170, poz. 1393). rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawieszczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych orazurządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania nadrogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).2. Charakterystyka drogi i warunki ruchuObecnie ulice Grabowa oraz Dębowa (na odcinku od ul. Grabowej do ul. Podjazdowej)w Suchym Lesie posiada jezdnię o szerokości 5,50m i nawierzchnię z kostki brukowej szarej.Chodniki przyległę do jezdni o szerokości do 2,00m, o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej.Szerokość ulic w liniach ogrodzeń (rozgraniczających) wynosi ok. 10,00m.Ulica Dębowa na odcinku od ul. Grabowej do ul. Strażackiej jest drogą nieutwardzonąo szerokości w liniach ogrodzeń (rozgraniczających) 10,00-11,00m.


- 5 –Uzbrojenie ulic stanowią przewody wodociągowe, kable energetyczne, kable telefoniczne,kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, gazociągi i przyłącza do budynków.Oświetlenie ulic Grabowej i Dębowej będzie realizowane wg odrębnego projektu.Do celów wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto ruch średni kategorii KR2.Kategoria ulic: drogi gminne klasy L (lokalne).Kolejność realizacji inwestycji:a) Remont nawierzchni jezdni• Roboty ziemne związane z korytowaniem pod jezdnię i chodniki oraz tereny zieleni• Roboty rozbiórkowe krawężników oraz nawierzchni jezdni i chodników na połączeniuz istniejącą nawierzchnią• Rozbudowa oświetlenia ulicznego• Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami• ustawienie krawężników betonowych o wym. 10x15cm na ławach z betonu B15• wykonanie podbudowy z chudego betonu• ułożenie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej• założenie terenów zieleni poprzez zahumusowanie i obsianie trawą• wykonanie oznakowania poziomego• ustawienie znaków pionowych3. Organizacja ruchu3.1 Oznakowanie pionoweZ uwagi na pochylenie podłużne niwelety jezdni w ul. Grabowej (max. 6%) wyznaczono jakodrogę z pierwszeństwem przejazdu ciąg ulicy Grabowej z oznakowaniem znakami D-1 „drogaz pierwszeństwem”. Ulicę Dębową od strony ul. Podjazdowej, ze względu na brak widoczności naskrzyżowaniu z ul. Grabową, podporządkowano znakiem B-20 ”stop”, natomiast od strony ulicyStrażackiej znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”.Na ulicy Dębowej, od strony ul. Podjazdowej wprowadzono znak D-48 „zmiana pierwszeństwa”.Znak ten należy ustawić w dniu wprowadzenia zmiany i usunąć nie wcześniej niż po 14 dniach.Z uwagi na fakt, że projektowana droga 9KDd wg MPZP stanowi drogę dojazdową doplanowanego osiedla mieszkaniowego – ślepą, na skrzyżowaniu ulic Dębowej i Grabowej wprowadzonoznaki informacyjne D-4a i D-4b „wjazd na drogę bez przejazdu”.Wprowadzono oznakowanie przejścia dla pieszych znakami D-6.W miejscu odsunięcia krawężnika od jezdni (w celu zlokalizowania pokrywy istn. włazukanałowego) należy na chodniku ustawić słupki blokujące U-12c (2 szt.) z rur o średnicy 120mmpomalowane w pasy białe i czerwone.Na wniosek Policji oznakowano wyjazd z posesji na działce 131/7 znakiem A-30 „inneniebezpieczeństwo” wraz z tabliczką wg wzoru T-16 z napisem „Wyjazd 25m”


- 6 –Znaki pionowe należy wykonać z blachy ocynkowanej, foliowane materiałem odblaskowym. Znakiprzymocować do słupków z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70mm.Lokalizację znaków drogowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.3.2 Oznakowanie poziomeOznakowanie poziome ograniczono do oznakowania wlotów podporządkowanych naskrzyżowaniu ulicy Dębowej i Grabowej.Na skrzyżowaniu wyznaczono przejście dla pieszych przez ul. Dębową (od strony ul.Strażackiej), na pozostałych wlotach nie oznakowywano przejść dla pieszych.Krawężnik w obrębie przejść dla pieszych należy obniżyć do 2cm.4. Termin wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchuOznakowanie pionowe i poziome należy wykonać po zakończeniu robot drogowych - przedodbiorem robót.Opracował:.....................................................mgr inż. Zenon Jurga


- 7 –2. WYKAZ ZNAKÓW DROGOWYCHZNAKI PIONOWELp. Nr znaku Nazwa znakuIlośćszt.Uwagi1. A-7 Ustąp pierwszeństwa 1 Bok 90cm2. A-30 Inne niebezpieczeństwa 1 Bok 75cm3. B-20 Stop 1 Średnica 60cm4. D-1 Droga z pierwszeństwem 2 Bok 60cm5. D-4a Droga bez przejazdu 1 Bok 60cm6. D-4b7. D-4bWjazd na drogę bez przejazdu z prawejstronyWjazd na drogę bez przejazdu z lewejstrony1 Bok 60cm1 Bok 60cm8. D-6 Przejście dla pieszych 2 Bok 60cm9. D-48 Zmiana pierwszeństwa 1 Bok 60cm10. T-16Tabliczka wskazująca miejsce wyjazduz napisem „Wyjazd 25m”11. Słupki do znaków 8ZNAKI POZIOMELp. Nr znaku Nazwa znaku1. P-1eLinia pojedyncza przerywana – prowadzącaszeroka – 8mb1 Wysokość 50cmPow. - m2Ilość – szt.0,96 m2Średnica rur70mmUwagiMalowaniedwukrotne2. P-4 Linia podwójna ciągła – 48mb 11,52 m2 j.w.3. P-10 Przejście dla pieszych szerokości 4m 14,00 m2 j.w.4. P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania – 7mb 3,50 m2 j.w.5. P-13Linia warunkowego zatrzymania złożona ztrójkątów – 8mb2,10 m2 j.w.6. P-16 Napis „STOP” krótki - 1szt 1,23 m2 j.w.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHULp. Nr znaku Nazwa znaku Dług. - m Uwagi1. U-12b Ogrodzenie łańcuchowe (rozstaw 1,50m) 1,50m W ul. Dębowej

More magazines by this user
Similar magazines