czytelnictwo i biblioteki w regionie rola wojewódzkiej biblioteki ...

malopolskie.pl

czytelnictwo i biblioteki w regionie rola wojewódzkiej biblioteki ...

CZYTELNICTWO I BIBLIOTEKI W REGIONIEROLA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIEBIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU 2008Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci bibliotecznej w województwiemałopolskim− Biblioteki: 188− Filie biblioteczne: 572− Filie i oddziały dla dzieci: 82 w tym: Filie dla dzieci 8; Oddziały dla dzieci: 74− Punkty biblioteczne: 62− Liczba placówek bibliotecznych połączonych z ośrodkami kultury: 38 bibliotek (wraz z 99filiami)W 2008 roku podjęto decyzje o wyłączeniu ze struktur ośrodków kultury 5 bibliotek z filiami.Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowskiego z dniem 1 maja 2008 roku rozpoczęła działalnośćPowiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej po dwuletniej przerwie w związkuz rozwiązaniem umowy z MGBP na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej.W roku 2008:− utworzono Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej;− utworzono 6 punktów bibliotecznych;− zlikwidowano 2 filie biblioteczne;− zawieszona jest działalność 5 filii bibliotecznych.Zbiory biblioteczne (w tym zakup nowości wydawniczych)W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w roku 2008 zakupiono:− 285 253 książek (w tym 140 741 z dotacji Ministerstwa Kultury i DziedzictwaNarodowego),− 5 858 zbiorów specjalnych.Ogółem stan zbiorów w bibliotekach wynosi 10 962 097 w tym:− 10 665 253 książek,− 233 823 zbiorów specjalnych ,− 63 021 czasopism oprawnych.Wyszczególnienie(z uwzględnieniem nazwbibliotek)Zakup nowości bibliotecznychZakup książekZakup zbiorówspecjalnychStan zbiorówna koniec 2008r.Powiat bocheński 12701 265 415523Powiat brzeski 12234 11 4347291Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


Powiat chrzanowski 16183 783 593732Powiat dąbrowski 6088 12 213630Powiat gorlicki 10279 24 380361Miasto Kraków 30750 563 1314785Powiat krakowski 19888 55 671538Powiat limanowski 15005 20 490453Powiat miechowski 4753 55 199558Powiat myślenicki 8888 100 246091Miasto Nowy Sącz 10875 46 317863Powiat nowosądecki 18063 318 747225Powiat nowotarski 17125 6 646848Powiat olkuski 12399 297 467437Powiat oświęcimski 13116 976 541244Powiat proszowicki 4365 36 118431Powiat suski 9681 46 359859Miasto Tarnów 5117 355 407830Powiat tarnowski 22063 72 857049Powiat tatrzański 5160 5 244701Powiat wadowicki 15280 111 530658Powiat wielicki 7740 86 274334Wojewódzka BibliotekaPubliczna 7500 1616 488218Województwo małopolskie 285253 5858 10962097Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelników (niepełnosprawnych, seniorów)113 placówek w województwie małopolskim można uznać za przyjazne dlaniepełnosprawnych ruchowo, sprowadza się to jednak w przeważającej części dofunkcjonowania w tych bibliotekach podjazdów dla niepełnosprawnych.Przeważająca liczba bibliotek zapewnia specjalnym grupom czytelników lekturę dostarczającją w razie potrzeby za pośrednictwem członków rodziny, sąsiadów, bibliotekarzy.Komputeryzacja bibliotek1. Liczba bibliotek skomputeryzowanych2. Ogółem skomputeryzowano: 480 placówekw tym: biblioteki miejskie – 18biblioteki miejsko-gminne – 37w tym: biblioteki powiatowe – 23biblioteki gminne – 106filie biblioteczne – 2963. Czynności podlegające komputeryzacji:2Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


- tworzenie katalogów komputerowych- tworzenie baz bibliograficznych i regionalnych- tworzenie inwentarza dokumentów- zestawienia statystyczne- obsługa skontrum- rejestracja czytelników i wypożyczeń- sporządzenie i udostępnianie zestawień bibliograficznych4. Wykorzystywane oprogramowanieW bibliotekach małopolskich wykorzystywane są następujące programy biblioteczne:PROLIB, SOWA, LIBRA, MAK, BIBLIOTEKA 2000, ISIS, PATRON, SIB.5. Liczba bibliotek w których nie podjęto komputeryzacji:Nie podjęto komputeryzacji w 20 bibliotekach (256 filiach) w województwie. Wszystkiebiblioteki przewidują komputeryzację w najbliższym czasie w miarę pozyskania środkówfinansowych.6. Dostęp do InternetuOgólna liczba bibliotek mających dostęp do Internetu: 182 (299 filii)Czytelnicy mają dostęp do Internetu w 172 bibliotekach (268 filiach). W 10 bibliotekachdostęp do Internetu mają tylko bibliotekarze, którzy na prośbę czytelników przeszukujązasoby internetowe w celu sporządzenia zestawień bibliograficznych.Sytuacja zawodowa bibliotekarzyKadra bibliotekarska na terenie województwa małopolskiego legitymuje się w przeważającejczęści (ponad 70 %) wykształceniem bibliotekarskim wyższym lub średnim. W ubiegłym rokuok. 40 osób podejmowało działania zmierzające w kierunku podnoszenia swoich kwalifikacjina poziomie studiów magisterskich i podyplomowych. Wielu dokształcało się na szkoleniach ikursach organizowanych zarówno przez WBP, jak i macierzyste biblioteki.Modernizacja bibliotek publicznych (nowe lokale, remonty, adaptacje, przystosowanielokali bibliotecznych dla osób niepełnosprawnych)W małopolskich bibliotekach publicznych przeprowadzono w ubiegłym roku remonty,adaptacje i modernizacje (zmiana mebli) pomieszczeń i budynków.W ramach modernizacji bibliotek dokonano: remontu lokalu (instalacja elektryczna, centralneogrzewanie, tynki, wylewki, płytki podłogowe, malowanie ścian itp.); wymiany okien i drzwimodernizacji centralnego ogrzewania; wymiany oświetlenia; modernizacji zapleczasanitarnego; remontu dachu; remontów sanitariatów; ocieplenia i zmiany elewacji budynku;wymiany umeblowania, regałów oraz lad bibliotecznych; malowania regałów bibliotecznych;położenia nowej posadzki, wymiany wykładziny PCV; zamontowania żaluzji pionowych;remontów mających na celu przystosowanie wejść dla potrzeb osób niepełnosprawnych.3Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO W WOJEWÓDZTWIE – ROLA WOJEWÓDZKIEJBIBLIOTEKI PUBLICZNEJWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wpływa na rozwój biblioteki czytelnictwa w województwie małopolskim zgodnie z zapisami:a) art. 20 ust. 3-5 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. orazb) § 4 Statutu WBP w Krakowie.Rozwój bibliotekDziałania pośrednieMonitorowanie inicjatyw zmierzających do zmiany bieżących aktów prawnychW toku prac nad zmianą Ustawy o bibliotekach, WBP w Krakowie przedstawiła swojestanowisko Zespołowi ds. Opracowania Założeń Projektu Ustawy, biorąc pod uwagęfaktyczne dane, jakimi dysponuje z racji sprawowania nadzoru merytorycznego nad sieciąbibliotek publicznych, czyli nie tylko dane statystyczne, ale również znając bliżej sytuacjębibliotek niesamodzielnych i tych, które zostały wyodrębnione ze struktur ośrodków kultury.WBP w Krakowie ustosunkowała się w szczególności do propozycji ponownego stworzeniaw Ustawie możliwości łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury lubbibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Sytuacja taka mogłaby zagrozić funkcjonowaniujednostek, które zostałyby połączone poprzez ograniczenie realizacji zadań i rozwoju jednejplacówki kosztem drugiej (praktyka wskazuje tu na biblioteki jako poszkodowane) lub nawetdo likwidacji jednej z nich.Przystąpienie WBP w Krakowie do Programu Biblioteka+ MKiDN (koordynowanego przez IK)oraz Programu Rozwoju Bibliotek PAFW (koordynowanego przez FRSI).Są to komplementarne projekty mające na celu poszerzenie funkcji bibliotek poprzezprzekształcenie ich w instytucje wypełniające misję kulturalną i społeczną, oferującąprogramy kulturalne i edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, jako partner Fundacji Billa i Melindy Gates, realizuje wPolsce Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest ułatwienie bibliotekom publicznymdostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany wewspółpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które równolegle uruchamiawłasny program Biblioteka+.Oferta wspólnego programu ubezpieczeńW 2006 roku WBP w Krakowie zaproponowała bibliotekom terenowym przystąpienie dowspólnego programu ubezpieczeń w ramach Krakowskiego Centrum Ubezpieczeniowego.Zaletami programu są: niski koszt, lepsze warunki oraz kompletność ubezpieczenia. Wpierwszym roku do programu przystąpiło, wliczając filie biblioteczne, około 150 placówek.Przygotowanie oferty wspólnej sieci telefonicznejWBP w Krakowie prowadzi obecnie rozmowy z operatorami telefonii stacjonarnej, którzymają przygotować ofertę znaczącej redukcji kosztów połączeń telefonicznych dla grupyodbiorców, jaką stanowi sieć bibliotek publicznych w Małopolsce.Rozpowszechnianie aktualnych informacji o zmianach w przepisach prawnych orazotwartych programach grantowychDo bibliotek terenowych przekazywana jest informacja o przepisach prawnych dotyczącychbezpośrednio działań bibliotecznych (np. Rozporządzenie Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego z dn. 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałówbibliotecznych, Dz. U. Nr 205/2008 r., poz. 1283), jak i przepisów ogólnych, stosowanych wdziałalności bibliotek (np. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,które określa m. in. warunki udzielania oraz sposób podziału, przekazywania i wykorzystaniadotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z świadczeniem usługi przyłączenia4Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu,Dz. U. nr 130/2008 r., poz. 830).WBP w Krakowie dba o to, żeby biblioteki posiadały możliwie pełną wiedzęo możliwości pozyskiwania dodatkowego finansowania na działania statutowe orazrozbudowę infrastruktury. Redagowane i przekazywane są informacje na temat, m.in.:− programu „Rzeczpospolita internetowa” Fundacji Grupy TP,− regionalnego Konkursu Grantowego realizowanego w ramach Programu „RównaćSzanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,− Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,− Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”,− oferty stowarzyszenia DeFacto na bezpłatną prenumeratę czasopism w wersji dlaniewidomych i niedowidzących itp.Pomoc w modernizacji bibliotek; doradztwo w kwestii zakupu sprzętu bibliotecznegoWBP poszukuje, opiniuje oraz przedstawia propozycje zakupu programów bibliotecznych zuwzględnieniem potrzeb bibliotek małych i większych. Na rynku dostępnych jest wieleproduktów o dużym spektrum cenowym, dlatego optymalne dostosowanie programówbibliotecznych do potrzeb i zadań konkretnej biblioteki ma duże znaczenie (np. programLIBRA2000 sprawdza się w małych bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych;program SOWA2/MARC21, który pozwala na katalogowanie wszystkich materiałówbibliotecznych – książek, czasopism, zbiorów specjalnych – oraz obsługę kartotekbibliograficznych i zagadnieniowych z powodzeniem może być zastosowany w większychbibliotekach; program Aleph umożliwia automatyzację obsługi i integrację sieci katalogówbibliotecznych – biblioteki mogą współpracować ze sobą na poziomie centralnego katalogu.Jest to kosztowny system, dla którego niezbędnym jest powołanie konsorcjum bibliotek, jegowdrożenie przyczyniłoby się do znacznego usprawnienia działalności sieci bibliotecznej wwojewództwie, a dodatkowo obniżyło koszty wdrażania).WBP w Krakowie pośredniczy też przy dystrybucji informacji dotyczącej programu Ikonk@,którego założeniem jest bezpłatne zainstalowanie w każdej gminie w Polsce jednegozestawu komputerowego z dostępem do sieci, celem zapewnienia jak najszerszej grupiespołeczności łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do szerokopasmowegoInternetu.Organizacja konferencji dyrektorów samorządowych bibliotek publicznych województwamałopolskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele dwudziestu trzech małopolskichbibliotek powiatowych.W centrum zainteresowania ostatnich spotkań jest analiza stanu czytelnictwa w Małopolsce,realizacja Programu Operacyjnego Literatura i czytelnictwo (d. Promocja czytelnictwa), praceprzygotowawcze do zainicjowania projektu Małopolskiej Biblioteki Internetowej, mającej byćplatformą wymiany i udostępniania informacji z różnych bibliotek małopolskich niezależnieod miejsca, w którym znajduje się użytkownik dzięki zintegrowanemu systemowi katalogów,wypożyczeń bibliotecznych oraz zdigitalizowanej kolekcji.Działania bezpośrednieAnalizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie iprzedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie – program badańaudytowych.W ramach tego działania wdrożono do realizacji plan badań audytowych bibliotekpublicznych, który dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu bibliotek wykraczającej poza danestatystyczne ujęte w odpowiednich sprawozdaniach do Głównego Urzędu Statystycznegooraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawowym narzędziem jest5Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


opracowany przez WBP w Krakowie uniwersalny kwestionariusz badania audytowego,pozwalający zebrać dane dotyczące realizowania przez biblioteki działalności statutowej,infrastruktury, współpracy w ramach sieci bibliotecznej oraz automatycznie generującygłówne wskaźniki wykorzystywane do oceny pracy bibliotekiwg normy PN-ISO 11620 (Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek).Prowadzone badania pozwalają realnie przyjrzeć się funkcjonowaniu bibliotek różnego typu(powiatowych, miejskich i wiejskich) w maksymalnie wielu aspektach ich funkcjonowania,dostrzec mocne i słabe strony stanu i organizacji tych jednostek jak również ocenić stopieńrealizacji wdrażania standardów bibliotecznych. W 2008 roku przeprowadzono 18 badańaudytowych, z czego ukończono pracę nad 13, wystosowano 11 rekomendacji dlaorganizatorów bibliotek.Interweniowanie w przypadkach prób redukcji etatów w bibliotekach terenowych, gotowośćdo uczestnictwa w komisjach konkursowych, rozstrzygających aplikacje na stanowiskakierownicze w bibliotekach terenowychWBP w Krakowie stara się, by istniała możliwość rozwoju czytelnictwaw każdej gminie, a biblioteki w terenie były jednostkami silnymi organizacyjnie, posiadaływykształconą kadrę zgodnie z potrzebami i obowiązującymi regulacjami. W 2008 roku dziękiinterwencji WBP w Krakowie udało się utrzymać funkcjonowanie Gminnej Bibliotekiw Niedźwiedziu, której groziła redukcja jedynego etatu do wymiaru pozbawiającegopraktycznie mieszkańców tej gminy dostępu do usług informacyjno-bibliotecznych.Współpraca z samorządami w zakresie funkcjonowania bibliotek poprzez doradztwoformalno-prawne: opracowywanie wzorców dokumentów prawnych (uchwała rady gminy,statut) dla bibliotek chcących wydzielić się ze struktur ośrodków kultury.Ostatni taki dokument został przygotowany dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wAlwerni.Rozwój czytelnictwaDziałania pośrednieBadanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkownikówPracownicy Regionalnego Centrum Badania Czytelnictwa WBP w Krakowie stworzylinarzędzie do badania oceny satysfakcji i rozpoznania potrzeb czytelników i użytkownikówSądeckiej Biblioteki Publicznej oraz opracowali jej wyniki.Tworzenie elektronicznej bazy katalogowej i bibliografii regionalnejWBP w Krakowie jest liderem projektu Fidkar Małopolski, zrzeszającego ponad 100 bibliotekz terenu Krakowa i Małopolski, którego celem jest udostępnianie szerokiemu gronuczytelników elektronicznego zasobu bibliotecznego (baz danych) zrzeszonych bibliotek.Udostępnianie następuje z jednego miejsca – a zatem przez Internet, z jednego adresuWWW.WBP w Krakowie zajmuje się aktualizacją baz bibliotek terenowych w trybie ciągłym.Fidkar Małopolski tworzą 3 serwisy: BR@Ma, RK@M i KR@K.- Serwis BR@Ma, czyli bazy bibliograficzne małopolskich bibliotek publicznych, obejmuje(prócz baz dotyczących Krakowa i powiatu krakowskiego, kolekcji specjalnych i bazobejmujących Małopolskę w całości) 22 bazy z 14 powiatów, w tym 16 bibliotek.- Serwis RK@M, czyli Rozproszony Katalog Małopolski, stanowią bazy katalogowemałopolskich bibliotek publicznych. Serwis zawiera 86 baz z 18 powiatów, w tym 49bibliotek. Bazy zamieszczone w serwisie RK@M udostępniane są głównie z serwerówWBP w Krakowie (hosting).- Serwis KR@K, czyli Krakowski Katalog Rozproszony, integruje zasób krakowskichbibliotek.6Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


Zadaniem multiwyszukiwarki Fidkar Małopolski jest:- integracja rozmaitych systemów bibliotecznych;- ujednolicenie formatów baz danych oraz organizacji danych;- prezentacja wyników wyszukiwania na interaktywnej stronie WWW.Tworzenie bibliografii regionalnych w wydawnictwach zwartychWBP w Krakowie opracowuje również w tradycyjnej formie poszczególne bibliografieregionalne. W ostatnich latach ukazały się drukiem:- Książki o Małopolsce. Bibliografia (do 2005 r. włącznie),- Bibliografia zabytków nieruchomych województwa małopolskiego (2007),- Olkusz. Miasto i powiat. Bibliografia (wybór) (2005),- Dąbrowa Tarnowska. Miasto i Powiat. Bibliografia (wybór) (2006).Bibliografie powstają dzięki zaangażowaniu pracowników bibliotek terenowych. W rezultacieich przeszkolenia przez instruktorów WBP w Krakowie (w zakresie tworzenia elektronicznychbaz bibliograficznych) proces tworzenia publikacji jest znacznie szybszy niżw przypadku metody opartej na rekordach w formie kartkowej, przygotowywanych napodstawie teczek tematycznych. Jedynym czynnikiem, który nie pozwala na wydanieprzygotowanych już dalszych roczników bibliograficznych, jest brak środków.Działania bezpośrednieRealizacja Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury Literatura i czytelnictwo Priorytet 2:Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek poprzez opracowanie algorytmu podziału dotacjina poszczególne biblioteki.Dotacja ministerialna stanowi istotny czynnik w kształtowaniu księgozbiorów bibliotek. WBPw Krakowie stanowi ogniwo pośredniczące pomiędzy wnioskodawcami (bibliotekamiterenowymi) a instytucją zarządzającą (Biblioteka Narodowa). Zadaniem WBP w Krakowiejest weryfikacja wniosków pod względem formalnym i przesłanie kompletu prawidłowowypełnionych formularzy instytucji zarządzającej. W ubiegłych latach dotacja na zakupnowości wydawniczych dla Małopolski kształtowała się następująco:2005 – 2 984 320 zł2006 – 2 762 136 zł2007 – 2 817 318 zł2008 – 2 872 097 zł2009 – 3 003 239 zł (pierwotnie) / 1 070 000 zł (po cięciach budżetowych)Szkolenia i kursy stacjonarne w Bibliotece w zakresie większości działań bibliotecznychokołobibliotecznych.Tematyka szkoleń obejmuje opracowanie zbiorów w rożnych systemach bibliotecznych,tworzenie bibliografii regionalnych, obsługę różnych grup czytelniczych, w tym dziecii młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych, dorosłych itd., pozyskiwania środkówfinansowych na funkcjonowanie instytucji kultury, promocji literatury i czytelnictwa,prowadzenia działalności związanej z informacją biznesową i europejską, a także obsługęksięgową oraz z zakresu prawa zamówień publicznych. Szkolenia prowadzone są przezpracowników Biblioteki oraz przez instytucje zewnętrzne. WBP w Krakowie przekazujerównież informacje o dostępnych szkoleniach w kraju oraz wspiera organizację seminariówpowiatowych poprzez uczestnictwo swoich pracowników lub kontakt ze specjalistą. W latach7Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


2007-2008 zorganizowano 43 seminaria stacjonarne, a instruktorzy WBP uczestniczyli– w charakterze wykładowców – w 25 seminariach wyjazdowych.Dystrybucja publikacjiWBP opracowuje i rozprowadza materiały metodyczne (jako uzupełnienie swojej ofertyszkoleniowej), pośredniczy w dystrybucji egzemplarzy gratisowych czasopism regionalnych(np. miesięcznik Kraków, Cracovia Leopolis, Kurier galicyjski) oraz innych wydawnictw,zarówno obcych (np. egzemplarze wydawnictw: Media Rodzina, Rutenika, Oficyna literaturyXXI wieku, Oficyna Cracovia, Fundacja Pogranicze), jak i własnych(np. Notes biblioteczny, Bibliografia zabytków nieruchomych województwa małopolskiego,Krakowskie inscenizacje dramatów Stanisława Wyspiańskiego oraz coroczne tomiki Antologiimłodej poezji). Ponadto raz na kwartał WBP opracowuje i rozpowszechnia propozycjezakupu nowości wydawniczych dla bibliotek terenowych.Doradztwo w przeprowadzaniu selekcji zbiorów nieprzydatnychObok zakupu nowości wydawniczych selekcja zbiorów stanowi istotne działanie, prowadzącedo podniesienia atrakcyjności księgozbiorów bibliotecznych. Aktualność i przydatnośćzbiorów jest kluczowa dla pozytywnego odbioru bibliotek wśród użytkowników.Selekcja materiałów bibliotecznych sprzyja też lepszemu zarządzaniu wykorzystywanymksięgozbiorem, zarówno w obrębie poszczególnych jednostek (aktualne źródła informacji,wysoka aktywność zbiorów), jak i sieci (możliwość przekazanianieprzydatnych/niepoczytnych publikacji innym bibliotekom w województwie).WBP w Krakowie opiniowała i zatwierdziła do selekcji:- w 2005 roku – 21.115 wol.- w 2006 roku – 4.603 wol.- w 2007 roku – 8.229 wol.- w 2008 roku – 5.728 wol.Pomoc i współpraca w organizowaniu życia kulturalnego na terenie poszczególnych gmini powiatówDziałanie to obejmuje m.in. koordynację wypożyczeń wystaw zewnętrznychi własnych na terenie województwa (w ubiegłym roku 53 wypożyczenia), uczestnictwo wpracach jury konkursów literackich (konkurs poetycki pt. Proszowicom wiersz podarujz okazji 650. rocznicy lokalizacji miasta Proszowice), stanowi również punkt centralny dladziałań obejmujących cały region (promocja regionów – wystawy z cyklu „Małe ojczyzny” wWBP w Krakowie: w ostatnich 2 latach prezentowane były gminy Łącko i Mogilany orazBochnia – miasto i powiat).Własne imprezy czytelniczeOrganizacja, wraz z Centrum Edukacyjnym – Centrum Młodzieży im. draH. Jordana, bardzo popularnego wśród młodych twórców (urodzonychw latach 1983-1993) konkursu poetyckiego dla prac niedrukowanych wcześniej wwydawnictwach zwartych. Nagrodzone utwory są publikowane jako antologia młodej poezji wserii Małe Formy Literackie, wydawanej przez WBP w Krakowie pokonkursowej antologii.WBP w Krakowie organizowała również, jako partner Społecznego Instytutu WydawniczegoZNAK sp. z o.o., konkurs fotograficzny dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej pt. Mojeulubione miejsce do czytania. Tematem konkursy była artystyczna prezentacja ulubionychmiejsc sprzyjających lekturze tekstów literackich oraz osób, które lubią czytać. Autorzynadesłanych prac, oprócz udziału w konkursie, mieli możliwość zaprezentowania swoichdokonań na wystawie w gmachu biblioteki.Wypożyczenia międzybiblioteczne8Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


WBP w Krakowie, ze względu na bogaty księgozbiór, stanowi istotne ogniwo w systemiewypożyczeń międzybibliotecznych oraz punkt centralny w obiegu informacji na tematposzukiwanych publikacji dla bibliotek terenowych. Wypożyczanie międzybiblioteczneprzyczynia się do efektywniejszego wykorzystania zbiorów bibliotecznych i podnoszeniasatysfakcji użytkowników z usług bibliotek.WBP buduje również zdigitalizowaną kolekcję w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. MBCgromadzi i udostępnia on-line książki, czasopisma i dokumenty o zasięgu regionalnym(składające się na dziedzictwo kulturowe Małopolski), jak i ponadregionalnym (zbiorymałopolskich bibliotek stanowiące zabytki kultury narodowej) oraz publikacje z kolekcjimałopolskich twórców i instytucji. Udostępniany jest zasób edukacyjny, publikacje naukoweoraz informacja biznesowa i urzędowa. MBC to rezultat wspólnych działań władzWojewództwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotekMałopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samychtwórców. Na potrzeby publikacji swoich zbiorów, MBC zawarła ponad 100 umówo współpracy z wydawcami prasy lokalnej i regionalnej w Małopolsce. Małopolska BibliotekaCyfrowa (MBC) jest pod względem wielkości czwartym tego typu przedsięwzięciem w kraju.Codziennie stronę MBC odwiedza prawie 800 osób.Wiodącą rolę wśród bibliotek publicznych w województwie małopolskim pełniWojewódzka Biblioteka Publiczna Jej podstawowym celem jest służenie rozwojowii zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowikultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotek publicznych w Małopolsce, systemuinformacyjnego i wymiany międzybibliotecznej, a także prowadzenie działalnościinstrukcyjnej i metodycznej dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, które są najbardziejpopularną, powszechnie dostępną i najlepiej zorganizowaną formą uczestnictwa ludnościw kulturze. WBP posiada zbiory liczące blisko 500 000 jednostek inwentarzowych. Są toksiążki, czasopisma, zbiory specjalne, w tym płyty, kasety, przeźrocza, CD i DVD, dyskietki idyski CD-ROM.Projekty realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie zyskałyuznanie w kraju, na przykład wydawany przez WBP i Małopolski Związek RegionalnychTowarzystw Kultury rocznik Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny otrzymałNagrodę Honorową im. Orkana za rok 2007, przyznawaną przez Instytut Orkana. Rocznikpowstał przed 10 laty, a trwa dzięki zapałowi, a przede wszystkim zapobiegliwościmałopolskich działaczy ruchu regionalnego.Działalność merytoryczna WBP w 2008 r.1. Zbiory – gromadzenie, opracowanie, udostępnianieWBP wzbogaciła i zaktualizowała posiadaną kolekcję (książki, czasopisma, dokumentyaudiowizualne i elektroniczne), opracowano zbiory w formacie MARC21 dla potrzeb kataloguelektronicznego dostępnego on-line. WBP wypożycza materiały do domu, udostępnia namiejscu i on-line (zasoby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej).2. Działalność informacyjna i bibliograficznaW zakresie działalności informacyjnej i bibliograficznej w 2008 r. zrealizowano następującezadania :Aktualizacja stron www WBP, Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, RegionalnegoCentrum Integracji Społecznej, Inforeigner.Bibliografie wydane: Książki o Małopolsce : bibliografia 2005 / oprac. Iwona Górny, JoannaGrzeszczuk, Elżbieta Romanowska, Maciej Słomczyński (1922-1998): bibliografia / oprac.Monika Kucharczyk-Kubacka.9Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


Bibliografie opublikowanie na stronie WWW: Premiery krakowskie w sezonie 2007/2008 /opracowanie Monika Kucharczyk-Kubacka, Nominacje do Nagrody Literackiej Nike 2008 /opracowanie Maria Kaminska-Kietlińska, Zestawienie informacyjne: Ważniejsze rocznicew 2009 roku / opracowanie Agnieszka Małeta, Justyna PrzydzielskaBazy Bibliograficzne – wprowadzanie danych: Baza Prolib/Promax (bieżąca bibliografiaregionalna Małopolski). Wprowadzono 5 461 rekordów bibliograficznych (obecnie baza liczy29 123 rekordy bibliograficzne), Baza PRASA. Współpraca z Biblioteką Narodową wwspółtworzeniu narodowej Bibliografii Zawartości Czasopism – rozpisywanie zawartości„Myśli Polskiej”, „Tygodnika Powszechnego” i „Gazety Kraków” – dod. regionalnego do„Gazety Wyborczej”. Opracowano i wysłano do Biblioteki Narodowej 2398 rekordów,3. Ankiety, badaniaPrzygotowano, nadzorowano i opracowano badania dotyczących: ubezpieczenia zbiorowegobibliotek publicznych, powtórzenie badań, wykorzystania zbiorów Oddziałów dla Dzieci, dlaMłodzieży oraz Zbiorów Obcojęzycznych, preferencji bibliotecznych studentów krakowskichuczelni – przygotowanie narzędzia badawczego, natężenia ruchu czytelnikóww poszczególnych agendach WBP i ogólnie w całej placówce w podziale na dni tygodniai godziny.Działalność wystawienniczaZorganizowano łącznie 38 wystaw (w tym 10 adresowanych do dzieci i młodzieży), w tymm.in.: 10 lat nieobecności. Maciej Słomczyński 1922-1998; Drzewa – w ramach festiwaluŚwięta Ogrodów (malarstwo, rysunki, zdjęcia, projekty artystów indywidualnych, studentówPolitechniki Krakowskiej i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 114 w Krakowie); Bochnia. Miastoi powiat (PiMBP w Bochni, Kopalnia Soli Bochnia); 400 lat osadnictwa polskiego w AmerycePółnocnej (Konsulat Generalny USA w Krakowie, Biblioteka Instytutu Amerykanistykii Studiów Polonijnych UJ, Rzeszowski Oddział Stow. Wspólnota Polska, zdjęcia prywatne);O orła w koronie. Zgrupowanie partyzanckie „Błyskawica” (IPN Kraków); Miesiąc PamięciNarodowej – Małopolanie w katyńskich dokumentach dra Jana Robla (IPN); Imiona zamiastnumerów (Rada Projektu Księga Pamięci Byłych Więźniów KL Dachau); Miss Landmine(PCK); Mogilany od wieków z góry patrzą na Kraków (Urząd Gminy Mogilany); Skazani przezSąd Wojskowy Rejonowy w Krakowie w latach 1945-53 (IPN); Wojna po wojnie.Antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944-1953 (Ambasada Republiki Litewskiejw Polsce); oraz indywidualne wystawy malarstwa i fotografii (14)Inna działalność1. Imprezy, konferencje – m.in.:Tydzień Bibliotek; Europejski Dzień Pracy 2008 w Małopolsce: „Co o pracy każdy wiedziećpowinien?”, Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; Konferencja ogólnopolska„Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych”..;Konferencja ogólnopolskana zakończenie projektu „Biblioteka moje ulubione miejsce”,2. Promocja czytelnictwaAtlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956; Wędrujący świat, G.W. Kołodko;Salon Wydawców: Tunezja – przewodnik praktyczny, Tunezja – przewodnik ilustrowanyAnny Szaleńcowej; Prezentacja pokonkursowej antologii poezji Nansenowski paszport zrozmazanym zdjęciem.3. Promocja czytelnictwa dla dzieci i młodzieży:WBP zorganizowała 256 spotkań (8525 uczestników), w tym m.in.: lekcje biblioteczne;warsztaty czytelnicze; spotkania autorskie (Paweł Beręsewicz, Anna Kajtochowa); Ferie zAkademią Nauki, Małopolski Konkurs Pięknego Czytania, współorganizacja - TowarzystwoNauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie; „Zaczarowana stonoga”konkurs plastyczny, warsztaty ekologiczne, zajęcie w ramach projektu Rewolucja w czytaniu;10Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


„Poczytajmy sobie razem, kumpel słowo, ja obrazek”. Happening czytelniczy -zajęciaintegracyjne; Kim będę, gdy dorosnę? W ramach Europejskiego Dnia Pracy. Konkursi wystawa; Cała Polska czyta dzieciom - Urodziny Kubusia Puchatka.; ,,Zlot Czytałciuchów”;Maraton Literacki II. Krakowscy artyści (m.in. D. Segda, T. Schimscheiner, A. Radwan) orazmłodzież krakowskich szkół czytała dzieła klasyków polskiej literatury.4. Działalność szkoleniowaPraktyki studenckie – 21 praktykantów (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogicznyw Krakowie); kursy komputerowe dla seniorów: przeszkolono 243 osoby.W ramach projektu przeprowadzono również seminarium dla wolontariuszy i trenerówkursów komputerowych dla seniorów pt ”Szkolenia komputerowe – aktywny e-senior:biblioteka centrum integrującym społeczności”Wykłady i szkolenia w zakresie informacji biznesowej i europejskiej – 23 spotkania5. Działania integracyjne i aktywizacja seniorówRealizacja projektu Żywa Biblioteka, w ramach projektu na terenie WBP powstały stanowiskaprzedstawicieli wielu krajów, którzy przybliżali zainteresowanym różne aspekty swoichkultur, współpraca ze Stowarzyszeniem MERITUM.Szkoła @ktywnego Seniora. Ramowy program edukacji osób starszych realizowany wewspółpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim. W jego ramach prowadzone są różneprojekty z kultury, edukacji, sportu Finansowanie: Urząd Marszałkowski WM, FunduszInicjatyw Obywatelskich, Komisja Europejska, Wolontariat TPNK. Projekt w całościskierowany do osób w starszym i średnim wieku z terenu Krakowa i WojewództwaMałopolskiego, chcących rozwijać swoje pasje, poznawać kulturę, aktywnie uczestniczyćw życiu społeczności lokalnej. W ramach projektu zorganizowano między innymi: spotkaniawarsztatowe dla seniorów, 2 wykłady otwarte, wydanie broszury „Młodość w mądrościprzemijania”, 500 egz., Małopolską Senioriadę 2008; przeprowadzenie KomputerowejOlimpiady Seniorów; Senior on Tour – zwiedzanie zabytków Krakowa z przewodnikiemUdział w badaniach socjologicznych : aspekty dialogu międzypokoleniowego.6. Realizacja projektów„Maraton Literacki II”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;„Maciej Słomczyński(1922-1998) – dziesięć lat nieobecności”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;„Kuzynek mistrza Rameau” Diderota – współczesne tłumaczenie, współczesna książka”,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; „Rewolucja w czytaniu - kursy naukiczytania i technik pamięciowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” ,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; „Ekologia – Informacja – Edukacja”,Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; „Kasjusz Dion,Historia rzymska: księgi 41-50 - przekład ze wstępem i komentarzem”, MNiSW; projektbadawczy, wieloletni (2006-2008); „Tworzenie elektronicznego katalogu dlazmodernizowanej Czytelni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie”, Mecenat2008. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; "Zakup nowości wydawniczych",Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów biblioteki;„Studenci-seniorzy: ICT a międzypokoleniowa komunikacja”w ramach Programu LLP Grundtvig (Projekty Partnerskie) Termin realizacji: 10/2007 –06/2009. Partnerzy: Czechy, Niemcy, Finlandia, Hiszpania, Francja. We współpracy z Tow.Polsko-Niemieckim w Krakowie.; Projekt SEVIR w ramach Programu SokratesGrundtvig1(Projekty Wielostronne) Termin realizacji:XI.2007r – XII.2008r, partnerzy: Niemcy(3 organizacje), Bułgaria, Wielka Brytania, Włochy. We współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Krakowie; Biblioteka moje ulubione miejsce. Projekt realizowany wpartnerstwie z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, finansowany przez TRUST CEE.Organizacja konkursu dla bibliotek w całym kraju – 05/2009, opracowanie i redakcjamateriałów dla bibliotekarzy „Ścieżki programowe”, publikacja w „Notesie Bibliotecznym” –11Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


06/2008; Dyskusyjne Kluby Książki, Program Operacyjny Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego/Promocja czytelnictwa.7. Działalność inwestycyjnaKontynuacja zadania „Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznejw Krakowie” - zakończenie prac budowlanych i montażowych.Rozbudowa sieci dedykowanej w budynku WBP w Krakowie w ramach Mecenatu 2008.Budowa ogrodzenia wokół budynku WBP w Krakowie od strony ul. Rajskiej – etap I, naodcinku od ul. Karmelickiej do wejścia głównego.Publikacje:1. Książki o Małopolsce. Bibliografia 2005, Elżbieta Romanowska, Iwona Górny, JoannaGrzeszczuk, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, nakład 300 egz.,2. Maciej Słomczyński (1922-1998).Bibliografia, Monika Kucharczyk-Kubacka, WojewódzkaBiblioteka Publiczna w Krakowie, nakład 300 egz.,3. Radłów i gmina radłowska, / red. Prof. F. Kiryka., Wojewódzka Biblioteka Publicznaw Krakowie/ Urząd Gminy Radłów , nakład 1000 egz.,4. „...nansenowski paszport z rozmazanym zdjęciem...” Pokonkursowa antologia młodejpoezji, / red. Katarzyna Grzesiak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, nakład500 egz.,5. Kuzynek Mistrza Rameau – Diderota, tłumaczenie Grażyna Falecka – Dobreńko,Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, nakład 500 egz.,6. Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej, Łukasz Krzyżowski, Wojewódzka BibliotekaPubliczna w rakowie, nakład 300 egz.,7. Kasjusz Dion, Historia rzymska: księgi 41 – 50, przekład dr Ireneusz Ptaszek,Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, nakład 300 egz.,8. Rocznik Ruskiej Bursy 2008, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach/ WojewódzkaBiblioteka Publiczna w Krakowie, nakład 500 egz.,9. Młodość w mądrości przemijania, / red. Prof. dr hab. Halina Stefańska – Bursztyńska, drWanda Matras – Mastalerz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie/ TowarzystwoPolsko – Niemieckie w Krakowie, nakład 300 egz.,10. Notes Biblioteczny 2008 nr 1, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, nakład 3000egz.,11. Małopolska. Regiony – regionalizmy - małe ojczyzny., tom X, Małopolski ZwiązekRegionalnych Towarzystw Kultury/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, nakład600 egz.,STATYSTYKA1. Zbiory – gromadzenie i udostępnianieZakupiono 7500 wol. książek oraz 1616 egz. zbiorów specjalnych; opracowano 33 598pozycji; Liczba prenumerowanych tytułów – 376.Zarejestrowano 76 931 czytelników; odnotowano 526 728 odwiedzin; ogółem wypożyczonodo domu 536 499 i na miejscu 387 622 jednostek zbiorówW obszarze usług oferowanych on-line (Małopolska Biblioteka Cyfrowa-MBC, FidkarMałopolski – multiwyszukiwarka baz bibliograficznych i katalogowych): liczba dodanychdokumentów do MBC - ok. 8000; liczba publikacji na koniec 2008 r. – 14 513 dokumentów;liczba baz w serwisach: BRAMa (40) , RKAM (93), KRAK (15): 14812Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


Fidkar małopolski: liczba wizyt: 28403; liczba przeglądniętych stron: 198525Małopolska Biblioteka Cyfrowa: liczba wizyt: 259054; liczba przeglądniętych stron: 78945522. Działalność informacyjno-bibliograficzna:Udzielono 67 579 informacji3. Promocja czytelnictwa dla dzieci i młodzieży:Zorganizowano 256 spotkań (8525 uczestników), w tym m.in.: wycieczki szkolne –prezentacja zasobów i usług WBP – 24 grup, 619 uczestników; lekcje biblioteczne iwarsztaty czytelnicze: 157 zajęć, 3666 uczestników; spotkania autorskie – 4 spotkania, 277uczestników; imprezy czytelnicze: 8 imprez, 1963 uczestnikówZamierzenia 2009Oprócz stałych form planowane są m.in.:Działalność wystawienniczaWBP planuje zorganizowanie następujących wystaw: Dzieci Afryki – zdjęcia ElżbietyWiejaczki oraz Uśmiech – zdjęcia Daniela Stósa (wystawa wspólna), 02-03/2009; Kolekcjapolskiej książki artystycznej XX/XXI w., 03/2009; Lasem kołysane – fotografie, 04/2009;Przyroda Bornholmu – fotografie, 01/2009; Jerzmanowice- z cyklu Małe ojczyzny 06-10/2009; Kamień i woda (wystawa zbiorowa w ramach Święta ogrodów), 06-07/2009;Skawina. Miasto i gmina – z cyklu Małe ojczyzny, 11/2009-04/2010; Wystawa dyplomowaZespołu Krakowskich Szkół Artystycznych, 05-10.2009; Wystawa prac uczniów szkółplastycznych w ramach Konfrontacji Artystycznych Szkół Małopolski, 10-12/2009; Wystawafotografii Joanny Bąk, 01/2009; „Rozkładane książki” - prace Ewy Nowickiej, 03/2009;Wystawa prof. Batorskiego, 11/2009; Książki z autografem, 12/2009; Wystawa promującaprace alternatywne i wspomagające czytanie. wystawa organizowana przy współpracy -Stowarzyszenia Mówić Bez Słów, 01/2009; wystawa pokonkursowa ”Zaczarowana stonogabis”,04—6/2009; stałe wystawki prezentujące nowości wydawnicze i promujące dziedzictwokulturowe MałopolskiPublikacjeZaplanowano wydanie: XI tom rocznika „Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny”;Książki o Małopolsce. Bibliografia 2006 – wersja elektroniczna; Książki o Małopolsce.Bibliografia 2007. – wersja elektroniczna; Rocznik Ruskiej Bursy; Antologia Młodej Poezji;uruchomienie portalu „Notesu Bibliotecznego”Statystyka - plan na rok 20091. Zbiory – gromadzenie i udostępnianie: wielkość docelowa zbiorów - 480 000 jednostek;liczba dodanych publikacji w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej – 9000; liczbaprenumerowanych tytułów- 300; Liczba użytkowników zarejestrowanych: 75 000; Liczbaodwiedzin: 500 000; Liczba udostępnień: 700 000, w tym: na miejscu: 300 000, nazewnątrz: 400 000; liczba zrealizowanych zamówień innych bibliotek: 350; liczbamateriałów sprowadzonych z innych bibliotek:200; On-line (Małopolska BibliotekaCyfrowa): liczba wizyt w 2009: 280 000, liczba przeglądniętych stron w 2009: 7 000 0002. Działalność informacyjno-bibliograficzna: liczba udzielonych informacji: 60 000; liczbaodwiedzin na stronach (FIDKAR Małopolski); liczba wizyt: 25 000; liczba stron: 180 0003. Działalność promocyjna, popularyzatorska, szkoleniowa: liczba lekcji, warsztatówbibliotecznych: 170/liczba uczestników: 4 00013Czytelnictwo i biblioteki w regionie. Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

More magazines by this user
Similar magazines