Οι άνεμοι του Καλοκαιριού - Ιωάννης Τσιουράκης - eBooks4Greeks.gr

ebooks4greeks.gr

Οι άνεμοι του Καλοκαιριού - Ιωάννης Τσιουράκης - eBooks4Greeks.gr

eBooks4Greeks.gr


Οι άνεμοι του καλοκαιριού


Οι άνεμοι του καλοκαιριούΕπιμϋλεια: Ιωάννησ ΤςιουράκησCopyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011ηλεκτρονικό διεύθυνςη: http://hxosplagiosmonos.blogspot.come-mail: ioannis_t@yahoo.grISBN: 978 – 960 – 92865 – 3 – 4Σο παρόν ϋργο πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ προςτατεύεται κατϊ τισ διατϊξεισ τησΕλληνικόσ Νομοθεςύασ ((Ν.2121/1993, ϊρθρο 51, όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύειςόμερα) και τισ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ Βϋρνησ – Παριςιού, που κυρώθηκε με τον Ν. 100/1975περύ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. Απαγορεύεται απολύτωσ ϊνευ γραπτόσ ϊδειασ τουεκδότη η κατϊ οποιονδόποτε τρόπο ό μϋςο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ό ϊλλο)αντιγραφό, φωτοανατύπωςη και εν γϋνει αναπαραγωγό, εκμύςθωςη ό δανειςμόσ,μετϊφραςη, διαςκευό, αναμετϊδοςη ςτο κοινό ςε οποιαδόποτε μορφό και η εν γϋνειεκμετϊλλευςη του ςυνόλου ό μϋρουσ του ϋργου.


Ιωάννησ ΤςιουράκησΟι άνεμοι του καλοκαιριούΘεςςαλονίκη 2011


ΣΟΤ ΙΔΙΟΤΒιβλύα:Ήχοσ Πλϊγιοσ. Μόνοσ…, πούηςη, εκδόςεισ Μπαρτζουλιϊνοσ, 2008τον χτύπο επϊνω τησ καρδιϊσ, πούηςη, ιδ. ϋκδοςη εκτόσ εμπορύου, 2010Σα γρϊμματα τησ Τβόννησ, νουβϋλα, εκδόςεισ Δρόμων, 2010e-book:Αύθουςα αναμονόσ – Ειςιτόρια, , πούηςη, ιδ. ϋκδοςη εκτόσ εμπορύου, 2010Ήχοσ Πλϊγιοσ. Μόνοσ… γραφό δεύτερη, πούηςη ιδ. ϋκδοςη εκτόσ εμπορύου, 2010Τποςχϋςεισ του Υθινοπώρου, πούηςη, ιδ. ϋκδοςη εκτόσ εμπορύου, 2010Οι ϊνεμοι του καλοκαιριού, πούηςη, ιδ. ϋκδοςη εκτόσ εμπορύου, 2011


τησ Νύκησ μου


ςβόςε το φωσ, αγϊπη μουαπό τισ τόςεσ νύχτεσ που δεν ϋγραψαμου ϋμειναν μονϊχα όςεσ περϊςαμενα ςου μιλώ για το φεγγϊριεκεύνο, ςα ν’ ϊκουγε όςα ϋλεγαϊναβε ϋνα φωσ απαλόκι ϋλουζε τισ λϋξεισ καθώσ ξεπρόβαλανκι ϊφηνεσ το ςώμα ςου γυμνόκϊτω απ’ το χϊδι των αςτεριώνςα βλϋμμα ϊλλο κανϋνανα μην ϋςτεκε κϊπου απϋναντι να το κοιτϊξεικι αφού η γύμνια υπϊρχει για την ψυχό μονϊχατι να πειρϊξει η ϋκθεςη τούτητο χϊδιτο ϊρωμα του…μόνο το δικό μου βλϋμμαπου ϋχει για εςϋνα πολύ διψϊςειςτϋκει εδώ να ςε φιλϊει[9]


ςβόςε το φωσαπόψεγια μασ τουσ δυοϋνα καρϊβι ταξιδεύει πϊνω απ’ τα κύματακι ύςωστούτο το πϋταγμα των γλϊρων πλϊι ςτην κουπαςτόνα φϋρνει πιο κοντϊ μασ τον ϊνεμο τησ θϊλαςςασπιο κοντϊ την ψυχό μασ ςτη θϊλαςςας’ εκεύνα που καθρεφτύζειόταν κϊθε τησ χτύποσ ςβόςεις’ εκεύνα που γεννϊ κϊθε ξημϋρωμαπριν πϊψει το ςμύξιμο του όλιου και τησ ςελόνησκι ϋχουν οι ναύτεσ όλοιϋναν κουβϊ ςτα χϋρια κι ϋνα ξυςτρύνα διώξουν από πϊνω του όςα το αγκϊλιαςανόςα απ’ το κορμύ του γύρεψαν το μακρινό ταξύδιγια να γλιςτρϊπϊνω ςε τούτα τα νερϊ που ξϋχαςαν να τρικυμύςουνκι αφϋθηκανλϊδι ςτα πόδια του να τα φροντύςουν[10]


όρθαν οι ϊνεμοι του καλοκαιριούκαι κρύφθηκαν ςτισ πιο βαθιϋσ ςπηλιϋσκόπιαςε, αγϊπη μουαγκαλιαςμϋνοι το τραγούδι τουσ να μεταλϊβουμεκι όςα ςτα χεύλη μασ φοβόθηκαν πριν βγουνκαι κλεύςτηκαν ςτην μοναξιϊ τουσλϋξη τη λϋξη θ’ αφεθούνκαι θα χορϋψουν τούτο τον χορόϋχοντασ τα πόδια βουτηγμϋνα ςτην ϊμμο την ζεςτόκαι ςτο νερό τησ θϊλαςςασ το απαλόκι ο χρόνοσ όλοσ φτιαγμϋνοσ για τούτο τον χορόγια τούτη την νυχτερινό εξομολόγηςηγια το φιλύ π’ αποζητούν τα χεύληπου γύρεψε η ψυχό να ξεδιψϊςει[11]


εύναι ςτη νύχτα τώρα που ανηφορύζειτο ϊρωμα των λουλουδιώνκαι ςυντροφεύει τισ αιςθόςεισκαι κϊνει, αγϊπη μουνα ςτϋκουν μαγεμϋνα τα βλϋμματαπριν το ϋνα ςτο ϊλλο καταδυθούνγυρεύοντασ το πιο όμορφο κορϊλλικι εκεύνο το λιβϊδιπου ϊλλο δε βλαςτϊνει απ’ την γαλόνηςτουσ κόπουσ τα λουλούδιαανθύζουν τα χρώματαανούγουν τα πϋταλα τουσξεςκονύζοντασ αιςθόςεισ ξεχαςμϋνεσεπιθυμύεσ γεννώντασκαι πόθουσ αγριεύοντασ μϋςα ςτα ςτόθη[12]


κι εύναι αυτό ςου το χαμόγελοπου με γυμνώνει από φόβουσπϊθη, λύπεσκαι διςταγμούσαφόνοντασ ανοιχτϋσ τισ πόρτεσς’ όλα εκεύνα που πολύ πρόςμενατισ πόρτεσ ανοιχτϋσγια να διαβούνόςα ευλαβικϊ μου προςφϋρεισκι όλο κατϊνυξη ςωπαύνωαπλώνοντασ ϋνα χαμόγελο ςτην ψυχόαδυνατώντασ πια να ςυγκρατόςω την ευτυχύα[13]


ϋχει η νύχτα τούτη κατηφορύςειμ’ όλα τ’ αρώματα του καλοκαιριούκαι τισ φωνϋσ τισ παιδικϋσ των αςτεριώνπου παύζουν μ’ ϋνα τόπι ςτα ψηλϊ τ’ ουρανούαφόνοντασ τη ςκόνη τη χρυςό τουσνα ςτϋκει ςτα μαλλιϊ μασ φωτοςτϋφανοτο χϋρι ςου τεύνω, δεσςμύγει η νύχτα με την θϊλαςςακαι τα δικϊ μουμε τα δικϊ ςου ςτόθηκι ϋνασ αγϋρασ απαλόσπαύρνει μακριϊ το τόπι των αςτεριώνκαι τουσ μπερδεύει τα μαλλιϊ[14]


όπωσ το φωσςτην λύμνη θα βυθύζεται τησ νύχτασςτον κόπο θα μπούμε τησ ψυχόστα πϋταλα των λουλουδιών να δούμεκαθώσ η νύχτα τουσ μιλϊει, πωσ ανούγουνεκαι να προςευχηθούμεεμεύσγια τούτο το θαύμα τησ αγϊπησπου όμορφα ντύνει την ζωό μασγια των ονεύρων τα μαλλιϊπου κυματύζει ςτο νερότο πϊφλαςμα ενόσ χαμόγελου παιδικούεκεύνουπου φύλαξε η ψυχό ανϋπαφοκι απόψε το φανϋρωςεεδώςτο χρώμα το χρυςϊνθεμοπου ντύθηκε από νωρύσ η νύχτα[15]


γύρε αγϊπη μουόπωσ τα χρώματα του ηλιοβαςιλϋματοσγϋρνουν πϊνω ςτων δϋντρων τα φύλλαςτα δϊχτυλα τα ανοιχτϊςτα διψαςμϋνα βλϋμματακαι ςτα χνϊρια τ’ απαλϊ των πελμϊτωνπϊνω ςτην ϊμμο την βρεγμϋνηγύρεπϊνω ςτα χϋρια μουπου νόςτεψαν χρόνια την αμαρτύαώςτε κϊποτε να ςμιλϋψουν ςτο κορμύ ςου τον ϋρωτα[16]


κι όλα τα ταξύδια θα ϋχουν το όνομα μασ γραμμϋνογιατύ ϋτςι ξεκινούν τα ταξύδιαϋτςι αρχύζουν τα όνειραϋτςι γεννιϋται η νϋα ζωό…[17]


πίνακασ εξωφύλλου: Mark Shasha (1961)Swish


Ο Ιωϊννησ Σςιουρϊκησ γεννόθηκε τον Οκτώβριοτου 1976 ςτο Koersel, μια μικρό πόλη ςτην επαρχύατησ Λιμβουργύασ, ςτη Υλϊνδρα του Βελγύου.Ήταν ακόμα ςε πολύ μικρό ηλικύα όταν ηοικογϋνεια του επϋςτρεψε ςτην Ελλϊδα.Μεγϊλωςε ςτη πόλη τησ Θεςςαλονύκησ όπου καιϋζηςε μϋχρι το 2000 για να επιςτρϋψει και πϊλι το2006.τα χρόνια τησ απουςύασ του ϋζηςε ςτην Κομοτηνό και τη ϊμο, απότισ οπούεσ ϋφυγε πλημμυριςμϋνοσ εικόνεσ, αρώματα κι ανθρώπουσ.Από το 1999 ποιόματα του δημοςιεύονται ςτα ϋντυπα λογοτεχνικϊπεριοδικϊ «Εξώπολισ», «Απόπλουσ», «Ρωγμϋσ» και «Πϊροδοσ», ςτοηλεκτρονικό περιοδικό «τϊχτεσ» όπωσ και ςτην ιςτοςελύδα«Ανεμολόγιο».Έχει γρϊψει τραγούδια για το παιδικό Θϋατρο.Έχουν δημοςιευθεύ τα βιβλύα του: «Ήχοσ Πλάγιοσ. Μόνοσ…» πούηςη2008, «Στον χτύπο επάνω τησ καρδιάσ» πούηςη 2010, «Τα γράμματατησ Υβόννησ» νουβϋλα 2010.Και τα e-book: «Αίθουςα αναμονήσ – Ειςιτήρια» πούηςη 2010,«Ήχοσ Πλάγιοσ. Μόνοσ… γραφή δεύτερη» πούηςη 2010,«Υποςχέςεισ του Φθινοπώρου» πούηςη 2010, «Οι άνεμοι τουκαλοκαιριού» πούηςη 2011.Από τον Απρύλιο του 2007, διατηρεύ ςτο διαδύκτυο το ιςτολόγιο «ΉχοσΠλϊγιοσ. Μόνοσ…». http://www.hxosplagiosmonos.blogspot.com


ISBN: 978 – 960 – 92865 – 3 – 4

More magazines by this user
Similar magazines