1 Opis Kursu

ii.pwr.wroc.pl

1 Opis Kursu

1.2.5 Etap V - Analiza porównawcza wybranego oprogramowania(1)1. Krótki przegląd metodologii stosowanych do porównywania aplikacji.2. Wybór metodologii (bądź propozycja własnej) z odpowiednim uzasadnieniem wyboruw kontekście rozpatrywanego obszaru.1.2.6 Etap VI - Analiza porównawcza wybranego oprogramowania(2)1. Dokonanie analizy porównawczej (co najmniej 6 kryteriów).2. Wybór najlepszego systemu ze względu na przyjęte kryterium.1.2.7 Etap VII - Opracowanie planu wdrożenia aplikacji1. Zaproponowanie scenariusza wdrożenia (np. przetarg, projekt sieci, instalacje, szkolenia,testy, etc.).2. Identyfikacja zadań wdrożeniowych.3. Przydział zasobów do zadań i opisanie ich na diagramie Gantta.1.2.8 Etap VIII - Poszukiwanie klienta dla utworzonej analizy porównawczej1. Ocena możliwości pozyskania klienta zaintersowanego przeprowadzoną analizą.2. Oszacowanie kosztów realizacji projektu w kontekście potencjalnych zysków.1.2.9 PrzykładDokonujemy analizy obszaru działalności placówek medycznych. Identyfikujemy funkcjebiznesowe realizowane w tym obszarze (ewidencja świadczeń, przesyłanie deklaracji, wystawianierachunków). Przeprowadzamy obszerny przegląd aplikacji medycznych (np. eZoz,mMedica, drEryk) realizujących funkcje w obszarze medycznym. Ściągamy każdą z aplikacji( większość oferuje 30 - dniowy okres testowy) i testujemy we własnym zakresie. Dokonujemyporównania aplikacji w oparciu o wybraną metodologię, oraz analizy wdrożeniowej.2 Harmonogram1. Zajęcia organizacyjne, szkolenie BHP, zapoznanie się z zasadami zaliczenia i zawartościąkursu.2. Przedstawienie grup dwuosobowych, deklaracja wyboru toru, dyskusja nt. wybranychprzedsiębiorstw.3. Konsultacja etapu 1.5


4. Przedstawienie rozwiązania etapu 1. Konsultacja etapu 2.5. Przedstawienie rozwiązania etapu 2. Konsultacja etapu 3.6. Przedstawienie rozwiązania etapu 3. Konsultacja etapu 4.7. Przedstawienie rozwiązania etapu 4. Konsultacja etapu 5.8. Przedstawienie rozwiązania etapu 5. Konsultacja etapu 6.9. Przedstawienie rozwiązania etapu 6. Konsultacja etapu 7.10. Przedstawienie rozwiązania etapu 7. Konsultacja etapu 8.11. Przedstawienie rozwiązania etapu 8.12. Przygotowanie prezentacji (15-30minut), która przybliży przedsiębiorstwo, wskażegłówne obszary informatyzacji, przedstawi analizę dostępnych produktów (pamiętaćo kryteriach), zaprezentuje plan wdrożenia.13. Przygotowanie prezentacji (15-30minut), która przybliży przedsiębiorstwo, wskażegłówne obszary informatyzacji, przedstawi analizę dostępnych produktów (pamiętaćo kryteriach), zaprezentuje plan wdrożenia.14. Rozliczenie przedmiotu - wręczenie pełnego raportu, omówienie. Wpisy.15. Rozliczenie przedmiotu - wręczenie pełnego raportu, omówienie. Wpisy.3 Zasady Zaliczenia1. Studenci pracują w zespołach dwuosobowych.2. Przedstawienie rozwiązań kolejnych etapów odbywa się zgodnie z harmonogramem.3. Przedstawienie rozwiązań kolejnych etapów odbywa się drogą konsultacji indywidualnej,oraz obejmuje:(a) Dostarczenie pisemnego sprawozdania cząstkowego.(b) Dostarczenie sprawozdania cząstkowego w formie elektronicznej (w zależnościod wytycznych prowadzącego).(c) Omówienie przez zespół podstawowych etapów związanych z zagadnieniem.(d) Ewentualna prezentacja testowanego oprogramowania.4. Na 12, oraz 13 zajęciach każda z grup powinna zaprezentować wyniki pracy nad projektemw postaci prezentacji multimedialnej.5. Sprawozdania cząstkowe powinny być redagowane w ten sposób, by w końcowej wersjitworzyły końcowy raport.6


6. Za każdy etap można uzyskać 5pkt,za prezentację 10pkt.7. Opóźnienie oddania rozwiązania etapu do 1 tygodnia skutkuje możliwością uzyskaniamax. 2.5pkt. Większe opóźnienia - 0pkt.8. Wszelkie oszustwa karane będą oceną niedostateczną.9. Aby uzyskać zaliczenie należy:(a) Dostarczyć finalną wersję raportu.(b) Mieć nie więcej niż 3 nieobecności na zajęciach.(c) Wykonać prezentację rezultatów prac.(d) Uzyskać więcej niż 50% punktów z realizowanych etapów.Łącznie do uzyskania jest 50pkt i zaliczenie kursu można uzyskać wg następującej skali:0 - 25pkt ocena 2.025.5 - 30pkt ocena 3.030.5 - 35pkt ocena 3.535.5 - 40pkt ocena 4.040.5 - 45pkt ocena 4.545 - 50pkt ocena 5.0Literatura[1] Klonowski Z.: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem: modele rozwojui właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza PWr, 2004, BG:319995[2] Jaszkiewicz A., Yao P.: Inżynieria oprogramowania, Helion, 1997, BG:295423[3] Dąbrowski W., Subieta K.: Podstawy inżynierii oprogramowania, WydawnictwoPJWSTK, 2005. BG:3250547

More magazines by this user
Similar magazines