Pobierz PDF (52 strony - 14MB) - Biznes Wielkopolska

bizneswielkopolska.pl

Pobierz PDF (52 strony - 14MB) - Biznes Wielkopolska

} Prognoza ekonomiczna dla Polski } Elektroodpady } Przychody w kreowaniu wartoœci przedsiêbiorstwaEgzemplarz bezp³atny Nr 3/4 2009Pieniądze to rzeczwtórnaROZMOWA Z LESZKIEM KULIŃSKIM PREZESEMSTOWARZYSZENIA GMIN PRZYJAZNYCH ENERGIIODNAWIALNEJISSN 1731– 4836Nie taki rakstrasznyROZMOWA Z PROF. UM DR. HAB.JULIANEM MALICKIM, DYREKTOREMWIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGIIIM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIEW POZNANIUMasz domto płaćŚWIADECTWAENERGETYCZNEUhonorowani w programie Najwy¿sza Jakoœæ, Mened¿er Najwy¿szej Jakoœci i Ikar Biznesu


OPINIEPrognoza ekonomiczna dla PolskiZDROWIEBUSINESS CENTRE CLUBROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKANie taki rak straszny 8PROMOCJAROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKAKształcimy elity hotelarzy i gastronomów 10NAJLEPSZE FIRMYZ Kozarynem po drodze 16NAJLEPSI DEALERZYRosiak i Syn Sp. z o.o. 48NAJLEPSZE FIRMY / SEVROLLSzafy na miarę 52NAJLEPSZE FIRMYRothe – jakość w tapicerstwie 56WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD JAKOŚCIĄProgram „Najwyższa Jakość” 66BIZNES INACZEJROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKANa koń! 12ABC BIZNESUPrzychody w kreowaniuOD KOSZTÓW DO PRZYCHODÓWwartości przedsiębiorstwa 18PROGRAM JAKOŚCIWIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD JAKOŚCIĄUhonorowani w Programie „Najwyższa Jakość” 20BIZNESŚWIADECTWA ENERGETYCZNEMasz dom, to płać 50Franczyza – pomysł na biznesw branży szkoleniowej 514ITSYMETRIALepsza stronaw sieci 14EKOLOGIAINWESTYCJE W ŚRODOWISKOElektoodpady cz. 2 40ELEKTROWNIE WIATROWEDla jednych interes,dla innych hałas 42ROZMOWY MAGAZYNUBIZNES WIELKOPOLSKAPieniądze to rzeczwtórna 44SAMOCHÓD DLA MENEDŻERAHyundai Santa Feblue Hybrid 46PODRÓŻEBIZNES UWOLNIONYJachtem pojeziorach Finlandii 58ŚWIATBIZNES W INDIACHWielkopolska– Bombaj 54MOTO BIZNESNA DRODZEŻeby nie strzeliłaopona 643


OPINIEBUSINESS CENTRE CLUBPrognoza ekonomicznadla PolskiBudując plany finansowe i inwestycyjnena najbliższe lata, polscy przedsiębiorcymają wyjątkowo duże trudności z ocenąryzyka biznesowego.Należy bowiem oczekiwać dużychzmian dotychczasowych trendów popytu,stóp procentowych i kursów walutowych,a czasem także cen surowców i półproduktów.Aby ułatwić nieco ocenę tegoryzyka, proponuję założyć następujący rozwójwarunków makroekonomicznych.Kryzys światowyW sferze realnej mamy na razie dośćpłytką recesję. W USA trwa ona już okołodwóch lat, w krajach UE około roku.I potrwa jeszcze przez rok 2009, a częściowotakże w 2010 roku. Kryzys finansowyw tych krajach jest głęboki, ale będzietrwał dużo krócej niż w sferze realnej.Podstawowe korekty zawyżonych cen akcjispółek już nastąpiły, w przypadku cennieruchomości spore spadki są prawdopodobniejeszcze przed nami. Głównymcelem władz centralnych poszczególnychkrajów jest spowodowanie, aby korekty temiały przebieg kontrolowany (to znaczy nieposzły za daleko) oraz podtrzymanie zaufaniado systemu bankowego i sprawnościjego funkcjonowania, a także ograniczenieskali recesji w sferze realnej.Podjęte działania to niezwykle ekspansywnapolityka fiskalna (wzrost deficytówbudżetowych z poziomów 2–5 proc. PKBdo poziomów 5–10 proc. PKB, zwiększonegwarancje kredytowe i depozytowe,skup złych długów i akcji instytucji finansowych)oraz niezwykle ekspansywna politykamonetarna (zmniejszenie bazowych stópprocentowych banków centralnych o około2–3 punkty procentowe, do poziomów0–2 proc., skup od instytucji finansowychpapierów dłużnych, czyli operacje otwartegorynku zwiększające płynność i zmniejszająceróżnicę między rynkowymi i bazowymistopami procentowymi). Te działania spowodowałyjuż pojawienie się pierwszychsymptomów stabilizacji, a nawet poprawyw światowym systemie finansowym.Czynnikami stabilizującymi w USA,w strefie euro i w Japonii są też silnespadki cen surowców, niska presja płacowaoraz duża wiarygodność instytucji tychkrajów, skutkująca dużym popytem na ichskarbowe papiery wartościowe i spadkiemkosztu obsługi długu publicznegooraz wzrostem ceny dolara. Równocześniebardzo ekspansywna polityka fiskalno-monetarnapraktycznie wyeliminowała ryzykopotencjalnie destabilizującej deflacji.Problemem dla wielu polskich przedsiębiorstww latach 2009–2010 będzie też prawdopodobnierecesja w Rosji i republikach bałtyckich.Poziom produkcji na pewno spadnieFot. BIZNES MEDIA4


Czy na pewnoczekają nas chude lata?Co w kraju?W Polsce duży udział eksportu w PKB,większy niż w latach poprzednich, powoduje,że znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczegojest nieuniknione. Prognozytempa wzrostu PKB w roku 2009 znajdująsię ciągle w bardzo szerokim przedziale od-1 proc. do +4 proc.Największe wątpliwości dotyczą wzrostuinwestycji. Inwestycje publiczne stanowiąokoło 5 proc. PKB i według budżetupaństwa wzrosną o około 10 proc.Inwestycje zagraniczne stanowią około 2,5proc. PKB i raczej się zmniejszą. Krajoweinwestycje prywatne to w tym roku około15 proc. PKB. Oczekiwałbym spadku tychinwestycji o jakieś 2–3 punkty procentowePKB. Jeśli tak, to zamiast początkowo zakładanegoprzez projekt budżetu wzrostuinwestycji w roku 2009 o 10 proc., nastąpiłbyo około 10 proc. ich spadek. Trudnado oszacowania jest też zmiana eksportunetto, bo prawdopodobnie zmniejszy sięzarówno import, jak i eksport. Wzrost konsumpcji(prywatnej i publicznej) powinienwynieść – przypuszczam – około 3 proc.Przy tych założeniach wzrost PKB napoziomie 2,5 proc. jest możliwy. Jeśli jednakprzedsiębiorstwa, w celu poprawysytuacji finansowej, zdecydowałyby sięna znaczące obniżenie zapasów, to bardziejprawdopodobny byłby wzrost około2 proc., a nawet 1,5 proc. Z kolei gdybyNBP i rządowi udało się zmniejszyć znaczącoograniczenia w dostępie do kredytów,to wzrost PKB w przedziale 2 do 3 proc.byłby możliwy. Na marginesie, EuropejskiBank Odbudowy i Rozwoju przewiduje dlaPolski tempo wzrostu PKB w roku 2009na poziomie 2,8 proc. W Polsce wszystkiekredyty bankowe wynoszą około 560mld zł, w tym kredyty dla przedsiębiorstwto około 210 mld zł. W relacji do PKB todużo mniej niż średnia w UE. Niski jesttakże udział tzw. złych (non-performing)kredytów. W odniesieniu do przedsiębiorstwudział ten spadł z około 27 proc. do5,7 proc. obecnie.Te dane oznaczają, że nie ma dobrychpowodów do podwyższania marż zyskuprzez banki czy wprowadzania podwyższonychzabezpieczeń. Tego typu restrykcyjnedziałania mogą w obecnej sytuacji przyśpieszyćpowstawanie złych długów.Narażone na spowolnienie będąszczególnie te sektory, które dużo eksportująalbo są bardzo zależne od finansowaniabankowego. Do pierwszejgrupy należy na pewno przemysł samochodowy,do drugiej budownictwomieszkaniowe. Ale w całym przemyśleprzetwórczym i w całym budownictwiespadki produkcji nie powinny być duże,z pewnością dużo mniejsze niż w latach2001–2002. W porównaniu z tamtymokresem mamy teraz dwie korzystneróżnice podtrzymujące aktywność: osłabieniezłotego i dużo niższe stopy procentowe.Problemem dla wielu polskich przedsiębiorstww latach 2009–2010 będzie teżprawdopodobnie recesja w Rosji, republikachbałtyckich i na Ukrainie, być możetakże na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii,Czechach i Słowacji. W niektórych z tychkrajów może być całkiem głęboka.Przy wzroście PKB w tempie około 2,0do 2,5 proc. trzeba się liczyć ze wzrostemstopy bezrobocia do około 11 proc. podkoniec 2009 roku oraz o dalsze 2 punktyprocentowe, do około 13 proc. pod koniecroku 2010. Stopa bezrobocia może jednakbyć jeszcze wyższa, jeśli dojdzie dodużych powrotów z Wielkiej Brytanii czyIrlandii. W tej sytuacji spadnie tempo wzrostupłac nominalnych do około 2–4 proc.w roku 2010.Spadnie też inflacja CPI do poniżej 2,5proc. pod koniec roku 2009 i być możedo około 1,5 proc. pod koniec roku 2010.Temu spadkowi będzie towarzyszyć spadekstopy referencyjnej NBP z obecnegopoziomu 5 proc. do około 3 proc. pod koniecroku 2010. Dla kredytobiorców ważnajest 3-miesięczna stopa WIBOR. Zwyklejest ona niewiele wyższa od stopy referencyjnej.Gorzej z walutamiNajtrudniej chyba prognozować poziomykursów walutowych. Wejście Polski do5Fot. BIZNES MEDIA


OPINIEBUSINESS CENTRE CLUBERM-2 w roku 2009 jest obecnie mało realne,głównie ze względu na ewidentny brakentuzjazmu ze strony PiS dla potrzebnychzmian w Konstytucji. Ale nawet gdyby takiezmiany miały miejsce lub gdyby wbrewobecnej opinii ministra finansów i prezesaNBP Polska weszła do ERM-2 bez zmianyKonstytucji, to wykonanie kryterium fiskalnegow roku 2010 byłoby bardzo trudne– chociaż nie niemożliwe – w sytuacji dużegospowolnienia gospodarczego. Rynkifinansowe zapewne to dostrzegają. Stądm.in. bierze się osłabienie złotego wobeceuro. Teoretycznie można sobie wyobrazićalbo podwyżki podatków, albo cięcia wydatków.Ale z racji zbliżających się wyborówprezydenckich i parlamentarnych tegotypu działania rządzącej koalicji wydają sięmało realne.Drugim powodem osłabienia złotegojest odpływ z Polski (i innych krajów typuemerging markets) kapitału portfelowegodo USA. Jest on przejściowy i chyba zbliżasię do końca, więc umocnienie się złotegodo końca 2009 roku jest możliwe,a nawet prawdopodobne. Obniżka cen surowcóworaz wywołane recesją zmniejszenieimportu do USA spowodują, że silniespadnie deficyt obrotów bieżących StanówZjednoczonych. Ten spadek może podtrzymaćatrakcyjność dolara w najbliższychdwóch latach. Z drugiej strony mniejszystanie się popyt zagraniczny na amerykańskiepapiery wartościowe, które w ostatnichkilku latach były podstawowym „artykułem”eksportowym. Te dwa czynnikibędą oddziaływać na kurs dolara wobeceuro i innych walut w przeciwnych kierunkach,z niepewnym wynikiem końcowym.prof. Stanisław GomułkaGłówny ekonomista BCCBusiness Centre Club istnieje od1991 roku. Jest największą w kraju organizacjąindywidualnych pracodawców.Zrzesza blisko 2000 przedsiębiorcówzatrudniających 600 tysięcy pracowników.Wśród członków BCC znajdująsię największe międzynarodowekorporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe,firmy telekomunikacyjne,najwięksi polscy producenci, uczelniewyższe, koncerny wydawnicze itd.Członkami Klubu są także prawnicy,dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze,wojskowi i studenci. BCC koncentrujesię na działaniach lobbingowych,których celem jest rozwój polskiej gospodarki,zwiększenie liczby miejscpracy i pomoc przedsiębiorcom. BCC– Związek Pracodawców jest członkiemKomisji Trójstronnej. Członkowie Klubureprezentują 249 miast. Koordynatoremwszystkich działań BCC jest prezesMarek Goliszewski.Na spowolnienie narażone będąprzedsiębiorstwa, które dużo eksportują lub sązależne od finansowania bankowegoFot. BIZNES MEDIA6


ZDROWIEROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKANie taki rak strasznyRozmowa z prof. UM dr. hab. Julianem Malickim, dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Onkologiiim. Marii Skłodowskiej-Curie w PoznaniuCzy raka można wyleczyć?∙ Przy obecnym stanie medycyny wieluchorych na choroby nowotworowe generalniemożna wyleczyć. Chcę to wyraźniepodkreślić. Rak to groźna choroba społeczna,na którą zapada w Polsce około 150 tys.osób rocznie. Świadczy to o skali problemu.Jest to zarazem choroba wieku późnego.Im bardziej więc – dzięki osiągnięciommedycyny i oświaty zdrowotnej – wydłużasię życie ludzkie, tym więcej osób w starszymwieku ma „szanse” zachorowaniana różne odmiany raka. Na uleczalnośćtej choroby – to bardzo ważne! – zasadniczywpływ ma jej wczesna wykrywalność.Stąd tak wielkie znaczenie oświaty onkologicznej,działań prewencyjnych, a takżezdrowego stylu życia, niedopuszczającychdo powstania lub rozwoju choroby.Jaką opieką objęci są ci, którzy chorująna raka?∙ W Polsce mamy wiele szpitali zajmującychsię leczeniem chorób nowotworowych.Pełne leczenie skojarzone obejmująceoperacje chirurgiczne, radioterapięi chemioterapię prowadzone jest w około20 szpitalach w kraju. My znajdujemysię na jednym z pierwszych miejsc w kraju.Wielkopolskie Centrum Onkologii powstałow 1953 roku, należy więc do najstarszychi największych zarazem, zatrudniając850 osób. Jesteśmy rozpoznawalniw Europie. Jako jedyny ośrodek w Wielkopolsceprowadzimy pełne leczenie skojarzonenowotworów, na które składa sięchirurgia onkologiczna, radioterapia i chemioterapia.Rocznie w Centrum hospitalizowanychjest 12000 chorych, wykonywanych5400 operacji oraz 4000 zabiegówambulatoryjnych. Radioterapii poddawanychjest 5500 chorych, a 1300 brachyterapii.Muszę jednak dodać z pełną pokorą,że w naszym kraju udaje się wyleczyć około30 procent chorych, podczas gdy w USAi w Europie Zachodniej ponad 50 procent.Radioterapia ma zastosowanie u ponad połowychorych na nowotwory. Oznacza to,że w Wielkopolsce rocznie radioterapii wymagaok. 8000 osób. Potrzeba do tego 12aparatów megawoltowych (akceleratorówi bomb kobaltowych). Obecnie na tereniewojewództwa jest pięć takich urządzeń.Podobną sytuację mamy w całym kraju.8Radioterapia onkologiczna jest jedną z podstawowychi szeroko stosowanych metodleczenia skojarzonego nowotworów (w powiązaniuz chirurgią i chemioterapią). W całymkraju jest około 80 aparatów megawoltowychdo radioterapii, a więc co najmniejo połowę za mało. Wszędzie na świecieonkologia wspierana jest przez państwo,niezależnie od systemu finansowania opiekizdrowotnej. W Polsce nakłady na onkologięsą jednak niewystarczające i zmniejszająsię co roku. Wielkopolskie CentrumOnkologii, pomimo trudnej sytuacji rynkowej,nie poddaje się i jako cel przyjmuje poprawęjakości udzielanych świadczeń medycznych.Jakość gwarantuje nam bowiemnie tylko większe zaufanie pacjentów doleczenia w naszej placówce, ale równieżpoprawia bezpieczeństwo realizowania terapiioraz nasze warunki pracy.Można powiedzieć, że od paru latWielkopolskie Centrum Onkologii tojeden wielki plac budowy?∙ Modernizacja i rozbudowa Centrumbyły niezbędne. Wymagało tego dobronaszych pacjentów i jakość świadczonychusług. Centrum wykorzystuje między innymiśrodki finansowe dostępne w ramachfunduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Od 2004 roku realizowany jest projekt unijny,którego celem jest poprawa standardówi dostępności specjalistycznego leczenia.Rozpoczęliśmy od generalnego remontupięciopiętrowego budynku klinicznego,w którym znajdowały się oddziały łóżkowe.Gruntowna modernizacja całego budynkuwiązała się z koniecznością podniesieniajakości leczenia chorych na poziomiezachodnioeuropejskim. Przez cały okresmodernizacji oddziały szpitalne normalniefunkcjonowały. W zmodernizowanym budynkuumieszczono Oddziały RadioterapiiOnkologicznej, Chirurgii Onkologicznej,Anestezjologii i Intensywnej Terapii orazChemioterapii. W marcu 2006 roku oddanodo użytku nowy sześciopiętrowy budynekdiagnostyczno-zabiegowy o łącznejFot. via WCO


powierzchni 7 tys. metrów kwadratowych.W nowym budynku utworzono pracownięrezonansu magnetycznego – stanowiącączęść Zakładu Radiologii, ZakładBrachyterapii, Centralny Blok Operacyjnyz sześcioma salami operacyjnymi, ZakładPatologii Nowotworów, aptekę szpitalnąoraz Dział Szkoleń, Współpracy Naukoweji Zapewnienia Jakości.Szczególnie długie tradycje maw Centrum brachyterapia nowotworów?∙ To prawda. Brachyterapia jest sposobemleczenia nowotworów zyskującymcoraz większe zainteresowanie.Możliwość stosowania szerokiego zakresudawek i energii oraz precyzyjnej lokalizacjiźródeł promieniotwórczych wewnątrzguza to wyjątkowe cechy tej metody.Wykorzystywanie brachyterapii wymagaod lekarza i od personelu pomocniczegodużej wiedzy w zakresie fizyki, matematyki,biologii molekularnej oraz, oczywiście,medycyny. Początkowo, od lat 50. XX wiekuleczono chorych głównie radem. W tymokresie dominowało leczenie nowotworóww ginekologii. Rozwój techniki, postępnauk podstawowych i klinicznych doprowadziłdo rozwoju nowych metod brachyterapii.Wprowadzono leczenie za pomocąterapii pulsacyjnej, leczenie za pomocąhipertermii oraz możliwe stało się planowanieleczenia bezpośrednio przed aplikacjąizotopów i bieżące monitorowaniepołożenia źródeł w napromienianym obszarze.Pozwoliło to na poprawę wynikówleczenia i zmniejszenie objawów ubocznych.W roku 2007 w Centrum leczonoza pomocą brachyterapii 1300 pacjentów,co stawia ośrodek na pierwszym miejscuw Polsce i jednym z czołowych w Europiepod względem liczby chorych leczonych tąmetodą. Ostatnio jako pierwszy ośrodekw Polsce wprowadziliśmy brachyterapięraka prostaty za pomocą implantów stałych.Czy możemy powrócić na „plac budowy”Centrum?∙ Proszę bardzo. W latach 2005–2007przebudowano dziedziniec wewnątrzszpitalny.Dziedziniec zadaszono przeszklonymdachem. Wewnątrz dziedzińca znalazłymiejsce całoroczny ogród z egzotycznymiroślinami, oczko wodne z mostkiemi ławki. Ogród zimowy służy teraz cały rokchorym, którzy spędzają nieraz w Centrumwiele tygodni. Również chorzy przyjeżdżającydo Centrum po porady ambulatoryjnechętnie korzystają z tego miejsca odpoczynku.W roku 2008 utworzono 12-łóżkowyoddział dzienny chemioterapii. Oddziałten odpowiada najnowszym trendom światowymw zakresie leczenia systemowego.Chorzy otrzymują leki w warunkach szpitalnychi mogą spędzić na oddziale kilkanastępnych godzin w okresie bezpośredniopo podaniu leku, w którym ze względuna objawy uboczne mogą wymagać opiekiszpitalnej. A następnie jeszcze w tym samymdniu mogą bezpiecznie opuścić szpital.Przed dwoma laty utworzyliśmy ZakładMedycyny Nuklearnej. Sukcesem zakończyłysię starania władz samorządowychwojewódzkich, poparte przez parlamentarzystówwielkopolskich o pozyskanie środkówz Narodowego Programu ZwalczaniaChorób Nowotworowych, na uruchomieniepozytonowej tomografii emisyjnej. Ten najnowszyaparat umożliwi rozwój wczesnejdiagnostyki nowotworów oraz znajdzie zastosowaniew planowaniu radioterapii nowotworów.W tym samym mniej więcejokresie rozpoczęła działalność PracowniaPsychologii Klinicznej, która oprócz psychologówzatrudnia pracowników socjalnych.Zadaniem psychologów jest towarzyszeniepacjentom na różnych etapachchoroby. Na pomoc psychologiczną w zakresiewsparcia mogą liczyć także rodzinypacjentów. Chcę na koniec podkreślić, żeprowadzimy w Centrum zaawansowanebadania naukowe głównie we współpracyz Uniwersytetem Medycznym, ale i z UniwersytetemAdama Mickiewicza, a takżez kilkoma ośrodkami zagranicznymi.Dużą wagę przykładamy także do działańdydaktycznych, podnoszenia kwalifikacjipersonelu, a także działań prewencyjnychi oświaty onkologicznej. Dynamicznie rozwijasię działalność wydawnicza w dziedzinieonkologii. Na terenie WielkopolskiegoCentrum Onkologii mają siedzibę redakcjekilku czasopism naukowych oraz KurierOnkologii, dwumiesięcznik wydawanyprzez Centrum, w którym umieszczane sąbieżące informacje z życia szpitala, doniesienianaukowe, sprawozdania z konferencji,festynów promujących zdrowie, szkoleńi audytów. Kurier Onkologii dostępnyjest również dla pacjentów w poradniachi poczekalniach Centrum.Dziękuję za rozmowę.RozmawiałEdward ModelewskiFot. via WCOJulian Malicki – wykształcenie wyższe w zakresie dwóch kierunków: fizyki(1985) i prawa (1994). W latach 1985–1990 pracował w Zakładzie Fizyki MedycznejCentrum Onkologii – Instytucie w Gliwicach. W 1990 roku został kierownikiemZakładu Fizyki Medycznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii i przeniósł się doPoznania. Od 1995 roku jest dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a od2005 profesorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.W 1992 rozprawa doktorska pt.: „Model rozkładów dawek elektromagnetycznegopromieniowania jonizującego w obiekcie biologicznym” opracowana przy współpracyz Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego. W latach 1992–2001 prowadziłbadania związane z wprowadzeniem do praktyki klinicznej procedury frakcjonowanegonapromieniania całego ciała przed przeszczepieniem szpiku kostnego u dzieci.Współpracował w tym zakresie z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM.Opracował oryginalną metodę frakcjonowanego napromieniania całego ciała, którejefektem była – oprócz wdrożenia metody do praktyki klinicznej – rozprawa habilitacyjnapt.: „Rozkłady dawek i ich frakcjonowanie w metodzie napromieniania całegociała przed transplantacją szpiku kostnego” obroniona na Wydziale Lekarskim IIAkademii Medycznej w Poznaniu (1999).Kolejnym tematem badawczym (od roku 2003) było opracowanie zasad audytówklinicznych w radioterapii w celu podniesienia jakości radioterapii. Przez całyokres pracy zawodowej zajmował się również dydaktyką, głównie na UniwersytecieMedycznym w Poznaniu, gdzie od roku 2004 roku jest kierownikiem ZakładuElektroradiologii, a od 2005 profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk o Zdrowiu.Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (2004–2008), w latach 2003–2005 był członkiem zarząduESTRO – European Society of Radiation Oncology, w latach 2004–2007 członkiem Rady Naukowej Instytutu ProblemówJądrowych w Świerku k. Otwocka.9


PROMOCJAROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKAKształcimy elityhotelarzy i gastronomówRozmowa z JM rektorem dr. Romanem Dawidem Tauberem,profesorem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w PoznaniuPrywatne wyższe szkoły zawodowe, tzw.Hochfachschule, jak nazywają je Niemcy,z założenia pełnią rolę stricte usługowąwobec biznesu. Taką szkołą jest równieżkierowana przez pana WSHiG?∙ To prawda. Uczelnie zawodowe,w tym również i nasza, nastawione sąprzede wszystkim na dobre przygotowaniedo zawodu. To ich główna misja. Na380 uczelni w Polsce, 280 to szkoły prywatne,mające różnych założycieli i właścicieli.Różnią się one jakością świadczonychusług edukacyjnych, to oczywiste, lecz rażącychodstępstw nie ma. Nasza uczelniajest w świetnej kondycji, zdobyła niekwestionowanąpozycję na rynku, a także uznaniei renomę w branży. W tym roku przypada15-lecie istnienia WSHiG. Chcę z dumąpodkreślić, że z każdym rokiem odnotowujemywzrost liczby studentów, zarówno nastudiach licencjackich, jak i magisterskichoraz podyplomowych.Akademicki charakter WSHiG nie podlegawięc dyskusji?∙ Jest to sukces zbiorowy, całego zespołupracowników uczelni. Kształcimyelity przyszłych hotelarzy i gastronomów.Wymaga to umiejętności przewidywaniai adaptowania programów kształcenia dopermanentnie zmieniającej się branży. Całyczas dbamy o dynamiczny rozwój bazy dydaktyczneji materialnej uczelni. 30 października2007 roku została zakończonabudowa budynku administracyjno-bibliotecznegoo powierzchni użytkowej 1300metrów kwadratowych……który, podkreślmy, prezentuje sięimponująco!∙ Staraliśmy się, aby tak właśnie było. Naparterze, w obszernym holu, znajduje sięrecepcja, na pierwszym piętrze bibliotekawraz z salą komputerową i bezpłatnym dostępemdo Internetu, wypożyczalnią książeki czytelnią. Wszystkie pomieszczeniabiblioteczne są wyposażone w wygodneInwestycje są koniecznością, boprzecież na jakość kształcenia, opróczrealizowanego programu i wysokowykwalifikowanej kadry, składa sięrównież baza, czyli warunki, jakie szkołaoferuje studentom.∙ W placówkach tego typu niezbędnejest harmonijne połączenie przygotowaniateoretycznego studentów z praktycznym.I to zapewne stanowi o atrakcyjności naszejoferty.Myślę, że niewiele szkół w kraju dysponujetak bogatą bazą do zajęć praktycznychjak WSHiG. Mamy profesjonalne zaplecze∙ Mamy doskonałą kadrę naukowo-dydaktycznązapewniającą najwyższe standardynauczania na poziomie akademickim.Dzięki temu nasi absolwenci to świetnipraktycy w swoich specjalnościach, mającyzarazem szeroką wiedzę i horyzontymyślowe, które pozwalają im na sprawneporuszanie się w skomplikowanych realiachwspółczesnego biznesu.Fot. BIZNES MEDIAW czym zatem tkwi tajemnica pańskiegosukcesu?10i funkcjonalne meble. Na drugim piętrzemieści się rektorat, czyli gabinety rektora,prorektorów, kwestora, dyrektor ds. administracyjnychi radcy prawnego. Młodzieżczekająca na spotkanie z władzami uczelnimoże miło spędzić czas w obszernymsekretariacie, w którym zawsze dostępnajest codzienna prasa. Na ostatniej, trzeciejkondygnacji budynku znajdują się dwa wygodneapartamenty dla dojeżdżających wykładowców.kuchenne, dwie restauracje, kawiarnięi cukiernię, ogród zimowy, salę bankietowo-konferencyjnąna 500 miejsc oraz własnebiuro podróży. Dzięki tak bogatemuzapleczu spodziewamy się uzyskać akredytacjędo prowadzenia nowego kierunkustudiów: technologii żywności i żywieniaczłowieka. Gdy tę wspaniałą infrastrukturępołączymy z cenionymi w branży instruktoramizawodu, musimy uzyskać znakomiteefekty edukacyjne. To dlatego nasi


wszechstronnie wykształceni absolwenciz łatwością uzyskują dostęp do szerokiejoferty pracy w hotelach, turystyce, restauracjach,bankowości, konsultingu na tereniecałego kraju i poza jego granicami. Cowięcej, nasz dyplom jest przepustką do zajmowanianajwyższych stanowisk kierowniczych.Młodzi ludzie traktują czas spędzonyna studiach jako konkretną inwestycję naprzyszłość, a my dajemy im możliwość weryfikacjizdobytych umiejętności i pewność,że nie marnują tego czasu. Dodatkowo potwierdzająto sukcesy naszych absolwentów,którzy tworzą imponującą grupę profesjonalistówi są bogatym źródłem kontaktównie tylko towarzyskich, ale, co niezwykleważne, również zawodowych.Zbliża się Euro 2012. Co wy na to?∙ Zapewnimy kadrę na Euro 2012.Prognozy rozwoju ruchu turystycznegomogą napawać radością hotelarzy i gastronomów.Światowa Rada Podróży i Turystykiszacuje, że do 2010 roku coroczniew branży hotelarsko-turystycznej będzieprzybywać 5,5 miliona miejsc pracy.Według portalu eGospodarka.pl w związkuz organizacją przez Polskę i Ukrainę Euro2012 możemy spodziewać się odwiedzin21,4 miliona turystów. Dla ich obsługi przewidujesię stworzenie 100 tysięcy nowychmiejsc pracy w branżach turystycznej i gastronomicznej.Powyższe prognozy w sposób oczywistykształtują popyt na wysoko wykwalifikowanychspecjalistów. Temu zadaniumogą sprostać wyłącznie uczelnie i instytucjezajmujące się przygotowywaniem profesjonalnejkadry przeznaczonej do obsługiruchu turystycznego i usług gastronomicznychna najwyższym poziomie i z zachowaniemeuropejskich standardów.Dziękuję za rozmowę.RozmawiałEdward ModelewskiWYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII w Poznaniu powstała w 1993 roku. Jej założycielem jestdr Dawid Roman Tauber, który zgodnie ze statutem uczelni pełni funkcję rektora. Od samego początku WSHiGbyła i jest nadal największą w Polsce szkołą prowadzącą specjalność o profilu hotelarsko-gastronomicznym, i tozarówno wśród szkół niepaństwowych, jak i szkół państwowych. Uczelnia kształci na kierunku Turystyka i Rekreacjao specjalnościach: hotelarstwo i gastronomia, obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie i marketing w hotelarstwiei gastronomii, turystyce i rekreacji.Rozwój naukowo-dydaktyczny szkoły nie nastąpiłby bez przeniesienia wzorców europejskich ze stowarzyszeńmiędzynarodowych, do których uczelnia należy i na bieżąco uczestniczy w ich pracach. WSHiG prowadzi równieższeroko zakrojoną współpracę naukową z ośrodkami w USA i Ameryce Południowej.Celem działań Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu jest przygotowywanie młodych ludzi dopracy w hotelach, restauracjach i agencjach turystycznych na całym świecie. Możliwość kształcenia się wedługnowoczesnych metod i w doskonale przygotowanej bazie pomoże im w przyszłości lepiej zrozumieć potrzeby klientów.Wyższa Szkoła Hotelarstwai Gastronomiiul. Nieszawska 19, 61-306 Poznańtel. (0-61) 877-10-82, fax (0-61) 877-17-1111


Międzynarodowe Targi Poznańskiewww.mtp.plprzemysłowe, wnętrzarskie, odzieżowe i wiele,wiele innych. Jesteśmy znani z tego, że od niemaldziewięćdziesięciu lat zdobywamy doświadczenie,które przekłada się na profesjonalną obsługę klientów.Jesteśmy znani z tego, że nasi klienci korzystająz najnowocześniejszej w Polsce infrastrukturywystawienniczej. Jesteśmy znani z tego, że organizowaneprzez MTP targi są cenione i cieszą sięogromną popularnością wśród profesjonalnychzwiedzających i wystawców. Liczby mówią sameza siebie.Targi zorganizowane na terenach MTP, w pierwszejpołowie 2008 roku odwiedziło ponad 200 tys.zwiedzających, uczestniczyło w nich ponad 6 tys.wystawców. Stoiska zajęły powierzchnię niemal 250tys. m 2 . Jesteśmy znani z Targów – takie są fakty.Jesteśmy znani z TargówMiędzynarodowe Targi Poznańskie rozpoczęłyz pierwszym dniem września kampanię reklamową.Kampania ta swoim zasięgiem obejmuje ekspozycjęreklam w największych polskich miastach,a także radio, gazety i tygodniki ogólnopolskie.Kampania ma ugruntować pozycję MTP jakonajważniejszego ośrodka targowego w Polsce.Ponadto ma pokazać, że MTP to nie tylko tereni pawilony, to miejsce w którym spotykają się najważniejszebranże, a wśród targowego gwaru rodzisię przyszłość gospodarki.Szczególna uwaga została poświęcona Poznaniowi.Lokalna kampania ma za zadanie przybliżenieroli jaką spełniają targi w życiu całego miastai jego mieszkańców. Główne przesłanie to: dziękiMTP można tylko zyskać.Najwięksi w Polsce, ważni na świecieJesteśmy znani z Targów – tym hasłem jest promowanywizerunek MTP podczas trwającej kampanii.Jesteśmy znani z Targów, czyli jesteśmy znaniz tego, że organizujemy targi budowlane, rolnicze,Korzyści z Targów warte PoznaniaMTP to firma jednoznacznie kojarzona z Poznaniem,od lat wpisana w jego historię. W grudniuubiegłego roku przeprowadzone zostały badania,podczas których pytano mieszkańców, międzyinnymi takich miast jak Warszawa, Krakówczy Wrocław, z czym kojarzy się im Poznań. Dlawiększości mieszkańców tych miast, Poznań jednoznaczniekojarzy się z MiędzynarodowymiTargami Poznańskimi. MTP poprzez skalę i zakresdziałalności w sposób bezpośredni przyczyniasię do promocji Poznania w Europie i na świecie.Przez lata Międzynarodowe Targi Poznańskie byływażnym elementem życia miasta i każdego z jegomieszkańców.Powód do dumyA jak jest dziś? Jaki wpływ na rozwój Poznaniai okolic mają Międzynarodowe Targi Poznańskie?W 2007 roku wydarzenia organizowane na terenachMTP odwiedziło około pół miliona gościtargowych. Zakładając, że każdy z gości, podczaspobytu na targach zostawia w mieście, czyli wydajena hotele, taksówki, restauracje i inne wydatki,tysiąc złotych - łatwo policzyć jaką kwotę wzbogacasię każdorazowo nasze miasto.MTP to także powód do dumy dla Poznaniaków.Międzynarodowe Targi Poznańskie są miejscemtak samo znanym i rozpoznawalnym jak poznańskiStary Rynek czy Katedra. MTP zapracowały sobiena miano symbolu miasta latami ciężkiej pracycałych pokoleń mieszkańców Poznania.Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.Głogowska 14, 60-734 Poznań, e-mail: info@mtp.plTel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99Jesteśmy członkiem :Polska Izba Przemysłu Targowego


ITSYMETRIALepsza strona w sieciZastanawiacie się, jak nie odstraszaćklientów od swojej strony internetowej?Pewnie myślicie, że jest dobra? Nicbardziej błędnego.Dziś Internet stał się pełnoprawnym kanałemkomunikacji między konsumentema dostawcą, między firmą a klientem.Trudno sobie wyobrazić sprawnie działającybiznes nieposiadający własnej, profesjonalniewykonanej witryny internetowej.Nawet małe firmy, których głównymkanałem sprzedaży pozostaje tradycyjnyhandel, doceniają znaczenie Internetu jakokolejnego miejsca dystrybucji swoich produktówi usług.W tym artykule nie będziemy opisywaćkorzyści, jakie wiążą się z posiadaniemwłasnej strony internetowej. Założyliśmy,że każdy przedsiębiorca już dawno taką witrynęposiada, a jeśli nie, to powinien najszybciejjak to możliwe skontaktować sięz agencją interaktywną.Budowa strony internetowej to niewszystko. Czasem niedokładnie i niechlujniewykonana witryna może wywołać przeciwnyskutek – zamiast przyciągać klientów,będzie ich skutecznie odstraszać.Nie każdy ma kobiecą intuicję14Dobra witryna internetowa jest przedewszystkim przyjazna dla użytkownika, niejest skomplikowana w obsłudze dla przeciętnegointernauty i jasno komunikuje celswojego istnienia. Ten ostatni punkt możeczasem wydawać się oczywisty, ale do tejpory funkcjonuje wiele witryn polskich i zagranicznych,które za główny cel obrały sobienie sprzedaż produktów, ale promowanieosoby prezesa.Jasna komunikacja celu istnienia witrynyto określenie na stronie głównej, cooferuje serwis internetowy. Powiedzmy,że mamy do czynienia ze sklepem internetowymsprzedającym części samochodowe.Najlepszą metodą szybkiego poinformowanieklienta, na jakiej znalazł się stronie,jest zawarcie hasła na stronie głównej,np.: „wszystkie części w jednym miejscu”,„najlepsze części samochodowe”, pluszdjęcie samochodu i wyszukiwarka częścisamochodowych.Należy pamiętać o tym, że nawet najlepszytradycyjny biznes może okazać sięnierentowny w sieci, jeśli użytkownicy niebędą w stanie skorzystać z jego witryny internetowej.Prostota, jasna komunikacja, szybkieinformacje dla użytkownika odnośnie docharakteru biznesu – te elementy to nicinnego, jak tak zwana użyteczność serwisu(ang. Web Usability). Innymi słowy, użytecznyserwis to taki, który od pierwszejwizyty użytkownika nie sprawia mu problemui jest intuicyjny – tzn. korzysta z wcześniejszejwiedzy internauty na temat poruszaniasię w sieci.Najprościej zrozumieć użyteczność, odwołującsię do samochodowej metafory.Użyteczny samochód to taki, który spełnianasze oczekiwania. Spodziewamy się, żesprzęgło będzie po lewej stronie, hamulecpośrodku, a pedał gazu po prawej stronie.Jeśli jakiś konstruktor doszedłby do wniosku,że lepiej umieścić pedały odwrotnie,każdy musiałby od nowa uczyć się prowadzićsamochód. Wątpliwe jednak, by takisamochód znalazł nabywców.Podobnie strona internetowa zaprojektowanaz pogwałceniem zasad użytecznościprowadzi do spadku liczby klientówi obniżenia zysku. Użyteczny serwis to serwiszaprojektowany z uwzględnieniem potrzebużytkowników (ang. User CenteredDesign).Jak nie odstraszyć klientaPoniżej przedstawiono bardzo ogólnezasady dotyczące tego, jaki powinien byćużyteczny serwis.· Użytkownicy szybko znajdująpotrzebne im informacje.· Użytkownicy korzystają z serwisuw sposób intuicyjny.· Użytkownicy zawsze wiedzą,w którym miejscu serwisu sięznajdują.· Nawigacja jest dostosowana dopotrzeb użytkowników, najważniejszeelementy strony są najbardziejwidoczne (np. wyeksponowaneprodukty, które najlepiej się sprzedają).· Treść w serwisie jest prezentowanaw sposób zgodny z zasadamiumieszczania treści w sieci (bezdłużyzn, stosujemy wypunktowania,akapity i nagłówki, unikamy zwartegotekstu i marketingowego bełkotu).· Formularze i procesy na stronie (np.proces zakupowy) są jasno opisanewraz z ilością kroków potrzebnych dozakończenia procesu orazwyjaśnieniem znaczenia każdegokroku.· Serwis przestrzega konwencjiinternetowych (znak koszyka powinien


mieć wygląd koszykaw supermarkecie, do tegoprzyzwyczaili się użytkownicyi dobrze znają to oznaczenie).· Błędy techniczne są wyeliminowane.· Strona szybko się ładuje (flashowestrony są dobre dla agencjireklamowych).Zadowolony użytkownik oznacza zyskdla firmyW Internecie konkurencja jest w zasięgujednego kliknięcia. Jeśli użytkownik niejest zadowolony z serwisu, w którym przebywa,szybko przechodzi do serwisu konkurencyjnegoi właśnie u konkurencji dokonujezakupu.Użytkownik nie ma czasu i ochoty nauczenie się od nowa systemu nawigacjina stronie czy długiego szukania produktu.Wszystkie swoje potrzeby powinien zrealizowaćnatychmiast, za pomocą intuicyjniezaprojektowanych narzędzi w serwisie.Dostarczamy użytkownikowi to, czegosami oczekujemy, idąc do sklepu, bankuczy na pocztę – konkretnej usługi wykonanejszybko i sprawnie. Źle wykonaną stronęinternetową można przyrównać do wyprawydo banku po to, żeby w okienku poprosićo chleb i nabiał. Tylko że w przypadkuserwisu to wyłącznie my odpowiadamyza to, że użytkownik pomylił naszą stronęz jakąś inną i niestety wyłącznie my obarczanijesteśmy odpowiedzialnością za utratętego klienta na rzecz konkurencji.Reasumując – zaistnienie w sieci to doskonałypomysł na poszerzenie grona klientówi zwiększenie sprzedaży swoich produktówczy usług. Jednak powierzenie wykonaniawitryny osobom, które nie zajmująsię tym profesjonalnie, prowadzi zwykle dokatastrofy. Takie nieprofesjonalne działaniapowodują nie tylko utratę potencjalnychzysków z internetowych klientów, ale równieżkładą się cieniem na dotychczasowedziałania przedsiębiorstwa w tradycyjnychkanałach sprzedaży.Więcej informacji znajdziesz na naszejstronie firmowej:http://www.symetria.ploraz na naszym blogu:http://www.symetria.pl/blogMariusz DziechciaronekAgencja e-biznes Symetriahttp://www.symetria.plAgencja e-biznes Symetria specjalizuje się w obsłudzeprojektów związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie.Od 1998 roku eksperci agencji doradzają i wykonująwdrożenia dla największych polskich firm. Klientami firmysą m.in.: Volkswagen, BZ WBK, Link4, WN PWN, PGNiG,Wirtualna Polska, Triada, TVP, Agora, Nestle, Home.pl.Doświadczenie Symetrii budują także własne projektyinternetowe. Symetria jest twórcą największego polskiegoserwisu randkowego Sympatia.pl, jak również tematycznychserwisów społecznościowych Trener.pl (http://www.trener.pl)i Vitalia.pl (http://www.vitalia.pl) (800 tys. UU).15


PROMOCJANAJLEPSZE FIRMYZ Kozarynem po drodzeFirma Kozaryn powstała w 1991 roku,a w 1998 otrzymała pierwszą koncesjęna transport międzynarodowy i od tegoczasu nastąpił jej dynamiczny rozwój.Od pierwszych dni działalności dobroklienta stało się dla niej najważniejsze,bo dzięki temu mogła liczyć na stałośćzleceń. Pozwalały one na systematycznyrozwój firmy oraz dalsze rozszerzanie i podnoszeniejakości świadczonych usług.Ekonomia i zdrowy rozsądekOd początku to przedsiębiorstwo spedycyjnebudowane było z myślą o przewozachzestawów objętościowych. Przewożąc wgłównej mierze ładunki lekkie, postawionona auta o maksymalnej ładowności do4 ton. Tabor stanowią głównie MercedesyAtego (kubatura wraz z przyczepą 118 m 3 ),o doskonałych jakościowo i sprawdzonychrozwiązaniach, których dodatkową zaletąbyło niskie spalanie i wysoka bezawaryjność.Warto także podkreślić, że nie podlegająone w większości wypadków limitom iograniczeniom ruchu (np. w dni upalne) dlaskładów ciężkich, co także przekłada się nacenę i szybkość wykonania usługi.Ekologia i świadomość społecznaOd pierwszych dni działalności firma postawiłana ekologię i ochronę środowiska.Często wiązało się to z wyższymi kosztami.Już w 2000 roku zakupiono jedne z pierwszychna rynku zestawów, które spełniałyrestrykcyjne wówczas normy Euro 2 „S”,czyli z tzw. certyfikatem ekologicznym.Następnie, od kiedy w 2002 r. zaczęła obowiązywaćnorma Euro 3 „S”, również takiezestawy pojawiły się u Kozaryna. Obecnienajnowsze zestawy Mercedesów Actrosspełniają już normę Euro 5, która obowiązujeod 2009 roku.Pojazdy u Kozaryna wymieniane są regularniepo osiągnięciu przebiegu 500 tys.km, czyli średnio co 3–4 lata, mimo, że wielez nich jest jeszcze w doskonałym stanietechnicznym, bo mechanicy i kierowcy staledbają o sprzęt i bezpieczeństwo przewożonychładunków. Jednak postęp techniczny,rozwój technologii i rosnące wymaganianorm ekologicznych, skłaniają właścicielido dbania o jakość i bezpieczeństwo,a nie tylko o cenę. Dziś już wiadomo, że tadroga była doskonałym wyborem, a zadowolenieklientów to potwierdza.Rozwój i samodoskonalenieFirma uzyskała w 2007 roku certyfikat jakościISO, a także certyfikat HACCP, co pozwalajej skutecznie zarządzać i bezpiecznieprzewozić produkty wykorzystywanew przemyśle spożywczym.Firma Kozaryn wypracowała sobie opinięsolidnego, terminowego, szybkiegoi rzetelnego przewoźnika. Dysponuje dużymparkiem maszynowym, nie boi sięrozwiązań nowatorskich i nietuzinkowych,bo tylko w ten sposób może stale podnosićsobie poprzeczkę, a swoim klientompomóc w sprawnym prowadzeniu ich interesów.Dzięki takim działaniom w 2008 rokuFirma Prywatna Krzysztof Kozaryn wyróżnionazostała Certyfikatem NajwyższaJakość w Logistyce oraz otrzymała ListGratulacyjny od Prezydenta GorzowaWlkp.FIRMA PRYWATNAKrzysztof Kozarynul.Gorzowska 1266-415 Różankitel: (0-95) 726-31-78fax: (0-95) 726-31-79, (0-95) 725-08-39NIP: 599-000-05-84e-mail: kozaryn@kozaryn.pl16


ABC BIZNESUOD KOSZTÓW DO PRZYCHODÓWPrzychodyw kreowaniuwartościprzedsiębiorstwaWdziałalności przedsiębiorstwa niezwykleważne są trzy kategorie. Sąto przychody, koszty i wynik finansowy.Przez długi czas uwaga rachunkowościbyła zwrócona głównie na koszty.Świadczy o tym chociażby liczba publikacjipoświęconych kosztom. O przychodach pisałosię znacznie mniej. Stąd można uznaćprzychody za kategorię niedowartościowaną.Obecnie sytuacja uległa zasadniczejzmianie. Uniwersalny sposób produkowaniawyrobów na świecie, dostęp do nowoczesnychświatowych technologii oraznadmiar czynników produkcji na rynkusprawiają, że stosunkowo łatwo jest produkowaćwyroby, natomiast znacznie trudniejje sprzedać, w dodatku sprzedać z zyskiem.Dlatego przychody stają się najważniejsząkategorią zarządzania przedsiębiorstwem.Przychody określają:∙ umiejętność dostosowania przedsiębiorstwado warunków rynku nabywcy,∙ stopień wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa,∙ zdolność przedsiębiorstwa do pokrywaniakosztów i osiągania zysku,∙ możliwości spłaty zobowiązań wobecbanków, kontrahentów handlowych i pracowników,∙ pozycję handlową przedsiębiorstwaw otoczeniu i jego zdolność do rozwoju.Z powyższego wynika, że to przychody,a nie koszty określają wartość przedsiębiorstwai dlatego są tak ważne zarówno dlaprzedsiębiorstwa, właścicieli, jak i kontrahentówhandlowych.Przychody w ujęciu ekonomicznymPrzychody w ujęciu ekonomicznymoznaczają sumę otrzymanych lub należnychw danym czasie środków pieniężnychw zamian za wykonane na rzecz18kontrahentów świadczenia w postaci dostarczonychproduktów, towarów i materiałóworaz usług. Z przytoczonej definicjiwynika kilka istotnych atrybutów przychodów.Pierwszym z nich jest fakt, iż przychodyprzedsiębiorstwo osiąga na rynku.Przychody są więc kategorią zewnętrznąwzględem przedsiębiorstwa. Dotyczy toprzede wszystkim przychodów ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów, którerealizuje przedsiębiorstwo za pośrednictwemrynku. Koszty są natomiast ponoszonew przedsiębiorstwie. Mają więc charakterwewnętrzny.Do powstania przychodów niezbędnyjest kontrahent, który wyrazi gotowośćkupna. Przychody większych rozmiarówwymagają sporządzenia umowy pisemnej,a niekiedy nawet umowy notarialnej. Abywięc przedsiębiorstwo mogło uzyskać przychody,muszą być dwaj partnerzy transakcji,tj. sprzedający i kupujący. Między nimimusi wystąpić także zgodność zamiarówkupna i sprzedaży. Takiej cechy nie posiadająkoszty. Koszty, ich wielkość i strukturasą wyłącznie zależne od zindywidualizowanejdecyzji przedsiębiorstwa. Natomiastprzychody ze sprzedaży są zawsze wynikiemzrealizowanej transakcji. Tylko niektórerodzaje przychodów powstają z tytułu innychzdarzeń niezwiązanych z klasycznymrozumieniem transakcji w prawie cywilnym.Są to np. przychody z tytułu odsetek,przychody na skutek upływu czasu (czynsze)czy przychody wynikające z oszacowaniazakresu wykonywanych prac.Spośród różnych rodzajów przychodównajważniejsze są przychody ze sprzedaży.Ustala się je jako iloczyn sprzedanych produktówlub towarów i odpowiadających imcen sprzedaży. Do zasadniczych cech przychodówze sprzedaży należą:∙ powtarzalność, wynikająca z następującychpo sobie transakcji gospodarczych,∙ ciągłość, wynikająca z kontynuacji działalnościprzedsiębiorstwa,∙ podobne rozmiary, ponieważ zbliżonajest wielkość przychodów ze sprzedażyw kolejnych okresach,∙ strumieniowy charakter – wielkośćprzychodów narasta w czasie,∙ przewidywalność, czyli możliwośćw miarę dokładnego ustalenia wielkościi struktury przychodów w okresie następnym1 .Takich atrybutów z reguły nie posiadająpozostałe rodzaje przychodów, ponieważcechuje je najczęściej incydentalny charakteri brak powtarzalności. Można więc powiedzieć,że zasadniczym rodzajem przychodówkształtujących wartość przedsiębiorstwasą przychody ze sprzedaży.Przychody w prawie bilansowymW ustawie o rachunkowości przychodyzostały zdefiniowane jako uprawdopodobnionepowstanie korzyści ekonomicznycho wiarygodnie określonej wartości, w formiezwiększenia wartości aktywów albozmniejszenia wartości zobowiązań, któredoprowadzą do wzrostu kapitału własnegolub zmniejszenia jego niedoboru w innysposób niż wniesienie środków przezudziałowców lub właścicieli 2 . Jak z powyższegowynika, definicja przychodóww ustawie o rachunkowości jest zgodnaz teorią wartości, ponieważ odnosi się dobilansu, a nie do rachunku zysków i strat.Przychody są ściśle związane z pojęciem1Por. J. Gierusz, Koszty i przychody w świetlenadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK,Gdańsk 2005, s. 196.2Por. Art. 3, pkt 30 Ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości. DzU z 2002 r., nr76, poz. 694 z późn. zmianami.


aktywów i zobowiązań. Uznanie przychodówpowoduje zwiększenie wartości aktywów,czyli zasobów majątkowych, którespowodują w przyszłości wpływ do jednostkikorzyści ekonomicznych. Przychodymają również powodować zmniejszenieobowiązków przedsiębiorstwa do wykonaniaświadczeń, które w przeciwnym wypadkuspowodowałyby wykorzystanie jejaktywów i zmniejszenie korzyści ekonomicznych.Uznanie przychodu jest w dużymstopniu związane z problemem pomiarukorzyści ekonomicznych powstałychw wyniku działalności przedsiębiorstwaw okresie objętym sprawozdaniem finansowym.Ustawa o rachunkowości dokładnienie wyjaśnia, co należy rozumieć przez„uprawdopodobnione korzyści ekonomiczne”.Najczęściej przyjmuje się, że chodzitu głównie o wpływ środków pieniężnychz tytułu sprzedaży produktów lub towaróworaz powstanie należności z tytułu transakcjiz odroczonym terminem płatności.Wartość przychodu powinna być równieżwiarygodnie określona, tj. zgodniez kryteriami rzetelności i jasności oraz zachowaniemzasady ostrożności przy wycenieskładników sprawozdania finansowego.Natomiast zasada współmiernościprzychodów i kosztów pozwala na uznanieprzychodu tylko wtedy, kiedy możliwy jestpomiar kosztów, a tym samym ustaleniewyniku transakcji lub zdarzenia.Podobnie do ustawy o rachunkowościsą ujęte przychody w regulacjach międzynarodowych(MSR/MSSF). Akceptują onefakt, iż przychody to zwiększenie korzyściekonomicznych w trakcie roku obrotowego,w formie uzyskania lub ulepszenia aktywówalbo zmniejszenia zobowiązań, powodującewzrost kapitału własnego. W tymujęciu przychody są również związanez korzyściami ekonomicznymi, tj. z wartościąprzedsiębiorstwa. Do uznania przychodunie jest konieczny związek z przepływamipieniężnymi. Przychody w prawie bilansowymsą więc oparte na zasadzie memoriałowej,a nie kasowej.Przychód nie jest więc wyznaczonyprzez wpływ środków pieniężnych doprzedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem bilansowymmoże być wpływ środków doprzedsiębiorstwa (zaliczka) i brak przychodu.Może też wystąpić przychód, kiedy niema dopływu środków pieniężnych (powstanienależności). Najważniejsze jest, abyw rezultacie przychodów nastąpił wzrostwartości majątku, czyli wzrost wartościprzedsiębiorstwa. Można więc powiedzieć,że przychody są głównym źródłem kreowaniawartości przedsiębiorstwa.Prof. dr hab. Wiktor GabrusewiczUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuLiteratura:1. J. Gierusz, Koszty i przychodyw świetle nadrzędnych zasadrachunkowości, ODDK, Gdańsk 2005,s. 196.2. Międzynarodowe StandardySprawozdawczości Finansowej.Stowarzyszenie Księgowychw Polsce, Warszawa 2007.Przez długi czas uwaga rachunkowości była zwróconagłównie na koszty. Świadczy o tym chociażby liczbapublikacji poświęconych kosztom. O przychodach pisało sięznacznie mniej. Stąd można uznać przychody za kategorięniedowartościowaną19Fot. BIZNES MEDIA


PROGRAM JAKOŚCIIV EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”„Za najwyższą jakośćkompleksowych usługw dziedzinie automatykikolejowej, telekomunikacjii energetyki, stabilnąpolitykę strategiczną orazpozycję lidera w branży”„Za najwyższą jakośćkształcenia oraz profesjonalnezarządzanie organizacją”NAZWA FIRMY:KZA Zielonka Invest Sp. z o.o.ADRES:ul. Bankowa 43, 05-220 ZielonkaKONTAKT:tel. (0-22) 781-08-78, fax (0-22) 781-08-78INTERNET:kzazielonka@kzazielonka.eu, www.kzazielonka.euNAZWA FIRMY:Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-EkonomicznaADRES:ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.KONTAKT:tel. (0-61) 286-51-18, fax (0-61) 286-51-18INTERNET:info@wwsse.pl, www.wwsse.pl„Za najwyższą jakośćkompleksowych rozwiązańw dziedzinie pneumatykiprzemysłowejoraz wzorcowe zarządzanieprzedsiębiorstwem”„Za najwyższą jakośćkompleksowych usługmedycznych opartych nadoświadczeniu personelu,nowoczesnych technologiachoraz strategiizarządzania organizacją”NAZWA FIRMY:KOMPREX Sp. z o.oADRES:ul. Józefowska 135, 40-144 KatowiceKONTAKT:tel. (0-32) 258-10-96, fax (0-32) 354-32-55INTERNET:biuro@komprex.com.pl, www.komprex.com.plNAZWA FIRMY:INDEXMEDICA Sp. z o.o., Sp. k.ADRES:ul. Czapińskiego 2, 30-048 KrakówKONTAKT:tel. (0-12) 631-11-33, fax (0-12) 631-11-56INTERNET:marketing@indexmedica.pl, www.indexmedica.pl„Za najwyższą jakośćszerokiego asortymentuwyrobów z drewna orazzarządzania przedsiębiorstwemoparte na wieloletniejtradycji, nowoczesnychtechnologiachi dbałości o potrzebyklienta”„Za pozycję lideraw branży, europejskistandard zarządzaniaprzedsiębiorstwem i najwyższąjakość dystrybucjiurządzeń klimatyzacyjnychi chłodniczych”NAZWA FIRMY:Robert Kowalski, Karol Kowalski „Stolarstwo” Spółka JawnaADRES:Szymanowo 65A, 63-900 RawiczKONTAKT:tel. (0-65) 546-17-05, fax (0-65) 546-74-78INTERNET:biuro@kowalscy.pl, www.kowalscy.plNAZWA FIRMY:DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.ADRES:ul. 17 Stycznia 56, 02-146 WarszawaKONTAKT:tel. (0-22) 319-90-00, fax (0-22) 433-51-98INTERNET:office@daikin.pl, www.daikin.pl20


„Za profesjonalizm i kompleksowośćoferty edukacyjnejoraz stworzenienowoczesnej bazy dydaktycznejopartej na profesjonalnymzapleczu lokalowymi kadrowym”„Za stworzenie i konsekwentnąrealizacjęnajwyższego standarduusług deweloperskich,świadczonych w oparciuo doskonałe przygotowaniemerytoryczne kadrymenadżerskiej, pozycję lideraw branży oraz wzorcowezarządzanie przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Wyższa Szkoła Biznesu w PileADRES:aleja Niepodległości 2, 64-920 PiłaKONTAKT:tel. (0-67) 212-73-10, fax (0-67) 212-49-72INTERNET:www.wsb.pila.plNAZWA FIRMY:Buckingham InvestmentsADRES:ul. Wyspiańskiego 14/3, 60-750 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 866-84-60, fax (0-61) 866-21-72INTERNET:office@buckinghaminvestments.eu, www.buckinghaminvestments.eu„Za profesjonalizm i kompleksowośćoferty edukacyjnejoraz stworzenienowoczesnej bazy dydaktycznejopartej na profesjonalnymzapleczu lokalowymi kadrowym”NAZWA FIRMY:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w GnieźnieADRES:ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 GnieznoKONTAKT:tel. (0-61) 424-26-90, fax (0-61) 424-29-42INTERNET:sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl, pwsz-gniezno.edu.plNAZWA FIRMY:ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej ŁykowskiADRES:ul. Dworcowa 23a, 62-230 WitkowoKONTAKT:tel. (0-61) 477-76-41, fax (0-61) 477-76-41INTERNET:info@kbanbud.pl, www.kbanbud.pl„Za najwyższy standardi kompleksowość usług,świadczonych w zakresieprojektowania i wykonawstwaobiektów mieszkalnychi przemysłowych, handlowo-usługowychwielkoiśredniopowierzchniowychwraz z infrastrukturątowarzyszącą, konstrukcjistalowych, realizowanychw oparciu o nowoczesnąbazę sprzętowo-transportową,wysoko wykwalifikowanąkadrę inżynieryjnotechnicznąi pracownikówobsługi oraz konsekwentnąrealizację wizji i strategiirozwoju firmy ”NAZWA FIRMY:PAULBUD Sp. z o.o.ADRES:ul. Owocowa 3B, 61-306 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 887-60-22, fax (0-61) 887-60-22INTERNET:biuro@paulbud.pl, www.paulbud.pl„Za kompleksowość i najwyższąjakość usług świadczonychna rzecz zarównoklientów indywidualnychjak i dużych firm prowadzącychinwestycje wielkopowierzchniowe,a dotyczącychspecjalistycznegowykonawstwa posadzekbetonowych metodą maszynowąz wykorzystaniemwłasnej, nowoczesnej bazysprzętowej, transportoweji materiałowej oraz wzorcowezarządzanie przedsiębiorstwem.”„Za profesjonalizm i kompleksowośćoferty edukacyjnejoraz stworzenienowoczesnej bazy dydaktycznejopartej na profesjonalnymzapleczu lokalowymi kadrowym”NAZWA FIRMY:Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w PoznaniuADRES:ul. Brzeźnicka 3, 60-133 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 655-85-85, fax (0-61) 655-85-70INTERNET:dziekanat@uczelniakosmetyczna.pl, www.uczelniakosmetyczna.pl21


PROGRAM JAKOŚCIV EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”NAZWA FIRMY:AUTO-PABICH-BUD Sp. z o.o.ADRES:ul. Składowa 9, 64-920 PiłaKONTAKT:tel. (0-94) 712-77-69, fax (0-94) 712-77-69INTERNET:budowa@autopabich.pl, www.autopabich.pl„Za najwyższą jakość realizacjideweloperskichopartą na analizie potrzebklienta, nowoczesnychtechnologiach i wyspecjalizowanejkadrze orazeuropejski standard zarządzaniaprzedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:POZ-BRUK Sp. z o.o.ADRES:ul. Poznańska 43, Sobota, 62-090 RokietnicaKONTAKT:tel. (0-61) 814-45-00, fax (0-61) 814-45-05INTERNET:info@pozbruk.pl, www.pozbruk.pl„Za najwyższą, gwarantowanąjakość przemysłowychi ozdobnych kostekbrukowych, prefabrykowanychelementów betonowychinfrastruktury drogowej,płyt posadzkowychi elewacyjnych oraz stopni,cokolików, parapetówi ozdobnych elementówarchitektonicznych systemuPRESSTONE, strunobetonowychelementównośnych (nadproży i belekstropowych) oraz pustakówściennych i stropowychsystemu MUROTHERM,strunobetonowych ekranówakustycznych, elementówmałej architekturyogrodowej, pozycję lideraw branży oraz wzorcowysystem zarządzania przedsiębiorstwem”„Za najwyższy standarddziałań podejmowanychw zakresie projektowania,produkcji i montażuszaf i garderób realizowanychz zastosowaniemaluminiowych systemówdo drzwi przesuwnychskładanych i rozwieranych,charakteryzującychsię wysoką estetyką,funkcjonalnością i rzetelnościąwykonania”„Za najwyższą jakośćprodukowanych elementówi konstrukcji stalowychz wykorzystaniemzarówno najlepszychwzorów i tradycji rzemiosłakowalskiego, jak i aktualnieobowiązującychtrendów i wymogówwspółczesności”NAZWA FIRMY:SEVROLL - POZNAŃ Piotr GrzonkaADRES:ul. Słowackiego 8, 62-040 PuszczykowoKONTAKT:tel. (0-61) 819-34-92, fax (0-61) 898-39-44INTERNET:biuro@sevroll-poznan.pl, www.sevroll-poznan.plNAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SUDPOLBUD Leszek SudołADRES:ul. Swarzędzka 32, Kobylnica, 62-006 GruszczynKONTAKT:tel. (0-61) 897-35-42, fax (0-61) 897-35-42INTERNET:biuro@sudpolbud.com.pl, www.sudpolbud.com.pl„Za najwyższy standardusług deweloperskich,dynamiczny rozwój orazkonsekwentną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju przedsiębiorstwa”„Za najwyższą jakośćusług medycznych,świadczonych w oparciuo doskonałe przygotowaniemerytorycznei zawodowe, życzliwośći pełne osobistego zaangażowaniapodejście dopacjentów gwarantującenajwyższy standard bezpieczeństwai komfortleczenia”NAZWA FIRMY:Viller Sp. z o.o.ADRES:ul. Działkowa 23, 62-090 KobylnikiKONTAKT:tel. (0-61) 667-58-88, fax (0-61) 848-26-05INTERNET:viller@viller.pl, www.viller.plNAZWA FIRMY:Dr n.med. Iwona Krela-Kaźmierczak, Specjalista ChoróbWewnętrznych, Szpital Kliniczny UMADRES:ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 869-11-00, fax (0-61) 867-12-32INTERNET:www.spsk2.pl ,szpital@spsk2.pl22


„Za najwyższą jakośćusług medycznych,świadczonych w oparciuo doskonałe przygotowaniemerytorycznei zawodowe, życzliwośći pełne osobistego zaangażowaniapodejście dopacjentów gwarantującenajwyższy standard bezpieczeństwai komfortleczenia”„Za najwyższy standardwytwarzanych artykułówdla przemysłu motoryzacyjnego,pozycję lideraw branży oraz wzorcowysystem zarządzaniaprzedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Dr n. med. Liliana Łykowska-Szuber, Specjalista ChoróbWewnętrznych, Szpital Kliniczny UMADRES:ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 869-11-00, fax (0-61) 867-12-32INTERNET:www.spsk2.pl ,szpital@spsk2.plNAZWA FIRMY:ASTROMAL Sp. z o.o.ADRES:ul. Graniczna 7, 64-115 WilkowiceKONTAKT:tel. (0-65) 529-91-91, fax (0-65) 529-78-88INTERNET:info@astromal.pl, www.astromal.pl„Za profesjonalizm i najwyższypoziom usług,w szczególności zabudowyi adaptacji pojazdówużytkowych, tapicerstwasamochodowego, świadczonychna rzecz klientówindywidualnych, firmi dealerów branży motoryzacyjnejoraz kultywowaniechlubnych tradycjirzemiosła polskiego”„Za konsekwentnąi efektywną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju spółki działającejw ramach Grupy KUHNS.A. światowego lideraw projektowaniu i sprzedażynajwyższej jakościmaszyn i urządzeń dlarolnictwa”NAZWA FIRMY:TAPICERSTWO SAMOCHODOWE Michał RotheADRES:ul. Sportowa 20, 60-185 Poznań-SkórzewoKONTAKT:tel. (0-61) 814-38-55, fax (0-61) 814-38-55INTERNET:rothem@wp.pl, www.tapicer-rothe.poznan.plNAZWA FIRMY:KUHN – Maszyny Rolnicze Sp.z o.o.ADRES:ul. Orzechowa 1, Jelonek, 62-002 Suchy LasKONTAKT:tel. (0-61) 812-52-35, fax (0-61) 811-70-10INTERNET:www.kuhn.com.pl„Za najwyższy standardoznakowań poliuretanowych3D i aplikacji poliwęglanowychw oparciuo nowoczesne zapleczetechnologiczne orazwzorcowy system zarządzaniafirmą”„Za najwyższą jakośćkompleksowych usługw zakresie realizacji systemówinstalacyjnychi klimatyzacyjnych orazwzorcowe zarządzanieorganizacją”NAZWA FIRMY:POLICON Sp. z o.o.ADRES:ul. Prosta 25/27, Złotniki, 62-002 Suchy LasKONTAKT:tel. (0-61) 650-70-90, fax (0-61) 650-70-99INTERNET:policon@policon.pl, www.policon.plNAZWA FIRMY:PROWENT mgr inż. Mieczysław PuchalskiADRES:ul. Zołotowa 24, 60-408 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 847-64-46, fax (0-61) 623-15-57INTERNET:prowent@prowent.poznan.pl, www.prowent.poznan.pl23


PROGRAM JAKOŚCIV EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”„Za najwyższy standardkonstrukcji stalowychspawanych wykonywanychw oparciu o nowoczesnezaplecze technologicznei wysokowykwalifikowaną kadręoraz wzorcowy systemzarządzania firmą”REKLAMAWNAZWA FIRMY:HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A.ADRES:ul. Fabryczna 13-17, 66-400 Gorzów Wlkp.KONTAKT:tel. (0-95) 720-82-80, fax (0-95) 728-25-45INTERNET:info@holding-zremb.pl, www.holding-zremb.pltel. (0-61) 861-48-37606-738-762www.wsbj.plwww.wsbj.pl24


VI EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”„Za najwyższą jakośćkompleksowych robótbudowlanych opartą nadoświadczeniu, solidnejbazie technicznej i nowoczesnymsystemiezarządzania przedsiębiorstwem”„Za najwyższą jakość budowyi modernizacji dróg,ulic, placów i chodników,kompleksowych robótziemnych, wykonawstwakanalizacji deszczowychi sanitarnych, usługsprzętowo-transportowychoraz wzorcowezarządzanie przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane WIBBSławomir Kościelski, Maciej KozalskiADRES:os. Jagiellońskie 74, 62-200 GnieznoKONTAKT:tel. (0-61) 426-71-17, fax (0-61) 428-11-71INTERNET:biuro@wibb.pl, www.wibb.plNAZWA FIRMY:DROGBET WIECZOREK Sp.j.ADRES:ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 PrzeźmierowoKONTAKT:tel. (0-61) 816-21-36, fax (0-61) 816-21-37INTERNET:biuro@drogbetwieczorek.pl, www.drogbetwieczorek.pl„Za profesjonalizm i fachowośćświadczonychusług w branży motoryzacyjnej:holowaniei przewożenie pojazdówosobowych, ciężarowychi zestawów TIR, usługdźwigowych i parkingowychoraz wzorcowysystem zarządzaniaprzedsiębiorstwem”„Za najwyższy poziomusług logistycznych,świadczonych w obrociekrajowym i międzynarodowym,pozycję lideraw branży oraz europejskistandard zarządzaniaprzedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:AUTO HANDEL PERS Roman PersADRES:ul. Szkółkarska 113, 62-002 Suchy LasKONTAKT:tel. (0-61) 812-54-75, fax (0-61) 812-51-25INTERNET:autopomoc@mr-pers.pl, www.mr-pers.plNAZWA FIRMY:PONETEX LOGISTICS Sp. z o.o.ADRES:ul. Grodziska 50, 62-067 RakoniewiceKONTAKT:tel. (0-61) 442-75-00, fax (0-61) 442-75-30INTERNET:ponetex@ponetex.com.pl, www.ponetex.com.plNAZWA FIRMY:Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.ADRES:ul. Franowo 1, 61-302 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 876-32-00, fax (0-61) 876-93-81INTERNET:wgro@wgro.com.pl, www.wgro.com.pl„Za europejski standardobrotu towarowego opartyna nowoczesnych rozwiązaniachtechnicznychi systemach zarządzaniaorganizacją”NAZWA FIRMY:MED-POLONIA Sp. z o.o. NZOZ PMGADRES:ul. Obornicka 262, 60-693 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 664-33-00, fax (0-61) 664-33-01INTERNET:biuro@medpolonia.pl, www.medpolonia.pl„Za konsekwentną realizacjęzałożonej wizjii strategii rozwoju, wzorcowysystem zarządzaniaoraz najwyższy, gwarantowanystandard usługochrony zdrowia, świadczonychprzez zespółwybitnych specjalistówz różnych dziedzin medycyny,życzliwość i pełneosobistego zaangażowaniapodejście do pacjentówzapewniające bezpieczeństwo,skutecznośći komfort leczenia”25


PROGRAM JAKOŚCIVI EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”„Za rzetelność i najwyższąjakość usług w zakresieprojektowaniai generalnego wykonawstwaprac ogólnobudowlanychoraz profesjonalizmw organizacyjnymnadzorze prowadzonychinwestycji”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOM-MUS Sp. z o.o.ADRES:ul. Wrzesińska 1c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.KONTAKT:tel. (0-61) 897-01-50, fax (0-61) 897-01-50INTERNET:biuro@dommus.com.pl, www.domus.com.pl„Za najwyższą, gwarantowanąjakość usług,świadczonych w zakresiebudownictwa drogowegoa w szczególności: budowydróg i ulic, placów,parkingów i chodników,robót ziemnych, budowykanalizacji deszczowychi sanitarnych, realizowanychw oparciu o nowoczesny,specjalistycznysprzęt oraz wysokowykwalifikowaną załogęwraz z kadrą inżynieryjno--techniczną”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.ADRES:ul. 28 Czerwca 1956 r. 392, 61-441 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 830-03-61, fax (0-61) 832-53-59INTERNET:firma@pbddyba.pl, www.pbddyba.pl„Za profesjonalizm działańw realizacji założonej wizjii strategii rozwoju, wysokiekwalifikacje merytorycznei zawodowe pracownikówsalonów sprzedaży ASDTOYOTA – Tadeusz Ukleja,a także najwyższą gwarantowanąjakość autoryzowanychusług serwisowych,świadczonych w zakresiemechaniki pojazdowej, pracblacharsko-lakierniczych,elektrycznych i diagnostycznych,pozycję lideraw branży oraz wzorcowysystem zarządzania firmą”NAZWA FIRMY:Autoryzowane Stacje Dealerskie TOYOTY i LEXUSA w Ujściu,w Suchym Lesie i Poznaniu - Tadeusz UklejaADRES:ul. Pilska 45, 64-850 UjścieKONTAKT:tel. (0-67) 210-51-23, fax (0-67) 210-51-23INTERNET:recepcja.ujscie@toyota-ukleja.pl, www.toyota-ukleja.plNAZWA FIRMY:Autoryzowany Dealer NISSAN A. i R. PolodyADRES:ul. Lipcowa 20, 62-081 PrzeźmierowoKONTAKT:tel. (0-61) 816-33-80, fax (0-61) 816-33-91INTERNET:sprzedaz@polody.pl, www.polody.pl„Za profesjonalizmw działaniu i wysokiekwalifikacje merytorycznei zawodowe pracownikówsalonu sprzedażymarki NISSAN i najwyższą,gwarantowanąjakość autoryzowanychusług serwisowychświadczonych w zakresiemechaniki pojazdowej,prac blacharsko-lakierniczych,elektrycznychi diagnostycznych orazwzorcowy system zarządzaniafirmą”„Za europejski standardzarządzania firmą, skutecznąrealizację założonychwizji i strategii rozwoju,a także najwyższą,gwarantowaną jakośćusług deweloperskich,świadczonych w zakresiebudowy domów i mieszkańoraz prowadzonejdziałalności pośrednictwaw obrocie nieruchomościami”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o.ADRES:ul. Podgórna 19, 61-828 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 852-49-21, fax (0-61) 851-72-92INTERNET:sekretariat@grzegorczyk.com.pl, www.grzegorczyk.com.pl„Za najwyższą, gwarantowanąjakość kompleksowychusług ogólnobudowlanych,świadczonychw zakresie budownictwaogólnego i przemysłowego,realizacji inwestycji mieszkaniowych»pod klucz«,a także montażu instalacjielektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,gazowychi centralnego ogrzewania,rewitalizacji obiektów zabytkowych,pozycję lideraw branży oraz wzorcowezarządzanie przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Budowlane PAECH Henryk Paech, MirosławPaech, Marzena Dańczak Sp.j.ADRES:ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 MiędzychódKONTAKT:tel. (0-95) 748-86-00, fax (0-95) 748-86-01INTERNET:paech@paech.pl, www.paech.pl26


„Za najwyższy standarddziałań handlowych, produkcyjnychi usługowychpodejmowanych w zakresieprojektowania i realizacjiplanów zagospodarowaniaterenów rekreacyjnychmiejskich, gminnych,osiedlowych, szkolnychi przedszkolnych z przeznaczeniemna organizacjęplaców zabaw dla dzieci,o gwarantowanej trwałościi estetyce wykonania oraznajważniejszymi standardamibezpieczeństwa w użytkowaniu”NAZWA FIRMY:Firma Produkcyjno-Handlowa SKEMBI Janusz ŚniowskiADRES:ul. Gorzowska 22, 66-440 SkwierzynaKONTAKT:tel. (09-5) 717-04-59, fax (0-95) 717-14-16INTERNET:www.skembi.plNAZWA FIRMY:Trawnik Producent Arkadiusz GumieniczukADRES:Turowo 5A/2, 78-400 SzczecinekKONTAKT:tel. (0-94) 374-19-28, fax (0-94) 374-19-28INTERNET:ag@trawnik-producent.pl, www.trawnik-producent.pl„Za najwyższą gwarantowanąjakość produkowanychtrawników z rolki,estetykę i trwałość wyrobóworaz europejski poziomzarządzania firmą”NAZWA FIRMY:Firma Prywatna Krzysztof KozarynADRES:ul. Dąbroszyńska 58, 66-400 Gorzów Wlkp.KONTAKT:tel. (0-95) 726-31-78, fax (0-95) 725-08-39„Za najwyższą, gwarantowanąjakość usług logistycznych,świadczonychw zakresie transportui spedycji międzynarodowej,niekwestionowanąpozycję lidera w branżyoraz konsekwentnąrealizację założonej wizjii strategii rozwoju firmy”NAZWA FIRMY:TORINO Sp. z o.o.ADRES:ul. Poznańska 6, 62-020 SwarzędzKONTAKT:tel. (0-61) 843-39-25, fax (0-61) 843-39-24INTERNET:poznan@torinodesign.pl, www.torinodesign.pl„Za profesjonalizm działań,fachowość i życzliwość wobecklientów oraz europejskistandard oferowanychwyrobów branży meblarskiej,zwłaszcza mebli wypoczynkowych,biurowychi gabinetowych, artykułówwyposażenia mieszkań,charakteryzujących się najwyższąjakością wykonania,niepowtarzalnym wzornictwem,bogatym wyboremskór i tkanin obiciowych,wprowadzanie nowychmodeli i kolekcji z uwzględnieniemzarówno aktualnieobowiązujących trendów,jak i indywidualnych preferencjinabywców”NAZWA FIRMY:Wielkopolska Izba TurystycznaADRES:ul. Fredry 7/9, 61-701 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 853-68-39, fax (0-61) 853-68-39INTERNET:wit@wit.com.pl, www.wit.com.pl„Za najwyższy standarddziałań podejmowanychna rzecz rozwojuturystyki i wypoczynkuw Wielkopolsce.Konsekwentną realizacjęzałożonych celów statutowych,takich jak: szerokapomoc w rozwiązywaniuproblemów gospodarczychi ochrona interesów organizacjii przedsiębiorstwzrzeszonych w WIT, prowadzeniedziałalności informacyjneji promocyjnej,współdziałanie z organamiadministracji państwoweji samorządowej w zakresiewspierania rozwoju turystykiw regionie, kształtowaniei upowszechnianie zasadetyki zawodowej, a zwłaszczarzetelności w świadczeniuusług”NAZWA FIRMY:FRAM-BUD Sp. z o.o.ADRES:ul. Józefa Hallera 6-8, 60-104 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 661-61-31, fax (0-61) 661-61-32INTERNET:info@frambud.com.pl, www.frambud.com.pl„Za najwyższy, gwarantowanystandardkompleksowych usługświadczonych w zakresierealizacji »pod klucz«budynków mieszkalnychi przemysłowych, użytecznościpublicznej, siecibankowych, obiektówzabytkowych oraz europejskistandard zarządzaniaprzedsiębiorstwem”27


PROGRAM JAKOŚCIVII EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”NAZWA FIRMY:PROMAS Sp. z o.o.ADRES:ul. Armii Krajowej 36, 45-350 OpoleKONTAKT:tel. (0-77) 454-54-32, fax (0-77) 453-17-79INTERNET:biuro@promas.com.pl, www.promas.com.pl„Za znakomite projektyaranżacji wnętrz komercyjnych,najwyższystandardi kompleksowośćusług w zakresie realizacjiprojektowanych obiektóworaz europejski standardzarządzania przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Woźniak Transport„Za wzorcowy systemzarządzania firmą i najwyższą,gwarantowanąjakość usług logistycznych,a zwłaszcza transportowych,świadczonychw szczególności narzecz producentów betonutowarowego i prefabrykatówbetonowych,realizowanych w oparciuo specjalistyczny, nowoczesnypark maszynowyi tabor samochodowyoraz pracowników o najwyższychkwalifikacjachmerytorycznych i zawodowych”ADRES:ul. Rogozińska 41/2, 62-095 Murowana GoślinaKONTAKT:tel. (0-61) 811-29-02, fax (0-61) 811-29-02INTERNET:info@wozniak-transport.pl, www.wozniak-transport.pl„Za profesjonalizmw działaniu, wysokiekwalifikacje merytorycznei zawodowe pracownikówi najwyższą, gwarantowanąjakość kompleksowejobsługi samochodówpowypadkowych,szczególnie w zakresieprac blacharskich i lakierniczych,holowania pojazdóworaz wzorcowy systemzarządzania firmą”„Za rzetelność i najwyższąjakość robót ogólnobudowlanychoraz usługinwestycyjnych opartąna systemie generalnegowykonawstwa i najnowszychtechnologiach”NAZWA FIRMY:Firma Handlowo-Usługowa Autoryzowana Stacja Obsługi NissanA. i P. Polody s.c.ADRES:ul. Lipcowa 20, 62-081 PrzeźmierowoKONTAKT:tel. (0-61) 816-33-80, fax (0-61) 816-33-91INTERNET:r.polody@polody.pl, www.polody.plNAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Budowlano-UsługoweBUDOPOL-POZNAŃ Spółka z o.o.ADRES:ul. Dziadoszańska 10, 61-248 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 875-80-72, fax (0-61) 875-84-18INTERNET:budopol-poznan@post.pl„Za najwyższą jakośćprodukowanych kompleksowychsystemówpodłóg podniesionych,pozycję lidera w branży,skuteczną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju przedsiębiorstwaoraz wzorcowy systemzarządzania”„Za najwyższą jakośćusług świadczonychw zakresie budowy i modernizacjidróg, ulic, placówi mostów, utrzymaniai oznakowania dróg,produkcji betonu cementowegoi asfaltowegorealizowaną w oparciuo wysoko wykwalifikowanąkadrę i doskonałejjakości sprzęt oraz europejskipoziom zarządzaniafirmą”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WAPPEXP. Kozłowski, W. LewandowskiADRES:ul. Wieniawskiego 8/14, 62-510 KoninKONTAKT:tel. (0-63) 275-50-46, fax (0-63) 275-50-47INTERNET:konin@wappex.com.pl, www.wappex.com.plNAZWA FIRMY:POL-DRÓG Słupca S.A.ADRES:ul. Piastów 1, 62-400 SłupcaKONTAKT:tel. (0-63) 277-14-65, fax (0-63) 277-14-71INTERNET:slupca@poldrog.pl, www.poldrog.pl28


NAZWA FIRMY:Wielkopolskie Centrum OnkologiiADRES:ul. Garbary 15, 61-866 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 885-08-50, fax (0-61) 885-08-01INTERNET:ewa.karolak@wco.pl, www.wco.pl„Za konsekwentnąi efektywną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju oraz najwyższą,gwarantowaną jakośćspecjalistycznych usługmedycznych, świadczonychw oparciu o doskonałeprzygotowaniemerytoryczne i zawodowekadry menedżerskieji pracowników, życzliwośći pełne osobistegozaangażowania podejściedo pacjentów zapewniającenajwyższy standardbezpieczeństwa i komfortleczenia”NAZWA FIRMY:Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c.Elżbieta, Jacek MajdeccyADRES:Lisewo 39, 62-310 PyzdryKONTAKT:tel. (0-62) 741-13-26, fax (0-62) 741-13-26INTERNET:biuro@eko-bud.info, www.eko-bud.info„Za najwyższy standardspecjalistycznych usługświadczonych w zakresiebudownictwa drogowegooraz profesjonalnezarządzanie przedsiębiorstwem”„Za najwyższą jakośćkompleksowych usługświadczonych w zakresieorganizacji, optymalizacjii nadzorowania przebieguprocesu utrzymaniaruchu maszyn, urządzeńi instalacji produkcyjnych,prac diagnostycznych,remontowych i modernizacyjnych,automatykiprzemysłowej, urządzeńi instalacji elektrycznychoraz infrastruktury teleinformatycznej”„Za najwyższą jakośćprodukcji szerokiegoasortymentu kostki brukoweji galanterii betonowej,niekwestionowanąpozycję lidera w branży,skuteczną realizację politykii strategii oraz wzorcowezarządzanie przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń ElektrycznychEL PAK Sp. z o.o.ADRES:ul. Przemysłowa 158, 62-510 KoninKONTAKT:tel. (0-63) 247-15-00, fax (0-63) 247-15-01INTERNET:elpak@elpak.com.pl, www.elpak.com.plNAZWA FIRMY:ZPMB TERRAZZO mgr inż. Jacek KulupaADRES:Kąkolewice 60, 64-840 BudzyńKONTAKT:tel. (0-67) 284-35-60, fax (0-67) 284-35-60INTERNET:terrazzo@terrazzo.com.pl, www.terrazzo.com.pl„Za stworzenie najwyższegostandardu wypoczynkui sportowejaktywności w oparciuo szczególne, niepowtarzalnewalory krajobrazowe,nowoczesną infrastrukturęoraz profesjonalizmobsługi”„Za najwyższą, gwarantowanąjakość kompleksowychusług stomatologicznych,świadczonychw oparciu o doskonałeprzygotowanie merytorycznei zawodowepersonelu, życzliwośći pełne osobistego zaangażowaniapodejście dopacjentów gwarantująceskuteczność i komfortleczenia”NAZWA FIRMY:Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy MARINAw Bornem SulinowieADRES:ul. Jeziorna 9, 78-449 Borne SulinowoKONTAKT:tel. (0-94) 712-76-00, fax (0-94) 712-76-00INTERNET:bornemarin@wp.pl, www.bornemarina.plNAZWA FIRMY:DENTAL PRESTIGE Sp. z o.o.ADRES:ul. Barana 15, 61-244 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 876-93-82, fax (0-61) 876-92-28INTERNET:klinika@dentalprestige.pl, www.dentalprestige.pl29


PROGRAM JAKOŚCIVII EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”NAZWA FIRMY:PERFECT HARMONY Kozikowski Szpakowski Sp.J.„Za opracowanie, wdrożeniei skuteczną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju Spółki oraz najwyższy,gwarantowany standardświadczonych usług w zakresieorganizacji dystrybucjispecjalistycznych produktówmedycznych firmy PIWPRIMAX MEDIC, charakteryzującychsię nowoczesnościązastosowanychrozwiązań w odniesieniu dostandardów europejskichi światowych, innowacyjnościąi funkcjonalnościąw użytkowaniu, a zwłaszczaoptymalnym oddziaływaniemna organizm ludzkiprzywracającym jego prawidłowefunkcjonowanie”ADRES:ul. Czypickiego 12, 63-720 Koźmin Wlkp.KONTAKT:tel. (0-62) 721-31-26, fax (0-62) 721-61-03INTERNET:centrala@perfectharmony.pl, www.perfectharmony.plNAZWA FIRMY:PPUH ANDAFIL Anna SzczęsnaADRES:ul. Wojtczaka 3, 64-320 BukKONTAKT:tel. (0-61) 814-00-01, fax (0-61) 814-00-01INTERNET:biuro@andafil.pl, www.andafil.pl„Za najwyższą, gwarantowanąjakość świadczonychusług w zakresiedystrybucji zdrowotnychwyrobów rehabilitacyjnychwytwarzanychz wełny owczej, kozieji wielbłądziej, konsekwentnąrealizację założonejwizji i strategii rozwojuoraz wzorcowy systemzarządzania firmą”„Za dynamizm w działaniu,konsekwentnąi efektywną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju Spółki, pozycjęlidera w branży oraz najwyższą,gwarantowanąjakość produkowanychsiedzeń i foteli stosowanychw autobusach, mikrobusachi tramwajach”„Za najwyższą, gwarantowanąjakość usługświadczonych w zakresieorganizacji handlu hurtowegoartykułami chemiigospodarczej i kosmetyków,pozycję lideraw branży oraz europejskistandard zarządzaniaprzedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:STER Sp. z o.o.ADRES:ul. Człuchowska 12, 60-434 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 840-41-00, fax (0-61) 840-41-10INTERNET:ster@ster.com.pl, www.ster.com.plNAZWA FIRMY:TARKON-GRADI Sp. z o.o.ADRES:ul. Paprotna 3, 51-114 WrocławKONTAKT:tel. (0-71) 323-21-00, fax (0-71) 323-21-01INTERNET:sekretariat@gradi.wroc.pl, www.gradi.wroc.pl„Za najwyższą, gwarantowanąjakość kompleksowychusług świadczonychw zakresie wykonawstwarobót instalacyjnychi budowlanych wykonywanychw oparciuo nowoczesne technologiei wysoko wykwalifikowanąkadrę inżynieryjno--techniczną oraz europejskistandard zarządzaniafirmą”„Za dynamiczny rozwóji najwyższą, gwarantowanąjakość szerokiegoasortymentu wyrobówpościelowych wytwarzanychz puchu, pierza orazsyntetycznych, antyalergicznych,produkowanychwedług wymogóweuropejskich, a także zawzorcowe zarządzanieprzedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:DELTA INWESTADRES:ul. Żeromskiego 6A, 62-025 KostrzynKONTAKT:tel. (0-61) 818-84-12, fax (0-61) 818-84-12INTERNET:delta@deltainwest.pl, www.deltainwest.plNAZWA FIRMY:PIÓREX Spółka AkcyjnaADRES:ul. Kilińskiego 8-18, 62-020 SwarzędzKONTAKT:tel. (0-61) 817-25-44, fax (0-61) 817-25-45INTERNET:sprzedaz@piorex.pl, www.piorex.pl30


EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W OCHRONIE ŚRODOWISKA”NAZWA FIRMY:Firma Transportowo-Budowlana TRANSANDJerzy GotowskiADRES:Nekla 3A, 86-022 DobrczKONTAKT:tel. (0-52) 341-55-12, fax (0-52) 341-35-48INTERNET:transand@transand.com.pl, www.transand.com.plNAZWA FIRMY:Centrum Ekoenergii Sp. z o.o.ADRES:ul. Sikorskiego 18, 66-100 SulechówKONTAKT:tel. (0-68) 385-17-12, faxINTERNET:henryk.dab@interia.plNAZWA FIRMY:DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.ADRES:ul. 17 Stycznia 56, 02-146 WarszawaKONTAKT:tel. (0-22) 319-90-00, fax (0-22) 433-51-98INTERNET:office@daikin.pl, www.daikin.plNAZWA FIRMY:BATERPOL Sp. z o.o.ADRES:ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 KatowiceKONTAKT:tel. (0-32) 779-20-00, fax (0-32) 779-20-09INTERNET:sekretariat@baterpol.pl, www.baterpol.plNAZWA FIRMY:SARIA POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Długim BorkuADRES:Długi Borek, 12-140 ŚwiętajnoKONTAKT:tel. (0-89) 622-69-70, fax (0-89) 622-69-71INTERNET:sekretariat@sariapolska.pl, www.sariapolska.pl31


PROGRAM JAKOŚCII EDYCJA 2009 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”„Za najwyższą, gwarantowanąjakość usług budowlanych,konsekwentnąrealizację założonejwizji i strategii rozwojuoraz wzorcowy systemzarządzania przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Budowlane JACK-BUD Jacek GrabowskiADRES:os. B. Chrobrego paw. 110, 60-681 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 825-33-91, fax (0-61) 825-33-91INTERNET:biuro@jack-bud.com.pl; jack-bud.com.plNAZWA FIRMY:P.W. Mariusz Zajc PoznańADRES:ul. Iłowska 12, 61-311 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 833-34-46, fax (0-61) 870-50-78INTERNET:meble-zajc@o2.pl, meble-zajc.pl„Za najwyższy, gwarantowanystandard i profesjonalizmświadczonychusług w zakresie projektowania,produkcji i montażumebli kuchennych,biurowych, sklepowychoraz mebli specjalistycznychwykonywanych naindywidualne zamówienie,charakteryzującychsię estetyką, funkcjonalnościąi rzetelnością wykonaniaprzy współpracyz wiodącymi producentamiakcesoriów meblowychi sprzętu AGD”„Za najwyższą jakośćkształcenia oraz profesjonalnezarządzanieuczelnią”„Za najwyższy, gwarantowanystandardautoryzowanych usługdealerskich świadczonychw zakresie sprzedażyi serwisu motocykliHARLEY – DAVIDSONi BUELL, profesjonalizmw działaniu, wysokiekwalifikacje merytorycznei zawodowe pracownikóworaz wzorcowezarządzanie firmą”NAZWA FIRMY:Wyższa Szkoła Handlu i UsługADRES:ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 843-47-96, fax (0-61) 843-47-96INTERNET:rektorat@wshiu.poznan.pl, www.akademiakupiecka.plNAZWA FIRMY:Autoryzowany Dealer Harley-Davidson V-FORCE Sp. z o.o.ADRES:ul. św. Michała 20, 61-023 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 877-50-70, fax, (0-61) 872-93-81INTERNET:salon@v-force.pl, www.v-force.plNAZWA FIRMY:STEEL-BUILDING Sp. z o.o.ADRES:ul. Krańcowa 20, 61-037 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 882-62-00, fax (0-61) 882-63-15„Za europejski standardspecjalistycznych usług,świadczonych w zakresiekompleksowej obsługiinwestorów w ramachgeneralnego wykonawstwaobiektów przemysłowych,handlowychi biurowych o konstrukcjistalowej, żelbetoweji tradycyjnej, pozycję lideraw branży, efektywnąrealizację założonej wizjii strategii rozwoju orazwzorcowe zarządzanieprzedsiębiorstwem”INTERNET:biuro@steel-builiding.com.pl, www.steel-building.com.plNAZWA FIRMY:PERFECT HARMONY Kozikowski Szpakowski Sp.J.„Za opracowanie, wdrożeniei skuteczną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju Spółki oraznajwyższy, gwarantowanystandard świadczonychusług w zakresie organizacjidystrybucji specjalistycznychproduktów medycznychfirmy PIW PRIMAXMEDIC, charakteryzującychsię nowoczesnością zastosowanychrozwiązań w odniesieniudo standardóweuropejskich i światowych,innowacyjnością i funkcjonalnościąw użytkowaniua zwłaszcza optymalnymoddziaływaniem na organizmludzki przywracającymjego prawidłowe funkcjonowanieADRES:ul. Czypickiego 12, 63-720 Koźmin Wlkp.KONTAKT:tel. (0-62) 721-31-26, (0-62) 721-61-03INTERNET:centrala@perfectharmony.pl, www.perfectharmony.pl32


NAZWA FIRMY:P.H.U. FIEDLER s.c. Eugeniusz i Dorota FiedlerADRES:Chrząstowo 54, 63-130 Książ Wlkp.KONTAKT:tel. (0-61) 282-22-05, fax (0-61) 282-22-05INTERNET:eugeniusz.fiedler@wp.pl, www.fiedler.pf.pl„Za profesjonalizm, fachowośći najwyższy,gwarantowany poziomusług budowlanych,świadczonych w zakresietermoizolacji budynków,odnowy elewacji, kompleksowychremontówdomów i mieszkań orazkonsekwentną realizacjęzałożonej wizji i strategiirozwoju przedsiębiorstwa”NAZWA FIRMY:Zakład Remontowo Budowlany RENORADRES:ul. Andersenów 2, 62-040 PuszczykowoKONTAKT:tel. (0-61) 842-51-22, (0-61) 842-51-22INTERNET:biuro@renor.pl, www.renor.pl„Za konsekwentną realizacjęzałożonej politykii strategii, wzorcowy systemzarządzania przedsiębiorstwemoraz najwyższy,gwarantowany poziomusług świadczonychw zakresie kompleksowegowykonawstwa robótbudowlanych: dociepleńbudynków, budowydomów jedno i wielorodzinnych,remontówi aranżacji pomieszczeń,wykonawstwa pokryćdachowych, modernizacjii przebudowy obiektówinżynieryjnych”„Za profesjonalizmw świadczeniu usługmontażu wraz z oszkleniemtypu VENTO, montażukurtyn energooszczędnychi cieniujących,wykonawstwa i montażukonstrukcji stalowychpod pawilony, hale, wiaty,chłodnie i przechowalnie,obudowy hal płytąwarstwową oraz wzorcowysystem zarządzaniaprzedsiębiorstwem”„Za najwyższą jakośći kompleksowość usługgastronomicznych opartąna tradycji, nowoczesnościi analizie potrzeb rynkowych”NAZWA FIRMY:Firma GĘDEK Antoni GędekADRES:ul. 3 Maja 18, 64-600 Oborniki Wlkp.KONTAKT:tel. (0-62) 769-51-05, fax (0-62) 769 51-05INTERNET:gedek@gedek.pl, www.gedek.plNAZWA FIRMY:ABC kuchni Sp. z o.o.ADRES:ul. Obornicka 55A, 62-002 Suchy LasKONTAKT:tel. (0-61) 665-89-94, (0-61) 665-89-95INTERNET:biuro@abckuchni.pl, www.abckuchni.pl„Za najwyższą, gwarantowanąjakość i innowacyjnośćprojektowanychi produkowanych profilii elementów konstrukcyjnych,akcesoriów dlasystemów suchej zabudowy,dociepleń i tynkóworaz za najwyższy standardzarządzania i konsekwentnierealizowanąstrategię rozwoju przedsiębiorstwa”„Za najwyższą jakośćkształcenia oraz profesjonalnezarządzanieuczelnią”NAZWA FIRMY:Metpol Sp. z o.o.ADRES:ul. Szyszkowa 6, 62-002 Suchy LasKONTAKT:tel. (0-61) 650-07-01, (0-61) 650-07-07INTERNET:office@metpol.pl, www.metpol.plNAZWA FIRMY:Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla StanisławaLeszczyńskiego w LesznieADRES:ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 LesznoKONTAKT:tel.(0-65) 529-35-20, fax (0-65) 529-35-20INTERNET:rektorat@wsh-leszno.pl, www.wsh-leszno.pl33


PROGRAM JAKOŚCII EDYCJA 2009 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”„Za najwyższy, gwarantowanypoziom kompleksowychusług budowlano– montażowych, świadczonychw ramach generalnegowykonawstwa aw szczególności: budowyi modernizacji dróg,robót mostowych, produkcjimas bitumicznychi betonów, usług sprzętowo- transportowychoraz europejski standardzarządzania przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o.ADRES:Żabno 2A, 63-112 BrodnicaKONTAKT:tel. (0-61) 282-36-07, fax (0-61) 282-36-39INTERNET:polska@dromost.com, www.dromost.comNAZWA FIRMY:Vital-Vera Musiał i Zając Sp.J.ADRES:Bukowiec ul. Sątopska 5, 64-300 Nowy TomyślKONTAKT:tel. (0-61) 441-55-30, fax (0-61) 441-55-33INTERNET:p.zajac@vital-vera.pl, www.vital-vera.pl„Za najwyższą, gwarantowanąjakość świadczonychusług w zakresiedystrybucji zdrowotnychwyrobów rehabilitacyjnychwytwarzanychz wielbłądziej wełny,kóz kaszmirskich, wełnymerynosów australijskicha także materacówtermoelastycznychTEMPLUS oraz konsekwentnąrealizację wizjii strategii rozwoju firmy”„Za najwyższą jakośćzarządzania nieruchomościamioraz nowatorskiemetody realizacji inwestycjizgodne z systememZarządzania przezJakość”„Za najwyższą jakośćprodukowanych meblikuchennych i frontówmeblowych, charakteryzującychsię wysoką estetyką,funkcjonalnościąi rzetelnością wykonaniaoraz wzorcowe zarządzanieprzedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:Miejskie TBS Sp. z o.o.ADRES:ul. 3 Maja 21, 62-500 KoninKONTAKT:tel. (0-63) 245-75-41, fax (0-63) 245-76-18INTERNET:sekretariat@mtbs.konin.pl, www.konin.pl/mtbsNAZWA FIRMY:Majchrzak & Majchrzak-TecławADRES:ul. Leszczyńska 24, 60-115 PoznańKONTAKT:tel. (0-61) 810-75-80, fax (0-61) 810-80-89INTERNET:biuro@majchrzak.pl, www.majchrzak.pl34


NAGRODY „MENEDŻER NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”Menedżer Najwyższej JakościProf. dr hab. Włodzimierz OkrasaRektor Wyższej Szkoły Biznesu w PileMenedżer Najwyższej JakościProf. zw. dr hab. Ireneusz KubiaczykProrektor Wielkopolskiej Wyższej SzkołySpołeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.Menedżer Najwyższej JakościProf. dr hab. Józef GarbarczykRektor Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej w GnieźnieMenedżer Najwyższej JakościJarosław FiszerKanclerz Wyższej Szkoły ZawodowejKADRY DLA EUROPY w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościAniela GocKanclerz Wyższej Szkoły ZawodowejPielęgnacji Zdrowia i Urody w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościWłodzimierz KolatPrezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej35


PROGRAM JAKOŚCINAGRODY „MENEDŻER NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” ORAZ „IKAR BIZNESU”Menedżer Najwyższej JakościGrzegorz HempowiczPrezes Zarządu Wielkopolskiej GildiiRolno-Ogrodniczej S.A. w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościWaldemar OsmólskiPrezes Zarządu PONETEX Logistics Sp. z o.o.w RakoniewicachMenedżer Najwyższej JakościAndrzej GrzegorczykPrezes Zarządu PrzedsiębiorstwaA. Grzegorczyk Sp. z o.o. w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościHenryk PaechPrezes Przedsiębiorstwa BudowlanegoMHM PAECH S.J. w MiędzychodzieMenedżer Najwyższej JakościArkadiusz StasicaPrezes Zarządu Towarzystwa BudownictwaSpołecznego „WIELKOPOLSKA” w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościAndrzej PolodyPrezes Autoryzowanago Dealera NISSANAA. i R. Polody S.J. w Przeźmierowie36


Menedżer Najwyższej JakościTadeusz UklejaPrezes Zarządu ASD TOYOTA w UjściuMenedżer Najwyższej JakościRoman DybaPrezes Zarządu PBD Roman Dyba Sp. z o.o.w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościWacław MiąsekDyrektor Zarządu INVESTIM S.A. w WarszawieMenedżer Najwyższej JakościRyszard BabulaWiceprezes Zarządu STER Sp. z o.o.w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościBeata SzymańskaWiceprezes Zarządu STER Sp. z o.o.w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościPiotr GrzonkaPrezes SEVROLL-POZNAŃ w Puszczykowie37


PROGRAM JAKOŚCINAGRODY „MENEDŻER NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” ORAZ „IKAR BIZNESU”Menedżer Najwyższej JakościPiotr FlorekWojewoda WielkopolskiWielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuIkar BiznesuAndrzej StróżykPrezes ASTROMAL Sp. z o.o. w WilkowicachIkar BiznesuJerzy WiśniewskiPrezes PBG S.A. w WysogotowieIkar BiznesuStanisław KrukPrezes BUDOPOL POZNAŃ Sp. z o.o.w PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościRoman TuczyńskiPrezes Zarządu Zespołu SzkółSZKOLENIOWIECMenedżer Najwyższej JakościPiotr DwornickiKanclerz Wyższej Szkoły Handlu i Usługw Poznaniu38


Menedżer Najwyższej JakościProf. dr hab. Kamila WilczyńskaRektor Wyższej Szkoły Handlu i Usługw PoznaniuMenedżer Najwyższej JakościMaciej GrzempowskiPrezes Zarządu STEEL-BUILDING Sp. z o.o.Menedżer Najwyższej JakościMarek OlszanowskiPrezes Zarządu Metpol Sp. z o.o.Ikar BiznesuMirosław MajchrzakWłaściciel Majchrzak & Majchrzak-TecławMenedżer Najwyższej JakościRobert ChojnackiPERFECT HARMONY Kozikowski SzpakowskiSp.J.Menedżer Najwyższej JakościMaciej PatokaPERFECT HARMONY Kozikowski SzpakowskiSp.J.39


EKOLOGIAINWESTYCJE W ŚRODOWISKOELEKTROODPADY cz. 2Podjęcie i prowadzenie działalnościgospodarczej nie należy do rzeczyłatwych. Zwłaszcza w Polsce, gdzie sporądozą samozaparcia i cierpliwości należywykazać się już na etapie rejestrowaniapodejmowanej działalności, o biurokracjii terminach załatwiania spraw niewspominając.Od maja 2004 r. formalnie na polskichprzedsiębiorców bezpośredni wpływmają również wytyczne płynące z Brukseli.Także i te nakładające coraz więcej wymogówi obowiązków. Ostatnio „dostało się”producentom i dystrybutorom szeroko rozumianegosprzętu elektrycznego i elektronicznego.Opłaty za domową elektronikęZgodnie z ustawą firmy wprowadzającesprzęt dla gospodarstw domowych,które nie zdecydowały się na zawarcieumowy z organizacją odzysku elektroniki,bądź takie, które na użytek firmowy sprowadziłyspoza Polski np. komputer, telefonczy fotograficzny aparat cyfrowy (konstrukcjai funkcja tych urządzeń pozwala na ichzastosowanie w gospodarstwach domowychi z tego też powodu należą do urządzeńobjętych regulacją), zobowiązane zostałydo ustalenia i wpłacenia finansowegozabezpieczenia.Zabezpieczenie finansowe (nadany rok kalendarzowy) trzeba wnieśćdo 31 grudnia roku poprzedniego.Przeznaczane jest ono na sfinansowaniezbierania, przetwarzania, odzysku i recyklinguoraz unieszkodliwiania zużytych wyrobówpochodzących z gospodarstw domowych,w sytuacji gdyby przedsiębiorcaze swoich obowiązków w tym zakresie sięnie wywiązał. Zabezpieczenie to składa sięw Narodowym Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej.Może nim być:– depozyt wpłacony na odrębnyrachunek bankowy Funduszu;– umowa ubezpieczenia, której polisęnależy złożyć w NFOŚiGW;– gwarancja bankowa (również składanaw Funduszu).Wysokość zabezpieczenia ustalanajest w drodze przemnożenia masysprzętu, jaką przedsiębiorca zamierzawprowadzić na rynek krajowy bądź jakąwprowadził w roku poprzedzającym rok,na który ustalane jest zabezpieczenie (kolejnelata działalności), przez stawkę opłatyproduktowej (zasadniczo – 1,80 zł za 1 kgmasy sprzętu – wyjątkowo, odnośnie doświetlówek i niektórych innych lamp – 18zł za 1 kg).Fundusz zwróci zabezpieczenieprzedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy tensfinansuje zbiórkę, a także dalsze przetwarzaniebądź unieszkodliwianie zużytegosprzętu.Obowiązkowa rejestracja i ewidencjaKolejnym obowiązkiem wprowadzającegosprzęt jest dokonanie rejestracji.Każdy taki przedsiębiorca musi posiadaćswój numer rejestrowy. Aby go uzyskać,firmy zamierzające wprowadzać sprzętpodlegający przepisom ustawy winny złożyćodpowiedni wniosek do GłównegoInspektora Ochrony Środowiska, i to jeszczeprzed rozpoczęciem działalności.W roku rejestracji firma płaci jedynieopłatę rejestrową. W latach kolejnych –opłatę roczną, uzależnioną od wielkościfirmy i rocznych obrotów netto ze sprzedażysprzętu elektrycznego i elektronicznego(waha się ona od 50 do 7500 zł).Ustawodawca zobowiązał wprowadzającychsprzęt do prowadzenia ewidencjiwprowadzonego sprzętu i na jej podstawiedo składania Głównemu InspektorowiOchrony Środowiska co kwartał sprawozdańdotyczących ilości i masy wprowadzonegosprzętu z podziałem na grupy i rodzajeoraz o zużytym sprzęcie zebranym i przekazanymdo zakładu przetwarzania. Projektnowelizacji ustawy przewiduje dla tychsprawozdań jednak rozsądniejsze terminy,bo półroczne. Oczywiście, nic nie stoi naprzeszkodzie, aby wprowadzający sprzętzlecili którejś z organizacji odzysku obowiązkizwiązane z prowadzeniem powyższejewidencji i ze sprawozdawczością.Ewidencję należy przechowywać przezpięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego,którego dotyczy.Sprawozdanie z osiągniętych poziomówzbierania, odzysku i recyklingu trzeba– jak na razie – złożyć do 31 marca danegoroku za poprzedni rok. Zatem przedsiębiorcypo raz pierwszy będą się musieli rozliczyćdo 31 marca 2009 r. (bądź 30 czerwca2009 r. – w razie znowelizowania ustawy).Zwolnienie z opłaty produktowejOd początku 2008 r. firmy wprowadzającesprzęt elektryczny i elektroniczny majązatem obowiązek rozliczać się z jego odzyskui recyklingu. W razie nieosiągnięciaodpowiednich ich poziomów przedsiębiorca(lub organizacja odzysku‚ z którą zawarłumowę) będzie musiał wnieść opłatęproduktową. Podstawę obliczenia opłatystanowi masa z dokładnością do kilogramazebranego zużytego sprzętu wynikającaWedług wytycznych Ministerstwa Środowiska sprzętem elektrycznym i elektronicznymw rozumieniu przepisów ustawy nie są kable i ich wiązki wymagające dalszej obróbki,łączniki elektryczne, liczniki energii, rozgałęźniki i inne elementy pasywne sieci, gniazdkaelektryczne, puszki, wyłączniki różnicowe, bezpieczniki oraz wyłączniki instalacyjnei nadmiarowe, wkładki topikowe, przełączniki, ściemniacze do światła,maszty i słupy będące częścią antenFot. (2) BIZNES MEDIA40


Fot. BIZNES MEDIAz prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji.Wysokość opłaty firma oblicza jakoiloczyn stawki opłaty produktowej i różnicymiędzy wymaganym a osiągniętym poziomemodzysku albo recyklingu zużytegosprzętu. Oblicza się ją na rok kalendarzowy.Stawki są takie same jak przy zabezpieczeniachza wprowadzony sprzęt.Ustawodawca zwalnia przedsiębiorcęz obowiązku uiszczania takiej opłaty w raziewykazania się przez niego umową zawartąz organizacją odzysku bądź uzyskaniemw zależności od rodzaju sprzętu, którywprowadza – od 70 do 80 proc. odzyskuoraz od 50 do 80 proc. recyklingu. Projektnowelizacji ustawy (i rozporządzenia wykonawczegodo niej) przewiduje obniżeniepoziomu zbiórki odpadów powstałychz urządzeń RTV i AGD do maksymalnie 60proc. Na rok 2008 ustalono poziom zbiórkina 25 proc. masy wprowadzonych na ryneknowych urządzeń. W opinii producentównawet ta wielkość jest nieosiągalna– średnia dotychczasowa oscyluje wokółpoziomu 5 proc.Problemem jednak jest kwestia, żenadal nie wiadomo, ile tego sprzętu należyzebrać. W odniesieniu do sprzętuwyprodukowanego po 13 sierpnia 2005 r.obowiązek dotyczy wszystkich egzemplarzy,które dzięki wprowadzającemu trafiłyna rynek krajowy. W przypadku sprzętustarszego przepis mówi, że wprowadzającytaki sprzęt ma zbierać go proporcjonalniedo jego udziału w masie wprowadzanegosprzętu. Ustawa nie wskazujejednak, w jaki sposób i gdzie firma ma zasięgnąćinformacji, ile jej sprzętu zostałozebrane ani jaki jest jego proporcjonalnyudział w masie wprowadzonego sprzętu.Dotychczasowa praktyka polega na zebraniupo jednej sztuce danego rodzaju sprzętui przekazaniu go do zakładu przetwarzania,co nie do końca chyba korespondujez intencjami ustawodawcy.Zawiłości klasyfikacyjneWyjątkowe wyzwanie stanie dodatkowoprzed firmami, których przedmiotemdziałalności jest np. telewizja kablowaczy szeroko rozumiany sprzęt komputerowy.Dotyczy ono problemów z kwalifikowaniemsprzętu, a tym samym ustalaniem,czy i w jakim zakresie podlegają oneprzepisom ustawy.Według wytycznych MinisterstwaŚrodowiska sprzętem elektrycznym i elektronicznymw rozumieniu przepisów ustawynie są kable i ich wiązki wymagającedalszej obróbki, łączniki elektryczne, licznikienergii, rozgałęźniki i inne elementypasywne sieci, gniazdka elektryczne,puszki, wyłączniki różnicowe, bezpiecznikioraz wyłączniki instalacyjne i nadmiarowe,wkładki topikowe, przełączniki, ściemniaczedo światła, maszty i słupy będące częściąanten.Z drugiej strony części składowekomputera są traktowane jako sprzęt,nawet jeśli nie mają własnej obudowy(np. dyski twarde, napęd, nagrywarki, kartydźwiękowe i graficzne, karty sieciowe,telewizyjne, płyty główne, procesory, pamięćRAM, obudowy komputerowe z zasilaczem).Według wytycznych należy jetraktować jako sprzęt dla gospodarstw domowych.Podobnie sprzętem są myszki,klawiatury, przenośne nośniki danych (pendrive’y).Nie są nimi jednak dyskietki, płytyCD, DVD czy taśmy magnetofonowe.Ciekawie wygląda też sprawa części dodrukarek. Tonerów i wkładów nie traktujesię jako sprzętu, jeśli są wprowadzaneosobno. Jeżeli znajdują się w drukarcei wraz z nią stają się odpadem – wlicza sięje do masy zużytego sprzętu. Dotyczy torównież baterii.Unia Europejska – zgodnie z dyrektywami– oczekiwała, że do końca 2008 r.Polska wykaże się odzyskiem w przeliczeniuna jednego mieszkańca 4 kgodpadów elektrycznych i elektronicznych.Taki sam cel zakładało sobie równieżMinisterstwo Środowiska. W Polscejednak nie ma odpowiedniej ilości zużytegosprzętu do zebrania – np. przedsiębiorcawprowadzający na polski rynek monitoryLCD nie jest w stanie zebrać odpadówo masie 20 proc. tego, co wprowadza.Analogiczną sytuację mają inni producenciurządzeń wykorzystujących najnowszetechnologie, które na Polski rynek weszływ ostatnim czasie. Zadanie to jest zatemniewykonalne, z czego UE też już zdajesobie sprawę, planując określenie różnychpoziomów dla poszczególnych państw. u41


EKOLOGIAINWESTYCJE W ŚRODOWISKOObywatele niedoinformowaniWspominany już projekt nowelizacjiustawy przewiduje nałożenie na organizacjeodzysku zrzeszające producentówurządzeń elektrycznych i elektronicznychobowiązku przekazywania 2 proc.swoich obrotów na ekoedukację. W tymzakresie w Polsce wciąż jest bardzo dużodo zrobienia. Według badań sondażowychtylko kilka procent Polaków wie,że zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego nie można tak poprostu wyrzucać do śmietników czypozostawiać przy nich. Pomimo że w myślobowiązujących przepisów takiemu wyrzucającemugrozi grzywna od 20 do nawet5 tys. zł. Stąd np. pomysł zobowiązaniasprzedawcy do umieszczania na wywieszkachz cenami niektórych większych towarów(lodówki, kuchenki, zmywarki) informacjio wysokości opłaty recyklingowej.Już teraz obowiązuje zasada i możliwośćbezpłatnego zwrócenia staregosprzętu przy zakupie nowego, w stosunku1:1 i przy tożsamości gatunkowej(pralka za pralkę, telewizor za telewizor)bezpośrednio sprzedawcy, w sklepie.Nowelizacja przewiduje możliwość oddaniatakiego sprzętu (niektórych tylko rodzajów)także do punktów skupu złomui w punktach naprawy sprzętu RTV i AGD.Dla skłonienia konsumentów do oddawaniaprzy zakupie nowego sprzętu urządzeniazużytego proponuje się pobierać nawet50 zł opłaty depozytowej, ale klientmiałby miesiąc na „doniesienie” staregosprzętu i odzyskanie kaucji. System ten jużteraz skutecznie działa w przypadku akumulatorów.Inną możliwością pozbycia się zużytegosprzętu jest odstawienie go do gminnychpunktów zbiórki takich odpadów bądźodczekanie na określony przez firmy odzyskuczy gminę dzień, w którym stary sprzętzabiorą spod domu specjalnie oznakowanepojazdy. W Poznaniu tego typu„gratowisko” pojawiło się ostatnio przy ul.28 Czerwca 1956, wcześniej możliwe byłoodstawienie wyeksploatowanego sprzętuna wysypisko w Suchym Lesie.O adresach punktów, w których możnaoddać odpady elektryczne i elektroniczne,od 1 października 2006 r. gminy mają obowiązekinformować mieszkańców poprzezogłoszenia na stronie internetowej gminylub w inny, zwyczajowo przyjęty na jej tereniesposób (tablica ogłoszeń, ogłoszeniew prasie itp.). Raport Głównego InspektoraOchrony Środowiska o funkcjonowaniusystemu gospodarki zużytym sprzętemelektrycznym i elektronicznym obnaża jednakniewłaściwą praktykę w tym zakresie.Zaglądając do naszych, polskich śmietników(i w ich pobliża) czy do punktów skupuzłomu, generalnie nieprzygotowanychdo utylizacji czy recyklingu urządzeń elektrycznych,elektronicznych i szkodliwychodpadów z nich powstających, nie ma wątpliwości,że w piersi uderzyć powinni sięnie tylko przedstawiciele (urzędnicy) władzsamorządowych. Ten stan rzeczy mogą jednakjuż wkrótce zmienić Unia Europejskai kary finansowe nakładane na Polskę zaniewykonywanie dyrektyw. Zmiana mentalnościobywateli (konsumentów i producentów)i powszechnej praktyki w tej materiimoże skutkować wyłącznie pozytywniedla nas i dla przyszłych pokoleń.Paweł DąbrowskiELEKTROWNIE WIATROWEDla jednych interes,dla innych hałasCzy w gminie Kotlin powstanąelektrownie wiatrowe?Zdania radnych są podzielone.Elektrownie miałyby stanąć w północnejczęści gminy – w Sławoszewie,Twardowie oraz Kotlinie. Najpierw trzebaby było jednak wprowadzić odpowiedniezmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.O tym, czy dokonać takichzmian, o szansach i zagrożeniach związanychz budową wiatraków dyskutowanona jednej z sesji. Zdania były podzielone.Bardzo często padały głosy, by przedewszystkim skonsultować decyzję z fachowcami,a także zapytać mieszkańców,co oni o tym sądzą.Wójt Kotlina Walenty Kwaśniewskiprzyznał, iż niepokojące w postępowaniufirmy, która zgłosiła się do urzędu, jestto, że stosuje drogę na skróty. – Mówią:Panie wójcie, to jest propozycja umowy.42Najlepiej, żebyśmy ją podpisali dzisiaj.A z umowy wynika, że firma przyśle swojegoprojektanta, da swoje pieniądze i firmazrobi plan zagospodarowania przestrzennegoza wysoką radę. To, co my napiszemy,co namalujemy, radni tylko przegłosują –powiedział wójt. Stwierdził, że rada możei pewnie powinna, zgodnie z polityką rządu,wprowadzić zmiany w studium. – Musito jednak robić ktoś, kto chociaż trochę wieo planowaniu przestrzennym, kto będzieto robił pod naszym nadzorem, do kogomamy zaufanie, że nas nie wpuści w maliny– tłumaczył. Poinformował, że możnaplan zmienić, a w trakcie wprowadzaniazmian porozmawiać z mieszkańcami.Opracowanie studium nie oznacza wejściazmian w życie.Walenty Kwaśniewski przyznał, że niewiadomychjest dość dużo. W związkuz tym widzi wiele zagrożeń. – Przecież podatekzawsze płaci właściciel. Nawet więcten podatek od gruntu, pod tą wieżą, i takzapłaci właściciel gruntu. A właścicielemgruntu ma być rolnik. Popatrzcie – po coja mam płacić 8 tys. podatku rocznie za 30arów gruntu, kiedy ja to mogę za 8 tys. kupić?Ale firma w tym kierunku nie idzie. Sąto zasady, które są niedopowiedziane – zauważył.– Jest tutaj jakiś pośpiech, zdenerwowanie,jakaś pogoń. Nie wiem, na czymto polega. Generalnie jestem na nie, jestzbyt dużo niewiadomych.


CO NA TO RADNI?DARIUSZ JÓZEFIAKradny ze Sławoszewa (tu miałoby powstaćkilka elektrowni)Rolnicy są zainteresowani. Zaczynająsię dopytywać. Śledząc konferencję klimatycznąw Poznaniu, można było zauważyć,że bardzo duży nacisk kładzie się naodnawialne źródła energii. My musimy iśćz wiatrem.Należy pomóc rolnikom, którzy mielibypodpisać umowy, skonsultować je z prawnikami.Żeby za chwilę się nie okazało, żerolnik umowę podpisze i rada gminy będziewinna, że taką umowę podpisał. Jeśli onioferują faktycznie duże pieniądze za tenareał, rolnicy na to pójdą.Trzeba by rozważyć, czy wprowadzićzmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,żebyśmy nie zostali w tylei żeby nam nie zarzucono, że gmina nie wykorzystałaokazji.JERZY SZYMCZAKradny z KotlinaZanim coś takiego będziemy realizować,powinna się pojawić kompetentnafirma, która by przybliżyła program tegowszystkiego, podała prawne warunki. Niemoże być tak, że przyprowadzają ludzi niekompetentnych,którzy dysponują możejakimś przestarzałym sprzętem. Jeżeli sięstawia obiekt na czyimś terenie, to trzebato prawnie ustalić. Każdy na pewno za tymbędzie, bo to są pieniądze i dla gminy, i dlarolników. Trzeba jednak być ostrożnym.KRZYSZTOF SZYSZKAradny z KotlinaRolnikom trzeba uzmysłowić, że to jestpewne obciążenie hałasem. Ile taki wiatrakwytwarza decybeli? Jeśli będzie skupiskoczterech wiatraków, to ile one wytwarzajądecybeli? Może się później okazać, żebędą tak uciążliwe, że się pojawią pretensjei głosy, że mają się nie kręcić, bo toludziom spać nie daje. Wszystkie aspektytrzeba wziąć pod uwagę. Czynnik finansowyjest mobilizujący, ale ewentualne stratyw zdrowiu też trzeba uwzględnić. Możetrzeba będzie wziąć firmę specjalistyczną,która zbada poziom hałasu.ZOFIA ANTCZAKradna z KotlinaNa naszym terenie elektrownie mająpowstać w północnej części gminy, a tamsą skupiska zabudowań. Ten wpływ na środowiskojest wielki; hałas, migotanie – toma ujemne skutki dla organizmu. Jeślijest taka bliskość zabudowań, mieszkańcybędą to w jakiś sposób odczuwać.Mówi się w prasie – na przykładzieHolandii i Danii, że mimo wszystko teelektrownie są oddalone od zabudowań.Dlatego mój głos w dyskusji jest sceptyczny.Nie mówię, że nie. To jest energia odnawialna,w jakimś momencie będzie potrzebna.My, jako rada gminy, musimy podjąćdecyzję. Chciałabym jednak, by zostałaona poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami.CZESŁAW MOCHprzewodniczący rady, mieszkaniec KotlinaDla mnie rzeczą zupełnie niezrozumiałąjest już to, że będąc właścicielem załóżmy10 ha ziemi i po wydzieleniu działkiwielkości 30 arów pod wiatrak (na którąmam księgę wieczystą), mam na nią założyćksięgę wieczystą. Podpisuję umowęna 29 lat, ale warunkiem jest założenie tejksięgi. Takie kruczki są niebezpieczne. I niebardzo potrafią wytłumaczyć, dlaczego jesttaki warunek. Ponoć to jest zabezpieczeniebanku. My możemy sobie jednak już dopowiedzieć,czym coś takiego może grozićZDZISŁAW WODNICZAKradny z TwardowaO zagrożeniach musiałby nam opowiedziećktoś, kto się na tym zna, bo rolnik niejest aż na tyle świadomy. Wydaje mi się, żesą za korzystne warunki, również finansowe,żeby to było takie dobre.Jakiś dochód dla gminy z tego by był.Obiecali nam, że gmina uzyska około 2 mlnzł rocznie. Gdyby tak się stało, byłoby bardzodobrze. A rolnik miałby 8 tys. zł od jednegosłupa. Gdyby elektrownia pracowaław pełnym zakresie – do 50 tys. zł narok.Ja bym chciał mieć na każdym hektarzejeden słup i nic więcej nie potrzebuję. I tendochód, który obiecują. Bardzo bym byłszczęśliwy. Mogę nawet tego hałasu słuchać.Hałasu nie ma aż takiego dużego. Jasię jednak nie załapię. Za krótkie pola.Anna Kopras-Fijołek43


EKOLOGIAROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKAPieniądze to rzecz wtórnaRozmowa z Leszkiem Kulińskim,wójtem gminy Kobylnica w województwie pomorskim,prezesem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii OdnawialnejDo wójta jednej z gmin na terenie ziemijarocińskiej zgłosiło się już kilka firm,które chciały budować elektrowniewiatrowe. Wrażenia po rozmowachz przedstawicielami tych inwestorów byływśród samorządowców bardzo różne.Zastanowił ich dziwny pośpiech, wręczpodenerwowanie. Czy pana zdaniemwszystkie firmy oferujące budowę farmwiatrowych są wiarygodne?∙ Na polskim rynku jest mnóstwo firm,które zajmują się inwestycjami wiatrowymi.Dosłownie lub w cudzysłowie. Są bowiemfirmy, które tylko chcą zysku, a zyskmożna osiągnąć przez blokowanie terenówpod inwestycje. Zawsze można wymusićna inwestorze, który chce wybudować farmęwiatrową, odszkodowanie bądź kasę.Jest np. hektarowa działka, która przylegado działki 30-hektarowej. Przyjeżdża jakiśinwestor i mówi: – Podoba mi się ta hektarowadziałka. Ja bym ją chętnie wydzierżawiłna 30 lat pod budowę farmy wiatrowej.Zachęca rolnika, który dostanie 30 tys. złza wybudowanie wiatraka, 1,5 tys. zł miesięcznejdzierżawy po wybudowaniu i jednorazoweodszkodowanie z chwilą podpisaniaaktu notarialnego – 2 tys. zł. I co siędzieje? Przychodzi drugi inwestor, któryjest rzetelny i chce wybudować farmę wiatrowąna tych 30 ha i ma problem, bo ten,który wydzierżawił hektarową działkę, składana każdym etapie protesty, dopóki niedostanie odpowiedniej kasy za to, żeby odstąpiłod wszelkich roszczeń.Ile elektrowni istnieje na terenie gminyKobylnica zarządzanej przez pana?∙ U mnie dzisiaj funkcjonują 24 siłowniewiatrowe o mocy 2,5 MW każda. Jestto farma japońska. Obecnie trwają praceprzy budowie drugiej farmy wiatrowej.Powstaną również 24 siłownie o mocy48 MW. W ubiegłym tygodniu zawarte zostałoporozumienie pomiędzy gminą a inwestoremhiszpańskim dotyczące budowytrzeciej farmy. W sumie docelowo naterenie gminy ma powstać 100 wiatrakówo łącznej mocy ok. 220 MW. Zmierzamy do44tego, żeby oddać taką moc, która by zaspokajałanasze potrzeby, jeżeli chodzi o finanse,podatki, a zarazem by można było zabezpieczyćinteresy ludzi, którzy są zainteresowanidzierżawą bądź produkcją energiiodnawialnej.Nie zabudujemy jednak całej gminy. Tecztery farmy powstaną na powierzchni ok.15 proc. gminy (ok. 3 tys. ha). To nie jestwięc zbyt dużo. Staraliśmy się ograniczyćliczbę stawianych wiatraków, bo są też terenyatrakcyjne turystycznie, są tereny inwestycyjnepod przemysł, pod budownictwomieszkaniowe.Trafiliście na rzetelnych inwestorów.Można powiedzieć, że mieliścieszczęście?∙ Tak, ale też weryfikowaliśmy inwestorów.Zasięgałem opinii na ten temat.Rozpocząłem rozmowy z bardzo poważnymiinwestorami w styczniu 2000 roku.Posiłkowałem się także informacjami o firmachdziałających na rynku niemieckim,szwedzkim, duńskim i hiszpańskim, z którymiwarto współpracować. Poszukiwaliśmytakich firm, które będą rzetelne i uczciwei doprowadzą do finału inwestycje powstającena terenie gminy Kobylnica. Trafiliśmyna cztery. Trzy z nich – austriacka, japońskai hiszpańska się sprawdziły, natomiast jednąwyeliminowaliśmy w trakcie postępowania.Istnieje wiele obaw związanychz elektrowniami wiatrowymi.Czy są one uzasadnione?Czy mieli je również mieszkańcyKobylnicy?Jak udało się je rozwiać?∙ Trzeba przedstawić sprawę mieszkańcom,zanim się rozpocznie budowę, zanimprzyjdzie inwestor. Opowiedzieć, że jesttaka sytuacja, taka możliwość i potrzeba.Poinformowaliśmy mieszkańców, co onibędą z tego mieli.Przeciwnicy oraz sceptycy zwracająuwagę na negatywny wpływ takichsiłowni na zdrowie...∙ Dzisiaj trudno mówić o skutkach zdrowotnych,jakie farmy wywołują. Choć doświadczeniemówi o tym, że nie są to skutkizbyt duże. Mogą one dotyczyć psychikiczłowieka, bo gdy wiatrak się kręci, jakieśoddziaływanie ma. Natomiast jeśli chodzio fale radiowe, są one na wysokości turbiny,a więc nie docierają do człowieka.Kolejny argument to hałas.∙ To też jest mała uciążliwość. Są ludzie,którzy kupują działki właśnie w pobliżu wiatraka.Podoba im się, że z tyłu, za nimi, kiedysłońce wstaje, wiatrak przecina skrzydłamipromienie słoneczne. Sprzedajemyteż działki po 75 zł za metr kwadratowyw odległości 600–700 metrów od wiatraka.Kiedyś niektórzy sugerowali, że wójtnie sprzeda żadnej działki. A sprzedajemyje cały czas. Gdy jest wilgotne powietrzei ciepło, szum łopat wiatraków słychaćw odległości 1–2 km. Jeśli pracują wszystkiewiatraki, są odwrócone w jednym kierunkui wiatr wieje w jedną stronę, dochodziten poszum do wioski, ale niektórzymówią, że czują się, jakby byli nad morzem,jakby słyszeli szum fal.Najważniejsze to przeprowadzić z mieszkańcamipostępowanie wyjaśniają-Fot. Anna Kopras-Fijołek


ce, przeprowadzić analizy, powiedziećo skutkach, jakie mogą przynieść wiatraki.Przedstawić raporty o oddziaływaniu naśrodowisko, na człowieka.Co roku farmy muszą wykonać pomiaryhałasu, które ja muszę przedstawić oficjalnie,i raport o śmiertelności ptaków.Jakie korzyści finansowe może czerpaćgmina, na której terenie powstanąsiłownie wiatrowe?∙ Jeżeli podpisuję z inwestorem porozumieniedotyczące budowy farmy, uzgadniamz nim, że wybuduje np. drogi, wodociągi,kanalizację.Wejście każdego inwestora na budowęfarmy to jest przynajmniej 2,5 mln zł. Odkażdego wiatraka – 100 tys. zł. Nie jest tojakaś łapówka. To forma zaspokojenia potrzebmieszkańców. Mówimy: – Dobrze,godzimy się na wybudowanie farmy, alew zamian coś chcemy. Staramy się lokowaćfarmy z dala od większych skupisk budynkówmieszkalnych.Pieniądze to rzecz wtórna. Ważne sąskutki oddziaływania tej farmy, zablokowanieterenów na 35 lat. Tam, gdzie będziefarma, w promieniu 500–700 metrówod każdego wiatraka już nic nie powstanie.Nie będzie żadnej zabudowy mieszkalnej,bo tam nie mogą przebywać ludzie.Teraz Hiszpanie budują farmę na gruntachkomunalnych, więc nasza gminabędzie czerpała pożytki w dwójnasób –z dzierżawy gruntów i z tytułu podatkówlokalnych.W jednej z gmin na terenie ziemijarocińskiej, w gminie Kotlin, firma,która chce wybudować elektrowniewiatrowe, zaproponowała, że to jejfachowiec wprowadzi odpowiedniezmiany w planie zagospodarowaniaprzestrzennego, a rada tylko jeprzegłosuje.∙ Nie może być tak, że inwestor przychodzido wójta i mówi: – Ja za pana wszystkozałatwię. To jest podejrzane.Faktem jest, że posiłkujemy się pieniędzmiinwestorów i inwestor będzie decydowało pewnych sprawach, natomiastgospodarzem na terenie gminy jest wójti rada. Jeżeli oni się nie zgodzą na coś, inwestormoże się pożegnać i podziękować.Od pewnego czasu czyni się „podchody”pod rolników. Proponuje im siękonkretne, teoretycznie bardzo korzystneumowy. Teraz już sam rolnik, któregofirma przekona, miałby naciskać nawójta czy burmistrza, by przyspieszyłdziałania...∙ Tak samo było u nas. Dowiedziałemsię, że jakaś firma kręci się po naszym tereniei zaczyna próbować z samymi rolnikamizałatwiać sprawy.Jakie kłopoty mógłby mieć rolnik, któryzłakomiłby się na łatwy zysk?∙ Umowa jest tak skonstruowana, że jeślirolnik ją podpisze, będzie miał takie problemy,że na końcu będzie musiał płacićkary umowne w wysokości 500 tys. euro.Rolnik czyta umowy tylko do tego momentu,gdzie jest napisane, ile dostanie. Nieczyta, ile może stracić. Jest tam taki zapis,że rolnik dołoży wszelkich starań, abydoprowadzić do tego, by nastąpiły zmianyw studium uwarunkowań gminy Kobylnicai w planie zagospodarowania przestrzennego.To jest napuszczanie rolnika na wójtaczy na radę gminy. To są sprytni ludzie,którzy kręcą się koło tego interesu. Z tegomożna wyciągnąć potężne pieniądze.Ucinałem sprawę krótko – robiłem zebraniewiejskie. Mówiłem, że jeżeli ktośsam podpisze, ja nie przygotuję żadnejuchwały. To jest wasze ryzyko. Jeżeli niema woli większości mieszkańców, nie mana to zgody.Lista firm, które bardzo różnie postępują,jest bardzo długa. Pseudofirmy nawetwpisują rolnikom przymusowe hipoteki,zabezpieczające ich interes, co powoduje,że rolnik jest ubezwłasnowolniony na30–35 lat.Co było trudniejsze – przekonaćmieszkańców do wiatrakówczy sprawdzić wiarygodność firm?∙ Trudne pytanie. Co do przekonania ludzi– tu powinna zadziałać świadomośćspołeczna i potrzeba lokowania, bo gdzieśto musi powstać. Jeżeli nie u nas, powstaniew innej gminie, nawet na granicy i będzieoddziaływało również na naszą gminę.Przekonanie mieszkańców i znalezienierzetelnej firmy to jest pewnie ten sam poziomtrudności.Wiarygodność firmy łatwo jest sprawdzić,m.in. poprzez sąd. Sporo firm budującychwiatraki ma kapitał założycielskiw wysokości 50 tys. zł. To jest wymaganeminimum. Natomiast są firmy, któremają 5 mln, 10 mln euro. One są bardziejwiarygodne. Budowa farmy to 240–250mln zł. Jeden wiatrak kosztuje 12 mln zł.Bez oprzyrządowania. Turbina kosztuje od8 do 9 mln zł. Fundament – od 800 tys. do1 mln zł. Rura, która łączy fundament z turbiną,1,5–2 mln zł. To są potężne pieniądze.Firma, która dysponuje kapitałem założycielskimw wysokości 50 tys. zł i twierdzi,że może załatwić kredyty, jest dla mnie firmąniewiarygodną.W gminie Kobylnica skorzystałyte wioski, w których powstały farmy,czy też wszystkie?∙ Gmina korzysta w całości, bo są towpływy dochodów do gminy. Kiedy powstałapierwsza farma, wybudowano17 km dróg lokalnych, gruntowych, dojazdowychdo pól. Firma musi też te drogiodśnieżać, utrzymywać w porządku.Miejscowości, w których są elektrownie,zyskują też konkretne kwoty – 1 mln 800tys. zł zyskano dzięki pierwszej farmie.Teraz, kiedy budowana jest już kolejna –2,5 mln zł. To są pieniądze, które trafiają dodanej wioski w postaci wodociągów, kanalizacji,drogi, remontu świetlicy czy modernizacjiszkoły. Dochodzi też dochód gminyod całej farmy, która już funkcjonuje. Z 24wiatraków osiągamy ok. 2 mln zł podatku.Dlaczego powstałoStowarzyszenie Gmin PrzyjaznychEnergii Odnawialnej?∙ By walczyć o edukację ekologiczną,uproszczenie procedur. Uważamy, że farmywiatrowe to inwestycje liniowe, energetyczne.Buduje się farmy i trzeba zmienićplan, a my uważamy, że to nie wymagazmiany planu, ponieważ jest to inwestycjapoprawiająca ekologię. Wnieśliśmyteż o uproszczenie procedur podatkowych,z korzyścią dla samorządów lokalnych.Kilka lat temu wyłączono z opodatkowaniaturbinę. Według nas ona jest równieżelementem wytwarzającym energię, elementemstałym i jest też budowlą. W myślobecnych przepisów gmina osiąga ok.60 tys. zł od każdego wiatraka, w przypadkuopodatkowania całości inwestycji byłabyto kwota 210 tys. zł.Warto przystąpić do naszego stowarzyszenia.Należą do niego gminy, które mająduże doświadczenia w zakresie energii odnawialnej.Na pewno będziemy pomagalitym, którzy chcą przystąpić do stowarzyszeniai wspierali ich w poszukiwaniu rzetelnychinwestorów.RozmawiałaAnna Kopras-Fijołek45


EKOLOGIASAMOCHÓD DLA MENEDŻERAHyundai Santa Fe blue HybridZaprezentowany podczas paryskichtargów Mondial de l’Automobile 2008Hyundai Santa Fe blue Hybrid pokazałzarówno techniczne możliwości, jaki determinację firmy Hyundai w dążeniudo ograniczenia emisji CO 2.Samochód zachował dynamiczny wyglądstandardowego modelu SantaFe, ale całkowicie zmienił się pod maską.Inżynierowie firmy Hyundai opracowaliwłasny system równoległego napędu hybrydowego,łączący mocny, ale ekonomicznysilnik Theta o pojemności 2,4 l z 6-stopniowąprzekładnią automatyczną i silnikiemelektrycznym o mocy 30 kW, minimalizującw ten sposób zużycie paliwa i znacząco redukującemisję CO 2. Silnik elektryczny służytakże jako generator, który przetwarzaenergię uzyskiwaną podczas hamowaniana prąd ładujący akumulator. Opracowanaprzez firmę własna koncepcja hybrydowegonapędu równoległego będzie stosowanawe wszystkich następnych projektachsamochodów hybrydowych Hyundai.Zaawansowana technologia hybrydowaOpracowana w centrum badawczo-rozwojowymNamyang w Korei i zastosowanaw modelu Santa Fe blue Hybrid benzynowo-elektrycznatechnologia hybrydowa pozwalaobniżyć emisję CO 2do zaledwie 148g/km (w cyklu mieszanym) i uzyskać zużyciepaliwa wynoszące 6,2 l/100 km (w cyklumieszanym). Przy szacowanej prędkościmaksymalnej 170 km/h i czasie przyspieszania0-100 km/h wynoszącym 10,6 strudno uznać osiągi tego samochodu zawynik kompromisów.W celu minimalizacji zużycia paliwawszystkie elementy silnika Theta oraz układówprzeniesienia napędu i chłodzenia poddanooptymalizacji służącej redukcji tarciai strat energii. Silnik dostosowano do smarowaniaolejem o niskiej lepkości, a oprogramowaniekomputera sterującego pracąsilnika wyłącza go po zatrzymaniu pojazdu,ograniczając chwilową emisję spalin do46


Założona w 1967 roku firmaHyundai Motor Companyprzekształciła się w KoncernHyundai-Kia, który w 2007 rokuzostał piątym co do wielkościproducentem samochodów naświecie. Hyundai Motor Co. zatrudniaponad 75 000 pracownikówna całym świecie, a samochodyHyundai sprzedawane sąw 193 krajach poprzez sieć 6000dilerów oraz salonów. HyundaiMotor Europe GmbH (HME) powstałw roku 2000.zera. Po naciśnięciu pedału przyspieszeniasystem ISG (Integrated Starter Generator)automatycznie uruchamia silnik.Zmniejszeniu zużycia paliwa posłużyłatakże modyfikacja oprogramowania sterownikasilnika, zarządzającego ciśnieniemwtrysku paliwa, wyprzedzeniem zapłonui recyrkulacją spalin.Dodatkowo zastosowano najnowsząwersję elektrycznego układu wspomaganiakierownicy, co pozwoliło ograniczyć pobórenergii, a kolejne oszczędności uzyskano,stosując opony o obniżonych oporachtoczenia.Elektrycznym źródłem napędu Santa Feblue Hybrid jest silnik o mocy 30 kW (205Nm), który połączono bezpośrednio z sześciobiegowąprzekładnią automatyczną.Przełożenia trzech najwyższych biegówwydłużono, uzyskując niższe obroty silnikaw czasie jazdy, co korzystnie wpłynęło nazużycie paliwa. Energia elektryczna przechowywanajest w akumulatorze litowo--polimerowym (5,3 Ah/270 V), który w porównaniuz akumulatorami litowo-jonowymicharakteryzuje się wyższą gęstościąenergetyczną i niższym kosztem produkcji.Akumulatory, oznaczane jako Li-Poly, sąodporniejsze na uszkodzenia mechaniczne,mają też większą ilość cyklów rozładowaniai ładowania, do czasu wystąpienia spadkupojemności energetycznej.Innowacyjny dach panoramicznySanta Fe blue Hybrid wyposażonow trzyczęściowy dach panoramiczny.Ruchoma szklana część dachu posiadawłasności pozwalające na odfiltrowywaniepromieniowania ultrafioletowego, cozmniejsza nagrzewanie wnętrza samochodu,bez ograniczania przezroczystościdachu dla światła widzialnego. Ochronęprzed nadmiernym światłem stanowi osłonaprzeciwsłoneczna, której położenie możnaregulować niezależnie od pozycji ruchomegopanelu dachowego. Modularny dachpanoramiczny został opracowany przez firmęMagna Car Top System.Znaczące doświadczeniew konstruowaniu samochodów o niskiejemisji spalinHyundai planuje rozpoczęcie regularnejsprzedaży swojego pierwszego samochoduhybrydowego w lipcu 2009 roku.Samochód Hyundai Elantra LPI Hybrid będziedostępny początkowo na rynku koreańskimpod nazwą modelową Avante i jakopierwszy na światowym rynku samochódhybrydowy, zasilany płynną mieszaninąpropanu i butanu (LPG), a także pierwszysamochód hybrydowy korzystający z akumulatorówlitowo-polimerowych.Hyundai opracował swój pierwszy samochódhybrydowy w roku 1995 i pokazałgo podczas salonu samochodowegow Seulu pod nazwą Future GreenVehicle (zielony samochód przyszłości).W 1999 roku pokazano w Seulu modelElantra Hybrid Electric Vehicle (HEV),a w roku 2000 premierę miał Accent HEV– dwa ostatnie modele wyposażone zostaływ stały, równoległy napęd elektrycznyi system start-stop (ISG – IntegratedStarter Generator). Samochody te nie trafiłyjednak do produkcji seryjnej.W roku 2004 firma uruchomiła niskoseryjnąprodukcję pilotażową hybrydowegoauta elektrycznego (HEV), dostarczając50 egzemplarzy gazowo-elektrycznychsamochodów hybrydowych Getz (modelz segmentu B sprzedawany w Korei jakoHyundai Click) agendom rządu koreańskiegojako część floty samochodów demonstracyjnych.Model ten wyposażonow średnio rozbudowany napęd hybrydowy,z zastosowaniem silnika elektrycznegoo mocy 12 kW i akumulatorów niklowo--metalowo-wodorkowych (NiMH).W 2005 roku, kontynuując i rozszerzającprogram badawczo-rozwojowy samochodówhybrydowych, Hyundai wraz z firmąKia (Hyundai-Kia Automotive Group)dostarczył kolejną partię 350 samochodówhybrydowych dla floty demonstracyjnej.W 2006 roku dostarczono 730 pojazdy,a w roku 2007 były to 1682 samochody,w tym modele Akccent HEV.PLFot. (3) HYUNDAI47


PROMOCJANAJLEPSI DEALERZYRosiak i Syn Sp. z o.o.Renault i Dacia bez tajemnicMiłośników samochodów Renaultzapraszamy do odwiedzenia salonu tejmarki przy ulicy Poznańskiej 168/170w Komornikach firmy Rosiak i Syn.W salonie bardzo szybko pojawiają sięw sprzedaży nowe modele.Niedawno zwolennicy marki Renaultzobaczyli nowy model Megane,a w styczniu 2009 r. nową Lagunę coupé.Warto też wspomnieć, że Renaultwygrało przetarg WojewódzkiegoOśrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.Na naszych drogach pojawiły się jużRenault Clio. Oprócz samochodów Renaultw salonie sprzedawane są samochodyDacia. One także mają wielu sympatyków.Rabaty i promocjeJak zawsze na przełomie starego i nowegoroku był dobry moment na zakup samochoduz poprzedniego rocznika. Firmaoferowała i oferuje korzystne rabaty od kilkudo nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych,kredyty „0” procent oraz pakiety ubezpieczeniowepraktycznie do każdego modelu.Dużym atutem salonu jest to, że oferujeon usługi finansowe i ubezpieczeniowe.Można więc od ręki otrzymać kredyt na samochód,a także ubezpieczyć go.Profesjonalny serwisPracownicy serwisu to fachowcy o wysokichumiejętnościach, które systematyczniepodnoszą na specjalistycznychszkoleniach. Naprawy wykonywane sąszybko i solidnie. W serwisie wykonywanesą także naprawy blacharskie.Jako największy i najnowocześniejszyserwis obsługuje klientów indywidualnych,małe i duże firmy posiadające odkilku do kilkuset samochodów w swoimparku. Wielkie firmy zaufały profesjonalizmowidealera Renault z Komornik, któregowarsztat dysponuje doskonałymi narzędziami.Serwis mechaniczny wyposażonyjest w 8 nowoczesnych stanowisk, na którychjednocześnie można obsługiwać kilkapojazdów.48


Gdy auto znajduje się w serwisie, klientnie musi się martwić, że nie ma czym jeździć– firma zapewnia samochody zastępczena czas naprawy.Mocnym atutem serwisu Renault jesttakże możliwość sprowadzenia w ciągudoby części zamiennych w przypadku ichchwilowego braku w magazynie. Dział częściposiada w sprzedaży różne akcesoriai materiały eksploatacyjne, m.in. odtwarzaczei zestawy głośnikowe, bagażniki dachowe,autoalarmy, haki holownicze, chlapacze,owiewki i oleje.W ramach serwisu funkcjonuje stacjakontroli pojazdów, wykonująca okresoweprzeglądy rejestracyjne.Są też auta używanePrzy salonie funkcjonuje komis samochodówużywanych. W ofercie są samochodyróżnych marek, osobowe i dostawcze.Każdy samochód wystawiony na sprzedażw komisie jest dokładnie sprawdzonypod względem pochodzenia i stanu technicznego.Firma z tradycjamiFirma Rosiak i Syn w branżymotoryzacyj nej działa już 25 lat. Jest teżnajdynamiczniej rozwijającym się w Polscekoncesjonerem marki Renault. Do tejpory odno towała wiele sukcesów na rynkumotoryza cyjnym, co potwierdzają licznecertyfikaty i wyróżnienia. Między innymi:w 2003 r. Wiel kopolskie StowarzyszenieBadań nad Jakością przyznało jej CertyfikatNajwyższej Jakości; w 2005 r. znalazłasię w rankingu 100 najlepszych firmWielkopolski, a rok 2007 przyniósł jejnagrodę Grand Prix Wielkopol skiegoStowarzyszenia Dziennikarzy i Publi cystóww kategorii specjalistyczne usługi motoryzacyjne.Godny uwagi jest też fakt, że firmaRosiak i Syn zajmuje w Polsce czwartemiejsce pod wzglę dem obrotów finansowychw sprzedaży części zamiennych.Koncesjoner RenaultROSIAK I SYN Spółka z o.o.ul. Poznańska 168/170Poznań-Komorniki(przy trasie na Wrocław)tel. +48 61 8 936 950fax: +48 61 8 936 951Recepcja salonu+48 61 8 936 965Recepcja serwisu+48 61 8 936 955Sprzedaż samochodów nowych+48 61 8 936 961(62, 63, 77–79)Sprzedaż samochodów używanych+48 61 8 936 952(53)+48 61 8 936 960Biuro Obsługi Klienta (serwis)+48 61 8 936 967(69)Blacharnia i lakiernia+48 61 8 936 966(58, 76)Sprzedaż części i akcesoriów+48 61 8 936 964(70)Kredyty i finansowanie+48 61 8 108 538Ubezpieczenia+48 61 8 936 975PL∙ Spółka Rosiak i Syn jest przedsiębiorstwembranży motoryzacyjnej, które działana rynku ogólnopolskim. W roku 1999rozpoczęła budowę w Komornikach k. Poznaniaprzy trasie Poznań – Wrocław (500m od nowo budowanej obwodnicy autostrady)nowoczesnego salonu sprzedażyi serwisu samochodów. Wszystkie prowadzoneprace odbywały się pod okiemspecjalistów z Renault Polska Sp. z o.o.Projekt budynku wykonano zgodnie zestandardami, które obowiązują wszystkiekoncesje tej marki. Swoją działalność firmarozpoczęła w nowo otwartym obiekcie15 kwietnia 2000 r. Należy jednak podkreślić,że na rynku motoryzacyjnym istniejeod 25 lat, importując i sprzedając samochodyużywane oraz części samochodowe.∙ Obecnie należy do grona największych,najbardziej dynamicznie rozwijającychsię dealerów sieci. W roku 2001otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9002.W kolejnych latach uzyskała statusCentrum Obsługi Firm. W związku z wysokimpoziomem świadczonych usług nadanojej status Centrum Obsługi Klientówi Samochodów Klasy Wyższej. Jej potencjałemsą pracownicy. Spółka Rosiak i Synzatrudnia ponad stu wysoko wykwalifikowanychspecjalistów w zakresie sprzedaży,obsługi posprzedażnej oraz pełnegozakresu napraw samochodowych. Każdyz nich bierze co roku udział w licznychszkoleniach, które podnoszą poziom profesjonalizmu,zwiększają możliwość trafnegoodczytania potrzeb klienta i służą zapewnieniudoskonałej obsługi.∙ Jako największy i najnowocześniejszyserwis obsługuje klientów indywidualnych,małe i duże firmy posiadające odkilku do kilkuset samochodów w swoimparku.∙ Świadczy także usługi powypadkowei w związku z coraz większą ilością zgłaszanychszkód uruchomiono jedne z najnowocześniejszychw Wielkopolsce blacharnięi lakiernię.∙ W 2008 r. w Szczecinie przy ulicyBulwar Gdański powstał drugi salon firmyRosiak i Syn. Szczeciński salon oferujepełną gamę samochodów osobowychi dostawczych. Prowadzone są tam takżeusługi finansowe i ubezpieczeniowe.Można więc od ręki otrzymać kredyt nasamochód oraz go ubezpieczyć; to dużawygoda dla klientów.49


BIZNESŚWIADECTWA ENERGETYCZNEMasz dom, to płaćW opinii urzędnika z Brukseli polskawersja wdrożenia obowiązku certyfikacjienergetycznej budynków jest zła i grozipoważnymi konsekwencjami.Komentarze wysokiego urzędnika unijnegodo rozumienia obowiązkowościi dostępności świadectw energetycznychwe wszystkich przypadkach określonychDyrektywą (art. 7.1 Dyrektywy) są jednoznaczne.Art. 7.1. wyraźnie mówi, że „państwaczłonkowskie zapewniają (oryg. „shall ensure”),aby przy wznoszeniu, sprzedaży lubwynajmie budynków świadectwo charakterystykienergetycznej było udostępnianewłaścicielowi lub przez właściciela przyszłemukupującemu lub najemcy, niezależnieod sytuacji, jaka mogłaby mieć miejsce”(cytat z oficjalnego tłumaczenia).Prawie powszechnie interpretuje się tow taki sposób, że rząd państwa członkowskiegojest odpowiedzialny za zapewnienietakich rozwiązań systemowych, w którychokreślone są warunki i treść certyfikatu,sposób, w jaki mogą być tworzone nadzorowaneprzez rząd systemy alternatywne(Wstęp 16) oraz kwalifikacje specjalistówdokonujących certyfikacji (art. 10).We wszystkich przypadkach to rząd krajowy(lub w niektórych regionalny) odpowiadaza zapewnienie dostępności systemu(certyfikacji) właścicielowi (budynkulub lokalu będącego przedmiotem obrotu;w przypadku nowo wznoszonego budynkuto deweloper byłby odpowiedzialny wobecnabywcy) lub przez właściciela (jeżeli właścicielsprzedaje lub wynajmuje budynek,co najczęściej dotyczy budynków istniejących,obowiązek ten dotyczyłby właścicielawobec nowego nabywcy lub najemcy).Polska nie chce certyfikatów?Wygląda na to, że polska propozycjapróbuje dopuścić sprzedaż lub wynajembudynków nowych i istniejących bez certyfikacji,o ile można znaleźć potencjalnegonabywcę lub najemcę, który nie prosio certyfikat. To wyraźnie narusza duchai intencję Dyrektywy, a moim zdaniemnawet literę tekstu prawnego zawartegow art. 7.1., ponieważ stwarza rodzaj „czarnegorynku”, zezwalając na obejście prawaw zamian za możliwą niższą cenę sprzedażylub niższy czynsz. Taka cena lub czynszmogłyby zupełnie wprowadzać w błąd,gdyż nie odzwierciedlałyby łącznego kosztudomu, w tym kosztów bieżących.Ponadto przedmiotowa propozycjabezpośrednio narusza i jest całkowicie50sprzeczna z zamierzonym charakterem „instrumenturynkowego” certyfikacji energetycznej,gdzie jednym z głównych celówjest dostarczenie pełnej informacji natemat efektywności energetycznej budynkuwszystkim potencjalnym nabywcom lubnajemcom. Podanie tej informacji jest niezbędnedla wielu potencjalnych nabywcówlub najemców na rynku w celu skalkulowaniai porównania rzeczywistych kosztówżycia lub użytkowania danego budynkuNie wystarczą dobre okna, domtrzeba będzie ocieplićoraz innych budynków. Art. 7.2. wyraźniewymaga możliwości takiego porównaniapoprzez warunek, ażeby certyfikat obejmowałwartości referencyjne i dane wzorcowe„w celu umożliwienia konsumentomporównania i oceny efektywności energetycznejbudynku”. Porównywalność, danewzorcowe oraz pełna informacja to cechysprawnego rynku.Ponadto art. 7.1. stwierdza, że certyfikatenergetyczny ma być „udostępnionyFot. BIZNES MEDIA


właścicielowi… lub potencjalnemu nabywcybądź najemcy”.W mojej opinii z punktu widzenia prawaartykuł ten oznacza, że jeżeli pojedynczy(nowy właściciel) lub pojedynczy potencjalnynabywca, bądź pojedynczy (potencjalny)najemca zwróci się z prośbą o okazaniecertyfikatu, wówczas certyfikat musibyć mu udostępniony (we właściwym trybie)zgodnie ze wspomnianym artykułem.Oznacza to, że zapis dotyczący skargi osoby,której nie został udostępniony (we właściwymtrybie) wspomniany certyfikat,musi być częścią krajowej (pierwotnej) legislacjilub (wtórnej) regulacji.Według mnie wszystko wskazuje nato, że polska propozycja umożliwiałabyinwestorowi, sprzedającemu lub wynajmującemureklamowanie swojego budynkubez przeprowadzania certyfikacji,a następnie czekanie, aż zgłosi się ktoś,kto nie wymaga certyfikatu jako warunkukupna bądź najmu budynku. Ale jeżeli jednaosoba poprosi o certyfikat, a ten nie zostaniejej udostępniony na czas, aby mogłaona teoretycznie kupić lub wynająć budynek,wówczas pierwotne polskie przepisyprawne dotyczące transpozycji Dyrektywy(Ustawy), jak również przepisy wykonawczewdrażające prawo pierwotne naruszająDyrektywę, a tym samym Traktat. Oznaczato, że potencjalni nabywcy bądź najemcy,którzy wymagają certyfikatu, są w praktycewyłączeni z procesu ofertowego.Można przewidywać, że kiedy sprzedawanybędzie pierwszy budynek po wejściuw życie w Polsce przepisów wykonawczychbądź przepisów wdrażających i kiedypierwsza osoba poprosi o okazanie certyfikatui zostanie poinformowana przezsprzedającego lub wynajmującego, że polskieprzepisy prawne i regulacje w istocienie wymagają certyfikatu, będzie to stanowićpotencjalny spór prawny. W zasadzienawet polski rząd mógłby być pozwany dosądu.Marcin Piotrowskiekspert Konfederacji Budownictwai Nieruchomości (KBN)Piotr Rogalskiserwis epbd.plFranczyza – pomysł nabiznes w branży szkoleniowejDziałalność na zasadzie franczyzykojarzy się zazwyczaj z branżą handlowąlub gastronomiczną. Jednak z tegorozwiązania zaczynają korzystać takżeinne sektory gospodarki, w tym równieżfirmy szkoleniowe.Przykład Leadership Management®Polska (LMI® Polska) z Wrocławia, oferującejprogramy rozwoju zawodowegoi osobistego, wskazuje, że firma z tej branżymoże efektywnie działać poprzez siećfranczyzową i odnosić sukcesy.LMI Polska jest partnerem LeadershipManagement International – światowegolidera w tworzeniu i wdrażaniu programówszkoleniowych z zakresu kompetencji zarządczychi przywódczych. W Polsce obecnajest od 2004 r. i od tego czasu markaLMI® staje się coraz bardziej rozpoznawalnana rynku. Sprzyja temu również wzrostzainteresowania rozwojem kompetencji„miękkich”, związanych z zarządzaniemczasem, wyznaczaniem celów, efektywnąkomunikacją. Konieczność obsługi rosnącejrzeszy klientów z całej Polski przyczyniłasię do podjęcia decyzji o rozwoju siecifranczyzowej na rynku ogólnopolskim.Zawarcie umów z franczyzobiorcamistanowiło dopiero początek współpracy.LMI® Polska zapewnia wsparcie na kolejnychetapach rozwoju: zestawy materiałówpromocyjnych, infrastrukturę IT, pomocw pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy.Doskonaleniu umiejętności sprzedażowychoraz wymianie doświadczeń i dobrychpraktyk służą warsztaty z udziałemwszystkich partnerów, organizowane codwa miesiące.Obecnie LMI® Polska posiada 10 partnerówbiznesowych, m.in. w Warszawie,Katowicach, Łodzi i Krakowie; znaczniebardziej rozbudowany jest też działającyw głównej siedzibie zespół coachówz Wrocławia. Wciąż trwają poszukiwaniapartnerów w regionach Wielkopolski i Pomorza.Do tej pory klienci z tych regionówbyli obsługiwani przez zespół wrocławski,jednak z racji oddalenia realizacja sesjiszkoleniowych była bardzo utrudniona.Podobnie sytuacja ma się w PolsceWschodniej. Ze względu na dużą liczbęzapytań o programy LMI® i ogromne potrzebyszkoleniowe przedsiębiorców z tegoregionu, powołanie oddziału, zwłaszczaw Białymstoku i Lublinie, staje się niezbędne.LMI Polska pokazuje, że franczyza niemusi oznaczać otwierania sieci sklepówczy restauracji. To także oferta dla osób,które chcą się rozwijać, a jednocześniepomagać w rozwoju innych. Szczegółowewarunki współpracy dostępne na stroniewww.lmi.com.plFot. BIZNES MEDIA51


PROMOCJANAJLEPSZE FIRMY / SEVROLLSzafy na miaręSevroll w Puszczykowie to doskonalewyposażona i skutecznie zarządzanafirma rodzinna. Obecny sukces rynkowyto spełnienie oczekiwań jej właścicielaPiotra Grzonki.Wogólnokrajowej sieci Sevroll-System,przedsiębiorstwa dostarczającegookucia i akcesoria dla meblarstwa, poznańsko-puszczykowskioddział znajdujesię w ścisłej czołówce. Wraz z dwomainnymi partnerami zmieniają się co rokuna zaszczytnym pierwszym miejscu podwzgledem sprzedaży usług. Chociaż centralaznajduje się w Warszawie i tam teżodbywa się produkcja elementów, to właśnietacy partnerzy jak firma Piotra Grzonki,sprzedają je wraz z usługami klientom.Sevroll-System pod względem ilościdostarczanych na rynek systemów dodrzwi przesuwnych, rozwieranych i składanychstał się liderem na rynku polskim.Produkty Sevroll-System sprzedawane sąw 22 krajach. – Związałem przyszłość firmyz godnym zaufania przedsiębiorstwem polskim– mówi z dumą pan Piotr.Marzenia się spełniająPiotr Grzonka zawsze marzył, żeby miećswoją firmę o profilu stolarskim. Taka byłajego wewnętrzna potrzeba i zamiłowanie,sam też zaczynał od rzemieślniczej produkcjimebli. W tym zawodzie czuje się dobrze,pomaga mu specjalistyczne wykształcenie.– Powstanie naszej firmy nie wiązało sięz sytuacją na rynku ani koniecznością zarabianiawiększych pieniędzy. To niesamowiciebrzmi, ale taki jest styl działania mojegomęża. Jako hobby wymyślił sobie po prostustolarstwo – mówi żona Teresa.W ciągu roku Sevroll-Poznań wykonujena zamówienie około 1000 szaf.Montuje je pięć ekip. Wzornictwo szafróżni się od innych w Polsce. Kolebkąnowych trendów są Włochy i stamtądteż czerpane są nowe wzory.Firma zatrudnia 22 pracowników,3 projektantów, ma dekoratorawnętrz – panią Beatę Lewandowską.Są w stanie wykonać wszystko na zamówienieklienta.Perła PuszczykowaW niewielkiej i niezbyt bogatej gminie, jakąjest podpoznańskie Puszczykowo, Sevrollto prawdziwa perła w koronie.Firma obchodziła w 2009 roku swojedwudziestolecie, a zwieńczeniem jej dotychczasowejdziałalności było przyznanieprzez Wielkopolskie StowarzyszenieBadań nad Jakością w Poznaniu certyfikatuNajwyższa Jakość w Budownictwie orazwyróżnienia indywidualnego MenedżerNajwyższej Jakości dla właściciela firmy.Pan Piotr Grzonka otrzymał także najwyższebiznesowe wyróżnienie WielkopolskiegoStowarzyszenia Badań nad Jakościę – tytułIkara Biznesu. – Świadczenie usług nanajwyższym poziomie to było nasze przesłanie.Nie szukaliśmy poklasku, a jednakbyła to miła niespodzianka, że nas doceniono.Pracownicy bardziej się jeszcze starają,żeby nie było skarg i reklamacji klientów– uważa Piotr Grzonka.Widoczni dla klientówMarka Sevroll w Wielkopolsce rozpoznawalnajest dzięki działaniom handlowomarketingowymprowadzonym przez firmęSevroll-Poznań. Właściciel pracuje nad wyeksponowaniemi promocją marki Sevroll.Samochody ekip usługowych jeżdżą dobrzeoznakowane, pojawiło więcej reklami przybyło miejsc w centrach handlowych,w których można zobaczyć i zamówić wyrobyfirmy.52Piotr Laskowski


Tradycje firmy SEVROLL-POZNAŃsięgają roku 1989. Od początku swojegoistnienia nastawiona jest na świadczenieprofesjonalnych usług stolarskichw dziedzinie wykonywania szaf wnękowychi garderób z drzwiami przesuwnymi,składanymi i rozwieranymi, a takżewedług indywidualnego projektu klientów.Sevroll to szafy do przedpokoi, sypialni,pokoi dziecięcych i młodzieżowych,garderoby i biblioteki do biur i gabinetów.Produkujemy drzwi przesuwne,składane i rozwierane, do szaf i wnęk –wypełnione płytą wiórową, lustrem, szybą,rattanem, ekoskórą, tkaniną, bambusem,loomem – stosujemy również wydrukiwielkoformatowe .Połączenie doświadczenia, rzetelnościi kreatywności pozwala zaoferowaćPaństwu kompleksowe usługi w takisposób, by w pełni spełnić Państwaoczekiwania.Nasza oferta obejmuje: sprzedaż hurtowąi detaliczną aluminiowych systemówdo drzwi przesuwnych, składanychi rozwieranych, projektowanie na indywidualnezamówienie, montaż zabudowydla klienta.Z przyjemnością prezentujemy aluminiowesystemy firmy Sevroll do drzwiprzesuwnych, składanych i rozwieranych.Niezawodność i solidność użytychmateriałów – profile aluminiowe, bardzociche i wytrzymałe systemy jezdne, wózkiz zabezpieczeniem przed wypadaniemdrzwi z torów. Zapewniają satysfakcjęi zadowolenie naszych klientów.Nasze adresy:Siedziba SEVROLL-POZNAŃul. Słowackiego 862–041 Puszczykowotel. 61 819-34-93fax 61 898 39 44www.sevroll-poznan.plbiuro@sevroll-poznan.plSalony firmowe:CH PANORAMAul.Górecka 30tel./fax 61 65 00 177CWW Centrum Wyposażenia Wnętrzul. Głogowska 425tel./fax 61 810 05 42TOP SHOPPINGul. Poznańska 140, Komornikitel./fax 61 893 56 53Sprzedaż systemów i salon firmowyPoznań, ul. Dziadoszańska 10tel./fax 61 876 73 47


ŚWIATBIZNES W INDIACHWielkopolska – BombajWielkopolska jest pierwszymeuropejskim regionem, który otworzyłswoje przedstawicielstwo gospodarczew Indiach. Otwarcie biura w Bombajuodbyło się w 2009 roku. To efektrozmów przebywającej w Indiachmisji gospodarczej województwawielkopolskiego, której przewodniczyłmarszałek Marek Woźniak. W indyjskiejmisji wziął również udział wicemarszałekLeszek Wojtasiak.WRozmowy w AIAI – All India Associacion of Industriespierwszych dniach pobytu w Bombajusamorządowe władze naszegoregionu, miasta Ostrowa Wielkopolskiegooraz wielkopolscy przedsiębiorcy spotkalisię z władzami stanu Maharasztra i przedstawicielamimiejscowego biznesu.– Współpraca gospodarcza pomiędzyIndiami i Polską jest zbyt mała w stosunkudo istniejących możliwości. Wszystkiegonie da się jednak załatwić na poziomiewładz centralnych. Trzeba zejść niżej, napoziom bliższy przedsiębiorcom, czyli poziomregionów – mówił marszałek MarekWoźniak podczas spotkania w Bombajuz gubernatorem Maharasztry Sari S.C.Jamirem. – Rolą władz jest budować mosty,stwarzać jak najlepszy klimat do współpracy.Natomiast treścią te ramy musząwypełnić już sami przedsiębiorcy.– Przyjechali państwo do właściwegomiejsca. Bombaj to finansowa stolicaIndii, miejsce, w którym kwitniedziałalność gospodarcza – podkreśliłw trakcie rozmów z wielkopolskimi gośćmigubernator Jamir. Warto zaznaczyć,że Indie, zaliczane do grona azjatyckichtygrysów gospodarczych, od kilkulat notują wzrost PKB na poziomie8–9 procent rocznie. Stan Maharasztra liczyponad 120 milionów mieszkańców,a w samym Bombaju żyje kilkanaście milionówludzi. By ułatwić kontakty wielkopolskichi indyjskich przedsiębiorców,w Bombaju powstanie przedstawicielstwogospodarcze Wielkopolski. Podczaswizyty w Indiach wybrana została jegolokalizacja – w prestiżowym miejscuBombaju, w pobliżu głównej siedziby tamtejszegoWorld Trade Center.O możliwych formach współpracy marszałekMarek Woźniak i wicemarszałekLeszek Wojtasiak rozmawiali także w siedzibierządu Maharasztry, podczas spotkaniaz ministrem przemysłu. Strona indyjskawyraziła zainteresowanie wspólnymidziałaniami w zakresie przetwórstważywności. W rozmowach sformułowanotakże możliwość współpracy pomiędzyuniwersytetami medycznymi Poznaniai Bombaju. Konkretne formy kooperacjiomawiano w czasie spotkań z organizacjamigrupującymi przedsiębiorców – IndyjskąIzbą Handlową, AIAI, WTC, KonfederacjąPrzemysłu Hinduskiego, Eksportowo--Importowym Bankiem Indii.Wielkopolscy przedsiębiorcy uczestniczącyw misji gospodarczej mieli możliwośćzapoznania się z asortymentem i zasadamiwspółpracy z indyjskimi hipermarketamiw ramach spotkań z przedstawicielamidwóch głównych sieci sklepów.Fot. Artur BoińskiAnna Parzyńska-PaschkeSpotkanie z Indyjską Izbą HandlowąFot. Artur Boiński54


ADZ Sp. z o.o.ul. Bankowa 43, 05-220 Zielonkatel. 022 799-68-06, tel./fax 022 771-07-12HISTORIA FIRMYADZ Sp. z o.o. istnieje na rynku od roku 2000. W początkowym okresie działalności firma koncentrowałasię na projektowaniu, tworzeniu programów wykonawczych na maszyny oraz przygotowywaniutechnologii produkcji wyrobów. Na przełomie 2003/2004 roku Spółka weszła wposiadanie maszyn, sterowanych numerycznie, do obróbki blach. W roku 2005 stan posiadaniapowiększył się o wycinarkę laserową zakupioną przy pomocy środków unijnych. W kwietniu 2006roku firma uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001.ZAKRES DZIAŁALNOŚCIW ramach produkcji Spółka oferuje obróbkę blach cienkich na maszynach CNC firmy AMADA.Zakres technologii obejmuje: • cięcie na nożycach hydraulicznych • wykrawanie na wycinarcelaserowej LC-2415 ALPHA III • wykrawanie na prasie hydraulicznej VIPROS 255 • krępowanie naprasach krawędziowych ITPS i HFBPonadto Spółka wykonuje: • spawanie elektryczne i gazowe w osłonie argonu i osłonie CO 2, metodyMIG i TIG • zgrzewanie punktowe • wiercenie, gwintowanie i nitowanieoraz w kooperacji: • cynkowanie galwaniczne i ogniowe • malowanie proszkowe (kolory RAL)KLIENCI, RYNKI ZBYTU, KONKURENCYJNOŚĆGłównymi klientami ADZ są firmy z branży elektrotechnicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej,budowlanej oraz wyposażenia wnętrz. Należą do nich między innymi: APS ENERGIA, HUETTIN-GER ELECTRONIC, INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLSKA, TELEWIZJAPOLSKA, TANZI, JM-TRONIC, LABMASTER, POMMARD, DYNATECH.Głównymi odbiorcami usług ADZ są firmy krajowe. Współpracujemy również bezpośrednio i zapośrednictwem polskich eksporterów z firmami zagranicznymi głównie z Danii, Szwecji, Francji,Norwegii, Anglii i Niemiec.Firma posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę techniczną. Każdy klient traktowany jest indywidualniez możliwością wsparcia projektowego czy z propozycją rozwiązań technologiczno-materiałowych.Wyroby wykonywane są na podstawie wzoru, rysunków lub innych informacji dostarczanychprzez klienta. Sterowanie numeryczne maszyn eliminuje stosowanie specjalistycznego oprzyrządowania,umożliwia szybkie przestawianie procesów produkcyjnych oraz obniża koszty przygotowaniaprodukcji. Pozwala to na wykonywanie zarówno seryjne jak i jednostkowe zamawianych wyrobów.Najwyższa jakość wyrobów i usług pozwala konkurować przedsiębiorstwu zarówno na rynku polskimjak i europejskim.Prezes ZarząduMirosław SpaltabakaWiceprezes ZarząduMarek JurusikTHE HISTORY OF THE COMPANYADZ Ltd. has been operating on the market since the year 2000. As from the beginning of the activity,the Company was focused on designing and constructing executive programs and preparingthe manufacturing technology. At the turn of 2003, the company took possession of numericallycontrolled machines for sheet metal processing. In 2005, the machinery grew larger of the laser contourband saw, which was purchased from financial means of the Union resources. In April 2006, theCompany was granted the Quality Management System Certificate conforming to ISO 9001 norm.THE SCOPE OF ACTIVITYWithin production, our Company offers machining of sheet metal on CNC machines manufacturedby AMADA. The range of technology includes: • cutting on hydraulic shears • dieshearing on LC-2415 ALPHA III laser shear • die shearing on VIPROS 255 hydraulic press • bendingon ITPS i HFB press brakeIn addition, our Company offers: • electrical and gas welding in argon and CO 2shield, MIG andTIG methods • spot welding • drilling, threading and rivetingand, in cooperation: • electrolytic zinc coating and hot-dip zinc coating • powder painting (RAL colours)CUSTOMERS, MARKETING AREA, COMPETITIVE POWERADZ’s main customers are the companies of electrotechnical, telecommunication, power, constructionbuilding and interiors furnishing branch. These customers are: The APS ENERGIA, The HUETTIN-GER ELECTRONIC, The INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND, The TE-LEWIZJA POLSKA, The TANZI, The JM-TRONIC, The LABMASTER, The POMMARD, TheDYNATECH.National companies are main addressees of ADZ’s services. We also cooperate with foreign companies,mostly from Denmark, Sweden, France, Norway, England and Germany directly and through the mediationof the Polish exporters.The Company has highly specialized technical personnel. Each customer is treated individually, beingoffered with design support and technological -material solutions. The products are manufactured onthe basis of designs, drawings or other information provided by the customer. Numerical controllingof machines eliminates the necessity of using specialist equipment, allows for quick shifting of manufacturingprocesses and cut costs of preparation of the production. This all allow to produce boththe serial and the individual items of ordered products.The highest quality of products and services allows us to compete on both domestic and Europeanmarkets.www.adz.com.ple-mail: adz@adz.com.pl


PROMOCJANAJLEPSZE FIRMYRothe – jakośćw tapicerstwieTapicerstwo SamochodoweMichała Rothe należy do najlepszychi najbardziej znanych w Wielkopolsce.Jego właściciel to kwalifikowanyrzemieślnik z tradycjami rodzinnymiw trzecim pokoleniu.Ojciec Michała prowadził zakład tapicerskiprzy ulicy Krauthofera, a dziadekprzed wojną na Jeżycach. Teraz uczy sięszyć jego dwunastoletni syn.Wysoką pozycję firmy jej właścicielprzypieczętował zdobyciem w 2008roku cenionego wyróżnienia „NajwyższaJakość” nadawanego przez WielkopolskieStowarzyszenie Badań nad Jakością orazCentrum Badań i Monitorowania Jakościw Poznaniu.Dla dużychFirma Rothe na początku swej działalności,od 1990 roku, mieściła się w Poznaniuna Dębcu i zajmowała główniewymianą tapicerki samochodowej, wykonywałapodsufitki w samochodach osobowychi dostawczych. Słynne fotele lotniczedo maluchów przysporzyły jej wtedywiele pracy. Obdecnie zakład się przebranżowiłi nastawił na większe projekty.Współpracuje z zakładem ślusarskim, którywykonuje wszystkie zabudowy, konstrukcjesiedzeń i ścian grodziowych w przebudowywanychpojazdach, na przykład zamówionychprzez Straż Miejską.Nowa siedziba firmy od kwietnia 2001roku mieści się w Skórzewie. Wykonywanetam są kompleksowe zabudowy i adaptacjepojazdów samochodowych, na przykładaut dostawczych na osobowe minibusy.Najczęstsze zabudowy dotyczązwiększenia liczby miejsc w autach z 2–3na 6–7. Przebudowuje się samochody napodwoziach średnich lub długich typu max.Z takich usług korzystają głównie firmy remontowei budowlane, które muszą dowozićswych pracowników oraz sprzęt budowlany.… i małychOprócz dużych zabudów, zakład dalejzajmuje się pracą typowo tapicerską.Zapewniamy szeroką gamę najnowszycheuropejskich tkanin obiciowych oraz rzetelnąi wysoką jakość naszych usługMichał Rotheczłonek Cechu Rzemiosł Włókienniczychprzy Izbie Rzemieślniczej w PoznaniuU Michała Rothe można więc wymienić:podsufitki, tapicerkę, także ze skóry, naprawićprzetarcia boków i fotele powypadkowe,zamontować nowe zagłówki, fotelelotnicze, zamówić miarowe pokrowce,a nawet… całą tapicerkę w autobusie.Przy okazji zmian we wnętrzu pojazdów,na miejscu możliwe są: wymiana wykładzinna podłodze, założenie nagłośnieniai oświetlenia, poręczy, montaż klimatyzacjii dodatkowego ogrzewania, wymiana szybi ich przyciemnienie, a nawet montaż szyberdachu.Ciekawostką tapicerskiego warsztatujest fakt, że używane w nim niektóre materiałysą nawet lepsze niż w oryginalnychsamochodach, ponieważ są na przykładdźwiękochłonne.Dla weteranów szosDla tapicera prawdziwym wyzwaniemsą oldtimery, czyli weterani dróg na czterechkołach. Tam precyzja i świetne wykonawstwood razu stają się widoczne. PracęMichała Rothe możemy podziwiać w poznańskimMuzeum Motoryzacji, gdzie stoiFiat Topolino, którego wnętrze jest dziełemjego zakładu. Pracował też nad kilkomainnymi przedwojennymi markami:Mercedesami, DKV i BMW. Najczęściejbyły to wymiany całej tapicerki, naprawasiedzeń, podłóg i bagażnika.TAPICERSTWO SAMOCHODOWEMICHAŁ ROTHE60–185 Poznań–Skórzewoul. Sportowa 20tel./fax: (061) 814 38 55kom. 0602 297 777e-mail: rothem@wp.plwww.tapicer-rothe.poznan.pl56


Wymiana tapicerki w samochodzie osobowym trwa około 3–4 dni. Koszt tapicerkio typowej wielkości z materiału to około 1200–1500 zł, a ze skóry 3500–4000 zł.57


PODRÓŻEBIZNES UWOLNIONYJachtem po jeziorachFinlandiiOd dzieciństwa jednym z moich marzeńbyła wyprawa do Finlandii w dzikąi piękną krainę Wielkich Jezior. Wewczesnych latach 80. dorobiłemsię małej żaglówki mieczoweji planowaliśmy z dziewczyną zaciągnąćją autem i żeglować po jeziorach.Oczywiście plany te były wówczaszupełnie nierealne – chociażby zewzględu na problemy z otrzymaniempaszportu i brak funduszy.Płyniemy po marzeniaNasze marzenia odżyły ponownie kilkalat temu, kiedy przypadkiem natknąłemsię w Internecie na ofertę wypożyczalnijachtów żaglowych i motorowychw Krainie Wielkich Jezior. Niewiele się zastanawiając,podjęliśmy wspólnie z żonąi dziećmi decyzję o wyprawie. Problem polegałna tym, że poza pływaniem na małejżaglóweczce i desce windsurfingowej niktz nas nie miał żadnych doświadczeń żeglarskich.Po kilku rozmowach z bardziej doświadczonymiznajomymi, którzy zgodniezapewnili mnie, że co prawda pływanie dużym,balastowym jachtem żaglowym jestdosyć skomplikowane, za to pływanie motorówkąjest trywialnie łatwe, zdecydowaliśmywynająć jacht motorowy. Pozostałajeszcze tylko formalność – trzeba było zdobyćstosowne uprawnienia, czyli patentsternika motorowodnego. Sprawa okazałasię prosta – kilkugodzinny kurs teoretycznyi około 45 minut pływania malutką motorówkąpo jeziorze Malta w Poznaniu załatwiłysprawę. Zarezerwowaliśmy przezInternet jacht – wybraliśmy nie najnowszą(ze względu na niższą cenę), ale prezentującąsię całkiem okazale jednostkęo wdzięcznej nazwie Armi i wyruszyliśmycałą rodziną: ja z żoną plus trójka dzieciw wieku 4, 8 i 15 lat. Do Finlandii zdecydowaliśmysię popłynąć promem Finjetobsługującym trasę z niemieckiego portuRostok do Helsinek. Nie ma bezpośrednichpołączeń promowych z Polski do Finlandii.Jeżeli możecie pozwolić sobie na niecodłuższe wakacje, warto wybrać się samochodem,żeby trochę więcej zwiedzać podrodze. W takim wypadku dostępne są trzymożliwości: podróż z Gdyni do Sztokholmu58i drugim promem do Helsinek; bezpośredniepołączenie z niemieckiego portuRostok do Helsinek lub podróż samochodemdo Tallina i krótki rejs promem przezzatokę do Helsinek. W czasie naszychwakacyjnych wypraw do Finlandii przetestowaliśmywszystkie trzy trasy i za każdymrazem mieliśmy wspaniałe przygody.Jeżeli jednak na wakacje nie macie dużoczasu, nie planujecie podróżować autem –najlepiej polecieć samolotem do Helsinek.Firmy czarterujące łódki organizują transferyz lotniska do miejsca odbioru jachtu. DoKrainy Jezior można przepłynąć równieżbezpośrednio z Morza Bałtyckiego – kanałemSaimaa prowadzącym z rosyjskiegoobecnie Wyborga do Lappeenranty. Kanałjest udostępniony do żeglugi turystycznej.Po przybyciu do wypożyczalni jachtów(około 300 km od Helsinek) i wstępnychformalnościach, które było nieco utrudnioneze względu na brak znajomości angielskiegoze strony właściciela łódek, zeszliśmyna nadbrzeże, aby zapoznać się z naszympływającym domem. Trochę mniezaskoczyła wielkość Armiego (był ogromnyw stosunku do moich wyobrażeń): miałdługość powyżej 12 m, szerokość 3,5 mi zanurzenie 1,2 m. Jako napęd służył silnikDiesla o mocy 120 KM, pozwalający rozwinąćprędkość około 10 węzłów. Łódka byłaBezpłatne kotwicowiskoprzy miejscu biwakowymArmi na cumach i kotwicyco prawda nie pierwszej już młodości, aleprzyjemnie i komfortowo wyposażona: posiadała3 kajuty sypialne, w pełni wyposażonąkuchnię z lodówką gazowo-elektryczną,łazienkę z ciepłą wodą, toaletę, mostekpołączony z dużym salonem. Łódka dodatkowowyposażona była w ogrzewanie typuWebasto – z którego ze względu na bardzociepłą pogodę oczywiście nie korzystaliśmy.W sumie Armim mogłoby podróżowaćcałkiem wygodnie nawet 8 osób.


AUTORYZOWANY DEALER NISSANA. I R. POLODY SPÓŁKA JAWNAPolodyAUTORYZOWANY DEALER NISSANA. I R. POLODY SPÓŁKA JAWNAsalon: ul. Rynkowa 160, 62-081 Przeźmieroworecepcja : 061 816 33 80fax: 061 816 33 91AUTO SALON POLODY SP. J.SAMOCHODY NISSAN I MITSUBISHIsalon: ul. Tymienieckiego 38, 60-681 Poznańtel: 061 825 50 89061 825 50 96, 061 825 51 01


PODRÓŻEBIZNES UWOLNIONYGrecja czy Finlandia?Nowicjusz w porcieWyposażenie nawigacyjne obejmowałokomplet map nautycznych, busolę, GPS,krótkofalówkę i lornetkę. Dodatkowy punktsterowania (ale ze zwykłym rumplem, a niekołem sterowym) znajdował się na pokładzie.Mimo iż jestem gorącym zwolennikiemjachtów żaglowych, muszę przyznać,że Armi miał wiele zalet – był szerszy, bardziejkomfortowy i miał mniejsze zanurzenie.Jachtem żaglowym można bezpieczniepływać na żaglach tylko na otwartychwodach, natomiast po licznych cieśninach,kanałach i rzekach i tak trzeba używać motoru.Dodatkowym utrudnieniem jest koniecznośćskładania masztu pod mostami.Szczegółowe opisy łódek, ich wyposażeniaoraz ceny wynajmu są dostępne nastronach firm czarterujących:www.yachtcharter.fi/veneet_uk.htmlwww.saimaacharter.com/englanti/e_frames.htmlWłaściciel pozwolił nam się wypakowaći zaokrętować, mimo że formalnie łódkęmieliśmy wynajętą dopiero od następnegodnia rano. Po zaokrętowaniu się, zapytałemwłaściciela, czy możemy odbyćrundę próbną, a potem wrócić i przenocować.Odpowiedział nam, że oczywiścietak, łódka jest nasza przez najbliższe 2 tygodniei jeżeli chcemy, to możemy nawetprzez cały ten czas cumować przy jego pomoście.Poprosiłem najstarszą córkę Zosięo pomoc w nawigacji i wypatrywaniu przeszkód.Odpaliłem silnik, wycofałem łódkęna zatoczkę, po czym przełożyłem manetkęgazu do przodu i hajda! Okazało się, żeArmi ma duże luzy na kole sterowym i reagujez pewnym opóźnieniem na jego ruchy,a do tego ja nie mam wprawy w manewrowaniudużą jednostką. Tak, że naszrejs zaczął się zygzakiem i myślę, że z pewnejodległości mogliśmy przypominać trałowiecposzukujący min. Mimo to po kilkuminutach nie było już najgorzej, jakoś doszedłemz Armim do porozumienia i poruszaliśmysię z grubsza w obranym kierunku.Ale trwało to tylko małą chwilę. Nagleokazało się, że ze wszystkich stron (przynajmniejtak mi się wydawało) jesteśmyotoczeni przez znaki nawigacyjne ostrzegająceprzed podwodnymi przeszkodami.Wpadłem w małą panikę, pomieszały misię strony świata i gdyby nie pomoc dzielnegonawigatora Zosi nasza wyprawa mogłabysię zakończyć znacznie szybciej, niżto planowaliśmy.Po odzyskaniu orientacji i opanowaniuemocji postanowiliśmy niezwłocznie wracaćdo portu. W powrotnej drodze mieliśmyjeszcze małą przygodę z kutrem rybackimpłynącym przeciwnym kursem,z którym nawzajem tak ustępowaliśmy sobiedrogi, że w efekcie nasze burty minęłysię o jakieś 10 cm (podejrzewam, że znowubyła to moja wina, mogłem coś pokręcić,jeżeli chodzi o zasady pierwszeństwana wodzie).Po wpłynięciu do zatoczki z pomostemdo cumowania pozostał już tylko jeden problem– jak zgrabnie i delikatnie przybić dopomostu. Po pierwszej próbie zatrzymaliśmysię dobre 20 m od niego, po drugiej– porykując silnikiem na wstecznym biegu– może z 5. Za trzecim razem dobiłem– niestety, nie tak delikatnie jak to sobieplanowałem. Właściciel całego biznesu,który akurat pracował wewnątrz innegojachtu zacumowanego przy tym samympomoście, zaniepokojony głośnym rumorem,wyskoczył na pokład. Na szczęciez powodu braku znajomości angielskiegonie był w stanie wyrazić krytycznych uwag,zdołał jedynie wydukać, czy wszystko jestOK. Wszystko było OK, bo zarówno Armi,jak i pomost były solidne i nie uległy widocznymuszkodzeniom.Następna noc była jedną z najgorszychw moim życiu. Zdawałem sobie sprawę,że nie mam kwalifikacji do kierowania takdużą łodzią, a moje umiejętności nawigacyjnesą bardzo mierne. Całkiem poważniezastanawiałem się, czy rzeczywiście niepozostać przez dwa tygodnie przycumowanymdo tego pomostu.Rankiem podjąłem decyzję. Odszukałemwłaściciela i poinformowałem go,że zdecydowałem się wypożyczyć za dodatkowąopłatą małą łódkę, tzw. bączek.Zamiast go przywiązać z tyłu na holu, jakto się zwykle robi, zdecydowałem się wciągnąćgo na pokład. Zawsze było to jakieśzabezpieczenie na wypadek zatonięciaArmiego po kolizji z podwodną skałą – czegocałkiem serio się obawiałem.Właściciel chyba również przeżył ciężkąnoc, bo rano miał już ułożone po angielskupytanie, czy jestem pewien, że dam sobieradę. Poinformowałem go, że tak i żewszystko jest w jak najlepszym porządku.Otrzymaliśmy jeszcze kartkę z numeremtelefonu, żebyśmy mogli zadzwonić w raziekonieczności. Wybiegając trochę naprzód,muszę przyznać, że mimo iż miałem ochotęzadzwonić po paru dniach z informacją,że dajemy sobie świetnie radę, postanowiłemjednak tego nie robić – obawiałem siękłopotów językowych. Tak więc przez całe2 tygodnie nie daliśmy znaku życia i po naszymszczęśliwym powrocie naprawdębyło widać dużą ulgę na twarzy właściciela.Oczywiście w cenie wypożyczenia łódkiKraina Wielkich Jezior w Finlandii obejmuje połączony ze sobą system wodny o powierzchniponad 8000 km kwadratowych, z czego największe jezioro Saimaa ma ponad4400 km kwadratowych. Linia brzegowa jest bardzo rozbudowana – obejmuje kilkadziesiąttysięcy kilometrów, na jeziorach znajduje się kilka tysięcy wysp i wysepek.Obszar żeglowny rozciąga się od Lappenranty na południu do Iisalmi i Nurmes napółnocy. To około 300 km w linii prostej. Oprócz jezior obejmuje liczne kanały i rzekiz wieloma śluzami. Oznakowane szlaki wodne mają kilka tysięcy kilometrów. WielkieJeziora Fińskie są często uczęszczanymi (ale niezatłoczonymi – jak np. na Adriatyku)szlakami i połączone są ze sobą systemem śluz, kanałów i rzek.Na całym obszarze znajduje się około 50 różnego typu śluz. Trasa zachodnia na północprowadzi przez duże śluzy, dostępne dla dużych statków, a trasa wschodnia, którąwybraliśmy na drogę powrotną, wyposażona jest w znacznie mniejsze śluzy.60


eklamadrukarni


PODRÓŻEBIZNES UWOLNIONYjest jej ubezpieczenie – w innym wypadkunie zdecydowałbym się na rejs.Wilki prawie morskieW końcu, mając dusze na ramieniu, wypłynęliśmyz porciku i następnie z zatokina otwarte wody jeziora. Początek był miłyi przyjemny – szerokie, otwarte wody, ładnapogoda i dużo miejsca na wszelkie manewry.Zosia obserwowała przez lornetkętrasę przed nami i wypatrywała znakównawigacyjnych. Tor wodny jest doskonaleoznakowany, bo po jeziorach fińskichpływają naprawdę duże statki o nośnościdochodzącej do kilku tysięcy ton. W pewnejchwili Zosia, przez przypadek albo z nudów,spojrzała również do tyłu na przebytąjuż trasę. Coś zwróciło jej uwagę. Zawołałamnie i pokazała na brzeg jeziora. Przez lornetkędojrzałem właściciela łódki, równieżz lornetką obserwującego uważnie, jak sobieradzimy. Widocznie miał pewne wątpliwościco do naszych umiejętności.W ten sposób rozpoczęliśmy jedne znajfajniejszych wakacji naszej rodziny. Wich trakcie przepłynęliśmy Armim pętlęz Sawonlinny przez Varkaus, Kuopio doIisalmi i z powrotem do Kuopio i dalej przezVehmersalmi i Heinavesi do Sawonlinny.Łącznie trasa przebyta trasa wyniosła sporoponad 1000 km.Przyjemnie i bez komarówPo pierwszych 2–3 dniach, okazało się, żepo oswojeniu się ze sterowaniem jachtemi zasadami nawigacji wszystko rzeczywiściejest trywialnie łatwe. Nigdy więcej niemieliśmy już żadnych kłopotów ani niebezpiecznychsytuacji.Praktycznie przez cały czas wakacjitowarzyszyła nam przepiękna przyrodai wspaniała pogoda. Nie wiem, czy toprzypadek, czy reguła. Cztery razy spędziliśmywakacje w Finlandii. Trzy razy62Miejsce na biwak na wyspieMarinaw czerwcu i lipcu mieliśmy wspaniała pogodę,upały do 30 stopni, a ponieważ dnisą latem długie, temperatura nocą niewielesię obniżała. Woda w jeziorach była bardzociepła – wyśmienita do częstych kąpieli,które – jeżeli upał zbytnio nam dokuczał– urządzaliśmy sobie nawet na środku jeziora.Oczywiście zdarzały się opady i burze,ale były one przelotne i krótkotrwałe.Raz byliśmy na wakacjach w Finlandiipod koniec sierpnia – i wówczas było jużznacznie chłodniej i bardziej deszczowo.Temperatura nie przekraczała 20 stopnii zdarzały się chłodne noce.Drugim pozytywnym zaskoczeniembyła bardzo mała ilość komarów – zupełniesię tego nie spodziewaliśmy. Zawszewydawało mi się, że Finlandii są olbrzymieroje tych nieznośnych owadów i nie da sięnormalnie egzystować. Z Polski zabraliśmymasę repelentów, specjalnych świeczeki odstraszaczy – prawie wszystko przywieźliśmyz powrotem. Nieliczne komarypojawiały się tylko wieczorami. A na łódcew ogóle nam nie dokuczały. Dopierow czasie jednej z innych wypraw, kiedy dotarliśmyza koło podbiegunowe, zetknęliśmysię z prawdziwą plagą komarów.Przyjęliśmy zasadę, że nigdzie się namnie spieszy. W związku z tym przeznaczyliśmyna podróżowanie 3–4 godziny dziennie,zatrzymując się lub zbaczając z wyznaczonejtrasy, kiedy tylko mieliśmy na toochotę. Eksplorowaliśmy napotkane wyspyi inne dzikie miejsca, które nas zainteresowały.Pozostały czas spędzaliśmy, czytającksiążki, łowiąc ryby, kąpiąc się w nagrzanejsłońcem wodzie, a wieczorami posmacznej kolacji (własnoręcznie złowioneryby, wino, jagody i maliny) Zosia grałana gitarze i razem śpiewaliśmy piosenkiWojtka Bellona i Iwony Piaseckiej.Zwiedzaliśmy też napotkane miejscowości.Godna polecenia jest zwłaszczaSawonlinna, przepiękne miasto położonepomiędzy jeziorami. Do głównychatrakcji należą wspaniały zamek oraz muzeumstatków towarowych i pasażerskich.W Sawonlinnie odbywa się sławny festiwaloperowyNajpiękniejszy postój mieliśmy w drodzepowrotnej na bezludnej wysepce znajdującejsię jeziorze Suvasvesi. Wyspa miałakształt litery C z wewnętrzną zatoczką, któraprzypominała lagunę. Udało mi się „wcisnąć”Armiego do środka zatoczki i przycumowaliśmydo skał i drzew z dwóch przeciwnychjej stron (zatoczka była naprawdęmalutka). Spędziliśmy tam cudowne dwadni, paląc ognisko, skacząc z urwiska dowody, zbierając jagody, łowiąc ryby i leniuchując.Wysepka pokryta była sosnowymborem, wybrzeże bardzo skaliste, w niektórychmiejscach skały były strome i urwiste,a w innych tworzyły rozległe i płaskieformacje.Finowie przywiązują dużą wagę doochrony środowiska naturalnego i wszyscynaprawdę bardzo się starają. Praktycznie


NOCLEGINa Wielkich Jeziorach Fińskich opróczporcików i marin dostępne są dziesiątki,a może nawet setki przygotowanychkotwicowisk oraz miejsc biwakowych.Z reguły korzystaliśmy z takich miejsclub nocowaliśmy całkiem na dziko – z dalaod wszelkich szlaków żeglugowych. Nanaszej łódce byliśmy przecież całkowiciesamowystarczalni: mieliśmy kuchnięz lodówką, łazienkę z ciepłą wodą i toaletę.Porty i marinyDla żeglarzy i motorowodniaków otwartychjest kilkadziesiąt portów i marin.Z reguły dostępna jest w nich woda, stacjapaliw (często samoobsługowa NESTE), dużyzbiornik-szambo, do którego opróżnia sięokrętowy zbiornik ze ściekami, a także sklepy,place zabaw dla dzieci itp. Postój w dzieńjest bezpłatny, natomiast jeżeli chcemy zostaćna noc, trzeba uiścić stosowną opłatę,na ogół jest ona stosunkowo niewielka – kilkanaścieEUR.My tylko raz nocowaliśmy w porcie – kiedynadeszła burza i nie chciało nam się wypływaćw deszczu. Woleliśmy zdecydowanienoclegi w bardziej ustronnych miejscach.nie widuje się śmieci na brzegach, wodaw jeziorach i rzekach jest czysta. Do ciekawostekmożna zaliczyć, że wszystkietoalety na łódkach muszą być wyposażonew zamknięte zbiorniki na ścieki.Zbiorników takich absolutnie nie wolnoopróżniać do wody, nawet z daleka odbrzegów. We wszystkich portach i marinachznajdują się duże zbiorniki-szambawyposażone w pompy elektryczne lubręczne, gdzie bezpłatnie można pozbyć sięścieków z łódki.Jedno z większych zaskoczeń sprawiłanam kiedyś dziwna łódka zacumowanau brzegu pustego kotwicowiska. Z dalekawyglądała jak nieco większy rower wodny.Po podpłynięciu okazało się, że jest to pływająceszambo z ręczną pompą.Z Finem nie pogadaszNajwiększą niedogodnością w Finlandii jestsłaba znajomość angielskiego jej mieszkańcóworaz to, że praktycznie wszystkie tabliceinformacyjne, instrukcje itp. są wyłączniew języku fińskim. Mieliśmy spore problemyz ich rozszyfrowaniem Ku naszemuzdziwieniu czasami łatwiej było porozumiećsię z Finami po rosyjsku – na szczęście należymyz żoną do pokolenia, które musiałouczyć się tego języka w szkole.W związku z powyższym mieliśmydwie zabawne przygody. Otóż w drodzepowrotnej po przybyciu do małej śluzy zastaliśmyotwarte wrota, a w środku nikogonie było. Wpłynęliśmy do środka i zajęliśmyKotwicowiska i miejsca biwakoweW krainie Wielkich Jezior jest wspanialeprzygotowany system kilkuset kotwicowiski miejsc biwakowych. Są do siebie podobne.W odległości 12–15m od brzegu znajdujesię rząd solidnie osadzonych stałych boi,przy brzegu natomiast stoi zazwyczaj drewnianypomost, do którego cumuje się dziobem.Procedura cumowania wygląda tak, żepodpływając powoli do kotwicowiska, łapiesię bosakiem boję, przewleka przez jej uchocumę biegnącą do rufy, a następnie powolizbliża się do brzegu. Drugą linką cumuje sięłódkę do haka osadzonego w pomoście lubskale i wybiera cumy na sztywno, w taki sposób,żeby łódka była możliwie blisko pomostu.Bardzo często brzegi są strome i opadająceszybko do wody – tak że nawet nie jestpotrzeby pomost. Można podpłynąć dziobemjednostki do brzegu na tyle blisko, że możnana niego wychodzić bezpośrednio z pokładu.Infrastruktura miejsc biwakowych obejmuje:zadaszoną wiatę z miejscem na ognisko,składzikiem drewna, śmietnik, toaletę(tzw. sławojkę, ale zadbaną i czystą). Z wyposażeniadostępne są siekiera i piła do drewnaoraz naczynia do gotowania na ognisku.Pływające szambopozycję do śluzowania. Po pół godzinie czekania,gdy nic się nie wydarzyło, zacząłemsię zastanawiać, co jest grane. Na brzegubyła ustawiona duża tablica informacyjna –niestety wyłącznie w języku fińskim. Niecodalej stał budynek administracyjny, ale niebyło widać żadnego personelu. Kiedy minęłonastępne pół godziny, do śluzy wpłynęłamała motorówka z dwójką rybaków napokładzie. Trochę dziwnie nam się przyglądali,później próbowali coś do nas zagadać,ale nic z tego nie wyszło. W końcupodpłynęli bliżej nas i pociągnęli za sznurekurządzenia wyglądającego jak spłuczkaWC, zwisający koło naszej łódki. Naglezaczęły działać jakieś mechanizmy, jednewrota się zamknęły, zaczął opuszczać siępoziom wody, potem otwarły się drugiewrota. Okazało się, że śluza jest samoobsługowa,a cała procedura uruchamia sięautomatycznie po pociągnięciu za „chwościk”,koło którego akurat zacumowaliśmy.Płyniemy zatem dalej. Pod koniec jeziora,daleko od brzegu, dostrzegamy dziwny pomostz identyczną „spłuczką” jak w śluzie.Czasami zdarza się również sauna opalanaspecjalnie skonstruowanym piecem na drewno.Korzystanie z takich miejsc jest bezpłatne,wypada tylko pozostawić je w takim samymstanie jak się je zastało – to znaczy oczywiścieposprzątać starannie po sobie, ale także porąbaći uszykować nowe drewno na opał, umyćnaczynia itp.Noclegi „na dziko”Odpływając w bok od uczęszczanychszlaków, można znaleźć przepiękne, bezludnewysepki. Można przy nich bezpiecznie cumowaći kotwiczyć zupełnie legalnie (z wyjątkiemparków narodowych). Zdarzało namsię odkryć przepiękne miejsca, na którychnie było widocznych śladów pobytu ludzi.Wysepki na ogół są skaliste, we wnętrzu porośniętesosnowym lasem. Jako ciekawostkęmożna dodać, że skały są bardzo stare – licząponad miliard lat.Cumowanie na noc i eksploracja wysepeksą dozwolone wszędzie poza parkaminarodowymi.Całą rodziną zastanawiamy się, co to możebyć. Najzabawniejszy pomysł ma Jasiek –uważa, że to jest sznurek od korka na dniejeziora; po jego pociągnięciu wypływa caławoda. Przybijam do pomostu. Oczywiścieobok „chwościka” jest tablica ze szczegółowąinstrukcją… w języku fińskim. Nawszelki wypadek pociągam za sznurek.Przez chwilę nic się nie dzieje, a potem zzazakrętu jeziora przed nami dochodzi głośnydwukrotny ryk syreny. Pewnie nieźle narozrabialiśmyi to jest jakiś sygnał alarmowy.Odbijamy od pomostu i płyniemy zobaczyć,o co chodzi. Za zakrętem sprawa sięwyjaśnia. Otóż jezioro kończy się wąskimi długim kanałem, nad którym w dodatkuznajduje się most. „Chwościk” steruje poprostu sygnalizacją świetlną i akustycznąinformującą jednostki płynące z przeciwnejstrony, że kanał jest zajęty.Nasze dwutygodniowe wakacje byływyjątkowo udane, o czym świadczy to, żewracaliśmy do Finlandii jeszcze trzy razy.Klimat i przyroda w czasie naszej wyprawyprzypominały mi wyspy greckie lubChorwację – z kilkoma pozytywnymi różnicami:było nieco chłodniej (ale ciągle upalnie– do 30 stopni), były bardzo długie dni,przyroda bardziej zielona i sympatyczna, aleprzede wszystkim znacznie mniej tłoczno.Bez problemu zawsze znajdowaliśmy miejscapostojowe, a oddalając się od utartychszlaków, można było znaleźć naprawdę dzikiei bezludne miejsca.Tomasz ŻmójdzinFot. Tomasz Żmójdzin63


MOTO BIZNESNA DRODZEŻeby nie strzeliłaoponaOgłoszono wyniki V edycjiogólnopolskiej akcjiCiśnienie pod kontroląprzeprowadzonej wspólnieprzez Michelin i Statoil.Podczas „Tygodnia Dobrego Ciśnienia”na 30 stacjach Statoil w całej Polsceprzebadano w sumie około 14 tys. samochodów,z których 71 proc. miało niewłaściwypoziom ciśnienia w oponach.Partnerem akcji był Polski Czerwony Krzyżoraz Policja.Opony do kontroliW tym roku województwa o najgorszymstanie ciśnienia w oponach to opolskiei świętokrzyskie, gdzie na nieprawidłowymciśnieniu poruszało się odpowiednio84 i 79 proc. przebadanych pojazdów.Zdecydowanie bardziej świadomi znaczeniadobrego poziomu ciśnienia w kołachokazali się kierowcy z województwa pomorskiego– tam aż 43 proc. samochodówjeździ na prawidłowym ciśnieniu. Prawie8 proc. ze wszystkich sprawdzonych autmiało w oponach poziom ciśnienia za niskio wartość ponad 1 bara, co stanowi ogromnezagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylkodla kierowców, ale również innych użytkownikówdróg.Tegoroczna edycja akcji pokazała wyraźnie,że Polacy nadal nie kontrolują ciśnieniaw oponach regularnie. Wynik niepokoitym bardziej, że udało się przebadaćo 35 proc. więcej samochodów niż w zeszłymroku, co wskazuje na skalę problemu.– W tym roku pomiary realizowanebyły w połowie października, kiedy wielukierowców jeszcze ani razu nie sprawdziłociśnienia od czasu wiosennej wymianyopon, więc mieliśmy sporo pracy przy uzupełnianiupoziomu powietrza w ich kołach– powiedziała Iwona Jabłonowska, organizatorkaakcji z Michelin Polska.Zabójcze ciśnienieNieprawidłowy poziom ciśnienia w oponachmoże prowadzić do poważnych zagrożeńna drodze. Przede wszystkim powodujezmniejszenie przyczepności, wydłużeniedrogi hamowania i niesie ryzykoeksplozji opony. Problem wynika z nieprawidłowegorozłożenia nacisku osi pojazduna podłoże oraz zmiany powierzchni stykuopony z nawierzchnią.Warto też wiedzieć, że opona niedopompowanaw 20 proc. powoduje zmniejszenieo 20 proc. liczby kilometrów przejechanychprzy wykorzystaniu tej samej ilościpaliwa. Dlatego ciśnienie w oponachnależy sprawdzać regularnie – co najmniejraz w miesiącu, a koniecznie przed każdądługą trasą. Spadek ciśnienia w oponie następujew sposób naturalny w wyniku eksploatacjisamochodu, może także nastąpićna skutek obniżenia temperatury otoczeniaoraz niewielkich przebić bieżnika. Kontrolapowinna odbywać się na zimno – najwcześniejpo godzinie od momentu zatrzymaniasamochodu lub po przejechaniu do3 kilometrów przy niewielkiej prędkości.Ciśnienie w oponach powinno być zgodnez zaleceniami producenta opony i przystosowanedo aktualnego obciążenia pojazdu.Korzystając z faktu, iż akcja odbywałasię w październiku, organizatorzy postanowilirównież przypomnieć polskim kierowcomo nadchodzącej zimie i związanejz tym konieczności wymiany opon nazimowe.64


Zmieniamy na zimówkiW październiku drogi są zazwyczaj mokre,robi się ślisko i pojawiają się okresoweprzymrozki, gołoledź, a nawet pierwszeopady śniegu. – Staramy się doradzićkierowcom, że najlepszym momentemna wymianę opon jest spadek temperaturyotoczenia poniżej +7 stopni Celsjusza.Pamiętajmy, że opona letnia ma zupełnieinny skład oraz strukturę niż opona zimowa,przez co jej używanie zimą znaczącozwiększa ryzyko utraty przyczepności – powiedziałTomasz Młodawski, menedżerproduktu z Michelin Polska.Ciekawym urozmaiceniem tegorocznejakcji był Patrol Dobrego Ciśnienia, któryw dniach 14–16 października odwiedziłPoznań, Trójmiasto oraz Białystok. Podczastrzydniowego tournée po Polsce, Patrolzmierzył i uzupełnił ciśnienie łącznie w 95pojazdach. Niestety aż 82 proc. kierowcówmiało nieprawidłowy poziom ciśnieniaw oponach. Załoga Patrolu zadbała o to,aby kierowcy w dalszą drogę ruszyli na dobrzenapompowanych oponach.W Polsce akcję zorganizowano już poraz piąty. W 2008 roku przebadano ponad9 tys. pojazdów, z których, podobnie jak wtym roku, aż 71 proc. miało niewłaściwypoziom powietrza w oponach. Partneramiakcji Ciśnienie pod kontrolą, podobnie jakw latach ubiegłych, był Polski CzerwonyKrzyż oraz Policja. Na wybranych stacjachStatoil przedstawiciele PCK badali ciśnienietętnicze kierowcom.MICHELIN od ponad stu lat zachęca kierowców do regularnej kontroli ciśnieniaw oponach. Od 1995 roku działania te prowadzone są pod wspólnym hasłemCiśnienie pod kontrolą. W 2004 roku Michelin podpisał Europejską KartęBezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zobowiązując się do przeprowadzenia akcji wewszystkich krajach UE. Była to odpowiedź na apel Komisji Europejskiej, która wezwałado podjęcia działań w celu zmniejszenia do 2010 roku liczby śmiertelnych ofiar wypadkówdrogowych o połowę.Firma STATOIL również angażuje się w projekty związane z bezpieczeństwem nadrogach. Szeroko pojęte bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników jestjedną z nadrzędnych wartości firmy. Od dziesięciu lat Statoil Poland organizuje ogólnopolskąakcję informacyjno-edukacyjną Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze, mającąna celu zapoznanie najmłodszych uczniów z zasadami bezpiecznego korzystaniaz dróg publicznych.PLOPONA CIENKA JAK OSATylko 23 milimetry szerokości ma jedna z najwęższychopon świata, Michelin Pro Optimum, zostałaniedawno przedstawiona na targach Eurobikew niemieckim Friedrichshafen. Michelin zaprezentowałrównież nową gamę opon do rowerów górskichz kolekcji na rok 2010.Michelin oprócz opon do samochodów osobowychi ciężarowych produkuje również ogumieniedo rowerów, ale także samolotów czy pojazdówkosmicznych. W każdej z tych dziedzin nasze oponyspełniają najwyższe standardy technologicznei oczekiwania użytkowników – powiedziała EwaKonopka, rzecznik prasowy Michelin Polska.Podczas targów Eurobike Michelin przedstawiłnajnowsze modele MICHELIN Advanced iMICHELIN Descent do rowerów górskich. Dla tych,którzy wolą spokojniejszą jazdę po drogach przeznaczonesą opony MICHELIN Lithon2, czyli bardzolekkie opony o przyczepności o 25 procent większejniż standardowe.Kolejną nowinką Michelin na rok 2010 będą oponyMICHELIN Pro Optimum o szerokości 23 milimetrów,przeznaczone do rowerów szosowych. Sąone rozszerzeniem gamy MICHELIN PRO3, którezadebiutowały w 2007 roku podczas wyścigu Tourde France. Każda opona waży jedynie 200 grami charakteryzuje się wyjątkową estetyką i osiągami.Targi Eurobike mają ponad 20-letnią tradycję.W 2008 roku prawie tysiąc wystawców prezentowałoswoje produkty i prawie 37 tysięcy odwiedzających– ponad połowa z zagranicy – przybyło by podziwiaćnowości rynku kolarskiego. Jest to największa,kultowa impreza rowerowa w Europie i każdykto interesuje się rowerami powinien tam być – powiedziałPiotr Czernecki, dyrektor sportowy RMFPepsi Max Team.Michelin jest liderem technologicznym światowejbranży opon. Grupa Michelin produkuje, sprzedajei promuje produkty i usługi w dziedzinie mobilności– są to opony do samochodów – osobowych,ciężarowych, samolotów, rowerów, sprzęturolniczego i budowlanego, motocykli i promówkosmicznych, a także przewodniki, mapy, atlasyi usługi internetowe. Siedzibą koncernu jestClermont-Ferrand we Francji. Firma jest obecna w170 krajach, ma zakłady produkcyjne w 19 różnychkrajach.PL65


PROMOCJAWIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD JAKOŚCIĄWielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakościąul. Bułgarska 9, 60-320 Poznańtel. (0–61) 861-48-37, fax (0–61) 862-18-84e-mail: wsbj@wsbj.plwww.wsbj.pl66

Similar magazines